1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi"

Transkript

1 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi

2 VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några av de intressanta projekt som WSP Analys & Strategi årligen är inblandade i. I detta nummer återfinns ett antal intressanta projekt som sätter fokus på viktiga samhällsfrågor. Några exempel är: Hur Västragötalandsregionen kan utveckla sin godstransportstrategi. Hur svenska regioner står sig i ett europeiskt perspektiv. Hur förutsättningarna ser ut för ökad nybilsförsäljning av miljöbilar. Hur olika faktorer kan komma att påverka våra städer, handelsplatser och stadsdelstorg framöver. Hur stora samhällsekonomiska kostnader förseningarna i järnvägssystemet skapar för näringsliv och samhälle. Innehåll 3. Gas och el/hybridbussar 4. Godsstrategi 5. Kundundersökningar 6. Västlänken Göteborg 7. Regionernas kamp 8. Ekosystemtjänstanalys 9. Fler miljöbilar 10. Gröna transportkorridorer 11. Framtiden Stad Lyft ditt stadsdelscentrum 13. Nya utsikter för Kungälv 14. Svenska järnvägssystemet 15. Kunskapsspridning 16. Vi är WSP Analys & Strategi Analys & Strategi har som devis Kunskap som utvecklar samhälle och näringsliv och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Kontaktinformation Aktuella Analyser: Akuella Analyser ges ut 2 gånger per år av WSP Analys & Strategi. Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, , Omslagsfoto: WSP Sverige AB. Citera oss gärna, men ange källan. 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

3 Gas och el/hybridbussar - Jämförelse av kostnader WSP Analys och Strategi har fått i uppdrag av Volvo Buses och Vattenfall att jämföra kostnaderna för att trafikera tio busslinjer i Stockholms innerstad med gasbussar (nuläget) med vad en trafikering med elbussar samt plug-in hybridbussar skulle komma att kosta. För de 10 linjer som har analyserats skulle trafikeringskostnaderna totalt sett öka med ca 3 procent vid en övergång till plug-in bussar och elbussar samtidigt som energiförbrukningen skulle minska med 69 % och koldioxidutsläppen med 65 %. Den samhällsekonomiska kostnaden för trafiken (dvs inklusive buller och emissioner) skulle minska med 4 % vid en elektrifiering av de aktuella linjerna. Dessa siffror kan ses som en approximation för busstrafiken i Stockholms innerstad. Sammantaget innebär den föreslagna elektrifieringen att körsträckorna till 92 procent sker med eldrift medan bussarna under de resterande 8 procenten av körsträckan drivs med HVO. Stombusslinjerna 1-4 är samtliga samhällsekonomiskt lönsamma att elektrifiera och linje 1, 3 och 4 är även företagsekonomiskt lönsamma att elektrifiera medan linje 2 är marginellt dyrare att köra med laddhybridbussar än biogasbussar. Kalkylen är något sämre för de övriga linjerna men generellt är kostnadsskillnaderna små samhällsekonomiskt mellan gas- och elbussar. Det är främst genom minskat buller samt det faktum att el och HVO till skillnad från biogas är belagd med energiskatt (och i dagsläget även koldioxidskatt för HVO) som förbättrar den samhällsekonomiska kalkylen för elbussarna. Även de lägre koldioxidutsläppen har en märkbar påverkan på kalkylen. En övergång till (partiell) eldrift innebär att kostnaderna för drivmedel reduceras kraftigt medan kostnaderna för själva bussarna ökar. Lina Jonsson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 Godsstrategi - WSP hjälper Västragötalandsregionen WSP kommer under 2015 att delta i arbetet med att ta fram underlag till en gemensam godstransportstrategi för Västra Götaland. Uppdragsgivare är Regionutvecklingssekretariatet vid Västra Götalandsregionen. Styrgrupp för uppdraget är den regionala godstransportgruppen bestående av Västra Götalandsregionen, Trafikverket Region Väst, Chalmers Tekniska Högskola, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs Hamn samt Logistik & Transportstiftelsen (LTS). I uppdraget ingår bland annat att sammanställa och konkretisera visioner och mål i strategidokument framtagna av offentliga och privata parter i regionen. Vidare handlar det om att beskriva Västra Götaland som logistikregion. WSP kommer att träffa privata och offentliga intressenter för att stegvis formulera förslag till konkreta strategier och handlingsplaner. I uppdraget ingår även analys och beskrivning av effekter av strategins genomförande. -Logistikhanteringen har blivit alltmer komplex och kräver samverkan mellan samhälle, näringsliv och forskning. Därför är det så positivt att samtliga tunga aktörer ingår i detta projekt, säger WSP:s uppdragsledare Mona Pettersson, avdelningschef Godstransporter och Logistik i Göteborg. Mona Pettersson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

5 Kundundersökningar - Rådgivning och rekommendationer WSP Analys & Strategi, har genom Bodil Sandén och Hans Björkman, båda doktorer i verksamhetsutveckling och innovation, fått i uppdrag av Lantmäteriet att ta fram nya metodrekommendationer för kundundersökningar. - Det här är ett litet men roligt uppdrag för en myndighet som just nu är inne i en spännande utvecklingsfas där man bl a övergår mer och mer till digitala lösningar med olika e-tjänster. Det pågår också en spännande utveckling mot öppna geodata och där man vill gå ifrån dagens avgiftsmodell, berättar Bodil. - För Hans och mig har det varit viktigt att trycka på att de undersökningar som görs är väl förankrade i organisationen. Att genomföra kundundersökningar är dyrt och det finns ännu så länge en ovana inom organisationen att planera, genomföra och använda undersökningar. I våra rekommendationer har vi därför betonat vikten av att börja i liten skala (Start simple!) och presentera resultaten på ett enkelt och lättfattligt sätt så att alla i organisationen kan ta till sig resultaten (Keep it simple!). - Förhoppningen är att vi under hösten får fortsätta att jobba med de tre divisionerna och hjälpa dem utveckla bra enkätverktyg och lägga upp spännande kvalitativa undersökningar. Våra beställare är experter på sin verksamhet och vi är experter på kundundersökningar. Genom att jobba kreativt tillsammans och involvera många medarbetare hoppas vi kunna skapa ett stort engagemang kring de nya undersökningarna. Målet är förstås att resultaten faktiskt ska används för det de är avsedda att göra, d v s att ligga till grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling Bodil Sandén Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Västlänken Göteborg - Detaljplan för järvägstunneln Västlänken är en ny 8 km lång järnväg i Göteborg och en del av det västsvenska infrastrukturpaketet. Den nya järnvägen kommer att frigöra kapacitet på Göteborgs centralstation och därmed bidra till att många fler kan resa till arbetsplatser och service i regionens kärna. Sex av länkens åtta kilometer kommer att gå i en tunnel under staden, och tre nya underjordiska stationer kommer att ligga vid Göteborgs centralstation, i stadsdelen Haga och i evenemangsområdet vid Korsvägen. WSP Stadsutveckling arbetar för Göteborgs Stad med att ta fram detaljplaner som möjliggör byggnationen av Västlänken. Detaljplanerna hanterar både järnvägstunneln och de tre stationslägena. Ett nära samarbete med Trafikverket är i övrigt viktigt för att skapa samstämmighet med järnvägsplanen. WSP har en mycket aktiv roll med ett stort ansvar för detaljplanerna i detta projekt. Förutom själva hantverket med att ta fram detaljplaner såsom att hålla ihop utredningar, definiera planbestämmelser och skapa plandokument så är WSP med och driver projektet framåt genom att hitta konstruktiva och proaktiva lösningar. Detta gör WSP genom att exempelvis medverka i samarbetet med Trafikverket, presentera förslag till projektets beslutsfattare och agera rådgivare plantekniska frågor. Catharina Migell Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

