Socialnämnden (34) Osby, tisdagen den 11 januari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40"

Transkript

1 Socialnämnden (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta Bengtsson (s) Oddbjörn Aasvold (m) Inga Magnusson (s) Johnny Bergman (kd) Kaarina Rantanen (sd) Gun Christensson (gpks) Lennart Hansson (s) Ros-Marie Ernstsson (c) Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anna-Karin Bengtsson (mp) ej tjänstg ers, 1-18 Thomas Rosendal, socialchef Åsa Månsson (s) ej tjänstg ers Kenneth Lindhe, 1-25 Daniel Landin (s) ej tjänstg ers, 1-18 Helena Ståhl, 1-18 Kerstin Lagerblad (m) ej tjänstg ers Mensur Numanspahic, 1-25 Zulfic Fahrudin (s) ej tjänstg ers Gunilla Kaij Bevheden Christine Ivarsson (m) ej tjänstg ers, 1-18 Johnny Kvarnhammar, 1-25 Jan Kornemalm (sd) ej tjänstg ers Mona Linné, sekreterare Ida Gustavsson (c) ej tjänstg ers Tony Persson Jimmy Ekborg Socialkontoret den 17 januari Sekretess Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Osby kommun, socialkontoret, Osby Underskrift...

2 Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik 1 Föredragningslista 2 Fri information och information från konferens 3 Mottagningen, information samverkansprocessen Våra Barn 4 Socialnämnden, tystnadsplikt, information 5 Förtroendemän, socialnämnden Förtroendemän, val av arbetsutskott Förtroendemän, ordning för inkallande av ersättare 8 Socialnämnden, tillsynsmän, festplatser och näringsställen, Osby kommun 9 Socialnämnden, representant, Kommunala Pensionärsrådet 10 Socialnämnden, representant, Rådet för funktionshindrade 11 Socialnämnden och socialkontoret, firmateckning 12 Förtroendemän, revisorer Socialnämnden, sammanträdesdagar Socialnämnden, representanter, samverkan REKO 15 Socialnämnden, beslutsattestanter och ersättare för mandatperioden Socialnämnden, representanter Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 17 Socialnämnden, utbildning, förtroendevalda, kompetens- och utvecklingsprogram för nyvalda och omvalda 18 Socialnämnden, tillsynsbeslut från Socialstyrelsen 19 Socialnämnden, budget 2011, driftsbudget, tilläggsbudget 20 Socialnämnden, budget 2011, investeringsbudget 21 Socialnämnden, verksamhetsplan Socialnämnden, årsredovisning 2010, verksamhetsberättelse 23 Socialnämnden, revision, försörjningsstöd 24 Socialnämnden, arbetsmiljöansvar 25 Mottagningen, försörjningsstöd och ändring av högsta godtagbara boendekostnad 26 Socialnämnden, månadsrapport, sekretess 27 Socialnämnden, delegationsanmälan, övrigt 28 Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB 29 Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB 30 Rådet för funktionshindrades protokoll den 15 november Arbetsutskottets protokoll den 14 december 2010

3 Socialnämnden Föredragningslista Föredragningslistan godkännes med extraärende 18.

4 Socialnämnden Fri Information och information från konferens Margaret Engdahl - hälsar alla välkomna till den nya mandatperioden och samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden presenterar sig. Thomas Rosendal - informerar om socialförvaltningens organisation och presenterar ledningsgruppen.

5 Socialnämnden D nr 2010.SN Mottagningen, information samverkansprocessen Våra Barn Gunilla Kaij Bevheden informerar om samverkansprocessen Våra Barn, ett samarbetsprojekt med utbildningsförvaltning och socialförvaltning. - lägga informationen till handlingarna.

6 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, tystnadsplikt, information Gunilla Kaij Bevheden informerar om sekretesslagen. - lägga informationen till handlingarna.

7 Socialnämnden D nr 2010.SN Förtroendemän, socialnämnden I kommunfullmäktiges 149, informeras om att kommunfullmäktige bestämmer mandatperioden för nämnderna. Kommunfullmäktige har för mandatperioden 1 januari december 2014 beslutat att i socialnämnden utse som ledamöter: 1) Margaret Engdahl (mp) 2) Marika Bjerstedt Hansen (s) 3) Jimmy Ekborg (c) 4) Karl-Gösta Bengtsson (s) 5) Oddbjörn Aasvold (m) 6) Inga Magnusson (s) 7) Johnny Bergman (kd) 8) Kaarina Rantanen (sd) 9) Gun Christensson (gpks) 10) Lennart Hansson (s) 11) Ros-Marie Ernstsson (c) ersättare (personliga): 1) Anna-Karin Bengtsson (mp) 2) Åsa Månsson (s) 3) Krister Weidenmark (c) 4) Daniel Landin (s) 5) Kerstin Lagerblad (m) 6) Zulfic Fahrudin (s) 7) Christine Ivarsson (m) 8) Jan Kornemalm (sd) 9) Gun Juhlin (gpks) 10) Wilhelmina Agrell (s) 11) Ida Gustavsson (c) ordförande: Margaret Engdahl (mp) vice ordförande: Marika Bjerstedt Hansen (s) - lägga informationen till handlingarna.

8 Socialnämnden D nr 2011.SN Förtroendemän, val av arbetsutskott a) till ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott välja: Ordinarie ledamöter 1) Margaret Engdahl (mp) 2) Marika Bjerstedt Hansen (s) 3) Oddbjörn Aasvold (m) 4) Karl-Gösta Bengtsson (s) 5) Johnny Bergman (kd) Ersättare (personliga) 1) Gun Christensson (gpks) 2) Inga Magnusson (s) 3) Kerstin Lagerblad (m) 4) Lennart Hansson (s) 5) Jimmy Ekborg (c) Ordförande: Margaret Engdahl Vice ordförande: Marika Bjerstedt Hansen b) meddela att ersättare ej deltar på arbetsutskottets sammanträde om ordinarie ledamot är på plats, samt c) vid frånvaro av både ordförande och vice ordförande inträder ordningsföljden vid val av ordförande till arbetsutskottet enligt nedan: 3) Oddbjörn Aasvold 4) Karl-Gösta Bengtsson 5) Johnny Bergman

9 Socialnämnden D nr 2010.SN Förtroendemän, ordning för inkallande av ersättare Kommunfullmäktige beslutade , 151 om att följande regler om ersättares inkallande till tjänstgöring inom den kommunala nämndsorganisationen ska gälla: Inom partigrupp inträder i första hand ersättare med samma invalsnummer (personlig ersättare). Därefter ersättare i den ordning de invalts (från samma parti). För ersättarnas tjänstgöring i övrigt gäller följande tjänstgöringsordning För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp M C FP GPKS KD S SD MP inträder ersättare i följande partigruppsordning: C, FP, GPKS, KD, MP, S M, FP, KD, GPKS, MP, S C, M, KD, GPKS, MP, S FP, M, C, KD, MP, S, SD C, FP, M, GPKS, MP, S, SD KD, M, C, FP, GPKS, MP, SD GPKS, M, C, FP, KD, MP, S C, KD, FP, M, GPKS, S, SD Detta tillvägagångssätt ska tillämpas på kommunfullmäktiges val under , 146, /2010 om inte i lag eller författning annat föreskrives om ersättares inkallande till tjänstgöring. - anta kommunfullmäktiges beslut , 151 om regler om ersättares inkallande till tjänstgöring inom socialnämnden.

10 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, tillsynsmän, festplatser och näringsställen, Osby kommun Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att socialnämnden köper handläggning av Hässleholms kommun. Socialnämnden ska dock utse tre tillsynsmän som representerar socialnämnden vid tillsyn. Socialnämnden beslutar utse - Lennart Hansson, Gun Christensson och Kaarina Rantanen till tillsynsmän för socialnämnden.

11 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, representant, Kommunala Pensionärsrådet Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för ärendet. Socialnämnden utser - Margaret Engdahl ordinarie ledamot och Marika Bjerstedt Hansen ersättare att vara socialnämndens representant i KPR enligt nuvarande reglemente.

12 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, representant, Rådet för funktionshindrade Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för ärendet. Socialnämnden utser - Gun Christensson ordinarie ledamot och Marika Bjerstedt Hansen ersättare att vara socialnämndens representant i RFFH enligt nuvarande reglemente.

13 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden och socialkontoret, firmateckning Socialchefens förslag: a) uppdra åt ordförande Margaret Engdahl, med kontrasignation av socialchef Thomas Rosendal, att underteckna från socialnämnden (SN) utgående handlingar och skrivelser, b) detta alltid skall gälla skrivelser och handlingar till kommunstyrelsen (och dess arbetsutskott), kommunfullmäktige, regionala organ (såsom t ex länsstyrelsen, förvaltningsrätten, socialkonsulenterna, tingsrätten m fl) samt centrala organ (såsom t ex socialdepartementet) m fl, c) samma regel skall gälla övriga från socialkontoret utgående skrivelser och handlingar, om inte socialchefen beslutar annat, d) socialchefen ensam, ev med kontrasignation av den tjänsteman vid socialkontoret som huvudsakligen svarat för ärendets beredning, äger att underteckna skrivelser och handlingar av mera rutinmässigt slag eller mindre vikt, e) expediering och verkställighet av beslut fattade vid nämndens sammanträde i regel i första hand skall ske genom styrkta protokollsutdrag, f) om beslutanderätt delegerats, kan delegaten själv underteckna utgående skrivelse eller handling. SN ska genom socialchefen alltid underrättas genom en kännedomskopia, om icke annat fastställts, samt g) beslutet gäller tillsvidare. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

14 Socialnämnden D nr 2011.SN Förtroendemän, revisorer Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att på kommunfullmäktiges sammanträde , 141 har revisorer utsetts för en period av fyra år. Revisorer: 1) Yngve Lörup (s) 2) Per Johnmark (m) 3) Eva-Lott Gustavsson (s) 4) Per-Ola Stensson (c) 5) Bo Colldin (s) 6) Ulf Pettersson (gpks) ordförande: Yngve Lörup (s) vice ordförande: Per Johnmark (m) - lägga informationen till handlingarna.

15 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, sammanträdesdagar 2011 Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för sammanträdesdagar 2011 som socialnämnden beslutade på sammanträde , 194. Den nya socialnämnden bör ta ställning till denna sammanträdesplan. Arbetsutskottet Socialnämnden fm fm em fm em fm em fm em fm em fm fm em fm em fm em fm em fm Förmiddagssammanträdena startar kl Eftermiddagssammanträdena startar kl eller senare vid heldagssammanträde. Socialchefens förslag: - sammanträdesplan för 2011 följer enligt förslag. - sammanträdesplan för 2011 fastställs med ändring att förmiddagssammanträdena startar kl och eftermiddagssammanträdena startar kl eller senare vid heldagssammanträde.

16 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, representanter, samverkan REKO Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att region Skåne och Skånes kommuner har ett samverkansorgan på politisk nivå (REKO). Varje kommun kan utse representanter att ingå i REKO. Socialnämnden beslutar utse - Margaret Engdahl ersättare: Jimmy Ekborg och Marika Bjerstedt Hansen ersättare: Karl-Gösta Bengsson som socialnämndens representanter i REKO.

17 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, beslutsattestanter och ersättare för mandatperioden Kenneth Lindhe redogör i skrivelse den 27 december 2010 enligt nedan: I enlighet med Osby kommuns reglemente över bokföringsposter och attester utser respektive nämnd beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar. Attest utförs av utsedda attestanter skriftligt eller med hjälp av ITstöd. Beslutsattestanter bör utses med angivande av namn. Förslag till beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga 1. Administrativa chefens förslag: a) utse beslutsattestanter inom socialnämndens verksamhetsområde för år enligt bilaga 1, b) förvaltningschef och administrativ chef ges övergripande attesträtt som ersättare för samtliga verksamheter om ordinarie attestant eller dess ersättare är förhindrad att attestera, c) förvaltningsassistent ges generellt bemyndigande att vidta rättelser och bokslutstransaktioner mellan socialnämndens driftkonton och konton för skulder och tillgångar, samt d) delegera till förvaltningschefen att utse beslutsattestanter vid förändringar under mandatperioden. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

18 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, representanter Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 att kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010, 161 att för mandatperioden i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd utse som ledamot: Margaret Engdahl (mp) och som ersättare: Marika Bjerstedt Hansen (s) Socialchefens förslag: - lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

19 Socialnämnden Socialnämnden, utbildning, förtroendevalda, kompetens- och utvecklingsprogram för nyvalda och omvalda Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 22 december 2010 för utbildningar. Socialchefens förslag: - utbildningen av socialnämndens ordinarie ledamöter och ersättare sker i Åkersberga den februari, samt - uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare på program för dessa dagar. Thomas Rosendal informerar om utbildning i Osby. - utbildning av socialnämndens ordinarie ledamöter och ersättare sker i Osby den januari, - de som inte kan delta vid detta tillfälle får kompletterande utbildning vid ett annat tillfälle, samt - uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare på program för dessa dagar.

20 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, tillsynsbeslut från Socialstyrelsen Helena Ståhl informerar om Socialstyrelsens tillsyn på demensboendena Lindhem i Osby och Soldalen i Lönsboda. - väga in Socialstyrelsens beslut om bemanning på demensboendena Lindhem och Soldalen i ärendet angående tilläggsbudget 2011.

21 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, budget 2011, driftsbudget, tilläggsbudget AU , 202 SN , 191 Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 4 november 2010 för budget Socialchefens förslag: Arbetsutskottet beslutar att a) förvaltningen får i uppdrag att med presenterat förslag som utgångspunkt till socialnämnden presentera en internbudget inom ramen tkr, b) förvaltningen får i uppdrag att till socialnämnden ta fram underlag för en diskussion med budgetberedningen kring realismen i ovan angiven ram, samt c) kommunstyrelsen informeras i ärendet. Arbetsutskottet beslutar enligt förslag. Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 4 december 2010 för budget Socialchefens förslag: - godkänna förslag till internbudget för 2011 inom ramen tkr, samt - för kommunstyrelsen påtala de risker vi ser med anledning av utvecklingen inom försörjningsstöd, hemtjänst, barn och familj samt LSS. a) godkänna förslag till internbudget för 2011 inom ramen tkr, b) för kommunstyrelsen påtala de risker vi ser med anledning av utvecklingen inom försörjningsstöd, hemtjänst, barn och familj samt LSS, samt c) ge förvaltningen i uppdrag att socialnämnden den 11 januari 2011 ta fram

22 Socialnämnden underlag för tilläggsbudget. Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för ärendet. Prognosen för 2010 visar underskott med tkr. Det är i huvudsak våra svåra konto som ökar: försörjningsstöd, placeringar, hemtjänst och LSS. Socialchefens förslag: Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att - i tilläggsbudget för 2011 utöka ramen med tkr till tkr. - hänskjuta ärendet till AU den 25 januari för beredning för att behandlas i SN den 15 februari, KSAU den 16 februari och KS den 2 mars, samt - uppdra åt ordförande att med KS:s ordförande planera för beredning till KF den 21 mars.

23 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, budget 2011, investeringsbudget Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för ärendet. Socialchefens förslag: Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att - ej utnyttjad investeringsmedel 2010 med 60 tkr för projekt 2509 (Bergfast diskdesinfektor), för projekt 2529 (insatsregistrering via TES) samt 70 tkr för projekt 2522 (utbyte möbler) förs över till Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att - ej utnyttjade investeringsmedel 2010 för projekt 2509, 2529 samt 2522 förs över till 2011.

24 Socialnämnden D nr 2010.SN Socialnämnden, verksamhetsplan AU , 201 SN , 190 Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 november 2010 för ärendet. Socialchefens förslag till arbetsutskottet: - anta verksamhetsplan för Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden besluta att - rekommendera den nya socialnämnden att besluta om verksamhetsplan för Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för ärendet. Socialchefens förslag: - hänskjuta verksamhetsplanen till arbetsutskottet den 25 januari 2011 för beredning. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

25 Socialnämnden Socialnämnden, årsredovisning 2010, verksamhetsberättelse Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 29 december 2010 för ärendet. Socialchefens förslag: - uppdra åt socialnämndens arbetsutskott att vid sammanträde behandla verksamhetsberättelse för Socialnämnden beslutar enligt förslag.

26 Socialnämnden D nr 2009.SN Socialnämnden, revision, försörjningsstöd Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 för socialnämndens beslut den 14 december 2010, 189, om revision avseende försörjningsstödet. Socialchefens förslag: - uppdra åt socialförvaltningen till SN den 15 februari 2011 lämna förslag till upplägg av revision. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

27 Socialnämnden D nr 2011.SN Socialnämnden, arbetsmiljöansvar Thomas Rosendal redogör i skrivelse den 3 januari 2011 att socialnämnden har arbetsmiljöansvar för verksamheterna. Socialchefens förslag: Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att - till arbetsutskottet lämna förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter inför den nya mandatperioden. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

28 Socialnämnden D nr 2011.SN Mottagningen, försörjningsstöd och ändring av högsta godtagbara boendekostnad Gunilla Kaij Bevheden redogör i skrivelse den 9 december 2010 för ärendet. Vid handläggning av försörjningsstöd har socialnämnden sedan tidigare fastställt riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnader. Dessa behöver nu justeras på grund av de hyreshöjningar som genomförts, 2,5 % enligt Osbybostäder avseende Verksamhetschefens förslag: - godkänna förslag på riktlinjer avseende högsta godtagbara boendekostnader. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

29 Socialnämnden Socialnämnden, månadsrapport, sekretess Härmed anmäles inkomna handlingar enligt nedan: - Förvaltningsrätten i Malmö har inkommit med beslut/domslut - Inkommen rapport ang LOB/Trafiknykterhetsbrott

30 Socialnämnden Socialnämnden, delegationsanmälan, övrigt Härmed anmäles följande delegationsbeslut: Uttag Antal beslut Delegationslistor november 2010 Utredning och behandling, vuxenenheten Utredning och behandling, barn och unga Familjerätt Avslutade ekonomiakter Ekonomi, försörjningsstöd Ekonomi, vårdkostnad Vård och omsorg, avgiftsbeslut: Särskilt boende, Rönnebacken, november Särskilt boende, Lindhem, november Hemtjänstgrupp 1, november Hemtjänstgrupp 2, november Hemtjänstgrupp 3, november Hemtjänstgrupp 6, november Hemtjänst, Loshult, november Osby 1000, november Särskilt boende, Bergfast, november Särskilt boende, Soldalen-Lönnebo, november Hemtjänst, Lönsboda, november Vård och omsorg, avskrivning skulder daterad den 17 december 2010

31 Socialnämnden SEKRETESS Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB

32 Socialnämnden SEKRETESS Beslut, lägga ner faderskapsutredning, jml 2 kap 9 FB

33 Socialnämnden Rådet för funktionshindrades protokoll den 15 november lägga Rådet för funktionshindrades protokoll den 15 november 2010 till handlingarna.

34 Socialnämnden Arbetsutskottets protokoll den 14 december lägga arbetsutskottets protokoll den 14 december 2010 till handlingarna.

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer