Godkännande av utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkännande av utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Godkännande av utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena STK Sammanfattning Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) har i en motion till kommunfullmäktige uppmärksammat att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar påtalas i samband med företagarförfrågningar. I motionen föreslogs att en etableringspolicy skulle tas samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden i hamnen där marken för antas kunna nyttjas bättre för företagande. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 7 februari 2013 beslutade fullmäktige att motionen ska anses besvarad med vad i ärendet anförts. Vidare beslutades att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnsområdena i samarbete med de större fastighetsägarna/verksamhetsutövarna. En utredning har genomförts i samverkan mellan de tekniska förvaltningarna och stadskontoret. Utredningens resultat föreslås ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av hamnområdet framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar, dels i samverkan med framtida intressenter. Utredningen har behandlat med godkännande i tekniska nämnden med begäran om kommunstyrelsens slutliga ställningstagande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget att Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena ska utgöra ett planeringsunderlag för utvecklingen av de aktuella hamnområdena. Beslutsunderlag Utredning hamnområdena Tjänsteskrivelse från fastighetskontoret Bilaga, möte med fastighetsägarna Bilaga, lediga lokaler och mark i hamnområdet Bilaga, etableringspolicy för hamnen - Möjligheter på befintliga planer Bilaga, fastighetsägare i hamnen karta Bilaga, fastighetsägare Hamnen förteckning Nämndsbrev från tekniska nämnden Nämndsbrev från stadsbyggnadsnämnden

2 G-Tjskr / / Lokalisering hamnområdena / Dnr STK (3) Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Ärendet har sin bakgrund i en motion till kommunfullmäktige av Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar. I motionen föreslogs att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 7 februari 2013, 18 bihang 14, beslutade fullmäktige att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnområdena i samarbete med de större fastighetsägarna och verksamhetsutövarna. Utredningens slutsatser Kommunen har mycket begränsade möjligheter att på egen hand kunna omvandla hamnområdet och härigenom påverka möjligheter till lokaliseringar av olika slag. En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Brist på flexibilitet i begreppet innebär små möjligheter att etablera annat än just industri- eller hamnverksamheter. Nödvändiga detaljplaneändringar av enskilda fastigheter måste bekostas av respektive fastighetsägare. Ägarförteckningar över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtet med tomträtt. Kommunen har således mycket begränsad rådighet över den absoluta majoriteten av fastigheterna i det studerade området. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. Kommunen kan dock agera mer aktivt som fastighetsägare i samband med att tomträttsavtal ska förnyas. Branschstrukturen och hanteringen av varor och gods av olika slag har i stor utsträckning ändrats sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Efterfrågan på logistiklokaler matchas inte av de lediga lokaler som finns i det inventerade området.

3 3 (3) Fortsatt process Föreslås att utredningen beaktas i stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen och att dess uppgifter och slutsatser kan ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av hamnområdena framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Malmö stad Tekniska nämnden 1 (1) Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer TN Godkännande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Tekniska nämnden har vi sitt sammanträde godkänt förslaget till Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena som planeringsunderlag för det aktuella området och överlämnar härmed förslaget till kommunstyrelsen för godkännande. (På sammanträdet beslutades att andra att-satsen ändras till att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. ) Tjänsteskrivelse inkl. bilagor bifogas. Ordförande Milan Obradovic Nämndsekreterare Eva Kristiansson

5

6

7 Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Agneta Möller Stadskontoret Stadskontoret

8 Innehållsförteckning Bakgrund uppdrag... 3 Upplägg av utredningen... 3 Områdets roll i staden... 4 Ägarförhållanden i hamnområdet... 4 Verksamheterna i hamnområdena... 5 Vakansläget... 6 Möte med fastighetsägare och verksamheter... 6 Möjligheter på befintliga detaljplaner... 7 Utredningsområdet i den nya översiktsplanen, ÖP Förslag till åtgärder avseende kommunens möjligheter... 8 Sammanfattning... 9 Fortsatt process Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 2

9 Bakgrund uppdrag Ärendet har sin bakgrund i en motion till KF av Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar, där man föreslog att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. Beslutet i kommunfullmäktige blev: att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnområdena i samarbete med de större fastighetsägarna/verksamhetsutövarna (handl 7). Upplägg av utredningen Uppdraget har tolkats som att peka på möjligheterna att på ett strukturerat sätt utnyttja marken mer effektivt och därmed ge möjlighet till fler arbetstillfällen i hamnområdena, i första hand på kortare sikt, men även med utblick på längre sikt. En utgångspunkt har varit att utbudet av mark för näringslivet måste vara varierat och tillräckligt stort för att inte hämma stadens tillväxtmöjligheter. Mot bakgrund av inriktningen i förslaget till ÖP2012, att staden i huvudsak ska växa inåt genom omvandling och förtätning, är en viktig uppgift att studera möjligheterna till förnyelse och förtätning i befintliga verksamhetsområden. Det geografiska området utredningen har koncentrerats till är Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen. Utgångspunkten är att eventuella förändringar i dessa områden skulle kunna leda till ökad attraktivitet och investeringsbenägenhet i det totala hamnområdet. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 3

10 Arbetet med inventering av området har skett genom att ta fram förteckningar över fastighetsägare och större verksamheter samt undersöka vakansläget i området. Vidare har vi tagit fram underlag kring vilka möjligheter som finns på befintliga planer samt gått igenom riktlinjer som förs fram i ÖP 2012 avseende möjliga framtida satsningar på infrastruktur i närområdet. Ett möte i dialogform med representanter för de större fastighetsägarna och verksamheterna har hållits för att lyssna av deras framtidsplaner och synpunkter. Mellersta och Östra hamnen, i riktning mot Norra hamnen. Områdets roll i staden Huvuddelen av området rymmer större logistik- och produktionsenheter. Branschstrukturen och hantering av varor har ändrats i stor utsträckning sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för de behov som modern logistikverksamhet kräver. Rationella logistikanläggningar kräver byggnader som är konstruerade på tämligen annorlunda sätt än de anläggningar som finns i området. Här finns betydande begränsningar utifrån nya premisser om lagerhantering och logistik vad gäller lagringshöjd, in- och utlastning, transporter etc. I dagsläget motsvarar totalt sett inte efterfrågan på lokaler i området de lediga ytorna och vakansgraden är hög. Ägarförhållanden i hamnområdet Ägarförteckningen över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtna med tomrätt. I praktiken innebär detta att kommunen saknar rådighet över marken för Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 4

11 den period tomträttsavtal finns. Tomträttsinnehavaren disponerar fastigheten som om han äger den, med förbehållet att inriktningen på verksamheten överensstämmer med tomträttsavtalet. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. De markområden som ägs av kommunen är belägna längs Lodgatan samt i Norra Hamnen (Eggegrund 12, Eggegrund 15, Malören 2) samt ytterligare en fastighet Värmet 16 som ägs av Malmö Hamn. De ytmässigt största och flesta antalet fastigheter ägs av ett begränsat antal fastighetsbolag som hyr ut lokalerna till olika verksamheter. Hälften av den totala ytan eller med ett annat mått, 38 av total 116 fastigheter (30 %) ägs av 8 aktörer. Några exempel är Wihlborgs, Briggen, Svea Real, Klövern, Leif Andersson Företagshus samt norska NLI Eiendomsinvest vars fastigheter förvaltas av Newsec. Ett flertal av fastigheterna med tomträtt disponeras av företag som driver sina egna verksamheter på respektive fastighet, ibland kompletterat med uthyrning till ytterligare några mindre verksamheter. Sambandet mellan ytan på fastigheten och antalet arbetstillfällen visar att verksamhetsägda, mindre fastigheter har ett högre antal arbetstillfällen än de mer extensiva enheterna där det bedrivs transport och transportnära tjänster samt lager. Kommunens rådighet att på egen hand kunna genomföra förändringar i områdena är av ovan nämnda skäl oerhört begränsad. Verksamheterna i hamnområdena Största branscher både avseende absoluta antalet företag samt antalet anställda är Partihandel (88) och Vägtransporter och godstrafik samt övriga stödtjänster till transport (81). De största företagen med 200 eller fler anställda finns inom transportbranschen. Fyra av sammanlagt sex finns i Östra Hamnen. 43 företag har 50 eller fler anställda. De dominerande branscherna i den storleken är partihandel, vägtransporter och distribution och är verksamma i Östra Hamnen eller runt Spillepengen. Andra betydande branscher är Postbefordran, Elinstallation och Bygg, Hamngodshantering samt Avfallshantering Antalet arbetstillfällen i fastigheter belägna längs kajerna är lågt här finns främst stora lager med få arbetstillfällen Några kontorsfastigheter har relativt många arbetstillfällen, bl a Svea Reals hus De fastigheter som Malmö stad äger domineras av den s k Återbruksdepån samt magasinet Tutti Frutti på Lodgatan (ingår i CMP:s nyttjanderättsavtal) och har väldigt få arbetstillfällen. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 5

12 Posten brevterminal, Borrgatan. Nordöstra delen av hamnområdet. Vakansläget Under de senaste åren har antalet vakanser i hamnområdena varit tämligen stora, både på kontorssidan och för lager/industri. I dagsläget utannonseras tre mindre kontorshotell, ett 20-tal kontorslokaler på kvm samt ett 20-tal lagerbyggnader på kvm i varierande standard på Objektvision, som är den största siten för lediga lokaler. Möte med fastighetsägare och verksamheter Några utgångspunkter för mötet var att informera oss om och undersöka till exempel fastighetsägarnas/verksamheternas Syn på områdets karaktär Syn på fastigheterna i området Framtidsplaner Förändringsvilja Mognadsgrad i affärsidéerna Önskvärda förändringar/åtgärder Utöver CMP som disponerar en stor del av hamnområdet representerar deltagarrna de absolut största fastighetsägarna i det geografiska området hamnen Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen. Deltagarna representerade Fastighets AB Briggen, Leif Andersson Företagshus, Klövern, Svea Real och Wihlborgs. Deras respektive fastigheter är belägna på olika ställen i området, förutom Klövern som endast har en fastighet, Kullen 1, omfattande kvm. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 6

13 Fastighetsbolagen har intressen både av att hitta nya hyresgäster till den/de egna fastigheterna och till att området i stort utvecklas. Fastighetsägarna påtalar att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för de behov som modern logistikverksamhet kräver. Kostnaden för att bygga nytt på jungfruelig mark i annat läge bedöms som avsevärt lägre jämfört med att omvandla en befintlig icke ändamålsenlig fastighet. De omvandlingsmöjligheter till främst mer kontorsyta som detaljplanerna medger, huvudsakligen komplement av administrativa ytor inom mer industribetonade verksamheter, känner man väl till. Möjligheter på befintliga detaljplaner Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Det verkar inte finnas någon flexibilitet i begreppet vilket innebär små möjligheter att etablera annat än just industri- eller hamnverksamheter. Kontor tillhörande industrin ryms inom begreppet, men övriga ändamål så som service till enskilda ryms inte och kräver troligtvis planändringar. De industriområden som pekas ut i alla planer fram till och med Pl 1608 från 1984 upptar mestadelen av hamnområdet och kan tolkas på samma sätt kom en ny handbok för detaljplaner med nya bestämmelser. Där anges att kontor tillhörande industrin begränsas till att uppta mindre än hälften av den byggda ytan. Hur högt man får bygga skiljer sig mellan olika delar av olika planer och kommer inte redogöras för här. Däremot gäller samma regler för byggnadsläge i alla planer fram till och med Pl 1608 från Därefter skiljer sig begränsningarna mellan de olika planerna. Därmed kan alla industriområden tolkas lika fram till och med Pl Utredningsområdet i den nya översiktsplanen, ÖP 2012 Malmös näringslivsstruktur har förändrats genom omvandlingen från industristad till kunskapsoch evenemangsstad. Ett mer diversifierat näringsliv som är mindre sårbart för förändringar i omvärlden har växt fram. Delar av tillverkningsindustrin har ersatts med en mångfald olika verksamheter och nu arbetar endast 8 % av Malmös sysselsatta med tillverkning vilket kan jämföras med 15 % för hela Sverige. Mer än hälften arbetar med handel, företagstjänster, vård, omsorg och sociala tjänster. Utredningsområdets brist på vitalitet kan ses som ett tecken på dessa strukturella förändringar. I ÖP2012 är hela det geografiska området Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen utpekat som särskilt verksamhetsområde. Verksamheter som ger störningar eller risk och inte kan lokaliseras tillsammans med bostäder hänvisas till dessa särskilda verksamhetsområden. Översiktsplanen pekar också på att centralt belägna, existerande verksamhetsområden ska bibehållas och värnas för att säkerställa tillgång till billiga lokaler för olika typer av småföretag som är viktiga för utvecklingen av stadens näringsliv. De norra delarna av utredningsområdet ingår i de delar av Malmös hamn som utpekats som riksintresse för hamnverksamhet, vilka så långt möjligt ska prioriteras för verksamheter med Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 7

14 behov av närhet till sjöfart. På längre sikt bör dock den södra delen av Frihamnsområdet komma ifråga för omvandling till blandad stad. För särskilda verksamhetsområden och Malmö hamn pekar ÖP2012 bl a ut följande riktlinjer: Särskilda verksamhetsområden ska i första hand tillgodose markbehov för verksamheter som är störande eller farliga för omgivningen, eller av andra skäl inte kan infogas i den blandade staden. Till särskilda verksamhetsområden lokaliseras tillverkningsindustri, grossistverksamheter, stora lager, omgivningsstörande småindustri, verkstäder, energiproduktion samt andra ytkrävande verksamheter. Viss handel med sällanköpsvaror som riktar sig till privata kunder och försäljning till företag kan, beroende på typ, lokaliseras till verksamhetsområden. Bostäder och detaljhandel ska inte lokaliseras till särskilda verksamhetsområden. Särskilda verksamhetsområden kan i viss omfattning tillgodose markbehov för verksamheter som var för sig skulle kunna inrymmas i blandad stadsbebyggelse men som kan vinna på att samlokaliseras med andra verksamheter. Hög yteffektivitet ska eftersträvas, till exempel genom att stora markparkeringar undviks och impedimentytor minimeras. Särskilda verksamhetsområden ska ha en tät, grön och attraktiv stadsmiljö. Möjligheter till ny-, till- och ombyggnad ska tas tillvara genom att kompletterande bebyggelse och nya verksamheter passas in i existerande strukturer. Vid nybyggnation eller ändring av verksamhet inom uppmärksamhetsavståndet (150 meter) till farliga verksamheter ska behov av riskhänsyn bedömas genom tidigt samråd med räddningstjänsten och vid behov miljöförvaltningen. Vid omvandling av tidigare industrimark ska markundersökningar ske så att områden med miljö- och hälsovådliga rester kan saneras. Förslag till åtgärder avseende kommunens möjligheter Från kommunens och de enskilda förvaltningarnas sida kan man i arbetet med förfrågningar/ ärenden framöver ha i beaktande ett antal tänkbara arbetssätt och åtgärder: En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. En utbyggd företagslots kan med fördel användas för att erbjuda en organisatorisk plattform. Här kan utökad företagsservice i plan-, tillstånds-, mark- och skötselfrågor inom området koordineras. Vid komplexa förfrågningar som rör utveckling och förnyelse av det aktuella hamnområdet kan man för varje ärende sätta samman en grupp med s k back office-specialister från aktuella förvaltningar för att göra arbetet smidigare och underlätta anpassningen. På så sätt blir också samtliga förfrågningar/ärenden av detta slag som kommer in till kommunen (oavsett ingången) efterhand systematiskt loggade och kan följas och hanteras på ett rationellt och effektivt sätt. Kommunen kan i samband med omförhandlingar av tomträttsavtal bli en mer aktiv fastighetsägare och informera fastighetsägare om olika möjligheter. Genom att visa engagemang och intresse för verksamhetsutövarna kan man ta initiativ till att stimulera förnyelse och/eller bredare verksamhet inom aktuell fastighet eller flytt om en aktör planerar att minska eller öka sin verksamhet. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 8

15 Via malmobusiness.com tillhandahåller kommunen aktuella register över vakanta lokaler och erbjuder fastighetsägare möjligheter att annonsera egna lediga lokaler. En utökad marknadsföring av denna site kan ytterligare bidra till att marknaden får kännedom om de möjligheter till lokalisering som erbjuds, se Ökat deltagande och engagemang från berörda förvaltningar i det befintliga nätverket Hamnens företagsgrupp för att utveckla dialogen mellan aktörerna i hamnområdet och kommunen. Bangården, Stockholmsvägen i nedre kant av bilden. Sammanfattning Förutsättningarna som beskrivs enligt ovan medger mycket begränsade möjligheter för kommunen att på egen hand kunna omvandla området och härigenom påverka möjligheter till lokaliseringar av olika slag. En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Andra etableringar eller omvandling av fastigheter till annat ändamål behöver detaljplaneändring, som bekostas av respektive fastighetsägare. Ägarförteckningar över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtet med tomträtt. Kommunen har således mycket begränsad rådighet över den absoluta majoriteten av fastigheterna i det studerade området. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 9

16 Kommunen kan dock agera mer aktivt som fastighetsägare i samband med att tomträttsavtal ska förnyas. Branschstrukturen och hanteringen av varor och gods av olika slag har ändrats i stor utsträckning sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Efterfrågan på logistiklokaler matchas inte av de lediga lokaler som finns i det inventerade området. Fortsatt process Att stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen tar innehållet och informationen i denna utredning till sig för vidare ställningstagande till förslagen i respektive facknämnd. Innehållet kan ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av området framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Bilagor: Fastighetsförteckning Möjligheter på befintliga planer Lediga lokaler inom hamnområdet Noteringar från möte med fastighetsföretagen i hamnområdet Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 10

17 SIGNERAD Malmö stad Fastighetskontoret 1 (2) Datum Handläggare Magnus Alfredsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Godkännande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena TN Sammanfattning Ärendet har sin bakgrund i en motion till kommunfullmäktige av Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar, där man föreslog att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. Innehållet i utredningen föreslås ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av området framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna förslaget till Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena som planeringsunderlag för det aktuella området. att hemställa att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse TN Godkännande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Utredning hamnområdena _JE Bilaga 1 Fastigheter_ägare Hamnen förteckning Bilaga 1 Fastighetsägare.docx (2) (1) Bilaga 2 Möjligheter på befintliga planer Bilaga 3 Ledigalokaler_hamnonr_ Bilaga 4 Möte med fastighetsägarna Beslutsplanering Tekniska nämnden Ärendet Ärendet har sin bakgrund i en motion till kommunfullmäktige av Stefan Lindhe (m) och Håkan

18 Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar, där man föreslog att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. 2 (2) Beslutet i kommunfullmäktige blev att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnområdena i samarbete med de större fastighetsägarna/verksamhetsutövarna. Utredningen visar att Kommunen har mycket begränsade möjligheter att på egen hand kunna omvandla området och härigenom påverka möjligheter till lokaliseringar av olika slag. En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Brist på flexibilitet i begreppet innebär små möjligheter att etablera annat än just industri- eller hamnverksamheter. Nödvändiga detaljplaneändringar av enskilda fastigheter måste bekostas av respektive fastighetsägare. Ägarförteckningar över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtet med tomträtt. Kommunen har således mycket begränsad rådighet över den absoluta majoriteten av fastigheterna i det studerade området. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. Kommunen kan dock agera mer aktivt som fastighetsägare i samband med att tomträttsavtal ska förnyas. Branschstrukturen och hanteringen av varor och gods av olika slag har ändrats i stor utsträckning sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Efterfrågan på logistiklokaler matchas inte av de lediga lokaler som finns i det inventerade området. Fortsatt process Att stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen tar innehållet och informationen i denna utredning till sig för vidare ställningstagande till förslagen i respektive facknämnd. Innehållet kan ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av området framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Ansvariga Håkan ulin Avdelningschef Klas Johansson Direktör

19 Noteringar från möte med fastighetsföretagen i hamnområdet, 10 oktober Deltagare: Lennart Jönsson, Wihlborgs Bengt Larsson, Briggen Jonas Malmgren, Klövern Peter Olsson, Svea Real Göran Sjöström, CMP Johan Emanuelsson, Malmö stad Agneta Möller, Malmö stad Håkan ulin, Malmö stad Utöver CMP som disponerar en stor del av hamnområdet representerar de övriga deltagarna de absolut största fastighetsägarna i det geografiska området vi tittat på, Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen. Deras fastigheter är belägna på olika ställen, förutom Klövern som endast har en fastighet, Kullen 1, omfattande kvm. Efter en kort bakgrundsbeskrivning om uppdraget samt redovisning av några fakta gav deltagarna från verksamheterna sin bild av hur området fungerar idag och hur de ser på framtida utveckling av hela området såväl som sina respektive fastigheter. Deltagarnas syn på fastigheter och området Huvuddelen av området rymmer större logistik- och produktionsenheter. Genomgående anser man att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för de framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Kostnaden för att bygga nytt bedöms som avsevärt lägre jämfört med att omvandla en befintlig icke ändamålsenlig fastighet. Omvandling till mer kontorsyta kan princip ske, men enligt detaljplaner mest som ett komplement för de administrativa delarna inom mer industribetonade verksamheter. Fastighetsbolagen har intressen både av att hitta nya hyresgäster till den/de egna fastigheterna och till att området i stort utvecklas. I dagsläget motsvarar inte efterfrågan på lokaler i området de lediga ytorna och vakansgraden är hög. Bland orsakerna till att uthyrningsläget inte är det bästa nämns till exempel: Områdets karaktär i nuläget Industriområde för tung industri, J på alla detaljplaner Området är i huvudsak befolkat måndag-fredag, dagtid Bra absolut belägenhet och närhet till centrum, men en hög andel tung lastbilstrafik i området försvårar möjligheter att cykla till/från jobbet fler cykelbanor efterfrågas

20 Begränsad kollektivtrafik försvårar möjlighet att ha verksamheter igång kvällar/helger Behov av fler P-platser i nära anslutning till respektive fastighet Igenväxta, icke använda järnvägsspår till ett antal fastigheter skapar ytor som kan användas mer ändamålsenligt Gatorna används som uppställningsplats för trailers trots allmänt P-förbud Otryggt område som bedöms som allmänt ruffigt bl a till följd av bristande underhåll av gator och grönytor Låg grad av service (restauranger och inköp av mat, bank, shopping etc) Lantmännens gödningsfabrik skapar vissa tider en mycket otrevlig lukt i området Sammanfattningsvis - ett område som behöver lyftas på flera olika plan för att motsvara de behov morgondagens hyresgäster och verksamhetsutövare kräver. Förslag till åtgärder kort sikt Några tänkbara åtgärder som föreslogs för att nå det målet är att få till bättre service till de som i övrigt arbetar i området samt att få fler besökare utanför vardagsarbetstimmar för att skapa ökad trygghet i området. Göra området mer trivsamt Aktivt arbeta för större andel blandade verksamheter för att lätta upp områdets karaktär Samverkan mellan kommun och fastighetsägare för ändra områdets image Ändra gränserna för platsmark respektive kvartersmark så att fastighetsägaren kan använda sin fastighet på ett mer ändamålsenligt sätt, kan t ex skapa nya tillfarter, kunna komma runt sin fastighet och hålla i ordning bättre Nya typer av önskvärda verksamheter Sport och fritid Publika verksamheter utställningar, teater, kultur Detaljhandel ex vis en fiskgrossist som också skulle kunna ha detaljhandel Kontorsverksamheter t ex företag som vill ha denna geografiska lokalisering och till en rimlig hyreskostnad Hälsovård Skolor Vad önskar man att kommunen gör? SBK, pröva förslag om nya typer av verksamheter i planer/bygglov GK diskussion om skötsel av grönytorna och gatuunderhållet, nya cykelbanor, bättre belysning etc P Malmö kontrollera P-förbudet i hela området Diskussion med Skånetrafiken om kollektivtrafiken FK och GK ta ställning till omvandling av allmän platsmark till kvartersmark samt möjligheter till utökat antal P-platser i anslutning till fastigheterna Fortsatt dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare En utmaning om man ändrar inriktning på verksamheter är dock att undvika att befintliga, störande verksamheter blir undanträngda.

Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena

Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-05-06 1.2 Agneta Möller Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning

Läs mer

Lediga lokaler och mark i Malmö

Lediga lokaler och mark i Malmö Sida 1 av 6 Lediga lokaler och mark i etta är sidan för dig som söker lokaler eller tomtmark i. Här kan lokalsökande företag se vilket utbud som finns i de olika delarna av. Alltifrån industri- och lagerlokaler,

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

DOM 2014-08-28 Stockholm

DOM 2014-08-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-08-28 Stockholm Mål nr P 1876-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-07 i mål nr P 5660-13, se

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö.

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Tjänsteskrivelse Annette.Larsson@malmo.se Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4 Risker och störningar för boende i omgivningen Beställare: Wallhamnbolagen Tjörn Beställarens representant: Rune Ohlsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlén

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen)

Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen) Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen) Strömstads kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Innehåll Organisatoriska frågor... 3 Tidplan 3 Genomförandetid 3 Ansvarsfördelning,

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut 1 (3) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-11 Dnr Sbn 2012-344 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, 013 20 63 53 Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ JARNUNG KONSULT AB 2012-03-17 Carola Jarnung Rev 2012-09-11 Civilingenjör MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ Syfte med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007 Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Utgångspunkter Att på ett övergripande plan knyta kommunernas fysiska planering

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Nyheter i bestämmelsesystemet

Nyheter i bestämmelsesystemet Nyheter i bestämmelsesystemet Alexandra Jeppsson, Klara Falk & Therese Byheden Planarkitekter G Fordonsservice Tidigare G Bilservice Exempel: G Fordonsservice G 1 Försäljning av drivmedel G K Kontor Hotell

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se Innehåll Ökat utrymme för avvikelser Större möjligheter att godta planstridiga byggnadsverk Flexiblare

Läs mer