7 Regionernas kamp - beskrivning av regionala drivkrafter WSP Analys & Strategi har tagit fram en rapport som beskriver vilka de regionala drivkrafterna är och hur svenska regioner står sig i ett europeiskt perspektiv. Rapporten lyfter även fram hur svenska regioner och kommuner har utvecklats med avseende på ett antal centrala utvecklingsindikatorer. Under de senaste två decennierna har svensk ekonomi haft en relativt god långsiktig tillväxt. Karaktäristiskt för utvecklingen är dock att den inte har fördelat sig jämnt. Vissa regioner har haft en starkare utveckling, andra en svagare. En förklaring till utvecklingen står att finna i att tillväxtens drivkrafter har kommit att bli allt mer regionala. Rapporten avslutas med några frågeställningar för att bejaka en positiv utveckling för svenska regioner Fredrik Bergström Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Ekosystemtjänstanalys - Mensätra Våtmark Under våren 2014 släpptes utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, och på det temat har WSP fått i uppdrag av Nacka kommun att göra en miljöekonomisk analys av de ekosystemtjänster en våtmark kan ge. I våras släpptes utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68), och på det temat har WSP nu fått i uppdrag av Nacka kommun att göra en miljöekonomisk analys av de ekosystemtjänster en våtmark kan ge. I första delen av uppdraget tar vi fram ett förslag för hur en specifik våtmark kan restaureras. Syftet att redogöra för effekter på friluftsliv, biologisk mångfald och föroreningsbelastning för närliggande sjöar samt beskriva hur restaureringen kan genomföras tekniskt och formmässigt. Denna första del är ett vanligt uppdrag för WSP Samhällsbyggnad. I andra delen av uppdraget gör vi en miljöekonomisk analys av de miljö- och naturvärdeseffekter som den restaurerade våtmarken skulle kunna ge, för att synliggöra nyttan med restaureringen. Slutligen görs en analys av var framtida exploatering bör lokaliseras. Ulrika Isberg Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

9 Fler miljöbilar vill vi så går det Miljöförvaltningen i Stockholm stad arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för ökad nybilsförsäljning av miljöbilar. Under 2013 såldes bilar i Stockholm län. Av dessa var 13 procent miljöbilar. WSP Analys och Strategi har fungerat som processtöd åt miljöförvaltningen i arbetet med att sammanställa befintliga kunskap, tagit fram och testat hypoteser genom en intervju- och enkätstudie. En målgrupp i studierna var privatpersoner som köpt en ny bil men valde bort en miljöbil. Resultaten visar bland annat att: Miljöbilsdefinitionen inte är känd, och att människor har svårt att förstå vad en miljöbil är. Ekonomiska incitament förefaller vara mest effektiva för att påskynda utvecklingen och nybilsförsäljningen av miljöbilar. Intresset för att skaffa en miljöbil ökar ju mer erfarenhet man har av miljöbilar. En fördubbling av priset på fossila drivmedel skulle resultera i att nästan en tredjedel hade valt att köpa en miljöbil. Det finns en önskan bland bilköpare att politiker och myndigheter fokuserar på långsiktighet istället för på kortsiktiga incitament. Lisa Johnsson Telefon: Lotta Schmidt Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 Gröna transportkorridorer - Framtidens möjligheter och utmaningar WSP Analys och Strategi har under året arbetat med två projekt som syftar till att belysa de möjligheter och utmaningar som ligger framöver för att nå det europeiska och nationella målet uppsatt i målen inom ramen för Gröna korridorer. På europeisk nivå har initiativ tagits för att skapa nio transportkorridorer med målet att binda samman den europeiska infrastrukturen för långväga transporter. Sverige ingår i korridoren Scan-Med som förbinder Skandinavien med Italien och har som mål att skapa effektivare, resursnåla och socialt hållbara transportlösningar för näringslivet. Inom projektet GreCOR - Green Corridors Oslo- Randstad är uppgiften projektkonsortiet att skapa en strategi kring vad som krävs i fråga om policys och lagstiftning i och mellan medlemstaterna för att ytterligare skapa förutsättningar för effektivare och därmed ökat hållbara transporter. Projektet görs på uppdrag av Trafikverket. WSP har, inom projektet SWIFTLY Green, uppdragits att leda processen för skapande av en verktygslåda vars mål är att skapa ett underlag med förslag kring mål, riktlinjer samt bestpractices för att ytterligare lägga fokus på en ökad förgröning av de framtida, tidigare omnämnda, nio transportkorridorerna i Europa. Projektet är i sin linda och görs på uppdrag av Closer, Lindholmen Science Park. Kristoffer Persson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Framtiden Stad Scenarioanalysprojekt WSP Analys & Strategi startade i höstas upp projektet Framtidens Stad. Bakgrunden till projektet är att våra svenska städer är utsatta för hård konkurrens, från bl a externa handelsplatser, e-handel, urbaniseringen och en åldrande befolkning och stor osäkerhet råder om hur olika faktorer kan komma att påverka våra städer framöver. Med anledning av ovanstående är scenariotekniken en mycket bra metod för att öka handlingsberedskapen inför förutsägbara och oförutsägbara framtida händelser Medverkar i projektet gör Karlstad, Varberg, Gislaved och Motala kommun samt ett antal externa parter såsom Fastighetsägarna (GFR), Svenska Stadskärnor, Jernhusen, Visita, Derome Förvaltning AB och Peab Bostad. En researchfas har genomförts inom ramen för projektet där omvärldsfaktorer som bedöms påverka våra städer har analyserats. Mot utgångspunkt från framtagen research och input från deltagande projektmedlemmar i en scenarioworkshop tas 3 4 olika scenarier fram om hur Framtidens städer kan se ut år 2025 och Scenarioworkshopen kommer i sin tur att vara underlag för specifika workshops i respektive kommun där olika framtidsbilder kommer att tas fram baserat på scenarioanalysen, genomförd handelsutredning, all lokal kunskap i respektive kommun och hos lokala aktörer som kommer att bjudas in till de ortsspecifika workshoparna Ytterligare ett antal kommuner har visat intresse för projektet så WSP planerar att starta upp en etapp 2 i början av Ann-Marie Johansson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 Lyft ditt stadsdelscentrum - Hållbar utveckling WSP har analyserat och arbetat med ett hundratal stadsdelscentrum, stadskärnor och handelsplatser. Vi förstår hur de större sammanhangen kan påverka din plats och kan ge konkreta förslag på hur du bäst långsiktigt hanterar region- och stadsutveckling, handelstrender och klimatanpassning till ditt stadsdelscentrums fördel. Mindre stadsdelscentrum i storstäderna är utsatta för hård konkurrens. Många av dem kännetecknas av ett eftersatt underhåll. Samtidigt växer städerna och förutsättningarna för många centrum förbättras. Vilka möjligheter finns i just ditt stadsdelscentrum? Vilka åtgärder ger mest nytta per investerad krona? Hur hittar man den klokaste vägen framåt? Vi på WSP har expertkunskapen, kompetensbredden och engagemanget för att tillsammans med dig hitta svaren på dessa och liknande frågor. Vårt arbete utgår ifrån de unika förutsättningarna på just din plats: Från ekonomiska faktorer som konkurrensförutsättningar till sociala faktorer och miljömässig hållbarhet. Mikael Wallin, Stockholm/Malmö Telefon: Catharina Migell, Göteborg Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Nya utsikter för Kungälv - Förutsättningar för ett nytt bostadsområde På uppdrag av Kungälvs kommuns exploateringsbolag Bokab har WSP Stadsutveckling Göteborg studerat förutsättningarna för ett nytt bostadsområde strax norr om Kungälvs centrum. Området är beläget på en kulle, Åseberget, med vacker utsikt över den omkringliggande bebyggelsen Analysen visar bl.a. att ett nytt bostadsområde här kan spela en betydande roll för att knyta ihop de olika delarna i kommunen. Läget stämmer också väl överens med den planerade utvecklingen kring regionens kollektivstrafikstråk. Dessutom finns goda möjligheter att skapa en hållbar stadsdel där de aspekter av hållbarhet som prioriteras i kommunens översiktsplan kan tillgodoses på ett bra vis. Vi har tagit fram ett översiktligt förslag för en struktur i området, där bebyggelse, trafik och grönytor samspelar. Genom att utgå ifrån de naturliga förutsättningarna i terrängen kan en ny stadsdel som väl hänger samman med omkringliggande områden skapas, samtidigt som områdets naturkvaliteter kan lyftas fram. Dessa och andra faktorer kan studeras vidare i framtida mer detaljerat arbete. Annika Thörneby Telefon WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 Svenska järnvägssystemet - Simulering av tågrörelser WSP Analys & Strategi bedriver sedan flera år forskning kring fel och förseningar i järnvägssystemet. I olika projekt har vi studerat olika delar av problemkomplexet: hur felen kan minskas, hur felen bidrar till förseningar, hur förseningarna kan begränsas, och hur stora samhällsekonomiska kostnader som förseningarna skapar för näringsliv och samhälle. Just nu genomför vi ett stort forskningsprojekt som bygger på detaljerade data om alla tågrörelser i det svenska järnvägssystemet. Uppgifter om alla tidtabeller, alla verkliga ankomst- och avgångstider, och alla rapporterade fel i infrastrukturen under 2009 har gett underlag för en simuleringsmodell som beskriver de komplicerade sambanden. Nu kan vi använda modellen för att köra tågen på nytt under andra omständigheter: Hur påverkas förseningarna om man lyckas eliminera 10 procent av felen? Hur påverkas förseningarna om man kör färre tåg? Eller, om tidtabellen ändras? Projektet är finansierat av Trafikverket och genomförs i samarbete mellan WSP och KTH, och huvuddelen av arbetet utförs inom Christer Perssons (WSP) engagemang som industridoktorand vid KTH. Karin Brundell-Freij Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 Kunskapsspridning WSP Analys & Strategi Moderator Behöver ni en moderator? Några av medarbetarna på Analys & Strategi är vana att leda små och stora konferenser. Kunskap, förberedelser och glimten i ögat borgar för lyckade konferenser. Föreläsningar Hos Analys och Strategi finns flera duktiga föreläsare. Vi kan sprida kunskap och inspiration på teman som konjunktur, demografi, infrastruktur, stadsutveckling, innovationer mm. Utbildning WSP Analys & Strategi har ett stort antal experter inom områden som infrastruktur, regionutveckling, trafik/transport, tjänsteutveckling och stadsutveckling. Vi erbjuder årligen utbildningar i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Strategisk utveckling workshop Behöver ledningsgruppen en omvärldsanalys eller stöd i det strategiska arbetet. Inom Analys & Strategi finns ett flertal erfarna konsulter som kan leda det strategiska arbetet framåt. Intresserad? Seminarier och konferenser WSP Analys och Strategi arrangerar årligen ett antal konferenser och ett 20-tal seminarier. Vi har fokus på samhällsutveckling och framtidens möjligheter och utmaningar. Är ni intresserade av att lyfta någon intressant frågeställning? Vi samarbetar gärna! Effektiva möten Möten syftar till att skapa dialog och förnakring. För att lyckas med detta krävs effektiva och inspirerande möten. Vi har lett 100-tals möten och vet vad man bör tänka på vid planering, genomförande och vid uppföljning för att uppnå det man vill uppnå. Fredrik Bergström Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 Fastighetsanalys och fastighetsstrategi Stads- och regionutveckling Transporter och infrastruktur 16 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

17 WSP ANALYS & STRATEGI Vi är 120 medarbetare som tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhälls- och näringslivsutveckling. Våra verksamhetsområden är: Forskning Omvärld, trender och strategier WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 17

18 samhällsutveckling WSP Analys & Strategi Avdelningen Samhällsutveckling erbjuder kvalificerad rådgivning, utredning och analys till myndigheter, organisationer och företag som arbetar med komplexa frågeställningar i samhällsutvecklingens tidiga skeden. Med bas i forskningen tar vi fram fakta om den nationella, regionala och lokala utvecklingens alla komponenter och med utgångspunkt i våra analyser skapas insikter om utvecklingens drivkrafter och effekter. Vi utvärderar såväl trendmässiga skeenden som effekter av enskilda insatser samt prognostiserar framtida utveckling. Därför används våra analyser ofta som stöd i strategi- och genomförandeprocesser. Avdelningens experter har djup erfarenhet inom ekonomiska, miljömässiga, rumsliga och institutionella frågor. För mer information kontakta ansvarig chef: Mattias Frithiof Telefon: Vi har specialiserat oss på att som rådgivare se till att skapa mervärde och nytta för våra kunder genom: Samhällsekonomiska konsekvensanalyser National- och regionalekonomisk analys och prognos Transportsystem, tillgänglighet och markanvändning Fysisk planering och GIS Tillväxtens drivkrafter Kostnadseffektivitets- och styrmedelsanalyser Vår ambition är att vara ledande specialister i Sverige på strategisk utvecklingsplanering och analys. 18 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

19 stadsutveckling WSP Analys & Strategi Avdelningen Stadsutveckling är experter inom fysisk planering, vi kan ta fram översikts- och detaljplaner, gestaltnings- och kvalitetsprogram samt illustrationer med olika manér. Vi kan även utforma systemlösningar med flera funktioner som ger ett effektivt markutnyttjande och skapar miljömässiga och sociala värden. Inom avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar 25 personer med bakgrund inom: Stadsplanering Samhällsplanering Exploateringsfrågor Trafikplanering Grafisk design Var och en har sina specialistkunskaper vilket ger oss en bredd med kunskap inom hela stadsutvecklingsområdet och vi arbetar aktivt för en hållbar stadsutveckling, landsbygdsutveckling och ett hållbart resursnyttjande. För mer information kontakta ansvarig chef: Mikael Wallin, Stockholm/Malmö Telefon: Catharina Migell, Göteborg Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 19

20 trafik och infrastruktur WSP Analys & Strategi Avdelning Trafik & Infrastruktur är en av landets ledande aktörer när det gäller trafikrelaterade frågeställningar. De 40 medarbetarna arbetar med strategi och planering, transportekonomi, trafikanalyser och trafikmodeller, marknadsundersökningar och forskning. Strategi och planering Avdelningen tar fram underlag som kan användas för beslut i frågor om investeringar och lagstiftning. Kompetensen omfattar bl a utredningar om kollektivtrafik, effekter av ekonomiska styrmedel och alternativa finansieringsformer för väg- och kollektivtrafik. Avdelningen arbetar också med frågor kring jämställdhet, trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet. Transportekonomi, trafikanalys, modeller och forskning Avdelningen är experter på att beräkna effekter För mer information kontakta ansvarig chef: Susanne Nielsen Skovgaard Telefon: på samhället av olika infrastrukturåtgärder. Bland annat beskrivs och beräknas effekter på restid, miljö, säkerhet och regional utveckling. Avdelningen arbetar även med tillämpning och utveckling av avancerade modeller för att prognostisera framtida resandeströmmar. Med hjälp av dessa modeller beräknas hur olika trafiklösningar och investeringar påverkar restid, miljö, säkerhet och samhällsekonomi. Marknadsundersökningar Hur nöjd är kunden? Vad är lönsamt och hur kan produkten eller tjänsten bli bättre? Avdelningen har lång erfarenhet av skräddarsydda marknads- och resvaneundersökningar. 20 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

21 godstransporter och logistik WSP Analys & Strategi Transportsystemets prestanda är avgörande för ett modernt samhälle. För att uppnå en hållbar utveckling ställs det allt högre krav på flöden och de aktörer som är en del av dem. Denna verklighet delar vi på avdelningen Godstransporter och Logistik med alla våra uppdragsgivare. Vi hjälper våra uppdragsgivare att kartlägga och analysera trafik- och godsflöden samt att utveckla strategier för att kunna realisera ekonomiska, miljömässiga och organisatoriska vinster kopplade till dessa flöden. Vi fungerar som rådgivare och skapar nytta för våra kunder. Avdelningen Godstransporter och Logistik hanterar hela kedjan från forskning till den praktiska verkligheten ute hos kund. Vi täcker in väg-, järnväg- och sjötransporter och vet vilka behov som finns inom transportmarknad, handel, industri, trafikverk och kommuner. Vi erbjuder anpassade och kvalificerade tjänster inom: Strategisk logistik Godsflödesanalyser/Transportutredningar Åtgärdsvalsstudier, tidiga skeden Omvärldsanalyser, trender Lokaliserings- och marknadsanalyser Processledning Infrastruktur för gods, ITS Taktisk logistik Samverkan Miljökalkyler, emissioner, energianvändning Utbildning, föreläsningar Sjukhuslogistik Citylogistik Bygglogistik För mer information kontakta ansvarig chef: Mona Pettersson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 21

22 fastighet & marknad WSP Analys & Strategi Avdelningen Fastighet och Marknad utvecklar analyser och strategier tillsammans med våra kunder som är nyckelaktörer inom näringslivet, organisationer och den offentliga samhällssektorn. Vårt erbjudande tar ett tydligt avstamp i kundens och marknadens behov och betonar betydelsen av fungerande kommunikation och dialog. Vi levererar förändring och förändringsförmåga. Inom avdelningen finns två inriktningar, fastighetsstrategi och strategiska processer. WSP tjänsteerbjudanden inom fastighetsstrategi rymmer allt från analys av omvärlds- och marknadsförutsättningar för t ex handel, bostäder och kontor till utformandet av innehållskoncept, investeringsbedömning samt handlingsplan för genomförande. För oss betyder strategiska processer samverkan inom och mellan organisationer. Det gäller att engagera medarbetare, kunder och andra viktiga intressenter i ett arbete som bygger på förståelse, nytta och gemensam utveckling. Vi utvecklar och stödjer kund och medarbetardrivna processer så att de leder till innovation och organisationsutveckling. Vi är möjliggörare snarare än problemlösare. För mer information kontakta ansvarig chef: Anders Ling, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

23 WSP + Parsons Brinckerhoff - vi levererar i 39 länder WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Tillsammans har vi medarbetare på över 500 kontor i 39 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. Vi kan erbjuda avancerad specialistkunskap inom många områden och på många platser. Vi kan också ta helhetsansvar för multidisciplinära uppdrag genom att sammanföra rätt kompetens ur hela vår koncern. KANADA 6750 USA 6300 ÖVRIGA EUROPA 6000 SVERIGE 2800 SYDAMERIKA 1100 AfriKA, INDIEN & MELLAN- ÖSTERN 3170 ASIEN 3350 AUSTRALIEN LÄNDER +500 KONTOR KONTOR I ALLA VÄRDSDELAR WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 23

24 Vi är WSP WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 500 kontor i 39 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. Fastighet och Marknad Anders Ling Godstransporter och Logistik Mona Pettersson Stadsutveckling, Göteborg Catharina Migell Samhällsutveckling Mattias Frithiof Stadsutveckling, Stockholm/Malmö Mikael Wallin Trafik och Infrastruktur Susanne Nielsen Skovgaard WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel:

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/11 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av några Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer