Geoteknisk undersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geoteknisk undersökning"

Transkript

1 Tekniska verken Dnr 1577 LINKÖPINGS KOMMUN, MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Detaljplan för Ingebo 1:2 Skeda Udde Geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Tekniska verken Geoteknik Dnr 1577

2 Tekniska verken Dnr 1577 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag 3 2 Genomförda undersökningar 3 3 Markanvändning, topografi etc 3 4 Jord- och grundvattenförhållanden 3 5 Grundläggning av byggnader 4 6 Dränering, markavvattning etc 4 7 Övrigt 4 8 Granskning 4 Bilaga: Maiioniljöundersölaiing, SUEZ AB

3 Tekniska verken Dnr 1577 Detaljplan för Ingebo 1:2, Skeda Udde Geoteknisk PM 1 UPPDRAG På uppdrag av Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har Tekniska verken, Geoteloiik, utfört geoteknisk utredning för detaljplan för Ingebo 1:2 i Skeda Udde. Syftet med undersöloiingarna har varit att redovisa de geotelcniska förutsättningarna för detaljplaneläggning av området för bostäder. Marlcradonundersökning har inte kuimat utföras på grund av för stora mängder ytligt vatten i marken. En översiktlig marloniljöundersölaiing har genomförts av SUEZ AB och redovisas separat i rapport daterad GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Resultat av utförda fältundersökningar redovisas separat i Rapport geoteloiiska fäh- och laboratorieundersökningar, RGeo, daterad MARKANVÄNDNING, TOPOGRAFI ETC Undersökningsområdet som är ca 4 ha stort utgörs av ett skogsområde beläget i norra utkanten av Skeda Udde. Marken sluttar från ca +123 m i söder ned till ca +113 m i norr, väster och öster. 4 JORD- OCH GRUNDVATTENFÖRHALLANDEN Delområdet utgörs i sin helhet av fastmark av morän med lokala områden med berg i dagen. Provtagningarna visar att jorden under 0,1-0,2 m muuhaltig jord består av lerig och siltig morän ned till maximala provtagningsdjupet ca 1,3 m. Sonderingarna har stoppat inom 0,2-1,4 m djup i mycket fast lagrad morän alternativt förmodat berg. Sonderingarna indikerar förekomst av sten/block. Grandvattennivån har uppmätts att ligga 0,1-0,4 m under mark.

4 Tcknisko verken Dnr GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER Grundläggning av småhus med upp till 2 å 3 våningar kan ske på morän eller packad sprängbotten med hel kantförstyvad bottenplatta av betong alternativt på långsträckta sulor av betong. MuUhaltig jord, ca 0,2 m, ska bortschaktas innan grundläggning sker. Vid grundläggning på morän eller packad fyllning av friktionsjord bör maximala grundtrycket under vouter, sulor etc. preliminärt begränsas till 200 kpa såvida inte detaljerade undersökningar i aktuella huslägen visar att högre grundtryck kan medges. Uppfyllnader/terrasseringar kan utföras utan restriktioner med avseende på sättningar. Vid behov av uppfyllnader under byggnader ska detta utföras med kontrollerad packad fyllning förslagsvis enligt någon av koderna i AMA Anläggning 13, kapitel CEB.21 "Fyllning för grundläggning av byggnad". Under byggnadskonstruktionen utförs dränerande och kapillärbrytande lager exempelvis enligt AMA Anläggning 13, kapitel CEF.21 "Dränerande och kapillärbrytande lager för byggnad". Dräneringsledningar kring byggnaderna utförs med dubbla dräneringsledningar, se även kapitel 6. 6 DRÄNERING, MARKAVVATTNING ETC Grundvattennivån stod vid undersökningstillfället relativt nära markytan. Mot bakgrund av att området är högre beläget än omgivande mark indikerar detta att moränen är tät och har mycket låg genomsläpplighet. Detta medför att avrinningen från området sker långsamt. Man behöver därför tillse att områdets dagvattensystem utformas så att regnvatten tas om hand och leds bort från området. Vidare bör också LOD-magasin (lokalt omhändertagande av dagvatten) undvikas. 7 ÖVRIGT Schaktning för VA-ledningar kommer att ske i mycket fast lagrad morän, schaktbarhets- Idass 4-5 enligt Byggforslcningsrådets Rapport Rl30:1985 "Schaktbarhet Klassificeringssystem -85" samt bergschakt (sprängning). 8 GRANSKNING Rapporten har granskats av Lisa Björk. Teloiiska Verken i Linlcöping AB (publ) / / /,1 Geoteknik, l\/fty^ ^ ^"^-^-j A / ^ J Lars Joha4s on ' Lisa Bjöyk

5 r sue2 utlåtande angående markprovtagning på fastigheten Ingebo 1:2 i Skeda Udde, Linköping Utfört av: Charlotte von Mecklenburg, Suez RecycHng AB Datum: I samband med en geoteknisk utredning inför byggnation på fastigheten Ingesbol 1:2 i Skeda Udde togs markprover i sex provtagningspunkter med syfte att undersöka eventuell förekomst av föroreningar. Provtagningen genomfördes den 16 november 2017 med hjälp av skruvborrning ned till berg, mellan 0,4 och 1,0 meters djup. Borrningen utfördes av Mikael Lennailson, Tekniska Verken, och Charlotte von Mecklenburg, Suez, ansvarade för provtagning och dokumentation. Totalt borrades sex provtagningspunkter (Pl, P2, P3, P4, P8 och Pl 1), se plam-itning Gl i bilaga 1. Pl 0-0,5 m vegetationsskikt, muujord prov till lab P2 0-0,4 m vegetationsskikt, siltig morän prov till lab P3 0-0,5 m vegetationsskikt, siltig morän, mkt blött prov till lab 0,5-1 m prov till lab P4 0-0,5 m vegetationsskikt, sandig siltig morän prov till lab 0,5-lm prov till lab P8 0-0,5 m vegetationsskikt, siltig morän prov till lab 0,5-0,9 m prov till lab Pil 0-0,5 m vegetationsskikt, sandig morän prov till lab Fastigheten består idag av skogsmark och det fmns inga misstankar om tidigare förorenande verksamhet inom området. Samlingsprover togs från nivåerna 0-0,5 m och i de punlcter det var möjligt även fi'ån 0,5-1 m och proverna skickades till Eurofins Laboratories AB för ackrediterade analyser med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn), alifater, aromater, BTEX och PAH:er, vilket bedöms vara de vanligast förekommande föroreningarna. Markproverna visar på låg förekomst av alifater, aromater, BTEX och PAH:er, där samtliga analyserade parametrar ligger under detektionsgränserna för respektive ämne. Även metallhalterna är låga och alla värden ligger under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, se tabell 1 nedan och bilaga 2.

6 suea Tabell 1: Resultat från markanalyserna med avseende på metaller. Residtaten jämförs med Nattin>årdsverkets generella liktvärden för känslig markanvändning (KM). Provpunkt TS-halt As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn [mg/kg [mg/kg [mg/kg [mg/kg [mg/kg [mg/kg [mg/kg [mg/kg [mg/kg [mg/kg [mg/kg f%l TS] TS] TSl TS] TS] TS] TSl TS] TS] TS] TS] P1:0-0,5m 78,7 6, <0, ,8 12 0,013 7, P2:0-0,4 m 75,6 4, < 0,20 3,1 4,8 8,5 0,029 4, P3:0-0,5 m 75,8 <2, <0,20 4,1 4,5 13 0,023 8, P3:0,5-1 m 88,3 3, < 0,20 4,9 8,6 15 0,011 8, P4:0-0,5 m 81,8 4, < 0,20 3,6 3,8 9,1 0, P4:0,5-1 m 85, < 0,20 5 7,1 11 0,017 9, P8:0-0,5 tn 79,2 <2,3 23 7,9 < 0,20 4,1 2,9 7,4 0,027 4, P8:0,5-0,9 m 82,5 7, <0,20 7, ,029 8, P11:0-0,5m 59,1 5, < 0,20 5,1 5,3 14 0,069 8, Riktvärde KM , , Utifrån de markprover som har undersökts och analyserats bedöms det inte föreligga någon risk för människors hälsa eller miljön med avseende på föroreningar inom det aktuella området. Charlotte von Mecklenburg \j BILAGA 1 - Planritning Gl BILAGA 2 - Analysresultat markanalyser

7 H- fl 'n^ 1 ni 11 ; r!i!j 1 ta j -i i-i 1 r 4 i u Hl ti -V, \\P, bl 1 Vt\ M -i I L-L- XNORINGDJ AVSER SIGN DATUM LINKÖPINGS KOMMUN I IfeknlskQ # verken Tekniska verken 1 Linköping AB BOX UNKDPING TEL. 013/20 SO 00 UPPDRAG NR 1 RITAD AV HANDLÄGGARE 1577 M Ler\nartsson L Johansson DATUM 1 ANSVARIG 'I / Skeda Udde < Del av Ingebo hl Översiktlig geoteknisk undersökning Plan. ^. " '. 'I NUMMER' " m A?

8 x% eurofiris 1125 ISO/IEC Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: SUEZ Recycling AB Charlotte von Mecklenburg Runstensg LINKÖPING AR-17-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. TVL-Skeda Udde, Ingebo 1:2 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: P1: 0-0,5 Analys Resultat Enhet Wläto. Metod/ref Torrsubstans 78.7 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < EPA 5021 Toluen <0.10 EPA 5021 Etylbensen <0.10 EPA 5021 M/P/O-Xylen < 0.10 EPA 5021 Summa TEX <0.20 EPA 5021 Alifater >C5-C8 < % SPI 2011 Alifater >C8-C10 < % SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 SPI 2011 Alifater >C12-C16 <5.0 SPI 2011 Summa Alifater >C5-C16 < 9.0 Alifater >C16-C35 < 10 SPI 2011 Aromater >C8-C 10 <4.0 SPI 2011 Aromater >C10-C16 < % SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < % SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < % SIS:TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < % SIS:TK 535 N 012 Oljetyp < CIO Utgår * Oljetyp > CIO Utgår * Bens(antracen 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 25% ISO 18287:2008 mod lndeno(1,2,3-cd)pyren 25% ISO 18287:2008 mod Dibens(a,h)antracen ISO 18287:2008 mod Naftalen 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen 40% ISO 18287:2008 mod Acenaften 25% ISO 18287:2008 mod Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mälosäkertielen, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytleriigare upplysningar samt mätosäkerhet och deteklionsnivaer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

9 AR-17-SL EUSELI Fluoren ISO 18287:2008 mod Fenantren 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < Summa PAH med medelhög molekylvikt < Summa PAH med hög molekylvikt < 0.11 Summa cancerogena PAH < Summa övriga PAH < 0.14 Summa totala PAH 16 < 0.23 ArsenlkAs 6.2 SS /ICP-AES Barium Ba 42 20% Bly Pb 26 Kadmium Cd <0.20 Kobolt Co 11 Koppar Cu 3.8 Krom Cr 12 Kvicksilver Hg % SS028311mod/SS-EN IS017852mod Nickel NI 7.7 Vanadin V 29 35% ZinkZn 55 25% Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Paola Nilson, Rappotlansvarig Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och deteklionsnivaer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om Inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

10 x% eurofins»a* O 1125 ISO/IEC Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: SUEZ Recycling AB Charlotte von IVlecklenburg Runstensg LINKÖPING AR-17-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. WL-Skeda Udde, Ingebo 1:2 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Jord Provet ankom: Utskriflsdatum: Provmärkning: Pil: 0-0,5 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 59.1 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < EPA 5021 Toluen <0.10 EPA 5021 Etylbensen < 0.10 EPA 5021 M/P/O-Xylen < 0.10 EPA 5021 Summa TEX < 0.20 EPA 5021 Alifater >C5-C8 <5.0 35% SPI 2011 Alifater >C8-C10 <3.0 35% SPI 2011 Alifater >C10-C12 <5.0 SPI 2011 Alifater >C12-C16 <5.0 SPI 2011 Summa Alifater >C5-C16 <9.0 Alifater >C18-C35 20 SPI 2011 Aromater >C8-C 10 <4.0 SPI 2011 Aromater >C10-C16 < % SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < % SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < % SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < % SIS: TK 535 N 012 Oljetyp < CIO Utgår * Oljetyp > CIO Ospec ar Bens(antracen 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 25% :2008 mod Benso(b,k)fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 25% ISO 18287:2008 mod lndeno(1,2,3-cd)pyren 25% ISO 18287:2008 mod Dibens(a,h)antracen ISO 18287:2008 mod Naftalen 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen 40% ISO 18287:2008 mod Acenaften 25% ISO 18287:2008 mod Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om Inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

11 AR-17-SL EUSELI Fluoren ISO 18287:2008 mod Fenantren 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,ti,i)perylen 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < 0,045 Summa PAH med medeltiög molekylvikt < Summa PAH med hög molekylvikt <0.11 Summa cancerogena PAH < Summa övriga PAH <0.14 Summa totala PAH16 <0.23 ArsenlkAs 5.1 Barium Ba 32 20% Bly Pb 19 Kadmium Cd <0.20 Kobolt Co 5.1 Koppar Cu 5.3 Krom Cr 14 Kvicksilver Hg % SS028311mod/SS-EN IS017852mod Nickel NI 8.1 Vanadin V 31 35% ZinkZn 32 25% Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

12 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidl^öping x% eurofins ms ISO/IEC Tlf: Fax: SUEZ Recycling AB Charlotte von Mecklenburg Runstensg LINKÖPING AR-17-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. TVL-Skeda Udde, Ingebo 1:2 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: Jord P2: 0-0,4 I Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 75.6 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < EPA 5021 Toluen < 0,10 EPA 5021 Etylbensen < 0,10 EPA 5021 M/P/O-Xylen < 0,10 EPA 5021 Summa TEX < 0,20 EPA 5021 Alifater >C5-C8 <5.0 35% SPI 2011 Alifater >C8-C10 <3.0 35% SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 SPI 2011 Alifater >C12-C16 <5.0 SPI 2011 Summa Alifater >C5-C16 <9.0 Alifater >C16-C35 < 10 SPI 2011 Aromater >C8-C 10 <4.0 SPI 2011 Aromater >C10-C16 < % SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < % SIS: TK535N012 Metylpyren/fluorantener <0,50 25% SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < 0,50 25% SIS: TK 535 N 012 Oljetyp < CIO Oljetyp > CIO Utgår Utgår * Bens(antracen 25% ISO 18287:2008 mod Krysen < 0,030 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten < 0,030 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren < 0,030 25% ISO 18287:2008 mod lndeno(1,2,3-cd)pyren < 0,030 25% ISO 18287:2008 mod Dibens(a,h)antracen < 0,030 ISO 18287:2008 mod Naftalen < 0,030 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < 0,030 40% ISO 18287:2008 mod Acenaften < 0,030 25% ISO 18287:2008 mod Förklaringar Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. E) ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. fir-003v47

13 AR-17-SL EUSELI Fluoren ISO 18287:2008 mod Fenantren 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,l)perylen 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < Summa PAH med medelhög molekylvikt < Summa PAH med hög molekylvikt <0.11 Summa cancerogena PAH < Summa övriga PAH <0.14 Summa totala PAH 16 < 0.23 Arsenik As 4,2 Barium Ba 18 20% Bly Pb 19 Kadmium Cd < 0,20 Kobolt Co 3,1 Koppar Cu 4,8 Krom Cr 8,5 Kvicksilver Hg % SS028311mod/SS-EN IS017852mod Nickel Ni 4,6 Vanadin V 17 35% ZinkZn 22 25% Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. F6rl<larinaar AR-003v47 LaboralorieMaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkertieten, om Inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaklor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i fön/äg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

14 1% eurofiris 1125 ISO/IHC Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidl<öping Tlf: Fax: SUEZ Recycling AB Cliarlotte von Mecklenburg Runstensg 1C LINKÖPING AR-17-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. TVL-Skeda Udde, Ingebo 1:2 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: P3: 0-0,5 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 75.8 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < EPA 5021 Toluen < 0.10 EPA 5021 Etylbensen < 0.10 EPA 5021 M/P/O-Xylen < 0.10 EPA 5021 Summa TEX <0.20 EPA 5021 Alifater >C5-C8 < % SPI 2011 Alifater >C8-C10 < % SPI 2011 Alifater >C10-C12 <5.0 SPI 2011 Alifater >C12-C16 <5.0 SPI 2011 Summa Alifater >C5-C16 <9.0 Alifater >C16-C35 < 10 SPI 2011 Aromater >C8-C10 < 4.0 SPI 2011 Aromater >C10-C16 < % SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < % SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < % SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < % SIS:TK 535 N 012 Oljetyp < CIO Utgår * Oljetyp > CIO Utgår * Bens(antracen 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 25% :2008 mod lndeno(1,2,3-gd)pyren 25% ISO 18287:2008 mod Dibens(a, h)antracen ISO 18287:2008 mod Naftalen 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen 40% ISO 18287:2008 mod Acenaften 25% ISO 18287:2008 mod Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytteriigare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

15 AR-17-SL EUSELI Fluoren ISO 18287:2008 mod Fenantren 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < Summa PAH med medelhög molekylvikt < Summa PAH med hög molekylvikt <0.11 Summa cancerogena PAH < Summa övriga PAH < 0.14 Summa totala PAH16 < 0.23 ArsenlkAs <2.4 Barium Ba 40 20% Bly Pb 13 Kadmium Cd <0.20 Kobolt Co 4.1 Koppar Cu 4.5 Krom Cr 13 Kvicksilver Hg % SS028311mod/SS-EN IS017852mod Nickel Ni 8.4 SS /ICP-AES Vanadin V 21 35% Zink Zn 35 25% Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. Förklarinnar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är martterade med * Mätosäkertieten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerliet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytteriigare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

16 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidl<öping eurofins 1125 ISO/IEC Tlf: Fax: SUEZ Recycling AB Charlotte von iv]ecl<lenburg Runstensg 1C LINKÖPING AR-17-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. TVL-Skeda Udde, Ingebo 1:2 Provnummer: Provbeskrivning: IVIatris: Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: Jord P3: 0,5-1 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 88.3 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < EPA 5021 Toluen <0.10 EPA 5021 _ Etylbensen <0.10 EPA 5021 M/P/O-Xylen <0.10 EPA 5021 Summa TEX <0.20 EPA 5021 Alifater >C5-C8 <5.0 35% SPI 2011 Alifater >C8-C10 <3.0 35% SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 SPI 2011 Alifater >C12-C16 <5.0 SPI 2011 af Summa Alifater >C5-C 16 <9.0 Alifater >C16-C35 < 10 SPI 2011 Aromater >C8-C10 <4.0 SPI 2011 Aromater >C10-C16 < % SPI 2011 Metylkrysener/benzo{antracener < % SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < % SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < % SIS:TK 535 N 012 Oljetyp < CIO Utgår ' Oljetyp > CIO Utgår * Bens(antracen 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 25% ISO 18287:2008 mod lndeno(1,2,3-cd)pyren 26% ISO 18287:2008 mod Dibens(a,h)antracen ISO 18287:2008 mod Naftalen 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen 40% ISO 18287:2008 mod Acenaften 25% ISO 18287:2008 mod Förl<iaringar ÄR-003v47 Laboraloriet/laboralorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * fvlätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utfärda utanför Sverige kan förekomma. Yttedlgare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

17 AR-17-SL EUSELI Fluoren ISO 18287:2008 mod Fenantren 25% :2008 mod Antracen 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 25% :2008 mod Benzo(g,h,l)perylen 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < Summa PAH med medelhög molekylvikt < Summa PAH med hög molekylvikt <0.11 Summa cancerogena PAH < Summa övriga PAH <0.14 Summa totala PAH 16 <0.23 Arsenik As 3.9 Barium Ba 41 20% Bly Pb 23 Kadmium Cd < 0.20 Kobolt Co 4.9 Koppar Cu 8.6 Krom Cr 15 Kvicksilver Hg % SS028311mod/SS-EN IS017852mod Nickel Ni 8.1 Vanadin V 17 35% ZinkZn 21 25% Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till del insända provet. Sida 2 av 2

18 eyrofins 1125 ISO/lliC Eurofins Environment Testing Sw/eden AB Box Lidl<öping Tlf: Fax: SUEZ Recycling AB Charlotte von Mecl<lenburg Runstensg LINKÖPING AR-17-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. TVL-Skeda Udde, Ingebo 1:2 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: P4: 0-0,5 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 81.8 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < EPA 5021 Toluen <0.10 EPA 5021 Etylbensen <0.10 EPA 5021 M/P/O-Xylen <0.10 EPA 5021 Summa TEX <0.20 EPA 5021 Alifater >C5-C8 <5.0 35% SPI 2011 " Alifater >C8-C10 <3.0 35% SPI 2011 Alifater >C <5.0 SPI 2011 Alifater >C <5.0 SPI 2011 Summa Alifater >C5-C16 <9.0 Alifater >C16-C35 <10 SPI 2011 Aromater >C8-C10 <4.0 SPI 2011 Aromater >G10-C 16 < % SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < % SIS:TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < % SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < % SIS: TK 535 N 012 Oljetyp < CIO Utgår * Oljetyp >C10 Utgår * Bens(antracen 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 25% ISO 18287:2008 mod lndeno(1,2,3-cd)pyren 25% ISO 18287:2008 mod Dibens(a,h)antracen ISO 18287:2008 mod Naftalen 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen 40% ISO 18287:2008 mod Acenaften 25% ISO 18287:2008 mod Förklarinflar AR-0Q3v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är mari<erade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytteriigare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska anaiyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges 1 sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

19 AR-17-SL EUSELI Fluoren ISO 18287:2008 mod Fenantren 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < Summa PAH med medeltiög molekylvikt < Summa PAH med hög molekylvikt <0.11 Summa cancerogena PAH < Summa övriga PAH <0.14 Summa totala PAH 16 <0.23 ArsenlkAs 4.5 Barium Ba 28 20% Bly Pb 14 Kadmium Cd <0.20 Kobolt Co 3.6 Koppar Cu 3.8 Krom Cr 9.1 Kvicksilver Hg % SS028311mod/SS-EN IS017852mod Nickel Ni 6.0 Vanadin V 21 35% ZinkZn 32 25% Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytteriigare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i fön/äg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

20 x% eyrofins >\åj\åå ^ 1125 ISO/IRC Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidl<öping Tlf: Fax: SUEZ Recycling AB Chiarlotte von IViecl<lenburg Runstensg 1C LINKÖPING AR-17-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. TVL-Skeda Udde, Ingebo 1:2 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: Jord P4:0,5-1 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 85.2 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < EPA 5021 ^ ) Toluen <0.10 EPA 5021 ^) Etylbensen <0.10 EPA 5021 M/P/O-Xylen <0.10 EPA 5021 Summa TEX <0.20 EPA 5021 Alifater >C5-C8 <5.0 35% SPI 2011 Alifater >C8-C10 <3.0 35% SPI 2011 Alifater >C10-G12 <5.0 SPI 2011 Alifater >C <5.0 SPI 2011 Summa Alifater >C5-C16 <9.0 Alifater >C16-C35 <10 SPI 2011 Aromater >C8-C10 <4.0 SPI 2011 Aromater >C10-C16 < % SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < % SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < % SIS:TK 535 N 012 Aromater >C16-C35, < % SIS: TK 535 N 012 Oljetyp < CIO Utgår * Oljetyp > CIO Utgår - Bens(antracen 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b, k)fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod a[ IL Benzo(pyren 25% ISO 18287:2008 mod lndeno(1,2,3-cd)pyren 25% ISO 18287:2008 mod Dibens{a,h)antracen ISO 18287:2008 mod Naftalen 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen 40% ISO 18287:2008 mod Acenaften 25% ISO 18287:2008 mod ^ Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive iands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är mart<erade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytteriigare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas pä begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast tilt det insända provet. Sida 1 av 2

21 AR-17-SL EUSELI Fluoren Fenantren 25% Antracen 25% Fluoranten 25% Pyren 25% Benzo(g,h,i)perylen 25% Summa PAH med låg molekylvikt < Summa PAH med medeltiög molekylvikt < Summa PAH med tiög molekylvikt <0.11 Summa cancerogena PAH < Summa övriga PAH <0.14 Summa totala PAH16 < 0.23 Arsenik As 7.0 Barium Ba 42 20% BlyPb 12 Kadmium Cd <0.20 Kobolt Co 5.0 Koppar Cu 7.1 Krom Cr 11 Kvicksilver Hg % Nickel Ni 9.3 ISO 18287:2008 mod ISO 18287:2008 mod ISO 18287:2008 mod ISO 18287:2008 mod ISO 18287:2008 mod ISO 18287:2008 mod SS028311mod/SS-EN IS017852mod Vanadin V 24 35% Zink Zn 19 25% Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytleriigare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

22 eyrofins >\åj\åj O 1125 iso/lec Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidl<öping Tlf: Fax: SUEZ Recycling AB Charlotte von IVIecklenburg Runstensg LINKÖPING AR-17-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. TVL-Skeda Udde, Ingebo 1:2 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: P8: 0-0,5 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 79.2 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < EPA 5021 Toluen < 0.10 EPA 5021 Etylbensen < 0.10 EPA 5021 M/P/O-Xylen < 0.10 EPA 5021 Summa TEX < 0.20 EPA 5021 Alifater >G5-C8 < % SPI 2011 Alifater >C8-C10 < % SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 SPI 2011 Alifater >C < 5.0 SPI 2011 Summa Alifater >C5-C16 < 9.0 Alifater >C16-C35 < 10 SPI 2011 Aromater >C8-C10 < 4.0 SPI 2011 Aromater >C10-C16 < % SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < % SIS:TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < % SIS: TK 535 N 012 Aromater >C < % SIS: TK 535 N 012 Oljetyp < CIO Utgår * Oljetyp > CIO Utgår * Bens(antracen 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 25% ISO 18287:2008 mod lndeno(1,2,3-cd)pyren 25% ISO 18287:2008 mod Dibens(a,h)antracen ISO 18287:2008 mod Naftalen 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen 40% ISO 18287:2008 mod Acenaften 25% ISO 18287:2008 mod Förklaringar AR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterad av respektive lands ackrediteringsorgan. EJ ackrediterade analyser är markerade med * tviätosäkeriieten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytteriigare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

23 AR-17-SL EUSELI Fluoren ISO 18287:2008 mod Fenantren 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,ti,l)perylen 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < Summa PAH med medelhög molekylvikt < Summa PAH med hög molekylvikt <0.11 Summa cancerogena PAH < Summa övriga PAH <0.14 Summa totala PAH16 <0.23 ArsenlkAs < 2.3 Barium Ba 23 20% Bly Pb 7.9 Kadmium Cd <0.20 Kobolt Co 4.1 Koppar Cu 2.9 Krom Cr 7,4 ' Kvicksilver Hg % SS028311mod/SS-EN IS017852mod Nickel Ni 4,9 Vanadin V Zink Zn % SS /ICP-AES 25% SS /ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. Förklaringar ÄR-003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Eiij ackrediterade analyser är meriterade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

24 eurofiris 1125 ISO/IEC Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidl<äping Tlf: Fax: SUEZ Recycling AB Chiarlotte von Mecl<lenburg Runstensg 1C LINKÖPING AR-17-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. TVL-Skeda Udde, Ingebo 1:2 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Jord Provet ankom: Utskriflsdatum: Provmärkning: P8: 0,5-0,9 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 82.5 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < EPA 5021 Toluen <0.10 EPA 5021 Etylbensen <0.10 EPA 5021 M/P/O-Xylen <0.10 EPA 5021 Summa TEX <0,20 EPA 5021 Alifater >C5-C8 < % SPI 2011 Alifater >C8-C 10 <3.0 35% SPI 2011 Alifater >C10-C12 <5.0 SPI 2011 Alifater >C12-C16 <5.0 SPI 2011 af Summa Alifater >G5-C 16 <9.0 Alifater >C16-G35 < 10 SPI 2011 _ Aromater >C8-G10 <4.0 SPI 2011 Aromater >C < % SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < % SIS: TK 535 N 012 af Metylpyren/fluorantener < % SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < % SIS:TK 535 N 012 Oljetyp < 010 Utgår ^ * Oljetyp > Glo Utgår * Bens(antracen 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten Benzo(pyren 25% 25% ISO 18287:2008 mod ISO 18287:2008 mod J) lndeno(1,2,3-cd)pyren 25% ISO 18287:2008 mod Dibens(a,h)antracen ISO 18287:2008 mod Naftalen 25% ISO 18287:2008 mod ^ Acenaftylen 40% ISO 18287:2008 mod Acenaften 25% ISO 18287:2008 mod Förklaringar AR~003v47 Laboratoriet/laboratorierna är ackredilerade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

25 AR-17-SL EUSELI Fluoren ISO 18287:2008 mod Fenantren 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,ti,i)perylen < 0,030 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < 0,045 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0,075 Summa PAH med hög molekylvikt <0,11 Summa cancerogena PAH < 0,090 Summa övriga PAH <0.14 Summa totala PAH16 <0,23 ArsenlkAs 7.5 Barium Ba 35 20% Bly Pb 22 Kadmium Cd < 0.20 Kobolt Co 7.2 Koppar Cu 10 Krom Cr 10 Kvicksilver Hg % SS028311mod/SS-EN IS017852mod Nickel Ni 8.4 Vanadin V 27 35% ZinkZn 18 25% Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. Föri<larinaar AR-a03v47 Laboratoriel/laboralorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytteriigare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

26 Teknisko verken Dnr 1577 LINKÖPINGS KOMMUN, MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Detaljplan för Ingebo 1:2 Skeda Udde Geoteknisk undersökning Rapport geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, RGeo Tekniska verken Geoteknik Dnr 1577

27 Tekniska verken Dnr 1577 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag 3 2 Geotekniska undersökningar 3 3 Redovisning 3 BILAGOR Jordprovstabell 1 Nr SGF:s Beteckningssystem RITNINGAR Planritning, skala 1:1000 Sektionsritning, skala H = 1:100, L = 1:500 Gl G2

28 ''^^y Teknisko verken Dnr 1577 Detaljplan för Ingebo 1:2, Skeda Udde Rapport geotekniska fält- och laboratorieundersökningar RGeo 1 UPPDRAG På uppdrag av Linköpings Icommun, Miljö- och saiuhällsbyggnadsförvaltningen, har Tekniska verken, Geoteloiik, utfört geoteknisk utredning för detaljplan för Ingebo 1:2 i Skeda Udde. Syftet med undersöloiingarna har varit att redovisa de geotekniska förutsättningarna för detaljplaneläggning av området for bostäder. 2 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR Fältundersökningar har utförts i november 2017 av Mikael Lennartson med bon-vagn typ GH8. Undersöloiingarna har omfattat: Viktsondering Slagsondering Skruvprovtagning (störda prover) Mätning av grundvattennivå i öppet rör 7 punkter 11 punkter 4 punlcter 2 punlcter Utsättning och avvägning av borrpunkter har gjorts av personal vid Tekniska verken i koordinatsystemet SWEREF och höjdsystemet RH2000. De störda jordprovema har undersökts i fält och på Teloiiska verkens laboratorium varvid jordartsbestämning har utförts på samtliga prover. 3 REDOVISNING Sammanställning och uppritning av undersökningsresultaten har utförts av Mikael Leimartson, och redovisas på bifogade ritningar. Teloiiska verken i Linlcöping AB (publ) // Ge< )teloiik / ' /,/7/''^' v Lars Johanss^ Lisa Bjöflc

29 Tekniska verken Bilaga 1 Skeda Udde, Ingebo 1:2 Dnr: 1577 JORDPROVSTABELL Sekt eller punktnr Provtagningsmetod Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarlighetsklass 3 Skr 0-0,25 Brun muuhaltig lera med växtdelar 0,25-0,9 Brun siltig lerig morän 3 0,9-1,3 Brun lerig siltig morän 4 4 Skr 0-0,1 Brun muuhaltig lera med växtdelar 0,1-1,1 Brun lerig siltig morän 4 8 Skr 0-0,2 Brun muuhaltig lera med växtdelar 0,2-0,9 Brun sandig siltig morän (blöt och flytbenägen) 3 10 Skr 0-0,1 Brun muuhaltig lera med växtdelar 0,1-0,5 Brun sandig siltig lerig morän (blöt och flytbenägen) 4

30 Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS) Beteckn i ngssystem för geotekniska utredningar SGF/BGS Befedmingssystem Veision 2001:2

31 Redovisning i plan Redovisning i plan Allmänt Undersökningspunlctens läge anges med en cirkel med en diameter av 3 mm med centram i undersöloiingspunkten. Cirkeln kan sedan byggas på med attribut, t ex streck, cirldar och slcralteringar. Attributen anger vilken typ av sondering, provtagning och mätning som utförts. Exempelvis betyder en ofylld 3 mm cirkel att en "enkel sondering" utförts, t ex en sticksondering utan angivande av sonderingsmotstånd. Om den undre cirkelhalvan är fylld innebär detta att statisk sondering utförts, t ex viktsondering. Ifylld övre cirkelhalva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering. Ett losräh streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden noimenligt stopp eller om sondering utförts i berg. En jttxe omgivande 5 mm cirkel lagd över en 3 mm ciikel anger att provtagning av jord utförts. Fylld övre respektive undre crrkelhalva anger om provtagningen är störd eller ostörd, dvs taget med t ex skruvborr respektive taget med kolvprovtagare. Cirkeln (3 mm) avser undersökning i jord. Ett lodrätt streck ovan cukeln anger någon form av hydrogeologisk mätning. Ett lodrätt streck xinder cirkeln anger att stopp erhållits vid sondering eller att sondering utförts i eller till förmodat berg. Intill undersöloiingspunkten anges identitetsnummer. Till vänster om punkten anges marlcytans nivå eller annan referensnivå. Lutande borrhål, vilket är vanligt vid långa undersökningshål i berg, anges med ett streck som utgör borrhålets planprojektion. Ibland kompletteras information med uppgifter om lutning, längd och riktning. SGF/BGS BetEckningssystem Veision 2001:2

32 Redovisning i plan Sondering o Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attiibut vid sondering samt enkel sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller slagsondering utan registeering av sonderingsmotstånd) Q ^ Statisk sondering med redovisning av sondeiingsmotstånd i jord (t ex vhct- och trycksondering) CPT-sondering Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i j ord (t ex hejarsondering) Tillägg för djup- och berg bestämning O? Sondering avslutad utan att stopp erhållits Sondering till förmodad fast botten, dvs sonden kan inte med normalt förfarande utan svårighet drivas ned jttteiiigare 2 Sondering till förmodat berg ^ Sondering mindre än 3 m i förmodat berg Sondering minst 3 m i förmodat berg Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax ^ Kämboixning minst 3 m i förmodat berg Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge redovisas samt bergnivå och boixhålsslut. Lutning och längd kan anges. SGF/BGS Betedoiingssystem Version 2001:2

33 Redovisning i plan Provtagning ^ Q Störd provtagning (vanligen med känn-, slauv- eller spadprovtagare, provtagningsspets eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare) Ostörd provtagning (vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kämprovtagare) I Provgrop, StöiTe provgrop redovisas skalenligt. T,P,C Ytlig provtagning i berg/loiackprov. Utförda analyser och mätningar- på prover kan anges med bokstavsförkortningar enligt följande: T = annan teknisk analys P = petrografisk analys, tunnslipsanalys C = kemisk analys SGF/BGS Beteckningssysfem Veision 2001:2

34 Redovisning i plan Hydrogelogiska undersökningar i 6 Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål Grundvattennivå bestämd vid koittidsobservation i öppet system Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system S 5 Avslutad observation Portiycksmätning Provpumpning eller infiltrationsförsök Vattenförlusttnätning i berg Brunn (grävd, sprängd eller borrad) SGF/BGS Beteckningssystem 11 Version 2001:2

35 Kapitel 2 Redovisning i sektion Redovisning i sektion Sondering Allmänt Resultat Irån sondering redovisas vid sidan av sonderingsstapeln. Denna utgörs av dubbla veitucala linjer och motsvarar sonderingshålets längd. Över stapeln anges undersölcningspunktens identitet, mätningsklass enligt SGF:s Fälthandbok (SGF Rapport 1:96)i förekommande fall utrustningsldass, markytans nivå samt utförda undersökningar i ki-onologisk ordning. Vid sidan av stapeln redovisas resultat från sondering, in situ-försök och laboratorieanalyser. Dessa uppgifter kompletterar uppgift om nivå respektive metod. Vid sondering registreras neddiivningsmotståndet som ett mått på jordens fasthet. Motståndet kan mätas som t ex antal vridna halwarv för neddrivning (hv/0,2 m, viktsondering), antal slag för neddrivning (sl/0,2 m, hejarsondering), tidsåtgång för neddrivning (sek/0,2 m, slagsondering) eller med angivande av spetsmotstånd, mantelftilction ochpoitiyck (CPT-sondering). Neddiivningsmotståndet anges vid sonderingsstapeki med olika typer av stapeldiagram eller kontinuerliga diagram. Vid sticksondering registreras vanligtvis inte neddiivningsmotståndet. Även slagsondering och jord-bergsondering kan utföras utan registrering av neddrivningsmotstånd. Sonderingsstapeliis avslut anger erhållen typ av stopp och är kopplad till plansymbolen. Angiven kod i följande stycken, t ex kod HM=91, avser kod enligt SGF:s "Dataformat för överföring av data från geotekniska undersökningar". Påbörjande av sondering med förborrning ///=///= ///=///= ODEX 076 FörboiTningsdjupet anges med vidgad stapel enligt figuren. Metod för förborrning och borrdiameter anges, t ex ODEX-borming. SGF/BGS Beteckningssystem 14 Veision 2001:2

36 Redovisning i sektion Beteclmingar i sonderingsstapel I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande. /// Fritt vatten (kod 81). Fyllningsjord (kod 30) Torv (kod 83) ö a 0 Q 0 a A A A A A A A 9 o? o V o Grusig jord (kod 39) Stenig jord och blockjord (kod 40) Friktionsjord, allmänt (kod 32, kod 33-35,37). Torrskorpelera (kod 31) % t Moränjordar, exld lemiorän (kod 84) Lera och kohesionsjord (kod 37) 1 A Genombon-at block eller sten (kod 41) Lermorän (kod 85) Siltjord (kod 82) Bergyta (kod 94) Sandjord (kod 38) Sondering i berg X X (icke bedömd jordart) (kod 36) Sondering i berg avslutad (kod 95) SGF/BGS Betedffltogssystem Veision 2001:2 15

37 Redovisning i seldion Avslutning av sondering Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol. O Sonderingen avslutad utan att stopp erhållits (kod 90) 9 Block eller berg (kod 93) 9 9 Sonden kan ej neddrivas 3^erligare enligt for metoden normalt förfarande (kod 91) Stopp mot sten eller block (kod 92) 2 9 A A Stopp mot förmodat berg (kod 94) Jord-bergsondering. Sondering i förmodat berg (kod 95). Vid 3 m eller längi'e bon-längd i berg redovisas undre plansymbol annars övre SGF/BGS Beteckningssystem Vetsion 2001:2 16

38 Redovisning i selction Viktsondering Grandsymbol i plan: Q (kodhm=01) Neddiivningsmotståndet registreras som belastning i IcN utan eller med samtidig vridning. Motståndet vid självsjiinlcning anges med belastning i IcN för markerade intei-vall. Vid vridning av sonden avsätts antal halwarv (hv/0,2 m) vid intervallets undre gräns. Skralferat intervall och "si" anger att sonden drivits ned med slag. Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsölc har utförts till angivna nivåer. Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i borrstapeln. N4335 RÖTTER -m Vim +2.0 ///=///= Vim använd metod +2,0 utgångsnivå för sondering N4335 hålets identitet (samma som i plan) 0,50 belastning i kn 63 exempel på de fall då antalet halwarv ej ryms inom angiven skala. Plansymbol i exemplet: N hv/0.20m +2.0 SGF/BGS Beteckningssystem Veision 2001:2

39 Redovisning i sektion Slagsondering med registrering Grundsymbol i plan: ^ (kodhm=10) Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall (sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram. Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i boitstapeln. Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet anger antal selc/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider angiven skala. 80/5 innebär att 80 selomder erfordrats för att driva sonden 5 cm (innan stopp erhållits). Maskintyp och stångdiameter bör anges. Plansymbol i exemplet: N ^ (7^ s/0.20m Siagsondering utan registrering Grundsymbol i plan: (kodhm=ll) O 23 Slb +7.5 ///=///= ///=///= o 0 o o SGF/BGS Beteckningssystem Version 2001:2 22

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Vadstena kommun 2017-06-16 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 2017-06-16 Medverkande Maria Sandström, VoS, handläggare,

Läs mer

FALAB Lindesbergsbostäder AB. Kristinaskolan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: Version: AB TERRAFORMER

FALAB Lindesbergsbostäder AB. Kristinaskolan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: Version: AB TERRAFORMER FALAB Lindesbergsbostäder AB Kristinaskolan Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: 105 37 69 Version: 1 2018-10-29 AB TERRAFORMER Uppdragsnr: 105 37 69 Version: 1 Kristinaskolan Markteknisk

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala

Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala Utfört av: Charlotte von Mecklenburg, Suez Recycling AB Datum: 2017-11-28 1 Bakgrund Suez Recycling AB har tillsammans

Läs mer

NYBERGS TORG, JÄRFÄLLA KOMMUN STENA FASTIGHETER AB PROJEKTERINGSUNDERLAG OKTOBER 2015 PM GEOTEKNIK. Solna Strandväg Solna Sverige

NYBERGS TORG, JÄRFÄLLA KOMMUN STENA FASTIGHETER AB PROJEKTERINGSUNDERLAG OKTOBER 2015 PM GEOTEKNIK. Solna Strandväg Solna Sverige OKTOBER 2015 STENA FASTIGHETER AB NYBERGS TORG, ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se JÄRFÄLLA KOMMUN PM GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG

Läs mer

RAPPORT. Planområde Skaven och del av Öxnered VÄNERSBORGS KOMMUN GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

RAPPORT. Planområde Skaven och del av Öxnered VÄNERSBORGS KOMMUN GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING RAPPORT VÄNERSBORGS KOMMUN Planområde Skaven och del av Öxnered UPPDRAGSNUMMER 1312347000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2017-06-28 GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN INGELA FORSSMAN UPPDRAGSLEDARE

Läs mer

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan.

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsledare Uppdragsnummer Camilla Rydén/073-347 12 67 Datum 230 543 Uppdragsnamn 2017-04-18 Huge Utsäljeskolan Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsnamn: Huge

Läs mer

MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1

MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1 MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1 ADRESS COWI AB Hamntorget 5 252 21 Helsingborg TEL 010 850 28 00 WWW cowi.se MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN VIVELN, TÄBY, VEIDEKKE BOSTAD AB UPPRÄTTAD: 2016-08-29 Upprättad av Granskad av Godkänd av Fredrik Andersson, Ylva Vård Magnus Palm Fredrik Andersson Markteknisk

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan

Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan Uppdragsledare Uppdragsnummer Camilla Rydén/073-347 12 67 Datum 230 543 Uppdragsnamn 2017-05-05 Huge Utsäljeskolan Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan Uppdragsnamn: Huge Utsäljeskolan

Läs mer

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 Bilaga 4 PM Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 2015-09-02 1 Bakgrund Tyréns har på uppdrag av Klippans kommun utfört en provtagning inom fastigheterna Klippan 3:107 och Klippan 3:115

Läs mer

STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1

STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1 2016-12-21 UPPDRAG 273781, Miljö- och geoteknisk markundersökning för Stabbläggaren 3 och 23

Läs mer

RAPPORT. MMU_Krögaren_1 KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. MMU_Krögaren_1 KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 UPPDRAGSNUMMER KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB MMU_Krögaren_1 UPPDRAGSNUMMER 13005542 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 2018-05-15 VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MICHELLE KARLSSON UPPDAGSLEDARE repo001.docx 2015-10-05

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo

Grap Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo Grap 17069 Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo Geosigma AB Mars 2017 Grapnummer Uppdragsnummer Version 17069 604679 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Uppdragsnr:

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdragsnummer 15U28490 PM Miljöteknisk undersökning Norrbacka 1:32-1:36 Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 15U28490 Sida 1 (7)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Krokslätt 101:13 & del av Krokslätt 708:682, Eklandagatan 76, Göteborgs Stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Krokslätt 101:13 & del av Krokslätt 708:682, Eklandagatan 76, Göteborgs Stad RAPPORT Handläggare Telefon +4610-505 39 15 Mobil +4670-340 83 34 E-post oskar.karlsson@afconsult.com Mottagare AB Göteborg Hyreshus Vasagatan 5C 411 24 Göteborg Datum 2016-10-14 Projekt-ID 728272 Översiktlig

Läs mer

Kompletterande markundersökning för avgränsning av åtgärdsområden

Kompletterande markundersökning för avgränsning av åtgärdsområden PM KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB UPPDRAGSNUMMER 13006911 2018-11-21 Kompletterande markundersökning för avgränsning av åtgärdsområden SWECO ENVIRONMENT Upprättad av Malin Ellbrant Granskad av Anna Munktell

Läs mer

MILJÖPROVTAGNING KV. FREDEN STÖRRE 11

MILJÖPROVTAGNING KV. FREDEN STÖRRE 11 PM MILJÖPROVTAGNING KV. FREDEN STÖRRE 11 2014-12-17 REV A 2015-01-16 Uppdrag: 258737, Kv. Freden Större 11 Titel på rapport: Miljöprovtagning kv. Freden Större 11 Status: Slutversion Datum: 2014-12-17

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) avseende geoteknik och miljögeoteknik Strömmingen 1-7, Täby.

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) avseende geoteknik och miljögeoteknik Strömmingen 1-7, Täby. Uppdragsledare Uppdragsnummer Karl Johan Lenneryd/073-347 12 65 Datum 230 624 Uppdragsnamn 2018-03-15 Riksbyggen/Besqab Strömmingarna Markteknisk undersökningsrapport (MUR) avseende geoteknik och miljögeoteknik

Läs mer

PM kompletterande miljöteknisk undersökning

PM kompletterande miljöteknisk undersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 3:2 2017-10-24 VADSTENA KOMMUN Vadstena 3:2 Vadstena kommun Samhällsbyggnadsnämnden Diarienr 2017-10-25 PoB 2016-11 Beteckn PM kompletterande miljöteknisk

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A101339 Sidan 1 av 8 Huge Fastigheter AB SKOGÅS FÖRSKOLA, HUDDINGE KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik, (MUR/Geo) Uppdrag nr A101339

Läs mer

Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport

Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport 170224 Datum: 2017-02-24 Granskad av: J. Ericsson Uppdragsnummer: 616-1300 Upprättad av: Rebecca Friberg Trädgårdsstaden Etapp 3,

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN RAPPORT HEMSÖ FASTIGHETS AB Sandbyhov 30, Nrk UPPDRAGSNUMMER 2110064000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN ORIGINAL 2017-05-31 NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Grap PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun. Etapp 1 och 2. Jenny Korinth. Geosigma AB

Grap PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun. Etapp 1 och 2. Jenny Korinth. Geosigma AB Grap 14123 PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun Etapp 1 och 2 Jenny Korinth Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14123 603545 2.0 Sidan 2 (13) 08.01.03 Rapportmall

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

RAPPORT SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN. Kungsladugård 73:1 GÖTEBORGS STAD FASTIGHETSKONTORET

RAPPORT SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN. Kungsladugård 73:1 GÖTEBORGS STAD FASTIGHETSKONTORET repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT GÖTEBORGS STAD FASTIGHETSKONTORET Kungsladugård 73:1 UPPDRAGSNUMMER 1312003.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2015-03-25 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG FÖRORENADE

Läs mer

BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus. Lidingö stad. Elin Andersson. David Engdahl. Se figur. Nov GS03 15GS04 15GS02

BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus. Lidingö stad. Elin Andersson. David Engdahl. Se figur. Nov GS03 15GS04 15GS02 Ü 15GS02 15GS04 15GS01 15GS03 Provgrop Samlingsprov äldre asfalt Samlingsprov nyare asfalt Ytlig samlingsprovtagning 0-0,3 m 15GS05 BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus Uppdragsgivare:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Briljant-och Smaragdgatan

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Briljant-och Smaragdgatan PM UPPDRAG Briljant- och Smaragdgatan UPPDRAGSNUMMER 2305809000 UPPDRAGSLEDARE Magnus af Petersens UPPRÄTTAD AV Jessica Hansson, Louise Wennberg DATUM 2017-09-22 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor Uppdragsnr: 10139020 1 (6) PM Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad Innehåll 1 Bakgrund 2 2 Undersökningens omfattning 2 3 Områdes- och verksamhetsbeskrivning

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo NORRKÖPINGS KOMMUN MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo NORRKÖPINGS KOMMUN MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT NORRKÖPINGS KOMMUN Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo UPPDRAGSNUMMER 1181117000 2016-08-22 MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSLEDARE: LOUISE JEMANDER HANDLÄGGARE: TOVE JOMER

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Tisslinge 2, Tensta

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Tisslinge 2, Tensta PM MILJÖGEOTEKNIK Author Irmelin Hansen Mobile +46721419912 E-mail Irmelin.hansen@afconsult.com Datum 2019-07-04 Projekt-ID 763834 SISAB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Tisslinge 2, Tensta ÅF

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning 2019-08-29 D811 Verkmästaren 23 i Ystad Markmiljöteknik Miljöteknisk markundersökning Beställare: Enrax Fastighet AB Lomma 2019-08-29 PQ Geoteknik & Miljö AB Upprättad av: Granskad av: Benjamin Bjerg Erik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5

Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5 Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5 Mölndalsvägen 83-85, Göteborgs kommun Miljöteknisk undersökningsrapport (MUR/MILJÖ) Göteborg 2016-05-17 Uppdrag nr. 15.063 Handläggare

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U25035-30 PM Miljöteknisk markundersökning Kungsängen 14:5, kvarteret Fjalar, Uppsala Borrpunkt 14BM51 www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25035-30 Sida 2 (9) PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING KARLSKRONAHEM AB MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING BARKEN 1, KARLSKRONA 2017-06-09 MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING Barken 1, Karlskrona Karlskronahem AB KONSULT WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING DECEMBER 2016 JM AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FASTIGHET STIERNHIELM 7 MÖLNDAL ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DECEMBER 2016

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Fålhagen 1:38 Österängens IP Uppsala kommun

Fålhagen 1:38 Österängens IP Uppsala kommun Uppdragsnummer 16U29537 Markteknisk undersökningsrapport geo- & miljöteknik Fålhagen 1:38 Österängens IP Uppsala kommun Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

PROVTAGNING JORD. Sida 1 (3) Allmänt: Uppdragsnummer: Datum: More Projektledning Isafjordsgatan. 12 och 13 november, heldagar

PROVTAGNING JORD. Sida 1 (3) Allmänt: Uppdragsnummer: Datum: More Projektledning Isafjordsgatan. 12 och 13 november, heldagar PROVTAGNING JORD Allmänt: Uppdragsnummer: 230 647 Datum: 20181114 Uppdragsnamn: More Projektledning Isafjordsgatan Tid: 12 och 13 november, heldagar Provpunkt: Hekla 1 BP13 (Jord) Utförd av (sign): Johan

Läs mer

RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR

RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR 2016-05-24 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Tidigare undersökningar... 4 3 Provtagningsplan... 5 4 Riktvärden...

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RAPPORT. Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD

RAPPORT. Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn UPPDRAGSNUMMER 1312028.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETERNA KYRKBYN 38:2 OCH

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

RAPPORT. MMU Urd 1 FALKÖPINGS KOMMUN VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. MMU Urd 1 FALKÖPINGS KOMMUN VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) UPPDRAGSNUMMER RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN MMU Urd 1 UPPDRAGSNUMMER 1352191000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) 2017-02-13 VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ HANS BJÖRKMAN MICHELLE KARLSSON Projektledare Handläggare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM KLOCKELUND MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM (REV A )

PM KLOCKELUND MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM (REV A ) MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM KLOCKELUND PM (REV A. 2016-02-02) 2015-12-08 Uppdrag: 265262, Klockelund, geotekniska och miljögeotekniska undersökningar Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad. För. Tilma Invest AB Jonas Malmros

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad. För. Tilma Invest AB Jonas Malmros RAPPORT Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad För Tilma Invest AB Jonas Malmros Upprättad: 2017-08-16 Uppdrag: 1217-194 Structor Miljö Väst

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUTHERGATAN, SÖDER 45:1, GÄVLE

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUTHERGATAN, SÖDER 45:1, GÄVLE BF STAMBYTESENTREPRENAD AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUTHERGATAN, SÖDER 45:1, GÄVLE 2017-11-23 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUTHERGATAN, SÖDER 45:1, Gävle KUND BF Stambytesentreprenad AB KONSULT WSP

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Projekterings-PM Geo- och Miljöteknik

Projekterings-PM Geo- och Miljöteknik Uppdrag nr. 15U26696 Projekterings-PM Geo- och Miljöteknik Märsta 1:223, Sigtuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U26696 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geo- och Miljöteknik Uppdragsnamn Märsta 1:223 Sigtuna

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

VISÄTTRA FÖRSKOLA, HUDDINGE KOMMUN

VISÄTTRA FÖRSKOLA, HUDDINGE KOMMUN OKTOBER 2017 HUGE FASTIGHETER VISÄTTRA FÖRSKOLA, HUDDINGE KOMMUN ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PROJEKTNR. A100888 DOKUMENTNR.

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk markundersökning för detaljplan för Lilla Sältan 1 och 2, Uddevalla kommun.

Översiktlig Miljöteknisk markundersökning för detaljplan för Lilla Sältan 1 och 2, Uddevalla kommun. PM Handläggare Tel +46 10 505 32 76 Mottagare Toveks förvaltning AB Box 2401 531 02 Lidköping Mobil +46 73 084 02 48 E-post Erik.Otto@afconsult.com Datum 2016-06-17 Projekt-ID 722159 Översiktlig Miljöteknisk

Läs mer

BYTTORPSTÅ OCH BYTTORPSHÖRN, BORÅS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK (MUR/GEO, MILJÖ)

BYTTORPSTÅ OCH BYTTORPSHÖRN, BORÅS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK (MUR/GEO, MILJÖ) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\13065 Byttorpstå Borås bostäder\levererat\13065 Byttorpstå MUR.docx QPG AB BYTTORPSTÅ OCH BYTTORPSHÖRN, BORÅS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK,

Läs mer

RAPPORT. Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad SGS STUDENTBOSTÄDER

RAPPORT. Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad SGS STUDENTBOSTÄDER RAPPORT SGS STUDENTBOSTÄDER Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad UPPDRAGSNUMMER 1312232000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV OMRÅDE FÖR NY FÖRSKOLA INOM DETALJPLAN FÖR MERKURIUSGATAN, BERGSJÖN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV OMRÅDE FÖR NY FÖRSKOLA INOM DETALJPLAN FÖR MERKURIUSGATAN, BERGSJÖN RAPPORT FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORG STAD Merkuriusgatan UPPDRAGSNUMMER 2300866209 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV OMRÅDE FÖR NY FÖRSKOLA INOM DETALJPLAN FÖR MERKURIUSGATAN, BERGSJÖN RAPPORT

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Del av Norr 3:59 Hjo kommun Miljöteknisk undersökning Rapport

Del av Norr 3:59 Hjo kommun Miljöteknisk undersökning Rapport Del av Norr 3:59 Hjo kommun Datum: 180313 Rev datum: Uppdragsnummer: 832026 Upprättad av: Rebecca Friberg Granskad av: John Norman ADMINISTRATIVA UPPIFTER BESTÄLLARE: Hjo kommun BESTÄLLARENS OMBUD: Louise

Läs mer

Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun.

Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun. PM Provtagning av dagvatten i Hunnebostrand, Sotenäs kommun Grapnummer 17123 Uppdragsledare Utfärdat av Granskat av Eva Selnert Uppdragsnummer Version 1.0 Sidnr 1(2) 2017-05-12 2017-05-15 PM Provtagning

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Markundersökning Timotejen 17. Victor Steffansson

Markundersökning Timotejen 17. Victor Steffansson Datum: Projekt / doknr: Sida: 2015-11-05 15169029/ 23 1 av 13 Markundersökning 15169029 Timotejen 17 Beställare SSM Bygg & Fastighets AB Upprättad av, RGS 90 Sverige AB Projektledare, RGS 90 Sverige AB

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN JÄRVEN 3 I KATRINEHOLMS KOMMUN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN JÄRVEN 3 I KATRINEHOLMS KOMMUN RAPPORT KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB KFAB - Miljöundersökningar UPPDRAGSNUMMER 2181023000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN JÄRVEN 3 I KATRINEHOLMS KOMMUN ORIGINAL 2017-04-27 NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Backen 1:141, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Backen 1:141, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Backen 1:141, Jönköpings kommun För Jonsons Fastigheter Backen AB Upprättad: 2018-05-15 Uppdrag: 019 Enviro Miljöteknik AB Org nr 559119-7123 www.enviromiljoteknik.se

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

Kvarngärdet 64:2 Ny servicebyggnad Uppsala kommun

Kvarngärdet 64:2 Ny servicebyggnad Uppsala kommun Uppdragsnummer: 15U27764 Översiktligt projekterings-pm Geo- och Miljöteknik Kvarngärdet 64:2 Ny servicebyggnad Uppsala kommun Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00.

Läs mer

Fagrabo 1:17 Vårgårda kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM

Fagrabo 1:17 Vårgårda kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM Fagrabo 1:17 Vårgårda kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 160916 Datum: 2016-09-16 Granskad av: P. Nilsson Uppdragsnummer: 616-1171 Upprättad av: Fagrabo 1:17, Vårgårda kommun Översiktlig

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning Åsa centrum, Kungsbacka kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning Åsa centrum, Kungsbacka kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning 2017-06-20 2017-06-20 Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Anders Lund Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Kungsbro 1:449, Ljungsbro Översiktlig geoteknisk undersökning

Kungsbro 1:449, Ljungsbro Översiktlig geoteknisk undersökning 2018-04-26 Dnr 1593 SVEASKOG FÖRVALTNINGS AB Kungsbro 1:449, Ljungsbro Översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning Geoteknisk PM 1 Tekniska Verken Geoteknik 2018-04-26 Dnr 1593 Tekniska

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID NYMILSGATAN, JÄRNBROTT

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID NYMILSGATAN, JÄRNBROTT RAPPORT FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Nymilsgatan UPPDRAGSNUMMER 1312133.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID NYMILSGATAN, JÄRNBROTT 148:1 2016-02-01 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG FÖRORENADE

Läs mer

Projekterings-PM Miljö- och Geoteknik. Östhammarshem Östhammar 29:6-8 Östhammars kommun

Projekterings-PM Miljö- och Geoteknik. Östhammarshem Östhammar 29:6-8 Östhammars kommun Projekterings-PM Miljö- och Geoteknik Östhammarshem Östhammar 29:6-8 Östhammars kommun Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr Sida 1 (9) Projekterings-PM

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken. Alvesta kommun, Planeringsenheten. Sweco Environment AB. Sweco Environment Växjö

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken. Alvesta kommun, Planeringsenheten. Sweco Environment AB. Sweco Environment Växjö ra04s 2011-02-17 RAPPORT Alvesta kommun, Planeringsenheten Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken Uppdragsnummer 1292033000 Bildkälla: Eniro Växjö 2015-06-15 Sweco Environment AB Sweco

Läs mer

FOLKETSPARK SUNDSVALL

FOLKETSPARK SUNDSVALL ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FOLKETSPARK SUNDSVALL RAPPORT 2017-02-22 UPPDRAG 270107, Folkets park Sundsvall - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Titel på rapport: Översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U25369-01 PM Miljöteknisk markundersökning Brännäset 9 Norrtälje kommun Fd Eriksson och Söner Trävaru AB www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25369-01 Sida 3 (12) PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS) Beteckningssystem. för geotekniska utredningar

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS) Beteckningssystem. för geotekniska utredningar Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS) Beteckningssystem för geotekniska utredningar SGF/BGS Beteckningssystem 1 Innehållsförteckning Inledning 4 Giltighet 4 Struktur

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

BROBY BUSSTATION, BROBY

BROBY BUSSTATION, BROBY MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BROBY BUSSTATION, BROBY SLUTRAPPORT 2018-08-21 UPPDRAG 286609, Busstation i Broby Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning - Broby Busstation Status: Slutrapport Datum:

Läs mer

Översiktlig provgropsgrävning

Översiktlig provgropsgrävning Översiktlig provgropsgrävning Hult 2:26, Hult 2:27 m.fl. Norr om Askimsviken, Göteborgs kommun Göteborg: 2014-09-08 Projekt nr: 141014 Uppdragsgivare: Göteborgs Stad, Fastighetskontoret Upprättad av: Ödegaard

Läs mer

Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun

Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun PM Miljöteknisk markundersökning Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun Uppsala 2014-08-25 Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2014-08-25

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U25035-30 PM Miljöteknisk markundersökning Kungsängen 14:5, kvarteret Fjalar, Uppsala www.bjerking.se Borrpunkt 14BM51 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA 2012-020221, 2014-07-08

Läs mer

Kompletterande Markmiljöundersökning Metropolitan Uppsala

Kompletterande Markmiljöundersökning Metropolitan Uppsala NCC Construction Sverige AB Metropolitan Uppsala Fastställd Handling 13-10- Kompletterande Markmiljöundersökning Metropolitan Uppsala Uppdragsnummer: 7178526-7000 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk undersökning Vadstena 3:2

Översiktlig miljöteknisk undersökning Vadstena 3:2 VADSTENA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-01 Diarienr PoB 2016-11 Beteckn Rapport Översiktlig miljöteknisk undersökning Vadstena kommun Granskningshandling Koncept 2017-03-01 Översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport

Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport Uppdragsnummer: 6877-001 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 3 Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport ESKILSTUNA 2017-09-01 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Larsson, uppdragsledare Upprättad av Moa Stangefelt

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer