Frivillig skattskyldighet för moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivillig skattskyldighet för moms"

Transkript

1 Frivillig skattskyldighet för moms Vitec Förvaltningssystem AB 2013, Version 9

2 Innehåll FRIVILLIG SKATTSKYLDIGHET FÖR MOMS... 3 INTÄKTSPERIODISERING MED BIBEHÅLLEN MOMSOMSÄTTNINGSKONTROLL... 4 ARBETSGÅNG VID UPPSTART AV PERIODISERINGSFUNKTIONEN... 4 Styrparametrar fastigheter... 5 Debiteringskoder... 7 PERIODISERING AV HYROR VID UPPDATERING AV AVISERING... 8 FÖRSKOTTSBETALDA HYROR EJ BETALDA FÖRFALLNA HYROR REGISTER FÖR MOMSREGISTRERINGAR KONTERINGSKOD OBJEKT RAPPORT MOMSREGISTRERADE AREOR PER OBJEKT Ej momsregistrerade lägenheter Alla kontrakt INGÅENDE MOMS VID REGISTRERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR INVESTERINGSMOMS REGISTER FÖR INVESTERINGSMOMS Moms investeringsvaror Tips för en lyckad hantering Moms enligt jämkningsregeln Årlig jämkning investeringsvaror FÖRSÄLJNING AV INVENTARIER MED INVESTERINGSMOMS RAPPORTKONTOPLAN OCH MOMSDEKLARATION Vitec Förvaltningssystem AB 2013, Version 9

3 Frivillig skattskyldighet för moms Delmodulen fastighetsmoms hjälper till att underlätta hanteringen av de praktiska problem som uppstår i samband med frivillig skattskyldighet. Delmodulen är integrerad med övriga moduler i 3L Pro såsom hyres- och avgiftsadministration, anläggnings- och inventarieredovisning, leverantörsreskontra samt redovisning. Inom ramen för fastighetsmoms ingår följande funktioner: Intäktsperiodisering med bibehållen momsomsättningskontroll. Hyror som avser längre tid än en månad kan periodiseras över den period de avser. Parallellt med detta kan 3L hålla reda på i vilken period moms med tillhörande omsättnings ska redovisas. Detta med hänsyn tagen till att moms ska redovisas för den månad då den är betald, dock senast i sista månaden för hyresperioden. Stöd för att hålla reda på momsregistreringar och underlag för förändrad momsregistrering. Hjälp med beräkning av avdragsgill ingående moms vid registrering av leverantörsfakturor, såsom 0 % avdragsgillt, 100 % avdragsgillt, avdragsgillt enligt schablon på objekt eller schablon för företag. Stöd finns för flera varianter inom en faktura. Stöd för att hålla reda på jämkningar av investeringsmoms inklusive möjlighet att skriva ut underlag för årlig jämkning. Underlaget kan också användas för bedömning av resultateffekt vid försäljning av fastighet. I samband med avyttring produceras underlag för momsjämkning. Vid fastighetsförsäljning kan underlag produceras till köparen som innehåller jämkningsbelopp och hur mycket som utnyttjats av säljaren. Sida 3 av 34

4 Intäktsperiodisering med bibehållen momsomsättningskontroll Hyres- & avgiftsadministration Avisering Uppdatering avisering Funktionen med periodisering av hyror som avser längre tid än en månad gör det möjligt att enkelt fördela ut hyresintäkten på hela hyresperioden. Det kan ske på många sätt i programmet men inget alternativ erbjuder möjligheten att samtidigt kunna göra avstämning mellan omsättningen och utgående moms i momsdeklarationen. Finessen ligger i att använda andra omsättningskonton som anges i styrparametrar fastigheter för de konton som ska utgöra underlag för momsdeklarationen än de konton där intäkterna bokförs. Genom att sedan koppla omsättningskonton till momsdeklarationen via rapportkontoplanen kan man direkt från redovisningen ta ut en korrekt momsdeklaration. Omsättningskonton kan med fördel läggas i kontoklass 9 så inte affärsredovisningen påverkas. Även de vanliga intäktskontona skall kopplas till momsdeklarationen. Om man anger omsättningskonton i styrparametrar för fastigheter är det bara de hyror som avser längre tid än 1 månad som bokförs på dessa konton. Arbetsgång vid uppstart av periodiseringsfunktionen Bestäm konton i Styrparametrar fastigheter, se vidare Styrparametrar fastigheter på sida 5. Uppdatera rapportkontoplanen avseende koppling till momsdeklarationen. Om konton i klass 9 används skapas med fördel en helt ny rapportkontoplan som endast innehåller de konton som har med momsen att göra. Ställ gärna upp den i grupper om momspliktig/icke momspliktig omsättning så kan en resultatrapport tas ut som gör det enkelt att analysera eventuella avvikelser i momsen. Se vidare Rapportkontoplan och momsdeklaration på sida 31. Uppdatera debiteringskoder och kontrakt för de debiteringskoder som inte ska periodiseras om hyra avser längre tid än en månad. Se vidare Debiteringskoder på sida 7. Exempel på debiteringskoder som inte ska periodiseras kan t ex vara retroaktiv hyra, slutlig avräkning för el och värme mm. Dvs. alla debiteringskoder som avser intäkter som borde ha debiterats tidigare. Till denna kategori hör även påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Sida 4 av 34

5 Vidare ska man tänka på att debiteringskoder som går mot ett balanskonto t ex hyresgästföreningsavgifter, marknadsföringsbidrag och liknande aldrig periodiseras. Det samma gäller öresutjämningen på avin. Avisera som vanligt Vid uppdateringen av aviseringen kommer nu periodiseringen att utföras. Se vidare Periodisering av hyror vid uppdatering av avisering på sida 8. OBS! Gör inte fel med datumurvalet vid uppdateringen. Det kommer att innebära mycket merarbete att rätta felaktigt uppdaterade aviseringar i och med att flera redovisningsperioder är inblandade. 3L rekommenderar att funktionen för kontroll mellan förfallodatum och bokföringsdatum används. Denna finns under Systeminställningar Hyresadm. Avisering Styrparametrar fastigheter Hyres- & avgiftsadministration Registervård Styrparametrar fastigheter Här registreras uppgifter som styr hur kontering av förskottsbetalda och eller obetalda hyror samt hur periodisering av hyror som avser längre tid än 1 månad ska ske. Fliken moms I fliken registreras uppgifter om vilka konton som skall användas för bokföring av förutbetald och obetald hyra. Vilka kontonummer som används är valfritt. Med fördel kan konton i kontoklass 9 användas för omsättningskontona. Momskontot (kredit) bör dock vara samma konto som angivits i fliken avisering för bokföring av utgående moms. Kontona för skattepliktig och skattefri omsättning kopplas till momsdeklarationen via rapportkontoplanen medan motkonto för omsättning och moms inte kopplas till momsdeklarationen. På detta sätt kan en korrekt momsdeklaration tas fram direkt från systemet. Sida 5 av 34

6 Fliken Periodisering I fliken registreras uppgifter som programmet behöver ifall funktionen att periodisera hyror som avser längre tid än 1 månad ska användas. Genom att markera alternativet periodisering av hyror kommer programmet automatiskt att göra en fördelning av hyresintäkterna i samband med att uppdatering av aviseringen sker. Konto för periodisering ska anges, annars kommer programmet att använda konto 0 som motkonto vid periodiseringen. Möjlighet finns att förutom periodiseringen i en sidoordnad redovisning bokföra omsättningsuppgifter som kan användas som omsättning i momsdeklarationen och därmed som underlag för kontroll mot bokförd utgående moms. Vilka konton som skall användas för bokföring av omsättningen är valfritt. Med fördel kan konton i kontoklass 9 användas. Kontona för skattepliktig och skattefri omsättning kopplas till momsdeklarationen via rapportkontoplanen medan motkontot inte kopplas till momsdeklarationen. På detta sätt kan en korrekt momsdeklaration tas fram direkt från systemet. Om inga konton anges för omsättningen kommer programmet att utföra periodiseringen men inte boka upp omsättningen i den sidoordnade redovisningen. I fliken kan även anges om hyresfordringen skall bokföras på den första dagen i redovisningsperioden eller om hyresfordran (ej momsen och intäkten) skall bokföras på avins förfallodag (under förutsättning att hyran betalas i förskott). Om alternativet att bokföra fordran på förfallodagen väljs öppnas fältet där motkonto för denna fordran ska anges. Om vändning inte önskas på varje objekt markeras fältet summerad vändning och det objekt på vilket man önskar att vändningen skall bokas på anges. Sida 6 av 34

7 Debiteringskoder Om periodisering inte önskas på en debiteringskod markeras alternativet periodisera ej. Sida 7 av 34

8 Det kan även göras på en enskild debitering på ett kontrakt. Om man önskar kan även en enskild debitering på en avi markeras så att periodisering inte utförs. Sida 8 av 34

9 Periodisering av hyror vid uppdatering av avisering Hyres- & avgiftsadministration Avisering Uppdatering avisering I exemplet har avisering för kvartal 1 gjorts. Aviseringen innehåller både momspliktiga och ej momspliktiga hyresgäster. Vissa debiteras månadshyra medan andra har kvartalsvis debitering. I exemplet bokförs avierna på första dagen i hyresperioden. Om alternativet med bokföring på förfallodag skulle bokföringsdatumet ha varit det samma som förfallodatumet. Beräkningsgrunden för periodiseringen bestäms med en inställning under användare/inställningar/hyresadm.avisering. Inställningen heter Räkna med 30 per mån vid periodisering? Ett NEJ här innebär att beräkningsgrunden för periodisering är den samma som vid användning av periodisering i leverantörsreskontran eller redovisningen dvs. dag för dag beräkning. Ett JA här innebär att alla månader räknas som 30 dagar, dvs. periodiseringen är jämnt fördelad över året. Sida 9 av 34

10 Sida 10 av 34

11 Sida 11 av 34

12 Förskottsbetalda hyror Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Förskottsbetalda hyror Delrutinen är en vidare utveckling av rapporten som sedan tidigare finns under rapporter i hyresoch avgiftsadministrationen. Delrutinen beräknar och bokför de hyror som har betalats in innan förfallodagen och som enligt momslagen därmed ska ingå i momsdeklarationen. Programmet hämtar uppgifter från registrerade inbetalningar och avierna som inbetalningarna avser. Om momsdeklarationen för november månad ska göras fyller man i datumurvalet enligt bilden. Observera att om alternativet bokföring av avierna på förfallodatum används måste datumet för avier med bokföringsdatum korrigeras för detta, dvs. sättas till i detta exempel. Programmet föreslår automatiskt sista betalningsdatum som bokföringsdatum. Programmet kommer att skapa ett verifikat i redovisningen över förskottsbetalningarna. Detta kommer att vändas med automatik i den perioden intäkten/momsen uppdaterar redovisningen. Programmet tar hänsyn till om alternativet med periodisering av hyra för mer än 1 månad används. Dvs. det omsättningskontona (ofördelat belopp) som tas med i rapporten och inte den utfördelade intäkten. Tiden avierna omfattar styr i vilken period återföringen ska göras. Vid årsskiften kommer programmet automatiskt att skapa ett verifikat för återföringen på nästa räkenskapsår. Sida 12 av 34

13 Uppdatering av Förskottsbetalda hyror förändrar inte status i någon tabell. Uppdatering till redovisningen kan därför ske flera gånger för samma period om så önskas. Var gång man kör rapporten med ikryssad ruta för Uppdatera bokföring erhåller man därmed ett verifikat i sin redovisning (serie B). Äldre uppdateringar under samma period måste då bokas bort genom att vända verifikatet i fråga. Annars får man fel i sin momsredovisning. Ej betalda förfallna hyror Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Ej betalda hyror Om en hyra avser längre tidsperiod än 1 månad = en redovisningsperiod för moms kan man minska momsunderlaget med den obetalda hyran. På detta sätt skaffar man sig en kredit mot skattemyndigheten om man har dåliga betalare. Det går dock inte att låta bli att betala in moms bara för att hyresgästen inte betalar. När hyresperioden är slut är man skyldig att betala in momsen vare sig hyresgästen har betalat eller ej. Funktionaliteten i delrutinen påminner om den för förutbetalda hyror. Delrutinen skapar en rapport och bokför de obetalda hyrorna på de konton som du har angivit i styrparametrarna för fastigheter. Till skillnad mot delrutinen för förutbetald hyra sker återföring av bokförd minskning av momsunderlaget alltid den första i nästa redovisningsperiod. Urvalet kan dock vara lite knepigt att få korrekt varför programmet föreslår korrekt urval om man har kvartalshyror när redovisningsmånaden anges. F4 alt dubbelklick i verifikations nr ger nästa verifikations nr. Sida 13 av 34

14 Om man bara har månads och kvartalshyror kan denna rapport användas de två första månaderna i varje kvartal medan den sista månaden behöver man inte ta fram den pga. att då ska all moms redovisas även om den är obetald. Aviserar man även halvårs- och helårshyror måste rapporten också köras en gång per befintlig kombination av månad * x och intervall av bokföringsdatum xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx. Uppdatering av Ej betalda förfallna hyror förändrar inte status i någon tabell. Uppdatering till redovisningen kan därför ske flera gånger för samma period om så önskas. Var gång man kör rapporten med ikryssad ruta för Uppdatera bokföring erhåller man därmed ett verifikat i sin redovisning (serie B). Äldre uppdateringar under samma period (och med samma avityp [kvartal/halvår/helår] samt bokföringsdatumintervall) måste då bokas bort genom att vända verifikatet i fråga. Annars får man fel i sin momsredovisning. Hantering av momsregistrering Hyres- & avgiftsadministration Registervård Lokallgh/Bostadslgh I samma register som lägenheterna läggs upp registreras deras momsstatus. I rutinträdet finns alternativ för momsregistreringar. Varje lägenhet kan ha mer än 1 registering, Detta möjliggör att spara historiska data ang registreringen per lägenhet vid olika tidpunkter. Sida 14 av 34

15 Register för momsregistreringar Här sparas uppgifter om registreringsdatum och registrerad area per lokal. Förslag på area hämtas från lägenhetsregistret men kan ändras vid behov. Flera registreringar kan sparas i registret men överlappande perioder är inte tillåtna. Slutdatum på tidigare sparad registrering måste anges innan ny kan läggas in. Om endast slutdatum anges betraktar programmet lokalen som ej momsregistrerad. I översikten framgår samtliga registreringar med areor och datum. Konteringskod objekt Hyres- & avgiftsadministration Konteringskoder Objekt Här anges den momsprocentsats som erhållits enl. registreringen hos Skattemyndigheten i fältet för andel avdragsgill moms. Detta används bl. a vid registrering av leverantörsfakturor. I fältet för momsregistrerad area anges den area som är anmäld till Skattemyndigheten. I fältet under (momsregistrerade lokaler) gör programmet en summering av momsregistrerade area på de lokallägenheter som tillhör aktuellt objekt. Vilka lägenheter som tillhör vilket objekt bestäms av byggnadsdata per företag. Dessa två fält ger möjlighet till snabb avstämning ifall uppgifterna till skattemyndigheten och de i lägenhetsregistret stämmer överens. Sida 15 av 34

16 Rapport momsregistrerade areor per objekt Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Momsreg areor/objekt Rapporten visas samma information som i objektsregisterbilden men här kan mer än ett objekt i taget granskas. Sortering kan ske i objektsnummer- eller namnordning. Vidare finns alternativ för att endast ta med de objekt som har någon uppgift registrerad i något av de 3 fälten i objektsregistret som avser moms. Sida 16 av 34

17 Stjärnan i differenskolumnen markerar att momsregistrerad area hos Skattemyndigheten och den som finns registrerad på respektive lägenhet inte överensstämmer. Underlag för momsregistrering Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Underlag för momsreg För att inte förlora möjlighet att göra avdrag för ingående moms måste numera momsregistrering av nya areor ske relativt omgående. Tidigare möjlighet till retroaktiv momsregistrering finns ej längre. Systemet innehåller därför en rapport som kan användas som underlag för registrering. Rapporten innehåller de nödvändiga uppgifter som skattemyndighetens blankett innehåller. Sida 17 av 34

18 Rapporten har flera syften. Avseende övriga alternativ se nedan. Ej momsregistrerade lägenheter Sortering kan ske antingen per fastighet eller per objekt. Programmet letar rätt på lägenheter som inte har uppgift om momsregistrering i lägenhetsregistret och jämför med det nya kontraktet. Finns det ev möjlighet att registrera kontraktet kommer uppgifterna med i rapporten. Om flera olika fastigheter ingår i ett objekt rekommenderas sortering per fastighet eftersom registrering hos skattemyndigheten sker per juridisk fastighet. Observera att byggnaderna måste vara kopplade till fastighetsbegreppet för att denna sortering ska vara meningsfull. Datumurvalet är väsentligt. Antingen kan listan tas fram utifrån den/de nya hyresgästernas inflyttningsdatum eller så kan datumet för när det nya kontraktet registrerades i systemet användas som urval. Om registreringsdatum används som urval kan man fånga upp alla förändringar som t ex har inträffat under en månad och göra anmälningar till skattemyndigheten i god tid innan hyresgästen flyttar in. Rapporten visar uppgifter om byggnad, lokal, kontrakt, hyresgäst med organisationsnummer. Organisationsnumret hämtas från kundregistret varför det är nödvändigt att alla uppgifter fylls i ordentligt för en ny hyresgäst. Lokalens användning hämtas från det textfält där detta har angivits i kontraktskompletteringar. Lägenhetstypen har alltså inget med den information som skrivs ut på listan att göra. Inflyttningsdatum, årshyra, momspliktig enligt kontrakt samt arean hämtas naturligtvis från kontraktet. Även kontrakt som ej är momspliktiga enligt kontraktet tas med i rapporten av den anledningen att man egentligen inte skall momsbelägga en hyra innan lokalen är registrerad. Sida 18 av 34

19 Outhyrda lägenheter tas inte med i denna rapport. Alla kontrakt Rapporten innehåller ungefär samma uppgifter som rapporten för ej momsregistrerade kontrakt. Rapporten alla kontrakt är dock avsedd att använda vid kontroller av objektens eller fastigheternas momsstatus. I rapport tas alla kontrakt som är aktuella per det urvalsdatum som anges med oavsett om dom är uthyrda eller inte. Dessutom har en ytterligare kolumn momsreg lagts till. Denna kolumn visar lägenhetens momsstatus. Sida 19 av 34

20 Modulen fastighetsmoms togs fram innan det slutgiltiga lagförslaget fanns att tillgå varför även en rapport som skulle tjäna som underlag vid avregistrering av lokaler togs fram. Den visar alla momspliktiga lokaler i vilka det har flyttat in en ej momspliktig hyresgäst. Rapporten kan dock t ex användas för bedöming om ev jämkning av investeringsmoms behöver göras. Ingående moms vid registrering av leverantörsfakturor Hantering av ingående moms vid registrering av leverantörsfakturor i fastighetsbolag kan både vara krångligt och ta tid. Därför finns hjälp att tillgå. Leverantörsreskontra registervård styrparametrar leverantörer Om momsmodulen används finns ytterligare ett fält där ingående moms för objekten ska anges. Om man vill kan ett annat momskonto än det för övrig moms användas. Vidare måste bockrutan Kunna ange momsandel vid registrering av lev fakturor vara markerad för att du ska få hjälp med beräkning av den ingående momsen. Markera även att förkontering används, ange företagets totala schablonmoms samt ange det öresutjämningskonto som skall användas vid förkonteringen. Om inget konto anges för öresutjämning hamnar eventuella ören på det sist använda kostnadskontot. Sida 20 av 34

21 Leverantörsreskontra Dagliga rutiner Leverantörsfakturor När funktionen med beräkningshjälpen är påkopplad visas en mellanbild vid registrering av leverantörsfakturor. Denna har till syfte att hjälpa till att beräkna den avdragsgilla ingående momsen. Registrera uppgifterna på första sidan som tillhör leverantörsreskontran som vanligt. När byte normalt sker till verifikationsregistreringen visas istället bilden verifikationsrader. Här görs nu själva konteringen/beräkningen. Genom att ange konto och objekt och ev. projekt samt nettobeloppet på fakturan gör programmet beräkning av hur stor del av den ingående momsen som ska läggas till som kostnad. Exempel: Att betala är : -, nettobeloppet är då : - dvs. summan exkl. moms. Om annat momspåslag än med 25 % har gjorts på fakturan t ex för resor använder du det första fältet moms % för att välja rätt procentsats. För bolag som önskar att den ej avdragsgilla delen av den ingående momsen skall bokföras på särskilda konton kan detta definieras under menypunkten. Leverantörsreskontra Konteringskoder Ej avdragsgill moms. Om ett kostnadskonto används som inte återfinns i registret nedan, bokförs den ej avdragsgilla delen av den ingående momsen på detta konto. Sida 21 av 34

22 Uppgiften om schablonmoms för objektet hämtas från objektsregistrets fält för andel avdragsgill moms. Det går även att ange andel avdragsgill moms per projekt. Om både objekt och projekt anges använder programmet projektets avdragsprocent om inget annat anges. För alla konteringsrader kan inte schablonmomsprocentsatsen användas. Genom att välja mellan de olika alternativen moms % objekt kan du påverka beräkningen. Görs t ex en reparation i en momspliktig lokal väljer du 100 % medan om reparationen utförs i en bostadslägenhet väljs 0 %. Beräkningen i rutan momsbelopp till verifikat påverkas beroende på vad du väljer. Om inget objekt eller projekt är angivet i formulär Leverantörsfakturor hämtas schablonmoms från Styrparametrar leverantörer. Det finns även möjlighet att ange en egen moms % -sats om inget annat alternativ passar. Välj då alternativet egen och ange vilken % -sats som programmet ska använda. Du kan använda periodiseringsfunktionen precis som i verifikationsregistreringen och i saldorutan ser du när hela fakturan är konterad. Du kan lämna mellanbilden utan att saldorutan är noll och slutföra konteringen i den vanliga verifikationsregistreringsbilden om så önskas. OBS! Du kan göra flera rader med samma kontering ifall du vill ha hjälp med momsberäkningen om avdrags % -satsen skiljer sig åt. När överföring till verifikatet görs kommer dessa att slås samman så inte varje faktura kommer att bestå av onödigt många konteringsrader. Om du önskar att raderna skall visas detaljerat på verifikatet avmarkerar du rutan 'Slå samman rader' som finns under Saldot längst till höger i bilden. När du har registrerat alla rader du önskar avslutar du verifikationsraderna genom att trycka Esc + Esc. Programmet gör nu överföring av raderna till verifikationsregistreringsbilden. Här kan du fortsätta konteringen om du önskar. Tips! Använd funktionen för utskrift av konteringsetiketter i samband med beräkningen av ingående momsen. Sida 22 av 34

23 Investeringsmoms Register för investeringsmoms Anl- och inventarieredovisning Registervård Anläggningar/Inventarier När en anläggningstillgång anskaffas och momsbeloppet uppgår till eller överskrider gränsen för att jämkning kan behöva göras och inventarien registreras i anläggningsregistret känns det naturligt att samtidigt registrera de uppgifter som behövs vid en framtida jämkning. Om det är en fastighet som har förvärvats kan man få överta tidigare ägares jämkningsskyldighet vilket innebär att det för varje anläggningstillgång kan finnas mer än ett underlag för jämkning som behöver registreras. För att hålla rätt på informationen finns ett speciellt register, moms investeringsvaror, som nås via rutinträdet. 3L Pro håller inte reda på om momsbeloppet uppgår till eller överskrider gränsen för att jämkning kan behöva göras Sida 23 av 34

24 Moms investeringsvaror När anläggningstillgången anskaffas registreras grunduppgifter om hur lång tid jämkningen ska gälla. Som startår används normalt samma år som inköpet görs men det kan ändras ifall man har tagit över jämkningsskyldigheten från en tidigare ägare. Det totala momsbeloppet som står på t ex fakturan anges, (om jämkningen tas över från tidgare ägare ska det beloppet som du ska beräkna din jämkning på anges här). Vidare anges hur många procent av momsen du kan utnyttja vid förvärvstillfället. Ange vilken regel jämkningen ska beräknas på. 10 år = fastigheter, 6 år = övergångsregler före 2001, 5 år = vanliga inventarier I rutinträdet kan du koppla investeringen till en eller flera lägenheter. Fördelning av jämkningsbelopp och årligt korrigeringsbelopp kan då göras per lägenhet. Om det däremot gäller en generell investering behöver du inte göra koppling till alla lägenheter som finns. Finns ingen koppling anges detta på rapporterna och investeringen förutsätts gälla alla lägenheter som tillhör den byggnad som inventarien har kopplats till. Om andelen momsregistrerad yta förändras inom en 5 eller 10-årsperiod, dvs utnyttjandegraden förändras så att jämkning måste göras, anges den nya procentsatsen som gäller för aktuellt år. Totalt belopp att jämka räknas då ut. Detta belopp fördelas sen på den återstående perioden och visas som årligt korrigeringsbelopp i rapporter. Sida 24 av 34

25 Moms att dra ytterligare (om utnyttjandegraden ökar) visas med minustecken och moms att betala in ytterligare (om utnyttjandegranden minskar) visas utan minustecken. Observera att beräkning av belopp att jämka inte sker om förändringen är mindre än 5%. För att hitta vilka inventarier som blir aktuella för jämkning vid förändringa av utnyttjandegraden används rapporten moms enligt jämkningsregeln. Se nedan. Tips för en lyckad hantering Klumpa inte ihop investeringar som avser olika lägenheter vid registrering av momsuppgifterna. Det underlättar om jämkning behöver göras. Alla investeringar för en viss byggnad kanske inte ska ändras även om uthyrningen förändras. Ta tiden att reda ut situation för de anläggningstillgångar som du redan har. På det sättet kommer du att underlätta arbetet i framtiden. Tänk på att du ska hålla reda på uppgifterna om jämkningen hela jämkningstiden + 6 år efter jämkningens utgång så att skattemyndigheterna kan göra kontroller. Detta innebär att dessa uppgifter behöver sparas i 17 år! Sida 25 av 34

26 Moms enligt jämkningsregeln. Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Moms enligt jämkningsregeln Kontroll av registrerade jämkningsprocentsatser Årligen behöver uppgifterna angående jämkning kontrolleras och om förändring av uthyrningen har skett kan jämkning behöva registreras. För att kontrollera hur uthyrningen ser ut vid olika tillfällen rekommenderas rapporten underlag för momsregistrering med urval på alla kontrakt. Genom att sedan använda rapporten moms enligt jämkningsregeln får man en lista över alla inventarier som ha investeringsmoms registrerad samt uppgift om deras aktuella utnyttjande % - sats. Med detta som underlag är det enkelt att uppdatera aktuella inventarier med eventuell justering av utnyttjande procenten. Sida 26 av 34

27 Årlig jämkning investeringsvaror Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Årlig jämkning moms inv. För att ta fram uppgift om hur mycket moms som kan / ska jämkas efter förändringar av utnyttjande graden används rapporten årlig jämkning investeringsvaror. Jämkningen ska göras i första perioden på nästkommande räkenskapsår. Rapporten visar hur mycket moms som ska jämkas. Ange aktuellt år för beräkningen. Programmet räknar om antal jämkningsår utifrån det startår som angavs vid förvärvet samt hur många år jämkningen ska ske. Rapporten utgör dels underlag för momsdeklarationen och dels bokföringen. Det finns ingen automatisk uppdatering till redovisningen av jämkningsbeloppen. Rapporten kan även användas som underlag vid bedömning av resultateffekten vid en fastighetsförsäljning (all återstående jämkning måste ske genast). Möjligheter att sortera rapporten per inventarie, korrigeringsår eller objekt finns. Sida 27 av 34

28 Det finns även möjlighet att skriva ut rapporten fördelad per lägenhet. Detta kan användas vid uthyrning av en lokal som tidigare har varit momspliktig till en ej momspliktig hyresgäst för att kunna bedöma resultateffekten av ev jämkning. Försäljning av inventarier med investeringsmoms Anl- och inventarieredovisning Dagliga rutiner - Avyttring När man avyttrar en anläggningstillgång som har investeringsmoms registrerad får man en varning så man inte glömmer att ta med jämkningsbeloppet i sin momsdeklaration. För övrigt görs avyttringen på vanligt sätt. Sida 28 av 34

29 Anl- och inventarieredovisning Dagliga rutiner Uppdatering avyttring När uppdateringen av avyttringen görs kommer kontrollistan att innehålla information om hur mycket moms som ska jämkas. Beräkningen görs utifrån de tidigare gjorda registreringarna av förändringarna i utnyttjandegraden och relationen försäljnings år och hur många år det är kvar att jämka. Observera att endast de investeringar som avser fastigheter tas med på rapporten. Observera att momsen att jämka ej kommer att bokföras utan måste beaktas manuellt. Underlag till köpare av inventarier med investeringsmoms Hyres- & avgiftsadministration Fastighetsmoms Underl. Till köpare av inv. I samband med att försäljning av en fastighet görs övergår i normalfallet jämkningen till den nya ägaren. För att denne ska kunna hantera jämkningen i framtiden är du som säljare skyldig att utfärda en särskild handling annars kan du komma att behålla ansvaret för framtida jämkningar hos dig även efter en försäljning av fastigheten. Eftersom nästan alla uppgifter som behövs för att ställa ut den särskilda handlingen finns i systemet, kan detta göras genom användning av rapporten underlag till köpare av inventarier. Sida 29 av 34

30 De uppgifter som saknas är köparens namn, adress och organisationsnummer. Dessa anger du i urvalsbilden. Rapporten visar jämkningsbeloppet och hur mycket som har utnyttjats av säljaren. Dessutom finns en rad där köparen ska signera att han mottagit underlaget. Detta är avsett för att skydda dig som säljare, eftersom jämkningsskyldigheten ligger kvar hos dig som säljare om köparen inte fått något underlag. Sida 30 av 34

31 Man kan också få beloppen fördelade per lägenhet Sida 31 av 34

32 Rapportkontoplan och momsdeklaration Redovisning Registervård Rapportkontoplan För att underlätta avstämning av moms och hantering av momsdeklaration rekommenderas att göra en separat rapportkontoplan för detta ändamål. Momskodningen styr om utfall på ett konto ska tillföras momsdeklarationen samt i vilken ruta. Om momsdeklaration brukar skrivas ut från 3L finns redan en rapportkontoplan med momskodade konton. Lättast är att utgå från denna rapportkontoplan och kopiera de momskodade kontona till en ny rapportkontoplan. Sida 32 av 34

33 Komplettera den nya rapportkontoplanen med rubriker och summor (se följande bilder som exempel). Se till att koda samtliga konton och rubriker som resultatkonton. Detta för att alla grupperingar och konton ska skrivas ut sammanhängande på resultaträkningar i modul Redovisning eller Internredovisning. Komplettera sedan den nya rapportkontoplanen med konto 9001 till 9006 (om du följt detta dokuments anvisningar). Dessa konton måste moms kodas för att summeras till rätt ruta i momsdeklarationen. Högerklicka i delfönster Rapportkontoplan och välj Redigera egenskaper. Nu öppnas ett fönster där övriga egenskaper kan ändras och tillföras till rapportkonton. Se följande två bilder för exempel. Sida 33 av 34

34 Obs! Tänk på att du kopierade in momskodade konton (om du följt anvisningarna). Det kan finnas fler konton som ska tillföras denna kontoplan och moms kodas. Leta efter 3-konton och balanskonton för moms i delfönster Kontoobjekt. Den nya rapportkontoplanen kan nu användas för både avstämningsändamål samt anges vid beställning av momsdeklaration. Sida 34 av 34

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Flytt av över /underskott

Flytt av över /underskott Flytt av över /underskott Sida 1 av 14 Innehåll SAMAVISERING... 3 AUTOGIRO... 3 VAD HÄNDER VID BERÄKNING AV DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 PÅMINNELSEHANTERING... 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KOMMA I GÅNG:... 4 ARBETSGÅNG...

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Periodisering i Rebus

Periodisering i Rebus Periodisering i Rebus INTÄKTER När man fakturerar order från resebyrå-modulen kan man välja att få avresedatumet som periodiseringssiffra på intäktskontot, antingen år+månad eller bara år. Inställningen

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q2

Nyheter 3LPro 2014.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Så här gör du för att komma i gång i REAL

Så här gör du för att komma i gång i REAL Så här gör du för att komma i gång i REAL REAL Att komma igång i REAL 2 Här följer lite hjälp och tips på vägen för att komma i gång med REAL. Det börjar med inställningar går vidare med registrering av

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Förskottsbetald moms i bokföringen

Förskottsbetald moms i bokföringen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Förskottsbetald moms i bokföringen Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Nyheter 3LPro 2013.Q3

Nyheter 3LPro 2013.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Likviditetsanalys i Entré Windows

Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalysen i Entré Windows är ett verktyg för att kunna ställa upp en prognos för företagets betalningsströmmar. Likviditetsanalysen visar dag för dag vilket

Läs mer

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul 2009-09-03, Åbergs DataSystem AB Det normala förfarandet med bokning av inrikes resor är att resebyrån skapar en Rebus-order och där bokar en inrikesprodukt kopplat

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Så här arbetar du med Hogia VAT

Så här arbetar du med Hogia VAT Så här arbetar du med Hogia VAT Hogia VAT är ett tillägg i Hogia Approval för företag med blandad verksamhet och används för att hantera begränsad avdragsrätt av moms på ankommande fakturor. Funktionen

Läs mer

Förskottsbetald moms i bokföringen

Förskottsbetald moms i bokföringen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Förskottsbetald moms i bokföringen Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Momsrapport Specter Business Management

Momsrapport Specter Business Management Sida 1 av 9 Momsrapport Specter Business Management Detta dokument beskriver detaljerat vad varje ruta på momsrapporten beräknas på i systemet. Vissa avsnitt i momsrapporten beräknas ej och syns därmed

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING... 4 REGISTERVÅRD... 4 KONTERINGSMATRISER... 4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER... 5 INVENTARIEGRUPP...

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Årsskifteskörning 2013/2014

Årsskifteskörning 2013/2014 Årsskifteskörning 2013/2014 Sid 1 (26) Innehållsförteckning ÅRSSKIFTESKÖRNING... 3 1. REDOVISNINGSPERIODER... 4 2. PERIODAVSLUT... 5 3. AVSLUTA BOKFÖRINGSÅR... 7 4. PÅBÖRJA BOKFÖRINGSÅR... 8 5. KONTROLLERA

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR:... 2 VAD HÄNDER I AGRESSO.... 3 EXEMPEL:... 6 1 Tillvägagångssätt vid periodisering av leverantörsfakturor:

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 Produktnyheter ERP REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 0 Innehåll Innehållsförteckning... 0 Nytt gränssnitt Ekonomi Juni 2016... 2 Utskrifter Google Chrome... 2 Redovisning... 2 Hantera...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.53

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.53 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.53 Version 1.53 Mars 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Användarhandledning för SQL- och fönsterfilter

Användarhandledning för SQL- och fönsterfilter nvändarhandledning Modul: lla vser: SQL- & fönsterfilter 1[6] nvändarhandledning för SQL- och fönsterfilter Ett filter används för att begränsa de data som visas. I 3L finns SQL-filter och fönsterfilter.

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer