1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi"

Transkript

1 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi

2 VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några av de intressanta projekt som WSP Analys & Strategi årligen är inblandade i. I detta nummer återfinns ett antal intressanta projekt som sätter fokus på viktiga samhällsfrågor. Några exempel är: Hur Västragötalandsregionen kan utveckla sin godstransportstrategi. Hur svenska regioner står sig i ett europeiskt perspektiv. Hur förutsättningarna ser ut för ökad nybilsförsäljning av miljöbilar. Hur olika faktorer kan komma att påverka våra städer, handelsplatser och stadsdelstorg framöver. Hur stora samhällsekonomiska kostnader förseningarna i järnvägssystemet skapar för näringsliv och samhälle. Innehåll 3. Gas och el/hybridbussar 4. Godsstrategi 5. Kundundersökningar 6. Västlänken Göteborg 7. Regionernas kamp 8. Ekosystemtjänstanalys 9. Fler miljöbilar 10. Gröna transportkorridorer 11. Framtiden Stad Lyft ditt stadsdelscentrum 13. Nya utsikter för Kungälv 14. Svenska järnvägssystemet 15. Kunskapsspridning 16. Vi är WSP Analys & Strategi Analys & Strategi har som devis Kunskap som utvecklar samhälle och näringsliv och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Kontaktinformation Aktuella Analyser: Akuella Analyser ges ut 2 gånger per år av WSP Analys & Strategi. Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, , Omslagsfoto: WSP Sverige AB. Citera oss gärna, men ange källan. 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

3 Gas och el/hybridbussar - Jämförelse av kostnader WSP Analys och Strategi har fått i uppdrag av Volvo Buses och Vattenfall att jämföra kostnaderna för att trafikera tio busslinjer i Stockholms innerstad med gasbussar (nuläget) med vad en trafikering med elbussar samt plug-in hybridbussar skulle komma att kosta. För de 10 linjer som har analyserats skulle trafikeringskostnaderna totalt sett öka med ca 3 procent vid en övergång till plug-in bussar och elbussar samtidigt som energiförbrukningen skulle minska med 69 % och koldioxidutsläppen med 65 %. Den samhällsekonomiska kostnaden för trafiken (dvs inklusive buller och emissioner) skulle minska med 4 % vid en elektrifiering av de aktuella linjerna. Dessa siffror kan ses som en approximation för busstrafiken i Stockholms innerstad. Sammantaget innebär den föreslagna elektrifieringen att körsträckorna till 92 procent sker med eldrift medan bussarna under de resterande 8 procenten av körsträckan drivs med HVO. Stombusslinjerna 1-4 är samtliga samhällsekonomiskt lönsamma att elektrifiera och linje 1, 3 och 4 är även företagsekonomiskt lönsamma att elektrifiera medan linje 2 är marginellt dyrare att köra med laddhybridbussar än biogasbussar. Kalkylen är något sämre för de övriga linjerna men generellt är kostnadsskillnaderna små samhällsekonomiskt mellan gas- och elbussar. Det är främst genom minskat buller samt det faktum att el och HVO till skillnad från biogas är belagd med energiskatt (och i dagsläget även koldioxidskatt för HVO) som förbättrar den samhällsekonomiska kalkylen för elbussarna. Även de lägre koldioxidutsläppen har en märkbar påverkan på kalkylen. En övergång till (partiell) eldrift innebär att kostnaderna för drivmedel reduceras kraftigt medan kostnaderna för själva bussarna ökar. Lina Jonsson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 Godsstrategi - WSP hjälper Västragötalandsregionen WSP kommer under 2015 att delta i arbetet med att ta fram underlag till en gemensam godstransportstrategi för Västra Götaland. Uppdragsgivare är Regionutvecklingssekretariatet vid Västra Götalandsregionen. Styrgrupp för uppdraget är den regionala godstransportgruppen bestående av Västra Götalandsregionen, Trafikverket Region Väst, Chalmers Tekniska Högskola, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs Hamn samt Logistik & Transportstiftelsen (LTS). I uppdraget ingår bland annat att sammanställa och konkretisera visioner och mål i strategidokument framtagna av offentliga och privata parter i regionen. Vidare handlar det om att beskriva Västra Götaland som logistikregion. WSP kommer att träffa privata och offentliga intressenter för att stegvis formulera förslag till konkreta strategier och handlingsplaner. I uppdraget ingår även analys och beskrivning av effekter av strategins genomförande. -Logistikhanteringen har blivit alltmer komplex och kräver samverkan mellan samhälle, näringsliv och forskning. Därför är det så positivt att samtliga tunga aktörer ingår i detta projekt, säger WSP:s uppdragsledare Mona Pettersson, avdelningschef Godstransporter och Logistik i Göteborg. Mona Pettersson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

5 Kundundersökningar - Rådgivning och rekommendationer WSP Analys & Strategi, har genom Bodil Sandén och Hans Björkman, båda doktorer i verksamhetsutveckling och innovation, fått i uppdrag av Lantmäteriet att ta fram nya metodrekommendationer för kundundersökningar. - Det här är ett litet men roligt uppdrag för en myndighet som just nu är inne i en spännande utvecklingsfas där man bl a övergår mer och mer till digitala lösningar med olika e-tjänster. Det pågår också en spännande utveckling mot öppna geodata och där man vill gå ifrån dagens avgiftsmodell, berättar Bodil. - För Hans och mig har det varit viktigt att trycka på att de undersökningar som görs är väl förankrade i organisationen. Att genomföra kundundersökningar är dyrt och det finns ännu så länge en ovana inom organisationen att planera, genomföra och använda undersökningar. I våra rekommendationer har vi därför betonat vikten av att börja i liten skala (Start simple!) och presentera resultaten på ett enkelt och lättfattligt sätt så att alla i organisationen kan ta till sig resultaten (Keep it simple!). - Förhoppningen är att vi under hösten får fortsätta att jobba med de tre divisionerna och hjälpa dem utveckla bra enkätverktyg och lägga upp spännande kvalitativa undersökningar. Våra beställare är experter på sin verksamhet och vi är experter på kundundersökningar. Genom att jobba kreativt tillsammans och involvera många medarbetare hoppas vi kunna skapa ett stort engagemang kring de nya undersökningarna. Målet är förstås att resultaten faktiskt ska används för det de är avsedda att göra, d v s att ligga till grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling Bodil Sandén Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Västlänken Göteborg - Detaljplan för järvägstunneln Västlänken är en ny 8 km lång järnväg i Göteborg och en del av det västsvenska infrastrukturpaketet. Den nya järnvägen kommer att frigöra kapacitet på Göteborgs centralstation och därmed bidra till att många fler kan resa till arbetsplatser och service i regionens kärna. Sex av länkens åtta kilometer kommer att gå i en tunnel under staden, och tre nya underjordiska stationer kommer att ligga vid Göteborgs centralstation, i stadsdelen Haga och i evenemangsområdet vid Korsvägen. WSP Stadsutveckling arbetar för Göteborgs Stad med att ta fram detaljplaner som möjliggör byggnationen av Västlänken. Detaljplanerna hanterar både järnvägstunneln och de tre stationslägena. Ett nära samarbete med Trafikverket är i övrigt viktigt för att skapa samstämmighet med järnvägsplanen. WSP har en mycket aktiv roll med ett stort ansvar för detaljplanerna i detta projekt. Förutom själva hantverket med att ta fram detaljplaner såsom att hålla ihop utredningar, definiera planbestämmelser och skapa plandokument så är WSP med och driver projektet framåt genom att hitta konstruktiva och proaktiva lösningar. Detta gör WSP genom att exempelvis medverka i samarbetet med Trafikverket, presentera förslag till projektets beslutsfattare och agera rådgivare plantekniska frågor. Catharina Migell Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

7 Regionernas kamp - beskrivning av regionala drivkrafter WSP Analys & Strategi har tagit fram en rapport som beskriver vilka de regionala drivkrafterna är och hur svenska regioner står sig i ett europeiskt perspektiv. Rapporten lyfter även fram hur svenska regioner och kommuner har utvecklats med avseende på ett antal centrala utvecklingsindikatorer. Under de senaste två decennierna har svensk ekonomi haft en relativt god långsiktig tillväxt. Karaktäristiskt för utvecklingen är dock att den inte har fördelat sig jämnt. Vissa regioner har haft en starkare utveckling, andra en svagare. En förklaring till utvecklingen står att finna i att tillväxtens drivkrafter har kommit att bli allt mer regionala. Rapporten avslutas med några frågeställningar för att bejaka en positiv utveckling för svenska regioner Fredrik Bergström Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Ekosystemtjänstanalys - Mensätra Våtmark Under våren 2014 släpptes utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, och på det temat har WSP fått i uppdrag av Nacka kommun att göra en miljöekonomisk analys av de ekosystemtjänster en våtmark kan ge. I våras släpptes utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68), och på det temat har WSP nu fått i uppdrag av Nacka kommun att göra en miljöekonomisk analys av de ekosystemtjänster en våtmark kan ge. I första delen av uppdraget tar vi fram ett förslag för hur en specifik våtmark kan restaureras. Syftet att redogöra för effekter på friluftsliv, biologisk mångfald och föroreningsbelastning för närliggande sjöar samt beskriva hur restaureringen kan genomföras tekniskt och formmässigt. Denna första del är ett vanligt uppdrag för WSP Samhällsbyggnad. I andra delen av uppdraget gör vi en miljöekonomisk analys av de miljö- och naturvärdeseffekter som den restaurerade våtmarken skulle kunna ge, för att synliggöra nyttan med restaureringen. Slutligen görs en analys av var framtida exploatering bör lokaliseras. Ulrika Isberg Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

9 Fler miljöbilar vill vi så går det Miljöförvaltningen i Stockholm stad arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för ökad nybilsförsäljning av miljöbilar. Under 2013 såldes bilar i Stockholm län. Av dessa var 13 procent miljöbilar. WSP Analys och Strategi har fungerat som processtöd åt miljöförvaltningen i arbetet med att sammanställa befintliga kunskap, tagit fram och testat hypoteser genom en intervju- och enkätstudie. En målgrupp i studierna var privatpersoner som köpt en ny bil men valde bort en miljöbil. Resultaten visar bland annat att: Miljöbilsdefinitionen inte är känd, och att människor har svårt att förstå vad en miljöbil är. Ekonomiska incitament förefaller vara mest effektiva för att påskynda utvecklingen och nybilsförsäljningen av miljöbilar. Intresset för att skaffa en miljöbil ökar ju mer erfarenhet man har av miljöbilar. En fördubbling av priset på fossila drivmedel skulle resultera i att nästan en tredjedel hade valt att köpa en miljöbil. Det finns en önskan bland bilköpare att politiker och myndigheter fokuserar på långsiktighet istället för på kortsiktiga incitament. Lisa Johnsson Telefon: Lotta Schmidt Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 Gröna transportkorridorer - Framtidens möjligheter och utmaningar WSP Analys och Strategi har under året arbetat med två projekt som syftar till att belysa de möjligheter och utmaningar som ligger framöver för att nå det europeiska och nationella målet uppsatt i målen inom ramen för Gröna korridorer. På europeisk nivå har initiativ tagits för att skapa nio transportkorridorer med målet att binda samman den europeiska infrastrukturen för långväga transporter. Sverige ingår i korridoren Scan-Med som förbinder Skandinavien med Italien och har som mål att skapa effektivare, resursnåla och socialt hållbara transportlösningar för näringslivet. Inom projektet GreCOR - Green Corridors Oslo- Randstad är uppgiften projektkonsortiet att skapa en strategi kring vad som krävs i fråga om policys och lagstiftning i och mellan medlemstaterna för att ytterligare skapa förutsättningar för effektivare och därmed ökat hållbara transporter. Projektet görs på uppdrag av Trafikverket. WSP har, inom projektet SWIFTLY Green, uppdragits att leda processen för skapande av en verktygslåda vars mål är att skapa ett underlag med förslag kring mål, riktlinjer samt bestpractices för att ytterligare lägga fokus på en ökad förgröning av de framtida, tidigare omnämnda, nio transportkorridorerna i Europa. Projektet är i sin linda och görs på uppdrag av Closer, Lindholmen Science Park. Kristoffer Persson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Framtiden Stad Scenarioanalysprojekt WSP Analys & Strategi startade i höstas upp projektet Framtidens Stad. Bakgrunden till projektet är att våra svenska städer är utsatta för hård konkurrens, från bl a externa handelsplatser, e-handel, urbaniseringen och en åldrande befolkning och stor osäkerhet råder om hur olika faktorer kan komma att påverka våra städer framöver. Med anledning av ovanstående är scenariotekniken en mycket bra metod för att öka handlingsberedskapen inför förutsägbara och oförutsägbara framtida händelser Medverkar i projektet gör Karlstad, Varberg, Gislaved och Motala kommun samt ett antal externa parter såsom Fastighetsägarna (GFR), Svenska Stadskärnor, Jernhusen, Visita, Derome Förvaltning AB och Peab Bostad. En researchfas har genomförts inom ramen för projektet där omvärldsfaktorer som bedöms påverka våra städer har analyserats. Mot utgångspunkt från framtagen research och input från deltagande projektmedlemmar i en scenarioworkshop tas 3 4 olika scenarier fram om hur Framtidens städer kan se ut år 2025 och Scenarioworkshopen kommer i sin tur att vara underlag för specifika workshops i respektive kommun där olika framtidsbilder kommer att tas fram baserat på scenarioanalysen, genomförd handelsutredning, all lokal kunskap i respektive kommun och hos lokala aktörer som kommer att bjudas in till de ortsspecifika workshoparna Ytterligare ett antal kommuner har visat intresse för projektet så WSP planerar att starta upp en etapp 2 i början av Ann-Marie Johansson Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 Lyft ditt stadsdelscentrum - Hållbar utveckling WSP har analyserat och arbetat med ett hundratal stadsdelscentrum, stadskärnor och handelsplatser. Vi förstår hur de större sammanhangen kan påverka din plats och kan ge konkreta förslag på hur du bäst långsiktigt hanterar region- och stadsutveckling, handelstrender och klimatanpassning till ditt stadsdelscentrums fördel. Mindre stadsdelscentrum i storstäderna är utsatta för hård konkurrens. Många av dem kännetecknas av ett eftersatt underhåll. Samtidigt växer städerna och förutsättningarna för många centrum förbättras. Vilka möjligheter finns i just ditt stadsdelscentrum? Vilka åtgärder ger mest nytta per investerad krona? Hur hittar man den klokaste vägen framåt? Vi på WSP har expertkunskapen, kompetensbredden och engagemanget för att tillsammans med dig hitta svaren på dessa och liknande frågor. Vårt arbete utgår ifrån de unika förutsättningarna på just din plats: Från ekonomiska faktorer som konkurrensförutsättningar till sociala faktorer och miljömässig hållbarhet. Mikael Wallin, Stockholm/Malmö Telefon: Catharina Migell, Göteborg Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Nya utsikter för Kungälv - Förutsättningar för ett nytt bostadsområde På uppdrag av Kungälvs kommuns exploateringsbolag Bokab har WSP Stadsutveckling Göteborg studerat förutsättningarna för ett nytt bostadsområde strax norr om Kungälvs centrum. Området är beläget på en kulle, Åseberget, med vacker utsikt över den omkringliggande bebyggelsen Analysen visar bl.a. att ett nytt bostadsområde här kan spela en betydande roll för att knyta ihop de olika delarna i kommunen. Läget stämmer också väl överens med den planerade utvecklingen kring regionens kollektivstrafikstråk. Dessutom finns goda möjligheter att skapa en hållbar stadsdel där de aspekter av hållbarhet som prioriteras i kommunens översiktsplan kan tillgodoses på ett bra vis. Vi har tagit fram ett översiktligt förslag för en struktur i området, där bebyggelse, trafik och grönytor samspelar. Genom att utgå ifrån de naturliga förutsättningarna i terrängen kan en ny stadsdel som väl hänger samman med omkringliggande områden skapas, samtidigt som områdets naturkvaliteter kan lyftas fram. Dessa och andra faktorer kan studeras vidare i framtida mer detaljerat arbete. Annika Thörneby Telefon WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 Svenska järnvägssystemet - Simulering av tågrörelser WSP Analys & Strategi bedriver sedan flera år forskning kring fel och förseningar i järnvägssystemet. I olika projekt har vi studerat olika delar av problemkomplexet: hur felen kan minskas, hur felen bidrar till förseningar, hur förseningarna kan begränsas, och hur stora samhällsekonomiska kostnader som förseningarna skapar för näringsliv och samhälle. Just nu genomför vi ett stort forskningsprojekt som bygger på detaljerade data om alla tågrörelser i det svenska järnvägssystemet. Uppgifter om alla tidtabeller, alla verkliga ankomst- och avgångstider, och alla rapporterade fel i infrastrukturen under 2009 har gett underlag för en simuleringsmodell som beskriver de komplicerade sambanden. Nu kan vi använda modellen för att köra tågen på nytt under andra omständigheter: Hur påverkas förseningarna om man lyckas eliminera 10 procent av felen? Hur påverkas förseningarna om man kör färre tåg? Eller, om tidtabellen ändras? Projektet är finansierat av Trafikverket och genomförs i samarbete mellan WSP och KTH, och huvuddelen av arbetet utförs inom Christer Perssons (WSP) engagemang som industridoktorand vid KTH. Karin Brundell-Freij Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 Kunskapsspridning WSP Analys & Strategi Moderator Behöver ni en moderator? Några av medarbetarna på Analys & Strategi är vana att leda små och stora konferenser. Kunskap, förberedelser och glimten i ögat borgar för lyckade konferenser. Föreläsningar Hos Analys och Strategi finns flera duktiga föreläsare. Vi kan sprida kunskap och inspiration på teman som konjunktur, demografi, infrastruktur, stadsutveckling, innovationer mm. Utbildning WSP Analys & Strategi har ett stort antal experter inom områden som infrastruktur, regionutveckling, trafik/transport, tjänsteutveckling och stadsutveckling. Vi erbjuder årligen utbildningar i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Strategisk utveckling workshop Behöver ledningsgruppen en omvärldsanalys eller stöd i det strategiska arbetet. Inom Analys & Strategi finns ett flertal erfarna konsulter som kan leda det strategiska arbetet framåt. Intresserad? Seminarier och konferenser WSP Analys och Strategi arrangerar årligen ett antal konferenser och ett 20-tal seminarier. Vi har fokus på samhällsutveckling och framtidens möjligheter och utmaningar. Är ni intresserade av att lyfta någon intressant frågeställning? Vi samarbetar gärna! Effektiva möten Möten syftar till att skapa dialog och förnakring. För att lyckas med detta krävs effektiva och inspirerande möten. Vi har lett 100-tals möten och vet vad man bör tänka på vid planering, genomförande och vid uppföljning för att uppnå det man vill uppnå. Fredrik Bergström Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 Fastighetsanalys och fastighetsstrategi Stads- och regionutveckling Transporter och infrastruktur 16 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

17 WSP ANALYS & STRATEGI Vi är 120 medarbetare som tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhälls- och näringslivsutveckling. Våra verksamhetsområden är: Forskning Omvärld, trender och strategier WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 17

18 samhällsutveckling WSP Analys & Strategi Avdelningen Samhällsutveckling erbjuder kvalificerad rådgivning, utredning och analys till myndigheter, organisationer och företag som arbetar med komplexa frågeställningar i samhällsutvecklingens tidiga skeden. Med bas i forskningen tar vi fram fakta om den nationella, regionala och lokala utvecklingens alla komponenter och med utgångspunkt i våra analyser skapas insikter om utvecklingens drivkrafter och effekter. Vi utvärderar såväl trendmässiga skeenden som effekter av enskilda insatser samt prognostiserar framtida utveckling. Därför används våra analyser ofta som stöd i strategi- och genomförandeprocesser. Avdelningens experter har djup erfarenhet inom ekonomiska, miljömässiga, rumsliga och institutionella frågor. För mer information kontakta ansvarig chef: Mattias Frithiof Telefon: Vi har specialiserat oss på att som rådgivare se till att skapa mervärde och nytta för våra kunder genom: Samhällsekonomiska konsekvensanalyser National- och regionalekonomisk analys och prognos Transportsystem, tillgänglighet och markanvändning Fysisk planering och GIS Tillväxtens drivkrafter Kostnadseffektivitets- och styrmedelsanalyser Vår ambition är att vara ledande specialister i Sverige på strategisk utvecklingsplanering och analys. 18 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

19 stadsutveckling WSP Analys & Strategi Avdelningen Stadsutveckling är experter inom fysisk planering, vi kan ta fram översikts- och detaljplaner, gestaltnings- och kvalitetsprogram samt illustrationer med olika manér. Vi kan även utforma systemlösningar med flera funktioner som ger ett effektivt markutnyttjande och skapar miljömässiga och sociala värden. Inom avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar 25 personer med bakgrund inom: Stadsplanering Samhällsplanering Exploateringsfrågor Trafikplanering Grafisk design Var och en har sina specialistkunskaper vilket ger oss en bredd med kunskap inom hela stadsutvecklingsområdet och vi arbetar aktivt för en hållbar stadsutveckling, landsbygdsutveckling och ett hållbart resursnyttjande. För mer information kontakta ansvarig chef: Mikael Wallin, Stockholm/Malmö Telefon: Catharina Migell, Göteborg Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 19

20 trafik och infrastruktur WSP Analys & Strategi Avdelning Trafik & Infrastruktur är en av landets ledande aktörer när det gäller trafikrelaterade frågeställningar. De 40 medarbetarna arbetar med strategi och planering, transportekonomi, trafikanalyser och trafikmodeller, marknadsundersökningar och forskning. Strategi och planering Avdelningen tar fram underlag som kan användas för beslut i frågor om investeringar och lagstiftning. Kompetensen omfattar bl a utredningar om kollektivtrafik, effekter av ekonomiska styrmedel och alternativa finansieringsformer för väg- och kollektivtrafik. Avdelningen arbetar också med frågor kring jämställdhet, trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet. Transportekonomi, trafikanalys, modeller och forskning Avdelningen är experter på att beräkna effekter För mer information kontakta ansvarig chef: Susanne Nielsen Skovgaard Telefon: på samhället av olika infrastrukturåtgärder. Bland annat beskrivs och beräknas effekter på restid, miljö, säkerhet och regional utveckling. Avdelningen arbetar även med tillämpning och utveckling av avancerade modeller för att prognostisera framtida resandeströmmar. Med hjälp av dessa modeller beräknas hur olika trafiklösningar och investeringar påverkar restid, miljö, säkerhet och samhällsekonomi. Marknadsundersökningar Hur nöjd är kunden? Vad är lönsamt och hur kan produkten eller tjänsten bli bättre? Avdelningen har lång erfarenhet av skräddarsydda marknads- och resvaneundersökningar. 20 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

21 godstransporter och logistik WSP Analys & Strategi Transportsystemets prestanda är avgörande för ett modernt samhälle. För att uppnå en hållbar utveckling ställs det allt högre krav på flöden och de aktörer som är en del av dem. Denna verklighet delar vi på avdelningen Godstransporter och Logistik med alla våra uppdragsgivare. Vi hjälper våra uppdragsgivare att kartlägga och analysera trafik- och godsflöden samt att utveckla strategier för att kunna realisera ekonomiska, miljömässiga och organisatoriska vinster kopplade till dessa flöden. Vi fungerar som rådgivare och skapar nytta för våra kunder. Avdelningen Godstransporter och Logistik hanterar hela kedjan från forskning till den praktiska verkligheten ute hos kund. Vi täcker in väg-, järnväg- och sjötransporter och vet vilka behov som finns inom transportmarknad, handel, industri, trafikverk och kommuner. Vi erbjuder anpassade och kvalificerade tjänster inom: Strategisk logistik Godsflödesanalyser/Transportutredningar Åtgärdsvalsstudier, tidiga skeden Omvärldsanalyser, trender Lokaliserings- och marknadsanalyser Processledning Infrastruktur för gods, ITS Taktisk logistik Samverkan Miljökalkyler, emissioner, energianvändning Utbildning, föreläsningar Sjukhuslogistik Citylogistik Bygglogistik För mer information kontakta ansvarig chef: Mona Pettersson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 21

22 fastighet & marknad WSP Analys & Strategi Avdelningen Fastighet och Marknad utvecklar analyser och strategier tillsammans med våra kunder som är nyckelaktörer inom näringslivet, organisationer och den offentliga samhällssektorn. Vårt erbjudande tar ett tydligt avstamp i kundens och marknadens behov och betonar betydelsen av fungerande kommunikation och dialog. Vi levererar förändring och förändringsförmåga. Inom avdelningen finns två inriktningar, fastighetsstrategi och strategiska processer. WSP tjänsteerbjudanden inom fastighetsstrategi rymmer allt från analys av omvärlds- och marknadsförutsättningar för t ex handel, bostäder och kontor till utformandet av innehållskoncept, investeringsbedömning samt handlingsplan för genomförande. För oss betyder strategiska processer samverkan inom och mellan organisationer. Det gäller att engagera medarbetare, kunder och andra viktiga intressenter i ett arbete som bygger på förståelse, nytta och gemensam utveckling. Vi utvecklar och stödjer kund och medarbetardrivna processer så att de leder till innovation och organisationsutveckling. Vi är möjliggörare snarare än problemlösare. För mer information kontakta ansvarig chef: Anders Ling, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

23 WSP + Parsons Brinckerhoff - vi levererar i 39 länder WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Tillsammans har vi medarbetare på över 500 kontor i 39 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. Vi kan erbjuda avancerad specialistkunskap inom många områden och på många platser. Vi kan också ta helhetsansvar för multidisciplinära uppdrag genom att sammanföra rätt kompetens ur hela vår koncern. KANADA 6750 USA 6300 ÖVRIGA EUROPA 6000 SVERIGE 2800 SYDAMERIKA 1100 AfriKA, INDIEN & MELLAN- ÖSTERN 3170 ASIEN 3350 AUSTRALIEN LÄNDER +500 KONTOR KONTOR I ALLA VÄRDSDELAR WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 23

24 Vi är WSP WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 500 kontor i 39 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. Fastighet och Marknad Anders Ling Godstransporter och Logistik Mona Pettersson Stadsutveckling, Göteborg Catharina Migell Samhällsutveckling Mattias Frithiof Stadsutveckling, Stockholm/Malmö Mikael Wallin Trafik och Infrastruktur Susanne Nielsen Skovgaard WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel:

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

2/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 2/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Läs mer

2014-09-17. Ruttoptimering

2014-09-17. Ruttoptimering 2014-09-17 Ruttoptimering 11,8 MILJARDER SEK OMSÄTTNING 1,1 MILJARDER SEK RÖRELSERESULTAT 14 500 MEDARBETARE I VÄRLDEN Godstransporter och Logistik Hjälp med extern finansiering EU-projekt och Forskning

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser Innehåll I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu 2015 05 13 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Jonas Eliasson, Professor transportsystemtanalys Maria Börjesson, Docent transportsystemanalys, KTH Royal Institute of Technology Länk effektivitet

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

ICT-BIM för bättre processer och produkter

ICT-BIM för bättre processer och produkter ICT-BIM för bättre processer och produkter Workshop 2013-01-22 PhD Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor Samverka och påverka! Främja forskning, innovation

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans?

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Alla aspekter lika viktiga Ekologiska och sociala aspekter behöver komma in och få samma vikt i den ekonomiska

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015 2019

Verksamhetsstrategi 2015 2019 Verksamhetsstrategi 2015 2019 Copyright: Svenskt Vatten AB, 2015 Foto: Thomas Henrikson (om inget annat anges) Foto s. 6: Catharina Eriksen Illustration: Pertti Salonen Grafisk form: Svenskt Vatten Tryck:

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer