Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan Informationsärenden 1 KS Information från ordföranden och kommunchefen Inga handlingar 2 KS Information om läsplattor för förtroendevalda Inga handlingar Beslutsärenden 3 KS Försäljning av arrendetomter inom del av Femöre 1:4 5 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Utskottet enas om att lyfta ärendet till Kommunstyrelsen. 4 KS Uppföljning av säg vad du tycker Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 5 KS Svar på medborgarförslag om att utse en torped i kommunen 13 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 6 KS Svar på medborgarförslag att utreda var närpolisen fysiskt befinner sig när dom inte är på kontoret 17 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 7 KS Start av investering i ventilation på Ramdalsskolan 19 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 8. KS Start av investering i krypgrund på Ramdalsskolan 23 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 9. KS Svar på revisionsrapport, granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp 3 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Magnus Pettersson

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan 10. KS Ekonomisk uppföljning per mars månad Kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Göran Bernhardsson KS Ekonomisk uppföljning per mars månad Hela kommunen 45 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12. KS Revidering av Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013 med anledning av förändrad ram 51 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 13. KS Samråd om budget 2014 för Överförmyndarnämnden 55 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 14. KS Avsägelse och fyllnadsval till Svealandskustens vattenvårdsförbund 69 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 15 KS Avsägelse från uppdrag som ersättare till ombud i FÖRAB:s bolagsstämma 71 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 16 KS Firmatecknare 73 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 17 KS Delgivningar 75 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 18 KS Redovisning av delegationsbeslut 77 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Till kommunfullmäktige 19 KS Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

3 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan 20. KS Reglering av sponsring i Oxelösunds kommun 83 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 21 KS Revidering av riktlinjer samt redovisning av kommunens styrdokument 103 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 22 KS Reviderade felparkeringsavgifter 115 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 23 KS Miljöanpassad belysning till konstgräsplanen 121 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 24 KS Överföring av budgeterade medel från Överförmyndarnämnden till Kommunstyrelsen 123 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 25 KS Svar på medborgarförslag om lekplats/ liten lekpark i Inskogen 125 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 26 KS Svar på motion: ansökan om medel från "Skapande skola" 129 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 27 KS Svar på motion om att införa sociala insatsgruppper i Oxelösund 133 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 28 KS Svar på motion: konkurrensutsätt arbetsförmedlingen 139 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 29 KS Genomgång av balanslistan 141

4

5 Tjänsteskrivelse 1(4) Datum Dnr :39:09 KS Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund Kommunstyrelsen Försäljning av arrendetomter inom del av Femöre 1:4 med flera områden 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arrendatorerna erbjuds de fastighetsbildade tomterna till marknadsvärderat pris. Arrendatorer som inte köper den fastighetsbildade tomten fortsätter arrendera marken för bostadshuset. 2. Sammanfattning I samband med att detaljplan upprättats erbjuds arrendatorerna köpa den nybildade och därmed avgränsade fastigheten. Köp till marknadsvärderat pris har erbjudits arrendatorerna till de fastighetsbildade tomterna inom Lastudden etapp 3. Önskemål har framförts om att marknadsvärderat pris ska rabatteras. Inom Västra Femöre finns 17 bostadsarrenden på kommunal mark. Inom Lastuddens fritidsområde finns dels 18 bostadsarrende på kommunal mark dels ett bostadshus som ägs av kommunen och som hyrs ut beläget på kommunal mark. Hjortensbergskyrkans sommarhem arrenderar ett område för vilket värdering ännu inte utförts. Arrendatorerna erbjuds de fastighetsbildade tomterna till marknadsvärderat pris. Arrendatorer som inte köper den fastighetsbildade tomten fortsätter arrendera marken för bostadshuset. Översyn av villkor sker regelbundet. 3. Ärendet OXL2621 v Bakgrund I samband med att detaljplan upprättats erbjuds arrendatorerna köpa den nybildade och därmed avgränsade fastigheten. Arrendatorerna framför önskemål på att villkor för friköp av kommunens arrendetomter ändras så att dagens arrendatorer erbjuds motsvarande förutsättningar för prissättning som vid försäljningar av arrendetomter på Lastudden etapp l och i skärgårdsområdet runt Alklubbarna år Kommunen erbjöd vid den tiden respektive arrendator att få köpa tomten för 80 % av marknadsvärdet. Alla som antog erbjudandet inom 12 månader erbjöds dessutom en rabatt Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2(4) Datum :39:09 KS om ytterligare 10 % och kunde därmed köpa tomten får 70 % av marknadsvärdet. Kommunen svarade för detaljplanläggning samt ansökte dessutom om och bekostade erforderlig fastighetsbildning. Erbjudandet var frivilligt och innebar att de arrendatorer som valde att inte friköpa sin arrendetomt fick fortsätta att arrendera. Samtidigt framhölls att arrende-villkoren i likhet med försäljningspriset fortlöpande skulle anpassas med hänsyn till den framtida marknadsprisutvecklingen. Oxelösunds kommun har svarat för detaljplaneläggning för de områden som nu är till försäljning inom Lastudden och V Femöre. Arrendatorer inom Lastudden etapp 3 erbjöds köpa tomterna till marknadsvärderat pris i enlighet med kommunstyrelsens beslut Arrendatorerna bekostar fastighetsbildningen och lagfartskostnad vid köp. De arrendatorer som väljer att fortsätta arrendera har den möjligheten. Villkorsändring av arrendeavgiften ska genomföras vart femte år. Nu tillkommande områden, som är detaljplanelagda, är Lastudden 4 och 5 samt V Femöre etapp 1C-D. V Detaljplanering pågår för V Femöre 1E-F. Samtliga områden får utökade byggrätter samt ansluts till kommunalt VA. 3.2 Ärendets beredning 3.3 Koppling till andra beslut och mål Kommunstyrelsen beslöt , Ks 223, om Riktlinjer för försäljning av tomter. Riktlinjerna anger att försäljning av mark med bostadsarrende erbjuds arrendatorerna till marknadsvärderat pris. Marknadsvärdering sker av oberoende auktoriserad värderare. Erbjudandet är även idag frivilligt och innebär att de arrendatorer som väljer att inte friköpa sin arrendetomt får fortsätta att arrendera. Arrendevillkoren i likhet med försäljningspriset skall fortlöpande anpassas med hänsyn till marknadspris-utvecklingen. Översyn av arrendevillkoren har inletts och kommer att ske fortlöpande. Arrendetiden gäller för fem år räknat från tillträdesdagen. Fyra arrenden villkorsändras 2013 medan det för 2014 innebär villkorsändring för ca 200 arrenden. Uppsägning av arrenden inom t. ex. Lastudden ska ske före sista oktober Arrendatorns ställning Arrendatorns ställning är stark och regleras i Jordabalken. En utgångspunkt för en prisdiskussion är kommunallagens regler som gör att en kommun inte får sälja sin egendom till underpris. Juridiskt är det fel att sälja till för lågt pris. Även moraliskt i förhållande till andra kommuninnevånare är det fel att sälja arrendetomter till för lågt pris. Kommunstyrelsen beslut , Ks 223, om Riktlinjer för försäljning av tomter gäller. 3.4 Ekonomi och finansiering Avgiftsändringen för de fyra arrendena inom S Femöre är från till kronor, till kronor respektive till kronor. Att avgiftsändringen för ett arrende endast är 1710 kronor beror på att villkorsändring skett senare än för övriga arrenden. Inom V Femöre är avgiftsändringen från till kronor. Samtliga arrendatorerna har accepterat höjningen och undertecknat avtalen. Tecknas inte avtal frivilligt är nästa instans arrendenämnden. De föreslagna höjningarna har sin grund i den allmänna prisutvecklingen för fritidsbostäder, jämförelseobjekt samt aktuella försäljningar i området. Ett förslag till avgiftskategorisering av bostadsarrendena har upprättats med hänsyn tagen till strandtomt, strandnära med respektive utan sjöutsikt, ej strandnära med respektive utan sjöutsikt samt har öarna

7 Tjänsteskrivelse 3(4) Datum :39:09 KS kategoriserats som öar med respektive utan strandtomt. Respektive arrende har bedömts och kommer att bedömas enskilt. Arrendenämnden har i avgöranden på Mörkö bedömt arrendeavgifter för strandtomter till och för strandtomter på öarna till kronor. Enligt LRF s konsult för arrenden är skäligt markräntekrav 3% av tomtvärdet Intäkt arrenden I årsbudgeten för 2013 beräknas att intäkten för samtliga arrenden (övrig markreserv) är kronor. Uppdelning på intäkt enbart från arrenden för fritidshus har inte erhållits. Med föreslagna villkorsändringar torde intäkten öka markant från och med 2014 då ca 200 villkorsändringar för arrenden till fritidshus avses genomföras. För de genomförda villkorsändringarna för fyra arrenden har intäkten ökat med kronor eller 53%. Ny uppsägning och villkorsändring kan genomföras om 5 år. 3.5 Jämförelser andra kommuner Södertälje kommun Södertälje kommun har detaljplanelagt ett område med endast 5 fastigheter. Marken har värderats av oberoende värderingsman som sänkte prisnivån med 10% utifrån att det var få fastigheter. Ingen av arrendatorerna har friköpt sin fastighet. Kommunen har en pågående detaljplaneprocess med 40 arrendatorer. Samtliga tvingas ansluta till kommunalt vatten- och avlopp. Samfällighetsföreningen köper de tomter om den enskilde arrendatorn inte vill köpa. Arrendatorn betalar därefter arrendeavgiften till samfälligheten. Fastigheterna säljs till marknads-värderat pris. Marken kommer att värderas av oberoende värderingsman Södertälje kommun genomför villkorsändringar i samband med att arrendetiden upphör. Höjningar med mellan kronor genomförs. Kommunen har heller inte genomfört villkorsändringar under en längre tid. Rättsfallet från Mörkö utgör vägledning. Försäljning till marknadsvärderat pris har beslutats i kommunens tjänstemannaledningsgrupp och följer EU-lagstiftningen Nyköpings kommun Kommunen har endast sålt en fastighet i närtid och till värderat pris. Fastigheten omfattade mark med arrendegård. Marken är det värdefullaste en kommun har varför värderingen bör gälla. Försäljning av arrendetomter bedöms som en kortsiktig vinst Trosa kommun Kommunen saknar arrendetomter för fritidshus. Praxis är att vid all försäljning av mark värderas marken av oberoende värderingsman och försäljning sker till marknadsvärdet Värmdö kommun All försäljning sker till marknadsvärderat pris. Kommunen har endast haft försäljningar av tomträtter. 3.6 Konsekvenser - Äldreperspektiv I områden med strandtomt eller strandnära läge är marken högt värderad och många äldre anser att det är för hög kostnad friköpa fastigheten. Ägaren av fritidshuset fortsätter arrendera.

8 Tjänsteskrivelse 4(4) Datum :39:09 KS Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Friköp av arrendefastighet Värdering av oberoende värderingsman sker i Oxelösunds kommun. Många av fastigheterna ligger i mycket attraktiva lägen d.v.s. med egen strand eller strandnära. Försäljning till marknadsvärderat pris gör att arrendatorer inte anser sig ha råd köpa den nybildade fastigheten. Arrendenivåerna är över lag mycket låga i kommunen vilket medför att räntan på lån för att friköpa fastigheten kraftigt överstiger arrendeavgiften. Villkorsändringar har tidigare inte genomförts i samband med att ny arrendeperiod om 5 år påbörjats. Uppsägning ska ske senast 1 år före arrendetidens utgång. Villkorsändringar påbörjades 2012 och genomförs från och med innevarande år. Fördelen vid försäljning av fastighetsbildade arrendetomter är en engångsintäkt till kommunen vid försäljningstillfället. Erbjudande om försäljning har föregåtts av att en detaljplan antagits för området som medger ökad byggrätt och anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Försäljningen täcker kostnaden för att upprätta detaljplan samt iordningställa området enligt genomförandebeskrivningen i respektive detaljplan. Ett syfte med planläggningen är en förtätning av befintliga fritidsområden med standard som medger permanentbostad. Kommunen har som mål att öka antalet invånare. Fastighetsägaren har större möjlighet belåna en friköpt fastighet. Fördelen med arrende är en stadigvarande inkomst för kommunen. Arrendet räknas årligen upp med konsumentprisindex. Återkommande villkorsändringar vart 5:e år medför ökad intäkt. En arrendator kan sägas upp och huset erbjudas jordägaren till inlösen Arrendenivå De höjningar av arrendet som föreslås anses rimliga utifrån kategoriseringen och ligger i nivå med t.ex. Södertälje kommun. Arrendenivån för Mörkö kan inte direkt överföras till vår kommun. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslut , Ks 223, om Riktlinjer för försäljning av tomter Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploatering Beslut till: Gunilla Marklund (FÅ)

9 Sammanträdesprotokoll Blad 31 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 223 Dnr KS Riktlinjer för försäljning av tomter Kommunstyrelsens beslut 1. Riktlinjer för registrering i tomtkön och försäljning av tomter för enfamiljshus inom Oxelösunds kommun daterade antas med ett antal redaktionella förändringar. 2. Riktlinjerna kompletteras med en punkt 15 om försäljning av mark med bostadsarrende enligt alternativ 1 i tjänsteskrivelsen. 3. Rätten medge förtur i tomtkön delegeras till arbetsutskottet. 4. Delegationsordningen revideras enligt beslutet. Bakgrund och sammanfattning På uppdrag av kommunstyrelsens har nya riktlinjer för försäljning av tomter för enfamiljshus har tagits fram. Riktlinjerna omfattar tomter för enfamiljshus på fastlandet och i skärgården. Förtydligandet avser även principer för markvärdering och erbjudande via kommunens hemsida. Anmälningsavgiften till tomtkön höjs till 350 (300) kronor och årsavgiften till 200 (150) kronor. Riktlinjerna för försäljning av tomter innebär en förkortad handläggningstid och därmed en ökad service till köparen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinjer för registrering i tomtkön samt försäljning av tomter för enfamiljshus inom Oxelösunds kommun daterat Regler för tomt- och småhuskön i Oxelösunds kommun upprättade 2001 och reviderade Kommunstyrelsens föredragningslista Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Blad 32 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 223 Dagens sammanträde Förslag Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår följande ändring i arbetsutkottets förslag punkten 2. Marknadsvärdering ska ta hänsyn till att marken är belastad med ett bostadsarrende. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på punkten 2 i arbetsutskottets förslag mot Solweig Ericsson-Kurgs (FP) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Solweig Ericsson-Kurg (FP)reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Uppföljning av Säg vad du tycker Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns. 2. Ärendet Bakgrund Kommunens nämnder, bolag och förvaltningar använder sedan 2006 arbetssättet/systemet Säg vad du tycker för att ta emot och hantera synpunkter från kommunens invånare. Rutinerna för Säg vad du tycker omarbetades under 2011 och nya rutiner infördes från och med 1 januari De nya rutinerna ska säkerställa att inkomna synpunkter behandlas professionellt, systematiskt och likvärdigt samt att återkoppling sker inom rimlig tid. Uppföljning 2012 Under 2012 lämnades totalt 166 synpunkter på kommunens verksamhet, en ökning med omkring 70 % sedan föregående år. Alla som lämnar en synpunkt till kommunen får ett svar om att synpunkten mottagits. I nära samtliga fall sker denna återkoppling omgående. Ett fåtal (2) undantag finns, där synpunktslämnaren har fått vänta längre än två dagar på en bekräftelse. Av 166 inkomna synpunkter har 14 lämnats anonymt, vilket inte möjliggjort svar eller åtgärd. Av de återstående 152 synpunkterna har åtgärder vidtagits i 142 fall (92%), vilket är en avsevärd förbättring jämfört med 2010 (51%) och 2011 (45%). I 110 av de 142 fallen har åtgärd vidtagits inom de tre veckor som rutinerna anger. I Övriga ärenden (32) varierar handläggningstiden från 22 till 180 dagar. OXL2621 v Charlotte Johansson Kommunchef Bilaga; Tabeller Niklas Thelin Utredare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

12 Tjänsteskrivelse Bilaga Datum KS Tabeller Säg vad du tycker 2012 Verksamhet Synpunkter Anonym Möjliga Ej svar Svar Inom 3 v Kommunstyrelsen Vård- och omsorg Kultur- och fritid Utbildning Miljö- och samhällsb Kommunbolagen S:a Säg vad du tycker Antal synpunkter Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunbolagen Summa

13 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att utse en torped i kommunen 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget avslås. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige mottog , 138, ett medborgarförslag om att tillsätta en kommunal torped (sic!), med uppgift att utgöra en första instans när upprörda medborgare kontaktar kommunen. Förslagsställare föreslår också att Kustbostäder AB ska föreläggas att ansluta sig till störningsjouren på dagtid. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet i samråd med kommunbolagen. Förvaltningen anser att former och rutiner för dialog med kommuninvånarna kan utvecklas och ser positivt på att förslag till sådan utveckling lämnas. När det gäller den aktuella frågeställning bedömer emellertid förvaltningen att kommunen redan erbjuder tillräckligt goda möjligheter för kommuninvånare att lämna synpunkter. Förvaltningen kan också konstatera att Kustbostäder AB redan är anslutna till en störningsjour. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. 3. Ärendet 3.1 Bakgrund Kommunfullmäktige mottog , 138, ett medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att kommunen utser en torped (sic!), med uppgift att utgöra en första instans när upprörda medborgare kontaktar kommunen. Förslagsställare föreslår också att Kustbostäder AB ska föreläggas att ansluta sig till störningsjouren på dagtid. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

14 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Ärendets beredning Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet i samråd med kommunbolagen. Av beredningen framkommer att kommunen har öppna och fungerande kanaler för kommuninvånare som vill lämna information eller framföra förslag och synpunkter: o Medborgarförslag, för mindre brådskande ärenden. o Synpunktshanteringen Säg-vad-du-tycker, för mer direkta frågeställningar och synpunkter. o Felanmälan hos Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB, för uppkomna fel och skador. o Störningsjour hos Kustbostäder AB, tillgänglig dygnet runt för hyresgäster. 3.3 kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag Kommunens former och rutiner för dialog med kommuninvånarna kan alltid utvecklas och kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att förslag till sådan utveckling lämnas. När det gäller den frågeställning som förslagsställaren aktualiserar bedömer emellertid förvaltningen att kommunen redan erbjuder tillräckligt goda möjligheter för kommuninvånare att lämna synpunkter. Förvaltningen kan också konstatera att Kustbostäder AB redan är anslutna till en störningsjour. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från Kommunfullmäktige , 138 Beslut till Förslagsställaren (FK) Kustbostäder AB (FK)

15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 138 Dnr KS Medborgarförslag om att utse en torped i kommunen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande. Dagens sammanträde Kommunfullmäktige medger att följande medborgarförslag lämnas: Jag har efter närkontakt med den häpnadsväckande utevaron av ordning och reda i företaget kustbostäder landat i följande förslag: Att kommunen utser en torped, vars uppgift är att vara 1:a instans för upprörda medborgares kontakt med kommunen, och vars uppgift är att så långt möjligt rensa bordet och i vart fall reducera och avgränsa problemet, att så lite och väl tydliggjort som möjligt blir kvar för ev behandling i kf. Inkl att Kustbostäder förelägges ansluta Oxelögt 12 till störn.jouren. Kustbostäder förelägges ansluta sig dag-tid till störn.jouren. När företaget uppger att så har skett, så skall uppgifter kontrolleras av kommunrevisor, som skriftligt verifiera detta till Kommunstyrelsen. Förslaget är lämnat av Per Ringborg. Beslut till: Förslagsställaren (FK) Utdragsbestyrkande

16

17 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om kommunpolisen 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget avslås. 2. Ärendet Kommunfullmäktige mottog , 166, ett medborgarförslag, där förslagsställaren föreslår att kommunen ska utreda var kommunpolisen är någonstans när de inte är på sitt kontor. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt medborgarförslaget i förhållande till kommunallagen. Av Kommunallagens beskrivning av en kommuns allmänna befogenheter (2 kap, 1 ) framgår att kommunen kan ta hand om angelägenheter som är av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett landsting eller någon annan. Att genomföra en utredning kring polismyndighetens verksamhet faller inte inom ramen för kommunens befogenheter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 166. Beslut till: Förslagsställaren (FK) Polismyndigheten Södermanland (FK) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

18 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 166 Dnr KS Medborgarförslag att utreda var närpolisen fysiskt befinner sig när dom inte är på kontoret Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande. Dagens sammanträde Kommunfullmäktige medger att följande medborgarförslag lämnas: Jag föreslår, att fullmäktige uppdrar åt KS att effektuppnående utreda var Närpolisen fysiskt befinner sig, när dom inte är på kotoret. Om dom är ute på fältjobb i Oxelösund må det vara ursäktat, men annars är kontorstiden onsdagar! Förslaget är lämnat av Per Ringborg. Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr :53:29 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Investering i ventilation på Ramdalsskolan 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Investering utbyte av ventilationsaggregat Ramdalsskolan byggnad C1,C2 och C3. 2. Ekonomichefen Magnus Pettersson är attestant på ovannämnda projekt 3. Investeringsbudget är kr 4. Finansiering sker ur fastighetsbudgeten för investeringar. 1. Sammanfattning OXL2621 v Ventilationsanläggningen för byggnaderna C1, C2 och C3 (se bilaga 1) uppfyller inte myndighetskraven (OVK- besiktningen). Orsaken beror på för hög ljudnivå, läckande och rostiga ventilationskanaler. Vidare har vi klimatproblem, luften som kommer in i lokalerna är för kall. Ventilationsaggregaten klarar inte att hålla rätt inblåsningstemperatur i klassrummen. Utredning/projektering har genomförts, planen är att befintligt aggregat i krypgrund under byggnad C2, demonteras, nytt aggregat placeras i en ny byggnad mellan hus C1 och C2. befintliga golvkanaler demonteras, nya dras i tak. Befintligt aggregat som försörjer byggnad C2 demonteras och installeras i byggnad E, dock sker den installationen i ett senare skede. Kostnaden för att demontera och flytta aggregat till E- huset är inte med i nedanstående kostnader. Orsaken till att vi flyttar upp ventilationsaggregatet är en arbetsmiljöfråga. Samtidigt byter vi konvektorer (radiatorer) i korridorsdelen utanför C1, C2 och C3. Beräknad energibesparing är ca kwh/år. Vilket innebär en besparing mellan kr till kr per år beroende på hur energipriset utvecklas. Arbetet beräknas att ta ca 12 veckor och kan göras under pågående verksamhet i samråd med skolan. Totalkostnaden för byggnaderna C1,C2 och C3 är kr. Investeringen tas ur ordinarie fastighetsbudget för investeringar. Ärendet Ventilationsanläggningen för byggnaderna C1, C2 och C3 (se bilaga 1) uppfyller inte myndighetskraven (OVK- besiktningen). Orsaken beror på för hög ljudnivå, läckande och rostiga ventilationskanaler. Vidare har vi klimatproblem, luften som kommer in i lokalerna är för kall. Ventilationsaggregaten klarar inte att hålla rätt inblåsningstemperatur i klassrummen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

20 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum :53:29 KS Utredning/projektering har genomförts, planen är att befintligt aggregat i krypgrund under byggnad C2, demonteras, nytt aggregat placeras i en ny byggnad mellan hus C1 och C2. befintliga golvkanaler demonteras, nya dras i tak. Befintligt aggregat som försörjer byggnad C2 demonteras och installeras i byggnad E, dock sker den installationen i ett senare skede. Kostnaden för att demontera och flytta aggregat till E- huset är inte med i nedanstående kostnader. Orsaken till att vi flyttar upp ventilationsaggregatet är en arbetsmiljöfråga. Samtidigt byter vi konvektorer (radiatorer) i korridorsdelen utanför C1, C2 och C3. Beräknad energibesparing är ca kwh/år. Vilket innebär en besparing mellan kr till kr per år beroende på hur energipriset utvecklas. Arbetet beräknas att ta ca 12 veckor och kan göras under pågående verksamhet i samråd med skolan. Arbetet utförs på ramavtal. Extern konsult har kostnadsberäknat kostnaden för ventilationsaggregat. Vi har valt att samarbeta med våra ramavtalsentrenörer där vi ställt våra krav och vi gemensamt arbetat fram en teknisk, arbetsmiljö- och klimatmässig bra lösning för samtliga inblandande parter. Ventilationssystemet och värmen i byggnad A åtgärdas i samband med ombyggnaden av förskolan Skattkistan. Övriga system se nedanstående etapp indelning: Etapp 2, hus D utbyte av aggregat och kanaler, kostnadsbedömt till 2,6 mkr. Etapp 3, hus E-F utbyte av aggregat och kanaler, kostnadsbedömt till 0,8 mkr. Etapp 4 hus B utbyte av aggregat och kanaler, kostnadsbedömt till 2,9 mkr. Etapp 2 och 3 planeras vara klara till sommaren Etapp 4 är tänkt att göras samtidigt med ombyggnaden av köket. Vid varje etapp kommer vi även byta ut styr och reglerutrustningen, kostnadsbedömt till totalt 0,9 mkr. 2. Ekonomi Totalkostnaden för byggnaderna C1,C2 och C3 är kr. Investeringen tas ur ordinarie fastighetsbudget för investeringar. Totalkostnaden fördelas enligt nedan: Ventilationsaggregat, kanaler, demontering montering Bygg El Värme- och rörinstallationer Styr och regler Myndighetskostnader och byggherrekostnader Oförutsett kr kr kr kr kr kr kr

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer