HALLANDS NATION MILJÖPLAN HT15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALLANDS NATION MILJÖPLAN HT15"

Transkript

1 HALLANDS NATION MILJÖPLAN HT15 Sida 1 av 18

2 VARFÖR BEHÖVS MILJÖARBETE PÅ NATIONEN? Alla i samhället har ett ansvar att medverka till en bättre miljö genom att följa gällande lagstiftning från svenska staten, EU och internationella överenskommelser. Även studentorganisationer delar detta ansvar. Genom att aktivt arbeta för att minska energi- och resursanvändningen, ha ett genomgående kretsloppstänk samt minimera verksamhetens belastning på miljön kan studentnationer bidra till att nationella miljökvalitetsmål uppnås samt att den lokala miljön förbättras. För att lyckas i arbetet krävs delaktighet från alla som vistas på nationen men framförallt måste miljövisionen vara starkt förankrat hos quratel, förmän och nationskollegiet. Delaktigheten skall ge en ökad medvetenhet och leda till en attitydförändring inom miljöområdet. Att bedriva nationens verksamheter med största möjliga miljöhänsyn betyder inte att arbetssättet behöver förändras radikalt på Hallands Nation. Det handlar främst om att arbetet skall bedrivas med lite eftertanke, god planering, regelbunden dokumentering och noggrann uppföljning. Miljöplanens syfte är att vara ett dynamiskt och positivt hjälpmedel för att nationen ska kunna organisera miljöarbetet. Den belyser stora delar av verksamheten och vad som behöver åtgärdas inom varje verksamhetsutskott. Miljögruppens roll är att se till att miljöplanen uppdateras varje termin och hålls aktuell. Miljögruppen består av miljöansvarig senior ur nationskollegiet, qurator, utskottskommunikatörer samt frivilliga medlemmar av Hallands Nation som vill bidra med miljökunskap och intresse. Quratorn är ytterst ansvarig för miljöarbetet. Varje utskottskommunikatör ansvarar för att sätta upp miljömål för den kommande terminen i samråd med respektive utskott. De ansvarar även för att förmännen lever upp till de gemensamma målen. Miljöansvarig senior verkar som samordnare och skall stötta både qurator och kommunikatörer samt se till att nationens miljöarbetet inte stannar upp. För att lyckas med miljöarbetet på nationen är det viktigt att miljöplanen utvecklas och förankras i samförstånd med alla nationens medlemmar. Den färdiga miljöplanen tillsammans med miljömålen skall därför antas på terminens första nationsmöte tillsammans med verksamhetsplanen. Lund, september 2015 Lovisa Bohman Miljöansvarig senior ur Nationskollegiet Martin Larrosa Pardo Qurator Sida 2 av 18

3 Innehållsförteckning HALLANDS NATIONS MILJÖPOLICY..4 MILJÖVISION.4 STRATEGI.4 MÅLSÄTTNING..4 ANSVAR & KOMMUNIKATION..5 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING.5 BETYDANDE MILJÖASPEKTER - FOKUSOMRÅDEN 6 MAT & DRYCK...6 ENERGI....6 AVFALL & ÅTERVINNING..6 FÖRBRUKNINGSVAROR 6 INKÖP.. 6 ÖVRIGT 6 MILJÖMÅL HT15.7 UPPNÅDDA MILJÖMÅL BILAGOR.15 NATIONSGRODANS KRITERIER.. 15 Sida 3 av 18

4 HALLANDS NATIONS MILJÖPOLICY MILJÖVISION Hallands Nation ska arbeta för att bidra till ett hållbart och miljövänligt samhälle inom all sin verksamhet. Syftet med miljöpolicyn är att sammanfatta och kommunicera nationens ambitioner och visioner inom miljöarbetet. Den skall vägleda nationens miljöarbete och minska verksamhetens miljöbelastning både praktiskt och genom att främja långsiktigt och hållbart tänkande. Miljöpolicyn och miljöarbetet på nationen följer Hållbart universitets och Nationsgrodans riktlinjer. Målgruppen är nationsaktiva; både quratel, nationskollegiet, förmän och jobbare samt övriga medlemmar, studenter, myndigheter och allmänheten. Nedanstående mening sammanfattar Hallands Nations miljövision: Hallands Nations miljövision är att tillhandahålla en nation av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt att bidra till en hälsosam miljö. STRATEGI Hallands Nation skall sträva efter att vara ledande bland Lunds studentnationer på miljöområdet. Hallands Nation skall verka för att minska sin skadliga miljöpåverkan och skall alltid sträva efter ständig förbättring med sitt miljöarbete. Hallands Nation skall verka för att dess organisation ska genomsyras av ett hållbart tänkande och miljöaspekter ska särskilt beaktas i den dagliga verksamheten. Hallands Nation skall i största möjliga mån begränsa sin energi- och resurskonsumtion samt jobba för att eliminera resursslöseri. Hallands Nation och dess verksamheter skall i möjligaste mån välja miljöanpassade produkter och tjänster. Hallands Nation skall sortera allt sitt avfall i fraktionerna; metall, glas, plast, kartong, papper, matavfall och brännbart. Hallands Nation skall göra miljöpolicyn lättillgänglig för dess medlemmar på hemsidan. Hallands Nation skall informera om vikten av miljöarbete under utbildningsdagen varje termin. Miljömålen skall leda Hallands Nation mot en minskad miljöpåverkan och en hållbar utveckling. Arbetet med att nå målen skall sprida ett engagemang för nationens miljöarbete i den dagliga verksamheten bland de aktiva och främja nationens strävan för ständig förbättring. MÅLSÄTTNING Nationens uttalade målsättning är att skapa kontinuitet i miljöarbetet genom att fortlöpande se över dagsläget, hitta områden med förbättringspotential och komma överens om uppnåbara mål. Målsättningen skall uppdateras inför varje termin. I. Under HT 2015 är målet att tillsätta en miljögrupp, godkänna den nya miljöpolicyn under ett nationsmöte och implementera miljöplanen. II. Det långsiktiga målet är att ansöka om och bli tilldelade miljöcertifieringen Nationsgrodan av Hållbart universitet senast HT Sida 4 av 18

5 ANSVAR & KOMMUNIKATION Miljögruppens roll är att se till att miljöplanen uppdateras inför varje termin och hålls aktuell. Miljögruppen består av miljöansvarig senior ur nationskollegiet, qurator, utskottskommunikatörer samt frivilliga medlemmar av Hallands Nation som vill bidra med miljökunskap och intresse. Quratorn är ytterst ansvarig för miljöarbetet inom organisationen. Samordnare för uppstart- samt uppföljningsmöte är utsedd miljöansvarig senior ur nationskollegiet. Miljöansvarig senior verkar även som stöd till qurator och kommunikatörerna och ser till att miljöarbetet inte stannar upp. Varje utskottskommunikatör ansvarar för att sätta upp miljömål för den kommande terminen i samråd med respektive utskott. Miljömålen skall vara inkluderade i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen godkänns av nationens medlemmar under terminens första nationsmöte. Det är utskottskommunikatörernas uppgift att se till att miljömålen uppfylls. Övriga medlemmar i quratelet skall vara väl insatta i miljöplanen och se till att den efterlevs. Miljömål rörande inköp, servering och avfall/återvinning övervakas av PQs. PQs ansvarar även för att efter varje termins slut ta fram statistik för hur många procent av nationens inköpskostnader som bestod av ekologiska- och lokalproducerade varor. PQe ansvarar för att bästa möjliga teknik (BMT) väljs vid alla större inköp som görs till nationen. Notarien ansvarar för informationsspridning och tillgänglighet av miljöplanen till medlemmar och allmänhet. Miljöansvaret skall dokumenteras i Hallands Nations stadgar och statut. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Miljöplanen följs upp efter varje termin. Genomförda åtgärder flyttas till uppnådda miljömål i tabellen Detta har vi gjort. Kvarstående och nya åtgärder beskrivs i tabellen Miljömål Hallands Nation HT/ VT xx. Efter att miljöplanen har utvärderats och uppdaterats skall en miljörapport göras och arkiveras av miljöansvarig senior. Figur 1. Schematisk bild över miljöledningssnurran som beskriver hur miljöarbetet på Hallands Nation är uppbyggt. Sida 5 av 18

6 BETYDANDE MILJÖASPEKTER - FOKUSOMRÅDEN För att lyckas med miljöarbetet har de mest betydande miljöaspekterna kartlagts och miljömål för varje utskott satts upp. För att underlätta för en revision av Hållbart universitet har miljömålen lagts upp efter Nationsgrodans sex kriterier enligt nedan. För fördjupning i miljöcertifieringen och de olika kriterierna finns hela revisionsdokumentet från Nationsgrodan bifogat, se bilaga 1. MAT & DRYCK De flesta verksamheter som studentnationer tillhandahåller innefattar någon typ av mat- eller dryckesservering. Att servera hållbart producerad mat och dryck i form av ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel och produkter är därför en viktig del i att förbättra miljöarbetet. ENERGI För att fungera effektivt och minimera klimatpåverkan ska nationen demonstrera en hållbar energiförsörjning, arbeta för att maximera effektiviteten och skapa medvetenhet om energibovar i verksamheten. AVFALL & ÅTERVINNING För att minimera nationens miljöpåverkan, samt förbättra luft-, mark- och vattenkvalitet, måste studentnationerna ha kontroll över sin hantering av avloppsvatten, farliga ämnen, källsortering och föroreningsförebyggande åtgärder FÖRBRUKNINGSVAROR Oavsett plats och vilken tillgång på resurser en verksamhet har är det viktigt att demonstrera ett ansvarsfullt förhållningssätt för vattenförbrukning, slitage på produkter och användning av engångsartiklar. INKÖP Alla studentnationer kan använda sin köpkraft för att förbättra hållbarheten i sina försörjningskedjor, vilket är en viktig del av nationernas aktörsroll bland lokala affärsrörelser och samhällsgrupper. Genom att uttrycka sina preferenser för mer hållbara material och leverantörer kan de positiva sociala- och miljömässiga fördelarna väsentligt mångfaldigas. ÖVRIGT Studentnationer för samman människor och verksamheter i samhället, samt tillhandahåller en viktig länk mellan människor och deras studiemiljö. Studentnationer kan tillhandahålla värdefulla socioekonomiska och miljömässiga fördelar och agera som förespråkare för hållbarhet. Sida 6 av 18

7 MILJÖMÅL HT15 MILJÖMÅL HALLANDS NATION HT15 Övergripande mål Delmål Konkretisering: Hur ska målen uppnås? Ansvarig Poäng Nationsgrodan Quratel Mat & Dryck Minst 5% av alla livsmedel som köps in ska vara ekologiska. Möte med Zoega för att omförhandla kontrakt och diskutera kostnad för en övergång till ekologisk kaffe. PQs 3 Undersöka vad det kostar att övergå till ekologiska basvaror. PQs Energi Minska onödig elanvändning på expen. Elektroniska kontorsenheter; datorer, skärmar, kopiatorer, etc. ska stängas av helt efter arbetstid. Quratel Avfall & Återvinning Öka mängden återvunnet material. Det finns tydliga rutiner för tömning av de olika återvinningskärlen och vem som har det övergripande ansvaret, inklusive information om hur en sorterar och vem som ska kontaktas om det behövs. PQs + Miljöansvarig senior 1 Källsortering skall införas enligt befintliga fraktioner (metall, glas, plast, kartong, matavfall och brännbart) på expen. PQs Förbättra källsorteringssystemet och rutinerna i köket, slabbet, baren och puben. PQs + Miljöansvarig senior 1 Förbrukningsvaror Reducera nationens pappersförbrukning. En inventering ska göras av hur mycket tryckt kommersiell reklam som nationen tar emot. Avsändare till oönskade annonser skall uppmanas att sluta posta dem till nationen. Notarien 2 Sida 7 av 18

8 MILJÖMÅL HALLANDS NATION HT15 Protokoll, post och information om nationsmöten samt liknande meddelanden skall inte skrivas ut utan distribueras elektroniskt i största möjliga mån. Quratel 1 Reducera nationens användning av engångsplastglas. Köpa in hårda plastglas för vattenservering i slabbet, baren och puben. PQs 2 Inköp Energieffektivisera matlagningen i köket. En ny spis skall köpas in till köket. PQs 4 Husstyrelsen Energi Minska onödig elanvändning på expen. Elektroniska kontorsenheter; datorer, skärmar, kopiatorer, etc. ska stängas av helt efter arbetstid. Husförmän Öka energieffektiviteten hos nationens elektriska utrustning. Det ska utföras en inventering av den elektriska utrustningen med ålder och energieffektivitet samt en plan på vilka enheter som ska ersättas och när. Husförmän 4 Minska nationens energiförbrukning. Siffror för nationens energianvändning ska hämtas regelbundet (minst en gång per termin) för att föra register över, och kunna jämföra, energiförbrukningen över tid. Husförmän 2 Avfall & Återvinning Öka mängden återvunnet material. Rutiner ska tas fram för hur farligt avfall och grovavfall ska sorteras och förvaras säkert tills det tas till en återvinningsstation. Husförmän 1 Sida 8 av 18

9 MILJÖMÅL HALLANDS NATION HT15 Klubbutskottet Kommunikatör: Jon Kristoffersson Mat & Dryck Minst 5% av alla drycker som köps in ska vara ekologiska. Ordna ett möte med Åbro för att diskutera byte till ekologisk standardöl, alternativt undersöka möjligheterna och medförande kostnader att byta leverantör till TT som har ekologisk öl som standardöl. PQs Inköp Reducera användning av engångsplastglas. Köpa in en liten diskmaskin till slabbet. Hela utskottet + PQs Undersöka möjligheten att köpa in glashotglas till slabbet. PQs Pubutskottet Kommunikatör: Jesper Forsgren Mat & Dryck Minst 5% av alla livsmedel som köps in ska vara ekologiska. Förmännen ska välja ekologiska alternativ vid beställning av livsmedel i den mån som budgeten tillåter. förmän + Pubkommunikatör Aniarautskottet Kommunikatör: Malin Glanzmann Mat & Dryck Minst 5% av alla livsmedel som köps in ska vara ekologiska. Förmännen ska välja ekologiska alternativ vid beställning av livsmedel i den mån som budgeten tillåter. förmän + Aniarakommunikatör Minst 5% av alla drycker som köps in ska vara ekologiska. Ordna ett möte med Pernod Ricard och/eller Galatea för att diskutera om de har något ekovin/ bubbel, och om det går att få rabatterat pris på dessa. PQs Avfall & Återvinning Öka mängden återvunnet material. Införa källsortering enligt befintliga fraktioner (metall, glas, plast, kartong, matavfall och brännbart) på Aniara. PQs + Aniarakommunikatör Sida 9 av 18

10 MILJÖMÅL HALLANDS NATION HT15 Förbrukningsvaror Reducera användandet av engångsplastglas. Åbroglasen skall används till smoothie-servering under brunchen och glasshotglasen från slabbet ska flyttas till Aniara för att användas under sittningarna. Hela utskottet 1 PR-utskottet Kommunikatör: Mikaela Theander Energi Minska energislöseri. Laddaren skall alltid tas ut ur vägguttaget när elektroniska apparater så som kamera och dator inte laddas. Främst fotoförmän Övrigt Minska onödigt spill. Märk uppladdningsbara batterier väl så att de inte slängs av misstag. förmän Aktivitetsutskottet Kommunikatör: Marcus Schönbeck Mat & Dryck Förbrukningsvaror Övrigt Minst 5% av alla livsmedel som köps in till servering på NATU- och novischevent ska vara ekologiska. Planera och genomföra ett grönt -event. Inventera och dokumentera hur mycket pynt som finns till NATUoch novischevent för att reducera onödiga inköp. Genomföra ett större grönt - event VT16. Förmännen ska välja ekologiska alternativ vid beställning av livsmedel så att budgeten hålls. Fair Trade Challenge - fika den 15/10 under HT15. Pynt som köps in ska hålla länge och gå att använda flera gånger. Undersöka möjligheterna för att genomföra gröna veckan under VT16. förmän NATU 4 PQs Miljöansvarig senior 2 Sida 10 av 18

11 MILJÖMÅL HALLANDS NATION HT15 Övriga Kommunikatör: PQs Minska överdosering av tvättmedel. Ta fram doseringsmått för tvättmedel. Förbrukningsvaror Textilvårdsförmän 1 Totalt antal poäng Nationsgrodan 32 Sida 11 av 18

12 UPPNÅDDA MILJÖMÅL DETTA HAR VI GJORT Övergripande mål Delmål Egenkontroll Poäng Nationsgrodan Quratel Avfall & Återvinning Inköp Övrigt Husstyrelsen Energi Avfall & Återvinning Expen är utrustad med synligt märkta behållare för returpapper inom nära räckhåll för varje skrivare eller kopiator. Kärl för alla typer av återvinningsfraktioner (metall, glas, plast, kartong, papper, matavfall och brännbart) är tillgängliga i de allmänna delarna av nationen. När färgpatroner till skrivaren är slut skickas de tillbaka till företaget. Nationens datorer, skrivare och kopieringsmaskiner är inställd på automatisk dubbelsidig utskrift. Pappret som köps in till skrivaren på expen är FSC-märkt. Det finns tydliga skyltar på nationens diskmaskiner som uppmanar att fylla maskinerna fulla innan start. Det finns tydliga skyltar på expen som uppmanar att stänga av belysningen helt efter arbetstid. Elektroniska kontorsenheter, t.ex. kopieringsmaskiner och datorer, ska antingen vara inställd på automatisk stand-by eller vara utrustade med en extra timer. Det finns rörelsedetektorer för takbelysningen på toaletterna på klubben. Alla duschmunstycken och handfatsstrilar för boende på huset är snålspolande. Kärl för alla typer av återvinningsfraktioner (metall, glas, plast, kartong, papper, matavfall och brännbart) är tillgängliga i varje korridor. Notarie 1 PQs 1,5 Notarie 1 Notarie 2 PQe 1 PQs 1 Husförmän Husförmän 3 Husförmän 1 Husförmän 1 Husförmän 1 Sida 12 av 18

13 Övrigt Återvinningskärl för batterier finns synlig för både aktiva medlemmar och personer som bor på nationen. Det finns tydliga skyltar på nationens tvättmaskiner som uppmanar att fylla maskinerna fulla innan start. Husförmän 1 Husförmän 1 Klubbutskottet Mat & Dryck Ekologiska drycker som serveras i slabbet och baren: Sailor Vodka, Gin. PQs + förmän 2 Avfall & Återvinning Barerna källsorterar i fraktionerna: metall, glas, plast, kartong och brännbart. förmän + PQs Pubutskottet Mat & Dryck Det serveras alltid minst ett vegetariskt matalternativ under pubutskottets verksamheter. förmän 3 Vattenkokare och kastrullock används vid uppkokning av vatten till matlagningen. förmän Ekologiska drycker som serveras i puben: Oxford gold och Sigtuna organic ale. PQs + förmän 2 Avfall & Återvinning Puben och köket källsorterar i fraktionerna: metall, glas, plast, kartong, matavfall och brännbart. förmän + PQs Matrester slängs inte bort, de ges till jobbare eller boende på nationen. förmän Aniarautskottet Mat & Dryck Det serveras alltid minst ett vegetariskt matalternativ under aniarautskottets verksamheter. förmän 3 Vattenkokare och kastrullock används vid uppkokning av vatten till matlagningen. förmän Avfall & Återvinning Köket källsorterar i fraktionerna: metall, glas, plast, kartong, matavfall och brännbart i köket. förmän + PQs Matrester slängs inte bort, de ges till jobbare eller boende på huset. förmän PR-utskottet Sida 13 av 18

14 Aktivitetsutskottet Mat & Dryck VT14, v. 22 (26/5-1/6), genomfördes gröna veckan. Under en hel vecka köptes det så långt som möjligt in ekologiska och lokalproducerade livsmedel till den ordinarie verksamheten. Miljögruppen + NATU Övriga Energi Det finns tydliga skyltar vid alla lampknappar i lokalerna som uppmanar att stänga av belysningen helt efter arbetstid. Gillestugeförman Totalt antal innestående poäng Nationsgrodan 30 Sida 14 av 18

15 BILAGOR NATIONSGRODANS KRITERIER Sida 15 av 18

16 Sida 16 av 18

17 Sida 17 av 18

18 Sida 18 av 18

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion. läsåret 2016/2017

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion. läsåret 2016/2017 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion läsåret /2017 Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga

Läs mer

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän.

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän. Aktiviteter & Information 1 Miljöaktiviteter för nationens medlemmar arrangeras minst två gånger per termin. 2 gånger per termin Miljöutskottet planerar och samordnar. 2 En gång per termin, lämpligen i

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Meteorologiska institutionen. Generell miljöpolicy vid Meteorologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Meteorologiska institutionen. Generell miljöpolicy vid Meteorologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Meteorologiska institutionen Generell miljöpolicy vid Meteorologiska institutionen Miljöpolicy MISU har som sin främsta verksamhet att bedriva forskning och utbildning inom det meteorologisk-oceanografiska

Läs mer

2013 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU

2013 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Linköpings Universitet Beslut LiU-2013-00358 Universitetsförvaltningen 2013-02-14 2013 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Diplomeringen av studentsektioner som Gröna Sektioner

Läs mer

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

Hallands Nation Verksamhetsplan HT12. Quratelet: Magdalena Stadler, Marcus Högman, André Kingstedt, Amanda Kalén och Lisa Johansson

Hallands Nation Verksamhetsplan HT12. Quratelet: Magdalena Stadler, Marcus Högman, André Kingstedt, Amanda Kalén och Lisa Johansson Verksamhetsplan HT12 Quratelet: Magdalena Stadler, Marcus Högman, André Kingstedt, Amanda Kalén och Lisa Johansson Nationen Hallands Nation är fortsatt en nation där alla studenter från alla fakulteter

Läs mer

BYGG OCH MILJÖKONTORET INTERN MILJÖPLAN

BYGG OCH MILJÖKONTORET INTERN MILJÖPLAN BYGG OCH MILJÖKONTORET INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision.

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision. UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning (IC) ska arbeta aktivt för att skapa kontaktnät mellan studiekamrater, partneruniversitet och företag och därigenom främja kulturella utbyten, internationella

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Rektor 2016-02-15 Revidering: - Dnr: HDa 1.2-2016/168 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2004 Fastställd 2003-12-11

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2004 Fastställd 2003-12-11 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2004 Fastställd 2003-12-11 Företag: Gatuadress: Postadress: Miljöansvarig: Tel: Grundvillkor Vi följer gällande lagar/tillstånd och har inga anmärkningar för pågående verksamhet

Läs mer

Checklista för hållbara konferenser och event

Checklista för hållbara konferenser och event Checklista för hållbara konferenser och event regiongavleborg.se Bakgrund Vi vill ha ett hållbart Region Gävleborg där vi arbetar för att alla människor har möjlighet att delta på lika villkor och främjar

Läs mer

Miljömål Östrabo 1 10/11

Miljömål Östrabo 1 10/11 Miljömål Östrabo 1 10/11 1. Elevernas kunskaper och attityder Till skolans uppgifter hör att ge eleverna intresse av och tillräckliga kunskaper för att fatta kloka beslut vad gäller miljö, energi och resurshantering.

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

MiljöProgram Kristianstads nation

MiljöProgram Kristianstads nation MiljöProgram Kristianstads nation Allmänt Syfte Syftet med Kristianstads nations miljöprogram är att underlätta och stödja miljöarbetets utveckling i nationen. Miljöprogrammet ska finnas öppet tillgängligt

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Miljöpolicy miljömål miljöansvar

Miljöpolicy miljömål miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2014-11-12 Ekologigruppen AB Miljöpolicy miljömål miljöansvar Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en

Läs mer

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Krishanteringsplan LUNDS NATION LUND Upprättad 2007-09-01 - Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Rev. 2011-06-15 2012-06-23 2013-09-06 2014-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Ansvarsfördelning

Läs mer

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09 MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09 1 Institutionens miljögrupp har i sitt arbete använt de miljömål som universitetet/sahlgrenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ferms Åkeri gällande:

Verksamhetsberättelse för Ferms Åkeri gällande: Verksamhetsberättelse för Ferms Åkeri gällande: Miljö Arbetsmiljö och Trafiksäkerhet Kvalitet Verksamhetsberättelsen uppdaterades i maj 2015 och är giltig till och med maj 2016 Ferms Åkeri Besöksadress

Läs mer

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav.

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav. arkiveras som redovisande dokument. Utgåva 2 Sid. 1(6) 2011-10-25 Lag Hur berörs vi Hur gör vi Kommentarer Dat./Sign Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter.

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-06-15 Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Måltidsenheten Dokumentnamn Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för molekylär och klinisk medicin, IMK Hälsouniversitetet 581 85 LINKÖPING Anneli Pedersen Brandt

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för molekylär och klinisk medicin, IMK Hälsouniversitetet 581 85 LINKÖPING Anneli Pedersen Brandt LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för molekylär och klinisk medicin, IMK Hälsouniversitetet 581 85 LINKÖPING Anneli Pedersen Brandt RAPPORT Sid 1 (6) 2004-09-14 Miljöpåverkande verksamhet vid IMK -

Läs mer

Kostplan Söderköpings kommun 2016-2018. Antagen av Servicenämnden 2015-11-24

Kostplan Söderköpings kommun 2016-2018. Antagen av Servicenämnden 2015-11-24 Kostplan Söderköpings kommun 2016-2018 Antagen av Servicenämnden 2015-11-24 1. Kostplanens roll i styrkedjan Servicenämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att under 2015 göra en revidering av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Lönngården 2015/2016 Lönngårdens vision Alla

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Budget. Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15

Budget. Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15 Budget 2016 Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15 Innehåll 1. Utskottsbudget... 2 1.2 Studiesociala... 2 1. 3 Corpus Callosum... 2 1. 4 Kiru... 2 1.5 Forskningsutskottet... 2 1.6 Styrelsen/övrigt...

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård Hälsa Sjukvård Tandvård Policy Miljöpolicy 2008-2010 Att ta hänsyn till miljön är viktigt, för att medverka till en långsiktig, hållbar utveckling. I denna miljöpolicy anges inriktningen för miljöarbetet

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem 4 Intern revision MILJÖINVENTERING

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015 Klimatpakten Nyhetsbrev April 2015 Välkommen till nya Klimatpakten! Från och med 2015 är Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, ordförande för Klimatpakten. Läs hennes tankar om Klimatpakten och

Läs mer

Hållbar utveckling På Ehrensvärdska Gymnasiet

Hållbar utveckling På Ehrensvärdska Gymnasiet Hållbar utveckling På Ehrensvärdska Gymnasiet Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Livsmedel och transporter Bakgrund sid. 4 Utförande sid. 4 Slutdiskussion sid. 5 Energihantering Bakgrund sid. 6 Frågeställning

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Utdrag ur lokalstadgan 3 Klubbens högsta beslutande instans är klubbmötet. Klubbens verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen. 3.1 Klubbens huvudverksamhet styrs operativt av sektorer. Styrelsen

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Underlätta! Välj ett system som fungerar

Underlätta! Välj ett system som fungerar Underlätta! Välj ett system som fungerar Minska restavfallet Avfallshantering kan vara kostsam och mycket av det avfall som skulle kunna återvinnas, sorteras som restavfall. Det innebär stora mängder

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER

KOSTPOLICY RIKTLINJER KOSTPOLICY RIKTLINJER INLEDNING Syfte med riktlinjerna Riktlinjerna är ett komplement till Kostpolicyn och syftar till att säkerställa en hög och jämn nivå i hela Kost skolas verksamhet. Vidare är syftet

Läs mer

usiftennis verksamhetsplan

usiftennis verksamhetsplan usiftennis verksamhetsplan ht2012 vt2015 vision: vi utvecklas som människor genom tennisen ledstjärnor: glädje, hälsa, ärlighet & ansvar Mål: 1. Beläggning tennisskolan: Säsong 1 (ht2012 - vt2013) - 85

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN SYFTE FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2014-06-25 1 (9) Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 2014 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Din roll som kontaktperson

Din roll som kontaktperson Din roll som Bjurholms kommun Kontaktperson Enligt SoL 5 kap. Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och

Läs mer

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun 1. Kedja översikt Kedjans namn: Skolrestauranger Ansvarig och kontaktperson för KRAV-certifiering: Madelene Lagerlöf Internrevisorer:

Läs mer

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 MILJÖPOLICY Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 Inledning I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Paletten www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv. 2 AFA FASTIGHETER,

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

Alkoholpolicy för Kristianstads Nation Antagen av nationsmötet: 2004-03-23 Senast reviderad av nationsmötet: 2015-12-10

Alkoholpolicy för Kristianstads Nation Antagen av nationsmötet: 2004-03-23 Senast reviderad av nationsmötet: 2015-12-10 Alkoholpolicy för Kristianstads Nation Antagen av nationsmötet: 2004-03-23 Senast reviderad av nationsmötet: 2015-12-10 Mål Alla, såväl gäster som funktionärer, ska vara och uppleva sig trygga med anledning

Läs mer

Området försörjs med värme från Ryaverket som distribueras via Alingsåsvägen

Området försörjs med värme från Ryaverket som distribueras via Alingsåsvägen Nulägesbeskrivning Läge Norrby ligger centralt i Borås med närhet till både centralstation och citykärnan Det finns grönområden inom området men det ligger också nära grönområden utanför Norrby som t ex

Läs mer

NORDENS LEDANDE ÅTERVINNINGS- FÖRETAG

NORDENS LEDANDE ÅTERVINNINGS- FÖRETAG Stål Järn & Metall Returpapper NORDENS LEDANDE ÅTERVINNINGS- FÖRETAG Olja Trading Miljöservice Finans Stena Metallkoncernen Järn & Metall Bilar & Kylmöbler Transformatorer Papper, wellpapp och kartong

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

MILJÖ- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2 Innehåll VERKSAMHET. 5 ENERGI. 7 KONTOR OCH INKÖP. 8 MÅLTIDER.. 9 VATTEN OCH RENGÖRING..11 AVFALL OCH AVLOPP. 12 FÖRSKOLEGÅRDEN 14 LOKALER 16 UPPGIFTER OM ENERGI

Läs mer

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne.

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. LYFTIS lyft teknikämnet i skolan Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Cecilia Zachrisson, tekniklärare Gröndalskolan, Nynäshamns kommun: En F-9 skola Jag är ensam tekniklärare

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2001/5278/Kn Remissvar Naturvårdsverkets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM Upprättad av Richard Sundgren

MILJÖLEDNINGSSYSTEM Upprättad av Richard Sundgren MILJÖLEDNINGSSYSTEM Upprättad av Richard Sundgren REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Sida 1 av 6 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM Sid. 3-4 Miljöpolicy sid. 3 Riktlinjer sid. 3 Miljömål sid. 3 Ansvarsfördelning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

KUNGSHOLMENS KORTTIDSHEM

KUNGSHOLMENS KORTTIDSHEM Sid 1 (5) KUNGSHOLMENS KORTTIDSHEM Inledning Kungsholmens korttidshem är beläget vid Fridhemsplan nära både stadsmiljö och parker. Vi erbjuder föräldrarna avlastning för barn och ungdomar mellan 7-23 år

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Jäv och beroende. Enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2011

Jäv och beroende. Enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2011 Jäv och beroende Enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2011 Förord Sveriges Kommuner och Landsting undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur

Läs mer

Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg

Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Välkommen som hyresgäst till Brf Häggen 17:10 i Vasastaden, Göteborg! Vi hälsar dig välkommen som

Läs mer

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 UPPFÖLJNING... 3 1.4 REGELKRAV...

Läs mer

Protokoll 2015:6 1. INLEDNING. Frånvarande. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande. 1.3 Godkännande av föredragningslistan

Protokoll 2015:6 1. INLEDNING. Frånvarande. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Val av mötesordförande. 1.3 Godkännande av föredragningslistan Protokoll 2015:6 Styrelsemöte 2015:6, Närvarande Anna Gottfridsson Jenny Irwert Karolina Natt och Dag Panagiotis Johan Nikolis Jan Månson Magnus Bernhardson Frånvarande Markus Forsgren David Udén Micael

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012-01-18

Protokoll Styrelsemöte 2012-01-18 Närvarande: Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig, Rasmus Palm och Robert Tiinus 1. Mötet öppnas Robert Tiinus öppnar mötet 18.13. 2. Mötets beslutsmässighet Mötet anser att mötet är behörigt utlyst. 3. Val

Läs mer

Gemensam uppföljning ska ske regelbundet. SPSM kommer att kalla till gemensamma uppföljningsmöten.

Gemensam uppföljning ska ske regelbundet. SPSM kommer att kalla till gemensamma uppföljningsmöten. Krav på tjänsten Upphandlingen omfattar städning av Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler på Neptuniplan 7 i Malmö, Västra Esplanaden 9A i Växjö och Södra Långgatan 62 i Kalmar, enligt kravspecifikation

Läs mer

Guld & gröna skogar. Miljöpolicy och önskade miljöinvesteringar för Stiftelsen Malmö sommargårdar

Guld & gröna skogar. Miljöpolicy och önskade miljöinvesteringar för Stiftelsen Malmö sommargårdar Guld & gröna skogar Miljöpolicy och önskade miljöinvesteringar för Stiftelsen Malmö sommargårdar Gemensamt framtagen av stiftelsens personal och styrelse Miljöpolicy De följande fem sidorna innehåller

Läs mer

Företagskultur ACTIVE LANDVETTER AB

Företagskultur ACTIVE LANDVETTER AB Företagskultur ACTIVE LANDVETTER AB Till alla medarbetare på Active Landvetter Denna handbok är skapad för alla medarbetare på Active Landvetter AB. Handboken beskriver företagets värderingar & kultur,

Läs mer

Härmed intygas att försäljning av folköl och/eller tobak har upphört Från och med (datum):

Härmed intygas att försäljning av folköl och/eller tobak har upphört Från och med (datum): Försäljningsställe Namn på butik, kiosk eller restaurang: Gatuadress: Telefon: Postnummer och postort: E-postadress: Avanmälan gäller Tobak Folköl Ägare/Faktureringsadress Bolagsnamn: Gatuadress: Telefon:

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Grön Flagg 2007-2008

Grön Flagg 2007-2008 Grön Flagg 2007-2008 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbete med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 07-08 har förskolan valt att fortsätt Grön Flaggarbetet under temat KRETSLOPPET. Förskolan har nu

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Förskolan Segelkobben

Rapport. Grön Flagg. Förskolan Segelkobben Rapport Grön Flagg Förskolan Segelkobben Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-09-18 17:41:51: Tillsammans kan vi göra mycket och NI gör mycket! Ni verkar ha ett engagemang som syns mellan raderna i er

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning Bilaga 17:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 10 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1967/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman, Fet Naturvårdsverkets rapport Kvalitet

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer