Socialnämnden (34) Osby, tisdagen den 11 januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40"

Transkript

1 Socialnämnden (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta Bengtsson (s) Oddbjörn Aasvold (m) Inga Magnusson (s) Johnny Bergman (kd) Kaarina Rantanen (sd) Gun Christensson (gpks) Lennart Hansson (s) Ros-Marie Ernstsson (c) Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anna-Karin Bengtsson (mp) ej tjänstg ers, 1-18 Thomas Rosendal, socialchef Åsa Månsson (s) ej tjänstg ers Kenneth Lindhe, 1-25 Daniel Landin (s) ej tjänstg ers, 1-18 Helena Ståhl, 1-18 Kerstin Lagerblad (m) ej tjänstg ers Mensur Numanspahic, 1-25 Zulfic Fahrudin (s) ej tjänstg ers Gunilla Kaij Bevheden Christine Ivarsson (m) ej tjänstg ers, 1-18 Johnny Kvarnhammar, 1-25 Jan Kornemalm (sd) ej tjänstg ers Mona Linné, sekreterare Ida Gustavsson (c) ej tjänstg ers Tony Persson Jimmy Ekborg Socialkontoret den 17 januari Sekretess Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Osby kommun, socialkontoret, Osby Underskrift...

2 Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik 1 Föredragningslista 2 Fri information och information från konferens 3 Mottagningen, information samverkansprocessen Våra Barn 4 Socialnämnden, tystnadsplikt, information 5 Förtroendemän, socialnämnden Förtroendemän, val av arbetsutskott Förtroendemän, ordning för inkallande av ersättare 8 Socialnämnden, tillsynsmän, festplatser och näringsställen, Osby kommun 9 Socialnämnden, representant, Kommunala Pensionärsrådet 10 Socialnämnden, representant, Rådet för funktionshindrade 11 Socialnämnden och socialkontoret, firmateckning 12 Förtroendemän, revisorer Socialnämnden, sammanträdesdagar Socialnämnden, representanter, samverkan REKO 15 Socialnämnden, beslutsattestanter och ersättare för mandatperioden Socialnämnden, representanter Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 17 Socialnämnden, utbildning, förtroendevalda, kompetens- och utvecklingsprogram för nyvalda och omvalda 18 Socialnämnden, tillsynsbeslut från Socialstyrelsen 19 Socialnämnden, budget 2011, driftsbudget, tilläggsbudget 20 Socialnämnden, budget 2011, investeringsbudget 21 Socialnämnden, verksamhetsplan Socialnämnden, årsredovisning 2010, verksamhetsberättelse 23 Socialnämnden, revision, försörjningsstöd 24 Socialnämnden, arbetsmiljöansvar 25 Mottagningen, försörjningsstöd och ändring av högsta godtagbara boendekostnad 26 Socialnämnden, månadsrapport, sekretess 27 Socialnämnden, delegationsanmälan, övrigt 28 Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB 29 Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB 30 Rådet för funktionshindrades protokoll den 15 november Arbetsutskottets protokoll den 14 december 2010

3 Socialnämnden Föredragningslista Föredragningslistan godkännes med extraärende 18.

4 Socialnämnden Fri Information och information från konferens Margaret Engdahl - hälsar alla välkomna till den nya mandatperioden och samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden presenterar sig. Thomas Rosendal - informerar om socialförvaltningens organisation och presenterar ledningsgruppen.

5 Socialnämnden D nr 2010.SN Mottagningen, information samverkansprocessen Våra Barn Gunilla Kaij Bevheden informerar om samverkansprocessen Våra Barn, ett samarbetsprojekt med utbildningsförvaltning och socialförvaltning. - lägga informationen till handlingarna.

6 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, tystnadsplikt, information Gunilla Kaij Bevheden informerar om sekretesslagen. - lägga informationen till handlingarna.

7 Socialnämnden D nr 2010.SN Förtroendemän, socialnämnden I kommunfullmäktiges 149, informeras om att kommunfullmäktige bestämmer mandatperioden för nämnderna. Kommunfullmäktige har för mandatperioden 1 januari december 2014 beslutat att i socialnämnden utse som ledamöter: 1) Margaret Engdahl (mp) 2) Marika Bjerstedt Hansen (s) 3) Jimmy Ekborg (c) 4) Karl-Gösta Bengtsson (s) 5) Oddbjörn Aasvold (m) 6) Inga Magnusson (s) 7) Johnny Bergman (kd) 8) Kaarina Rantanen (sd) 9) Gun Christensson (gpks) 10) Lennart Hansson (s) 11) Ros-Marie Ernstsson (c) ersättare (personliga): 1) Anna-Karin Bengtsson (mp) 2) Åsa Månsson (s) 3) Krister Weidenmark (c) 4) Daniel Landin (s) 5) Kerstin Lagerblad (m) 6) Zulfic Fahrudin (s) 7) Christine Ivarsson (m) 8) Jan Kornemalm (sd) 9) Gun Juhlin (gpks) 10) Wilhelmina Agrell (s) 11) Ida Gustavsson (c) ordförande: Margaret Engdahl (mp) vice ordförande: Marika Bjerstedt Hansen (s) - lägga informationen till handlingarna.

8 Socialnämnden D nr 2011.SN Förtroendemän, val av arbetsutskott a) till ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott välja: Ordinarie ledamöter 1) Margaret Engdahl (mp) 2) Marika Bjerstedt Hansen (s) 3) Oddbjörn Aasvold (m) 4) Karl-Gösta Bengtsson (s) 5) Johnny Bergman (kd) Ersättare (personliga) 1) Gun Christensson (gpks) 2) Inga Magnusson (s) 3) Kerstin Lagerblad (m) 4) Lennart Hansson (s) 5) Jimmy Ekborg (c) Ordförande: Margaret Engdahl Vice ordförande: Marika Bjerstedt Hansen b) meddela att ersättare ej deltar på arbetsutskottets sammanträde om ordinarie ledamot är på plats, samt c) vid frånvaro av både ordförande och vice ordförande inträder ordningsföljden vid val av ordförande till arbetsutskottet enligt nedan: 3) Oddbjörn Aasvold 4) Karl-Gösta Bengtsson 5) Johnny Bergman

9 Socialnämnden D nr 2010.SN Förtroendemän, ordning för inkallande av ersättare Kommunfullmäktige beslutade , 151 om att följande regler om ersättares inkallande till tjänstgöring inom den kommunala nämndsorganisationen ska gälla: Inom partigrupp inträder i första hand ersättare med samma invalsnummer (personlig ersättare). Därefter ersättare i den ordning de invalts (från samma parti). För ersättarnas tjänstgöring i övrigt gäller följande tjänstgöringsordning För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp M C FP GPKS KD S SD MP inträder ersättare i följande partigruppsordning: C, FP, GPKS, KD, MP, S M, FP, KD, GPKS, MP, S C, M, KD, GPKS, MP, S FP, M, C, KD, MP, S, SD C, FP, M, GPKS, MP, S, SD KD, M, C, FP, GPKS, MP, SD GPKS, M, C, FP, KD, MP, S C, KD, FP, M, GPKS, S, SD Detta tillvägagångssätt ska tillämpas på kommunfullmäktiges val under , 146, /2010 om inte i lag eller författning annat föreskrives om ersättares inkallande till tjänstgöring. - anta kommunfullmäktiges beslut , 151 om regler om ersättares inkallande till tjänstgöring inom socialnämnden.

10 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, tillsynsmän, festplatser och näringsställen, Osby kommun Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att socialnämnden köper handläggning av Hässleholms kommun. Socialnämnden ska dock utse tre tillsynsmän som representerar socialnämnden vid tillsyn. Socialnämnden beslutar utse - Lennart Hansson, Gun Christensson och Kaarina Rantanen till tillsynsmän för socialnämnden.

11 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, representant, Kommunala Pensionärsrådet Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för ärendet. Socialnämnden utser - Margaret Engdahl ordinarie ledamot och Marika Bjerstedt Hansen ersättare att vara socialnämndens representant i KPR enligt nuvarande reglemente.

12 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, representant, Rådet för funktionshindrade Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för ärendet. Socialnämnden utser - Gun Christensson ordinarie ledamot och Marika Bjerstedt Hansen ersättare att vara socialnämndens representant i RFFH enligt nuvarande reglemente.

13 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden och socialkontoret, firmateckning Socialchefens förslag: a) uppdra åt ordförande Margaret Engdahl, med kontrasignation av socialchef Thomas Rosendal, att underteckna från socialnämnden (SN) utgående handlingar och skrivelser, b) detta alltid skall gälla skrivelser och handlingar till kommunstyrelsen (och dess arbetsutskott), kommunfullmäktige, regionala organ (såsom t ex länsstyrelsen, förvaltningsrätten, socialkonsulenterna, tingsrätten m fl) samt centrala organ (såsom t ex socialdepartementet) m fl, c) samma regel skall gälla övriga från socialkontoret utgående skrivelser och handlingar, om inte socialchefen beslutar annat, d) socialchefen ensam, ev med kontrasignation av den tjänsteman vid socialkontoret som huvudsakligen svarat för ärendets beredning, äger att underteckna skrivelser och handlingar av mera rutinmässigt slag eller mindre vikt, e) expediering och verkställighet av beslut fattade vid nämndens sammanträde i regel i första hand skall ske genom styrkta protokollsutdrag, f) om beslutanderätt delegerats, kan delegaten själv underteckna utgående skrivelse eller handling. SN ska genom socialchefen alltid underrättas genom en kännedomskopia, om icke annat fastställts, samt g) beslutet gäller tillsvidare. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

14 Socialnämnden D nr 2011.SN Förtroendemän, revisorer Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att på kommunfullmäktiges sammanträde , 141 har revisorer utsetts för en period av fyra år. Revisorer: 1) Yngve Lörup (s) 2) Per Johnmark (m) 3) Eva-Lott Gustavsson (s) 4) Per-Ola Stensson (c) 5) Bo Colldin (s) 6) Ulf Pettersson (gpks) ordförande: Yngve Lörup (s) vice ordförande: Per Johnmark (m) - lägga informationen till handlingarna.

15 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, sammanträdesdagar 2011 Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för sammanträdesdagar 2011 som socialnämnden beslutade på sammanträde , 194. Den nya socialnämnden bör ta ställning till denna sammanträdesplan. Arbetsutskottet Socialnämnden fm fm em fm em fm em fm em fm em fm fm em fm em fm em fm em fm Förmiddagssammanträdena startar kl Eftermiddagssammanträdena startar kl eller senare vid heldagssammanträde. Socialchefens förslag: - sammanträdesplan för 2011 följer enligt förslag. - sammanträdesplan för 2011 fastställs med ändring att förmiddagssammanträdena startar kl och eftermiddagssammanträdena startar kl eller senare vid heldagssammanträde.

16 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, representanter, samverkan REKO Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att region Skåne och Skånes kommuner har ett samverkansorgan på politisk nivå (REKO). Varje kommun kan utse representanter att ingå i REKO. Socialnämnden beslutar utse - Margaret Engdahl ersättare: Jimmy Ekborg och Marika Bjerstedt Hansen ersättare: Karl-Gösta Bengsson som socialnämndens representanter i REKO.

17 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, beslutsattestanter och ersättare för mandatperioden Kenneth Lindhe redogör i skrivelse den 27 december 2010 enligt nedan: I enlighet med Osby kommuns reglemente över bokföringsposter och attester utser respektive nämnd beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar. Attest utförs av utsedda attestanter skriftligt eller med hjälp av ITstöd. Beslutsattestanter bör utses med angivande av namn. Förslag till beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga 1. Administrativa chefens förslag: a) utse beslutsattestanter inom socialnämndens verksamhetsområde för år enligt bilaga 1, b) förvaltningschef och administrativ chef ges övergripande attesträtt som ersättare för samtliga verksamheter om ordinarie attestant eller dess ersättare är förhindrad att attestera, c) förvaltningsassistent ges generellt bemyndigande att vidta rättelser och bokslutstransaktioner mellan socialnämndens driftkonton och konton för skulder och tillgångar, samt d) delegera till förvaltningschefen att utse beslutsattestanter vid förändringar under mandatperioden. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

18 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, representanter Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010, 161 att för mandatperioden i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd utse som ledamot: Margaret Engdahl (mp) och som ersättare: Marika Bjerstedt Hansen (s) Socialchefens förslag: - lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

19 Socialnämnden Socialnämnden, utbildning, förtroendevalda, kompetens- och utvecklingsprogram för nyvalda och omvalda Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för utbildningar. Socialchefens förslag: - utbildningen av socialnämndens ordinarie ledamöter och ersättare sker i Åkersberga den februari, samt - uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare på program för dessa dagar. Thomas Rosendal informerar om utbildning i Osby. - utbildning av socialnämndens ordinarie ledamöter och ersättare sker i Osby den januari, - de som inte kan delta vid detta tillfälle får kompletterande utbildning vid ett annat tillfälle, samt - uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare på program för dessa dagar.

20 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, tillsynsbeslut från Socialstyrelsen Helena Ståhl informerar om Socialstyrelsens tillsyn på demensboendena Lindhem i Osby och Soldalen i Lönsboda. - väga in Socialstyrelsens beslut om bemanning på demensboendena Lindhem och Soldalen i ärendet angående tilläggsbudget 2011.

21 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, budget 2011, driftsbudget, tilläggsbudget AU , 202 SN , 191 Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 4 november 2010 för budget Socialchefens förslag: Arbetsutskottet beslutar att a) förvaltningen får i uppdrag att med presenterat förslag som utgångspunkt till socialnämnden presentera en internbudget inom ramen tkr, b) förvaltningen får i uppdrag att till socialnämnden ta fram underlag för en diskussion med budgetberedningen kring realismen i ovan angiven ram, samt c) kommunstyrelsen informeras i ärendet. Arbetsutskottet beslutar enligt förslag. Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 4 december 2010 för budget Socialchefens förslag: - godkänna förslag till internbudget för 2011 inom ramen tkr, samt - för kommunstyrelsen påtala de risker vi ser med anledning av utvecklingen inom försörjningsstöd, hemtjänst, barn och familj samt LSS. a) godkänna förslag till internbudget för 2011 inom ramen tkr, b) för kommunstyrelsen påtala de risker vi ser med anledning av utvecklingen inom försörjningsstöd, hemtjänst, barn och familj samt LSS, samt c) ge förvaltningen i uppdrag att socialnämnden den 11 januari 2011 ta fram

22 Socialnämnden underlag för tilläggsbudget. Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för ärendet. Prognosen för 2010 visar underskott med tkr. Det är i huvudsak våra svåra konto som ökar: försörjningsstöd, placeringar, hemtjänst och LSS. Socialchefens förslag: Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att - i tilläggsbudget för 2011 utöka ramen med tkr till tkr. - hänskjuta ärendet till AU den 25 januari för beredning för att behandlas i SN den 15 februari, KSAU den 16 februari och KS den 2 mars, samt - uppdra åt ordförande att med KS:s ordförande planera för beredning till KF den 21 mars.

23 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, budget 2011, investeringsbudget Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för ärendet. Socialchefens förslag: Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att - ej utnyttjad investeringsmedel 2010 med 60 tkr för projekt 2509 (Bergfast diskdesinfektor), för projekt 2529 (insatsregistrering via TES) samt 70 tkr för projekt 2522 (utbyte möbler) förs över till Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att - ej utnyttjade investeringsmedel 2010 för projekt 2509, 2529 samt 2522 förs över till 2011.

24 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, verksamhetsplan AU , 201 SN , 190 Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 november 2010 för ärendet. Socialchefens förslag till arbetsutskottet: - anta verksamhetsplan för Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden besluta att - rekommendera den nya socialnämnden att besluta om verksamhetsplan för Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för ärendet. Socialchefens förslag: - hänskjuta verksamhetsplanen till arbetsutskottet den 25 januari 2011 för beredning. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

25 Socialnämnden Socialnämnden, årsredovisning 2010, verksamhetsberättelse Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 29 december 2010 för ärendet. Socialchefens förslag: - uppdra åt socialnämndens arbetsutskott att vid sammanträde behandla verksamhetsberättelse för Socialnämnden beslutar enligt förslag.

26 Socialnämnden D nr 2009.SN Socialnämnden, revision, försörjningsstöd Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för socialnämndens beslut den 14 december 2010, 189, om revision avseende försörjningsstödet. Socialchefens förslag: - uppdra åt socialförvaltningen till SN den 15 februari 2011 lämna förslag till upplägg av revision. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

27 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, arbetsmiljöansvar Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 att socialnämnden har arbetsmiljöansvar för verksamheterna. Socialchefens förslag: Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att - till arbetsutskottet lämna förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter inför den nya mandatperioden. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

28 Socialnämnden D nr 2011.SN Mottagningen, försörjningsstöd och ändring av högsta godtagbara boendekostnad Gunilla Kaij Bevheden redogör i skrivelse den 9 december 2010 för ärendet. Vid handläggning av försörjningsstöd har socialnämnden sedan tidigare fastställt riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnader. Dessa behöver nu justeras på grund av de hyreshöjningar som genomförts, 2,5 % enligt Osbybostäder avseende Verksamhetschefens förslag: - godkänna förslag på riktlinjer avseende högsta godtagbara boendekostnader. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

29 Socialnämnden Socialnämnden, månadsrapport, sekretess Härmed anmäles inkomna handlingar enligt nedan: - Förvaltningsrätten i Malmö har inkommit med beslut/domslut - Inkommen rapport ang LOB/Trafiknykterhetsbrott

30 Socialnämnden Socialnämnden, delegationsanmälan, övrigt Härmed anmäles följande delegationsbeslut: Uttag Antal beslut Delegationslistor november 2010 Utredning och behandling, vuxenenheten Utredning och behandling, barn och unga Familjerätt Avslutade ekonomiakter Ekonomi, försörjningsstöd Ekonomi, vårdkostnad Vård och omsorg, avgiftsbeslut: Särskilt boende, Rönnebacken, november Särskilt boende, Lindhem, november Hemtjänstgrupp 1, november Hemtjänstgrupp 2, november Hemtjänstgrupp 3, november Hemtjänstgrupp 6, november Hemtjänst, Loshult, november Osby 1000, november Särskilt boende, Bergfast, november Särskilt boende, Soldalen-Lönnebo, november Hemtjänst, Lönsboda, november Vård och omsorg, avskrivning skulder daterad den 17 december 2010

31 Socialnämnden SEKRETESS Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB

32 Socialnämnden SEKRETESS Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB

33 Socialnämnden Rådet för funktionshindrades protokoll den 15 november lägga Rådet för funktionshindrades protokoll den 15 november 2010 till handlingarna.

34 Socialnämnden Arbetsutskottets protokoll den 14 december lägga arbetsutskottets protokoll den 14 december 2010 till handlingarna.

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15

Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15 Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Plats och tid Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30 arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20)

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken, Osby, tisdagen den 20 september 2011 09.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden (28) Osby, tisdagen den 21 februari 2012 kl

Socialnämnden (28) Osby, tisdagen den 21 februari 2012 kl Socialnämnden 2012-02-21 1 (28) Plats och tid Osby, tisdagen den 21 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Socialnämnden (24) Osby, tisdagen den 17 april 2012 kl

Socialnämnden (24) Osby, tisdagen den 17 april 2012 kl Socialnämnden 2012-04-17 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 17 april 2012 kl 08.30-15.47 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-26 1 (37)

Socialnämnden 2011-04-26 1 (37) Socialnämnden 2011-04-26 1 (37) Plats och tid Osby, tisdagen den 26 april 2011 09.00-12.30 samt 14.15-15.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden (37) Osby, tisdagen den 23 augusti

Socialnämnden (37) Osby, tisdagen den 23 augusti Socialnämnden 2011-08-23 1 (37) Plats och tid Osby, tisdagen den 23 augusti 2011 09.00-15.15 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande 151-157 Jimmy

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-22 1 (28)

Socialnämnden 2011-11-22 1 (28) Socialnämnden 2011-11-22 1 (28) Plats och tid Osby, tisdagen den 22 november 2011 09.00-16.05 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c), 219-228

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Socialnämndens allmänt beredande utskott (21) Osby, tisdagen den 7 februari 2012 kl

Socialnämndens allmänt beredande utskott (21) Osby, tisdagen den 7 februari 2012 kl allmänt beredande utskott 2012-02-07 1 (21) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 februari 2012 kl 08.30-12.50 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-01-11 1 (14) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 klockan 13.00-15.05

Utbildningsnämnden 2011-01-11 1 (14) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 klockan 13.00-15.05 Utbildningsnämnden 2011-01-11 1 (14) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 klockan 13.00-15.05 ande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Daniel Landin (S) Andreas Andersson (KD) Margot Malmqvist (S) Kerstin Lagerblad (M) Wilhelmina Agrell (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Daniel Landin (S) Andreas Andersson (KD) Margot Malmqvist (S) Kerstin Lagerblad (M) Wilhelmina Agrell (S) 1(19) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.20 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Ida Gustavsson (C) ersätter Jimmy Ekborg

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande 1(27) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.45 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson

Läs mer

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandagen den 23 juni 2014 kl 09:00

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandagen den 23 juni 2014 kl 09:00 1(12) Socialnamnden Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:30 Besiutande Gun Christensson, (Oberoende fd GPKS), ordforande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Ida Gustavsson

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Sammantradesdatum Ronnebackens samlingssal klockan 08:30-11:30

Sammantradesdatum Ronnebackens samlingssal klockan 08:30-11:30 OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Ronnebackens samlingssal klockan 08:30-11:30 Beslutande Ovriga narvarande Utses till justerare Justeringens plats och tid Gun Christensson, (Oberoende fd

Läs mer

sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:05

sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:05 1(12) Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:05 Beslutande Gun Christensson, (Oberoende fd GPKS), ordforande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Jimmy Ekborg (C) Daniel

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.00 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna ordf. Kenth Wengholm, Nya Moderaterna vice ordf Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1(29) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.45 Beslutande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordföranden Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1(20) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.15 Beslutande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordföranden Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(20) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.45 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Verksamhetsomradeschef Barn och skola. Kenneth Lindhe 1-2 Namndsekreterare Eva Nilsson. Kansliet, fredag 31 januari 2014, kl 10.00

Verksamhetsomradeschef Barn och skola. Kenneth Lindhe 1-2 Namndsekreterare Eva Nilsson. Kansliet, fredag 31 januari 2014, kl 10.00 1(13) Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Besiutande Gun Christensson, (GPKS), ordforande Daniel Landin (S) ersatter Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN Datum 2014-12-19 Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.40 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset, klockan 08:30-11:45 Ajournering for fika klockan 9:40-10:00 Besiutande Ingmar Bernthsson (S), Ordforande Dag Ivarsson

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 25 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Margreth Adolfsson (S) Cecilia Nilsson (S) Yvonne Kvist, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Yvonne Kvist

Margreth Adolfsson (S) Cecilia Nilsson (S) Yvonne Kvist, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Yvonne Kvist 1(6) Plats och tid Näringslivscenter, kl 17.30-18.40 Beslutande Erland Nilsson (S) Sonja Svenle Pettersson (M) Karin Augustsson (S) Kristof Pall (SD) Ros-Marie Ernstsson (C) Arne Gustavsson (S) ersätter

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden 1(25) Tid och plats 2015-01-12 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-21 Sid 1(9) Instans Socialutskottet extra Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 15.00 Beslutande Björn Jonasson (KD) ordförande Birgitta Olsson-Johansson (S) Thomas

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.25, 14.30-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses justera Maria Gullberg Lorentsson (M), ordf. Margareta Lindgren

Läs mer

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14 1(23) Plats och tid Parkskolans matsal i Osby klockan 19.00-20.50 ande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ersättare Se närvarolista sid 2 Övriga närvarande Anders Nylander, Energikontor Skåne, 4 Johan Nyqvist,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Lindhem, Osby måndagen den 6 oktober 2014 kl

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Lindhem, Osby måndagen den 6 oktober 2014 kl PENSIONÄRSRÅDET 2014-10-06 1 Plats och tid Lindhem, Osby måndagen den 6 oktober 2014 kl. 14.00 15.05 Beslutande Raymon Borg, Osby PRO Marianne Johnsson, SPF Osby Torsten Karlsson, Örkeneds PRO Marika Bjerstedt

Läs mer

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Kommunfullmäktige 2010-11-08 2 71 71 Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Ärendet föredras för information på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige 2010-11-08 3 72 Val av

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 17.45 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(22) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.45 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer