Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen."

Transkript

1 Protokoll 1 (20) Landstingsfullmäktige Sekretariatet LK/ Plats Landstingshuset, Karlstad Tid Onsdagen den 23 oktober kl Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträdes öppnades av fullmäktiges ordförande Lars Österdahl som hälsade ledamöter, ersättare och allmänhet välkomna. Utdrag Sekreterare Inga-Lill Andersson 77 Anmälda förhinder Anmält förhinder Inkallad ersättare Centrala valkretsen Henrik Lander (C) Ragnar Mensner (MP) Gunilla Persson (SD) Thomas Rehn (S) Margareta Ivarsson Agnes Utter Anders Ahl Kenneth Eriksson Östra valkretsen Jomark Polintan (S) Marina Pettersson (S) Ann-Katrin Järåsen (S) Lars Johansson Ann-Marie Lindström Åsa Johansson Norra valkretsen Marianne Åhman (FP) Inger Laren Västra valkretsen Peter Joensuu (M) Anders Ljungsten

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Marianne Utterdahl (SIV) går kl Daniel Schützer (S) Berit Castor från kl Kenneth Johannesson Sydvästra valkretsen Ulrika Nilsson (S) Johan Olsson Utdrag Sekreterare Inga- Lill Andersson 78 Upprop Centrala valkretsen Monica Gundahl (S) Catarina Segersten Larsson (M) Mats Sandström (S) Göran Nilsson (M) kl ers Bo Ekelund Christina Wahrolin (S) Erik Olsson (S) Karin Andersson (M) Gert Ohlsson (FP) Ann-Charlott Eskel (S) Eva Hallström (MP) Thomas Ohlsson (C) Gun Partanen (V) Hans Magnusson (S) Ingvar Klang (M) Elisabeth Kihlström (KD) Birgitta Gauffin (S) Jan Nilsson (SIV) Anna Högberg (M) Mats Thunér (S) Birgit Bergman Blank (S) Birgitta Kringlund (FP) Thorsten Björkehed (M) Anders Ahl (SD) Gunnar Törnqvist (S) Asso Zand (MP) Malin Berglund (M) Lennart Melin (S) Margareta Ivarsson (C) Lill Nilsson (V) Kenneth Eriksson (S) Lars Österdahl (M) Myrna Labusan Jönsson (S) Agneta Nilsson (KD) Agnes Utter (MP)

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Östra valkretsen Inga-Lill Röhr (S) Per Gruvberger (S) Stellan Jansson (M) Ann-Marie Lindström (S) Björn Kihl (M) Lars Johansson (S) Görel Hopman (SIV) Jane Larsson (C) Monica Iversen (S) Naeimy Blücher Johansson (FP) Anders Nilsson (V) Norra valkretsen Ulric Andersson (S) Åsa Johansson (S) till Dennis Byberg (M) Karl-Johan Adolfsson (C) Lars Jonsson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén Maria Widlund (M) Jan Bohlin (S) Marianne Åhman (FP) Anna Karin Berglund (C) Gert Raiml (V) Pia Falk (S) Runar Filper (SD) Västra valkretsen Kenneth Johannesson (S) Aina Wåhlund (S) Margareta Jarlstedt (M) Gerd Karlsson (S) kl ers Maud Mithander Bengt Olsson (C) Anders Ljungsten (M) Nils-Gunnar Andersson (S) Uno Halfvardsson (FP) Cecilia Mtuya (S) Marianne Utterdahl (SIV) kl ers Berit Castor Jesper Johansson (MP) Britt Engqvist (SD) Ulla Enarsson (C) Tommy Glader (S) Johnny Lundgren (M) Jonny Mattsson (KD)

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Sydvästra valkretsen Johan Olsson (S) Erik Jansson (SIV) Fredrik Larsson (M) Inge Carlsson (S) Birgitta Wessmark (SIV) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Olga Ljung (S) 79 Val av protokollsjusterare och rösträknare Mats Sandström och Thorsten Björkehed utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 6 november klockan på landstingets kansli. 80 LK/ Anmälan av interpellation av Gert Raiml (V) om vårdavgifter för patienter i rättpsykiatrin Gert Raiml (V) hade lämnat följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård skall idag betala 100 kronor per dygn i vårdavgift. Detta blir en kostnad på 3000 kronor i månaden. Många av patienterna har kvar sina boenden med hyreskostnader, elkostnader, vatten och avlopp m.m. och inkomsten för dessa patienter är i regel mycket låg. Detta medför att många har svårt att betala vårdavgiften. För landstinget och skattekollektivet är kostnaden drygt 6000 kronor. Tidigare kunde man få en avbetalningsplan med Liv Inkasso vilket innebar att man betalade en mindre summa i månaden. Varför är detta inte längre möjligt? Finns det någon koppling till att ett privat inkassobolag övertagit denna verksamhet? Följderna av avgifter, låg betalningsförmåga och utebliven möjlighet till avbetalningsplan, blir att många får betalningsanmärkningar och skulderna blir ett hinder för färdigbehandlade rättspsykpatienter att skrivas ut. Jag vill därför fråga landstingsrådet Marianne Utterdahl: Hur många obetalda vårdavgifter har vi i Värmland? Har möjligheten att få avbetalningsplaner påverkats av att en privat entreprenör tagit över LiV Inkassos verksamhet? Vore det inte dags att slopa vårdavgift för denna patientgrupp? att interpellationen fick framställas och ordföranden meddelande att svar kommer att lämnas senare under sammanträdet.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) 81 LK/ Anmälan av interpellation av Ulric Andersson (S) om politiska prioriteringar utifrån befolkningens behov Ulric Andersson (S) hade lämnat följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Vi socialdemokrater saknar en bred och gemensam diskussion om vilka politiska prioriteringar som ska göras för att klara befolkningens behov av en ändamålsenlig hälso- och sjukvård med de förväntade skattemedel som står till buds de närmaste åren. Vi vet att vi har ökande utgifter för bl.a. pensionskostnader och för de investeringar som gjorts och görs. Vi vet också att befolkningen ställer allt högre krav på tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. Om vi ska lösa den här ekvationen på ett hållbart sätt krävs, enligt oss, en långsiktig planering med en tydlig inriktning, som en bred politisk majoritet ställer sig bakom. Vi är beredda att delta i en sådan diskussion och ställer därför frågan till alla partier i den politiska majoriteten. Är ni intresserade av att föra en sådan diskussion med oss? Vi vill att diskussionen ska handla om hur utbudet av vård och service ska se ut och hur styr vi detta? Vi vill förstås diskutera hur mycket nya satsningar ska få kosta och vilken kvalitetsförbättring eller annan patientnytta som ska krävas, för att de ska få genomföras. Här efterfrågar vi fortfarande att hälsoekonomisk kompetens används som stöd i beslutsprocesserna. Kostnadsutvecklingen är ett återkommande problem, där vissa verksamheter ständigt har stora bekymmer med att hålla sig inom budgetramarna. Vi vill diskutera hur den politiska delen av budgetprocessen kan utvecklas, men också hur styrning och ledning inom divisionerna kan förbättras. Vi vill komma fram till en plan som visar hur landstinget i Värmland klarar de närmaste årens ansträngda ekonomi, med en bibehållen och helst förbättrad kvalitet i verksamheterna. Vi är inte nöjda med att enbart bli informerade om vad som majoritetsgruppen kommit fram till, även om vi inser att detta kan vara spelets regler. Vi ställer därför frågan: Är majoriteten intresserade av att föra en seriös diskussion med oss om dessa stora utmaningar, för att också ta ett långsiktigt ansvar för landstinget i Värmland? att interpellationen fick framställas och ordföranden meddelande att svar kommer att lämnas senare under sammanträdet. 82 LK/ Anmälan av interpellation av Anders Nilsson (V) om handlingsplan för barnkonventionen Anders Nilsson (V) hade lämnat följande interpellation till landstingsstyrelsen ordförande:

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Landstinget i Värmland antog 2010 en handlingsplan för barns rättigheter. Arbetet tog då ytterligare ett steg i att förverkliga den av Sverige ratificerade barnkonventionen. Syftet med planen var att förverkliga barnkonventionens intentioner och därmed säkerställa att Landstinget i Värmland förverkligar barn och ungas rättigheter i landstingets alla verksamheter. Den september hade jag förmånen att delta vid den nationella konferensen Barns rätt på rätt sätt folkrätt i praktiken, som hölls i Karlstad. Den främsta anledningen till att Värmland fick arrangera denna konferens var vårt idoga arbete med att lyfta barnperspektivet. På konferensen lyftes många olika exempel på hur vi i vardagen bör och ska lyssna och respektera barn och ungdomar. Jag hoppas att ni inte bara lyssningar till vad ungdomarna har att säga er, utan också i reell mening visar det i handling sa Barnombudsmannen till landstingsrådet Gert Olsson (FP). Landstinget i Värmlands handlingsplan FN:s konvention om barnets rättigheter, är en handlingsplan för perioden 2010 till För genomförandet finns en tydlig organisation där Landstingsstyrelsens Arbetsutskott (LsAU) utgör politisk styrgrupp. I delmål 6 framgår att det som rutin ska införas systematiska och kontinuerliga återrapporteringar, utvärderingar och uppföljningar beträffande barnperspektivet, där bl.a. landstingets revisorer har uppdrag att säkerställa barnperspektivet i den årliga revisionen. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: På vilket sätt anser landstingsstyrelsens ordförande att Ls AU agerat styrgrupp? Hur har delmålen uppfyllts, framför allt delmål 6? Vad händer efter 2013? att interpellationen fick framställas och ordföranden meddelande att svar kommer att lämnas senare under sammanträdet. 83 LK/ Information om Delårsrapport 2 Landstingsdirektör Hans Karlsson presenterade Delårsrapport 2 och visade ett bildspel (se LK/130949) om uppföljningen av landstingsplanens uppdrag. Efter informationen ställde Christina Wahrolin frågor. 84 Rapport från beredningarna Demokratiberedningen:

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Beredningens ordförande Malin Berglund redogjorde för aktiviter i beredningen. Bland annat har beredningen behandlat en motion om utlokalisering av landstingsfullmäktige till annan ort än Karlstad under året. Man har också omarbetat en checklista för hot och våld för politiker. Den 1 oktober deltog beredningen vid SCB:s demokratidag. Där framgick att valdeltagandet sjunker i landet och är endast 17 % bland den delen av befolkningen med lägst inkomst. Christina Wahrolin ställde sedan frågor om rapporter från medborgardialogsprojektet. Hälso- och sjukvårdsberedningen: Beredningens vice ordförande Anders Nilsson redogjorde för några av ämnena som behandlats vid tidigare sammanträden. Beredningen har diskuterat horisontella prioriteringar inom vården, haft föreläsare från Försvarsmakten som berättat om mobil sjukvård och föreläsare från företaget Vårdmobilen som redogjort för mobila primärvårdscentraler. Efter information yttrade sig Kenneth Johannesson och Catarina Segersten Larsson. Framtidsberedningen: Beredningens ordförande Asso Zand redogjorde för ämnen som behandlats av beredningen nämligen regionbildningsfrågan, miljöaspekter på de byggmaterial som används i landstingets fastigheter. Vidare upplystes om att beredningens tänkta studieresa till Irak inte blir av. 85 Revisionen har ordet Revisor Roland Krantz redogjorde för en förstudie om landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland. (se LK/ ) Slutsatsen är att formerna för uppsiktspliktens uppfyllande måste regleras i förbundsordningen. Sammanträdet ajournerades för partiernas gruppmöten 86 Utdelning av Frödingstipendiet och Folkrörelsestipendiet Folkrörelsestipendiet delades i år av Brunskogs och Ransäters hembygdsföreningar med följande motivering: Hembygdsrörelsen är en av Värmlands största folkrörelser med ett 90-tal hembygdsföreningar som tillsammans har drygt medlemmar. Föreningarna vårdar ett omfattande kulturarv, bland annat 600 byggnader, över

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) föremål och cirka foton. Men hembygdsföreningarna är inte bara förvaltare av bygdens historia och minnen, utan också mötesplatser med en mångfald av arrangemang. Genom medlemmarnas ideella engagemang skapar de broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Intresset för kulturarvet skapar ett engagemang för hembygden som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till ett levande landskap. Landstingets folkrörelsestipendium 2013 tilldelas två framstående representanter för hembygdsrörelsen i Värmland, Brunskogs hembygdsförening och Hembygdsföreningen i Ransäter. Hembygdsgården i Brunskog är förstås mest känd för Gammelvala, veckan som bjuder på inblickar i forna tiders levnadssätt och arbetsliv. Men den är också platsen för hantverksmässor, julmarknader och en mängd andra aktiviteter. Hembygdsgården Ransäter är med sina museer och andra byggnader ett besöksmål i sig, men också en arena för allt från motorträffar och samlarmässor till spelmans- och dragspelsstämmor. Och att se Värmlänningarna i Ransäter är för många det självklara sättet att fira midsommar. Utmärkelsen mottogs av föreningarnas ordförande Birgit Södervall, för Brunskogs hembygdsförening, och Mats Hedman, för Ransäters hembygdsförening. Frödingstipendiet delades i år av regissören Ulf Malmros och skådespelaren Tuva Novotny med följande motivering: Regissören och manusförfattaren Ulf Malmros har som ingen annan satt inte bara Molkom utan hela Värmland på kartan i svensk film under det senaste decenniet. I filmer som Smala Sussie och Bröllopsfotografen har han med flödande berättarlusta tecknat ett porträtt av Värmland och värmlänningarna som både roat och utmanat publiken. Under sin drygt 20-åriga karriär har Ulf Malmros utvecklat en distinkt stil, som förenar komiken och allvaret med träffsäkra iakttagelser, ett personligt bildberättande och en förmåga att locka skådespelarna till stordåd. Ulf Malmros har filmen i blodet, och är en av våra mest spännande förvaltare av den värmländska berättartraditionen i dagens nya medielandskap. Landstinget i Värmland vill med Frödingstipendiet hedra honom och uttrycka sin stolthet över att han är värmlänning. Ulf Malmros delar årets Frödingstipendium med skådespelaren och regissören Tuva Novotny. Hon växte upp i Värmland, och för en värmländsk biopublik är Tuva Novotny kanske fortfarande mest uppskattad för sina roller i just Smala Sussie och Bröllopsfotografen.

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Men sedan sina första insatser i SVT:s ungdomsprogram Bullen och TV 4- serien Skilda världar har hon visat en bredd och nyfikenhet i sina rollval som gjort henne uppskattad långt utanför Sveriges gränser. På senare år har hon bland annat medverkat i och regisserat flera avsnitt av den absurt humoristiska norska tv-serien Dag, spelat mot Oscarvinnaren Julia Roberts och gestaltat hjältinnan Puck i en serie filmer baserade på Maria Langs deckare. Tuva Novotny har förmågan att i en mångfald av roller övertyga, fängsla och underhålla oss framför tv-skärmen och biografduken, och Landstinget i Värmland vill med Frödingstipendiet hedra henne och uttrycka sin stolthet över att hon är värmlänning. Ingen av pristagarna kunde medverka vid utdelningen. Ulf Malmros representerades dock genom Björn Starrin som höll ett uppskattat tal. Sammanträdet ajournerades för lunch klockan Utdelning av Kvartalets idé Städenheten på Centralsjukhuset fick denna gång ta emot utmärkelsen Kvartalets idé. Städenheten har infört ett nytt arbetssätt med självstyrande grupper där medarbetarna själva ansvarar för att organisera sitt arbete. Motiveringen till utmärkelsen var som följer: Det nya arbetssättet med självstyrande grupper sätter kunden i centrum. När kundens behov fångas upp blir insatserna rätt från början och kan ske snabbare. Den självstyrande gruppen har ansvar för att själv organisera sitt arbete. Uppföljningen visar att både kunder och medarbetare är nöjda med det nya arbetssättet. Det nya arbetssättet innebär flera förbättringar: Ökad städkvalitet Ökad tillgänglighet Tydligare uppdrag Snabbare agerande genom direktkontakt Stärkt relation kund-medarbetare Utdrag Chefssekreterare Sara Leion 88 LK/ Anmälan av motion av Anders Ahl (SD) m.fl. om att införa videotolk Anders Ahl (SD) m.fl. hade lämnat följande motion till fullmäktige: Modern teknik kan rejält underlätta den situation som uppstår när en person, vid kontakt med sjukvården, varken kan förstå eller göra sig förstådd.

10 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Det är inte alltid lätt att få tag på en utbildad tolk. Det är inte heller alltid möjligt att få hjälp av släkt och vänner som kan tolka. Något som blir allt mer populärt för att lösa detta dilemma är att införa videotolk. Genom videotolkning så förkortar man tolkningstiden och läkaren får det lättare att ställa rätt diagnos. Detta är således effektivt sett till att man spar både tid och pengar, men vad som är än viktigare är att patientsäkerheten förstärks. Det finns en doktorsavhandling från Karolinska institutet som påvisar att olika språkliga kommunikationsproblem leder till osäkerhet om läkaren i fråga fått en korrekt sjukdomsbeskrivning. Sen skal tilläggas att om nära vänner eller släktingar tolkar så finns det en risk att dessa, av personliga själ, utelämnar eller förvränger information. Vid videotolkning så elimineras i stort sett denna risk. I Danmark har man nått stora framgångar med videotolkning. Man har bl.a. haft språktolkningsprojekt som hämtat inspiration från Alameda County Medical Center i Kalifornien, där man påvisat att man förkortat varje tolkningstillfälle med 20 minuter i snitt. Tekniken har gått framåt. Videotolkning är idag smidig, säker, kvalitativ och kostnadseffektiv. MSN, Skype och liknande är inte tillförlitligt för detta ändamål. Det finns mycket som talar för att man skulle få flera fördelar i Värmlands landsting om man införde en sådan fin välfärdsteknologi som videotolk. Man bör också bjuda in kommuner för att diskutera detta och eventuellt även delta i ett samarbete. Därför yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting: att landstinget inför videotolk i de verksamheter där det finns behov för detta. att landstinget bjuder in Värmlands kommuner för att diskutera och eventuellt även samarbeta. att remittera motionen till landstingsstyrelsen för beredning. 859 LK/ Svar på interpellation av Gert Raiml (V) om vårdavgifter för patienter i rättpsykiatrin Gert Raiml (V) har i interpellation ställt frågor till landstingsrådet Marianne Utterdahl (SIV) om vårdavgifter för patienter i rättspsykiatrin 80. Med anledning av detta lämnas följande svar: I rubricerade interpellation ställer Gert Raiml följande frågor: Hur många obetalda vårdavgifter har vi i Värmland?

11 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Har möjligheten att få avbetalningsplaner påverkats av att en privat entreprenör tagit över landstingets inkassoverksamhet? Vore det inte dags att slopa vårdavgifter för denna patientgrupp? Tack Gert Raiml för din interpellation! Detta är en viktig fråga att uppmärksamma. Jag ser det som en fråga om rättvisa och människovärde. Men också en fråga av mer samhällsekonomisk vikt! Gert beskriver situationen för dessa patienter och menar att följderna av avgifter, låg betalningsförmåga och utebliven möjlighet till avbetalningsplan blir att många får betalningsanmärkningar och att dessa skulder blir ett hinder då färdigbehandlade patienter inom rättspsykiatrin ska skrivas ut. Detta anser vi i Värmlandssamverkan är ytterst bekymmersamt och kräver en skyndsam utredning. Landstingets insatser skall vara utformade så att de stärker och inte stjälper den enskildes möjligheter att fungera i samhället. Obetalda vårdavgifter uppgår för närvarande till ca 10 miljoner. Det är viktigt att påpeka att detta är beräknat på hela hälso- och sjukvårdsdelen och inte enbart rättspsykiatrin. När det gäller möjligheten till avbetalningsplan har det delvis tack vare din interpellation framkommit uppgifter om inkörningsproblematik med nya betalningssystemet. Vid förhandlingar om införande av nytt faktureringssystem (ABBA, som beslutades den 13 mars 2012) framkom detta som en av vinsterna, nämligen möjligheten att underlätta för delbetalningar. Denna möjlighet är viktigt att lösa omgående för alla patienter som befinner sig i en livssituation som försvårar deras betalningsförmåga. Detta är viktigt såväl ur jämlikhets- som folkhälsosynpunkt. Landstinget i Värmland är huvudman för det betalningssystem och de politiskt antagna målen ska följas oavsett val av utförare. Vi instämmer med frågeställarens inställning att det är dags att fundera på om det inte är dags att slopa vårdavgifter för patienter inom rättspsykiatrin. Vi vill dock utvidga den utredningen till att omfatta möjlighet att avgiftsbefria all tvångsvård inom Landstinget i Värmland. Vi kommer att från värmlandssamverkans sida arbeta vidare på dessa frågor för att fortsätta skapa en vård som utgår från patientens perspektiv och som bygger på kunskap, känsla och kvalitet! Sedan Marianne Utterdahl och Gert Raiml haft ordet beslutade landstingsfullmäktige att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna.

12 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Utdrag Peter Blom, Jan Kihl, Gunnar Nilsson, Henrik Svensson 90 LK/ Medborgarförslag om bemanning av ambulans i Munkfors Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens yttrande över medborgarförslag om bemanning av ambulans i Munkfors. Efter att Jane Larsson haft ordet beslutade landstingsfullmäktige att medborgarförslaget ska anses besvarat. Utdrag Helena Forne- Wästlund, Maj-Britt Andersson 91 LK/ Medborgarförslag om införande av vårdval för logoped enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens yttrande över medborgarförslag om införande av vårdval för logoped enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem., efter att Fredrik Larsson och Ulric Andersson haft ordet och yrkat bifall till landstingsstyrelsens förslag, att medborgarförslaget ska anses besvarat. Utdrag Anita Grundström, Harald Ludviksen 92 LK/122125, LK/ Medborgarförslag om parfymfria patientresor och skylt för parfymfria resor Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens yttrande över medborgarförslag om parfymfria patientresor och skylt för parfymfria resor., efter att Eva Hallström yttrat sig och yrkat bifall till landstingsstyrelsens förslag, att medborgarförslaget ska anses besvarat. 93 LK/ Motion om demokrati mot politikerförakt Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens svar på motion från Uno Halfvardsson (FP) om demokrati mot politikerförakt. Efter att Uno Halfvardsson, Mats Sandström och Gert Olsson yttrat sig och yrkat bifall till landstingsstyrelsens förslag beslutade landstingsfullmäktige att fullmäktiges presidium ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att utlokalisera tre endagssammanträden per mandatperiod till annan ort än Karlstad samt

13 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) att därmed anse motionen besvarad. 94 LK/ Motion om gynekologisk cellprovstagning Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens svar på motion från Ulric Andersson (S) om gynekologisk cellprovstagning. Under överläggningen yttrade sig: Elisabet Kihlström, Ingalill Röhr, Ulric Andersson och Anders Nilsson Elisabet Kihlström yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ulric Andersson och Anders Nilsson yrkade att motionen ska bifallas. att inga förändringar genomförs i den gynekologiska cellprovskontrollen innan pågående projekt har utvärderats samt att därmed anse motionen besvarad. 95 LK/ Motion om subventionering av glasögon till skolbarn och ungdomar Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens svar på motion från Anders Nilsson (V) och Christina Wahrolin (S) m.fl. om subventionerade glasögon till skolbarn och ungdomar. Under överläggningen yttrade sig Elisabet Kihlström, Anders Nilsson, Anders Ahl, Gun Partanen, Runar Filper, Ulric Andersson, Christina Wahrolin, Fredrik Larsson och Jane Larsson. Anders Nilsson, Anders Ahl, Gun Partanen, Runar Filper, Christina Wahrolin och Ulric Andersson yrkade bifall till motionen. Elisabet Kihlström yrkade initialt bifall till landstingsstyrelsens förslag. Anders Nilsson, Anders Ahl, Gun Partanen, Runar Filper, Christina Wahrolin och Ulric Andersson yrkade bifall till motionen. Efter att det klargjorts att motionen handlar om att se över formerna för glasögonbidraget yrkade även Elisabet Kihlström, Fredrik Larsson och Jane Larsson bifall till motionen. att landstinget i Värmland ser över formerna för glasögonbidraget med målsättingen att alla barn och unga från 0 t.o.m. 18 år med behov av glasögon får ett ekonomiskt stöd för detta samt

14 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) att därmed anse motionen besvarad. 96 LK/ Delårsrapport 2 Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag, Delårsrapport 2: Förvaltningsberättelse med delårsbokslut och helårsprognos. Revisor Roland Krantz föredrog revisorernas bedömning av Delårsrapport 2 (se LK/131875) Under överläggningen yttrade sig Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Erik Jansson, Anders Nilsson, Jane Larsson, Eva Hallström, Gert Ohlson, Elisabet Kihlström, Nils Gunnar Andersson, Kenneth Johannesson, Christina Wahrolin, Gert Raiml och Margareta Ivarsson. Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Anders Nilsson, Jane Larsson, Erik Jansson, Eva Hallström, Gert Ohlson, Elisabet Kihlström och Nils Gunnar Andersson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. att arbetet för att tillmötesgå befolkningens behov av vård intensifieras och kontinuerligt återrapporteras till landstingsstyrelsen samt att godkänna delårsrapport 2 med förvaltningsberättelse, delårsbokslut och helårsprognos. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter lämnade protokollsanteckning enligt bilaga 189. Utdrag ekonomichef Ingrid Magnusson 97 LK/ Skattesats för år 2014 Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag, Skattesats för år att hos landstingskommunens skatteskyldiga utdebitera kronor per skattekrona. Utdrag ekonomichef Ingrid Magnusson 98 LK/ Resultatutjämningsreserv Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag, Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).

15 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) att anta riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) samt att resultatutjämningsreservens ingående balans för sätts till 38 miljoner kronor i enlighet med beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 99 LK/ Tillkännagivande av tid och ställe för landstingsfullmäktige 2014 Utdrag Julia Megyeri, informationsstaben Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag, Tillkännagivande av tid och ställe för landstingsfullmäktige under år att tillkännagivande av tid och ställe för landstingsfullmäktige under 2014 skall införas som en del i Livjournalen i de tidningar denna införs och då så inte är möjligt i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad. 100 LK/ Förrättande av val Utdrag Inga-Lill Andersson Till grund för ärendet låg valberedningens förslag. Anne Marie Lindberg (S), har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige från och med Jesper Johansson (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Som ersättare har föreslagits Ingrid Rydin (MP). Vid sammanträdet den 24 april beviljade fullmäktige entledigande av Gert Björnvall (S) som nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige. Som ersättare har föreslagits Cecilia Mtuya (S). Som ersättare efter Kenny Svensson (S) i regionfullmäktige har föreslagits Tommy Glader (S). Valberedningen har väckt frågan om entledigande av Ragnar Mensner (MP) från uppdragen som ledamot i demokratiberedningen och regionfullmäktige. Förutsättningarna för entledigande enligt 4 kap Kommunallagen är uppfyllda. Som ersättare efter Ragnar Mensner i demokratiberedningen har föreslagits Ingrid Rydin (MP). Som ersättare efter Ragnar Mensner i regionfullmäktige har föreslagits Jesper Johansson (MP). Landstinget är tillsammans med ett antal kranskommuner medlem i fem olika samordningsförbund. Den 25 april 2012 beslutade fullmäktige att

16 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) landstinget och de kommunala medlemmarna i fortsättningen utser en revisor i samordningsförbundet Samspelet, och att det ska vara den revisor som utses av landstinget. Den 27 november 2012 fattade fullmäktige ett likadant beslut avseende Arvika-Eda samordningsförbund. Klarälvdalens samordningsförbund och Finsam Filipstad Storfors har i sina förbundsordningar infört stadgandet att landstinget ska utse revisor för förbunden. att bifalla begärda entlediganden; att istället för Gert Björnvall (S) utse Cecilia Mtuya (S) som nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige; att utse Tommy Glader (S) till ersättare i regionfullmäktige; att entlediga Ragnar Mensner (MP) från sina uppdrag som ledamot i demokratiberedningen och regionfullmäktige; att istället för Ragnar Mensner (MP) utse Ingrid Rydin (MP) som ledamot i demokratiberedningen; att istället för Ragnar Mensner (MP) utse Jesper Johansson (MP) som ledamot i regionfullmäktige; att istället för Jesper Johansson (MP) utse Ingrid Rydin (MP) som ersättare i regionfullmäktige att landstinget och de kommunala medlemmarna i fortsättningen utser en revisor i Klarälvdalens samordningsförbund och Finsam Filipstad Storfors, som ska verkställas snarast möjligt under innevarande mandatperiod, och som ska vara den revisor som utses av landstinget. 101 LK/ Svar på interpellation av Ulric Andersson (S) om politiska prioriteringar utifrån befolkningens behov Ulric Andersson (S) har i interpellation ställt fråga om politiska prioriteringar utifrån befolkningens behov, 81. Med anledning av detta lämnas följande svar: Interpellanten frågar om majoriteten är intresserad av en seriös diskussion med oss (oppositionen) om de stora utmaningarna, för att också ta ett långsiktigt ansvar för landstinget i Värmland. Det finns en underton i interpellationen av att Ulric Andersson idag inte vill ta ansvar för landstinget i Värmland. Med tanke på att oppositionen vid ett flertal tillfällen under perioden valt att avstå från att vara med och fatta beslut i viktiga frågor om landstingets framtid så känns det inte förvånande. Jag delar inte uppfattningen att kostnadsutvecklingen är ett av landstingets problem. Snarare är det så att den låga nettokostnadsutvecklingen som

17 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) landstinget i Värmland har haft under en lång följd av år är en framgångsfaktor, detta oberoende av majoritetens färg. Sedan 2006 har nettokostnaden varje år varit lägre än eller i nivå med andra landsting. Exempel på breda politiska prioriteringar är besluten om investeringar i nya sjukhuslokaler som har fattats i total enighet och måste därför betraktas som en tydlig politisk prioritering för en vård i Värmland av hög kvalitet. Naturligtvis uppstår då kostnader som måste hanteras i den ekonomiska planeringen. Landstinget i Värmland har under många år arbetat enligt modellen att landstingets flerårsplan beslutas i Landstingsfullmäktige i november. Nästkommande års landstingsplan och budget beslutas i landstingsfullmäktige i juni. Vid novembermötet görs kompletteringar och justeringar vid behov dessutom beslutas om skattesatsen. Alla dessa beslut föregås av olika beredningar i styrelse och arbetsutskott. Jag förutsätter att alla partier i landstingsfullmäktige är beredda att ta det ansvar som krävs för att medverka till en god hälso- och sjukvård för värmlänningarna och att vi kan arbeta gemensamt i de politiska forum vi redan har idag. Sedan Ulric Andersson, Fredrik Larsson och Jesper Johansson haft ordet beslutade landstingsfullmäktige att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna. 102 LK/ Svar på interpellation av Anders Nilsson (V) om handlingsplan för barnkonventionen Anders Nilsson (V) har i interpellation ställt frågor om handlingsplan för barnkonventionen, 82. Med anledning av detta lämnas följande svar: Landstinget i Värmland har i landstingsfullmäktige antagit en handlingsplan för FN:s konvention om barnets rättigheter. Handlingsplanen gäller år Det övergripande målet med handlingsplanen är att landstinget ska uppnå de åtaganden som följer av barnkonventionen och den nationella strategin. Nedan följer exempel på vad som genomförts inom ramen för FN:s konvention om barnets rättigheter handlingsplan för Landstinget i Värmland : *Ökat kunskapen och förståelsen för uppdraget om i FN:s konvention om barnets rättigheter i vårt landsting. *Informations och utbildningstillfällen riktat till politiker och chefer.

18 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) *Dialogmöten med verksamheter kring frågor rörande barnets rättigheter och landstingets handlingsplan för barnkonventionen. *Utbildat ca 50 barnrättsombud i landstinget med uppdraget att driva på arbetet med barnets rättigheter i verksamheterna. *Regelbundna nätverksträffar för barnrättsombud med olika teman för ökad kunskap. *Utarbetat riktlinje gällande Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom, skada, missbruk eller om man oväntat avlider. *Kartläggning av barns och ungas upplevelser av bemötande i hälso- och sjukvården och tandvård. *Utvecklat hälsodatabas i samverkan med länets kommuner och elevhälsovård för att via enkät kartlägga barns upplevda hälsa i länet. *Via Barnhälsovård och kommunernas elevhälsa följa barns och ungas BMI utveckling i länet. *Synliggjort behovet av utvecklad kunskap inom området Anmäla när barn far illa eller riskerar att fara illa. *Initierat diskussion om hur landstinget kan bli bättre på att anpassa vårdmiljöer, väntrum mm sett ur ett barns perspektiv. *Utarbetat en bok om barnets rättigheter tillsammans med Inger och Lasse Sandberg. En resa genom vården med fokus på barnkonventionen. *Delaktiga barn ett nationellt projekt där Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin deltagit med fokus på att göra barn och unga delaktiga. *Inflytande och påverkan i landstingets övergripande verksamhetsplan och verkställighet gällande barnets rättigheter. *Utvecklat uppdragsbeskrivningar för barnrättsombud och arbetsgrupp. *Samverkan med flertalet verksamheter kring barnets rättigheter ex mödraoch barnhälsovård, kuratorsmottagning, smittskydd och hudmottagning, folktandvård, psykiatri, landstingsfastigheter, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri m.fl. *Landstinget i Värmland fick möjligheten att vara en av huvudarrangörerna till en nationell konferens Barns rätt på rätt sätt i Karlstad september En av anledningarna till att LiV fick möjligheten var att landstinget uppfatttas offensivt i arbetet med att implementera barnets rättigheter i organisationen. Hur har delmålen uppfyllts framförallt delmål 6?

19 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) *Landstinget i Värmland har startat ett arbete med att utveckla en Barnkonsekvensanalys. Ett arbete som genomförs i SKL:s regi i en forskningscirkel tillsammans med ytterligare fyra landsting och en kommun. *När en barnkonsekvensanalys är utarbetad kan den användas för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i beslutsprocessen. *Återrapportering har gjorts genom lägesrapportering till Folkhälso- och tandvårdsutskottet samt till LSAU. *Återrapportering av barnrättsuppdraget sker även i tertialrapport med koppling till landstingets flerårsplan. *Barnrättsuppdragets organisering har utvecklats med målsättningen att verksamheter ska bli mer delaktiga att kunna formulera verksamhetsmål och att återrapportering ska genomföras. Idag finns förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgrupp för barnrättsuppdraget samt för landstingets barnrättsombud. *Inför revidering av handlingsplan för har en tydligare målsättning tagits fram för att säkerställa att barnrättsperspektivet synliggörs i flerårsplan och följs upp i tertialrapport. *Landstingets revisorer granskar årligen om landstingets delårsrapport per 31 augusti och årsredovisningen svarar mot de krav som ställs av landstingsfullmäktige. Granskningen omfattar barnperspektivet i den mån det finns mål och resultatmått för området. Vad händer efter 2013? *Arbetet med att revidera gällande handlingsplan har startat. En ny handlingsplan för år tas fram av landstingets arbetsgrupp för barnrättsuppdraget. Sedan Fredrik Larsson och Anders Nilsson haft ordet beslutade landstingsfullmäktige att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna. 103 Landstingsdirektörens rapport Landstingsdirektör Hans Karlsson redogjorde för sin resa inom landstinget i Värmland och nämnde särskilt att han ser en förbättring i samarbetet med kommunerna och att hälsa nu ses som en förutsättning för regional utveckling. Direktören beskrev vidare problem inom psykiatrin men där det nu sker en utveckling i rätt riktning. Avslutningsvis framhöll direktören att Värmland ligger långt framme på många områden. Ordföranden Lars Österdahl avtackade sedan den avgående landstingsdirektören och önskade honom lycka till i sitt nya uppdrag på SKL.

20 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) 104 Landstingsfullmäktiges avslutande Ordföranden Lars Österdahl passade på att tacka Anders Ajaxson för sitt arbete med att kommentera sändningarna från fullmäktigesammanträdena samt det arbete han lagt ned med historikgruppen för att ta fram landstingets krönika i samband med 150-års jubiléet. Ordföranden tackade sedan ledamöterna för dagens insatser och förklarade sammanträdet avslutat. Det noterades att av revisorerna Roland Krantz, Stina Höök, Barbro Thuner, Östen Högman och Örjan Ström var närvarande under sammanträdet. Vid protokollet Christian Eriksson Justerat den 6 november 2013 Lars Österdahl Mats Sandström Thorsten Björkehed Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingskommunens anslagstavla I tjänsten:..

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande

1 Sammanträdets öppnande PROTOKOLL 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Plats Landstingshuset i Karlstad Tid Onsdag den 24 april kl. 09.00-17.50 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträde öppnades av fullmäktiges ordförande

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00. Marianne Utterdahl (SIV), ej närvarande 56-57 ordförande

Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00. Marianne Utterdahl (SIV), ej närvarande 56-57 ordförande Protokoll 1 (5) Primärvårds- och psykiatriutskottet Elisabeth E Jangehammar 2014-09-04 LK/140042 Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00 Beslutande Ersättare I tjänsten

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Asso Zand (MP), Karlstad, ordförande Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby, vice ordförande

Asso Zand (MP), Karlstad, ordförande Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby, vice ordförande Sekretariatet Anders Ajaxson MINNESANTECKNINGAR FRAMTIDSBEREDNINGEN 2011-01-27 LK/110121 Plats Brage, Landstingshuset, torsdag 27 januari kl. 09:00-12:00 Närvarande: Från presidiet Övriga ledamöter Ersättare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-09-01 LK/150039

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-09-01 LK/150039 Minnesanteckningar 1 (6) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-09-01 LK/150039 Plats Sirius, kl. 09.00 12.00 Närvarande Frånvarande Särskilt inbjudna

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Välkommen till Valkonferens

Välkommen till Valkonferens Karlstad 2014-11-17 Till Ombuden (via arbetarekommunerna) Distriktsstyrelsen Valberedningen Välkommen till Valkonferens Socialdemokraterna i Värmlands hälsar dig härmed välkommen till valkonferensen den

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Regionstyrelsen 28-41

Regionstyrelsen 28-41 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M) Jimmy Henriksson (FP) Malin

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Landstingets revisorer 108-117

Landstingets revisorer 108-117 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Hestraviken hotell och restaurang, Hestra Närvarande: Doris Johansson, ordförande Arnold Carlzon Marianne Ericsson Robert Erlandsson, 113-117 Östen Johnsson, 111-117

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli 2015-04-28 15LS1 1(5) Tid: 2015-04-28 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer