1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi"

Transkript

1 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi

2 VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några av de intressanta projekt som WSP Analys & Strategi årligen är inblandade i. I detta nummer återfinns ett antal intressanta projekt som sätter fokus på viktiga samhällsfrågor. Några exempel är: Hur Västragötalandsregionen kan utveckla sin godstransportstrategi. Hur svenska regioner står sig i ett europeiskt perspektiv. Hur förutsättningarna ser ut för ökad nybilsförsäljning av miljöbilar. Hur olika faktorer kan komma att påverka våra städer, handelsplatser och stadsdelstorg framöver. Hur stora samhällsekonomiska kostnader förseningarna i järnvägssystemet skapar för näringsliv och samhälle. Innehåll 3. Gas och el/hybridbussar 4. Godsstrategi 5. Kundundersökningar 6. Västlänken Göteborg 7. Regionernas kamp 8. Ekosystemtjänstanalys 9. Fler miljöbilar 10. Gröna transportkorridorer 11. Framtiden Stad Lyft ditt stadsdelscentrum 13. Nya utsikter för Kungälv 14. Svenska järnvägssystemet 15. Kunskapsspridning 16. Vi är WSP Analys & Strategi Analys & Strategi har som devis Kunskap som utvecklar samhälle och näringsliv och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Kontaktinformation Aktuella Analyser: Akuella Analyser ges ut 2 gånger per år av WSP Analys & Strategi. Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, , Omslagsfoto: WSP Sverige AB. Citera oss gärna, men ange källan. 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

3 Gas och el/hybridbussar - Jämförelse av kostnader WSP Analys och Strategi har fått i uppdrag av Volvo Buses och Vattenfall att jämföra kostnaderna för att trafikera tio busslinjer i Stockholms innerstad med gasbussar (nuläget) med vad en trafikering med elbussar samt plug-in hybridbussar skulle komma att kosta. För de 10 linjer som har analyserats skulle trafikeringskostnaderna totalt sett öka med ca 3 procent vid en övergång till plug-in bussar och elbussar samtidigt som energiförbrukningen skulle minska med 69 % och koldioxidutsläppen med 65 %. Den samhällsekonomiska kostnaden för trafiken (dvs inklusive buller och emissioner) skulle minska med 4 % vid en elektrifiering av de aktuella linjerna. Dessa siffror kan ses som en approximation för busstrafiken i Stockholms innerstad. Sammantaget innebär den föreslagna elektrifieringen att körsträckorna till 92 procent sker med eldrift medan bussarna under de resterande 8 procenten av körsträckan drivs med HVO. Stombusslinjerna 1-4 är samtliga samhällsekonomiskt lönsamma att elektrifiera och linje 1, 3 och 4 är även företagsekonomiskt lönsamma att elektrifiera medan linje 2 är marginellt dyrare att köra med laddhybridbussar än biogasbussar. Kalkylen är något sämre för de övriga linjerna men generellt är kostnadsskillnaderna små samhällsekonomiskt mellan gas- och elbussar. Det är främst genom minskat buller samt det faktum att el och HVO till skillnad från biogas är belagd med energiskatt (och i dagsläget även koldioxidskatt för HVO) som förbättrar den samhällsekonomiska kalkylen för elbussarna. Även de lägre koldioxidutsläppen har en märkbar påverkan på kalkylen. En övergång till (partiell) eldrift innebär att kostnaderna för drivmedel reduceras kraftigt medan kostnaderna för själva bussarna ökar. Lina Jonsson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 Godsstrategi - WSP hjälper Västragötalandsregionen WSP kommer under 2015 att delta i arbetet med att ta fram underlag till en gemensam godstransportstrategi för Västra Götaland. Uppdragsgivare är Regionutvecklingssekretariatet vid Västra Götalandsregionen. Styrgrupp för uppdraget är den regionala godstransportgruppen bestående av Västra Götalandsregionen, Trafikverket Region Väst, Chalmers Tekniska Högskola, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs Hamn samt Logistik & Transportstiftelsen (LTS). I uppdraget ingår bland annat att sammanställa och konkretisera visioner och mål i strategidokument framtagna av offentliga och privata parter i regionen. Vidare handlar det om att beskriva Västra Götaland som logistikregion. WSP kommer att träffa privata och offentliga intressenter för att stegvis formulera förslag till konkreta strategier och handlingsplaner. I uppdraget ingår även analys och beskrivning av effekter av strategins genomförande. -Logistikhanteringen har blivit alltmer komplex och kräver samverkan mellan samhälle, näringsliv och forskning. Därför är det så positivt att samtliga tunga aktörer ingår i detta projekt, säger WSP:s uppdragsledare Mona Pettersson, avdelningschef Godstransporter och Logistik i Göteborg. Mona Pettersson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

5 Kundundersökningar - Rådgivning och rekommendationer WSP Analys & Strategi, har genom Bodil Sandén och Hans Björkman, båda doktorer i verksamhetsutveckling och innovation, fått i uppdrag av Lantmäteriet att ta fram nya metodrekommendationer för kundundersökningar. - Det här är ett litet men roligt uppdrag för en myndighet som just nu är inne i en spännande utvecklingsfas där man bl a övergår mer och mer till digitala lösningar med olika e-tjänster. Det pågår också en spännande utveckling mot öppna geodata och där man vill gå ifrån dagens avgiftsmodell, berättar Bodil. - För Hans och mig har det varit viktigt att trycka på att de undersökningar som görs är väl förankrade i organisationen. Att genomföra kundundersökningar är dyrt och det finns ännu så länge en ovana inom organisationen att planera, genomföra och använda undersökningar. I våra rekommendationer har vi därför betonat vikten av att börja i liten skala (Start simple!) och presentera resultaten på ett enkelt och lättfattligt sätt så att alla i organisationen kan ta till sig resultaten (Keep it simple!). - Förhoppningen är att vi under hösten får fortsätta att jobba med de tre divisionerna och hjälpa dem utveckla bra enkätverktyg och lägga upp spännande kvalitativa undersökningar. Våra beställare är experter på sin verksamhet och vi är experter på kundundersökningar. Genom att jobba kreativt tillsammans och involvera många medarbetare hoppas vi kunna skapa ett stort engagemang kring de nya undersökningarna. Målet är förstås att resultaten faktiskt ska används för det de är avsedda att göra, d v s att ligga till grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling Bodil Sandén Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Västlänken Göteborg - Detaljplan för järvägstunneln Västlänken är en ny 8 km lång järnväg i Göteborg och en del av det västsvenska infrastrukturpaketet. Den nya järnvägen kommer att frigöra kapacitet på Göteborgs centralstation och därmed bidra till att många fler kan resa till arbetsplatser och service i regionens kärna. Sex av länkens åtta kilometer kommer att gå i en tunnel under staden, och tre nya underjordiska stationer kommer att ligga vid Göteborgs centralstation, i stadsdelen Haga och i evenemangsområdet vid Korsvägen. WSP Stadsutveckling arbetar för Göteborgs Stad med att ta fram detaljplaner som möjliggör byggnationen av Västlänken. Detaljplanerna hanterar både järnvägstunneln och de tre stationslägena. Ett nära samarbete med Trafikverket är i övrigt viktigt för att skapa samstämmighet med järnvägsplanen. WSP har en mycket aktiv roll med ett stort ansvar för detaljplanerna i detta projekt. Förutom själva hantverket med att ta fram detaljplaner såsom att hålla ihop utredningar, definiera planbestämmelser och skapa plandokument så är WSP med och driver projektet framåt genom att hitta konstruktiva och proaktiva lösningar. Detta gör WSP genom att exempelvis medverka i samarbetet med Trafikverket, presentera förslag till projektets beslutsfattare och agera rådgivare plantekniska frågor. Catharina Migell Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

7 Regionernas kamp - beskrivning av regionala drivkrafter WSP Analys & Strategi har tagit fram en rapport som beskriver vilka de regionala drivkrafterna är och hur svenska regioner står sig i ett europeiskt perspektiv. Rapporten lyfter även fram hur svenska regioner och kommuner har utvecklats med avseende på ett antal centrala utvecklingsindikatorer. Under de senaste två decennierna har svensk ekonomi haft en relativt god långsiktig tillväxt. Karaktäristiskt för utvecklingen är dock att den inte har fördelat sig jämnt. Vissa regioner har haft en starkare utveckling, andra en svagare. En förklaring till utvecklingen står att finna i att tillväxtens drivkrafter har kommit att bli allt mer regionala. Rapporten avslutas med några frågeställningar för att bejaka en positiv utveckling för svenska regioner Fredrik Bergström Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Ekosystemtjänstanalys - Mensätra Våtmark Under våren 2014 släpptes utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, och på det temat har WSP fått i uppdrag av Nacka kommun att göra en miljöekonomisk analys av de ekosystemtjänster en våtmark kan ge. I våras släpptes utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68), och på det temat har WSP nu fått i uppdrag av Nacka kommun att göra en miljöekonomisk analys av de ekosystemtjänster en våtmark kan ge. I första delen av uppdraget tar vi fram ett förslag för hur en specifik våtmark kan restaureras. Syftet att redogöra för effekter på friluftsliv, biologisk mångfald och föroreningsbelastning för närliggande sjöar samt beskriva hur restaureringen kan genomföras tekniskt och formmässigt. Denna första del är ett vanligt uppdrag för WSP Samhällsbyggnad. I andra delen av uppdraget gör vi en miljöekonomisk analys av de miljö- och naturvärdeseffekter som den restaurerade våtmarken skulle kunna ge, för att synliggöra nyttan med restaureringen. Slutligen görs en analys av var framtida exploatering bör lokaliseras. Ulrika Isberg Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

9 Fler miljöbilar vill vi så går det Miljöförvaltningen i Stockholm stad arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för ökad nybilsförsäljning av miljöbilar. Under 2013 såldes bilar i Stockholm län. Av dessa var 13 procent miljöbilar. WSP Analys och Strategi har fungerat som processtöd åt miljöförvaltningen i arbetet med att sammanställa befintliga kunskap, tagit fram och testat hypoteser genom en intervju- och enkätstudie. En målgrupp i studierna var privatpersoner som köpt en ny bil men valde bort en miljöbil. Resultaten visar bland annat att: Miljöbilsdefinitionen inte är känd, och att människor har svårt att förstå vad en miljöbil är. Ekonomiska incitament förefaller vara mest effektiva för att påskynda utvecklingen och nybilsförsäljningen av miljöbilar. Intresset för att skaffa en miljöbil ökar ju mer erfarenhet man har av miljöbilar. En fördubbling av priset på fossila drivmedel skulle resultera i att nästan en tredjedel hade valt att köpa en miljöbil. Det finns en önskan bland bilköpare att politiker och myndigheter fokuserar på långsiktighet istället för på kortsiktiga incitament. Lisa Johnsson Telefon: Lotta Schmidt Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 Gröna transportkorridorer - Framtidens möjligheter och utmaningar WSP Analys och Strategi har under året arbetat med två projekt som syftar till att belysa de möjligheter och utmaningar som ligger framöver för att nå det europeiska och nationella målet uppsatt i målen inom ramen för Gröna korridorer. På europeisk nivå har initiativ tagits för att skapa nio transportkorridorer med målet att binda samman den europeiska infrastrukturen för långväga transporter. Sverige ingår i korridoren Scan-Med som förbinder Skandinavien med Italien och har som mål att skapa effektivare, resursnåla och socialt hållbara transportlösningar för näringslivet. Inom projektet GreCOR - Green Corridors Oslo- Randstad är uppgiften projektkonsortiet att skapa en strategi kring vad som krävs i fråga om policys och lagstiftning i och mellan medlemstaterna för att ytterligare skapa förutsättningar för effektivare och därmed ökat hållbara transporter. Projektet görs på uppdrag av Trafikverket. WSP har, inom projektet SWIFTLY Green, uppdragits att leda processen för skapande av en verktygslåda vars mål är att skapa ett underlag med förslag kring mål, riktlinjer samt bestpractices för att ytterligare lägga fokus på en ökad förgröning av de framtida, tidigare omnämnda, nio transportkorridorerna i Europa. Projektet är i sin linda och görs på uppdrag av Closer, Lindholmen Science Park. Kristoffer Persson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Framtiden Stad Scenarioanalysprojekt WSP Analys & Strategi startade i höstas upp projektet Framtidens Stad. Bakgrunden till projektet är att våra svenska städer är utsatta för hård konkurrens, från bl a externa handelsplatser, e-handel, urbaniseringen och en åldrande befolkning och stor osäkerhet råder om hur olika faktorer kan komma att påverka våra städer framöver. Med anledning av ovanstående är scenariotekniken en mycket bra metod för att öka handlingsberedskapen inför förutsägbara och oförutsägbara framtida händelser Medverkar i projektet gör Karlstad, Varberg, Gislaved och Motala kommun samt ett antal externa parter såsom Fastighetsägarna (GFR), Svenska Stadskärnor, Jernhusen, Visita, Derome Förvaltning AB och Peab Bostad. En researchfas har genomförts inom ramen för projektet där omvärldsfaktorer som bedöms påverka våra städer har analyserats. Mot utgångspunkt från framtagen research och input från deltagande projektmedlemmar i en scenarioworkshop tas 3 4 olika scenarier fram om hur Framtidens städer kan se ut år 2025 och Scenarioworkshopen kommer i sin tur att vara underlag för specifika workshops i respektive kommun där olika framtidsbilder kommer att tas fram baserat på scenarioanalysen, genomförd handelsutredning, all lokal kunskap i respektive kommun och hos lokala aktörer som kommer att bjudas in till de ortsspecifika workshoparna Ytterligare ett antal kommuner har visat intresse för projektet så WSP planerar att starta upp en etapp 2 i början av Ann-Marie Johansson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 Lyft ditt stadsdelscentrum - Hållbar utveckling WSP har analyserat och arbetat med ett hundratal stadsdelscentrum, stadskärnor och handelsplatser. Vi förstår hur de större sammanhangen kan påverka din plats och kan ge konkreta förslag på hur du bäst långsiktigt hanterar region- och stadsutveckling, handelstrender och klimatanpassning till ditt stadsdelscentrums fördel. Mindre stadsdelscentrum i storstäderna är utsatta för hård konkurrens. Många av dem kännetecknas av ett eftersatt underhåll. Samtidigt växer städerna och förutsättningarna för många centrum förbättras. Vilka möjligheter finns i just ditt stadsdelscentrum? Vilka åtgärder ger mest nytta per investerad krona? Hur hittar man den klokaste vägen framåt? Vi på WSP har expertkunskapen, kompetensbredden och engagemanget för att tillsammans med dig hitta svaren på dessa och liknande frågor. Vårt arbete utgår ifrån de unika förutsättningarna på just din plats: Från ekonomiska faktorer som konkurrensförutsättningar till sociala faktorer och miljömässig hållbarhet. Mikael Wallin, Stockholm/Malmö Telefon: Catharina Migell, Göteborg Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Nya utsikter för Kungälv - Förutsättningar för ett nytt bostadsområde På uppdrag av Kungälvs kommuns exploateringsbolag Bokab har WSP Stadsutveckling Göteborg studerat förutsättningarna för ett nytt bostadsområde strax norr om Kungälvs centrum. Området är beläget på en kulle, Åseberget, med vacker utsikt över den omkringliggande bebyggelsen Analysen visar bl.a. att ett nytt bostadsområde här kan spela en betydande roll för att knyta ihop de olika delarna i kommunen. Läget stämmer också väl överens med den planerade utvecklingen kring regionens kollektivstrafikstråk. Dessutom finns goda möjligheter att skapa en hållbar stadsdel där de aspekter av hållbarhet som prioriteras i kommunens översiktsplan kan tillgodoses på ett bra vis. Vi har tagit fram ett översiktligt förslag för en struktur i området, där bebyggelse, trafik och grönytor samspelar. Genom att utgå ifrån de naturliga förutsättningarna i terrängen kan en ny stadsdel som väl hänger samman med omkringliggande områden skapas, samtidigt som områdets naturkvaliteter kan lyftas fram. Dessa och andra faktorer kan studeras vidare i framtida mer detaljerat arbete. Annika Thörneby Telefon WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 Svenska järnvägssystemet - Simulering av tågrörelser WSP Analys & Strategi bedriver sedan flera år forskning kring fel och förseningar i järnvägssystemet. I olika projekt har vi studerat olika delar av problemkomplexet: hur felen kan minskas, hur felen bidrar till förseningar, hur förseningarna kan begränsas, och hur stora samhällsekonomiska kostnader som förseningarna skapar för näringsliv och samhälle. Just nu genomför vi ett stort forskningsprojekt som bygger på detaljerade data om alla tågrörelser i det svenska järnvägssystemet. Uppgifter om alla tidtabeller, alla verkliga ankomst- och avgångstider, och alla rapporterade fel i infrastrukturen under 2009 har gett underlag för en simuleringsmodell som beskriver de komplicerade sambanden. Nu kan vi använda modellen för att köra tågen på nytt under andra omständigheter: Hur påverkas förseningarna om man lyckas eliminera 10 procent av felen? Hur påverkas förseningarna om man kör färre tåg? Eller, om tidtabellen ändras? Projektet är finansierat av Trafikverket och genomförs i samarbete mellan WSP och KTH, och huvuddelen av arbetet utförs inom Christer Perssons (WSP) engagemang som industridoktorand vid KTH. Karin Brundell-Freij Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 Kunskapsspridning WSP Analys & Strategi Moderator Behöver ni en moderator? Några av medarbetarna på Analys & Strategi är vana att leda små och stora konferenser. Kunskap, förberedelser och glimten i ögat borgar för lyckade konferenser. Föreläsningar Hos Analys och Strategi finns flera duktiga föreläsare. Vi kan sprida kunskap och inspiration på teman som konjunktur, demografi, infrastruktur, stadsutveckling, innovationer mm. Utbildning WSP Analys & Strategi har ett stort antal experter inom områden som infrastruktur, regionutveckling, trafik/transport, tjänsteutveckling och stadsutveckling. Vi erbjuder årligen utbildningar i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Strategisk utveckling workshop Behöver ledningsgruppen en omvärldsanalys eller stöd i det strategiska arbetet. Inom Analys & Strategi finns ett flertal erfarna konsulter som kan leda det strategiska arbetet framåt. Intresserad? Seminarier och konferenser WSP Analys och Strategi arrangerar årligen ett antal konferenser och ett 20-tal seminarier. Vi har fokus på samhällsutveckling och framtidens möjligheter och utmaningar. Är ni intresserade av att lyfta någon intressant frågeställning? Vi samarbetar gärna! Effektiva möten Möten syftar till att skapa dialog och förnakring. För att lyckas med detta krävs effektiva och inspirerande möten. Vi har lett 100-tals möten och vet vad man bör tänka på vid planering, genomförande och vid uppföljning för att uppnå det man vill uppnå. Fredrik Bergström Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 Fastighetsanalys och fastighetsstrategi Stads- och regionutveckling Transporter och infrastruktur 16 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

17 WSP ANALYS & STRATEGI Vi är 120 medarbetare som tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhälls- och näringslivsutveckling. Våra verksamhetsområden är: Forskning Omvärld, trender och strategier WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 17

18 samhällsutveckling WSP Analys & Strategi Avdelningen Samhällsutveckling erbjuder kvalificerad rådgivning, utredning och analys till myndigheter, organisationer och företag som arbetar med komplexa frågeställningar i samhällsutvecklingens tidiga skeden. Med bas i forskningen tar vi fram fakta om den nationella, regionala och lokala utvecklingens alla komponenter och med utgångspunkt i våra analyser skapas insikter om utvecklingens drivkrafter och effekter. Vi utvärderar såväl trendmässiga skeenden som effekter av enskilda insatser samt prognostiserar framtida utveckling. Därför används våra analyser ofta som stöd i strategi- och genomförandeprocesser. Avdelningens experter har djup erfarenhet inom ekonomiska, miljömässiga, rumsliga och institutionella frågor. För mer information kontakta ansvarig chef: Mattias Frithiof Telefon: Vi har specialiserat oss på att som rådgivare se till att skapa mervärde och nytta för våra kunder genom: Samhällsekonomiska konsekvensanalyser National- och regionalekonomisk analys och prognos Transportsystem, tillgänglighet och markanvändning Fysisk planering och GIS Tillväxtens drivkrafter Kostnadseffektivitets- och styrmedelsanalyser Vår ambition är att vara ledande specialister i Sverige på strategisk utvecklingsplanering och analys. 18 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

19 stadsutveckling WSP Analys & Strategi Avdelningen Stadsutveckling är experter inom fysisk planering, vi kan ta fram översikts- och detaljplaner, gestaltnings- och kvalitetsprogram samt illustrationer med olika manér. Vi kan även utforma systemlösningar med flera funktioner som ger ett effektivt markutnyttjande och skapar miljömässiga och sociala värden. Inom avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar 25 personer med bakgrund inom: Stadsplanering Samhällsplanering Exploateringsfrågor Trafikplanering Grafisk design Var och en har sina specialistkunskaper vilket ger oss en bredd med kunskap inom hela stadsutvecklingsområdet och vi arbetar aktivt för en hållbar stadsutveckling, landsbygdsutveckling och ett hållbart resursnyttjande. För mer information kontakta ansvarig chef: Mikael Wallin, Stockholm/Malmö Telefon: Catharina Migell, Göteborg Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 19

20 trafik och infrastruktur WSP Analys & Strategi Avdelning Trafik & Infrastruktur är en av landets ledande aktörer när det gäller trafikrelaterade frågeställningar. De 40 medarbetarna arbetar med strategi och planering, transportekonomi, trafikanalyser och trafikmodeller, marknadsundersökningar och forskning. Strategi och planering Avdelningen tar fram underlag som kan användas för beslut i frågor om investeringar och lagstiftning. Kompetensen omfattar bl a utredningar om kollektivtrafik, effekter av ekonomiska styrmedel och alternativa finansieringsformer för väg- och kollektivtrafik. Avdelningen arbetar också med frågor kring jämställdhet, trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet. Transportekonomi, trafikanalys, modeller och forskning Avdelningen är experter på att beräkna effekter För mer information kontakta ansvarig chef: Susanne Nielsen Skovgaard Telefon: på samhället av olika infrastrukturåtgärder. Bland annat beskrivs och beräknas effekter på restid, miljö, säkerhet och regional utveckling. Avdelningen arbetar även med tillämpning och utveckling av avancerade modeller för att prognostisera framtida resandeströmmar. Med hjälp av dessa modeller beräknas hur olika trafiklösningar och investeringar påverkar restid, miljö, säkerhet och samhällsekonomi. Marknadsundersökningar Hur nöjd är kunden? Vad är lönsamt och hur kan produkten eller tjänsten bli bättre? Avdelningen har lång erfarenhet av skräddarsydda marknads- och resvaneundersökningar. 20 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

21 godstransporter och logistik WSP Analys & Strategi Transportsystemets prestanda är avgörande för ett modernt samhälle. För att uppnå en hållbar utveckling ställs det allt högre krav på flöden och de aktörer som är en del av dem. Denna verklighet delar vi på avdelningen Godstransporter och Logistik med alla våra uppdragsgivare. Vi hjälper våra uppdragsgivare att kartlägga och analysera trafik- och godsflöden samt att utveckla strategier för att kunna realisera ekonomiska, miljömässiga och organisatoriska vinster kopplade till dessa flöden. Vi fungerar som rådgivare och skapar nytta för våra kunder. Avdelningen Godstransporter och Logistik hanterar hela kedjan från forskning till den praktiska verkligheten ute hos kund. Vi täcker in väg-, järnväg- och sjötransporter och vet vilka behov som finns inom transportmarknad, handel, industri, trafikverk och kommuner. Vi erbjuder anpassade och kvalificerade tjänster inom: Strategisk logistik Godsflödesanalyser/Transportutredningar Åtgärdsvalsstudier, tidiga skeden Omvärldsanalyser, trender Lokaliserings- och marknadsanalyser Processledning Infrastruktur för gods, ITS Taktisk logistik Samverkan Miljökalkyler, emissioner, energianvändning Utbildning, föreläsningar Sjukhuslogistik Citylogistik Bygglogistik För mer information kontakta ansvarig chef: Mona Pettersson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 21

22 fastighet & marknad WSP Analys & Strategi Avdelningen Fastighet och Marknad utvecklar analyser och strategier tillsammans med våra kunder som är nyckelaktörer inom näringslivet, organisationer och den offentliga samhällssektorn. Vårt erbjudande tar ett tydligt avstamp i kundens och marknadens behov och betonar betydelsen av fungerande kommunikation och dialog. Vi levererar förändring och förändringsförmåga. Inom avdelningen finns två inriktningar, fastighetsstrategi och strategiska processer. WSP tjänsteerbjudanden inom fastighetsstrategi rymmer allt från analys av omvärlds- och marknadsförutsättningar för t ex handel, bostäder och kontor till utformandet av innehållskoncept, investeringsbedömning samt handlingsplan för genomförande. För oss betyder strategiska processer samverkan inom och mellan organisationer. Det gäller att engagera medarbetare, kunder och andra viktiga intressenter i ett arbete som bygger på förståelse, nytta och gemensam utveckling. Vi utvecklar och stödjer kund och medarbetardrivna processer så att de leder till innovation och organisationsutveckling. Vi är möjliggörare snarare än problemlösare. För mer information kontakta ansvarig chef: Anders Ling, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

23 WSP + Parsons Brinckerhoff - vi levererar i 39 länder WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Tillsammans har vi medarbetare på över 500 kontor i 39 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. Vi kan erbjuda avancerad specialistkunskap inom många områden och på många platser. Vi kan också ta helhetsansvar för multidisciplinära uppdrag genom att sammanföra rätt kompetens ur hela vår koncern. KANADA 6750 USA 6300 ÖVRIGA EUROPA 6000 SVERIGE 2800 SYDAMERIKA 1100 AfriKA, INDIEN & MELLAN- ÖSTERN 3170 ASIEN 3350 AUSTRALIEN LÄNDER +500 KONTOR KONTOR I ALLA VÄRDSDELAR WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 23

24 Vi är WSP WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 500 kontor i 39 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. Fastighet och Marknad Anders Ling Godstransporter och Logistik Mona Pettersson Stadsutveckling, Göteborg Catharina Migell Samhällsutveckling Mattias Frithiof Stadsutveckling, Stockholm/Malmö Mikael Wallin Trafik och Infrastruktur Susanne Nielsen Skovgaard WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel:

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

2/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 2/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

WSP Analys & Strategi

WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi Fokusområde och kompetens inom intermodala transporter Pehr-Ola Persson 2009-10-20 Agenda Kort presentation av WSP och WSP Analys och Strategi Organisationens fokusområde och kompetens

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

2014-09-17. Ruttoptimering

2014-09-17. Ruttoptimering 2014-09-17 Ruttoptimering 11,8 MILJARDER SEK OMSÄTTNING 1,1 MILJARDER SEK RÖRELSERESULTAT 14 500 MEDARBETARE I VÄRLDEN Godstransporter och Logistik Hjälp med extern finansiering EU-projekt och Forskning

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun Grums Kommun Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 1 Innehåll 1 Kommunens förutsättningar för planering och investeringar i transportinfrastruktur... 3 1.1 Kommunala mål och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Filip Kjellgren Forums kansli

Filip Kjellgren Forums kansli www.transportinnovation.se Filip Kjellgren Forums kansli 2014-05-15 1 Forums medlemmar 2014-05-15 2 Forums mål: Uppnå ett mer hållbart transportsystem, särskilt genom att bryta trenden mellan transporter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg. förklarad på ett enklare sätt

Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg. förklarad på ett enklare sätt Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg förklarad på ett enklare sätt Kort om analyser, fakta och prognoser Om utvecklingsplanen Denna folder är en översikt av rapporten Trafikverkets trafikslagsövergripande

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

1/12 AKTUELLA ANALYSER. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/12 AKTUELLA ANALYSER. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/12 AKTUELLA ANALYSER WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram

Läs mer

Stockholmsbågen - från vision till verklighet

Stockholmsbågen - från vision till verklighet #stockholmsbågen Stockholmsbågen - från vision till verklighet Seminarium #4 27 mars 2015 Intern information Intern information Restid idag (inkl. 1-4 byten) Restid i Bågen (0 byten) Tidsskillnad Haninge

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Jan Lindgren 2017-05-23 Var är vi? Åtgärdsvalsstudie - vad är det? Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att med 4-stegsprincipen

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Jonas Eliasson, Professor transportsystemtanalys Maria Börjesson, Docent transportsystemanalys, KTH Royal Institute of Technology Länk effektivitet

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans?

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Alla aspekter lika viktiga Ekologiska och sociala aspekter behöver komma in och få samma vikt i den ekonomiska

Läs mer

Var bor de som arbetar i regionens kärna?

Var bor de som arbetar i regionens kärna? Var bor de som arbetar i regionens kärna? (En tredjedel av alla arbetsplatser i Göteborgsregionen) Källa: Chalmers Sida 2 Kan man inte bara öka antalet bussar, tåg och spårvagnar? Sida 3 Trafik och resandeutvecklingen

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen med fokus på hållbara transporter Lena Erixon, GD 2016-09-09 Tillgänglighet i det hållbara samhället Tillgänglighet

Läs mer

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Jönsson Tågstrateg Telefon: +46 40 675 30 24, +46 72 599 77 98 E-post: anders.e.jonsson@skane.se PROJEKTPLAN Datum 2015-10-26 1 (8) Tågstrategi

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Lokalt miljömålsråd i Uppsala erfarenheter av samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer

Lokalt miljömålsråd i Uppsala erfarenheter av samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Lokalt miljömålsråd i Uppsala erfarenheter av samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer Maria Gardfjell, kommunalråd Uppsala kommun Lokalt miljömålsråd i Uppsala Samverkan

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm Aktion för spårvägsfritt Lund Lund den 27 september 2013 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Aktion för Spårvägsfritt Lund har på remiss erhållit Trafikverkets Förslag till nationell

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Jan Lindgren 2017-05-09 Åtgärdsvalsstudie inom stråket Stockholm Oslo Projektledare Trafikverket Intressenter/deltagare Norska

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Första fas 2009-2011 Förbereder nästa fas Bygger på samverkan staden akademi och institut näringsliv och konsulter 1 Definition av Affärsdriven

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Filip Kjellgren och Jonas Sundberg, Forum för innovation inom transportsektorn 1 2014-05-16 www.transportinnovation.se 2 2014 05 16 2014-05-16 2 Forums medlemmar

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer