SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden"

Transkript

1 (31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C) Karl-Gösta Bengtsson (S) 21-del av 27, Lars-Erik Svensson (M) del av Inga Magnusson (S) Johnny Bergman (KD) Kaarina Rantanen (SD) Britta-Lena Ljungman (MP) Ros-Marie Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Dag Ivarsson (M) Åsa Månsson (S) tjänstg ersättare för Lennart Hansson (S) Kerstin Lagerblad tjänstg ersättare för Lars-Eriks Svensson (M) 21- del av 23 Wilhelmina Agrell (S) tjänstg ersättare för Karl-Gösta Bengtsson (S) del av 27 Övriga närvarande Justerare Daniel Landin (S) ej tjänstg ers Kerstin Lagerblad (M) ej tjänstg ers del av Christine Ivarsson (M) ej tjänstg ers Wilhelmina Agrell (S) ej tjänstg ers 21- del av 27, Kenneth Lindhe Gunilla Kaij Bevheden Johnny Kvarnhammar Gabriella Winge, sekreterare Yvonne Kvist Kaarina Rantanen Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2 april 2013, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gabriella Winge Ordförande Gun Christensson Justerare Kaarina Rantanen

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Gabriella Winge

3 3(31) Ärendelista 21 Protokolljustering Godkännande av dagordning Folkhälsoenkät barn och unga Fri information och information från konferens Lägesrapport ESF-projekt Individ och familj, information samverkansprocessen Våra barn , budgetuppföljning februari forts Yttrande KSAU, inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad forts forts forts Alternativ lunchrätt inom äldreomsorgen Värdegrundsgarantier äldreomsorg Ansökan om medel från Omvårdnadslyftet , Patientsäkerhetsberättelse , Riktlinjer för hälso- och sjukvård, avsnitt 17 Registrering i Nationella register , behovsplan för olika boendeformer för äldre , revisionsrapport samverkan socialtjänst och förskola respektive skola forts Remissvar från socialnämnd angående förslag till Fördjupning av översiktsplan, Killeberg och Loshult, Osby kommun Överklagande serveringstillstånd om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken) om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken) Anmälan till socialnämnden SEKRETESS faderskap ej fastställda inom lagstadgad tid , delegationsanmälan, övrigt Allmänt beredande utskottets protokoll den 12 mars

4 4(31) 21 Protokolljustering utser Kaarina Rantanen till justerare.

5 5(31) 22 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen med följande tillägg 33.

6 6(31) 23 Folkhälsoenkät barn och unga 2012 Dnr 2013.SN beslutar - remittera materialet till Individ och familjeutskottet för vidare behandling samt - lägga informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Yvonne Kvist delar ut Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012 och redogör för materialet per åldersgrupp. Ärendet diskuteras. Gun Christensson tackar för genomgången samt det utdelade materialet. sunderlag Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012 skickas till: Helena Ståhl Tony Persson

7 7(31) 24 Fri information och information från konferens Kenneth Lindhe informerar om - att socialchefsdagarna inträffar i år den september. Programmet är inte släppt ännu. att Jimmy Ekborg och Marika Bjerstedt Hansen ska representera socialnämnden på socialchefsdagarna. Ersättare är Lars-Erik Svensson, om någon av ovanstående får förhinder. Gunilla Kaij Bevheden informerar om - ett beslut från socialstyrelsen angående avslag på ansökan om projektpengar till att arbeta med Våld i nära relationer - ett beslut från socialstyrelsen, tillsynen av Villa Eken blev godkänd Johnny Kvarnhammar informerar om - ett beslut från socialstyrelsen angående ett Lex Maria ärende Kaarina Rantanen ställde en fråga - angående personalsituationen Gun Christensson informerar om - en skrivelse från presidiet till personalen inom kostenheten

8 8(31) 25 Lägesrapport ESF-projekt Dnr 2012.SN beslutar - lägga informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Kenneth Lindhe informerar om att arbetet med Lean fortgår i positiv anda. Gunilla Kaij Bevheden informerar om att Visionärt ledarskap arbetar nu även i de grupper som kommer att arbeta tillsammans i den nya organisationen. Fler i Arbete är slumpvis utvalda av ESF-rådet att få en inspektion av hela projektet. Gunilla Kaij Bevheden redogör även att det nu finns en möjlighet till att söka förlängning av projektet.

9 9(31) 26 Individ och familj, information samverkansprocessen Våra barn Dnr 2012.SN beslutar - lägga informationen till handlingarna. Dagens sammanträde Gunilla Kaij Bevheden informerar om hur arbetet i samverkansprocessen Våra barn fortskrider. En handlingsplan håller på att arbetas fram och kommer att redovisad på nämnden den 28 maj 2013.

10 10(31) 27, budgetuppföljning februari 2013 Dnr 2012.SN beslutar a) avseende äldre- och handikappomsorgen godkänna förvaltningschefens förslag att ge enhetschefer i uppdrag att komma med förslag till anpassningar som motsvarar 1,7% inom äldreomsorgens verksamheter. b) Avseende IFO-verksamheten avvakta beslut om åtgärder tills resultatet av föreslagen revision av 2012 års utfall genom revisionsfirman Ernst & Young har presenterats. c) uppdra åt ABU att noga följa den ekonomiska utvecklingen för IFO och att i dialog med förvaltningen initiera möjligheter till kostnadseffektivitet. Bakgrund och sammanfattning Budgetuppföljningen för februari pekar på ett underskott om tkr vilket inte ligger långt ifrån resultatet Ca 70 % av underskottet beror på högre kostnader än budgeterat inom IFO-verksamhetens försörjningsstöd, placeringar av barn och vuxna samt lägre överskott inom flyktingverksamheten. Kostnaderna är således uteslutande ett resultat av myndighetsbeslut och lagstadgade insatser, vilket innebär att det inte finns möjlighet att göra besparingsåtgärder inom själva IFO-verksamheten. Det finns förhoppningar om att åtgärder inom det övergripande arbetsmarknadsprojektet kan få en viss effekt på kostnaderna för försörjningsstöd. Dock visar analysen av föregående års resultat en tydlig trend att antalet personer som är beroende av försörjningsstöd ökar trots arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningschefen bedömer det som orimligt att genomföra anpassningar inom äldreomsorgen som motsvarar hela underskottet utan att det får mycket allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten, patientsäkerheten och arbetsmiljön då det skulle motsvara en nedläggning av ett boende motsvarande Lindhems storlek. har anhållit hos KS om revision av kostnaderna för IFOverksamheten 2012 och denna bör ligga till grund för beslut om huruvida budgeten är realistisk eller ej och vilka åtgärder som bör vidtagas. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott motsvarande tkr vilket till störst del beror på obalans inom hemtjänsten medan särskilt boende beräknas ha en budget i balans. Med tanke på föregående års prognosavvikelser finns det en viss försiktighet hos enhetscheferna att vara alltför optimistiska i sin prognos så här tidigt på året.

11 11(31) 27 forts Utifrån analys av prognoserna är det sannolikt att det genom anpassningar går att förbättra resultatet för äldreomsorgen, så att verksamheten kan bedrivas inom budgetram. Förvaltningschefen kommer att ge enhetscheferna i uppdrag att genomföra anpassningar motsvarande underskottet för äldreomsorgen. LSS-verksamhetens prognos pekar också på ett underskott som främst beror på en felperiodiserad intäkt. LSS-verksamheten är dock en av socialnämndens oförutsägbara verksamheter och kostnaderna kommer så småningom att balanseras i utjämningssystemet. Dagens sammanträde Kenneth Lindhe redogör för budgetuppföljningen februari 2013 samt visar ett antal diagram med siffror från 2008 och framåt. Detta för att åskådliggöra för socialnämnden hur det ekonomiska utfallet sett ut genom åren. Ärendet diskuteras grundligt. Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till punkt a och b men med hänvisning till att det dröjer innan socialnämnden får Ernst & Youngs genomlysning av 2012 års utfall yrkar Dag Ivarsson (M) även på en punkt c med följande innehåll: c) uppdra åt ABU att noga följa den ekonomiska utvecklingen för IFO och att i dialog med förvaltningen initiera möjligheter till kostnadseffektivitet Efter diskussion är samtliga nämndsledamöter överens om att punkt c ska läggas till i beslutet ovan. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl Stratsys uppföljningsrapport februari ABU skickas till: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunchef Ekonomichef

12 12(31) 28 Yttrande KSAU, inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad Dnr 2013.SN beslutar - ställa sig positiva till det reviderade förslaget till inriktningsbeslutet om önskad sysselsättningsgrad med påpekandet att det etappvisa införandet som föreslås under punkt 1 bör omfatta två etapper förslagsvis Lönsboda och Osby. - att personalen involveras via deras respektive fackförbund Reservation Marika Bjerstedt Hansen (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning att socialdemokraternas tilläggsyttrande inte blev tillstyrkt. Bakgrund och sammanfattning Ett förslag om inriktningsbeslut avseende önskad sysselsättningsgrad har behandlats i KSAU KSAU beslutade att revidera två punkter i förslaget. I punkt 1 föreslås att inriktningen ska vara att vård- och omsorgspersonal ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad i etapper och att socialnämnden prioriterar det etappvisa införandet. För att ett införande av önskad sysselsättningsgrad ska kunna genomföras visar tidigare gjord utredning att minst tre enheter måste ingå för kunna ha möjlighet att tillgodose arbete. konstaterar därför att det etappvisa genomförandet i praktiken lämpligtvis kommer att handla om två etapper; Osby och Lönsboda. Förändringen i punkt 5 som innebär att tidpunkten för genomförandet skjuts fram ett år till mars 2015 bedömer socialnämnden som rimlig med tanke på att ett nytt bemanningssystem är under upphandling och att det är en fördel att man är väl förtrogen med det nya systemet när önskad sysselsättningsgrad genomförs. vill understryka vikten av att ett inriktningsbeslut fattas eftersom det har stor betydelse för att kunna göra Osby kommun till en attraktivare arbetsgivare. Punkt 2 och 3 bör dock ändras så att årtalen överensstämmer med den reviderade tidsplanen i punkt 5.

13 13(31) 28 forts på ABU , 17 Allmänt beredande utskott föreslår socialnämnden - besluta ställa sig positiva till det reviderade förslaget till inriktningsbeslutet om önskad sysselsättningsgrad med påpekandet att det etappvisa införandet som föreslås under punkt 1 bör omfatta två etapper förslagsvis Lönsboda och Osby. Reservation Marika Bjerstedt Hansen (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen av protokollet fanns ingen reservation från Marika Bjerstedt Hansen. Förslag till beslut på sammanträdet ABU Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar på avslag. Gun Christensson (GPKS) yrkar på bifall. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämndens allmänt beredande utskott bifaller Gun Christenssons (GPKS) förslag. Votering begärs av Marika Bjerstedt Hansen (S). s allmänt beredande utskott godkänner följande propositionsordning. Ja- röst för Gun Christenssons (GPKS) förslag. Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag. Omröstningsresultat Med 3 ja-röster för Gun Christenssons (GPKS) förslag (Gun Christensson (GKPS), Jimmy Ekborg (C), Lars-Erik Svensson (M)) och 2 nej-röster för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag (Marika Bjerstedt Hansen (S), Ingmar Bernthsson (S)) beslutar socialnämndens allmänt beredande utskott bifalla Gun Christenssons förslag. Dagens sammanträde Kenneth Linde redogör för förslaget till yttrande till KSAU. Ärendet diskuteras ingående. Lars-Erik Svensson (M) begär ajournering för gruppvis överläggning klockan Mötet återupptas klockan

14 14(31) 28 forts Marika Bjerstedt Hansen (S) lägger ett tilläggsyrkande med följande innehåll: Detta under förutsättning att rätt till önskad sysselsättningsgrad inte resulterar i alltför stora schemamässiga förändringar ex. vad gäller delade turer och helgtjänstgöring. Personalen inom omsorgen ska under 2013 vara delaktiga i att ta fram förslag för politiken att ta ställning till. Ärendet diskuteras återigen ingående. Dag Ivarsson (M) lägger ett tilläggsyrkande: att personalen ska involveras förslagsvis via respektive fackförbund. Förslag till beslut på sammanträdet 1) Det ursprungliga förslaget till beslut med Dag Ivarssons (M) tilläggsyrkande. 2) Det ursprungliga förslaget till beslut med Marika Bjerstedt Hansens (S) tilläggsyrkande. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller Dag Ivarssons (M) förslag. Votering begärs av Marika Bjerstedt Hansen (S). godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för Dag Ivarssons (M) förslag Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Dag Ivarssons (M) förslag: (Gun Christensson (GPKS), Jimmy Ekborg (C), Lars-Erik Svensson (M), Johnny Bergman (KD), Britta- Lena Ljungman (MP), Ros-Marie Ernstsson (C), Dag Ivarsson (M)) och 6 nej-röster för Marika Bjerstedt Hansens (S) förslag: (Marika Bjerstedt Hansen (S), Karl-Gösta Bengtsson (S), Inga Magnusson (S), Kaarina Rantanen (SD), Ingmar Bernthsson (S), Åsa Månsson (S)) beslutar socialnämnden bifalla Dag Ivarssons (M) förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl KSAU 8 Inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad Sammanfattning av ärendets beredning SWOT-analys ABU

15 15(31) 28 forts skickas till: Kommunstyrelsen Christina Mårtensson, personalchef

16 16(31) 29 Alternativ lunchrätt inom äldreomsorgen Dnr 2012.SN beslutar - införa på försök två rätters alternativ inom äldreomsorgen i utvalda grupper/boenden i Lönsboda samt - förvaltningen ska utvärdera försöket efter 6 månader och återkomma med förslag om vidare hantering av ärendet. Bakgrund och sammanfattning beslutade på sitt sammanträde att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och konsekvensbeskriva möjligheten att erbjuda brukare inom äldreomsorgen en alternativ maträtt till lunch t ex genom benchmarking med andra kommuner. Kostchefen Andreas Arvidsson Rosenqvist har genomfört uppdraget och kommit fram till att det finns både positiva och negativa erfarenheter ute i kommunerna. Förslag från kostchefen som även ledningsgruppen ställer sig bakom är att driva detta arbete i projektform för att kunna utvärdera utfallet, inte minst ur en ekonomisk synvinkel. Vi kan också tillägga att Socialstyrelsen ser möjligheten att erbjuda två lagade lunchrätter som en kvalitetshöjande insats. sunderlag Kostchefens utredning Konsekvensbeskrivning om möjlighet att servera två lunchrätter inom äldreomsorgen ABU skickas till: Andreas Arvidsson Rosenqvist, kostchef

17 17(31) 30 Värdegrundsgarantier äldreomsorg Dnr 2012.SN beslutar - att godkänna förslaget till värdighetsgarantier och - ge förvaltningen i uppdrag att inleda arbete med implementeringen Bakgrund och sammanfattning I 5 kap 1 socialtjänstlagen fastställs den äldres rätt till ett värdigt liv och välbefinnande. För att underlätta för kommuner att arbeta med dessa frågor har regeringen avsatt en del medel i form av statsbidrag som kommunerna kunde ansöka om genom Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har lagt särskilt stor vikt på framtagande av värdighetsgarantier; de kommuner som bestämde sig att ta det steget fick ansöka om ytterligare medel. Osby kommun var en av kommunerna som ansökte om och beviljades dessa medel. Socialförvaltningen har under 2012 arbetet på en bred front med denna fråga. I detta arbete har vi tagit hjälp av företaget Samspel från Lund. Arbete har bedrivits i form av Värdeträffar (7 stycken) där bl a personal från äldreomsorg, brukarorganisationer samt politiker från socialnämnden har deltagit. Resultatet blev ett antal värdighetsgarantier som vi hoppas ska leda till att våra äldre upplever ännu bättre livskvalité och välbefinnande. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Mensur Numanspahic Förslag till värdighetsgarantier inom äldreomsorgen ABU skickas till: Ledningen Personal inom äldreomsorgen

18 18(31) 31 Ansökan om medel från Omvårdnadslyftet 2013 Dnr 2013.SN beslutar - att godkänna ansökan om medel från Omvårdnadslyftet Bakgrund och sammanfattning Vår kommun har under 2012 använt medel från Omvårdnadslyftet för att vidareutbilda en del personal inom demensvården. Dessutom har en del personal skaffat sig undersköterska utbildning med hjälp av medel från Omvårdnadslyftet. Vi har möjlighet att ansöka om ytterligare medel inom ramen för denna satsningen. Vår tanke är att genom en uppdragsutbildning möjliggöra personalen att validera sina kunskaper och skaffa sig undersköterskeutbildning. Vi undersöker också möjligheter att använda medel för att spetsutbilda en del personal i bl a psykiatri. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Mensur Numanspahic ABU skickas till: Mensur Numanspahic Verksamhetschef ÅO och HSV

19 19(31) 32, Patientsäkerhetsberättelse 2012 Dnr 2013.SN beslutar a) godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2012 b) föreslagna förbättringar genomförs enligt arbets- och tidsplan c) Patientsäkerhetsberättelse 2012 publiceras på kommunens hemsida Bakgrund och sammanfattning Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska kommunen som vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under Kommunen ska också beskriva vad man gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker inom vården och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Kommunen ska också tala om hur och när man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart. Patientsäkerhetsberättelsen visar att socialförvaltningen bedriver ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete som redogör för de resultat som uppnåtts under Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Johnny Kvarnhammar Patientsäkerhetsberättelse 2012 ABU skickas till: Helena Ståhl, socialchef Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska Mensur Numanspahic, verksamhetschef

20 20(31) 33, Riktlinjer för hälso- och sjukvård, avsnitt 17 Registrering i Nationella register Dnr 2013.SN beslutar att riktlinjer för hälso- och sjukvården enligt Avsnitt 17 Registrering i nationella register a) ska vara gällande i den kommunala hälso- och sjukvården i Osby. b) riktlinjerna ska läggas ut på kommunens intranet och hemsida. c) vid behov av framtida revideringar får medicinskt ansvarig sjuksköterska i uppdrag att genomföra detta. Bakgrund och sammanfattning Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt kvalitetsregister ska enligt patientdatalagen (2008:355) information lämnas till den enskilde. Kommunen ska därför ha rutiner för hur informationen ska ske så att alla vårdtagares rätt till integritetsskydd tillvaratas. Dagens sammanträde Johnny Kvarnhammar lämnar ut handlingarna och redogör kort hur framtagandet av riktlinjerna har gått till. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Johnny Kvarnhammar Bilaga: Riktlinjer för registrering i Nationella register skickas till: Helena Ståhl, socialchef Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska Mensur Numanspahic, verksamhetschef

21 21(31) 34, behovsplan för olika boendeformer för äldre Dnr 2012.SN beslutar a) överlämna informationen till kommunstyrelsen samt b) lägga informationen till handlingarna Bakgrund och sammanfattning Ett av kommunfullmäktigemålen för äldreomsorgen 2012 är att aktivt arbeta för att öka antalet trygghetsbostäder i Osby kommun. Socialförvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att skapa ett underlag för att kunna genomföra ett aktivt arbete för att öka antalet trygghetsbostäder. I det bifogade materialet görs bland annat en genomgång av aktuella befolkningsprognoser. Vi redogör också för våra och andras tankar i dessa frågor. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl Behovsplan för olika boendeformer för äldre ABU SN ABU skickas till: Kommunstyrelsen

22 22(31) 35, revisionsrapport samverkan socialtjänst och förskola respektive skola Dnr 2013.SN beslutar - ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder enligt revisionsrapportens identifierade förbättringsområden/ Rekommendationer. - förvaltningen återrapporterar till socialnämnden den 28 maj Bakgrund och sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun granskat samverkan mellan socialtjänsten och förskolan respektive skola. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställer en välfungerande samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Rapporten presenterades för socialnämnden den 18 december Granskningen har resulterat i en identifiering av följande förbättringsområden/ rekommendationer för socialnämnden: och utbildningsnämnden bör ta fram gemensamma mål för samverkan för att tydliggöra styrning och inriktning av arbetet. Nämnderna bör tydliggöra uppdrag och omfattning avseende det gemensamma samverkansprojektet Våra barn. bör ta fram skriftliga rutiner för anmälan till socialnämnden när barn far illa eller riskerar att fara illa. I rutinbeskrivningen bör tydliggöras i vilken utsträckning socialtjänsten ska och kan återkoppla till förskola och skola när en anmälan mottagits sam ett ärende avslutas. Dokumenterade uppdragsbeskrivningar för befintliga samverkansgrupper bör tas fram för att tydliggöra syfte och för att möjliggöra till kartläggning och uppföljning kring vilka resultat som uppnåtts. En enhetlig definition av barn i behov av särskilt stöd inom de båda nämnderna bör tas fram som kan vara vägledande och styrande för de gemensamma stödinsatser som ska genomföras. s och utbildningsnämndens styrning och uppföljning av barn och unga i behov av särskilt stöd bör stärkas. Samverkan bör utgå från en gemensam samsyn kring vilka behov som finns och vilka insatser och resurser som behövs för att tillse att barn och unga får det stöd som de är berättigade till.

23 23(31) 35 forts sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från Helena Ståhl 1. Revisionsrapport Osby kommun, granskning av samverkan mellan socialtjänst och förskola respektive skola ABU skickas till: Gunilla Kaij Bevheden, verksamhetschef Carina Alpar, tf enhetschef

24 24(31) 36 Remissvar från socialnämnd angående förslag till Fördjupning av översiktsplan, Killeberg och Loshult, Osby kommun Dnr 2013.SN beslutar - godkänna förslag till remissvar daterat och överlämna det till kommunstyrelsen Bakgrund och sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat att sända framtaget förslag till fördjupning av översiktsplanen för Killeberg och Loshult på samråd. har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. ställer sig överlag positiv till förslaget men framför synpunkter enligt socialförvaltningens förslag till remissvar daterat sunderlag Socialförvaltningens förslag till remissvar daterat Förslag till Fördjupning av översiktsplanen finns på kommunens hemsida skickas till: Karin Sigvardsson, samhällsutvecklare

25 25(31) 37 Överklagande serveringstillstånd Dnr 2012.SN beslutar - att ompröva sitt beslut och bevilja stadigvarande serveringstillstånd enligt följande: Måndag torsdag kl påföljande dygn Fredag och helgaftnar kl påföljande dygn Lördag söndag och helgdagar kl påföljande dygn Klagande Osby Bowlingcenter, Södra Portgatan 28 A, Osby Ärende Osby Bowlingcenter har inkommit, , med ett överklagande av stadigvarande serveringstillstånd, socialnämndens beslut Klagande önskar ändra på serveringstiderna enligt följande: Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Handläggarens förslag Handläggaren redogör för sitt utlåtande i tjänsteutlåtande daterat Överklagandet har inkommit inom föreskriven tid. bör därför, enligt 27 förvaltningslagen ompröva sitt beslut. Ansvarig handläggare bedömer sammantaget, att socialnämnden bör ändra sitt beslut i enlighet med klagandens önskemål, på så sätt att serveringstiderna bestäms enligt följande: Måndag torsdag Fredag och helgaftnar Lördag söndag och helgdagar kl påföljande dygn kl påföljande dygn kl påföljande dygn

26 26(31) 37 forts sunderlag Tjänsteutlåtande daterat från Otto Graudums Överklagan daterad från Osby Bowlingcenter IFU SN skickas till: Osby Bowlingcenter Otto Graudums, tillståndsinspektör

27 27(31) 38 om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken)

28 28(31) 39 om att lägga ner faderskaps- SEKRETESS utredning jml 2 kap 7 första stycket FB (Föräldrabalken)

29 29(31) 40 Anmälan till socialnämnden SEKRETESS faderskap ej fastställda inom lagstadgad tid

30 30(31) 41, delegationsanmälan, övrigt Härmed anmäles följande delegationsbeslut: Delegationslistor februari 2013 Uttag Antal beslut Utredning och behandling, vuxenenheten Utredning och behandling, barn och familj Familjerätt Avslutade ekonomiakter Ekonomi, försörjningsstöd Ekonomi, vårdkostnad IFO vuxenenheten Ekonomi, vårdkostnad, IFO barn och familj Vård och omsorg, avgiftsbeslut Osby, hemtjänst, SÄBO Lindhem o Rönnebacken, samt enskilda sjukhem, januari Osby, hemtjänst, SÄBO Lindhem o Rönnebacken, samt enskilda sjukhem, februari Lönsboda, hemtjänst, SÄBO Bergfast, Soldalen o Lönnebo, januari Dödsboanmälan daterad

31 31(31) 42 Allmänt beredande utskottets protokoll den 12 mars 2013 beslutar - lägga allmänt beredande utskottets protokoll den 12 mars 2013 till handlingarna.

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20)

Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Socialnämnden 2011-09-20 1 (20) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken, Osby, tisdagen den 20 september 2011 09.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Justerings plats och tid Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55

Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Socialnämnden 2012-05-29 1 (36) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 maj 2012 kl 08.30-11.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-19 2

Socialnämnden 2013-06-19 2 Socialnämnden 2013-06-19 2 SN 44 Ändring av föredragningslistan Socialnämndens beslut Dagordningen ändras redaktionellt. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef avseende redogörelse omvärldsbevakning

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset, klockan 08:30-11:45 Ajournering for fika klockan 9:40-10:00 Besiutande Ingmar Bernthsson (S), Ordforande Dag Ivarsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 mars 2015 kl. 14.00-16.30 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Protokoll 2012-05-29

Protokoll 2012-05-29 2012-05-29 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2012-05-29, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Moberg (S) Göran Andersson (M) Lars Malmberg (S) Barbro Backlund (FP) Sölve

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 februari 2015 kl 14.00-18.00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) 18-25 Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 oktober 2013 kl 14.00 16.15 ande Mats Högberg ordf (s) Per-Magnus Pettersson (m) Jim Lindberg (s) Per Skanse (s) Birgitta Valdemarsson (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer