Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan Informationsärenden 1 KS Information från ordföranden och kommunchefen Inga handlingar 2 KS Information om läsplattor för förtroendevalda Inga handlingar Beslutsärenden 3 KS Försäljning av arrendetomter inom del av Femöre 1:4 5 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Utskottet enas om att lyfta ärendet till Kommunstyrelsen. 4 KS Uppföljning av säg vad du tycker Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 5 KS Svar på medborgarförslag om att utse en torped i kommunen 13 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 6 KS Svar på medborgarförslag att utreda var närpolisen fysiskt befinner sig när dom inte är på kontoret 17 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 7 KS Start av investering i ventilation på Ramdalsskolan 19 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 8. KS Start av investering i krypgrund på Ramdalsskolan 23 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 9. KS Svar på revisionsrapport, granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp 3 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Magnus Pettersson

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan 10. KS Ekonomisk uppföljning per mars månad Kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Göran Bernhardsson KS Ekonomisk uppföljning per mars månad Hela kommunen 45 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12. KS Revidering av Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013 med anledning av förändrad ram 51 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 13. KS Samråd om budget 2014 för Överförmyndarnämnden 55 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 14. KS Avsägelse och fyllnadsval till Svealandskustens vattenvårdsförbund 69 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 15 KS Avsägelse från uppdrag som ersättare till ombud i FÖRAB:s bolagsstämma 71 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 16 KS Firmatecknare 73 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 17 KS Delgivningar 75 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 18 KS Redovisning av delegationsbeslut 77 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Till kommunfullmäktige 19 KS Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

3 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan 20. KS Reglering av sponsring i Oxelösunds kommun 83 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 21 KS Revidering av riktlinjer samt redovisning av kommunens styrdokument 103 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 22 KS Reviderade felparkeringsavgifter 115 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 23 KS Miljöanpassad belysning till konstgräsplanen 121 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 24 KS Överföring av budgeterade medel från Överförmyndarnämnden till Kommunstyrelsen 123 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 25 KS Svar på medborgarförslag om lekplats/ liten lekpark i Inskogen 125 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 26 KS Svar på motion: ansökan om medel från "Skapande skola" 129 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 27 KS Svar på motion om att införa sociala insatsgruppper i Oxelösund 133 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 28 KS Svar på motion: konkurrensutsätt arbetsförmedlingen 139 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 29 KS Genomgång av balanslistan 141

4

5 Tjänsteskrivelse 1(4) Datum Dnr :39:09 KS Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund Kommunstyrelsen Försäljning av arrendetomter inom del av Femöre 1:4 med flera områden 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arrendatorerna erbjuds de fastighetsbildade tomterna till marknadsvärderat pris. Arrendatorer som inte köper den fastighetsbildade tomten fortsätter arrendera marken för bostadshuset. 2. Sammanfattning I samband med att detaljplan upprättats erbjuds arrendatorerna köpa den nybildade och därmed avgränsade fastigheten. Köp till marknadsvärderat pris har erbjudits arrendatorerna till de fastighetsbildade tomterna inom Lastudden etapp 3. Önskemål har framförts om att marknadsvärderat pris ska rabatteras. Inom Västra Femöre finns 17 bostadsarrenden på kommunal mark. Inom Lastuddens fritidsområde finns dels 18 bostadsarrende på kommunal mark dels ett bostadshus som ägs av kommunen och som hyrs ut beläget på kommunal mark. Hjortensbergskyrkans sommarhem arrenderar ett område för vilket värdering ännu inte utförts. Arrendatorerna erbjuds de fastighetsbildade tomterna till marknadsvärderat pris. Arrendatorer som inte köper den fastighetsbildade tomten fortsätter arrendera marken för bostadshuset. Översyn av villkor sker regelbundet. 3. Ärendet OXL2621 v Bakgrund I samband med att detaljplan upprättats erbjuds arrendatorerna köpa den nybildade och därmed avgränsade fastigheten. Arrendatorerna framför önskemål på att villkor för friköp av kommunens arrendetomter ändras så att dagens arrendatorer erbjuds motsvarande förutsättningar för prissättning som vid försäljningar av arrendetomter på Lastudden etapp l och i skärgårdsområdet runt Alklubbarna år Kommunen erbjöd vid den tiden respektive arrendator att få köpa tomten för 80 % av marknadsvärdet. Alla som antog erbjudandet inom 12 månader erbjöds dessutom en rabatt Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2(4) Datum :39:09 KS om ytterligare 10 % och kunde därmed köpa tomten får 70 % av marknadsvärdet. Kommunen svarade för detaljplanläggning samt ansökte dessutom om och bekostade erforderlig fastighetsbildning. Erbjudandet var frivilligt och innebar att de arrendatorer som valde att inte friköpa sin arrendetomt fick fortsätta att arrendera. Samtidigt framhölls att arrende-villkoren i likhet med försäljningspriset fortlöpande skulle anpassas med hänsyn till den framtida marknadsprisutvecklingen. Oxelösunds kommun har svarat för detaljplaneläggning för de områden som nu är till försäljning inom Lastudden och V Femöre. Arrendatorer inom Lastudden etapp 3 erbjöds köpa tomterna till marknadsvärderat pris i enlighet med kommunstyrelsens beslut Arrendatorerna bekostar fastighetsbildningen och lagfartskostnad vid köp. De arrendatorer som väljer att fortsätta arrendera har den möjligheten. Villkorsändring av arrendeavgiften ska genomföras vart femte år. Nu tillkommande områden, som är detaljplanelagda, är Lastudden 4 och 5 samt V Femöre etapp 1C-D. V Detaljplanering pågår för V Femöre 1E-F. Samtliga områden får utökade byggrätter samt ansluts till kommunalt VA. 3.2 Ärendets beredning 3.3 Koppling till andra beslut och mål Kommunstyrelsen beslöt , Ks 223, om Riktlinjer för försäljning av tomter. Riktlinjerna anger att försäljning av mark med bostadsarrende erbjuds arrendatorerna till marknadsvärderat pris. Marknadsvärdering sker av oberoende auktoriserad värderare. Erbjudandet är även idag frivilligt och innebär att de arrendatorer som väljer att inte friköpa sin arrendetomt får fortsätta att arrendera. Arrendevillkoren i likhet med försäljningspriset skall fortlöpande anpassas med hänsyn till marknadspris-utvecklingen. Översyn av arrendevillkoren har inletts och kommer att ske fortlöpande. Arrendetiden gäller för fem år räknat från tillträdesdagen. Fyra arrenden villkorsändras 2013 medan det för 2014 innebär villkorsändring för ca 200 arrenden. Uppsägning av arrenden inom t. ex. Lastudden ska ske före sista oktober Arrendatorns ställning Arrendatorns ställning är stark och regleras i Jordabalken. En utgångspunkt för en prisdiskussion är kommunallagens regler som gör att en kommun inte får sälja sin egendom till underpris. Juridiskt är det fel att sälja till för lågt pris. Även moraliskt i förhållande till andra kommuninnevånare är det fel att sälja arrendetomter till för lågt pris. Kommunstyrelsen beslut , Ks 223, om Riktlinjer för försäljning av tomter gäller. 3.4 Ekonomi och finansiering Avgiftsändringen för de fyra arrendena inom S Femöre är från till kronor, till kronor respektive till kronor. Att avgiftsändringen för ett arrende endast är 1710 kronor beror på att villkorsändring skett senare än för övriga arrenden. Inom V Femöre är avgiftsändringen från till kronor. Samtliga arrendatorerna har accepterat höjningen och undertecknat avtalen. Tecknas inte avtal frivilligt är nästa instans arrendenämnden. De föreslagna höjningarna har sin grund i den allmänna prisutvecklingen för fritidsbostäder, jämförelseobjekt samt aktuella försäljningar i området. Ett förslag till avgiftskategorisering av bostadsarrendena har upprättats med hänsyn tagen till strandtomt, strandnära med respektive utan sjöutsikt, ej strandnära med respektive utan sjöutsikt samt har öarna

7 Tjänsteskrivelse 3(4) Datum :39:09 KS kategoriserats som öar med respektive utan strandtomt. Respektive arrende har bedömts och kommer att bedömas enskilt. Arrendenämnden har i avgöranden på Mörkö bedömt arrendeavgifter för strandtomter till och för strandtomter på öarna till kronor. Enligt LRF s konsult för arrenden är skäligt markräntekrav 3% av tomtvärdet Intäkt arrenden I årsbudgeten för 2013 beräknas att intäkten för samtliga arrenden (övrig markreserv) är kronor. Uppdelning på intäkt enbart från arrenden för fritidshus har inte erhållits. Med föreslagna villkorsändringar torde intäkten öka markant från och med 2014 då ca 200 villkorsändringar för arrenden till fritidshus avses genomföras. För de genomförda villkorsändringarna för fyra arrenden har intäkten ökat med kronor eller 53%. Ny uppsägning och villkorsändring kan genomföras om 5 år. 3.5 Jämförelser andra kommuner Södertälje kommun Södertälje kommun har detaljplanelagt ett område med endast 5 fastigheter. Marken har värderats av oberoende värderingsman som sänkte prisnivån med 10% utifrån att det var få fastigheter. Ingen av arrendatorerna har friköpt sin fastighet. Kommunen har en pågående detaljplaneprocess med 40 arrendatorer. Samtliga tvingas ansluta till kommunalt vatten- och avlopp. Samfällighetsföreningen köper de tomter om den enskilde arrendatorn inte vill köpa. Arrendatorn betalar därefter arrendeavgiften till samfälligheten. Fastigheterna säljs till marknads-värderat pris. Marken kommer att värderas av oberoende värderingsman Södertälje kommun genomför villkorsändringar i samband med att arrendetiden upphör. Höjningar med mellan kronor genomförs. Kommunen har heller inte genomfört villkorsändringar under en längre tid. Rättsfallet från Mörkö utgör vägledning. Försäljning till marknadsvärderat pris har beslutats i kommunens tjänstemannaledningsgrupp och följer EU-lagstiftningen Nyköpings kommun Kommunen har endast sålt en fastighet i närtid och till värderat pris. Fastigheten omfattade mark med arrendegård. Marken är det värdefullaste en kommun har varför värderingen bör gälla. Försäljning av arrendetomter bedöms som en kortsiktig vinst Trosa kommun Kommunen saknar arrendetomter för fritidshus. Praxis är att vid all försäljning av mark värderas marken av oberoende värderingsman och försäljning sker till marknadsvärdet Värmdö kommun All försäljning sker till marknadsvärderat pris. Kommunen har endast haft försäljningar av tomträtter. 3.6 Konsekvenser - Äldreperspektiv I områden med strandtomt eller strandnära läge är marken högt värderad och många äldre anser att det är för hög kostnad friköpa fastigheten. Ägaren av fritidshuset fortsätter arrendera.

8 Tjänsteskrivelse 4(4) Datum :39:09 KS Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Friköp av arrendefastighet Värdering av oberoende värderingsman sker i Oxelösunds kommun. Många av fastigheterna ligger i mycket attraktiva lägen d.v.s. med egen strand eller strandnära. Försäljning till marknadsvärderat pris gör att arrendatorer inte anser sig ha råd köpa den nybildade fastigheten. Arrendenivåerna är över lag mycket låga i kommunen vilket medför att räntan på lån för att friköpa fastigheten kraftigt överstiger arrendeavgiften. Villkorsändringar har tidigare inte genomförts i samband med att ny arrendeperiod om 5 år påbörjats. Uppsägning ska ske senast 1 år före arrendetidens utgång. Villkorsändringar påbörjades 2012 och genomförs från och med innevarande år. Fördelen vid försäljning av fastighetsbildade arrendetomter är en engångsintäkt till kommunen vid försäljningstillfället. Erbjudande om försäljning har föregåtts av att en detaljplan antagits för området som medger ökad byggrätt och anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Försäljningen täcker kostnaden för att upprätta detaljplan samt iordningställa området enligt genomförandebeskrivningen i respektive detaljplan. Ett syfte med planläggningen är en förtätning av befintliga fritidsområden med standard som medger permanentbostad. Kommunen har som mål att öka antalet invånare. Fastighetsägaren har större möjlighet belåna en friköpt fastighet. Fördelen med arrende är en stadigvarande inkomst för kommunen. Arrendet räknas årligen upp med konsumentprisindex. Återkommande villkorsändringar vart 5:e år medför ökad intäkt. En arrendator kan sägas upp och huset erbjudas jordägaren till inlösen Arrendenivå De höjningar av arrendet som föreslås anses rimliga utifrån kategoriseringen och ligger i nivå med t.ex. Södertälje kommun. Arrendenivån för Mörkö kan inte direkt överföras till vår kommun. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslut , Ks 223, om Riktlinjer för försäljning av tomter Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploatering Beslut till: Gunilla Marklund (FÅ)

9 Sammanträdesprotokoll Blad 31 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 223 Dnr KS Riktlinjer för försäljning av tomter Kommunstyrelsens beslut 1. Riktlinjer för registrering i tomtkön och försäljning av tomter för enfamiljshus inom Oxelösunds kommun daterade antas med ett antal redaktionella förändringar. 2. Riktlinjerna kompletteras med en punkt 15 om försäljning av mark med bostadsarrende enligt alternativ 1 i tjänsteskrivelsen. 3. Rätten medge förtur i tomtkön delegeras till arbetsutskottet. 4. Delegationsordningen revideras enligt beslutet. Bakgrund och sammanfattning På uppdrag av kommunstyrelsens har nya riktlinjer för försäljning av tomter för enfamiljshus har tagits fram. Riktlinjerna omfattar tomter för enfamiljshus på fastlandet och i skärgården. Förtydligandet avser även principer för markvärdering och erbjudande via kommunens hemsida. Anmälningsavgiften till tomtkön höjs till 350 (300) kronor och årsavgiften till 200 (150) kronor. Riktlinjerna för försäljning av tomter innebär en förkortad handläggningstid och därmed en ökad service till köparen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinjer för registrering i tomtkön samt försäljning av tomter för enfamiljshus inom Oxelösunds kommun daterat Regler för tomt- och småhuskön i Oxelösunds kommun upprättade 2001 och reviderade Kommunstyrelsens föredragningslista Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Blad 32 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 223 Dagens sammanträde Förslag Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår följande ändring i arbetsutkottets förslag punkten 2. Marknadsvärdering ska ta hänsyn till att marken är belastad med ett bostadsarrende. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på punkten 2 i arbetsutskottets förslag mot Solweig Ericsson-Kurgs (FP) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Solweig Ericsson-Kurg (FP)reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Uppföljning av Säg vad du tycker Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns. 2. Ärendet Bakgrund Kommunens nämnder, bolag och förvaltningar använder sedan 2006 arbetssättet/systemet Säg vad du tycker för att ta emot och hantera synpunkter från kommunens invånare. Rutinerna för Säg vad du tycker omarbetades under 2011 och nya rutiner infördes från och med 1 januari De nya rutinerna ska säkerställa att inkomna synpunkter behandlas professionellt, systematiskt och likvärdigt samt att återkoppling sker inom rimlig tid. Uppföljning 2012 Under 2012 lämnades totalt 166 synpunkter på kommunens verksamhet, en ökning med omkring 70 % sedan föregående år. Alla som lämnar en synpunkt till kommunen får ett svar om att synpunkten mottagits. I nära samtliga fall sker denna återkoppling omgående. Ett fåtal (2) undantag finns, där synpunktslämnaren har fått vänta längre än två dagar på en bekräftelse. Av 166 inkomna synpunkter har 14 lämnats anonymt, vilket inte möjliggjort svar eller åtgärd. Av de återstående 152 synpunkterna har åtgärder vidtagits i 142 fall (92%), vilket är en avsevärd förbättring jämfört med 2010 (51%) och 2011 (45%). I 110 av de 142 fallen har åtgärd vidtagits inom de tre veckor som rutinerna anger. I Övriga ärenden (32) varierar handläggningstiden från 22 till 180 dagar. OXL2621 v Charlotte Johansson Kommunchef Bilaga; Tabeller Niklas Thelin Utredare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

12 Tjänsteskrivelse Bilaga Datum KS Tabeller Säg vad du tycker 2012 Verksamhet Synpunkter Anonym Möjliga Ej svar Svar Inom 3 v Kommunstyrelsen Vård- och omsorg Kultur- och fritid Utbildning Miljö- och samhällsb Kommunbolagen S:a Säg vad du tycker Antal synpunkter Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunbolagen Summa

13 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att utse en torped i kommunen 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget avslås. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige mottog , 138, ett medborgarförslag om att tillsätta en kommunal torped (sic!), med uppgift att utgöra en första instans när upprörda medborgare kontaktar kommunen. Förslagsställare föreslår också att Kustbostäder AB ska föreläggas att ansluta sig till störningsjouren på dagtid. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet i samråd med kommunbolagen. Förvaltningen anser att former och rutiner för dialog med kommuninvånarna kan utvecklas och ser positivt på att förslag till sådan utveckling lämnas. När det gäller den aktuella frågeställning bedömer emellertid förvaltningen att kommunen redan erbjuder tillräckligt goda möjligheter för kommuninvånare att lämna synpunkter. Förvaltningen kan också konstatera att Kustbostäder AB redan är anslutna till en störningsjour. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. 3. Ärendet 3.1 Bakgrund Kommunfullmäktige mottog , 138, ett medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att kommunen utser en torped (sic!), med uppgift att utgöra en första instans när upprörda medborgare kontaktar kommunen. Förslagsställare föreslår också att Kustbostäder AB ska föreläggas att ansluta sig till störningsjouren på dagtid. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

14 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Ärendets beredning Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet i samråd med kommunbolagen. Av beredningen framkommer att kommunen har öppna och fungerande kanaler för kommuninvånare som vill lämna information eller framföra förslag och synpunkter: o Medborgarförslag, för mindre brådskande ärenden. o Synpunktshanteringen Säg-vad-du-tycker, för mer direkta frågeställningar och synpunkter. o Felanmälan hos Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB, för uppkomna fel och skador. o Störningsjour hos Kustbostäder AB, tillgänglig dygnet runt för hyresgäster. 3.3 kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag Kommunens former och rutiner för dialog med kommuninvånarna kan alltid utvecklas och kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att förslag till sådan utveckling lämnas. När det gäller den frågeställning som förslagsställaren aktualiserar bedömer emellertid förvaltningen att kommunen redan erbjuder tillräckligt goda möjligheter för kommuninvånare att lämna synpunkter. Förvaltningen kan också konstatera att Kustbostäder AB redan är anslutna till en störningsjour. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från Kommunfullmäktige , 138 Beslut till Förslagsställaren (FK) Kustbostäder AB (FK)

15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 138 Dnr KS Medborgarförslag om att utse en torped i kommunen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande. Dagens sammanträde Kommunfullmäktige medger att följande medborgarförslag lämnas: Jag har efter närkontakt med den häpnadsväckande utevaron av ordning och reda i företaget kustbostäder landat i följande förslag: Att kommunen utser en torped, vars uppgift är att vara 1:a instans för upprörda medborgares kontakt med kommunen, och vars uppgift är att så långt möjligt rensa bordet och i vart fall reducera och avgränsa problemet, att så lite och väl tydliggjort som möjligt blir kvar för ev behandling i kf. Inkl att Kustbostäder förelägges ansluta Oxelögt 12 till störn.jouren. Kustbostäder förelägges ansluta sig dag-tid till störn.jouren. När företaget uppger att så har skett, så skall uppgifter kontrolleras av kommunrevisor, som skriftligt verifiera detta till Kommunstyrelsen. Förslaget är lämnat av Per Ringborg. Beslut till: Förslagsställaren (FK) Utdragsbestyrkande

16

17 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om kommunpolisen 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget avslås. 2. Ärendet Kommunfullmäktige mottog , 166, ett medborgarförslag, där förslagsställaren föreslår att kommunen ska utreda var kommunpolisen är någonstans när de inte är på sitt kontor. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt medborgarförslaget i förhållande till kommunallagen. Av Kommunallagens beskrivning av en kommuns allmänna befogenheter (2 kap, 1 ) framgår att kommunen kan ta hand om angelägenheter som är av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett landsting eller någon annan. Att genomföra en utredning kring polismyndighetens verksamhet faller inte inom ramen för kommunens befogenheter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 166. Beslut till: Förslagsställaren (FK) Polismyndigheten Södermanland (FK) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

18 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 166 Dnr KS Medborgarförslag att utreda var närpolisen fysiskt befinner sig när dom inte är på kontoret Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande. Dagens sammanträde Kommunfullmäktige medger att följande medborgarförslag lämnas: Jag föreslår, att fullmäktige uppdrar åt KS att effektuppnående utreda var Närpolisen fysiskt befinner sig, när dom inte är på kotoret. Om dom är ute på fältjobb i Oxelösund må det vara ursäktat, men annars är kontorstiden onsdagar! Förslaget är lämnat av Per Ringborg. Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr :53:29 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Investering i ventilation på Ramdalsskolan 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Investering utbyte av ventilationsaggregat Ramdalsskolan byggnad C1,C2 och C3. 2. Ekonomichefen Magnus Pettersson är attestant på ovannämnda projekt 3. Investeringsbudget är kr 4. Finansiering sker ur fastighetsbudgeten för investeringar. 1. Sammanfattning OXL2621 v Ventilationsanläggningen för byggnaderna C1, C2 och C3 (se bilaga 1) uppfyller inte myndighetskraven (OVK- besiktningen). Orsaken beror på för hög ljudnivå, läckande och rostiga ventilationskanaler. Vidare har vi klimatproblem, luften som kommer in i lokalerna är för kall. Ventilationsaggregaten klarar inte att hålla rätt inblåsningstemperatur i klassrummen. Utredning/projektering har genomförts, planen är att befintligt aggregat i krypgrund under byggnad C2, demonteras, nytt aggregat placeras i en ny byggnad mellan hus C1 och C2. befintliga golvkanaler demonteras, nya dras i tak. Befintligt aggregat som försörjer byggnad C2 demonteras och installeras i byggnad E, dock sker den installationen i ett senare skede. Kostnaden för att demontera och flytta aggregat till E- huset är inte med i nedanstående kostnader. Orsaken till att vi flyttar upp ventilationsaggregatet är en arbetsmiljöfråga. Samtidigt byter vi konvektorer (radiatorer) i korridorsdelen utanför C1, C2 och C3. Beräknad energibesparing är ca kwh/år. Vilket innebär en besparing mellan kr till kr per år beroende på hur energipriset utvecklas. Arbetet beräknas att ta ca 12 veckor och kan göras under pågående verksamhet i samråd med skolan. Totalkostnaden för byggnaderna C1,C2 och C3 är kr. Investeringen tas ur ordinarie fastighetsbudget för investeringar. Ärendet Ventilationsanläggningen för byggnaderna C1, C2 och C3 (se bilaga 1) uppfyller inte myndighetskraven (OVK- besiktningen). Orsaken beror på för hög ljudnivå, läckande och rostiga ventilationskanaler. Vidare har vi klimatproblem, luften som kommer in i lokalerna är för kall. Ventilationsaggregaten klarar inte att hålla rätt inblåsningstemperatur i klassrummen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

20 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum :53:29 KS Utredning/projektering har genomförts, planen är att befintligt aggregat i krypgrund under byggnad C2, demonteras, nytt aggregat placeras i en ny byggnad mellan hus C1 och C2. befintliga golvkanaler demonteras, nya dras i tak. Befintligt aggregat som försörjer byggnad C2 demonteras och installeras i byggnad E, dock sker den installationen i ett senare skede. Kostnaden för att demontera och flytta aggregat till E- huset är inte med i nedanstående kostnader. Orsaken till att vi flyttar upp ventilationsaggregatet är en arbetsmiljöfråga. Samtidigt byter vi konvektorer (radiatorer) i korridorsdelen utanför C1, C2 och C3. Beräknad energibesparing är ca kwh/år. Vilket innebär en besparing mellan kr till kr per år beroende på hur energipriset utvecklas. Arbetet beräknas att ta ca 12 veckor och kan göras under pågående verksamhet i samråd med skolan. Arbetet utförs på ramavtal. Extern konsult har kostnadsberäknat kostnaden för ventilationsaggregat. Vi har valt att samarbeta med våra ramavtalsentrenörer där vi ställt våra krav och vi gemensamt arbetat fram en teknisk, arbetsmiljö- och klimatmässig bra lösning för samtliga inblandande parter. Ventilationssystemet och värmen i byggnad A åtgärdas i samband med ombyggnaden av förskolan Skattkistan. Övriga system se nedanstående etapp indelning: Etapp 2, hus D utbyte av aggregat och kanaler, kostnadsbedömt till 2,6 mkr. Etapp 3, hus E-F utbyte av aggregat och kanaler, kostnadsbedömt till 0,8 mkr. Etapp 4 hus B utbyte av aggregat och kanaler, kostnadsbedömt till 2,9 mkr. Etapp 2 och 3 planeras vara klara till sommaren Etapp 4 är tänkt att göras samtidigt med ombyggnaden av köket. Vid varje etapp kommer vi även byta ut styr och reglerutrustningen, kostnadsbedömt till totalt 0,9 mkr. 2. Ekonomi Totalkostnaden för byggnaderna C1,C2 och C3 är kr. Investeringen tas ur ordinarie fastighetsbudget för investeringar. Totalkostnaden fördelas enligt nedan: Ventilationsaggregat, kanaler, demontering montering Bygg El Värme- och rörinstallationer Styr och regler Myndighetskostnader och byggherrekostnader Oförutsett kr kr kr kr kr kr kr

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (31) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Ann Svensson (S) Ej 21 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren (S) Britta

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid Koordinaten eventsalen 9-12 kommunhuset rum 293 13-16 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-09-04, 13.00 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer