SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden"

Transkript

1 (31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson (S) 21-del av 27, Lars-Erik Svensson (M) del av Inga Magnusson (S) Johnny Bergman (KD) Kaarina Rantanen (SD) Britta-Lena Ljungman (MP) Ros-Marie Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Dag Ivarsson (M) Åsa Månsson (S) tjänstg ersättare för Lennart Hansson (S) Kerstin Lagerblad tjänstg ersättare för Lars-Eriks Svensson (M) 21- del av 23 Wilhelmina Agrell (S) tjänstg ersättare för Karl-Gösta Bengtsson (S) del av 27 Övriga närvarande Justerare Daniel Landin (S) ej tjänstg ers Kerstin Lagerblad (M) ej tjänstg ers del av Christine Ivarsson (M) ej tjänstg ers Wilhelmina Agrell (S) ej tjänstg ers 21- del av 27, Kenneth Lindhe Gunilla Kaij Bevheden Johnny Kvarnhammar Gabriella Winge, sekreterare Yvonne Kvist Kaarina Rantanen Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2 april 2013, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gabriella Winge Ordförande Gun Christensson Justerare Kaarina Rantanen

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Gabriella Winge

3 3(31) Ärendelista 21 Protokolljustering Godkännande av dagordning Folkhälsoenkät barn och unga Fri information och information från konferens Lägesrapport ESF-projekt Individ och familj, information samverkansprocessen Våra barn , budgetuppföljning februari forts Yttrande KSAU, inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad forts forts forts Alternativ lunchrätt inom äldreomsorgen Värdegrundsgarantier äldreomsorg Ansökan om medel från Omvårdnadslyftet , Patientsäkerhetsberättelse , Riktlinjer för hälso- och sjukvård, avsnitt 17 Registrering i Nationella register , behovsplan för olika boendeformer för äldre , revisionsrapport samverkan socialtjänst och förskola respektive skola forts Remissvar från socialnämnd angående förslag till Fördjupning av översiktsplan, Killeberg och Loshult, Osby kommun Överklagande serveringstillstånd om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken) om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken) Anmälan till socialnämnden SEKRETESS faderskap ej fastställda inom lagstadgad tid , delegationsanmälan, övrigt Allmänt beredande utskottets protokoll den 12 mars

4 4(31) 21 Protokolljustering utser Kaarina Rantanen till justerare.

5 5(31) 22 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen med följande tillägg 33.

6 6(31) 23 Folkhälsoenkät barn och unga 2012 Dnr 2013.SN beslutar - remittera materialet till Individ och familjeutskottet för vidare behandling samt - lägga informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Yvonne Kvist delar ut Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012 och redogör för materialet per åldersgrupp. Ärendet diskuteras. Gun Christensson tackar för genomgången samt det utdelade materialet. sunderlag Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012 skickas till: Helena Ståhl Tony Persson

7 7(31) 24 Fri information och information från konferens Kenneth Lindhe informerar om - att socialchefsdagarna inträffar i år den september. Programmet är inte släppt ännu. att Jimmy Ekborg och Marika Bjerstedt Hansen ska representera socialnämnden på socialchefsdagarna. Ersättare är Lars-Erik Svensson, om någon av ovanstående får förhinder. Gunilla Kaij Bevheden informerar om - ett beslut från socialstyrelsen angående avslag på ansökan om projektpengar till att arbeta med Våld i nära relationer - ett beslut från socialstyrelsen, tillsynen av Villa Eken blev godkänd Johnny Kvarnhammar informerar om - ett beslut från socialstyrelsen angående ett Lex Maria ärende Kaarina Rantanen ställde en fråga - angående personalsituationen Gun Christensson informerar om - en skrivelse från presidiet till personalen inom kostenheten

8 8(31) 25 Lägesrapport ESF-projekt Dnr 2012.SN beslutar - lägga informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Kenneth Lindhe informerar om att arbetet med Lean fortgår i positiv anda. Gunilla Kaij Bevheden informerar om att Visionärt ledarskap arbetar nu även i de grupper som kommer att arbeta tillsammans i den nya organisationen. Fler i Arbete är slumpvis utvalda av ESF-rådet att få en inspektion av hela projektet. Gunilla Kaij Bevheden redogör även att det nu finns en möjlighet till att söka förlängning av projektet.

9 9(31) 26 Individ och familj, information samverkansprocessen Våra barn Dnr 2012.SN beslutar - lägga informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Gunilla Kaij Bevheden informerar om hur arbetet i samverkansprocessen Våra barn fortskrider. En handlingsplan håller på att arbetas fram och kommer att redovisad på nämnden den 28 maj 2013.

10 10(31) 27, budgetuppföljning februari 2013 Dnr 2012.SN beslutar a) avseende äldre- och handikappomsorgen godkänna förvaltningschefens förslag att ge enhetschefer i uppdrag att komma med förslag till anpassningar som motsvarar 1,7% inom äldreomsorgens verksamheter. b) Avseende IFO-verksamheten avvakta beslut om åtgärder tills resultatet av föreslagen revision av 2012 års utfall genom revisionsfirman Ernst & Young har presenterats. c) uppdra åt ABU att noga följa den ekonomiska utvecklingen för IFO och att i dialog med förvaltningen initiera möjligheter till kostnadseffektivitet. Bakgrund och sammanfattning Budgetuppföljningen för februari pekar på ett underskott om tkr vilket inte ligger långt ifrån resultatet Ca 70 % av underskottet beror på högre kostnader än budgeterat inom IFO-verksamhetens försörjningsstöd, placeringar av barn och vuxna samt lägre överskott inom flyktingverksamheten. Kostnaderna är således uteslutande ett resultat av myndighetsbeslut och lagstadgade insatser, vilket innebär att det inte finns möjlighet att göra besparingsåtgärder inom själva IFO-verksamheten. Det finns förhoppningar om att åtgärder inom det övergripande arbetsmarknadsprojektet kan få en viss effekt på kostnaderna för försörjningsstöd. Dock visar analysen av föregående års resultat en tydlig trend att antalet personer som är beroende av försörjningsstöd ökar trots arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningschefen bedömer det som orimligt att genomföra anpassningar inom äldreomsorgen som motsvarar hela underskottet utan att det får mycket allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten, patientsäkerheten och arbetsmiljön då det skulle motsvara en nedläggning av ett boende motsvarande Lindhems storlek. har anhållit hos KS om revision av kostnaderna för IFOverksamheten 2012 och denna bör ligga till grund för beslut om huruvida budgeten är realistisk eller ej och vilka åtgärder som bör vidtagas. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott motsvarande tkr vilket till störst del beror på obalans inom hemtjänsten medan särskilt boende beräknas ha en budget i balans. Med tanke på föregående års prognosavvikelser finns det en viss försiktighet hos enhetscheferna att vara alltför optimistiska i sin prognos så här tidigt på året.

11 11(31) 27 forts Utifrån analys av prognoserna är det sannolikt att det genom anpassningar går att förbättra resultatet för äldreomsorgen, så att verksamheten kan bedrivas inom budgetram. Förvaltningschefen kommer att ge enhetscheferna i uppdrag att genomföra anpassningar motsvarande underskottet för äldreomsorgen. LSS-verksamhetens prognos pekar också på ett underskott som främst beror på en felperiodiserad intäkt. LSS-verksamheten är dock en av socialnämndens oförutsägbara verksamheter och kostnaderna kommer så småningom att balanseras i utjämningssystemet. Dagens sammanträde Kenneth Lindhe redogör för budgetuppföljningen februari 2013 samt visar ett antal diagram med siffror från 2008 och framåt. Detta för att åskådliggöra för socialnämnden hur det ekonomiska utfallet sett ut genom åren. Ärendet diskuteras grundligt. Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till punkt a och b men med hänvisning till att det dröjer innan socialnämnden får Ernst & Youngs genomlysning av 2012 års utfall yrkar Dag Ivarsson (M) även på en punkt c med följande innehåll: c) uppdra åt ABU att noga följa den ekonomiska utvecklingen för IFO och att i dialog med förvaltningen initiera möjligheter till kostnadseffektivitet Efter diskussion är samtliga nämndsledamöter överens om att punkt c ska läggas till i beslutet ovan. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl Stratsys uppföljningsrapport februari ABU skickas till: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunchef Ekonomichef

12 12(31) 28 Yttrande KSAU, inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad Dnr 2013.SN beslutar - ställa sig positiva till det reviderade förslaget till inriktningsbeslutet om önskad sysselsättningsgrad med påpekandet att det etappvisa införandet som föreslås under punkt 1 bör omfatta två etapper förslagsvis Lönsboda och Osby. - att personalen involveras via deras respektive fackförbund Reservation Marika Bjerstedt Hansen (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning att socialdemokraternas tilläggsyttrande inte blev tillstyrkt. Bakgrund och sammanfattning Ett förslag om inriktningsbeslut avseende önskad sysselsättningsgrad har behandlats i KSAU KSAU beslutade att revidera två punkter i förslaget. I punkt 1 föreslås att inriktningen ska vara att vård- och omsorgspersonal ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad i etapper och att socialnämnden prioriterar det etappvisa införandet. För att ett införande av önskad sysselsättningsgrad ska kunna genomföras visar tidigare gjord utredning att minst tre enheter måste ingå för kunna ha möjlighet att tillgodose arbete. konstaterar därför att det etappvisa genomförandet i praktiken lämpligtvis kommer att handla om två etapper; Osby och Lönsboda. Förändringen i punkt 5 som innebär att tidpunkten för genomförandet skjuts fram ett år till mars 2015 bedömer socialnämnden som rimlig med tanke på att ett nytt bemanningssystem är under upphandling och att det är en fördel att man är väl förtrogen med det nya systemet när önskad sysselsättningsgrad genomförs. vill understryka vikten av att ett inriktningsbeslut fattas eftersom det har stor betydelse för att kunna göra Osby kommun till en attraktivare arbetsgivare. Punkt 2 och 3 bör dock ändras så att årtalen överensstämmer med den reviderade tidsplanen i punkt 5.

13 13(31) 28 forts på ABU , 17 Allmänt beredande utskott föreslår socialnämnden - besluta ställa sig positiva till det reviderade förslaget till inriktningsbeslutet om önskad sysselsättningsgrad med påpekandet att det etappvisa införandet som föreslås under punkt 1 bör omfatta två etapper förslagsvis Lönsboda och Osby. Reservation Marika Bjerstedt Hansen (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen av protokollet fanns ingen reservation från Marika Bjerstedt Hansen. Förslag till beslut på sammanträdet ABU Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar på avslag. Gun Christensson (GPKS) yrkar på bifall. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämndens allmänt beredande utskott bifaller Gun Christenssons (GPKS) förslag. Votering begärs av Marika Bjerstedt Hansen (S). s allmänt beredande utskott godkänner följande propositionsordning. Ja- röst för Gun Christenssons (GPKS) förslag. Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag. Omröstningsresultat Med 3 ja-röster för Gun Christenssons (GPKS) förslag (Gun Christensson (GKPS), Jimmy Ekborg (C), Lars-Erik Svensson (M)) och 2 nej-röster för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag (Marika Bjerstedt Hansen (S), Ingmar Bernthsson (S)) beslutar socialnämndens allmänt beredande utskott bifalla Gun Christenssons förslag. Dagens sammanträde Kenneth Linde redogör för förslaget till yttrande till KSAU. Ärendet diskuteras ingående. Lars-Erik Svensson (M) begär ajournering för gruppvis överläggning klockan Mötet återupptas klockan

14 14(31) 28 forts Marika Bjerstedt Hansen (S) lägger ett tilläggsyrkande med följande innehåll: Detta under förutsättning att rätt till önskad sysselsättningsgrad inte resulterar i alltför stora schemamässiga förändringar ex. vad gäller delade turer och helgtjänstgöring. Personalen inom omsorgen ska under 2013 vara delaktiga i att ta fram förslag för politiken att ta ställning till. Ärendet diskuteras återigen ingående. Dag Ivarsson (M) lägger ett tilläggsyrkande: att personalen ska involveras förslagsvis via respektive fackförbund. Förslag till beslut på sammanträdet 1) Det ursprungliga förslaget till beslut med Dag Ivarssons (M) tilläggsyrkande. 2) Det ursprungliga förslaget till beslut med Marika Bjerstedt Hansens (S) tilläggsyrkande. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller Dag Ivarssons (M) förslag. Votering begärs av Marika Bjerstedt Hansen (S). godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för Dag Ivarssons (M) förslag Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Dag Ivarssons (M) förslag: (Gun Christensson (GPKS), Jimmy Ekborg (C), Lars-Erik Svensson (M), Johnny Bergman (KD), Britta- Lena Ljungman (MP), Ros-Marie Ernstsson (C), Dag Ivarsson (M)) och 6 nej-röster för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag: (Marika Bjerstedt Hansen (S), Karl-Gösta Bengtsson (S), Inga Magnusson (S), Kaarina Rantanen (SD), Ingmar Bernthsson (S), Åsa Månsson (S)) beslutar socialnämnden bifalla Dag Ivarssons (M) förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl KSAU 8 Inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad Sammanfattning av ärendets beredning SWOT-analys ABU

15 15(31) 28 forts skickas till: Kommunstyrelsen Christina Mårtensson, personalchef

16 16(31) 29 Alternativ lunchrätt inom äldreomsorgen Dnr 2012.SN beslutar - införa på försök två rätters alternativ inom äldreomsorgen i utvalda grupper/boenden i Lönsboda samt - förvaltningen ska utvärdera försöket efter 6 månader och återkomma med förslag om vidare hantering av ärendet. Bakgrund och sammanfattning beslutade på sitt sammanträde att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och konsekvensbeskriva möjligheten att erbjuda brukare inom äldreomsorgen en alternativ maträtt till lunch t ex genom benchmarking med andra kommuner. Kostchefen Andreas Arvidsson Rosenqvist har genomfört uppdraget och kommit fram till att det finns både positiva och negativa erfarenheter ute i kommunerna. Förslag från kostchefen som även ledningsgruppen ställer sig bakom är att driva detta arbete i projektform för att kunna utvärdera utfallet, inte minst ur en ekonomisk synvinkel. Vi kan också tillägga att Socialstyrelsen ser möjligheten att erbjuda två lagade lunchrätter som en kvalitetshöjande insats. sunderlag Kostchefens utredning Konsekvensbeskrivning om möjlighet att servera två lunchrätter inom äldreomsorgen ABU skickas till: Andreas Arvidsson Rosenqvist, kostchef

17 17(31) 30 Värdegrundsgarantier äldreomsorg Dnr 2012.SN beslutar - att godkänna förslaget till värdighetsgarantier och - ge förvaltningen i uppdrag att inleda arbete med implementeringen Bakgrund och sammanfattning I 5 kap 1 socialtjänstlagen fastställs den äldres rätt till ett värdigt liv och välbefinnande. För att underlätta för kommuner att arbeta med dessa frågor har regeringen avsatt en del medel i form av statsbidrag som kommunerna kunde ansöka om genom Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har lagt särskilt stor vikt på framtagande av värdighetsgarantier; de kommuner som bestämde sig att ta det steget fick ansöka om ytterligare medel. Osby kommun var en av kommunerna som ansökte om och beviljades dessa medel. Socialförvaltningen har under 2012 arbetet på en bred front med denna fråga. I detta arbete har vi tagit hjälp av företaget Samspel från Lund. Arbete har bedrivits i form av Värdeträffar (7 stycken) där bl a personal från äldreomsorg, brukarorganisationer samt politiker från socialnämnden har deltagit. Resultatet blev ett antal värdighetsgarantier som vi hoppas ska leda till att våra äldre upplever ännu bättre livskvalité och välbefinnande. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Mensur Numanspahic Förslag till värdighetsgarantier inom äldreomsorgen ABU skickas till: Ledningen Personal inom äldreomsorgen

18 18(31) 31 Ansökan om medel från Omvårdnadslyftet 2013 Dnr 2013.SN beslutar - att godkänna ansökan om medel från Omvårdnadslyftet Bakgrund och sammanfattning Vår kommun har under 2012 använt medel från Omvårdnadslyftet för att vidareutbilda en del personal inom demensvården. Dessutom har en del personal skaffat sig undersköterska utbildning med hjälp av medel från Omvårdnadslyftet. Vi har möjlighet att ansöka om ytterligare medel inom ramen för denna satsningen. Vår tanke är att genom en uppdragsutbildning möjliggöra personalen att validera sina kunskaper och skaffa sig undersköterskeutbildning. Vi undersöker också möjligheter att använda medel för att spetsutbilda en del personal i bl a psykiatri. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Mensur Numanspahic ABU skickas till: Mensur Numanspahic Verksamhetschef ÅO och HSV

19 19(31) 32, Patientsäkerhetsberättelse 2012 Dnr 2013.SN beslutar a) godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2012 b) föreslagna förbättringar genomförs enligt arbets- och tidsplan c) Patientsäkerhetsberättelse 2012 publiceras på kommunens hemsida Bakgrund och sammanfattning Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska kommunen som vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under Kommunen ska också beskriva vad man gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker inom vården och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Kommunen ska också tala om hur och när man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart. Patientsäkerhetsberättelsen visar att socialförvaltningen bedriver ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete som redogör för de resultat som uppnåtts under Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Johnny Kvarnhammar Patientsäkerhetsberättelse 2012 ABU skickas till: Helena Ståhl, socialchef Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska Mensur Numanspahic, verksamhetschef

20 20(31) 33, Riktlinjer för hälso- och sjukvård, avsnitt 17 Registrering i Nationella register Dnr 2013.SN beslutar att riktlinjer för hälso- och sjukvården enligt Avsnitt 17 Registrering i nationella register a) ska vara gällande i den kommunala hälso- och sjukvården i Osby. b) riktlinjerna ska läggas ut på kommunens intranet och hemsida. c) vid behov av framtida revideringar får medicinskt ansvarig sjuksköterska i uppdrag att genomföra detta. Bakgrund och sammanfattning Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt kvalitetsregister ska enligt patientdatalagen (2008:355) information lämnas till den enskilde. Kommunen ska därför ha rutiner för hur informationen ska ske så att alla vårdtagares rätt till integritetsskydd tillvaratas. Dagens sammanträde Johnny Kvarnhammar lämnar ut handlingarna och redogör kort hur framtagandet av riktlinjerna har gått till. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Johnny Kvarnhammar Bilaga: Riktlinjer för registrering i Nationella register skickas till: Helena Ståhl, socialchef Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska Mensur Numanspahic, verksamhetschef

21 21(31) 34, behovsplan för olika boendeformer för äldre Dnr 2012.SN beslutar a) överlämna informationen till kommunstyrelsen samt b) lägga informationen till handlingarna Bakgrund och sammanfattning Ett av kommunfullmäktigemålen för äldreomsorgen 2012 är att aktivt arbeta för att öka antalet trygghetsbostäder i Osby kommun. Socialförvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att skapa ett underlag för att kunna genomföra ett aktivt arbete för att öka antalet trygghetsbostäder. I det bifogade materialet görs bland annat en genomgång av aktuella befolkningsprognoser. Vi redogör också för våra och andras tankar i dessa frågor. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl Behovsplan för olika boendeformer för äldre ABU SN ABU skickas till: Kommunstyrelsen

22 22(31) 35, revisionsrapport samverkan socialtjänst och förskola respektive skola Dnr 2013.SN beslutar - ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder enligt revisionsrapportens identifierade förbättringsområden/ Rekommendationer. - förvaltningen återrapporterar till socialnämnden den 28 maj Bakgrund och sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun granskat samverkan mellan socialtjänsten och förskolan respektive skola. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställer en välfungerande samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Rapporten presenterades för socialnämnden den 18 december Granskningen har resulterat i en identifiering av följande förbättringsområden/ rekommendationer för socialnämnden: och utbildningsnämnden bör ta fram gemensamma mål för samverkan för att tydliggöra styrning och inriktning av arbetet. Nämnderna bör tydliggöra uppdrag och omfattning avseende det gemensamma samverkansprojektet Våra barn. bör ta fram skriftliga rutiner för anmälan till socialnämnden när barn far illa eller riskerar att fara illa. I rutinbeskrivningen bör tydliggöras i vilken utsträckning socialtjänsten ska och kan återkoppla till förskola och skola när en anmälan mottagits sam ett ärende avslutas. Dokumenterade uppdragsbeskrivningar för befintliga samverkansgrupper bör tas fram för att tydliggöra syfte och för att möjliggöra till kartläggning och uppföljning kring vilka resultat som uppnåtts. En enhetlig definition av barn i behov av särskilt stöd inom de båda nämnderna bör tas fram som kan vara vägledande och styrande för de gemensamma stödinsatser som ska genomföras. s och utbildningsnämndens styrning och uppföljning av barn och unga i behov av särskilt stöd bör stärkas. Samverkan bör utgå från en gemensam samsyn kring vilka behov som finns och vilka insatser och resurser som behövs för att tillse att barn och unga får det stöd som de är berättigade till.

23 23(31) 35 forts sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl 1. Revisionsrapport Osby kommun, granskning av samverkan mellan socialtjänst och förskola respektive skola ABU skickas till: Gunilla Kaij Bevheden, verksamhetschef Carina Alpar, tf enhetschef

24 24(31) 36 Remissvar från socialnämnd angående förslag till Fördjupning av översiktsplan, Killeberg och Loshult, Osby kommun Dnr 2013.SN beslutar - godkänna förslag till remissvar daterat och överlämna det till kommunstyrelsen Bakgrund och sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat att sända framtaget förslag till fördjupning av översiktsplanen för Killeberg och Loshult på samråd. har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. ställer sig överlag positiv till förslaget men framför synpunkter enligt socialförvaltningens förslag till remissvar daterat sunderlag Socialförvaltningens förslag till remissvar daterat Förslag till Fördjupning av översiktsplanen finns på kommunens hemsida skickas till: Karin Sigvardsson, samhällsutvecklare

25 25(31) 37 Överklagande serveringstillstånd Dnr 2012.SN beslutar - att ompröva sitt beslut och bevilja stadigvarande serveringstillstånd enligt följande: Måndag torsdag kl påföljande dygn Fredag och helgaftnar kl påföljande dygn Lördag söndag och helgdagar kl påföljande dygn Klagande Osby Bowlingcenter, Södra Portgatan 28 A, Osby Ärende Osby Bowlingcenter har inkommit, , med ett överklagande av stadigvarande serveringstillstånd, socialnämndens beslut Klagande önskar ändra på serveringstiderna enligt följande: Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Handläggarens förslag Handläggaren redogör för sitt utlåtande i tjänsteutlåtande daterat Överklagandet har inkommit inom föreskriven tid. bör därför, enligt 27 förvaltningslagen ompröva sitt beslut. Ansvarig handläggare bedömer sammantaget, att socialnämnden bör ändra sitt beslut i enlighet med klagandens önskemål, på så sätt att serveringstiderna bestäms enligt följande: Måndag torsdag Fredag och helgaftnar Lördag söndag och helgdagar kl påföljande dygn kl påföljande dygn kl påföljande dygn

26 26(31) 37 forts sunderlag Tjänsteutlåtande daterat från Otto Graudums Överklagan daterad från Osby Bowlingcenter IFU SN skickas till: Osby Bowlingcenter Otto Graudums, tillståndsinspektör

27 27(31) 38 om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken)

28 28(31) 39 om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken)

29 29(31) 40 Anmälan till socialnämnden SEKRETESS faderskap ej fastställda inom lagstadgad tid

30 30(31) 41, delegationsanmälan, övrigt Härmed anmäles följande delegationsbeslut: Delegationslistor februari 2013 Uttag Antal beslut Utredning och behandling, vuxenenheten Utredning och behandling, barn och familj Familjerätt Avslutade ekonomiakter Ekonomi, försörjningsstöd Ekonomi, vårdkostnad IFO vuxenenheten Ekonomi, vårdkostnad, IFO barn och familj Vård och omsorg, avgiftsbeslut Osby, hemtjänst, SÄBO Lindhem o Rönnebacken, samt enskilda sjukhem, januari Osby, hemtjänst, SÄBO Lindhem o Rönnebacken, samt enskilda sjukhem, februari Lönsboda, hemtjänst, SÄBO Bergfast, Soldalen o Lönnebo, januari Dödsboanmälan daterad

31 31(31) 42 Allmänt beredande utskottets protokoll den 12 mars 2013 beslutar - lägga allmänt beredande utskottets protokoll den 12 mars 2013 till handlingarna.

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers.

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(29) 2011-09-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-17 35 ande Kristina Valtersson (c) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Birgitta Lagerlund (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, 2013-12-04 kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, 2013-12-04 kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Hemvårdsnämnden 2013-11-20 1(20) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-14:45 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Tord Johansson (S) Charlotte Ljungberg

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer