Frivillig skattskyldighet för moms

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivillig skattskyldighet för moms"

Transkript

1 Frivillig skattskyldighet för moms Vitec Förvaltningssystem AB 2013, Version 9

2 Innehåll FRIVILLIG SKATTSKYLDIGHET FÖR MOMS... 3 INTÄKTSPERIODISERING MED BIBEHÅLLEN MOMSOMSÄTTNINGSKONTROLL... 4 ARBETSGÅNG VID UPPSTART AV PERIODISERINGSFUNKTIONEN... 4 Styrparametrar fastigheter... 5 Debiteringskoder... 7 PERIODISERING AV HYROR VID UPPDATERING AV AVISERING... 8 FÖRSKOTTSBETALDA HYROR EJ BETALDA FÖRFALLNA HYROR REGISTER FÖR MOMSREGISTRERINGAR KONTERINGSKOD OBJEKT RAPPORT MOMSREGISTRERADE AREOR PER OBJEKT Ej momsregistrerade lägenheter Alla kontrakt INGÅENDE MOMS VID REGISTRERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR INVESTERINGSMOMS REGISTER FÖR INVESTERINGSMOMS Moms investeringsvaror Tips för en lyckad hantering Moms enligt jämkningsregeln Årlig jämkning investeringsvaror FÖRSÄLJNING AV INVENTARIER MED INVESTERINGSMOMS RAPPORTKONTOPLAN OCH MOMSDEKLARATION Vitec Förvaltningssystem AB 2013, Version 9

3 Frivillig skattskyldighet för moms Delmodulen fastighetsmoms hjälper till att underlätta hanteringen av de praktiska problem som uppstår i samband med frivillig skattskyldighet. Delmodulen är integrerad med övriga moduler i 3L Pro såsom hyres- och avgiftsadministration, anläggnings- och inventarieredovisning, leverantörsreskontra samt redovisning. Inom ramen för fastighetsmoms ingår följande funktioner: Intäktsperiodisering med bibehållen momsomsättningskontroll. Hyror som avser längre tid än en månad kan periodiseras över den period de avser. Parallellt med detta kan 3L hålla reda på i vilken period moms med tillhörande omsättnings ska redovisas. Detta med hänsyn tagen till att moms ska redovisas för den månad då den är betald, dock senast i sista månaden för hyresperioden. Stöd för att hålla reda på momsregistreringar och underlag för förändrad momsregistrering. Hjälp med beräkning av avdragsgill ingående moms vid registrering av leverantörsfakturor, såsom 0 % avdragsgillt, 100 % avdragsgillt, avdragsgillt enligt schablon på objekt eller schablon för företag. Stöd finns för flera varianter inom en faktura. Stöd för att hålla reda på jämkningar av investeringsmoms inklusive möjlighet att skriva ut underlag för årlig jämkning. Underlaget kan också användas för bedömning av resultateffekt vid försäljning av fastighet. I samband med avyttring produceras underlag för momsjämkning. Vid fastighetsförsäljning kan underlag produceras till köparen som innehåller jämkningsbelopp och hur mycket som utnyttjats av säljaren. Sida 3 av 34

4 Intäktsperiodisering med bibehållen momsomsättningskontroll Hyres- & avgiftsadministration Avisering Uppdatering avisering Funktionen med periodisering av hyror som avser längre tid än en månad gör det möjligt att enkelt fördela ut hyresintäkten på hela hyresperioden. Det kan ske på många sätt i programmet men inget alternativ erbjuder möjligheten att samtidigt kunna göra avstämning mellan omsättningen och utgående moms i momsdeklarationen. Finessen ligger i att använda andra omsättningskonton som anges i styrparametrar fastigheter för de konton som ska utgöra underlag för momsdeklarationen än de konton där intäkterna bokförs. Genom att sedan koppla omsättningskonton till momsdeklarationen via rapportkontoplanen kan man direkt från redovisningen ta ut en korrekt momsdeklaration. Omsättningskonton kan med fördel läggas i kontoklass 9 så inte affärsredovisningen påverkas. Även de vanliga intäktskontona skall kopplas till momsdeklarationen. Om man anger omsättningskonton i styrparametrar för fastigheter är det bara de hyror som avser längre tid än 1 månad som bokförs på dessa konton. Arbetsgång vid uppstart av periodiseringsfunktionen Bestäm konton i Styrparametrar fastigheter, se vidare Styrparametrar fastigheter på sida 5. Uppdatera rapportkontoplanen avseende koppling till momsdeklarationen. Om konton i klass 9 används skapas med fördel en helt ny rapportkontoplan som endast innehåller de konton som har med momsen att göra. Ställ gärna upp den i grupper om momspliktig/icke momspliktig omsättning så kan en resultatrapport tas ut som gör det enkelt att analysera eventuella avvikelser i momsen. Se vidare Rapportkontoplan och momsdeklaration på sida 31. Uppdatera debiteringskoder och kontrakt för de debiteringskoder som inte ska periodiseras om hyra avser längre tid än en månad. Se vidare Debiteringskoder på sida 7. Exempel på debiteringskoder som inte ska periodiseras kan t ex vara retroaktiv hyra, slutlig avräkning för el och värme mm. Dvs. alla debiteringskoder som avser intäkter som borde ha debiterats tidigare. Till denna kategori hör även påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Sida 4 av 34

5 Vidare ska man tänka på att debiteringskoder som går mot ett balanskonto t ex hyresgästföreningsavgifter, marknadsföringsbidrag och liknande aldrig periodiseras. Det samma gäller öresutjämningen på avin. Avisera som vanligt Vid uppdateringen av aviseringen kommer nu periodiseringen att utföras. Se vidare Periodisering av hyror vid uppdatering av avisering på sida 8. OBS! Gör inte fel med datumurvalet vid uppdateringen. Det kommer att innebära mycket merarbete att rätta felaktigt uppdaterade aviseringar i och med att flera redovisningsperioder är inblandade. 3L rekommenderar att funktionen för kontroll mellan förfallodatum och bokföringsdatum används. Denna finns under Systeminställningar Hyresadm. Avisering Styrparametrar fastigheter Hyres- & avgiftsadministration Registervård Styrparametrar fastigheter Här registreras uppgifter som styr hur kontering av förskottsbetalda och eller obetalda hyror samt hur periodisering av hyror som avser längre tid än 1 månad ska ske. Fliken moms I fliken registreras uppgifter om vilka konton som skall användas för bokföring av förutbetald och obetald hyra. Vilka kontonummer som används är valfritt. Med fördel kan konton i kontoklass 9 användas för omsättningskontona. Momskontot (kredit) bör dock vara samma konto som angivits i fliken avisering för bokföring av utgående moms. Kontona för skattepliktig och skattefri omsättning kopplas till momsdeklarationen via rapportkontoplanen medan motkonto för omsättning och moms inte kopplas till momsdeklarationen. På detta sätt kan en korrekt momsdeklaration tas fram direkt från systemet. Sida 5 av 34

6 Fliken Periodisering I fliken registreras uppgifter som programmet behöver ifall funktionen att periodisera hyror som avser längre tid än 1 månad ska användas. Genom att markera alternativet periodisering av hyror kommer programmet automatiskt att göra en fördelning av hyresintäkterna i samband med att uppdatering av aviseringen sker. Konto för periodisering ska anges, annars kommer programmet att använda konto 0 som motkonto vid periodiseringen. Möjlighet finns att förutom periodiseringen i en sidoordnad redovisning bokföra omsättningsuppgifter som kan användas som omsättning i momsdeklarationen och därmed som underlag för kontroll mot bokförd utgående moms. Vilka konton som skall användas för bokföring av omsättningen är valfritt. Med fördel kan konton i kontoklass 9 användas. Kontona för skattepliktig och skattefri omsättning kopplas till momsdeklarationen via rapportkontoplanen medan motkontot inte kopplas till momsdeklarationen. På detta sätt kan en korrekt momsdeklaration tas fram direkt från systemet. Om inga konton anges för omsättningen kommer programmet att utföra periodiseringen men inte boka upp omsättningen i den sidoordnade redovisningen. I fliken kan även anges om hyresfordringen skall bokföras på den första dagen i redovisningsperioden eller om hyresfordran (ej momsen och intäkten) skall bokföras på avins förfallodag (under förutsättning att hyran betalas i förskott). Om alternativet att bokföra fordran på förfallodagen väljs öppnas fältet där motkonto för denna fordran ska anges. Om vändning inte önskas på varje objekt markeras fältet summerad vändning och det objekt på vilket man önskar att vändningen skall bokas på anges. Sida 6 av 34

7 Debiteringskoder Om periodisering inte önskas på en debiteringskod markeras alternativet periodisera ej. Sida 7 av 34

8 Det kan även göras på en enskild debitering på ett kontrakt. Om man önskar kan även en enskild debitering på en avi markeras så att periodisering inte utförs. Sida 8 av 34

9 Periodisering av hyror vid uppdatering av avisering Hyres- & avgiftsadministration Avisering Uppdatering avisering I exemplet har avisering för kvartal 1 gjorts. Aviseringen innehåller både momspliktiga och ej momspliktiga hyresgäster. Vissa debiteras månadshyra medan andra har kvartalsvis debitering. I exemplet bokförs avierna på första dagen i hyresperioden. Om alternativet med bokföring på förfallodag skulle bokföringsdatumet ha varit det samma som förfallodatumet. Beräkningsgrunden för periodiseringen bestäms med en inställning under användare/inställningar/hyresadm.avisering. Inställningen heter Räkna med 30 per mån vid periodisering? Ett NEJ här innebär att beräkningsgrunden för periodisering är den samma som vid användning av periodisering i leverantörsreskontran eller redovisningen dvs. dag för dag beräkning. Ett JA här innebär att alla månader räknas som 30 dagar, dvs. periodiseringen är jämnt fördelad över året. Sida 9 av 34

10 Sida 10 av 34

11 Sida 11 av 34

12 Förskottsbetalda hyror Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Förskottsbetalda hyror Delrutinen är en vidare utveckling av rapporten som sedan tidigare finns under rapporter i hyresoch avgiftsadministrationen. Delrutinen beräknar och bokför de hyror som har betalats in innan förfallodagen och som enligt momslagen därmed ska ingå i momsdeklarationen. Programmet hämtar uppgifter från registrerade inbetalningar och avierna som inbetalningarna avser. Om momsdeklarationen för november månad ska göras fyller man i datumurvalet enligt bilden. Observera att om alternativet bokföring av avierna på förfallodatum används måste datumet för avier med bokföringsdatum korrigeras för detta, dvs. sättas till i detta exempel. Programmet föreslår automatiskt sista betalningsdatum som bokföringsdatum. Programmet kommer att skapa ett verifikat i redovisningen över förskottsbetalningarna. Detta kommer att vändas med automatik i den perioden intäkten/momsen uppdaterar redovisningen. Programmet tar hänsyn till om alternativet med periodisering av hyra för mer än 1 månad används. Dvs. det omsättningskontona (ofördelat belopp) som tas med i rapporten och inte den utfördelade intäkten. Tiden avierna omfattar styr i vilken period återföringen ska göras. Vid årsskiften kommer programmet automatiskt att skapa ett verifikat för återföringen på nästa räkenskapsår. Sida 12 av 34

13 Uppdatering av Förskottsbetalda hyror förändrar inte status i någon tabell. Uppdatering till redovisningen kan därför ske flera gånger för samma period om så önskas. Var gång man kör rapporten med ikryssad ruta för Uppdatera bokföring erhåller man därmed ett verifikat i sin redovisning (serie B). Äldre uppdateringar under samma period måste då bokas bort genom att vända verifikatet i fråga. Annars får man fel i sin momsredovisning. Ej betalda förfallna hyror Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Ej betalda hyror Om en hyra avser längre tidsperiod än 1 månad = en redovisningsperiod för moms kan man minska momsunderlaget med den obetalda hyran. På detta sätt skaffar man sig en kredit mot skattemyndigheten om man har dåliga betalare. Det går dock inte att låta bli att betala in moms bara för att hyresgästen inte betalar. När hyresperioden är slut är man skyldig att betala in momsen vare sig hyresgästen har betalat eller ej. Funktionaliteten i delrutinen påminner om den för förutbetalda hyror. Delrutinen skapar en rapport och bokför de obetalda hyrorna på de konton som du har angivit i styrparametrarna för fastigheter. Till skillnad mot delrutinen för förutbetald hyra sker återföring av bokförd minskning av momsunderlaget alltid den första i nästa redovisningsperiod. Urvalet kan dock vara lite knepigt att få korrekt varför programmet föreslår korrekt urval om man har kvartalshyror när redovisningsmånaden anges. F4 alt dubbelklick i verifikations nr ger nästa verifikations nr. Sida 13 av 34

14 Om man bara har månads och kvartalshyror kan denna rapport användas de två första månaderna i varje kvartal medan den sista månaden behöver man inte ta fram den pga. att då ska all moms redovisas även om den är obetald. Aviserar man även halvårs- och helårshyror måste rapporten också köras en gång per befintlig kombination av månad * x och intervall av bokföringsdatum xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx. Uppdatering av Ej betalda förfallna hyror förändrar inte status i någon tabell. Uppdatering till redovisningen kan därför ske flera gånger för samma period om så önskas. Var gång man kör rapporten med ikryssad ruta för Uppdatera bokföring erhåller man därmed ett verifikat i sin redovisning (serie B). Äldre uppdateringar under samma period (och med samma avityp [kvartal/halvår/helår] samt bokföringsdatumintervall) måste då bokas bort genom att vända verifikatet i fråga. Annars får man fel i sin momsredovisning. Hantering av momsregistrering Hyres- & avgiftsadministration Registervård Lokallgh/Bostadslgh I samma register som lägenheterna läggs upp registreras deras momsstatus. I rutinträdet finns alternativ för momsregistreringar. Varje lägenhet kan ha mer än 1 registering, Detta möjliggör att spara historiska data ang registreringen per lägenhet vid olika tidpunkter. Sida 14 av 34

15 Register för momsregistreringar Här sparas uppgifter om registreringsdatum och registrerad area per lokal. Förslag på area hämtas från lägenhetsregistret men kan ändras vid behov. Flera registreringar kan sparas i registret men överlappande perioder är inte tillåtna. Slutdatum på tidigare sparad registrering måste anges innan ny kan läggas in. Om endast slutdatum anges betraktar programmet lokalen som ej momsregistrerad. I översikten framgår samtliga registreringar med areor och datum. Konteringskod objekt Hyres- & avgiftsadministration Konteringskoder Objekt Här anges den momsprocentsats som erhållits enl. registreringen hos Skattemyndigheten i fältet för andel avdragsgill moms. Detta används bl. a vid registrering av leverantörsfakturor. I fältet för momsregistrerad area anges den area som är anmäld till Skattemyndigheten. I fältet under (momsregistrerade lokaler) gör programmet en summering av momsregistrerade area på de lokallägenheter som tillhör aktuellt objekt. Vilka lägenheter som tillhör vilket objekt bestäms av byggnadsdata per företag. Dessa två fält ger möjlighet till snabb avstämning ifall uppgifterna till skattemyndigheten och de i lägenhetsregistret stämmer överens. Sida 15 av 34

16 Rapport momsregistrerade areor per objekt Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Momsreg areor/objekt Rapporten visas samma information som i objektsregisterbilden men här kan mer än ett objekt i taget granskas. Sortering kan ske i objektsnummer- eller namnordning. Vidare finns alternativ för att endast ta med de objekt som har någon uppgift registrerad i något av de 3 fälten i objektsregistret som avser moms. Sida 16 av 34

17 Stjärnan i differenskolumnen markerar att momsregistrerad area hos Skattemyndigheten och den som finns registrerad på respektive lägenhet inte överensstämmer. Underlag för momsregistrering Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Underlag för momsreg För att inte förlora möjlighet att göra avdrag för ingående moms måste numera momsregistrering av nya areor ske relativt omgående. Tidigare möjlighet till retroaktiv momsregistrering finns ej längre. Systemet innehåller därför en rapport som kan användas som underlag för registrering. Rapporten innehåller de nödvändiga uppgifter som skattemyndighetens blankett innehåller. Sida 17 av 34

18 Rapporten har flera syften. Avseende övriga alternativ se nedan. Ej momsregistrerade lägenheter Sortering kan ske antingen per fastighet eller per objekt. Programmet letar rätt på lägenheter som inte har uppgift om momsregistrering i lägenhetsregistret och jämför med det nya kontraktet. Finns det ev möjlighet att registrera kontraktet kommer uppgifterna med i rapporten. Om flera olika fastigheter ingår i ett objekt rekommenderas sortering per fastighet eftersom registrering hos skattemyndigheten sker per juridisk fastighet. Observera att byggnaderna måste vara kopplade till fastighetsbegreppet för att denna sortering ska vara meningsfull. Datumurvalet är väsentligt. Antingen kan listan tas fram utifrån den/de nya hyresgästernas inflyttningsdatum eller så kan datumet för när det nya kontraktet registrerades i systemet användas som urval. Om registreringsdatum används som urval kan man fånga upp alla förändringar som t ex har inträffat under en månad och göra anmälningar till skattemyndigheten i god tid innan hyresgästen flyttar in. Rapporten visar uppgifter om byggnad, lokal, kontrakt, hyresgäst med organisationsnummer. Organisationsnumret hämtas från kundregistret varför det är nödvändigt att alla uppgifter fylls i ordentligt för en ny hyresgäst. Lokalens användning hämtas från det textfält där detta har angivits i kontraktskompletteringar. Lägenhetstypen har alltså inget med den information som skrivs ut på listan att göra. Inflyttningsdatum, årshyra, momspliktig enligt kontrakt samt arean hämtas naturligtvis från kontraktet. Även kontrakt som ej är momspliktiga enligt kontraktet tas med i rapporten av den anledningen att man egentligen inte skall momsbelägga en hyra innan lokalen är registrerad. Sida 18 av 34

19 Outhyrda lägenheter tas inte med i denna rapport. Alla kontrakt Rapporten innehåller ungefär samma uppgifter som rapporten för ej momsregistrerade kontrakt. Rapporten alla kontrakt är dock avsedd att använda vid kontroller av objektens eller fastigheternas momsstatus. I rapport tas alla kontrakt som är aktuella per det urvalsdatum som anges med oavsett om dom är uthyrda eller inte. Dessutom har en ytterligare kolumn momsreg lagts till. Denna kolumn visar lägenhetens momsstatus. Sida 19 av 34

20 Modulen fastighetsmoms togs fram innan det slutgiltiga lagförslaget fanns att tillgå varför även en rapport som skulle tjäna som underlag vid avregistrering av lokaler togs fram. Den visar alla momspliktiga lokaler i vilka det har flyttat in en ej momspliktig hyresgäst. Rapporten kan dock t ex användas för bedöming om ev jämkning av investeringsmoms behöver göras. Ingående moms vid registrering av leverantörsfakturor Hantering av ingående moms vid registrering av leverantörsfakturor i fastighetsbolag kan både vara krångligt och ta tid. Därför finns hjälp att tillgå. Leverantörsreskontra registervård styrparametrar leverantörer Om momsmodulen används finns ytterligare ett fält där ingående moms för objekten ska anges. Om man vill kan ett annat momskonto än det för övrig moms användas. Vidare måste bockrutan Kunna ange momsandel vid registrering av lev fakturor vara markerad för att du ska få hjälp med beräkning av den ingående momsen. Markera även att förkontering används, ange företagets totala schablonmoms samt ange det öresutjämningskonto som skall användas vid förkonteringen. Om inget konto anges för öresutjämning hamnar eventuella ören på det sist använda kostnadskontot. Sida 20 av 34

21 Leverantörsreskontra Dagliga rutiner Leverantörsfakturor När funktionen med beräkningshjälpen är påkopplad visas en mellanbild vid registrering av leverantörsfakturor. Denna har till syfte att hjälpa till att beräkna den avdragsgilla ingående momsen. Registrera uppgifterna på första sidan som tillhör leverantörsreskontran som vanligt. När byte normalt sker till verifikationsregistreringen visas istället bilden verifikationsrader. Här görs nu själva konteringen/beräkningen. Genom att ange konto och objekt och ev. projekt samt nettobeloppet på fakturan gör programmet beräkning av hur stor del av den ingående momsen som ska läggas till som kostnad. Exempel: Att betala är : -, nettobeloppet är då : - dvs. summan exkl. moms. Om annat momspåslag än med 25 % har gjorts på fakturan t ex för resor använder du det första fältet moms % för att välja rätt procentsats. För bolag som önskar att den ej avdragsgilla delen av den ingående momsen skall bokföras på särskilda konton kan detta definieras under menypunkten. Leverantörsreskontra Konteringskoder Ej avdragsgill moms. Om ett kostnadskonto används som inte återfinns i registret nedan, bokförs den ej avdragsgilla delen av den ingående momsen på detta konto. Sida 21 av 34

22 Uppgiften om schablonmoms för objektet hämtas från objektsregistrets fält för andel avdragsgill moms. Det går även att ange andel avdragsgill moms per projekt. Om både objekt och projekt anges använder programmet projektets avdragsprocent om inget annat anges. För alla konteringsrader kan inte schablonmomsprocentsatsen användas. Genom att välja mellan de olika alternativen moms % objekt kan du påverka beräkningen. Görs t ex en reparation i en momspliktig lokal väljer du 100 % medan om reparationen utförs i en bostadslägenhet väljs 0 %. Beräkningen i rutan momsbelopp till verifikat påverkas beroende på vad du väljer. Om inget objekt eller projekt är angivet i formulär Leverantörsfakturor hämtas schablonmoms från Styrparametrar leverantörer. Det finns även möjlighet att ange en egen moms % -sats om inget annat alternativ passar. Välj då alternativet egen och ange vilken % -sats som programmet ska använda. Du kan använda periodiseringsfunktionen precis som i verifikationsregistreringen och i saldorutan ser du när hela fakturan är konterad. Du kan lämna mellanbilden utan att saldorutan är noll och slutföra konteringen i den vanliga verifikationsregistreringsbilden om så önskas. OBS! Du kan göra flera rader med samma kontering ifall du vill ha hjälp med momsberäkningen om avdrags % -satsen skiljer sig åt. När överföring till verifikatet görs kommer dessa att slås samman så inte varje faktura kommer att bestå av onödigt många konteringsrader. Om du önskar att raderna skall visas detaljerat på verifikatet avmarkerar du rutan 'Slå samman rader' som finns under Saldot längst till höger i bilden. När du har registrerat alla rader du önskar avslutar du verifikationsraderna genom att trycka Esc + Esc. Programmet gör nu överföring av raderna till verifikationsregistreringsbilden. Här kan du fortsätta konteringen om du önskar. Tips! Använd funktionen för utskrift av konteringsetiketter i samband med beräkningen av ingående momsen. Sida 22 av 34

23 Investeringsmoms Register för investeringsmoms Anl- och inventarieredovisning Registervård Anläggningar/Inventarier När en anläggningstillgång anskaffas och momsbeloppet uppgår till eller överskrider gränsen för att jämkning kan behöva göras och inventarien registreras i anläggningsregistret känns det naturligt att samtidigt registrera de uppgifter som behövs vid en framtida jämkning. Om det är en fastighet som har förvärvats kan man få överta tidigare ägares jämkningsskyldighet vilket innebär att det för varje anläggningstillgång kan finnas mer än ett underlag för jämkning som behöver registreras. För att hålla rätt på informationen finns ett speciellt register, moms investeringsvaror, som nås via rutinträdet. 3L Pro håller inte reda på om momsbeloppet uppgår till eller överskrider gränsen för att jämkning kan behöva göras Sida 23 av 34

24 Moms investeringsvaror När anläggningstillgången anskaffas registreras grunduppgifter om hur lång tid jämkningen ska gälla. Som startår används normalt samma år som inköpet görs men det kan ändras ifall man har tagit över jämkningsskyldigheten från en tidigare ägare. Det totala momsbeloppet som står på t ex fakturan anges, (om jämkningen tas över från tidgare ägare ska det beloppet som du ska beräkna din jämkning på anges här). Vidare anges hur många procent av momsen du kan utnyttja vid förvärvstillfället. Ange vilken regel jämkningen ska beräknas på. 10 år = fastigheter, 6 år = övergångsregler före 2001, 5 år = vanliga inventarier I rutinträdet kan du koppla investeringen till en eller flera lägenheter. Fördelning av jämkningsbelopp och årligt korrigeringsbelopp kan då göras per lägenhet. Om det däremot gäller en generell investering behöver du inte göra koppling till alla lägenheter som finns. Finns ingen koppling anges detta på rapporterna och investeringen förutsätts gälla alla lägenheter som tillhör den byggnad som inventarien har kopplats till. Om andelen momsregistrerad yta förändras inom en 5 eller 10-årsperiod, dvs utnyttjandegraden förändras så att jämkning måste göras, anges den nya procentsatsen som gäller för aktuellt år. Totalt belopp att jämka räknas då ut. Detta belopp fördelas sen på den återstående perioden och visas som årligt korrigeringsbelopp i rapporter. Sida 24 av 34

25 Moms att dra ytterligare (om utnyttjandegraden ökar) visas med minustecken och moms att betala in ytterligare (om utnyttjandegranden minskar) visas utan minustecken. Observera att beräkning av belopp att jämka inte sker om förändringen är mindre än 5%. För att hitta vilka inventarier som blir aktuella för jämkning vid förändringa av utnyttjandegraden används rapporten moms enligt jämkningsregeln. Se nedan. Tips för en lyckad hantering Klumpa inte ihop investeringar som avser olika lägenheter vid registrering av momsuppgifterna. Det underlättar om jämkning behöver göras. Alla investeringar för en viss byggnad kanske inte ska ändras även om uthyrningen förändras. Ta tiden att reda ut situation för de anläggningstillgångar som du redan har. På det sättet kommer du att underlätta arbetet i framtiden. Tänk på att du ska hålla reda på uppgifterna om jämkningen hela jämkningstiden + 6 år efter jämkningens utgång så att skattemyndigheterna kan göra kontroller. Detta innebär att dessa uppgifter behöver sparas i 17 år! Sida 25 av 34

26 Moms enligt jämkningsregeln. Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Moms enligt jämkningsregeln Kontroll av registrerade jämkningsprocentsatser Årligen behöver uppgifterna angående jämkning kontrolleras och om förändring av uthyrningen har skett kan jämkning behöva registreras. För att kontrollera hur uthyrningen ser ut vid olika tillfällen rekommenderas rapporten underlag för momsregistrering med urval på alla kontrakt. Genom att sedan använda rapporten moms enligt jämkningsregeln får man en lista över alla inventarier som ha investeringsmoms registrerad samt uppgift om deras aktuella utnyttjande % - sats. Med detta som underlag är det enkelt att uppdatera aktuella inventarier med eventuell justering av utnyttjande procenten. Sida 26 av 34

27 Årlig jämkning investeringsvaror Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Årlig jämkning moms inv. För att ta fram uppgift om hur mycket moms som kan / ska jämkas efter förändringar av utnyttjande graden används rapporten årlig jämkning investeringsvaror. Jämkningen ska göras i första perioden på nästkommande räkenskapsår. Rapporten visar hur mycket moms som ska jämkas. Ange aktuellt år för beräkningen. Programmet räknar om antal jämkningsår utifrån det startår som angavs vid förvärvet samt hur många år jämkningen ska ske. Rapporten utgör dels underlag för momsdeklarationen och dels bokföringen. Det finns ingen automatisk uppdatering till redovisningen av jämkningsbeloppen. Rapporten kan även användas som underlag vid bedömning av resultateffekten vid en fastighetsförsäljning (all återstående jämkning måste ske genast). Möjligheter att sortera rapporten per inventarie, korrigeringsår eller objekt finns. Sida 27 av 34

28 Det finns även möjlighet att skriva ut rapporten fördelad per lägenhet. Detta kan användas vid uthyrning av en lokal som tidigare har varit momspliktig till en ej momspliktig hyresgäst för att kunna bedöma resultateffekten av ev jämkning. Försäljning av inventarier med investeringsmoms Anl- och inventarieredovisning Dagliga rutiner - Avyttring När man avyttrar en anläggningstillgång som har investeringsmoms registrerad får man en varning så man inte glömmer att ta med jämkningsbeloppet i sin momsdeklaration. För övrigt görs avyttringen på vanligt sätt. Sida 28 av 34

29 Anl- och inventarieredovisning Dagliga rutiner Uppdatering avyttring När uppdateringen av avyttringen görs kommer kontrollistan att innehålla information om hur mycket moms som ska jämkas. Beräkningen görs utifrån de tidigare gjorda registreringarna av förändringarna i utnyttjandegraden och relationen försäljnings år och hur många år det är kvar att jämka. Observera att endast de investeringar som avser fastigheter tas med på rapporten. Observera att momsen att jämka ej kommer att bokföras utan måste beaktas manuellt. Underlag till köpare av inventarier med investeringsmoms Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Underl. Till köpare av inv. I samband med att försäljning av en fastighet görs övergår i normalfallet jämkningen till den nya ägaren. För att denne ska kunna hantera jämkningen i framtiden är du som säljare skyldig att utfärda en särskild handling annars kan du komma att behålla ansvaret för framtida jämkningar hos dig även efter en försäljning av fastigheten. Eftersom nästan alla uppgifter som behövs för att ställa ut den särskilda handlingen finns i systemet, kan detta göras genom användning av rapporten underlag till köpare av inventarier. Sida 29 av 34

30 De uppgifter som saknas är köparens namn, adress och organisationsnummer. Dessa anger du i urvalsbilden. Rapporten visar jämkningsbeloppet och hur mycket som har utnyttjats av säljaren. Dessutom finns en rad där köparen ska signera att han mottagit underlaget. Detta är avsett för att skydda dig som säljare, eftersom jämkningsskyldigheten ligger kvar hos dig som säljare om köparen inte fått något underlag. Sida 30 av 34

31 Man kan också få beloppen fördelade per lägenhet Sida 31 av 34

32 Rapportkontoplan och momsdeklaration Redovisning Registervård Rapportkontoplan För att underlätta avstämning av moms och hantering av momsdeklaration rekommenderas att göra en separat rapportkontoplan för detta ändamål. Momskodningen styr om utfall på ett konto ska tillföras momsdeklarationen samt i vilken ruta. Om momsdeklaration brukar skrivas ut från 3L finns redan en rapportkontoplan med momskodade konton. Lättast är att utgå från denna rapportkontoplan och kopiera de momskodade kontona till en ny rapportkontoplan. Sida 32 av 34

33 Komplettera den nya rapportkontoplanen med rubriker och summor (se följande bilder som exempel). Se till att koda samtliga konton och rubriker som resultatkonton. Detta för att alla grupperingar och konton ska skrivas ut sammanhängande på resultaträkningar i modul Redovisning eller Internredovisning. Komplettera sedan den nya rapportkontoplanen med konto 9001 till 9006 (om du följt detta dokuments anvisningar). Dessa konton måste moms kodas för att summeras till rätt ruta i momsdeklarationen. Högerklicka i delfönster Rapportkontoplan och välj Redigera egenskaper. Nu öppnas ett fönster där övriga egenskaper kan ändras och tillföras till rapportkonton. Se följande två bilder för exempel. Sida 33 av 34

34 Obs! Tänk på att du kopierade in momskodade konton (om du följt anvisningarna). Det kan finnas fler konton som ska tillföras denna kontoplan och moms kodas. Leta efter 3-konton och balanskonton för moms i delfönster Kontoobjekt. Den nya rapportkontoplanen kan nu användas för både avstämningsändamål samt anges vid beställning av momsdeklaration. Sida 34 av 34

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

I DPR kan du registrera 1 samt för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.

I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas. Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram: DPR och XoR Compact Varför en funktionsjämförelse? Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag i strida strömmar. Alla programföretag vill

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna:

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna: Finesser i programmet I detta avsnitt kan du läsa hur du utnyttjar systemets finesser. Dessa är som du förstår ofta lita dolda i den meningen att det inte är självklar att du använder dem. LÄS DÄRFÖR NEDANSTÅENDE

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer