Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande"

Transkript

1 1(27) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson (S) Lars-Erik Svensson (M) Inga Magnusson (S) Johnny Bergman (KD) Kaarina Rantanen (SD) Britta-Lena Ljungman (MP) Lennart Hansson (S) Ros-Marie Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Dag Ivarsson (M) Censurerat Övriga närvarande Yvonne Johansson (GKPS) ej tjänstg ers Helena Ståhl, socialchef Åsa Månsson (S) ej tjänstg ers Gunilla Kaij Bevheden Daniel Landin (S) ej tjänstg ers, Mensur Numanspahic, Christine Ivarsson (M) ej tjänstg ers Kenneth Lindhe Jan Kornemalm (SD) ej tjänstg ers Johnny Kvarnhammar, Anna-Karin Bengtsson (MP) ej tjänstg ers Mona Linné, sekreterare Wilhelmina Agrell (S) ej tjänstg ers Andreas Arvidsson R, 166 Ida Gustavsson (C) ej tjänstg ers 164-del av 170 Susanna Möller, 167 Margot Malmqvist (S) ej tjänstg ers Tony Persson, 167 Justerare Ingmar Bernthsson Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 29 oktober 2012, klockan Underskrifter Sekreterare Mona Linné Paragrafer Sekretess Ordförande Gun Christensson Justerare Ingmar Bernthsson

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Mona Linné

3 3(27) Ärendelista 164 Protokolljustering Godkännande av dagordning Internrevision Bergfast kök Riktlinjer för serveringstillstånd forts Fri information och information från konferens Lägesrapport EFS-projekt , budgetuppföljning september forts , äldreomsorg, trygghetsboende Sociala investeringar Justering avgifter äldreomsorg Avgifter externa placeringar psykiatri forts Delegationsordningen, försörjningsstöd forts Samverkansavtal barn- och ungdomspsykiatrin Uppföljning av Lex Sarah utredning gällande arbetssituationen på Barn- och familjeenheten Individ och familj, information samverkansprocessen Våra Barn Vård och omsorg, avskrivning SEKRETESS avgiftsskulder , månadsrapport, sekretess , delegationsanmälan, övrigt Allmänt beredande utskottets protokoll den 9 oktober Individ- och familjeutskottets protokoll den 27 september

4 4(27) 164 Protokolljustering utser Ingmar Bernthsson till justerare.

5 5(27) 165 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen.

6 6(27) 166 Internrevision Bergfast kök Dnr 2012.SN beslutar godkänna resultat av internkontroll på Bergfast kök samt lägga informationen till handlingarna. Bakgrund och sammanfattning har vid sitt sammanträde fattat beslut om att anta riktlinjer för egenkontroll i tillagningskök och återkoppling till ansvarig nämnd. är att betrakta som livsmedelsföretagare och är ansvarig för att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra. Kostchef Andreas Arvidsson Rosenqvist informerar nämnden vid sammanträdet vad detta ansvar kan innebära och hur nämnden kan leva upp till sitt ansvar. Dagens sammanträde Andreas Arvidsson Rosenqvist informerar om internrevisionen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2012 från Mensur Numanspahic. Skrivelse från kostchef Andreas Arvidsson Rosenqvist daterad 18 september skickas till: Andreas Arvidsson Rosenqvist

7 7(27) 167 Riktlinjer för serveringstillstånd Dnr 2012.SN beslutar föreslå kommunfullmäktige - anta förslaget till riktlinjer för serveringstillstånd - uppdraga åt förvaltningen att vid behov revidera riktlinjerna - anta förslaget till nya avgifter samt att på sikt få en harmonisering av dessa taxor med Hässleholms kommun. beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utse tjänstemän till tillsynsmän istället för politiker. Bakgrund och sammanfattning Allmänt beredande utskottet beslutade på sitt sammanträde att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer samt göra en översyn av de taxor som tillämpas. Osby kommun har inte aktuella/uppdaterade riktlinjer för provsmakningsoch serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Lagstiftaren anger att det är mycket viktigt att kommuner har tydliga regler som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. I arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer för serveringstillstånd har undersökning och inläsning av andra kommuners riktlinjer gjorts nogsamt. Förslaget till riktlinjer bygger på den modell för detta som Statens folkhälsoinstitut presenterat. Kontakt har även tagits vid ett flertal tillfällen med tillståndsenheten i Hässleholms kommun, som enligt avtal med oss handhar utredningar om serveringstillstånd i Osby kommun. Dagens sammanträde Susanna Möller, tillståndsenheten i Hässleholm och Tony Persson informerar om riktlinjerna för serveringstillstånd och avgifterna. sunderlag ABU , 65 ABU , 82 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd. Förslag till nya taxor för serveringstillstånd gällande från

8 8(27) 167 forts skickas till: Kommunfullmäktige Helena Ståhl Gunilla Kaij Bevheden Tony Persson

9 9(27) 168 Fri information och information från konferens Mensur Numanspahic informerar - att två personer väntar på särskilt boende. Gunilla Kaij Bevheden - tackar för uppvaktningen på hennes 50-årsdag. Johnny Kvarnhammar informerar - om utredningen avseende Lex Maria anmälan. Kaarina Rantanen informerar - från politikerpraktik på Villa Eken. Ingmar Bernthsson efterfrågar - en utredning av hur samarbetet fungerar mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltning. Utredningen bör belysa vad som fungerar, vad som kan bli bättre och vad som kan göras för att förbättra samarbetet. Han kommer även att ta upp detta på utbildningsnämnden i eftermiddag. Dag Ivarsson efterfrågar - information från arbetsmarknadsprojektet och kriterier hur man mäter resultatet, till SN i november. Jimmy Ekborg informerar - från politikerpraktiken på Resurshuset där han bl a besökte Växthuset och Biltvätten. Helena Ståhl - föreslår att Individ- och familjeutskottet den 20 december 2012 flyttas till tisdag den 18 december 2012 efter s möte. Detta godkänns av ledamöterna. Helena Ståhl, Gun Christensson, Marika Bjerstedt Hansen och Gunilla Kaij Bevheden informerar - från Socialstyrelsens konferens i Stockholm avseende barns och ungas psykiska hälsa. Jan Kornemalm informerar - från politikerpraktik inom hemtjänsten i Osby.

10 10(27) 169 Lägesrapport EFS-projekt Dnr 2012.SN lägger informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Helena Ståhl informerar att grundutbildningen i Lean har startat.

11 11(27) 170, budgetuppföljning september 2012 Dnr 2012.SN beslutar - uppdra åt förvaltningen att ytterligare intensifiera arbetet med att optimera personalresurserna inom hemtjänsten för att nå upp till ett snitt om 65% i direkttid enligt förutsättningarna för LOV-ersättningen, - fortsatt återhållsamhet i verksamheterna ska tillämpas, samt - att anmäla till kommunfullmäktige (KF) att socialnämnden (SN) prognostiserar ett överskridande av KF:s budgetram för SN år 2012 med cirka tkr. Härav avser tkr försörjningsstöd och tkr avser IFO i övrigt bl.a. placeringar. Bakgrund och sammanfattning Uppföljningen för september prognostiserar ett underskott om tkr vilket är en försämring med tkr jämfört med juni. Den största försämringen finns inom IFO (Individ o Familj) och beror på att ytterligare beslut om placeringar av såväl barn som vuxna fattats under hösten. Utöver detta har prognosen för försörjningsstödets underskott skrivits upp ytterligare, då det fortfarande inte syns några positiva signaler på detta område. Överskottet för flyktingverksamheten har skrivits ner ytterligare. Detta hänger framför allt samman med att barn, som vi förväntade oss kunna placera i eget boende fått avslag på asylansökan, vilket påverkar prognosen i negativ riktning. Den största orsaken till det totala underskottet inom IFO är att kostnaderna för försörjningsstödet kraftigt överstiger budget ( tkr) och det är därför rimligt att arbetet med att få personer självförsörjande intensifieras. Vår förhoppning är att det beslutade arbetsmarknadsprojektet på sikt skall ge en positiv utveckling för försörjningsstödet. Det totala underskottet för IFO verksamheten prognostiseras till tkr. LSS-verksamheten prognostiserar en försämring med 170 tkr. Anledningen är framför allt ökning av såväl assistansärenden som kontaktfamiljer samt ökade kostnader för sjuklön till kooperativ. Det totala underskottet för LSS-verksamheten prognostiseras till 980 tkr. Äldreomsorgen totalt pekar mot ett underskott med 364 tkr. Detta är en försämring, som i huvudsak återfinns inom hemtjänsten. Arbete pågår, i enlighet med beslut i socialnämnden, för att optimera bemanningen i denna verksamhet.

12 12(27) 170 forts Det bör observeras att i prognosen ingår också de om ställningskostnader motsvarande 500 tkr för årets första månader som beror på att organisationsförändringen och neddragningen i ledningsorganisationen försenades till följd av sent fattade beslut och turordningsförhandlingar. Förslaget till beslut innebär ett fortsatt arbete med redan beslutade åtgärder. Några nya förslag läggs inte av förvaltningen. Dagens sammanträde Helena Ståhl, Gunilla Kaij Bevheden, Mensur Numanspahic och Kenneth Lindhe informerar om budgetuppföljning september sunderlag Tjänsteskrivelse från Kenneth Lindhe Uppföljning september 2012, Stratsys rapport. Skrivelse från Mensur Numanspahic Vakanshållning av en heltidstjänst inom hemtjänsten Osby / Killeberg. ABU , 77 skickas till: Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Kommunchef Pia Lindvall Bengtsson, ekonomi

13 13(27) 171, äldreomsorg, trygghetsboende Dnr 2012.SN beslutar lägga informationen till handlingarna. Bakgrund och sammanfattning Ett av kommunfullmäktigemålen för äldreomsorgen 2012 är att aktivt arbeta för att öka antalet trygghetsboende. En del av det aktiva arbetet bör vara att göra en utredning som omfattar en inventering av såväl det aktuella som det långsiktiga behovet av trygghetsboende. Inventeringen bör göras i relation till demografiska prognoser och antalet särskilda boendeplatser. Utredningen bör vidare omfatta förutsättningar, kriterier samt synpunkter från den aktuella målgruppen. Socialchefens bedömning är att det också är angeläget med information till allmänheten om vad ett trygghetsboende är för att skapa ett intresse för denna boendeform. Dagens sammanträde Helena Ståhl informerar från äldredagen, från möte med kommunala pensionärsrådet samt att synpunkter kommit in från pensionärsorganisationerna. Det finns ett stort intresse, viktigt att hyreskostnaden inte är för hög, önskemål om centralt läge. sunderlag ABU , 13 SN , 34 Helena Ståhl redogör i skrivelse den 20 januari SN , 93

14 14(27) 172 Sociala investeringar Dnr 2012.SN beslutar ge förvaltningen i uppdrag att planera för en temadag på temat Förebyggande arbete bland barn och unga, samt att förvaltningen på socialnämndens sammanträde presenterar förslag på upplägg av denna dag. Bakgrund och sammanfattning Det pågår sedan ett stort antal år diskussioner kring vikten av att arbeta förebyggande bland framförallt barn och unga, med avsikt att förhindra att dessa senare i livet hamnar i olika typer av utanförskap. De flesta är överens om att detta arbete är viktigt och dessutom samhällsekonomiskt lönsamt. Detta faktum betyder dock inte att arbetet prioriteras i den omfattning som vore önskvärt. En av anledningarna till detta är sannolikt att kostnaden för det förebyggande arbetet inte sällan hamnar hos en aktör, som i ett senare skede inte kan tillgodogöra sig tillräckligt mycket av vinsten från investeringen. En annan kan vara konkurrensen med mer akuta behov och en tredje att åtgärder att detta slag ofta ger effekt efter relativt lång tid. Det senare kolliderar en del med de relativt korta tidsperspektiv, som råder i kommuners ekonomiska planering. Med utgångspunkt i Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs arbete, där de tagit fram en modell för socioekonomisk analys, har på senare år ett antal kommuner börjat arbeta med så kallade sociala investeringar. Kort kan det sägas fungera på det viset att pengar, utöver de som behövs för ordinarie drift, avsätts för projekt som förväntas bidra till att man på lång sikt gör de vinster (ofta uteblivna kostnader men även intäkter), som följer av att människor blir självförsörjande skattebetalare i stället för att hamna i utanförskap. Vi vill i samarbete med framförallt utbildningsförvaltningen, men även med andra som kan tänkas intresserade, väcka tankar kring detta även i vår kommun. En början tror vi vore att anordna en dag där vi bjuder in personer, som sysslat med dessa frågor, för att få inspiration att gå vidare. sunderlag Tjänsteskrivelse från Kenneth Lindhe. SKL:s skrift Värdet av en god uppväxt. Se SKL:s hemsida. Sök på: Värdet av en god uppväxt. ABU , 79 skickas till: Kommunstyrelsen

15 15(27) 173 Justering avgifter äldreomsorg Dnr 2012.SN beslutar att omsorgsavgifter inom äldreomsorgen från och med den debitering som sker i november månad 2012 skall vara: För hemtjänst 220 kr per utförd timme För särskilt boende kr Avgifter justeras vid varje årsskifte utifrån förändring i prisbasbeloppet. Bakgrund och sammanfattning Vid övergången till det nya verksamhetssystemet Treserva har det framkommit att den modell för avgiftsberäkning, som tidigare använts i vår kommun inte stämmer överens med de riktlinjer som gäller. Modellen har för hemtjänsten bestått av en matris där hänsyn tagits till såväl inkomst som hjälpbehov. För hemtjänsten har det visat sig att ett pris per utförd timme är det mest rimliga, och det som används av de flesta kommuner. Införandet av insatsregistrering gör dessutom att vi i dag har bra kontroll över hur mycket tid som utförs hos varje person. Efter att ha tittat på kommuner i vårt grannskap har vi kommit till slutsatsen att 220 kr per utförd timme är ett rimligt pris. Maxtaxa på kr/månad gäller naturligtvis fortfarande varför 8 timmar per månad blir det, som man max behöver betala för. Dessutom gör den beräkning av förbehållsbelopp, som finns för avgifter inom äldreomsorgen, att de med låg inkomst även fortsättningsvis får reducerad avgift. För särskilt boende har en modell som tagit hänsyn till inkomst använts. Med de riktlinjer kring förbehållsbelopp som finns, menar vi att denna spelat ut sin roll. Förslaget från vår sida är därför att avgiften sätts till den maximala avgiften kr för alla. De med låg inkomst kommer, på grund av beräkningen av förbehållsbelopp, att få sin avgift reducerad. sunderlag Tjänsteskrivelse från Kenneth Lindhe. Avgifter från och med ABU , 80 skickas till: Caroline Ståhl Henrietta Karlsson

16 16(27) 174 Avgifter externa placeringar psykiatri Dnr 2012.SN beslutar förändra avgifter vid stadigvarande externa placeringar psykiatri enligt följande: Kostavgift betalas enligt samma princip som gäller vid kommunens äldreboenden. Omsorgsavgift betalas enligt samma princip som gäller vid kommunens äldreboenden. Avgiften för boendet tas ut utifrån beräknad hyreskostnad. Bakgrund och sammanfattning Vid placeringar inom psykiatrin har, sedan ett okänt antal år, avgiften för den enskilde varit mycket låg. För närvarande är den 80 kr/dygn. Bakgrunden är sannolikt att dessa placeringar av tradition betraktats som sjukvård och av tillfällig karaktär. Vi har i samband med att vi tagit hem personer, som varit placerade externt till våra egna boenden uppmärksammat denna skillnad. Vår uppfattning är att vi bör göra förändringar, som i så stor utsträckning som möjligt utjämnar skillnaden i de fall en extern placering inom psykiatri är av stadigvarande karaktär. Kostavgiften vid helpension på våra äldreboenden är kr/månad och omsorgsavgiften är för 2012 maximerad till kr/månad. Dessa avgifter justeras enligt beslut i socialnämnden vid varje årsskifte utifrån förändring i fastställt prisbasbelopp (oktober månad). Hyra i vanlig mening kan vi inte debitera då inget hyreskontrakt finns. I stället kommer en avgift för boendet att tas ut. Denna kan liksom övriga avgifter komma att reduceras på grund av regeln om förbehållsbelopp (se nedan). Det finns ett skydd för de med låg inkomst, med ett fastställt belopp (förbehållsbelopp) som ska finnas kvar efter det att avgifter är betalda. För 2012 är detta belopp kr för ensamstående och kr per person för makar/sambo. sunderlag Tjänsteskrivelse från Kenneth Lindhe. ABU , 81

17 17(27) 174 forts skickas till: Agnetha Selind Ida Theres Nerell Louise Ljungdahl Margreth Adolfsson

18 18(27) 175 Delegationsordningen, försörjningsstöd Dnr 2012.SN beslutar ge delegation till socialassistent att besluta i ärende gällande gynnande beslut ekonomiskt bistånd jml 4 kap 1 SoL enligt riktlinje. Bakgrund och sammanfattning Socialsekreterare handlägger och fattar beslut i ärenden gällande ekonomiskt bistånd kap 4 1 SoL. I vissa ärenden, där behovet av ekonomiskt bistånd är varaktigt och bedöms vara stabilt under en längre tid kan handläggning av månadsansökningar och gynnande beslut göras av socialassistent enligt riktlinjer nedan. Riktlinjer Socialassistent tar emot ärenden från socialsekreterare som har handlagt ärendet, gjort grundutredning samt bedömt att ärendet är långvarigt. Exempel på ärenden som bedöms långvariga: Den sökande: Har föräldrapenning Är långtids sjukskriven helt eller delvis Går en långvarig utbildning/praktik Har en social problematik som bedöms långvarig och att arbetsförmåga inte kommer att finnas framöver t ex inför pensionsåldern. Delegationens omfattning: Gynnande beslut enligt riksnorm jml 4 kap 1 SoL. Gynnande beslut enligt riktlinjer för poster utöver norm: Akut tandvård, tandvård upp till en kostnad av 20 % av årsbasbeloppet, glasögon, hyra, el. Läkarvård och receptbelagd medicin (upp till högkostnadsskyddet). Delegationen omfattar inte: Avslag jml 4 kap 1 SoL. Om socialassistent inte kan fatta gynnande beslut skall ärendet lämnas till samordnare. Det kan gälla situationer där månadsansökning inte har lämnats in, personen har fått utbetalt återbäring på skatt eller annan ersättning som är en inkomst. Överklagan: Om den enskilde vill överklaga ett beslut fattat av socialassistent skall ärendet lämnas till samordnare för fördelning av ärende till socialsekreterare. Bistånd utöver norm och riktlinjer: Om beloppen som söks överstiger de fastställda nivåerna skall ärendet lämnas till samordnare för bedömning och beslut. Socialassistent kan sedan verkställa utbetalningen.

19 19(27) 175 forts sunderlag Tjänsteskrivelse från Gunilla Kaij Bevheden. Delegationsordning socialassistent ekonomiskt bistånd. ABU , 78 skickas till: Helena Ståhl, socialchef Gunilla Kaij Bevheden, verksamhetschef IFO

20 20(27) 176 Samverkansavtal barn- och ungdomspsykiatrin Dnr 2012.SN beslutar ge förvaltningen i uppdrag att teckna samverkansavtal med Region Skåne avseende psykiatri för barn och ungdomar. Bakgrund och sammanfattning I Psykiatrireformen som trädde i kraft den 1 januari 1995 har kommun och landsting ett ansvar för att samordna sina insatser. Regionen och kommunerna har var för sig uppdrag enligt gällande lagstiftning och detta berörs inte i ett samverkansavtal. Region Skåne driver tillsammans med Kommunförbundet Skåne processen Skånsk Livskraft vård och hälsa. Målet för detta arbete är att ge skåningarna en bättre och jämlikare hälsa genom trygg och tillgänglig hälsooch sjukvård. Den gemensamma värdegrunden tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet handlar också om vårt sätt att samarbeta och utgår från mötet med patienten.i varje ärende skall patientens väl vara i fokus. Grundkraven för att få ta del av 2012-års stimulansmedel inom området psykisk ohälsa är att kommun och region har tecknat överenskommelse om insatser till psykiskt funktionshindrade, samordnade individuella planer utvecklas samt att det finns en beskrivning av ansvarsfördelning för barn och unga som har eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Samverkansavtal ska tecknas senast den 15 november Samverkansavtalet syftar till att säkerställa kvaliteten på samarbetet mellan de myndigheter som verkar kring avtalets målgrupper. Målet är att säkerställa en hög kvalitet på behandling, habilitering, rehabilitering, utbildning och stöd i enlighet med gällande lagstiftning och evidensbaserade metoder samt att inga brukare ska falla mellan stolarna. Dagens sammanträde Handlingar delas ut på sammanträdet och Gunilla Kaij Bevheden informerar om samverkansavtalet. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl. Arbetsmaterial förslag till övergripande samarbetsavtal. skickas till: Helena Ståhl Gunilla Kaij Bevheden

21 21(27) 177 Uppföljning av Lex Sarah utredning gällande arbetssituationen på Barn- och familjeenheten Dnr 2012.SN beslutar godkänna uppföljning gällande Lex Sarah rapport och lägga den till handlingarna. Bakgrund och sammanfattning Den redovisade Gunilla Kaij Bevheden utredning och förslag till åtgärder utifrån Lex Sarah utredning daterad Vid redovisningen bedömde att det inträffade inte behövde rapporteras till Socialstyrelsen. ville ha en återredovisning till dagens sammanträde för att följa upp om den tidigare situationen förbättrades. Redovisningen utgår från grundrapporten. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Gunilla Kaij Bevheden. Lex Sarah rapport daterad Lex Sarah rapport daterad skickas till: Socialchef Verksamhetschef Personalavdelning

22 22(27) 178 Individ och familj, information samverkansprocessen Våra Barn Dnr 2012.SN lägger informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Gunilla Kaij Bevheden informerar att de har en anmälningstelefon bland handläggarna. Hon informerar också att gruppträffarna fortsätter, att Ann-Marie Åkesson håller i träffarna med polisen samt att socialsekreterarna träffar rektorerna regelbundet.

23 23(27) 179 Vård och omsorg, avskrivning SEKRETESS avgiftsskulder

24 24(27) 180, månadsrapport, sekretess Härmed anmäles inkomna handlingar enligt nedan: - Förvaltningsrätten i Malmö har inkommit med beslut/domslut - Inkommen rapport ang LOB/Trafiknykterhetsbrott

25 25(27) 181, delegationsanmälan, övrigt Härmed anmäles följande delegationsbeslut: Delegationslistor september 2012 Uttag Antal beslut Utredning och behandling, vuxenenheten Utredning och behandling, barn och familj Familjerätt Avslutade ekonomiakter Ekonomi, försörjningsstöd Ekonomi, vårdkostnad IFO vuxenenheten Ekonomi, vårdkostnad, IFO barn och familj Introduktionsersättning september Vård och omsorg, avgiftsbeslut SÄBO, Rönnebacken o enskilda sjukhem, sept SÄBO, Lindhem, september Osby hemtjänst, september SÄBO, Bergfast, september SÄBO, Soldalen Lönnebo, september Lönsboda hemtjänst, september Vård och omsorg, avskrivning skulder, daterad sattestanter och ersättare för mandatperioden daterad Dödsboanmälan daterad Lex Maria anmälan daterad

26 26(27) 182 Allmänt beredande utskottets protokoll den 9 oktober 2012 beslutar lägga allmänt beredande utskottets protokoll den 9 oktober 2012 till handlingarna.

27 27(27) 183 Individ- och familjeutskottets protokoll den 27 september 2012 beslutar lägga individ- och familjeutskottets protokoll den 27 september 2012 till handlingarna.

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15

Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15 Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Plats och tid Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20)

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken, Osby, tisdagen den 20 september 2011 09.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Socialnämnden (28) Osby, tisdagen den 21 februari 2012 kl

Socialnämnden (28) Osby, tisdagen den 21 februari 2012 kl Socialnämnden 2012-02-21 1 (28) Plats och tid Osby, tisdagen den 21 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Socialnämnden (24) Osby, tisdagen den 17 april 2012 kl

Socialnämnden (24) Osby, tisdagen den 17 april 2012 kl Socialnämnden 2012-04-17 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 17 april 2012 kl 08.30-15.47 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30 arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Socialnämnden (37) Osby, tisdagen den 23 augusti

Socialnämnden (37) Osby, tisdagen den 23 augusti Socialnämnden 2011-08-23 1 (37) Plats och tid Osby, tisdagen den 23 augusti 2011 09.00-15.15 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande 151-157 Jimmy

Läs mer

Socialnämndens allmänt beredande utskott (21) Osby, tisdagen den 7 februari 2012 kl

Socialnämndens allmänt beredande utskott (21) Osby, tisdagen den 7 februari 2012 kl allmänt beredande utskott 2012-02-07 1 (21) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 februari 2012 kl 08.30-12.50 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandagen den 23 juni 2014 kl 09:00

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandagen den 23 juni 2014 kl 09:00 1(12) Socialnamnden Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:30 Besiutande Gun Christensson, (Oberoende fd GPKS), ordforande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Ida Gustavsson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(20) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.45 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid LSS kontoret fredagen den 1 november Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Onsdagen den 9 mars 2011, Fyrklövern, sammanträdesrummet, Strömsnäsbruk, 13.00-16.05

Onsdagen den 9 mars 2011, Fyrklövern, sammanträdesrummet, Strömsnäsbruk, 13.00-16.05 Socialnämnden Protokoll 2011-03-09 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Onsdagen den 9 mars 2011, Fyrklövern, sammanträdesrummet, Strömsnäsbruk, 13.00-16.05 Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14 1(23) Plats och tid Parkskolans matsal i Osby klockan 19.00-20.50 ande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ersättare Se närvarolista sid 2 Övriga närvarande Anders Nylander, Energikontor Skåne, 4 Johan Nyqvist,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLL SID Information om LVU 3 Yttrande angående motion om barnfattigdom 4 Återkallande av serveringstillstånd 5 Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Socialnämndens

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-22 1 (28)

Socialnämnden 2011-11-22 1 (28) Socialnämnden 2011-11-22 1 (28) Plats och tid Osby, tisdagen den 22 november 2011 09.00-16.05 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c), 219-228

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Daniel Landin (S) Andreas Andersson (KD) Margot Malmqvist (S) Kerstin Lagerblad (M) Wilhelmina Agrell (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Daniel Landin (S) Andreas Andersson (KD) Margot Malmqvist (S) Kerstin Lagerblad (M) Wilhelmina Agrell (S) 1(19) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.20 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Ida Gustavsson (C) ersätter Jimmy Ekborg

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 Beslutande

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2008-09-10 Sammanträdestid 8.30-11.45 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janeth Nilsson Norén (c), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Måndag 14 december 2015 kl. 10:00 13:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Siri Sjögren

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Erik M Svensson (S) Maj

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare 1 (12) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.15 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-10-22 kl 08.00-11.45 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson (C) Torbjörn Kock

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-26 1 (37)

Socialnämnden 2011-04-26 1 (37) Socialnämnden 2011-04-26 1 (37) Plats och tid Osby, tisdagen den 26 april 2011 09.00-12.30 samt 14.15-15.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande

Läs mer

Sammantradesdatum Ronnebackens samlingssal klockan 08:30-11:30

Sammantradesdatum Ronnebackens samlingssal klockan 08:30-11:30 OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Ronnebackens samlingssal klockan 08:30-11:30 Beslutande Ovriga narvarande Utses till justerare Justeringens plats och tid Gun Christensson, (Oberoende fd

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18 Innehållsförteckning ande... 2 Rutiner för anmälan Lex Sarah...3 Rapportering enligt

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1(20) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.15 Beslutande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordföranden Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2011-01-03 1 1-13 Tid 14.00-14.45 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:15-16.15 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-03-27 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) Paragrafer 129-136 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30-19.30 ande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande Bo Malmberg (c) ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S) Susann

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer