Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen."

Transkript

1 Protokoll 1 (20) Landstingsfullmäktige Sekretariatet LK/ Plats Landstingshuset, Karlstad Tid Onsdagen den 23 oktober kl Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträdes öppnades av fullmäktiges ordförande Lars Österdahl som hälsade ledamöter, ersättare och allmänhet välkomna. Utdrag Sekreterare Inga-Lill Andersson 77 Anmälda förhinder Anmält förhinder Inkallad ersättare Centrala valkretsen Henrik Lander (C) Ragnar Mensner (MP) Gunilla Persson (SD) Thomas Rehn (S) Margareta Ivarsson Agnes Utter Anders Ahl Kenneth Eriksson Östra valkretsen Jomark Polintan (S) Marina Pettersson (S) Ann-Katrin Järåsen (S) Lars Johansson Ann-Marie Lindström Åsa Johansson Norra valkretsen Marianne Åhman (FP) Inger Laren Västra valkretsen Peter Joensuu (M) Anders Ljungsten

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Marianne Utterdahl (SIV) går kl Daniel Schützer (S) Berit Castor från kl Kenneth Johannesson Sydvästra valkretsen Ulrika Nilsson (S) Johan Olsson Utdrag Sekreterare Inga- Lill Andersson 78 Upprop Centrala valkretsen Monica Gundahl (S) Catarina Segersten Larsson (M) Mats Sandström (S) Göran Nilsson (M) kl ers Bo Ekelund Christina Wahrolin (S) Erik Olsson (S) Karin Andersson (M) Gert Ohlsson (FP) Ann-Charlott Eskel (S) Eva Hallström (MP) Thomas Ohlsson (C) Gun Partanen (V) Hans Magnusson (S) Ingvar Klang (M) Elisabeth Kihlström (KD) Birgitta Gauffin (S) Jan Nilsson (SIV) Anna Högberg (M) Mats Thunér (S) Birgit Bergman Blank (S) Birgitta Kringlund (FP) Thorsten Björkehed (M) Anders Ahl (SD) Gunnar Törnqvist (S) Asso Zand (MP) Malin Berglund (M) Lennart Melin (S) Margareta Ivarsson (C) Lill Nilsson (V) Kenneth Eriksson (S) Lars Österdahl (M) Myrna Labusan Jönsson (S) Agneta Nilsson (KD) Agnes Utter (MP)

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Östra valkretsen Inga-Lill Röhr (S) Per Gruvberger (S) Stellan Jansson (M) Ann-Marie Lindström (S) Björn Kihl (M) Lars Johansson (S) Görel Hopman (SIV) Jane Larsson (C) Monica Iversen (S) Naeimy Blücher Johansson (FP) Anders Nilsson (V) Norra valkretsen Ulric Andersson (S) Åsa Johansson (S) till Dennis Byberg (M) Karl-Johan Adolfsson (C) Lars Jonsson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén Maria Widlund (M) Jan Bohlin (S) Marianne Åhman (FP) Anna Karin Berglund (C) Gert Raiml (V) Pia Falk (S) Runar Filper (SD) Västra valkretsen Kenneth Johannesson (S) Aina Wåhlund (S) Margareta Jarlstedt (M) Gerd Karlsson (S) kl ers Maud Mithander Bengt Olsson (C) Anders Ljungsten (M) Nils-Gunnar Andersson (S) Uno Halfvardsson (FP) Cecilia Mtuya (S) Marianne Utterdahl (SIV) kl ers Berit Castor Jesper Johansson (MP) Britt Engqvist (SD) Ulla Enarsson (C) Tommy Glader (S) Johnny Lundgren (M) Jonny Mattsson (KD)

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Sydvästra valkretsen Johan Olsson (S) Erik Jansson (SIV) Fredrik Larsson (M) Inge Carlsson (S) Birgitta Wessmark (SIV) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Olga Ljung (S) 79 Val av protokollsjusterare och rösträknare Mats Sandström och Thorsten Björkehed utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 6 november klockan på landstingets kansli. 80 LK/ Anmälan av interpellation av Gert Raiml (V) om vårdavgifter för patienter i rättpsykiatrin Gert Raiml (V) hade lämnat följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård skall idag betala 100 kronor per dygn i vårdavgift. Detta blir en kostnad på 3000 kronor i månaden. Många av patienterna har kvar sina boenden med hyreskostnader, elkostnader, vatten och avlopp m.m. och inkomsten för dessa patienter är i regel mycket låg. Detta medför att många har svårt att betala vårdavgiften. För landstinget och skattekollektivet är kostnaden drygt 6000 kronor. Tidigare kunde man få en avbetalningsplan med Liv Inkasso vilket innebar att man betalade en mindre summa i månaden. Varför är detta inte längre möjligt? Finns det någon koppling till att ett privat inkassobolag övertagit denna verksamhet? Följderna av avgifter, låg betalningsförmåga och utebliven möjlighet till avbetalningsplan, blir att många får betalningsanmärkningar och skulderna blir ett hinder för färdigbehandlade rättspsykpatienter att skrivas ut. Jag vill därför fråga landstingsrådet Marianne Utterdahl: Hur många obetalda vårdavgifter har vi i Värmland? Har möjligheten att få avbetalningsplaner påverkats av att en privat entreprenör tagit över LiV Inkassos verksamhet? Vore det inte dags att slopa vårdavgift för denna patientgrupp? att interpellationen fick framställas och ordföranden meddelande att svar kommer att lämnas senare under sammanträdet.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) 81 LK/ Anmälan av interpellation av Ulric Andersson (S) om politiska prioriteringar utifrån befolkningens behov Ulric Andersson (S) hade lämnat följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Vi socialdemokrater saknar en bred och gemensam diskussion om vilka politiska prioriteringar som ska göras för att klara befolkningens behov av en ändamålsenlig hälso- och sjukvård med de förväntade skattemedel som står till buds de närmaste åren. Vi vet att vi har ökande utgifter för bl.a. pensionskostnader och för de investeringar som gjorts och görs. Vi vet också att befolkningen ställer allt högre krav på tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. Om vi ska lösa den här ekvationen på ett hållbart sätt krävs, enligt oss, en långsiktig planering med en tydlig inriktning, som en bred politisk majoritet ställer sig bakom. Vi är beredda att delta i en sådan diskussion och ställer därför frågan till alla partier i den politiska majoriteten. Är ni intresserade av att föra en sådan diskussion med oss? Vi vill att diskussionen ska handla om hur utbudet av vård och service ska se ut och hur styr vi detta? Vi vill förstås diskutera hur mycket nya satsningar ska få kosta och vilken kvalitetsförbättring eller annan patientnytta som ska krävas, för att de ska få genomföras. Här efterfrågar vi fortfarande att hälsoekonomisk kompetens används som stöd i beslutsprocesserna. Kostnadsutvecklingen är ett återkommande problem, där vissa verksamheter ständigt har stora bekymmer med att hålla sig inom budgetramarna. Vi vill diskutera hur den politiska delen av budgetprocessen kan utvecklas, men också hur styrning och ledning inom divisionerna kan förbättras. Vi vill komma fram till en plan som visar hur landstinget i Värmland klarar de närmaste årens ansträngda ekonomi, med en bibehållen och helst förbättrad kvalitet i verksamheterna. Vi är inte nöjda med att enbart bli informerade om vad som majoritetsgruppen kommit fram till, även om vi inser att detta kan vara spelets regler. Vi ställer därför frågan: Är majoriteten intresserade av att föra en seriös diskussion med oss om dessa stora utmaningar, för att också ta ett långsiktigt ansvar för landstinget i Värmland? att interpellationen fick framställas och ordföranden meddelande att svar kommer att lämnas senare under sammanträdet. 82 LK/ Anmälan av interpellation av Anders Nilsson (V) om handlingsplan för barnkonventionen Anders Nilsson (V) hade lämnat följande interpellation till landstingsstyrelsen ordförande:

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Landstinget i Värmland antog 2010 en handlingsplan för barns rättigheter. Arbetet tog då ytterligare ett steg i att förverkliga den av Sverige ratificerade barnkonventionen. Syftet med planen var att förverkliga barnkonventionens intentioner och därmed säkerställa att Landstinget i Värmland förverkligar barn och ungas rättigheter i landstingets alla verksamheter. Den september hade jag förmånen att delta vid den nationella konferensen Barns rätt på rätt sätt folkrätt i praktiken, som hölls i Karlstad. Den främsta anledningen till att Värmland fick arrangera denna konferens var vårt idoga arbete med att lyfta barnperspektivet. På konferensen lyftes många olika exempel på hur vi i vardagen bör och ska lyssna och respektera barn och ungdomar. Jag hoppas att ni inte bara lyssningar till vad ungdomarna har att säga er, utan också i reell mening visar det i handling sa Barnombudsmannen till landstingsrådet Gert Olsson (FP). Landstinget i Värmlands handlingsplan FN:s konvention om barnets rättigheter, är en handlingsplan för perioden 2010 till För genomförandet finns en tydlig organisation där Landstingsstyrelsens Arbetsutskott (LsAU) utgör politisk styrgrupp. I delmål 6 framgår att det som rutin ska införas systematiska och kontinuerliga återrapporteringar, utvärderingar och uppföljningar beträffande barnperspektivet, där bl.a. landstingets revisorer har uppdrag att säkerställa barnperspektivet i den årliga revisionen. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: På vilket sätt anser landstingsstyrelsens ordförande att Ls AU agerat styrgrupp? Hur har delmålen uppfyllts, framför allt delmål 6? Vad händer efter 2013? att interpellationen fick framställas och ordföranden meddelande att svar kommer att lämnas senare under sammanträdet. 83 LK/ Information om Delårsrapport 2 Landstingsdirektör Hans Karlsson presenterade Delårsrapport 2 och visade ett bildspel (se LK/130949) om uppföljningen av landstingsplanens uppdrag. Efter informationen ställde Christina Wahrolin frågor. 84 Rapport från beredningarna Demokratiberedningen:

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Beredningens ordförande Malin Berglund redogjorde för aktiviter i beredningen. Bland annat har beredningen behandlat en motion om utlokalisering av landstingsfullmäktige till annan ort än Karlstad under året. Man har också omarbetat en checklista för hot och våld för politiker. Den 1 oktober deltog beredningen vid SCB:s demokratidag. Där framgick att valdeltagandet sjunker i landet och är endast 17 % bland den delen av befolkningen med lägst inkomst. Christina Wahrolin ställde sedan frågor om rapporter från medborgardialogsprojektet. Hälso- och sjukvårdsberedningen: Beredningens vice ordförande Anders Nilsson redogjorde för några av ämnena som behandlats vid tidigare sammanträden. Beredningen har diskuterat horisontella prioriteringar inom vården, haft föreläsare från Försvarsmakten som berättat om mobil sjukvård och föreläsare från företaget Vårdmobilen som redogjort för mobila primärvårdscentraler. Efter information yttrade sig Kenneth Johannesson och Catarina Segersten Larsson. Framtidsberedningen: Beredningens ordförande Asso Zand redogjorde för ämnen som behandlats av beredningen nämligen regionbildningsfrågan, miljöaspekter på de byggmaterial som används i landstingets fastigheter. Vidare upplystes om att beredningens tänkta studieresa till Irak inte blir av. 85 Revisionen har ordet Revisor Roland Krantz redogjorde för en förstudie om landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland. (se LK/ ) Slutsatsen är att formerna för uppsiktspliktens uppfyllande måste regleras i förbundsordningen. Sammanträdet ajournerades för partiernas gruppmöten 86 Utdelning av Frödingstipendiet och Folkrörelsestipendiet Folkrörelsestipendiet delades i år av Brunskogs och Ransäters hembygdsföreningar med följande motivering: Hembygdsrörelsen är en av Värmlands största folkrörelser med ett 90-tal hembygdsföreningar som tillsammans har drygt medlemmar. Föreningarna vårdar ett omfattande kulturarv, bland annat 600 byggnader, över

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) föremål och cirka foton. Men hembygdsföreningarna är inte bara förvaltare av bygdens historia och minnen, utan också mötesplatser med en mångfald av arrangemang. Genom medlemmarnas ideella engagemang skapar de broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Intresset för kulturarvet skapar ett engagemang för hembygden som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till ett levande landskap. Landstingets folkrörelsestipendium 2013 tilldelas två framstående representanter för hembygdsrörelsen i Värmland, Brunskogs hembygdsförening och Hembygdsföreningen i Ransäter. Hembygdsgården i Brunskog är förstås mest känd för Gammelvala, veckan som bjuder på inblickar i forna tiders levnadssätt och arbetsliv. Men den är också platsen för hantverksmässor, julmarknader och en mängd andra aktiviteter. Hembygdsgården Ransäter är med sina museer och andra byggnader ett besöksmål i sig, men också en arena för allt från motorträffar och samlarmässor till spelmans- och dragspelsstämmor. Och att se Värmlänningarna i Ransäter är för många det självklara sättet att fira midsommar. Utmärkelsen mottogs av föreningarnas ordförande Birgit Södervall, för Brunskogs hembygdsförening, och Mats Hedman, för Ransäters hembygdsförening. Frödingstipendiet delades i år av regissören Ulf Malmros och skådespelaren Tuva Novotny med följande motivering: Regissören och manusförfattaren Ulf Malmros har som ingen annan satt inte bara Molkom utan hela Värmland på kartan i svensk film under det senaste decenniet. I filmer som Smala Sussie och Bröllopsfotografen har han med flödande berättarlusta tecknat ett porträtt av Värmland och värmlänningarna som både roat och utmanat publiken. Under sin drygt 20-åriga karriär har Ulf Malmros utvecklat en distinkt stil, som förenar komiken och allvaret med träffsäkra iakttagelser, ett personligt bildberättande och en förmåga att locka skådespelarna till stordåd. Ulf Malmros har filmen i blodet, och är en av våra mest spännande förvaltare av den värmländska berättartraditionen i dagens nya medielandskap. Landstinget i Värmland vill med Frödingstipendiet hedra honom och uttrycka sin stolthet över att han är värmlänning. Ulf Malmros delar årets Frödingstipendium med skådespelaren och regissören Tuva Novotny. Hon växte upp i Värmland, och för en värmländsk biopublik är Tuva Novotny kanske fortfarande mest uppskattad för sina roller i just Smala Sussie och Bröllopsfotografen.

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Men sedan sina första insatser i SVT:s ungdomsprogram Bullen och TV 4- serien Skilda världar har hon visat en bredd och nyfikenhet i sina rollval som gjort henne uppskattad långt utanför Sveriges gränser. På senare år har hon bland annat medverkat i och regisserat flera avsnitt av den absurt humoristiska norska tv-serien Dag, spelat mot Oscarvinnaren Julia Roberts och gestaltat hjältinnan Puck i en serie filmer baserade på Maria Langs deckare. Tuva Novotny har förmågan att i en mångfald av roller övertyga, fängsla och underhålla oss framför tv-skärmen och biografduken, och Landstinget i Värmland vill med Frödingstipendiet hedra henne och uttrycka sin stolthet över att hon är värmlänning. Ingen av pristagarna kunde medverka vid utdelningen. Ulf Malmros representerades dock genom Björn Starrin som höll ett uppskattat tal. Sammanträdet ajournerades för lunch klockan Utdelning av Kvartalets idé Städenheten på Centralsjukhuset fick denna gång ta emot utmärkelsen Kvartalets idé. Städenheten har infört ett nytt arbetssätt med självstyrande grupper där medarbetarna själva ansvarar för att organisera sitt arbete. Motiveringen till utmärkelsen var som följer: Det nya arbetssättet med självstyrande grupper sätter kunden i centrum. När kundens behov fångas upp blir insatserna rätt från början och kan ske snabbare. Den självstyrande gruppen har ansvar för att själv organisera sitt arbete. Uppföljningen visar att både kunder och medarbetare är nöjda med det nya arbetssättet. Det nya arbetssättet innebär flera förbättringar: Ökad städkvalitet Ökad tillgänglighet Tydligare uppdrag Snabbare agerande genom direktkontakt Stärkt relation kund-medarbetare Utdrag Chefssekreterare Sara Leion 88 LK/ Anmälan av motion av Anders Ahl (SD) m.fl. om att införa videotolk Anders Ahl (SD) m.fl. hade lämnat följande motion till fullmäktige: Modern teknik kan rejält underlätta den situation som uppstår när en person, vid kontakt med sjukvården, varken kan förstå eller göra sig förstådd.

10 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Det är inte alltid lätt att få tag på en utbildad tolk. Det är inte heller alltid möjligt att få hjälp av släkt och vänner som kan tolka. Något som blir allt mer populärt för att lösa detta dilemma är att införa videotolk. Genom videotolkning så förkortar man tolkningstiden och läkaren får det lättare att ställa rätt diagnos. Detta är således effektivt sett till att man spar både tid och pengar, men vad som är än viktigare är att patientsäkerheten förstärks. Det finns en doktorsavhandling från Karolinska institutet som påvisar att olika språkliga kommunikationsproblem leder till osäkerhet om läkaren i fråga fått en korrekt sjukdomsbeskrivning. Sen skal tilläggas att om nära vänner eller släktingar tolkar så finns det en risk att dessa, av personliga själ, utelämnar eller förvränger information. Vid videotolkning så elimineras i stort sett denna risk. I Danmark har man nått stora framgångar med videotolkning. Man har bl.a. haft språktolkningsprojekt som hämtat inspiration från Alameda County Medical Center i Kalifornien, där man påvisat att man förkortat varje tolkningstillfälle med 20 minuter i snitt. Tekniken har gått framåt. Videotolkning är idag smidig, säker, kvalitativ och kostnadseffektiv. MSN, Skype och liknande är inte tillförlitligt för detta ändamål. Det finns mycket som talar för att man skulle få flera fördelar i Värmlands landsting om man införde en sådan fin välfärdsteknologi som videotolk. Man bör också bjuda in kommuner för att diskutera detta och eventuellt även delta i ett samarbete. Därför yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting: att landstinget inför videotolk i de verksamheter där det finns behov för detta. att landstinget bjuder in Värmlands kommuner för att diskutera och eventuellt även samarbeta. att remittera motionen till landstingsstyrelsen för beredning. 859 LK/ Svar på interpellation av Gert Raiml (V) om vårdavgifter för patienter i rättpsykiatrin Gert Raiml (V) har i interpellation ställt frågor till landstingsrådet Marianne Utterdahl (SIV) om vårdavgifter för patienter i rättspsykiatrin 80. Med anledning av detta lämnas följande svar: I rubricerade interpellation ställer Gert Raiml följande frågor: Hur många obetalda vårdavgifter har vi i Värmland?

11 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Har möjligheten att få avbetalningsplaner påverkats av att en privat entreprenör tagit över landstingets inkassoverksamhet? Vore det inte dags att slopa vårdavgifter för denna patientgrupp? Tack Gert Raiml för din interpellation! Detta är en viktig fråga att uppmärksamma. Jag ser det som en fråga om rättvisa och människovärde. Men också en fråga av mer samhällsekonomisk vikt! Gert beskriver situationen för dessa patienter och menar att följderna av avgifter, låg betalningsförmåga och utebliven möjlighet till avbetalningsplan blir att många får betalningsanmärkningar och att dessa skulder blir ett hinder då färdigbehandlade patienter inom rättspsykiatrin ska skrivas ut. Detta anser vi i Värmlandssamverkan är ytterst bekymmersamt och kräver en skyndsam utredning. Landstingets insatser skall vara utformade så att de stärker och inte stjälper den enskildes möjligheter att fungera i samhället. Obetalda vårdavgifter uppgår för närvarande till ca 10 miljoner. Det är viktigt att påpeka att detta är beräknat på hela hälso- och sjukvårdsdelen och inte enbart rättspsykiatrin. När det gäller möjligheten till avbetalningsplan har det delvis tack vare din interpellation framkommit uppgifter om inkörningsproblematik med nya betalningssystemet. Vid förhandlingar om införande av nytt faktureringssystem (ABBA, som beslutades den 13 mars 2012) framkom detta som en av vinsterna, nämligen möjligheten att underlätta för delbetalningar. Denna möjlighet är viktigt att lösa omgående för alla patienter som befinner sig i en livssituation som försvårar deras betalningsförmåga. Detta är viktigt såväl ur jämlikhets- som folkhälsosynpunkt. Landstinget i Värmland är huvudman för det betalningssystem och de politiskt antagna målen ska följas oavsett val av utförare. Vi instämmer med frågeställarens inställning att det är dags att fundera på om det inte är dags att slopa vårdavgifter för patienter inom rättspsykiatrin. Vi vill dock utvidga den utredningen till att omfatta möjlighet att avgiftsbefria all tvångsvård inom Landstinget i Värmland. Vi kommer att från värmlandssamverkans sida arbeta vidare på dessa frågor för att fortsätta skapa en vård som utgår från patientens perspektiv och som bygger på kunskap, känsla och kvalitet! Sedan Marianne Utterdahl och Gert Raiml haft ordet beslutade landstingsfullmäktige att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna.

12 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) Utdrag Peter Blom, Jan Kihl, Gunnar Nilsson, Henrik Svensson 90 LK/ Medborgarförslag om bemanning av ambulans i Munkfors Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens yttrande över medborgarförslag om bemanning av ambulans i Munkfors. Efter att Jane Larsson haft ordet beslutade landstingsfullmäktige att medborgarförslaget ska anses besvarat. Utdrag Helena Forne- Wästlund, Maj-Britt Andersson 91 LK/ Medborgarförslag om införande av vårdval för logoped enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens yttrande över medborgarförslag om införande av vårdval för logoped enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem., efter att Fredrik Larsson och Ulric Andersson haft ordet och yrkat bifall till landstingsstyrelsens förslag, att medborgarförslaget ska anses besvarat. Utdrag Anita Grundström, Harald Ludviksen 92 LK/122125, LK/ Medborgarförslag om parfymfria patientresor och skylt för parfymfria resor Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens yttrande över medborgarförslag om parfymfria patientresor och skylt för parfymfria resor., efter att Eva Hallström yttrat sig och yrkat bifall till landstingsstyrelsens förslag, att medborgarförslaget ska anses besvarat. 93 LK/ Motion om demokrati mot politikerförakt Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens svar på motion från Uno Halfvardsson (FP) om demokrati mot politikerförakt. Efter att Uno Halfvardsson, Mats Sandström och Gert Olsson yttrat sig och yrkat bifall till landstingsstyrelsens förslag beslutade landstingsfullmäktige att fullmäktiges presidium ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att utlokalisera tre endagssammanträden per mandatperiod till annan ort än Karlstad samt

13 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) att därmed anse motionen besvarad. 94 LK/ Motion om gynekologisk cellprovstagning Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens svar på motion från Ulric Andersson (S) om gynekologisk cellprovstagning. Under överläggningen yttrade sig: Elisabet Kihlström, Ingalill Röhr, Ulric Andersson och Anders Nilsson Elisabet Kihlström yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ulric Andersson och Anders Nilsson yrkade att motionen ska bifallas. att inga förändringar genomförs i den gynekologiska cellprovskontrollen innan pågående projekt har utvärderats samt att därmed anse motionen besvarad. 95 LK/ Motion om subventionering av glasögon till skolbarn och ungdomar Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens svar på motion från Anders Nilsson (V) och Christina Wahrolin (S) m.fl. om subventionerade glasögon till skolbarn och ungdomar. Under överläggningen yttrade sig Elisabet Kihlström, Anders Nilsson, Anders Ahl, Gun Partanen, Runar Filper, Ulric Andersson, Christina Wahrolin, Fredrik Larsson och Jane Larsson. Anders Nilsson, Anders Ahl, Gun Partanen, Runar Filper, Christina Wahrolin och Ulric Andersson yrkade bifall till motionen. Elisabet Kihlström yrkade initialt bifall till landstingsstyrelsens förslag. Anders Nilsson, Anders Ahl, Gun Partanen, Runar Filper, Christina Wahrolin och Ulric Andersson yrkade bifall till motionen. Efter att det klargjorts att motionen handlar om att se över formerna för glasögonbidraget yrkade även Elisabet Kihlström, Fredrik Larsson och Jane Larsson bifall till motionen. att landstinget i Värmland ser över formerna för glasögonbidraget med målsättingen att alla barn och unga från 0 t.o.m. 18 år med behov av glasögon får ett ekonomiskt stöd för detta samt

14 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) att därmed anse motionen besvarad. 96 LK/ Delårsrapport 2 Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag, Delårsrapport 2: Förvaltningsberättelse med delårsbokslut och helårsprognos. Revisor Roland Krantz föredrog revisorernas bedömning av Delårsrapport 2 (se LK/131875) Under överläggningen yttrade sig Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Erik Jansson, Anders Nilsson, Jane Larsson, Eva Hallström, Gert Ohlson, Elisabet Kihlström, Nils Gunnar Andersson, Kenneth Johannesson, Christina Wahrolin, Gert Raiml och Margareta Ivarsson. Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Anders Nilsson, Jane Larsson, Erik Jansson, Eva Hallström, Gert Ohlson, Elisabet Kihlström och Nils Gunnar Andersson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. att arbetet för att tillmötesgå befolkningens behov av vård intensifieras och kontinuerligt återrapporteras till landstingsstyrelsen samt att godkänna delårsrapport 2 med förvaltningsberättelse, delårsbokslut och helårsprognos. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter lämnade protokollsanteckning enligt bilaga 189. Utdrag ekonomichef Ingrid Magnusson 97 LK/ Skattesats för år 2014 Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag, Skattesats för år att hos landstingskommunens skatteskyldiga utdebitera kronor per skattekrona. Utdrag ekonomichef Ingrid Magnusson 98 LK/ Resultatutjämningsreserv Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag, Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).

15 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) att anta riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) samt att resultatutjämningsreservens ingående balans för sätts till 38 miljoner kronor i enlighet med beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 99 LK/ Tillkännagivande av tid och ställe för landstingsfullmäktige 2014 Utdrag Julia Megyeri, informationsstaben Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag, Tillkännagivande av tid och ställe för landstingsfullmäktige under år att tillkännagivande av tid och ställe för landstingsfullmäktige under 2014 skall införas som en del i Livjournalen i de tidningar denna införs och då så inte är möjligt i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad. 100 LK/ Förrättande av val Utdrag Inga-Lill Andersson Till grund för ärendet låg valberedningens förslag. Anne Marie Lindberg (S), har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige från och med Jesper Johansson (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Som ersättare har föreslagits Ingrid Rydin (MP). Vid sammanträdet den 24 april beviljade fullmäktige entledigande av Gert Björnvall (S) som nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige. Som ersättare har föreslagits Cecilia Mtuya (S). Som ersättare efter Kenny Svensson (S) i regionfullmäktige har föreslagits Tommy Glader (S). Valberedningen har väckt frågan om entledigande av Ragnar Mensner (MP) från uppdragen som ledamot i demokratiberedningen och regionfullmäktige. Förutsättningarna för entledigande enligt 4 kap Kommunallagen är uppfyllda. Som ersättare efter Ragnar Mensner i demokratiberedningen har föreslagits Ingrid Rydin (MP). Som ersättare efter Ragnar Mensner i regionfullmäktige har föreslagits Jesper Johansson (MP). Landstinget är tillsammans med ett antal kranskommuner medlem i fem olika samordningsförbund. Den 25 april 2012 beslutade fullmäktige att

16 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) landstinget och de kommunala medlemmarna i fortsättningen utser en revisor i samordningsförbundet Samspelet, och att det ska vara den revisor som utses av landstinget. Den 27 november 2012 fattade fullmäktige ett likadant beslut avseende Arvika-Eda samordningsförbund. Klarälvdalens samordningsförbund och Finsam Filipstad Storfors har i sina förbundsordningar infört stadgandet att landstinget ska utse revisor för förbunden. att bifalla begärda entlediganden; att istället för Gert Björnvall (S) utse Cecilia Mtuya (S) som nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige; att utse Tommy Glader (S) till ersättare i regionfullmäktige; att entlediga Ragnar Mensner (MP) från sina uppdrag som ledamot i demokratiberedningen och regionfullmäktige; att istället för Ragnar Mensner (MP) utse Ingrid Rydin (MP) som ledamot i demokratiberedningen; att istället för Ragnar Mensner (MP) utse Jesper Johansson (MP) som ledamot i regionfullmäktige; att istället för Jesper Johansson (MP) utse Ingrid Rydin (MP) som ersättare i regionfullmäktige att landstinget och de kommunala medlemmarna i fortsättningen utser en revisor i Klarälvdalens samordningsförbund och Finsam Filipstad Storfors, som ska verkställas snarast möjligt under innevarande mandatperiod, och som ska vara den revisor som utses av landstinget. 101 LK/ Svar på interpellation av Ulric Andersson (S) om politiska prioriteringar utifrån befolkningens behov Ulric Andersson (S) har i interpellation ställt fråga om politiska prioriteringar utifrån befolkningens behov, 81. Med anledning av detta lämnas följande svar: Interpellanten frågar om majoriteten är intresserad av en seriös diskussion med oss (oppositionen) om de stora utmaningarna, för att också ta ett långsiktigt ansvar för landstinget i Värmland. Det finns en underton i interpellationen av att Ulric Andersson idag inte vill ta ansvar för landstinget i Värmland. Med tanke på att oppositionen vid ett flertal tillfällen under perioden valt att avstå från att vara med och fatta beslut i viktiga frågor om landstingets framtid så känns det inte förvånande. Jag delar inte uppfattningen att kostnadsutvecklingen är ett av landstingets problem. Snarare är det så att den låga nettokostnadsutvecklingen som

17 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) landstinget i Värmland har haft under en lång följd av år är en framgångsfaktor, detta oberoende av majoritetens färg. Sedan 2006 har nettokostnaden varje år varit lägre än eller i nivå med andra landsting. Exempel på breda politiska prioriteringar är besluten om investeringar i nya sjukhuslokaler som har fattats i total enighet och måste därför betraktas som en tydlig politisk prioritering för en vård i Värmland av hög kvalitet. Naturligtvis uppstår då kostnader som måste hanteras i den ekonomiska planeringen. Landstinget i Värmland har under många år arbetat enligt modellen att landstingets flerårsplan beslutas i Landstingsfullmäktige i november. Nästkommande års landstingsplan och budget beslutas i landstingsfullmäktige i juni. Vid novembermötet görs kompletteringar och justeringar vid behov dessutom beslutas om skattesatsen. Alla dessa beslut föregås av olika beredningar i styrelse och arbetsutskott. Jag förutsätter att alla partier i landstingsfullmäktige är beredda att ta det ansvar som krävs för att medverka till en god hälso- och sjukvård för värmlänningarna och att vi kan arbeta gemensamt i de politiska forum vi redan har idag. Sedan Ulric Andersson, Fredrik Larsson och Jesper Johansson haft ordet beslutade landstingsfullmäktige att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna. 102 LK/ Svar på interpellation av Anders Nilsson (V) om handlingsplan för barnkonventionen Anders Nilsson (V) har i interpellation ställt frågor om handlingsplan för barnkonventionen, 82. Med anledning av detta lämnas följande svar: Landstinget i Värmland har i landstingsfullmäktige antagit en handlingsplan för FN:s konvention om barnets rättigheter. Handlingsplanen gäller år Det övergripande målet med handlingsplanen är att landstinget ska uppnå de åtaganden som följer av barnkonventionen och den nationella strategin. Nedan följer exempel på vad som genomförts inom ramen för FN:s konvention om barnets rättigheter handlingsplan för Landstinget i Värmland : *Ökat kunskapen och förståelsen för uppdraget om i FN:s konvention om barnets rättigheter i vårt landsting. *Informations och utbildningstillfällen riktat till politiker och chefer.

18 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) *Dialogmöten med verksamheter kring frågor rörande barnets rättigheter och landstingets handlingsplan för barnkonventionen. *Utbildat ca 50 barnrättsombud i landstinget med uppdraget att driva på arbetet med barnets rättigheter i verksamheterna. *Regelbundna nätverksträffar för barnrättsombud med olika teman för ökad kunskap. *Utarbetat riktlinje gällande Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom, skada, missbruk eller om man oväntat avlider. *Kartläggning av barns och ungas upplevelser av bemötande i hälso- och sjukvården och tandvård. *Utvecklat hälsodatabas i samverkan med länets kommuner och elevhälsovård för att via enkät kartlägga barns upplevda hälsa i länet. *Via Barnhälsovård och kommunernas elevhälsa följa barns och ungas BMI utveckling i länet. *Synliggjort behovet av utvecklad kunskap inom området Anmäla när barn far illa eller riskerar att fara illa. *Initierat diskussion om hur landstinget kan bli bättre på att anpassa vårdmiljöer, väntrum mm sett ur ett barns perspektiv. *Utarbetat en bok om barnets rättigheter tillsammans med Inger och Lasse Sandberg. En resa genom vården med fokus på barnkonventionen. *Delaktiga barn ett nationellt projekt där Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin deltagit med fokus på att göra barn och unga delaktiga. *Inflytande och påverkan i landstingets övergripande verksamhetsplan och verkställighet gällande barnets rättigheter. *Utvecklat uppdragsbeskrivningar för barnrättsombud och arbetsgrupp. *Samverkan med flertalet verksamheter kring barnets rättigheter ex mödraoch barnhälsovård, kuratorsmottagning, smittskydd och hudmottagning, folktandvård, psykiatri, landstingsfastigheter, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri m.fl. *Landstinget i Värmland fick möjligheten att vara en av huvudarrangörerna till en nationell konferens Barns rätt på rätt sätt i Karlstad september En av anledningarna till att LiV fick möjligheten var att landstinget uppfatttas offensivt i arbetet med att implementera barnets rättigheter i organisationen. Hur har delmålen uppfyllts framförallt delmål 6?

19 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) *Landstinget i Värmland har startat ett arbete med att utveckla en Barnkonsekvensanalys. Ett arbete som genomförs i SKL:s regi i en forskningscirkel tillsammans med ytterligare fyra landsting och en kommun. *När en barnkonsekvensanalys är utarbetad kan den användas för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i beslutsprocessen. *Återrapportering har gjorts genom lägesrapportering till Folkhälso- och tandvårdsutskottet samt till LSAU. *Återrapportering av barnrättsuppdraget sker även i tertialrapport med koppling till landstingets flerårsplan. *Barnrättsuppdragets organisering har utvecklats med målsättningen att verksamheter ska bli mer delaktiga att kunna formulera verksamhetsmål och att återrapportering ska genomföras. Idag finns förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgrupp för barnrättsuppdraget samt för landstingets barnrättsombud. *Inför revidering av handlingsplan för har en tydligare målsättning tagits fram för att säkerställa att barnrättsperspektivet synliggörs i flerårsplan och följs upp i tertialrapport. *Landstingets revisorer granskar årligen om landstingets delårsrapport per 31 augusti och årsredovisningen svarar mot de krav som ställs av landstingsfullmäktige. Granskningen omfattar barnperspektivet i den mån det finns mål och resultatmått för området. Vad händer efter 2013? *Arbetet med att revidera gällande handlingsplan har startat. En ny handlingsplan för år tas fram av landstingets arbetsgrupp för barnrättsuppdraget. Sedan Fredrik Larsson och Anders Nilsson haft ordet beslutade landstingsfullmäktige att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna. 103 Landstingsdirektörens rapport Landstingsdirektör Hans Karlsson redogjorde för sin resa inom landstinget i Värmland och nämnde särskilt att han ser en förbättring i samarbetet med kommunerna och att hälsa nu ses som en förutsättning för regional utveckling. Direktören beskrev vidare problem inom psykiatrin men där det nu sker en utveckling i rätt riktning. Avslutningsvis framhöll direktören att Värmland ligger långt framme på många områden. Ordföranden Lars Österdahl avtackade sedan den avgående landstingsdirektören och önskade honom lycka till i sitt nya uppdrag på SKL.

20 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (20) 104 Landstingsfullmäktiges avslutande Ordföranden Lars Österdahl passade på att tacka Anders Ajaxson för sitt arbete med att kommentera sändningarna från fullmäktigesammanträdena samt det arbete han lagt ned med historikgruppen för att ta fram landstingets krönika i samband med 150-års jubiléet. Ordföranden tackade sedan ledamöterna för dagens insatser och förklarade sammanträdet avslutat. Det noterades att av revisorerna Roland Krantz, Stina Höök, Barbro Thuner, Östen Högman och Örjan Ström var närvarande under sammanträdet. Vid protokollet Christian Eriksson Justerat den 6 november 2013 Lars Österdahl Mats Sandström Thorsten Björkehed Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingskommunens anslagstavla I tjänsten:..

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Bibliotekshuset, Karlstad. 106 Sammanträdets öppnande

Bibliotekshuset, Karlstad. 106 Sammanträdets öppnande PROTOKOLL 1 (28) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Plats Bibliotekshuset, Karlstad 106 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträde öppnades av ordförande Lars Österdahl som hälsade alla ledamöter välkomna.

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131 Protokoll 1 (9) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-06-24 LK/141368 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-03-09 LK/150039. 1 Sammanträdet öppnas Malin Berglund öppnade dagens sammanträde.

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-03-09 LK/150039. 1 Sammanträdet öppnas Malin Berglund öppnade dagens sammanträde. Minnesanteckningar 1 (8) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-03-09 LK/150039 Plats Närvarande Frånvarande Särskilt inbjudna Lokal Galaxen (kl.9-12),

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (6) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-09-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Valärenden till landstingsfullmäktige 2014

Valärenden till landstingsfullmäktige 2014 1 Valärenden till landstingsfullmäktige 2014 2 Innehåll Innehåll... 2 Valberedning... 4 Landstingsstyrelsen... 6 Krisledningsnämnden... 9 Framtidsberedningen... 10 Hälso- och sjukvårdsberedningen... 12

Läs mer

Landstingshuset, Karlstad. Tid Tisdagen den 26 november kl Onsdagen den 27 november kl Centrala valkretsen.

Landstingshuset, Karlstad. Tid Tisdagen den 26 november kl Onsdagen den 27 november kl Centrala valkretsen. Protokoll 1 (25) Landstingsfullmäktige Sekretariatet 2013-11-26--27 LK/130202 Plats Landstingshuset, Karlstad Tid Tisdagen den 26 november kl 09.00-16.00 Onsdagen den 27 november kl 09.00-16.00 105 Sammanträdets

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Minnesanteckningar 1 (5) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Plats Scandic Winn, kl. 09.00 15.00 Närvarande Malin Berglund (M), ordförande

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Thomas Ohlsson (C) Marianne Utterdahl (SIV) Gert Ohlsson (FP)

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Thomas Ohlsson (C) Marianne Utterdahl (SIV) Gert Ohlsson (FP) Protokoll 1 (6) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-05-20 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Landstingshuset, Karlstad. Lokal: Nordstjärnan

Landstingshuset, Karlstad. Lokal: Nordstjärnan Minnesanteckningar Demokratiberedningen Sekretariatet Marina Tilderlindt 2014-05-28 LK/140050 Plats Närvarande I tjänsten Ej närvarande Landstingshuset, Karlstad. Lokal: Nordstjärnan Malin Berglund (M),

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande

Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Protokoll 1 (5) Teknikutskottet Sekretariatet 2015-11-11 LK/150028 Plats Landstingshuset, Grupprum B1 Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Per Gruvberger (S) vice ordförande Patrik Fornander (M) Olof

Läs mer

Hotell Oscar Statt, Arvika

Hotell Oscar Statt, Arvika PROTOKOLL 1 (6) LANDSTINGSSTYRELSEN Plats Hotell Oscar Statt, Arvika Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Jane Larsson, landstingsråd (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson, oppositionsråd

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (7) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2014-11-11 LK/140107 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, oppositionsråd (S)

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande

1 Sammanträdets öppnande PROTOKOLL 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Plats Landstingshuset i Karlstad Tid Onsdag den 24 april kl. 09.00-17.50 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträde öppnades av fullmäktiges ordförande

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-05-26 LK/150039

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-05-26 LK/150039 Minnesanteckningar 1 (7) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-05-26 LK/150039 Plats Lokal Skogsstjärnan, Centralsjukhuset (Psykiatrihuset), Karlstad,

Läs mer

Tjänstgörade ledamöter Upprop förrättades enligt bilaga 132.

Tjänstgörade ledamöter Upprop förrättades enligt bilaga 132. Protokoll 1 (15) Landstingsfullmäktige Plats Sessionssalen, Bibliotekshuset, Karlstad Tid Tisdag 24 november, kl. 09.00-12.00 Lönekonsult Björn Nilsen 132 Tjänstgörade ledamöter Upprop förrättades enligt

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Gert Raiml (V) Susanna Göransdotter (V) Eva Hallonsten Wikström (FP) Oscar Karlsson (SIV)

Gert Raiml (V) Susanna Göransdotter (V) Eva Hallonsten Wikström (FP) Oscar Karlsson (SIV) Minnesanteckningar 1 (8) Hälso- och sjukvårdsberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-04-27 LK/150040 Plats Lokal Rigel, landstingshuset, Karlstad, kl. 9-15 Närvarande

Läs mer

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad PROTOKOLL 1 (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Plats Beslutande Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Annetthe Zettergren (M) Kerstin

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Gert Ohlsson, landstingsråd (FP) Christina Wahrolin, oppositionsråd (S)

Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Gert Ohlsson, landstingsråd (FP) Christina Wahrolin, oppositionsråd (S) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2014-01-21 LK/140107 Plats Beslutande Ersättare Landstingshuset Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Gert Ohlsson, landstingsråd

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Bo Ekelund (M), Alkvettern, ersättare Lennart Melin (S), Karlstad, ersättare

Bo Ekelund (M), Alkvettern, ersättare Lennart Melin (S), Karlstad, ersättare Sekretariatet Anders Ajaxson MINNESANTECKNINGAR DEMOKRATIBEREDNINGEN 2011-06-15 LK/110222 Plats Brage, Landstingshuset, onsdag 15 juni kl. 09:00-11:45 Närvarande Malin Hall (M), Karlstad, ordförande Hans

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C)

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C) PROTOKOLL 1 (5) FOLKHÄLSO- OCH TANDVÅRDSUTSKOTTET Plats Beslutande Ersättare I tjänsten Justering Folktandvården Filipstad Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 14 juni 2004 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 14 juni 2004 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 14 juni 2004 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde i kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Halmstad den 14 juni 2004. Ärenden

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Varbergsnämnden 28-36

Varbergsnämnden 28-36 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-04-14 Varbergsnämnden 28-36 Tid: Tisdag 14 april 2009 kl 14:00-17:15 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18.00-18.40 Se Blad 2 Yvette Axelsson, kommunchef Susanne Ahlman, sekreterare Margaretha Magnusson (S) och Catharina Deremar (C) Kommunhuset, 21 oktober 2014, kl

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Landstingsfullmäktige 17-35

Landstingsfullmäktige 17-35 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 20 17 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M)

Läs mer

I motionen yrkas att landstingsfullmäktigs ska verka för

I motionen yrkas att landstingsfullmäktigs ska verka för 76 Motionssvar. "Alternativ/Komplementärmedicin" (Lf) Bakgrund Gunvor G Ericson (mp) och Henrik Elmberg (c) lämnade 2001-10-30 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde samma dag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Sekretariatet 2015-10-06 LK/150028. Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Patrik Fornander (M)

Sekretariatet 2015-10-06 LK/150028. Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Patrik Fornander (M) Protokoll 1 (5) Teknikutskottet Sekretariatet 2015-10-06 LK/150028 Plats Landstingshuset, Grupprum B1 Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Patrik Fornander (M) Birgitta Wessmark (SIV) ers för Olof

Läs mer

Landstingsfullmäktige 57-79

Landstingsfullmäktige 57-79 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Missionskyrkan, Mullsjö Närvarande: Se upprop 58 och 65. 57 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer