Godkännande av utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkännande av utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Godkännande av utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena STK Sammanfattning Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) har i en motion till kommunfullmäktige uppmärksammat att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar påtalas i samband med företagarförfrågningar. I motionen föreslogs att en etableringspolicy skulle tas samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden i hamnen där marken för antas kunna nyttjas bättre för företagande. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 7 februari 2013 beslutade fullmäktige att motionen ska anses besvarad med vad i ärendet anförts. Vidare beslutades att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnsområdena i samarbete med de större fastighetsägarna/verksamhetsutövarna. En utredning har genomförts i samverkan mellan de tekniska förvaltningarna och stadskontoret. Utredningens resultat föreslås ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av hamnområdet framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar, dels i samverkan med framtida intressenter. Utredningen har behandlat med godkännande i tekniska nämnden med begäran om kommunstyrelsens slutliga ställningstagande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget att Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena ska utgöra ett planeringsunderlag för utvecklingen av de aktuella hamnområdena. Beslutsunderlag Utredning hamnområdena Tjänsteskrivelse från fastighetskontoret Bilaga, möte med fastighetsägarna Bilaga, lediga lokaler och mark i hamnområdet Bilaga, etableringspolicy för hamnen - Möjligheter på befintliga planer Bilaga, fastighetsägare i hamnen karta Bilaga, fastighetsägare Hamnen förteckning Nämndsbrev från tekniska nämnden Nämndsbrev från stadsbyggnadsnämnden

2 G-Tjskr / / Lokalisering hamnområdena / Dnr STK (3) Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Ärendet har sin bakgrund i en motion till kommunfullmäktige av Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar. I motionen föreslogs att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 7 februari 2013, 18 bihang 14, beslutade fullmäktige att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnområdena i samarbete med de större fastighetsägarna och verksamhetsutövarna. Utredningens slutsatser Kommunen har mycket begränsade möjligheter att på egen hand kunna omvandla hamnområdet och härigenom påverka möjligheter till lokaliseringar av olika slag. En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Brist på flexibilitet i begreppet innebär små möjligheter att etablera annat än just industri- eller hamnverksamheter. Nödvändiga detaljplaneändringar av enskilda fastigheter måste bekostas av respektive fastighetsägare. Ägarförteckningar över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtet med tomträtt. Kommunen har således mycket begränsad rådighet över den absoluta majoriteten av fastigheterna i det studerade området. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. Kommunen kan dock agera mer aktivt som fastighetsägare i samband med att tomträttsavtal ska förnyas. Branschstrukturen och hanteringen av varor och gods av olika slag har i stor utsträckning ändrats sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Efterfrågan på logistiklokaler matchas inte av de lediga lokaler som finns i det inventerade området.

3 3 (3) Fortsatt process Föreslås att utredningen beaktas i stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen och att dess uppgifter och slutsatser kan ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av hamnområdena framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Malmö stad Tekniska nämnden 1 (1) Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer TN Godkännande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Tekniska nämnden har vi sitt sammanträde godkänt förslaget till Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena som planeringsunderlag för det aktuella området och överlämnar härmed förslaget till kommunstyrelsen för godkännande. (På sammanträdet beslutades att andra att-satsen ändras till att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. ) Tjänsteskrivelse inkl. bilagor bifogas. Ordförande Milan Obradovic Nämndsekreterare Eva Kristiansson

5

6

7 Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Agneta Möller Stadskontoret Stadskontoret

8 Innehållsförteckning Bakgrund uppdrag... 3 Upplägg av utredningen... 3 Områdets roll i staden... 4 Ägarförhållanden i hamnområdet... 4 Verksamheterna i hamnområdena... 5 Vakansläget... 6 Möte med fastighetsägare och verksamheter... 6 Möjligheter på befintliga detaljplaner... 7 Utredningsområdet i den nya översiktsplanen, ÖP Förslag till åtgärder avseende kommunens möjligheter... 8 Sammanfattning... 9 Fortsatt process Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 2

9 Bakgrund uppdrag Ärendet har sin bakgrund i en motion till KF av Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar, där man föreslog att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. Beslutet i kommunfullmäktige blev: att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnområdena i samarbete med de större fastighetsägarna/verksamhetsutövarna (handl 7). Upplägg av utredningen Uppdraget har tolkats som att peka på möjligheterna att på ett strukturerat sätt utnyttja marken mer effektivt och därmed ge möjlighet till fler arbetstillfällen i hamnområdena, i första hand på kortare sikt, men även med utblick på längre sikt. En utgångspunkt har varit att utbudet av mark för näringslivet måste vara varierat och tillräckligt stort för att inte hämma stadens tillväxtmöjligheter. Mot bakgrund av inriktningen i förslaget till ÖP2012, att staden i huvudsak ska växa inåt genom omvandling och förtätning, är en viktig uppgift att studera möjligheterna till förnyelse och förtätning i befintliga verksamhetsområden. Det geografiska området utredningen har koncentrerats till är Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen. Utgångspunkten är att eventuella förändringar i dessa områden skulle kunna leda till ökad attraktivitet och investeringsbenägenhet i det totala hamnområdet. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 3

10 Arbetet med inventering av området har skett genom att ta fram förteckningar över fastighetsägare och större verksamheter samt undersöka vakansläget i området. Vidare har vi tagit fram underlag kring vilka möjligheter som finns på befintliga planer samt gått igenom riktlinjer som förs fram i ÖP 2012 avseende möjliga framtida satsningar på infrastruktur i närområdet. Ett möte i dialogform med representanter för de större fastighetsägarna och verksamheterna har hållits för att lyssna av deras framtidsplaner och synpunkter. Mellersta och Östra hamnen, i riktning mot Norra hamnen. Områdets roll i staden Huvuddelen av området rymmer större logistik- och produktionsenheter. Branschstrukturen och hantering av varor har ändrats i stor utsträckning sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för de behov som modern logistikverksamhet kräver. Rationella logistikanläggningar kräver byggnader som är konstruerade på tämligen annorlunda sätt än de anläggningar som finns i området. Här finns betydande begränsningar utifrån nya premisser om lagerhantering och logistik vad gäller lagringshöjd, in- och utlastning, transporter etc. I dagsläget motsvarar totalt sett inte efterfrågan på lokaler i området de lediga ytorna och vakansgraden är hög. Ägarförhållanden i hamnområdet Ägarförteckningen över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtna med tomrätt. I praktiken innebär detta att kommunen saknar rådighet över marken för Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 4

11 den period tomträttsavtal finns. Tomträttsinnehavaren disponerar fastigheten som om han äger den, med förbehållet att inriktningen på verksamheten överensstämmer med tomträttsavtalet. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. De markområden som ägs av kommunen är belägna längs Lodgatan samt i Norra Hamnen (Eggegrund 12, Eggegrund 15, Malören 2) samt ytterligare en fastighet Värmet 16 som ägs av Malmö Hamn. De ytmässigt största och flesta antalet fastigheter ägs av ett begränsat antal fastighetsbolag som hyr ut lokalerna till olika verksamheter. Hälften av den totala ytan eller med ett annat mått, 38 av total 116 fastigheter (30 %) ägs av 8 aktörer. Några exempel är Wihlborgs, Briggen, Svea Real, Klövern, Leif Andersson Företagshus samt norska NLI Eiendomsinvest vars fastigheter förvaltas av Newsec. Ett flertal av fastigheterna med tomträtt disponeras av företag som driver sina egna verksamheter på respektive fastighet, ibland kompletterat med uthyrning till ytterligare några mindre verksamheter. Sambandet mellan ytan på fastigheten och antalet arbetstillfällen visar att verksamhetsägda, mindre fastigheter har ett högre antal arbetstillfällen än de mer extensiva enheterna där det bedrivs transport och transportnära tjänster samt lager. Kommunens rådighet att på egen hand kunna genomföra förändringar i områdena är av ovan nämnda skäl oerhört begränsad. Verksamheterna i hamnområdena Största branscher både avseende absoluta antalet företag samt antalet anställda är Partihandel (88) och Vägtransporter och godstrafik samt övriga stödtjänster till transport (81). De största företagen med 200 eller fler anställda finns inom transportbranschen. Fyra av sammanlagt sex finns i Östra Hamnen. 43 företag har 50 eller fler anställda. De dominerande branscherna i den storleken är partihandel, vägtransporter och distribution och är verksamma i Östra Hamnen eller runt Spillepengen. Andra betydande branscher är Postbefordran, Elinstallation och Bygg, Hamngodshantering samt Avfallshantering Antalet arbetstillfällen i fastigheter belägna längs kajerna är lågt här finns främst stora lager med få arbetstillfällen Några kontorsfastigheter har relativt många arbetstillfällen, bl a Svea Reals hus De fastigheter som Malmö stad äger domineras av den s k Återbruksdepån samt magasinet Tutti Frutti på Lodgatan (ingår i CMP:s nyttjanderättsavtal) och har väldigt få arbetstillfällen. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 5

12 Posten brevterminal, Borrgatan. Nordöstra delen av hamnområdet. Vakansläget Under de senaste åren har antalet vakanser i hamnområdena varit tämligen stora, både på kontorssidan och för lager/industri. I dagsläget utannonseras tre mindre kontorshotell, ett 20-tal kontorslokaler på kvm samt ett 20-tal lagerbyggnader på kvm i varierande standard på Objektvision, som är den största siten för lediga lokaler. Möte med fastighetsägare och verksamheter Några utgångspunkter för mötet var att informera oss om och undersöka till exempel fastighetsägarnas/verksamheternas Syn på områdets karaktär Syn på fastigheterna i området Framtidsplaner Förändringsvilja Mognadsgrad i affärsidéerna Önskvärda förändringar/åtgärder Utöver CMP som disponerar en stor del av hamnområdet representerar deltagarrna de absolut största fastighetsägarna i det geografiska området hamnen Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen. Deltagarna representerade Fastighets AB Briggen, Leif Andersson Företagshus, Klövern, Svea Real och Wihlborgs. Deras respektive fastigheter är belägna på olika ställen i området, förutom Klövern som endast har en fastighet, Kullen 1, omfattande kvm. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 6

13 Fastighetsbolagen har intressen både av att hitta nya hyresgäster till den/de egna fastigheterna och till att området i stort utvecklas. Fastighetsägarna påtalar att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för de behov som modern logistikverksamhet kräver. Kostnaden för att bygga nytt på jungfruelig mark i annat läge bedöms som avsevärt lägre jämfört med att omvandla en befintlig icke ändamålsenlig fastighet. De omvandlingsmöjligheter till främst mer kontorsyta som detaljplanerna medger, huvudsakligen komplement av administrativa ytor inom mer industribetonade verksamheter, känner man väl till. Möjligheter på befintliga detaljplaner Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Det verkar inte finnas någon flexibilitet i begreppet vilket innebär små möjligheter att etablera annat än just industri- eller hamnverksamheter. Kontor tillhörande industrin ryms inom begreppet, men övriga ändamål så som service till enskilda ryms inte och kräver troligtvis planändringar. De industriområden som pekas ut i alla planer fram till och med Pl 1608 från 1984 upptar mestadelen av hamnområdet och kan tolkas på samma sätt kom en ny handbok för detaljplaner med nya bestämmelser. Där anges att kontor tillhörande industrin begränsas till att uppta mindre än hälften av den byggda ytan. Hur högt man får bygga skiljer sig mellan olika delar av olika planer och kommer inte redogöras för här. Däremot gäller samma regler för byggnadsläge i alla planer fram till och med Pl 1608 från Därefter skiljer sig begränsningarna mellan de olika planerna. Därmed kan alla industriområden tolkas lika fram till och med Pl Utredningsområdet i den nya översiktsplanen, ÖP 2012 Malmös näringslivsstruktur har förändrats genom omvandlingen från industristad till kunskapsoch evenemangsstad. Ett mer diversifierat näringsliv som är mindre sårbart för förändringar i omvärlden har växt fram. Delar av tillverkningsindustrin har ersatts med en mångfald olika verksamheter och nu arbetar endast 8 % av Malmös sysselsatta med tillverkning vilket kan jämföras med 15 % för hela Sverige. Mer än hälften arbetar med handel, företagstjänster, vård, omsorg och sociala tjänster. Utredningsområdets brist på vitalitet kan ses som ett tecken på dessa strukturella förändringar. I ÖP2012 är hela det geografiska området Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen utpekat som särskilt verksamhetsområde. Verksamheter som ger störningar eller risk och inte kan lokaliseras tillsammans med bostäder hänvisas till dessa särskilda verksamhetsområden. Översiktsplanen pekar också på att centralt belägna, existerande verksamhetsområden ska bibehållas och värnas för att säkerställa tillgång till billiga lokaler för olika typer av småföretag som är viktiga för utvecklingen av stadens näringsliv. De norra delarna av utredningsområdet ingår i de delar av Malmös hamn som utpekats som riksintresse för hamnverksamhet, vilka så långt möjligt ska prioriteras för verksamheter med Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 7

14 behov av närhet till sjöfart. På längre sikt bör dock den södra delen av Frihamnsområdet komma ifråga för omvandling till blandad stad. För särskilda verksamhetsområden och Malmö hamn pekar ÖP2012 bl a ut följande riktlinjer: Särskilda verksamhetsområden ska i första hand tillgodose markbehov för verksamheter som är störande eller farliga för omgivningen, eller av andra skäl inte kan infogas i den blandade staden. Till särskilda verksamhetsområden lokaliseras tillverkningsindustri, grossistverksamheter, stora lager, omgivningsstörande småindustri, verkstäder, energiproduktion samt andra ytkrävande verksamheter. Viss handel med sällanköpsvaror som riktar sig till privata kunder och försäljning till företag kan, beroende på typ, lokaliseras till verksamhetsområden. Bostäder och detaljhandel ska inte lokaliseras till särskilda verksamhetsområden. Särskilda verksamhetsområden kan i viss omfattning tillgodose markbehov för verksamheter som var för sig skulle kunna inrymmas i blandad stadsbebyggelse men som kan vinna på att samlokaliseras med andra verksamheter. Hög yteffektivitet ska eftersträvas, till exempel genom att stora markparkeringar undviks och impedimentytor minimeras. Särskilda verksamhetsområden ska ha en tät, grön och attraktiv stadsmiljö. Möjligheter till ny-, till- och ombyggnad ska tas tillvara genom att kompletterande bebyggelse och nya verksamheter passas in i existerande strukturer. Vid nybyggnation eller ändring av verksamhet inom uppmärksamhetsavståndet (150 meter) till farliga verksamheter ska behov av riskhänsyn bedömas genom tidigt samråd med räddningstjänsten och vid behov miljöförvaltningen. Vid omvandling av tidigare industrimark ska markundersökningar ske så att områden med miljö- och hälsovådliga rester kan saneras. Förslag till åtgärder avseende kommunens möjligheter Från kommunens och de enskilda förvaltningarnas sida kan man i arbetet med förfrågningar/ ärenden framöver ha i beaktande ett antal tänkbara arbetssätt och åtgärder: En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. En utbyggd företagslots kan med fördel användas för att erbjuda en organisatorisk plattform. Här kan utökad företagsservice i plan-, tillstånds-, mark- och skötselfrågor inom området koordineras. Vid komplexa förfrågningar som rör utveckling och förnyelse av det aktuella hamnområdet kan man för varje ärende sätta samman en grupp med s k back office-specialister från aktuella förvaltningar för att göra arbetet smidigare och underlätta anpassningen. På så sätt blir också samtliga förfrågningar/ärenden av detta slag som kommer in till kommunen (oavsett ingången) efterhand systematiskt loggade och kan följas och hanteras på ett rationellt och effektivt sätt. Kommunen kan i samband med omförhandlingar av tomträttsavtal bli en mer aktiv fastighetsägare och informera fastighetsägare om olika möjligheter. Genom att visa engagemang och intresse för verksamhetsutövarna kan man ta initiativ till att stimulera förnyelse och/eller bredare verksamhet inom aktuell fastighet eller flytt om en aktör planerar att minska eller öka sin verksamhet. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 8

15 Via malmobusiness.com tillhandahåller kommunen aktuella register över vakanta lokaler och erbjuder fastighetsägare möjligheter att annonsera egna lediga lokaler. En utökad marknadsföring av denna site kan ytterligare bidra till att marknaden får kännedom om de möjligheter till lokalisering som erbjuds, se Ökat deltagande och engagemang från berörda förvaltningar i det befintliga nätverket Hamnens företagsgrupp för att utveckla dialogen mellan aktörerna i hamnområdet och kommunen. Bangården, Stockholmsvägen i nedre kant av bilden. Sammanfattning Förutsättningarna som beskrivs enligt ovan medger mycket begränsade möjligheter för kommunen att på egen hand kunna omvandla området och härigenom påverka möjligheter till lokaliseringar av olika slag. En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Andra etableringar eller omvandling av fastigheter till annat ändamål behöver detaljplaneändring, som bekostas av respektive fastighetsägare. Ägarförteckningar över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtet med tomträtt. Kommunen har således mycket begränsad rådighet över den absoluta majoriteten av fastigheterna i det studerade området. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 9

16 Kommunen kan dock agera mer aktivt som fastighetsägare i samband med att tomträttsavtal ska förnyas. Branschstrukturen och hanteringen av varor och gods av olika slag har ändrats i stor utsträckning sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Efterfrågan på logistiklokaler matchas inte av de lediga lokaler som finns i det inventerade området. Fortsatt process Att stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen tar innehållet och informationen i denna utredning till sig för vidare ställningstagande till förslagen i respektive facknämnd. Innehållet kan ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av området framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Bilagor: Fastighetsförteckning Möjligheter på befintliga planer Lediga lokaler inom hamnområdet Noteringar från möte med fastighetsföretagen i hamnområdet Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 10

17 SIGNERAD Malmö stad Fastighetskontoret 1 (2) Datum Handläggare Magnus Alfredsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Godkännande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena TN Sammanfattning Ärendet har sin bakgrund i en motion till kommunfullmäktige av Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar, där man föreslog att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. Innehållet i utredningen föreslås ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av området framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna förslaget till Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena som planeringsunderlag för det aktuella området. att hemställa att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse TN Godkännande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Utredning hamnområdena _JE Bilaga 1 Fastigheter_ägare Hamnen förteckning Bilaga 1 Fastighetsägare.docx (2) (1) Bilaga 2 Möjligheter på befintliga planer Bilaga 3 Ledigalokaler_hamnonr_ Bilaga 4 Möte med fastighetsägarna Beslutsplanering Tekniska nämnden Ärendet Ärendet har sin bakgrund i en motion till kommunfullmäktige av Stefan Lindhe (m) och Håkan

18 Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar, där man föreslog att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. 2 (2) Beslutet i kommunfullmäktige blev att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnområdena i samarbete med de större fastighetsägarna/verksamhetsutövarna. Utredningen visar att Kommunen har mycket begränsade möjligheter att på egen hand kunna omvandla området och härigenom påverka möjligheter till lokaliseringar av olika slag. En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Brist på flexibilitet i begreppet innebär små möjligheter att etablera annat än just industri- eller hamnverksamheter. Nödvändiga detaljplaneändringar av enskilda fastigheter måste bekostas av respektive fastighetsägare. Ägarförteckningar över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtet med tomträtt. Kommunen har således mycket begränsad rådighet över den absoluta majoriteten av fastigheterna i det studerade området. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. Kommunen kan dock agera mer aktivt som fastighetsägare i samband med att tomträttsavtal ska förnyas. Branschstrukturen och hanteringen av varor och gods av olika slag har ändrats i stor utsträckning sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Efterfrågan på logistiklokaler matchas inte av de lediga lokaler som finns i det inventerade området. Fortsatt process Att stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen tar innehållet och informationen i denna utredning till sig för vidare ställningstagande till förslagen i respektive facknämnd. Innehållet kan ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av området framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Ansvariga Håkan ulin Avdelningschef Klas Johansson Direktör

19 Noteringar från möte med fastighetsföretagen i hamnområdet, 10 oktober Deltagare: Lennart Jönsson, Wihlborgs Bengt Larsson, Briggen Jonas Malmgren, Klövern Peter Olsson, Svea Real Göran Sjöström, CMP Johan Emanuelsson, Malmö stad Agneta Möller, Malmö stad Håkan ulin, Malmö stad Utöver CMP som disponerar en stor del av hamnområdet representerar de övriga deltagarna de absolut största fastighetsägarna i det geografiska området vi tittat på, Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen. Deras fastigheter är belägna på olika ställen, förutom Klövern som endast har en fastighet, Kullen 1, omfattande kvm. Efter en kort bakgrundsbeskrivning om uppdraget samt redovisning av några fakta gav deltagarna från verksamheterna sin bild av hur området fungerar idag och hur de ser på framtida utveckling av hela området såväl som sina respektive fastigheter. Deltagarnas syn på fastigheter och området Huvuddelen av området rymmer större logistik- och produktionsenheter. Genomgående anser man att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för de framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Kostnaden för att bygga nytt bedöms som avsevärt lägre jämfört med att omvandla en befintlig icke ändamålsenlig fastighet. Omvandling till mer kontorsyta kan princip ske, men enligt detaljplaner mest som ett komplement för de administrativa delarna inom mer industribetonade verksamheter. Fastighetsbolagen har intressen både av att hitta nya hyresgäster till den/de egna fastigheterna och till att området i stort utvecklas. I dagsläget motsvarar inte efterfrågan på lokaler i området de lediga ytorna och vakansgraden är hög. Bland orsakerna till att uthyrningsläget inte är det bästa nämns till exempel: Områdets karaktär i nuläget Industriområde för tung industri, J på alla detaljplaner Området är i huvudsak befolkat måndag-fredag, dagtid Bra absolut belägenhet och närhet till centrum, men en hög andel tung lastbilstrafik i området försvårar möjligheter att cykla till/från jobbet fler cykelbanor efterfrågas

20 Begränsad kollektivtrafik försvårar möjlighet att ha verksamheter igång kvällar/helger Behov av fler P-platser i nära anslutning till respektive fastighet Igenväxta, icke använda järnvägsspår till ett antal fastigheter skapar ytor som kan användas mer ändamålsenligt Gatorna används som uppställningsplats för trailers trots allmänt P-förbud Otryggt område som bedöms som allmänt ruffigt bl a till följd av bristande underhåll av gator och grönytor Låg grad av service (restauranger och inköp av mat, bank, shopping etc) Lantmännens gödningsfabrik skapar vissa tider en mycket otrevlig lukt i området Sammanfattningsvis - ett område som behöver lyftas på flera olika plan för att motsvara de behov morgondagens hyresgäster och verksamhetsutövare kräver. Förslag till åtgärder kort sikt Några tänkbara åtgärder som föreslogs för att nå det målet är att få till bättre service till de som i övrigt arbetar i området samt att få fler besökare utanför vardagsarbetstimmar för att skapa ökad trygghet i området. Göra området mer trivsamt Aktivt arbeta för större andel blandade verksamheter för att lätta upp områdets karaktär Samverkan mellan kommun och fastighetsägare för ändra områdets image Ändra gränserna för platsmark respektive kvartersmark så att fastighetsägaren kan använda sin fastighet på ett mer ändamålsenligt sätt, kan t ex skapa nya tillfarter, kunna komma runt sin fastighet och hålla i ordning bättre Nya typer av önskvärda verksamheter Sport och fritid Publika verksamheter utställningar, teater, kultur Detaljhandel ex vis en fiskgrossist som också skulle kunna ha detaljhandel Kontorsverksamheter t ex företag som vill ha denna geografiska lokalisering och till en rimlig hyreskostnad Hälsovård Skolor Vad önskar man att kommunen gör? SBK, pröva förslag om nya typer av verksamheter i planer/bygglov GK diskussion om skötsel av grönytorna och gatuunderhållet, nya cykelbanor, bättre belysning etc P Malmö kontrollera P-förbudet i hela området Diskussion med Skånetrafiken om kollektivtrafiken FK och GK ta ställning till omvandling av allmän platsmark till kvartersmark samt möjligheter till utökat antal P-platser i anslutning till fastigheterna Fortsatt dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare En utmaning om man ändrar inriktning på verksamheter är dock att undvika att befintliga, störande verksamheter blir undanträngda.

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Ärenden Justering 24 Svar på interpellation - Förebygg halkolyckorna (M), kompletterande handling

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer