SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden"

Transkript

1 (31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson (S) 21-del av 27, Lars-Erik Svensson (M) del av Inga Magnusson (S) Johnny Bergman (KD) Kaarina Rantanen (SD) Britta-Lena Ljungman (MP) Ros-Marie Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Dag Ivarsson (M) Åsa Månsson (S) tjänstg ersättare för Lennart Hansson (S) Kerstin Lagerblad tjänstg ersättare för Lars-Eriks Svensson (M) 21- del av 23 Wilhelmina Agrell (S) tjänstg ersättare för Karl-Gösta Bengtsson (S) del av 27 Övriga närvarande Justerare Daniel Landin (S) ej tjänstg ers Kerstin Lagerblad (M) ej tjänstg ers del av Christine Ivarsson (M) ej tjänstg ers Wilhelmina Agrell (S) ej tjänstg ers 21- del av 27, Kenneth Lindhe Gunilla Kaij Bevheden Johnny Kvarnhammar Gabriella Winge, sekreterare Yvonne Kvist Kaarina Rantanen Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2 april 2013, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gabriella Winge Ordförande Gun Christensson Justerare Kaarina Rantanen

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Gabriella Winge

3 3(31) Ärendelista 21 Protokolljustering Godkännande av dagordning Folkhälsoenkät barn och unga Fri information och information från konferens Lägesrapport ESF-projekt Individ och familj, information samverkansprocessen Våra barn , budgetuppföljning februari forts Yttrande KSAU, inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad forts forts forts Alternativ lunchrätt inom äldreomsorgen Värdegrundsgarantier äldreomsorg Ansökan om medel från Omvårdnadslyftet , Patientsäkerhetsberättelse , Riktlinjer för hälso- och sjukvård, avsnitt 17 Registrering i Nationella register , behovsplan för olika boendeformer för äldre , revisionsrapport samverkan socialtjänst och förskola respektive skola forts Remissvar från socialnämnd angående förslag till Fördjupning av översiktsplan, Killeberg och Loshult, Osby kommun Överklagande serveringstillstånd om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken) om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken) Anmälan till socialnämnden SEKRETESS faderskap ej fastställda inom lagstadgad tid , delegationsanmälan, övrigt Allmänt beredande utskottets protokoll den 12 mars

4 4(31) 21 Protokolljustering utser Kaarina Rantanen till justerare.

5 5(31) 22 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen med följande tillägg 33.

6 6(31) 23 Folkhälsoenkät barn och unga 2012 Dnr 2013.SN beslutar - remittera materialet till Individ och familjeutskottet för vidare behandling samt - lägga informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Yvonne Kvist delar ut Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012 och redogör för materialet per åldersgrupp. Ärendet diskuteras. Gun Christensson tackar för genomgången samt det utdelade materialet. sunderlag Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012 skickas till: Helena Ståhl Tony Persson

7 7(31) 24 Fri information och information från konferens Kenneth Lindhe informerar om - att socialchefsdagarna inträffar i år den september. Programmet är inte släppt ännu. att Jimmy Ekborg och Marika Bjerstedt Hansen ska representera socialnämnden på socialchefsdagarna. Ersättare är Lars-Erik Svensson, om någon av ovanstående får förhinder. Gunilla Kaij Bevheden informerar om - ett beslut från socialstyrelsen angående avslag på ansökan om projektpengar till att arbeta med Våld i nära relationer - ett beslut från socialstyrelsen, tillsynen av Villa Eken blev godkänd Johnny Kvarnhammar informerar om - ett beslut från socialstyrelsen angående ett Lex Maria ärende Kaarina Rantanen ställde en fråga - angående personalsituationen Gun Christensson informerar om - en skrivelse från presidiet till personalen inom kostenheten

8 8(31) 25 Lägesrapport ESF-projekt Dnr 2012.SN beslutar - lägga informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Kenneth Lindhe informerar om att arbetet med Lean fortgår i positiv anda. Gunilla Kaij Bevheden informerar om att Visionärt ledarskap arbetar nu även i de grupper som kommer att arbeta tillsammans i den nya organisationen. Fler i Arbete är slumpvis utvalda av ESF-rådet att få en inspektion av hela projektet. Gunilla Kaij Bevheden redogör även att det nu finns en möjlighet till att söka förlängning av projektet.

9 9(31) 26 Individ och familj, information samverkansprocessen Våra barn Dnr 2012.SN beslutar - lägga informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Gunilla Kaij Bevheden informerar om hur arbetet i samverkansprocessen Våra barn fortskrider. En handlingsplan håller på att arbetas fram och kommer att redovisad på nämnden den 28 maj 2013.

10 10(31) 27, budgetuppföljning februari 2013 Dnr 2012.SN beslutar a) avseende äldre- och handikappomsorgen godkänna förvaltningschefens förslag att ge enhetschefer i uppdrag att komma med förslag till anpassningar som motsvarar 1,7% inom äldreomsorgens verksamheter. b) Avseende IFO-verksamheten avvakta beslut om åtgärder tills resultatet av föreslagen revision av 2012 års utfall genom revisionsfirman Ernst & Young har presenterats. c) uppdra åt ABU att noga följa den ekonomiska utvecklingen för IFO och att i dialog med förvaltningen initiera möjligheter till kostnadseffektivitet. Bakgrund och sammanfattning Budgetuppföljningen för februari pekar på ett underskott om tkr vilket inte ligger långt ifrån resultatet Ca 70 % av underskottet beror på högre kostnader än budgeterat inom IFO-verksamhetens försörjningsstöd, placeringar av barn och vuxna samt lägre överskott inom flyktingverksamheten. Kostnaderna är således uteslutande ett resultat av myndighetsbeslut och lagstadgade insatser, vilket innebär att det inte finns möjlighet att göra besparingsåtgärder inom själva IFO-verksamheten. Det finns förhoppningar om att åtgärder inom det övergripande arbetsmarknadsprojektet kan få en viss effekt på kostnaderna för försörjningsstöd. Dock visar analysen av föregående års resultat en tydlig trend att antalet personer som är beroende av försörjningsstöd ökar trots arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningschefen bedömer det som orimligt att genomföra anpassningar inom äldreomsorgen som motsvarar hela underskottet utan att det får mycket allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten, patientsäkerheten och arbetsmiljön då det skulle motsvara en nedläggning av ett boende motsvarande Lindhems storlek. har anhållit hos KS om revision av kostnaderna för IFOverksamheten 2012 och denna bör ligga till grund för beslut om huruvida budgeten är realistisk eller ej och vilka åtgärder som bör vidtagas. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott motsvarande tkr vilket till störst del beror på obalans inom hemtjänsten medan särskilt boende beräknas ha en budget i balans. Med tanke på föregående års prognosavvikelser finns det en viss försiktighet hos enhetscheferna att vara alltför optimistiska i sin prognos så här tidigt på året.

11 11(31) 27 forts Utifrån analys av prognoserna är det sannolikt att det genom anpassningar går att förbättra resultatet för äldreomsorgen, så att verksamheten kan bedrivas inom budgetram. Förvaltningschefen kommer att ge enhetscheferna i uppdrag att genomföra anpassningar motsvarande underskottet för äldreomsorgen. LSS-verksamhetens prognos pekar också på ett underskott som främst beror på en felperiodiserad intäkt. LSS-verksamheten är dock en av socialnämndens oförutsägbara verksamheter och kostnaderna kommer så småningom att balanseras i utjämningssystemet. Dagens sammanträde Kenneth Lindhe redogör för budgetuppföljningen februari 2013 samt visar ett antal diagram med siffror från 2008 och framåt. Detta för att åskådliggöra för socialnämnden hur det ekonomiska utfallet sett ut genom åren. Ärendet diskuteras grundligt. Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till punkt a och b men med hänvisning till att det dröjer innan socialnämnden får Ernst & Youngs genomlysning av 2012 års utfall yrkar Dag Ivarsson (M) även på en punkt c med följande innehåll: c) uppdra åt ABU att noga följa den ekonomiska utvecklingen för IFO och att i dialog med förvaltningen initiera möjligheter till kostnadseffektivitet Efter diskussion är samtliga nämndsledamöter överens om att punkt c ska läggas till i beslutet ovan. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl Stratsys uppföljningsrapport februari ABU skickas till: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunchef Ekonomichef

12 12(31) 28 Yttrande KSAU, inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad Dnr 2013.SN beslutar - ställa sig positiva till det reviderade förslaget till inriktningsbeslutet om önskad sysselsättningsgrad med påpekandet att det etappvisa införandet som föreslås under punkt 1 bör omfatta två etapper förslagsvis Lönsboda och Osby. - att personalen involveras via deras respektive fackförbund Reservation Marika Bjerstedt Hansen (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning att socialdemokraternas tilläggsyttrande inte blev tillstyrkt. Bakgrund och sammanfattning Ett förslag om inriktningsbeslut avseende önskad sysselsättningsgrad har behandlats i KSAU KSAU beslutade att revidera två punkter i förslaget. I punkt 1 föreslås att inriktningen ska vara att vård- och omsorgspersonal ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad i etapper och att socialnämnden prioriterar det etappvisa införandet. För att ett införande av önskad sysselsättningsgrad ska kunna genomföras visar tidigare gjord utredning att minst tre enheter måste ingå för kunna ha möjlighet att tillgodose arbete. konstaterar därför att det etappvisa genomförandet i praktiken lämpligtvis kommer att handla om två etapper; Osby och Lönsboda. Förändringen i punkt 5 som innebär att tidpunkten för genomförandet skjuts fram ett år till mars 2015 bedömer socialnämnden som rimlig med tanke på att ett nytt bemanningssystem är under upphandling och att det är en fördel att man är väl förtrogen med det nya systemet när önskad sysselsättningsgrad genomförs. vill understryka vikten av att ett inriktningsbeslut fattas eftersom det har stor betydelse för att kunna göra Osby kommun till en attraktivare arbetsgivare. Punkt 2 och 3 bör dock ändras så att årtalen överensstämmer med den reviderade tidsplanen i punkt 5.

13 13(31) 28 forts på ABU , 17 Allmänt beredande utskott föreslår socialnämnden - besluta ställa sig positiva till det reviderade förslaget till inriktningsbeslutet om önskad sysselsättningsgrad med påpekandet att det etappvisa införandet som föreslås under punkt 1 bör omfatta två etapper förslagsvis Lönsboda och Osby. Reservation Marika Bjerstedt Hansen (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen av protokollet fanns ingen reservation från Marika Bjerstedt Hansen. Förslag till beslut på sammanträdet ABU Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar på avslag. Gun Christensson (GPKS) yrkar på bifall. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämndens allmänt beredande utskott bifaller Gun Christenssons (GPKS) förslag. Votering begärs av Marika Bjerstedt Hansen (S). s allmänt beredande utskott godkänner följande propositionsordning. Ja- röst för Gun Christenssons (GPKS) förslag. Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag. Omröstningsresultat Med 3 ja-röster för Gun Christenssons (GPKS) förslag (Gun Christensson (GKPS), Jimmy Ekborg (C), Lars-Erik Svensson (M)) och 2 nej-röster för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag (Marika Bjerstedt Hansen (S), Ingmar Bernthsson (S)) beslutar socialnämndens allmänt beredande utskott bifalla Gun Christenssons förslag. Dagens sammanträde Kenneth Linde redogör för förslaget till yttrande till KSAU. Ärendet diskuteras ingående. Lars-Erik Svensson (M) begär ajournering för gruppvis överläggning klockan Mötet återupptas klockan

14 14(31) 28 forts Marika Bjerstedt Hansen (S) lägger ett tilläggsyrkande med följande innehåll: Detta under förutsättning att rätt till önskad sysselsättningsgrad inte resulterar i alltför stora schemamässiga förändringar ex. vad gäller delade turer och helgtjänstgöring. Personalen inom omsorgen ska under 2013 vara delaktiga i att ta fram förslag för politiken att ta ställning till. Ärendet diskuteras återigen ingående. Dag Ivarsson (M) lägger ett tilläggsyrkande: att personalen ska involveras förslagsvis via respektive fackförbund. Förslag till beslut på sammanträdet 1) Det ursprungliga förslaget till beslut med Dag Ivarssons (M) tilläggsyrkande. 2) Det ursprungliga förslaget till beslut med Marika Bjerstedt Hansens (S) tilläggsyrkande. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller Dag Ivarssons (M) förslag. Votering begärs av Marika Bjerstedt Hansen (S). godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för Dag Ivarssons (M) förslag Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Dag Ivarssons (M) förslag: (Gun Christensson (GPKS), Jimmy Ekborg (C), Lars-Erik Svensson (M), Johnny Bergman (KD), Britta- Lena Ljungman (MP), Ros-Marie Ernstsson (C), Dag Ivarsson (M)) och 6 nej-röster för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag: (Marika Bjerstedt Hansen (S), Karl-Gösta Bengtsson (S), Inga Magnusson (S), Kaarina Rantanen (SD), Ingmar Bernthsson (S), Åsa Månsson (S)) beslutar socialnämnden bifalla Dag Ivarssons (M) förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl KSAU 8 Inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad Sammanfattning av ärendets beredning SWOT-analys ABU

15 15(31) 28 forts skickas till: Kommunstyrelsen Christina Mårtensson, personalchef

16 16(31) 29 Alternativ lunchrätt inom äldreomsorgen Dnr 2012.SN beslutar - införa på försök två rätters alternativ inom äldreomsorgen i utvalda grupper/boenden i Lönsboda samt - förvaltningen ska utvärdera försöket efter 6 månader och återkomma med förslag om vidare hantering av ärendet. Bakgrund och sammanfattning beslutade på sitt sammanträde att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och konsekvensbeskriva möjligheten att erbjuda brukare inom äldreomsorgen en alternativ maträtt till lunch t ex genom benchmarking med andra kommuner. Kostchefen Andreas Arvidsson Rosenqvist har genomfört uppdraget och kommit fram till att det finns både positiva och negativa erfarenheter ute i kommunerna. Förslag från kostchefen som även ledningsgruppen ställer sig bakom är att driva detta arbete i projektform för att kunna utvärdera utfallet, inte minst ur en ekonomisk synvinkel. Vi kan också tillägga att Socialstyrelsen ser möjligheten att erbjuda två lagade lunchrätter som en kvalitetshöjande insats. sunderlag Kostchefens utredning Konsekvensbeskrivning om möjlighet att servera två lunchrätter inom äldreomsorgen ABU skickas till: Andreas Arvidsson Rosenqvist, kostchef

17 17(31) 30 Värdegrundsgarantier äldreomsorg Dnr 2012.SN beslutar - att godkänna förslaget till värdighetsgarantier och - ge förvaltningen i uppdrag att inleda arbete med implementeringen Bakgrund och sammanfattning I 5 kap 1 socialtjänstlagen fastställs den äldres rätt till ett värdigt liv och välbefinnande. För att underlätta för kommuner att arbeta med dessa frågor har regeringen avsatt en del medel i form av statsbidrag som kommunerna kunde ansöka om genom Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har lagt särskilt stor vikt på framtagande av värdighetsgarantier; de kommuner som bestämde sig att ta det steget fick ansöka om ytterligare medel. Osby kommun var en av kommunerna som ansökte om och beviljades dessa medel. Socialförvaltningen har under 2012 arbetet på en bred front med denna fråga. I detta arbete har vi tagit hjälp av företaget Samspel från Lund. Arbete har bedrivits i form av Värdeträffar (7 stycken) där bl a personal från äldreomsorg, brukarorganisationer samt politiker från socialnämnden har deltagit. Resultatet blev ett antal värdighetsgarantier som vi hoppas ska leda till att våra äldre upplever ännu bättre livskvalité och välbefinnande. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Mensur Numanspahic Förslag till värdighetsgarantier inom äldreomsorgen ABU skickas till: Ledningen Personal inom äldreomsorgen

18 18(31) 31 Ansökan om medel från Omvårdnadslyftet 2013 Dnr 2013.SN beslutar - att godkänna ansökan om medel från Omvårdnadslyftet Bakgrund och sammanfattning Vår kommun har under 2012 använt medel från Omvårdnadslyftet för att vidareutbilda en del personal inom demensvården. Dessutom har en del personal skaffat sig undersköterska utbildning med hjälp av medel från Omvårdnadslyftet. Vi har möjlighet att ansöka om ytterligare medel inom ramen för denna satsningen. Vår tanke är att genom en uppdragsutbildning möjliggöra personalen att validera sina kunskaper och skaffa sig undersköterskeutbildning. Vi undersöker också möjligheter att använda medel för att spetsutbilda en del personal i bl a psykiatri. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Mensur Numanspahic ABU skickas till: Mensur Numanspahic Verksamhetschef ÅO och HSV

19 19(31) 32, Patientsäkerhetsberättelse 2012 Dnr 2013.SN beslutar a) godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2012 b) föreslagna förbättringar genomförs enligt arbets- och tidsplan c) Patientsäkerhetsberättelse 2012 publiceras på kommunens hemsida Bakgrund och sammanfattning Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska kommunen som vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under Kommunen ska också beskriva vad man gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker inom vården och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Kommunen ska också tala om hur och när man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart. Patientsäkerhetsberättelsen visar att socialförvaltningen bedriver ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete som redogör för de resultat som uppnåtts under Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Johnny Kvarnhammar Patientsäkerhetsberättelse 2012 ABU skickas till: Helena Ståhl, socialchef Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska Mensur Numanspahic, verksamhetschef

20 20(31) 33, Riktlinjer för hälso- och sjukvård, avsnitt 17 Registrering i Nationella register Dnr 2013.SN beslutar att riktlinjer för hälso- och sjukvården enligt Avsnitt 17 Registrering i nationella register a) ska vara gällande i den kommunala hälso- och sjukvården i Osby. b) riktlinjerna ska läggas ut på kommunens intranet och hemsida. c) vid behov av framtida revideringar får medicinskt ansvarig sjuksköterska i uppdrag att genomföra detta. Bakgrund och sammanfattning Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt kvalitetsregister ska enligt patientdatalagen (2008:355) information lämnas till den enskilde. Kommunen ska därför ha rutiner för hur informationen ska ske så att alla vårdtagares rätt till integritetsskydd tillvaratas. Dagens sammanträde Johnny Kvarnhammar lämnar ut handlingarna och redogör kort hur framtagandet av riktlinjerna har gått till. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Johnny Kvarnhammar Bilaga: Riktlinjer för registrering i Nationella register skickas till: Helena Ståhl, socialchef Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska Mensur Numanspahic, verksamhetschef

21 21(31) 34, behovsplan för olika boendeformer för äldre Dnr 2012.SN beslutar a) överlämna informationen till kommunstyrelsen samt b) lägga informationen till handlingarna Bakgrund och sammanfattning Ett av kommunfullmäktigemålen för äldreomsorgen 2012 är att aktivt arbeta för att öka antalet trygghetsbostäder i Osby kommun. Socialförvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att skapa ett underlag för att kunna genomföra ett aktivt arbete för att öka antalet trygghetsbostäder. I det bifogade materialet görs bland annat en genomgång av aktuella befolkningsprognoser. Vi redogör också för våra och andras tankar i dessa frågor. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl Behovsplan för olika boendeformer för äldre ABU SN ABU skickas till: Kommunstyrelsen

22 22(31) 35, revisionsrapport samverkan socialtjänst och förskola respektive skola Dnr 2013.SN beslutar - ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder enligt revisionsrapportens identifierade förbättringsområden/ Rekommendationer. - förvaltningen återrapporterar till socialnämnden den 28 maj Bakgrund och sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun granskat samverkan mellan socialtjänsten och förskolan respektive skola. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställer en välfungerande samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Rapporten presenterades för socialnämnden den 18 december Granskningen har resulterat i en identifiering av följande förbättringsområden/ rekommendationer för socialnämnden: och utbildningsnämnden bör ta fram gemensamma mål för samverkan för att tydliggöra styrning och inriktning av arbetet. Nämnderna bör tydliggöra uppdrag och omfattning avseende det gemensamma samverkansprojektet Våra barn. bör ta fram skriftliga rutiner för anmälan till socialnämnden när barn far illa eller riskerar att fara illa. I rutinbeskrivningen bör tydliggöras i vilken utsträckning socialtjänsten ska och kan återkoppla till förskola och skola när en anmälan mottagits sam ett ärende avslutas. Dokumenterade uppdragsbeskrivningar för befintliga samverkansgrupper bör tas fram för att tydliggöra syfte och för att möjliggöra till kartläggning och uppföljning kring vilka resultat som uppnåtts. En enhetlig definition av barn i behov av särskilt stöd inom de båda nämnderna bör tas fram som kan vara vägledande och styrande för de gemensamma stödinsatser som ska genomföras. s och utbildningsnämndens styrning och uppföljning av barn och unga i behov av särskilt stöd bör stärkas. Samverkan bör utgå från en gemensam samsyn kring vilka behov som finns och vilka insatser och resurser som behövs för att tillse att barn och unga får det stöd som de är berättigade till.

23 23(31) 35 forts sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl 1. Revisionsrapport Osby kommun, granskning av samverkan mellan socialtjänst och förskola respektive skola ABU skickas till: Gunilla Kaij Bevheden, verksamhetschef Carina Alpar, tf enhetschef

24 24(31) 36 Remissvar från socialnämnd angående förslag till Fördjupning av översiktsplan, Killeberg och Loshult, Osby kommun Dnr 2013.SN beslutar - godkänna förslag till remissvar daterat och överlämna det till kommunstyrelsen Bakgrund och sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat att sända framtaget förslag till fördjupning av översiktsplanen för Killeberg och Loshult på samråd. har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. ställer sig överlag positiv till förslaget men framför synpunkter enligt socialförvaltningens förslag till remissvar daterat sunderlag Socialförvaltningens förslag till remissvar daterat Förslag till Fördjupning av översiktsplanen finns på kommunens hemsida skickas till: Karin Sigvardsson, samhällsutvecklare

25 25(31) 37 Överklagande serveringstillstånd Dnr 2012.SN beslutar - att ompröva sitt beslut och bevilja stadigvarande serveringstillstånd enligt följande: Måndag torsdag kl påföljande dygn Fredag och helgaftnar kl påföljande dygn Lördag söndag och helgdagar kl påföljande dygn Klagande Osby Bowlingcenter, Södra Portgatan 28 A, Osby Ärende Osby Bowlingcenter har inkommit, , med ett överklagande av stadigvarande serveringstillstånd, socialnämndens beslut Klagande önskar ändra på serveringstiderna enligt följande: Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Handläggarens förslag Handläggaren redogör för sitt utlåtande i tjänsteutlåtande daterat Överklagandet har inkommit inom föreskriven tid. bör därför, enligt 27 förvaltningslagen ompröva sitt beslut. Ansvarig handläggare bedömer sammantaget, att socialnämnden bör ändra sitt beslut i enlighet med klagandens önskemål, på så sätt att serveringstiderna bestäms enligt följande: Måndag torsdag Fredag och helgaftnar Lördag söndag och helgdagar kl påföljande dygn kl påföljande dygn kl påföljande dygn

26 26(31) 37 forts sunderlag Tjänsteutlåtande daterat från Otto Graudums Överklagan daterad från Osby Bowlingcenter IFU SN skickas till: Osby Bowlingcenter Otto Graudums, tillståndsinspektör

27 27(31) 38 om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken)

28 28(31) 39 om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken)

29 29(31) 40 Anmälan till socialnämnden SEKRETESS faderskap ej fastställda inom lagstadgad tid

30 30(31) 41, delegationsanmälan, övrigt Härmed anmäles följande delegationsbeslut: Delegationslistor februari 2013 Uttag Antal beslut Utredning och behandling, vuxenenheten Utredning och behandling, barn och familj Familjerätt Avslutade ekonomiakter Ekonomi, försörjningsstöd Ekonomi, vårdkostnad IFO vuxenenheten Ekonomi, vårdkostnad, IFO barn och familj Vård och omsorg, avgiftsbeslut Osby, hemtjänst, SÄBO Lindhem o Rönnebacken, samt enskilda sjukhem, januari Osby, hemtjänst, SÄBO Lindhem o Rönnebacken, samt enskilda sjukhem, februari Lönsboda, hemtjänst, SÄBO Bergfast, Soldalen o Lönnebo, januari Dödsboanmälan daterad

31 31(31) 42 Allmänt beredande utskottets protokoll den 12 mars 2013 beslutar - lägga allmänt beredande utskottets protokoll den 12 mars 2013 till handlingarna.

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(20) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.45 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15

Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15 Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Plats och tid Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20)

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken, Osby, tisdagen den 20 september 2011 09.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Socialnämnden (24) Osby, tisdagen den 17 april 2012 kl

Socialnämnden (24) Osby, tisdagen den 17 april 2012 kl Socialnämnden 2012-04-17 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 17 april 2012 kl 08.30-15.47 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande 1(27) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.45 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialnämnden (28) Osby, tisdagen den 21 februari 2012 kl

Socialnämnden (28) Osby, tisdagen den 21 februari 2012 kl Socialnämnden 2012-02-21 1 (28) Plats och tid Osby, tisdagen den 21 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-22 1 (28)

Socialnämnden 2011-11-22 1 (28) Socialnämnden 2011-11-22 1 (28) Plats och tid Osby, tisdagen den 22 november 2011 09.00-16.05 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c), 219-228

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Daniel Landin (S) Andreas Andersson (KD) Margot Malmqvist (S) Kerstin Lagerblad (M) Wilhelmina Agrell (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Daniel Landin (S) Andreas Andersson (KD) Margot Malmqvist (S) Kerstin Lagerblad (M) Wilhelmina Agrell (S) 1(19) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.20 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Ida Gustavsson (C) ersätter Jimmy Ekborg

Läs mer

Socialnämnden (37) Osby, tisdagen den 23 augusti

Socialnämnden (37) Osby, tisdagen den 23 augusti Socialnämnden 2011-08-23 1 (37) Plats och tid Osby, tisdagen den 23 augusti 2011 09.00-15.15 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande 151-157 Jimmy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1(20) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.15 Beslutande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordföranden Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30 arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialnämndens allmänt beredande utskott (21) Osby, tisdagen den 7 februari 2012 kl

Socialnämndens allmänt beredande utskott (21) Osby, tisdagen den 7 februari 2012 kl allmänt beredande utskott 2012-02-07 1 (21) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 februari 2012 kl 08.30-12.50 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandagen den 23 juni 2014 kl 09:00

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandagen den 23 juni 2014 kl 09:00 1(12) Socialnamnden Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:30 Besiutande Gun Christensson, (Oberoende fd GPKS), ordforande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Ida Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-26 1 (37)

Socialnämnden 2011-04-26 1 (37) Socialnämnden 2011-04-26 1 (37) Plats och tid Osby, tisdagen den 26 april 2011 09.00-12.30 samt 14.15-15.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1(29) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-11.45 Beslutande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordföranden Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson

Läs mer

Kansliet, kpmmunhuset i Osby, fredag 15 augusti 2014, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Kansliet, kpmmunhuset i Osby, fredag 15 augusti 2014, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-10:30 Besiutande Gun Christensson, (Oberoende fd GPKS), ordforande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Ingmar Bernthsson (S), 40-41

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(22) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.45 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:05

sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:05 1(12) Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:05 Beslutande Gun Christensson, (Oberoende fd GPKS), ordforande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Jimmy Ekborg (C) Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Sammantradesdatum Ronnebackens samlingssal klockan 08:30-11:30

Sammantradesdatum Ronnebackens samlingssal klockan 08:30-11:30 OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Ronnebackens samlingssal klockan 08:30-11:30 Beslutande Ovriga narvarande Utses till justerare Justeringens plats och tid Gun Christensson, (Oberoende fd

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Verksamhetsomradeschef Barn och skola. Kenneth Lindhe 1-2 Namndsekreterare Eva Nilsson. Kansliet, fredag 31 januari 2014, kl 10.00

Verksamhetsomradeschef Barn och skola. Kenneth Lindhe 1-2 Namndsekreterare Eva Nilsson. Kansliet, fredag 31 januari 2014, kl 10.00 1(13) Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Besiutande Gun Christensson, (GPKS), ordforande Daniel Landin (S) ersatter Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Lars-Erik

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-19 2

Socialnämnden 2013-06-19 2 Socialnämnden 2013-06-19 2 SN 44 Ändring av föredragningslistan Socialnämndens beslut Dagordningen ändras redaktionellt. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef avseende redogörelse omvärldsbevakning

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Lindhem, Osby måndagen den 6 oktober 2014 kl

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Lindhem, Osby måndagen den 6 oktober 2014 kl PENSIONÄRSRÅDET 2014-10-06 1 Plats och tid Lindhem, Osby måndagen den 6 oktober 2014 kl. 14.00 15.05 Beslutande Raymon Borg, Osby PRO Marianne Johnsson, SPF Osby Torsten Karlsson, Örkeneds PRO Marika Bjerstedt

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén Allmänna ärenden 5 november 2013 Plats och tid Socialförvaltningen IFO, tisdag den 5 november 2013, kl 08.15 08.45 1(5) Beslutande Ledamöter Cristine Persson, C, ordförande Elisabeth Svensson, M Christer

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialnämnden (16)

Socialnämnden (16) Socialnämnden 2014-12-09 1(16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunhuset, kl.10.00-16.30 Mötet startar med invigning av nya HVB-hemmet för ensamkommande barn på Sätter Margareta Ivarsson (C) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S)

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstegörande ersättare AME 13.30 15.00 Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer