Socialnämnden (34) Osby, tisdagen den 11 januari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40"

Transkript

1 Socialnämnden (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta Bengtsson (s) Oddbjörn Aasvold (m) Inga Magnusson (s) Johnny Bergman (kd) Kaarina Rantanen (sd) Gun Christensson (gpks) Lennart Hansson (s) Ros-Marie Ernstsson (c) Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anna-Karin Bengtsson (mp) ej tjänstg ers, 1-18 Thomas Rosendal, socialchef Åsa Månsson (s) ej tjänstg ers Kenneth Lindhe, 1-25 Daniel Landin (s) ej tjänstg ers, 1-18 Helena Ståhl, 1-18 Kerstin Lagerblad (m) ej tjänstg ers Mensur Numanspahic, 1-25 Zulfic Fahrudin (s) ej tjänstg ers Gunilla Kaij Bevheden Christine Ivarsson (m) ej tjänstg ers, 1-18 Johnny Kvarnhammar, 1-25 Jan Kornemalm (sd) ej tjänstg ers Mona Linné, sekreterare Ida Gustavsson (c) ej tjänstg ers Tony Persson Jimmy Ekborg Socialkontoret den 17 januari Sekretess Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Osby kommun, socialkontoret, Osby Underskrift...

2 Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik 1 Föredragningslista 2 Fri information och information från konferens 3 Mottagningen, information samverkansprocessen Våra Barn 4 Socialnämnden, tystnadsplikt, information 5 Förtroendemän, socialnämnden Förtroendemän, val av arbetsutskott Förtroendemän, ordning för inkallande av ersättare 8 Socialnämnden, tillsynsmän, festplatser och näringsställen, Osby kommun 9 Socialnämnden, representant, Kommunala Pensionärsrådet 10 Socialnämnden, representant, Rådet för funktionshindrade 11 Socialnämnden och socialkontoret, firmateckning 12 Förtroendemän, revisorer Socialnämnden, sammanträdesdagar Socialnämnden, representanter, samverkan REKO 15 Socialnämnden, beslutsattestanter och ersättare för mandatperioden Socialnämnden, representanter Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 17 Socialnämnden, utbildning, förtroendevalda, kompetens- och utvecklingsprogram för nyvalda och omvalda 18 Socialnämnden, tillsynsbeslut från Socialstyrelsen 19 Socialnämnden, budget 2011, driftsbudget, tilläggsbudget 20 Socialnämnden, budget 2011, investeringsbudget 21 Socialnämnden, verksamhetsplan Socialnämnden, årsredovisning 2010, verksamhetsberättelse 23 Socialnämnden, revision, försörjningsstöd 24 Socialnämnden, arbetsmiljöansvar 25 Mottagningen, försörjningsstöd och ändring av högsta godtagbara boendekostnad 26 Socialnämnden, månadsrapport, sekretess 27 Socialnämnden, delegationsanmälan, övrigt 28 Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB 29 Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB 30 Rådet för funktionshindrades protokoll den 15 november Arbetsutskottets protokoll den 14 december 2010

3 Socialnämnden Föredragningslista Föredragningslistan godkännes med extraärende 18.

4 Socialnämnden Fri Information och information från konferens Margaret Engdahl - hälsar alla välkomna till den nya mandatperioden och samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden presenterar sig. Thomas Rosendal - informerar om socialförvaltningens organisation och presenterar ledningsgruppen.

5 Socialnämnden D nr 2010.SN Mottagningen, information samverkansprocessen Våra Barn Gunilla Kaij Bevheden informerar om samverkansprocessen Våra Barn, ett samarbetsprojekt med utbildningsförvaltning och socialförvaltning. - lägga informationen till handlingarna.

6 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, tystnadsplikt, information Gunilla Kaij Bevheden informerar om sekretesslagen. - lägga informationen till handlingarna.

7 Socialnämnden D nr 2010.SN Förtroendemän, socialnämnden I kommunfullmäktiges 149, informeras om att kommunfullmäktige bestämmer mandatperioden för nämnderna. Kommunfullmäktige har för mandatperioden 1 januari december 2014 beslutat att i socialnämnden utse som ledamöter: 1) Margaret Engdahl (mp) 2) Marika Bjerstedt Hansen (s) 3) Jimmy Ekborg (c) 4) Karl-Gösta Bengtsson (s) 5) Oddbjörn Aasvold (m) 6) Inga Magnusson (s) 7) Johnny Bergman (kd) 8) Kaarina Rantanen (sd) 9) Gun Christensson (gpks) 10) Lennart Hansson (s) 11) Ros-Marie Ernstsson (c) ersättare (personliga): 1) Anna-Karin Bengtsson (mp) 2) Åsa Månsson (s) 3) Krister Weidenmark (c) 4) Daniel Landin (s) 5) Kerstin Lagerblad (m) 6) Zulfic Fahrudin (s) 7) Christine Ivarsson (m) 8) Jan Kornemalm (sd) 9) Gun Juhlin (gpks) 10) Wilhelmina Agrell (s) 11) Ida Gustavsson (c) ordförande: Margaret Engdahl (mp) vice ordförande: Marika Bjerstedt Hansen (s) - lägga informationen till handlingarna.

8 Socialnämnden D nr 2011.SN Förtroendemän, val av arbetsutskott a) till ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott välja: Ordinarie ledamöter 1) Margaret Engdahl (mp) 2) Marika Bjerstedt Hansen (s) 3) Oddbjörn Aasvold (m) 4) Karl-Gösta Bengtsson (s) 5) Johnny Bergman (kd) Ersättare (personliga) 1) Gun Christensson (gpks) 2) Inga Magnusson (s) 3) Kerstin Lagerblad (m) 4) Lennart Hansson (s) 5) Jimmy Ekborg (c) Ordförande: Margaret Engdahl Vice ordförande: Marika Bjerstedt Hansen b) meddela att ersättare ej deltar på arbetsutskottets sammanträde om ordinarie ledamot är på plats, samt c) vid frånvaro av både ordförande och vice ordförande inträder ordningsföljden vid val av ordförande till arbetsutskottet enligt nedan: 3) Oddbjörn Aasvold 4) Karl-Gösta Bengtsson 5) Johnny Bergman

9 Socialnämnden D nr 2010.SN Förtroendemän, ordning för inkallande av ersättare Kommunfullmäktige beslutade , 151 om att följande regler om ersättares inkallande till tjänstgöring inom den kommunala nämndsorganisationen ska gälla: Inom partigrupp inträder i första hand ersättare med samma invalsnummer (personlig ersättare). Därefter ersättare i den ordning de invalts (från samma parti). För ersättarnas tjänstgöring i övrigt gäller följande tjänstgöringsordning För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp M C FP GPKS KD S SD MP inträder ersättare i följande partigruppsordning: C, FP, GPKS, KD, MP, S M, FP, KD, GPKS, MP, S C, M, KD, GPKS, MP, S FP, M, C, KD, MP, S, SD C, FP, M, GPKS, MP, S, SD KD, M, C, FP, GPKS, MP, SD GPKS, M, C, FP, KD, MP, S C, KD, FP, M, GPKS, S, SD Detta tillvägagångssätt ska tillämpas på kommunfullmäktiges val under , 146, /2010 om inte i lag eller författning annat föreskrives om ersättares inkallande till tjänstgöring. - anta kommunfullmäktiges beslut , 151 om regler om ersättares inkallande till tjänstgöring inom socialnämnden.

10 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, tillsynsmän, festplatser och näringsställen, Osby kommun Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att socialnämnden köper handläggning av Hässleholms kommun. Socialnämnden ska dock utse tre tillsynsmän som representerar socialnämnden vid tillsyn. Socialnämnden beslutar utse - Lennart Hansson, Gun Christensson och Kaarina Rantanen till tillsynsmän för socialnämnden.

11 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, representant, Kommunala Pensionärsrådet Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för ärendet. Socialnämnden utser - Margaret Engdahl ordinarie ledamot och Marika Bjerstedt Hansen ersättare att vara socialnämndens representant i KPR enligt nuvarande reglemente.

12 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, representant, Rådet för funktionshindrade Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för ärendet. Socialnämnden utser - Gun Christensson ordinarie ledamot och Marika Bjerstedt Hansen ersättare att vara socialnämndens representant i RFFH enligt nuvarande reglemente.

13 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden och socialkontoret, firmateckning Socialchefens förslag: a) uppdra åt ordförande Margaret Engdahl, med kontrasignation av socialchef Thomas Rosendal, att underteckna från socialnämnden (SN) utgående handlingar och skrivelser, b) detta alltid skall gälla skrivelser och handlingar till kommunstyrelsen (och dess arbetsutskott), kommunfullmäktige, regionala organ (såsom t ex länsstyrelsen, förvaltningsrätten, socialkonsulenterna, tingsrätten m fl) samt centrala organ (såsom t ex socialdepartementet) m fl, c) samma regel skall gälla övriga från socialkontoret utgående skrivelser och handlingar, om inte socialchefen beslutar annat, d) socialchefen ensam, ev med kontrasignation av den tjänsteman vid socialkontoret som huvudsakligen svarat för ärendets beredning, äger att underteckna skrivelser och handlingar av mera rutinmässigt slag eller mindre vikt, e) expediering och verkställighet av beslut fattade vid nämndens sammanträde i regel i första hand skall ske genom styrkta protokollsutdrag, f) om beslutanderätt delegerats, kan delegaten själv underteckna utgående skrivelse eller handling. SN ska genom socialchefen alltid underrättas genom en kännedomskopia, om icke annat fastställts, samt g) beslutet gäller tillsvidare. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

14 Socialnämnden D nr 2011.SN Förtroendemän, revisorer Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att på kommunfullmäktiges sammanträde , 141 har revisorer utsetts för en period av fyra år. Revisorer: 1) Yngve Lörup (s) 2) Per Johnmark (m) 3) Eva-Lott Gustavsson (s) 4) Per-Ola Stensson (c) 5) Bo Colldin (s) 6) Ulf Pettersson (gpks) ordförande: Yngve Lörup (s) vice ordförande: Per Johnmark (m) - lägga informationen till handlingarna.

15 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, sammanträdesdagar 2011 Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för sammanträdesdagar 2011 som socialnämnden beslutade på sammanträde , 194. Den nya socialnämnden bör ta ställning till denna sammanträdesplan. Arbetsutskottet Socialnämnden fm fm em fm em fm em fm em fm em fm fm em fm em fm em fm em fm Förmiddagssammanträdena startar kl Eftermiddagssammanträdena startar kl eller senare vid heldagssammanträde. Socialchefens förslag: - sammanträdesplan för 2011 följer enligt förslag. - sammanträdesplan för 2011 fastställs med ändring att förmiddagssammanträdena startar kl och eftermiddagssammanträdena startar kl eller senare vid heldagssammanträde.

16 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, representanter, samverkan REKO Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att region Skåne och Skånes kommuner har ett samverkansorgan på politisk nivå (REKO). Varje kommun kan utse representanter att ingå i REKO. Socialnämnden beslutar utse - Margaret Engdahl ersättare: Jimmy Ekborg och Marika Bjerstedt Hansen ersättare: Karl-Gösta Bengsson som socialnämndens representanter i REKO.

17 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, beslutsattestanter och ersättare för mandatperioden Kenneth Lindhe redogör i skrivelse den 27 december 2010 enligt nedan: I enlighet med Osby kommuns reglemente över bokföringsposter och attester utser respektive nämnd beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar. Attest utförs av utsedda attestanter skriftligt eller med hjälp av ITstöd. Beslutsattestanter bör utses med angivande av namn. Förslag till beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga 1. Administrativa chefens förslag: a) utse beslutsattestanter inom socialnämndens verksamhetsområde för år enligt bilaga 1, b) förvaltningschef och administrativ chef ges övergripande attesträtt som ersättare för samtliga verksamheter om ordinarie attestant eller dess ersättare är förhindrad att attestera, c) förvaltningsassistent ges generellt bemyndigande att vidta rättelser och bokslutstransaktioner mellan socialnämndens driftkonton och konton för skulder och tillgångar, samt d) delegera till förvaltningschefen att utse beslutsattestanter vid förändringar under mandatperioden. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

18 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, representanter Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010, 161 att för mandatperioden i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd utse som ledamot: Margaret Engdahl (mp) och som ersättare: Marika Bjerstedt Hansen (s) Socialchefens förslag: - lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

19 Socialnämnden Socialnämnden, utbildning, förtroendevalda, kompetens- och utvecklingsprogram för nyvalda och omvalda Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för utbildningar. Socialchefens förslag: - utbildningen av socialnämndens ordinarie ledamöter och ersättare sker i Åkersberga den februari, samt - uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare på program för dessa dagar. Thomas Rosendal informerar om utbildning i Osby. - utbildning av socialnämndens ordinarie ledamöter och ersättare sker i Osby den januari, - de som inte kan delta vid detta tillfälle får kompletterande utbildning vid ett annat tillfälle, samt - uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare på program för dessa dagar.

20 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, tillsynsbeslut från Socialstyrelsen Helena Ståhl informerar om Socialstyrelsens tillsyn på demensboendena Lindhem i Osby och Soldalen i Lönsboda. - väga in Socialstyrelsens beslut om bemanning på demensboendena Lindhem och Soldalen i ärendet angående tilläggsbudget 2011.

21 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, budget 2011, driftsbudget, tilläggsbudget AU , 202 SN , 191 Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 4 november 2010 för budget Socialchefens förslag: Arbetsutskottet beslutar att a) förvaltningen får i uppdrag att med presenterat förslag som utgångspunkt till socialnämnden presentera en internbudget inom ramen tkr, b) förvaltningen får i uppdrag att till socialnämnden ta fram underlag för en diskussion med budgetberedningen kring realismen i ovan angiven ram, samt c) kommunstyrelsen informeras i ärendet. Arbetsutskottet beslutar enligt förslag. Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 4 december 2010 för budget Socialchefens förslag: - godkänna förslag till internbudget för 2011 inom ramen tkr, samt - för kommunstyrelsen påtala de risker vi ser med anledning av utvecklingen inom försörjningsstöd, hemtjänst, barn och familj samt LSS. a) godkänna förslag till internbudget för 2011 inom ramen tkr, b) för kommunstyrelsen påtala de risker vi ser med anledning av utvecklingen inom försörjningsstöd, hemtjänst, barn och familj samt LSS, samt c) ge förvaltningen i uppdrag att socialnämnden den 11 januari 2011 ta fram

22 Socialnämnden underlag för tilläggsbudget. Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för ärendet. Prognosen för 2010 visar underskott med tkr. Det är i huvudsak våra svåra konto som ökar: försörjningsstöd, placeringar, hemtjänst och LSS. Socialchefens förslag: Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att - i tilläggsbudget för 2011 utöka ramen med tkr till tkr. - hänskjuta ärendet till AU den 25 januari för beredning för att behandlas i SN den 15 februari, KSAU den 16 februari och KS den 2 mars, samt - uppdra åt ordförande att med KS:s ordförande planera för beredning till KF den 21 mars.

23 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, budget 2011, investeringsbudget Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för ärendet. Socialchefens förslag: Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att - ej utnyttjad investeringsmedel 2010 med 60 tkr för projekt 2509 (Bergfast diskdesinfektor), för projekt 2529 (insatsregistrering via TES) samt 70 tkr för projekt 2522 (utbyte möbler) förs över till Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att - ej utnyttjade investeringsmedel 2010 för projekt 2509, 2529 samt 2522 förs över till 2011.

24 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, verksamhetsplan AU , 201 SN , 190 Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 november 2010 för ärendet. Socialchefens förslag till arbetsutskottet: - anta verksamhetsplan för Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden besluta att - rekommendera den nya socialnämnden att besluta om verksamhetsplan för Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för ärendet. Socialchefens förslag: - hänskjuta verksamhetsplanen till arbetsutskottet den 25 januari 2011 för beredning. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

25 Socialnämnden Socialnämnden, årsredovisning 2010, verksamhetsberättelse Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 29 december 2010 för ärendet. Socialchefens förslag: - uppdra åt socialnämndens arbetsutskott att vid sammanträde behandla verksamhetsberättelse för Socialnämnden beslutar enligt förslag.

26 Socialnämnden D nr 2009.SN Socialnämnden, revision, försörjningsstöd Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för socialnämndens beslut den 14 december 2010, 189, om revision avseende försörjningsstödet. Socialchefens förslag: - uppdra åt socialförvaltningen till SN den 15 februari 2011 lämna förslag till upplägg av revision. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

27 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, arbetsmiljöansvar Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 att socialnämnden har arbetsmiljöansvar för verksamheterna. Socialchefens förslag: Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att - till arbetsutskottet lämna förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter inför den nya mandatperioden. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

28 Socialnämnden D nr 2011.SN Mottagningen, försörjningsstöd och ändring av högsta godtagbara boendekostnad Gunilla Kaij Bevheden redogör i skrivelse den 9 december 2010 för ärendet. Vid handläggning av försörjningsstöd har socialnämnden sedan tidigare fastställt riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnader. Dessa behöver nu justeras på grund av de hyreshöjningar som genomförts, 2,5 % enligt Osbybostäder avseende Verksamhetschefens förslag: - godkänna förslag på riktlinjer avseende högsta godtagbara boendekostnader. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

29 Socialnämnden Socialnämnden, månadsrapport, sekretess Härmed anmäles inkomna handlingar enligt nedan: - Förvaltningsrätten i Malmö har inkommit med beslut/domslut - Inkommen rapport ang LOB/Trafiknykterhetsbrott

30 Socialnämnden Socialnämnden, delegationsanmälan, övrigt Härmed anmäles följande delegationsbeslut: Uttag Antal beslut Delegationslistor november 2010 Utredning och behandling, vuxenenheten Utredning och behandling, barn och unga Familjerätt Avslutade ekonomiakter Ekonomi, försörjningsstöd Ekonomi, vårdkostnad Vård och omsorg, avgiftsbeslut: Särskilt boende, Rönnebacken, november Särskilt boende, Lindhem, november Hemtjänstgrupp 1, november Hemtjänstgrupp 2, november Hemtjänstgrupp 3, november Hemtjänstgrupp 6, november Hemtjänst, Loshult, november Osby 1000, november Särskilt boende, Bergfast, november Särskilt boende, Soldalen-Lönnebo, november Hemtjänst, Lönsboda, november Vård och omsorg, avskrivning skulder daterad den 17 december 2010

31 Socialnämnden SEKRETESS Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB

32 Socialnämnden SEKRETESS Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB

33 Socialnämnden Rådet för funktionshindrades protokoll den 15 november lägga Rådet för funktionshindrades protokoll den 15 november 2010 till handlingarna.

34 Socialnämnden Arbetsutskottets protokoll den 14 december lägga arbetsutskottets protokoll den 14 december 2010 till handlingarna.

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20)

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken, Osby, tisdagen den 20 september 2011 09.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Margreth Adolfsson (S) Cecilia Nilsson (S) Yvonne Kvist, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Yvonne Kvist

Margreth Adolfsson (S) Cecilia Nilsson (S) Yvonne Kvist, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Yvonne Kvist 1(6) Plats och tid Näringslivscenter, kl 17.30-18.40 Beslutande Erland Nilsson (S) Sonja Svenle Pettersson (M) Karin Augustsson (S) Kristof Pall (SD) Ros-Marie Ernstsson (C) Arne Gustavsson (S) ersätter

Läs mer

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset, klockan 08:30-11:45 Ajournering for fika klockan 9:40-10:00 Besiutande Ingmar Bernthsson (S), Ordforande Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-21 Sid 1(9) Instans Socialutskottet extra Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 15.00 Beslutande Björn Jonasson (KD) ordförande Birgitta Olsson-Johansson (S) Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7)

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 15.25 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.20 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-05-24 90. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 21.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-05-24 90. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 21.30 2011-05-24 90 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-09-08 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Ohlsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer