Godkännande av utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkännande av utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Godkännande av utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena STK Sammanfattning Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) har i en motion till kommunfullmäktige uppmärksammat att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar påtalas i samband med företagarförfrågningar. I motionen föreslogs att en etableringspolicy skulle tas samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden i hamnen där marken för antas kunna nyttjas bättre för företagande. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 7 februari 2013 beslutade fullmäktige att motionen ska anses besvarad med vad i ärendet anförts. Vidare beslutades att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnsområdena i samarbete med de större fastighetsägarna/verksamhetsutövarna. En utredning har genomförts i samverkan mellan de tekniska förvaltningarna och stadskontoret. Utredningens resultat föreslås ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av hamnområdet framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar, dels i samverkan med framtida intressenter. Utredningen har behandlat med godkännande i tekniska nämnden med begäran om kommunstyrelsens slutliga ställningstagande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget att Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena ska utgöra ett planeringsunderlag för utvecklingen av de aktuella hamnområdena. Beslutsunderlag Utredning hamnområdena Tjänsteskrivelse från fastighetskontoret Bilaga, möte med fastighetsägarna Bilaga, lediga lokaler och mark i hamnområdet Bilaga, etableringspolicy för hamnen - Möjligheter på befintliga planer Bilaga, fastighetsägare i hamnen karta Bilaga, fastighetsägare Hamnen förteckning Nämndsbrev från tekniska nämnden Nämndsbrev från stadsbyggnadsnämnden

2 G-Tjskr / / Lokalisering hamnområdena / Dnr STK (3) Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Ärendet har sin bakgrund i en motion till kommunfullmäktige av Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar. I motionen föreslogs att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 7 februari 2013, 18 bihang 14, beslutade fullmäktige att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnområdena i samarbete med de större fastighetsägarna och verksamhetsutövarna. Utredningens slutsatser Kommunen har mycket begränsade möjligheter att på egen hand kunna omvandla hamnområdet och härigenom påverka möjligheter till lokaliseringar av olika slag. En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Brist på flexibilitet i begreppet innebär små möjligheter att etablera annat än just industri- eller hamnverksamheter. Nödvändiga detaljplaneändringar av enskilda fastigheter måste bekostas av respektive fastighetsägare. Ägarförteckningar över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtet med tomträtt. Kommunen har således mycket begränsad rådighet över den absoluta majoriteten av fastigheterna i det studerade området. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. Kommunen kan dock agera mer aktivt som fastighetsägare i samband med att tomträttsavtal ska förnyas. Branschstrukturen och hanteringen av varor och gods av olika slag har i stor utsträckning ändrats sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Efterfrågan på logistiklokaler matchas inte av de lediga lokaler som finns i det inventerade området.

3 3 (3) Fortsatt process Föreslås att utredningen beaktas i stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen och att dess uppgifter och slutsatser kan ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av hamnområdena framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Malmö stad Tekniska nämnden 1 (1) Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer TN Godkännande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Tekniska nämnden har vi sitt sammanträde godkänt förslaget till Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena som planeringsunderlag för det aktuella området och överlämnar härmed förslaget till kommunstyrelsen för godkännande. (På sammanträdet beslutades att andra att-satsen ändras till att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. ) Tjänsteskrivelse inkl. bilagor bifogas. Ordförande Milan Obradovic Nämndsekreterare Eva Kristiansson

5

6

7 Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Agneta Möller Stadskontoret Stadskontoret

8 Innehållsförteckning Bakgrund uppdrag... 3 Upplägg av utredningen... 3 Områdets roll i staden... 4 Ägarförhållanden i hamnområdet... 4 Verksamheterna i hamnområdena... 5 Vakansläget... 6 Möte med fastighetsägare och verksamheter... 6 Möjligheter på befintliga detaljplaner... 7 Utredningsområdet i den nya översiktsplanen, ÖP Förslag till åtgärder avseende kommunens möjligheter... 8 Sammanfattning... 9 Fortsatt process Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 2

9 Bakgrund uppdrag Ärendet har sin bakgrund i en motion till KF av Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar, där man föreslog att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. Beslutet i kommunfullmäktige blev: att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnområdena i samarbete med de större fastighetsägarna/verksamhetsutövarna (handl 7). Upplägg av utredningen Uppdraget har tolkats som att peka på möjligheterna att på ett strukturerat sätt utnyttja marken mer effektivt och därmed ge möjlighet till fler arbetstillfällen i hamnområdena, i första hand på kortare sikt, men även med utblick på längre sikt. En utgångspunkt har varit att utbudet av mark för näringslivet måste vara varierat och tillräckligt stort för att inte hämma stadens tillväxtmöjligheter. Mot bakgrund av inriktningen i förslaget till ÖP2012, att staden i huvudsak ska växa inåt genom omvandling och förtätning, är en viktig uppgift att studera möjligheterna till förnyelse och förtätning i befintliga verksamhetsområden. Det geografiska området utredningen har koncentrerats till är Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen. Utgångspunkten är att eventuella förändringar i dessa områden skulle kunna leda till ökad attraktivitet och investeringsbenägenhet i det totala hamnområdet. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 3

10 Arbetet med inventering av området har skett genom att ta fram förteckningar över fastighetsägare och större verksamheter samt undersöka vakansläget i området. Vidare har vi tagit fram underlag kring vilka möjligheter som finns på befintliga planer samt gått igenom riktlinjer som förs fram i ÖP 2012 avseende möjliga framtida satsningar på infrastruktur i närområdet. Ett möte i dialogform med representanter för de större fastighetsägarna och verksamheterna har hållits för att lyssna av deras framtidsplaner och synpunkter. Mellersta och Östra hamnen, i riktning mot Norra hamnen. Områdets roll i staden Huvuddelen av området rymmer större logistik- och produktionsenheter. Branschstrukturen och hantering av varor har ändrats i stor utsträckning sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för de behov som modern logistikverksamhet kräver. Rationella logistikanläggningar kräver byggnader som är konstruerade på tämligen annorlunda sätt än de anläggningar som finns i området. Här finns betydande begränsningar utifrån nya premisser om lagerhantering och logistik vad gäller lagringshöjd, in- och utlastning, transporter etc. I dagsläget motsvarar totalt sett inte efterfrågan på lokaler i området de lediga ytorna och vakansgraden är hög. Ägarförhållanden i hamnområdet Ägarförteckningen över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtna med tomrätt. I praktiken innebär detta att kommunen saknar rådighet över marken för Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 4

11 den period tomträttsavtal finns. Tomträttsinnehavaren disponerar fastigheten som om han äger den, med förbehållet att inriktningen på verksamheten överensstämmer med tomträttsavtalet. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. De markområden som ägs av kommunen är belägna längs Lodgatan samt i Norra Hamnen (Eggegrund 12, Eggegrund 15, Malören 2) samt ytterligare en fastighet Värmet 16 som ägs av Malmö Hamn. De ytmässigt största och flesta antalet fastigheter ägs av ett begränsat antal fastighetsbolag som hyr ut lokalerna till olika verksamheter. Hälften av den totala ytan eller med ett annat mått, 38 av total 116 fastigheter (30 %) ägs av 8 aktörer. Några exempel är Wihlborgs, Briggen, Svea Real, Klövern, Leif Andersson Företagshus samt norska NLI Eiendomsinvest vars fastigheter förvaltas av Newsec. Ett flertal av fastigheterna med tomträtt disponeras av företag som driver sina egna verksamheter på respektive fastighet, ibland kompletterat med uthyrning till ytterligare några mindre verksamheter. Sambandet mellan ytan på fastigheten och antalet arbetstillfällen visar att verksamhetsägda, mindre fastigheter har ett högre antal arbetstillfällen än de mer extensiva enheterna där det bedrivs transport och transportnära tjänster samt lager. Kommunens rådighet att på egen hand kunna genomföra förändringar i områdena är av ovan nämnda skäl oerhört begränsad. Verksamheterna i hamnområdena Största branscher både avseende absoluta antalet företag samt antalet anställda är Partihandel (88) och Vägtransporter och godstrafik samt övriga stödtjänster till transport (81). De största företagen med 200 eller fler anställda finns inom transportbranschen. Fyra av sammanlagt sex finns i Östra Hamnen. 43 företag har 50 eller fler anställda. De dominerande branscherna i den storleken är partihandel, vägtransporter och distribution och är verksamma i Östra Hamnen eller runt Spillepengen. Andra betydande branscher är Postbefordran, Elinstallation och Bygg, Hamngodshantering samt Avfallshantering Antalet arbetstillfällen i fastigheter belägna längs kajerna är lågt här finns främst stora lager med få arbetstillfällen Några kontorsfastigheter har relativt många arbetstillfällen, bl a Svea Reals hus De fastigheter som Malmö stad äger domineras av den s k Återbruksdepån samt magasinet Tutti Frutti på Lodgatan (ingår i CMP:s nyttjanderättsavtal) och har väldigt få arbetstillfällen. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 5

12 Posten brevterminal, Borrgatan. Nordöstra delen av hamnområdet. Vakansläget Under de senaste åren har antalet vakanser i hamnområdena varit tämligen stora, både på kontorssidan och för lager/industri. I dagsläget utannonseras tre mindre kontorshotell, ett 20-tal kontorslokaler på kvm samt ett 20-tal lagerbyggnader på kvm i varierande standard på Objektvision, som är den största siten för lediga lokaler. Möte med fastighetsägare och verksamheter Några utgångspunkter för mötet var att informera oss om och undersöka till exempel fastighetsägarnas/verksamheternas Syn på områdets karaktär Syn på fastigheterna i området Framtidsplaner Förändringsvilja Mognadsgrad i affärsidéerna Önskvärda förändringar/åtgärder Utöver CMP som disponerar en stor del av hamnområdet representerar deltagarrna de absolut största fastighetsägarna i det geografiska området hamnen Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen. Deltagarna representerade Fastighets AB Briggen, Leif Andersson Företagshus, Klövern, Svea Real och Wihlborgs. Deras respektive fastigheter är belägna på olika ställen i området, förutom Klövern som endast har en fastighet, Kullen 1, omfattande kvm. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 6

13 Fastighetsbolagen har intressen både av att hitta nya hyresgäster till den/de egna fastigheterna och till att området i stort utvecklas. Fastighetsägarna påtalar att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för de behov som modern logistikverksamhet kräver. Kostnaden för att bygga nytt på jungfruelig mark i annat läge bedöms som avsevärt lägre jämfört med att omvandla en befintlig icke ändamålsenlig fastighet. De omvandlingsmöjligheter till främst mer kontorsyta som detaljplanerna medger, huvudsakligen komplement av administrativa ytor inom mer industribetonade verksamheter, känner man väl till. Möjligheter på befintliga detaljplaner Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Det verkar inte finnas någon flexibilitet i begreppet vilket innebär små möjligheter att etablera annat än just industri- eller hamnverksamheter. Kontor tillhörande industrin ryms inom begreppet, men övriga ändamål så som service till enskilda ryms inte och kräver troligtvis planändringar. De industriområden som pekas ut i alla planer fram till och med Pl 1608 från 1984 upptar mestadelen av hamnområdet och kan tolkas på samma sätt kom en ny handbok för detaljplaner med nya bestämmelser. Där anges att kontor tillhörande industrin begränsas till att uppta mindre än hälften av den byggda ytan. Hur högt man får bygga skiljer sig mellan olika delar av olika planer och kommer inte redogöras för här. Däremot gäller samma regler för byggnadsläge i alla planer fram till och med Pl 1608 från Därefter skiljer sig begränsningarna mellan de olika planerna. Därmed kan alla industriområden tolkas lika fram till och med Pl Utredningsområdet i den nya översiktsplanen, ÖP 2012 Malmös näringslivsstruktur har förändrats genom omvandlingen från industristad till kunskapsoch evenemangsstad. Ett mer diversifierat näringsliv som är mindre sårbart för förändringar i omvärlden har växt fram. Delar av tillverkningsindustrin har ersatts med en mångfald olika verksamheter och nu arbetar endast 8 % av Malmös sysselsatta med tillverkning vilket kan jämföras med 15 % för hela Sverige. Mer än hälften arbetar med handel, företagstjänster, vård, omsorg och sociala tjänster. Utredningsområdets brist på vitalitet kan ses som ett tecken på dessa strukturella förändringar. I ÖP2012 är hela det geografiska området Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen utpekat som särskilt verksamhetsområde. Verksamheter som ger störningar eller risk och inte kan lokaliseras tillsammans med bostäder hänvisas till dessa särskilda verksamhetsområden. Översiktsplanen pekar också på att centralt belägna, existerande verksamhetsområden ska bibehållas och värnas för att säkerställa tillgång till billiga lokaler för olika typer av småföretag som är viktiga för utvecklingen av stadens näringsliv. De norra delarna av utredningsområdet ingår i de delar av Malmös hamn som utpekats som riksintresse för hamnverksamhet, vilka så långt möjligt ska prioriteras för verksamheter med Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 7

14 behov av närhet till sjöfart. På längre sikt bör dock den södra delen av Frihamnsområdet komma ifråga för omvandling till blandad stad. För särskilda verksamhetsområden och Malmö hamn pekar ÖP2012 bl a ut följande riktlinjer: Särskilda verksamhetsområden ska i första hand tillgodose markbehov för verksamheter som är störande eller farliga för omgivningen, eller av andra skäl inte kan infogas i den blandade staden. Till särskilda verksamhetsområden lokaliseras tillverkningsindustri, grossistverksamheter, stora lager, omgivningsstörande småindustri, verkstäder, energiproduktion samt andra ytkrävande verksamheter. Viss handel med sällanköpsvaror som riktar sig till privata kunder och försäljning till företag kan, beroende på typ, lokaliseras till verksamhetsområden. Bostäder och detaljhandel ska inte lokaliseras till särskilda verksamhetsområden. Särskilda verksamhetsområden kan i viss omfattning tillgodose markbehov för verksamheter som var för sig skulle kunna inrymmas i blandad stadsbebyggelse men som kan vinna på att samlokaliseras med andra verksamheter. Hög yteffektivitet ska eftersträvas, till exempel genom att stora markparkeringar undviks och impedimentytor minimeras. Särskilda verksamhetsområden ska ha en tät, grön och attraktiv stadsmiljö. Möjligheter till ny-, till- och ombyggnad ska tas tillvara genom att kompletterande bebyggelse och nya verksamheter passas in i existerande strukturer. Vid nybyggnation eller ändring av verksamhet inom uppmärksamhetsavståndet (150 meter) till farliga verksamheter ska behov av riskhänsyn bedömas genom tidigt samråd med räddningstjänsten och vid behov miljöförvaltningen. Vid omvandling av tidigare industrimark ska markundersökningar ske så att områden med miljö- och hälsovådliga rester kan saneras. Förslag till åtgärder avseende kommunens möjligheter Från kommunens och de enskilda förvaltningarnas sida kan man i arbetet med förfrågningar/ ärenden framöver ha i beaktande ett antal tänkbara arbetssätt och åtgärder: En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. En utbyggd företagslots kan med fördel användas för att erbjuda en organisatorisk plattform. Här kan utökad företagsservice i plan-, tillstånds-, mark- och skötselfrågor inom området koordineras. Vid komplexa förfrågningar som rör utveckling och förnyelse av det aktuella hamnområdet kan man för varje ärende sätta samman en grupp med s k back office-specialister från aktuella förvaltningar för att göra arbetet smidigare och underlätta anpassningen. På så sätt blir också samtliga förfrågningar/ärenden av detta slag som kommer in till kommunen (oavsett ingången) efterhand systematiskt loggade och kan följas och hanteras på ett rationellt och effektivt sätt. Kommunen kan i samband med omförhandlingar av tomträttsavtal bli en mer aktiv fastighetsägare och informera fastighetsägare om olika möjligheter. Genom att visa engagemang och intresse för verksamhetsutövarna kan man ta initiativ till att stimulera förnyelse och/eller bredare verksamhet inom aktuell fastighet eller flytt om en aktör planerar att minska eller öka sin verksamhet. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 8

15 Via malmobusiness.com tillhandahåller kommunen aktuella register över vakanta lokaler och erbjuder fastighetsägare möjligheter att annonsera egna lediga lokaler. En utökad marknadsföring av denna site kan ytterligare bidra till att marknaden får kännedom om de möjligheter till lokalisering som erbjuds, se Ökat deltagande och engagemang från berörda förvaltningar i det befintliga nätverket Hamnens företagsgrupp för att utveckla dialogen mellan aktörerna i hamnområdet och kommunen. Bangården, Stockholmsvägen i nedre kant av bilden. Sammanfattning Förutsättningarna som beskrivs enligt ovan medger mycket begränsade möjligheter för kommunen att på egen hand kunna omvandla området och härigenom påverka möjligheter till lokaliseringar av olika slag. En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Andra etableringar eller omvandling av fastigheter till annat ändamål behöver detaljplaneändring, som bekostas av respektive fastighetsägare. Ägarförteckningar över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtet med tomträtt. Kommunen har således mycket begränsad rådighet över den absoluta majoriteten av fastigheterna i det studerade området. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 9

16 Kommunen kan dock agera mer aktivt som fastighetsägare i samband med att tomträttsavtal ska förnyas. Branschstrukturen och hanteringen av varor och gods av olika slag har ändrats i stor utsträckning sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Efterfrågan på logistiklokaler matchas inte av de lediga lokaler som finns i det inventerade området. Fortsatt process Att stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen tar innehållet och informationen i denna utredning till sig för vidare ställningstagande till förslagen i respektive facknämnd. Innehållet kan ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av området framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Bilagor: Fastighetsförteckning Möjligheter på befintliga planer Lediga lokaler inom hamnområdet Noteringar från möte med fastighetsföretagen i hamnområdet Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena 10

17 SIGNERAD Malmö stad Fastighetskontoret 1 (2) Datum Handläggare Magnus Alfredsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Godkännande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena TN Sammanfattning Ärendet har sin bakgrund i en motion till kommunfullmäktige av Stefan Lindhe (m) och Håkan Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar, där man föreslog att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. Innehållet i utredningen föreslås ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av området framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna förslaget till Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena som planeringsunderlag för det aktuella området. att hemställa att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse TN Godkännande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Utredning hamnområdena _JE Bilaga 1 Fastigheter_ägare Hamnen förteckning Bilaga 1 Fastighetsägare.docx (2) (1) Bilaga 2 Möjligheter på befintliga planer Bilaga 3 Ledigalokaler_hamnonr_ Bilaga 4 Möte med fastighetsägarna Beslutsplanering Tekniska nämnden Ärendet Ärendet har sin bakgrund i en motion till kommunfullmäktige av Stefan Lindhe (m) och Håkan

18 Fäldt (m) om att brist på mark för vissa typer av lokaliseringar noteras i samband med förfrågningar, där man föreslog att en modern etableringspolicy skulle tas fram i samråd med berörda aktörer samt att en fysisk inventering skulle göras av olika områden där marken för näringsliv antas kunna nyttjas bättre. 2 (2) Beslutet i kommunfullmäktige blev att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden göra en fysisk inventering över möjligheter till lokalisering inom hamnområdena i samarbete med de större fastighetsägarna/verksamhetsutövarna. Utredningen visar att Kommunen har mycket begränsade möjligheter att på egen hand kunna omvandla området och härigenom påverka möjligheter till lokaliseringar av olika slag. En omvandling av området i stort samt av enskilda fastigheter måste ske i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet. Brist på flexibilitet i begreppet innebär små möjligheter att etablera annat än just industri- eller hamnverksamheter. Nödvändiga detaljplaneändringar av enskilda fastigheter måste bekostas av respektive fastighetsägare. Ägarförteckningar över fastigheterna i de beskrivna områdena visar att ca 60 % av marken är privatägd. Ca 5 % är helt i kommunal ägo. Återstående ca 35 % ägs också av kommunen, men är upplåtet med tomträtt. Kommunen har således mycket begränsad rådighet över den absoluta majoriteten av fastigheterna i det studerade området. Ingångna tomträttsavtal kan utöver gällande detaljplan innebära ytterligare begränsningar för förändrad verksamhet. Kommunen kan dock agera mer aktivt som fastighetsägare i samband med att tomträttsavtal ska förnyas. Branschstrukturen och hanteringen av varor och gods av olika slag har ändrats i stor utsträckning sedan området uppfördes. Genomgående gäller att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Efterfrågan på logistiklokaler matchas inte av de lediga lokaler som finns i det inventerade området. Fortsatt process Att stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen tar innehållet och informationen i denna utredning till sig för vidare ställningstagande till förslagen i respektive facknämnd. Innehållet kan ligga till grund för ett mer systematiskt arbete med utveckling av området framöver, dels avseende samordning mellan berörda förvaltningar och dels i samverkan med framtida intressenter. Ansvariga Håkan ulin Avdelningschef Klas Johansson Direktör

19 Noteringar från möte med fastighetsföretagen i hamnområdet, 10 oktober Deltagare: Lennart Jönsson, Wihlborgs Bengt Larsson, Briggen Jonas Malmgren, Klövern Peter Olsson, Svea Real Göran Sjöström, CMP Johan Emanuelsson, Malmö stad Agneta Möller, Malmö stad Håkan ulin, Malmö stad Utöver CMP som disponerar en stor del av hamnområdet representerar de övriga deltagarna de absolut största fastighetsägarna i det geografiska området vi tittat på, Mellersta hamnen (området kring Lodgatan), Östra hamnen samt nordöstra delen av Norra hamnen. Deras fastigheter är belägna på olika ställen, förutom Klövern som endast har en fastighet, Kullen 1, omfattande kvm. Efter en kort bakgrundsbeskrivning om uppdraget samt redovisning av några fakta gav deltagarna från verksamheterna sin bild av hur området fungerar idag och hur de ser på framtida utveckling av hela området såväl som sina respektive fastigheter. Deltagarnas syn på fastigheter och området Huvuddelen av området rymmer större logistik- och produktionsenheter. Genomgående anser man att åtskilliga av fastigheterna är relativt ålderstigna och inte rationella för de framförallt de behov som modern logistikverksamhet kräver. Kostnaden för att bygga nytt bedöms som avsevärt lägre jämfört med att omvandla en befintlig icke ändamålsenlig fastighet. Omvandling till mer kontorsyta kan princip ske, men enligt detaljplaner mest som ett komplement för de administrativa delarna inom mer industribetonade verksamheter. Fastighetsbolagen har intressen både av att hitta nya hyresgäster till den/de egna fastigheterna och till att området i stort utvecklas. I dagsläget motsvarar inte efterfrågan på lokaler i området de lediga ytorna och vakansgraden är hög. Bland orsakerna till att uthyrningsläget inte är det bästa nämns till exempel: Områdets karaktär i nuläget Industriområde för tung industri, J på alla detaljplaner Området är i huvudsak befolkat måndag-fredag, dagtid Bra absolut belägenhet och närhet till centrum, men en hög andel tung lastbilstrafik i området försvårar möjligheter att cykla till/från jobbet fler cykelbanor efterfrågas

20 Begränsad kollektivtrafik försvårar möjlighet att ha verksamheter igång kvällar/helger Behov av fler P-platser i nära anslutning till respektive fastighet Igenväxta, icke använda järnvägsspår till ett antal fastigheter skapar ytor som kan användas mer ändamålsenligt Gatorna används som uppställningsplats för trailers trots allmänt P-förbud Otryggt område som bedöms som allmänt ruffigt bl a till följd av bristande underhåll av gator och grönytor Låg grad av service (restauranger och inköp av mat, bank, shopping etc) Lantmännens gödningsfabrik skapar vissa tider en mycket otrevlig lukt i området Sammanfattningsvis - ett område som behöver lyftas på flera olika plan för att motsvara de behov morgondagens hyresgäster och verksamhetsutövare kräver. Förslag till åtgärder kort sikt Några tänkbara åtgärder som föreslogs för att nå det målet är att få till bättre service till de som i övrigt arbetar i området samt att få fler besökare utanför vardagsarbetstimmar för att skapa ökad trygghet i området. Göra området mer trivsamt Aktivt arbeta för större andel blandade verksamheter för att lätta upp områdets karaktär Samverkan mellan kommun och fastighetsägare för ändra områdets image Ändra gränserna för platsmark respektive kvartersmark så att fastighetsägaren kan använda sin fastighet på ett mer ändamålsenligt sätt, kan t ex skapa nya tillfarter, kunna komma runt sin fastighet och hålla i ordning bättre Nya typer av önskvärda verksamheter Sport och fritid Publika verksamheter utställningar, teater, kultur Detaljhandel ex vis en fiskgrossist som också skulle kunna ha detaljhandel Kontorsverksamheter t ex företag som vill ha denna geografiska lokalisering och till en rimlig hyreskostnad Hälsovård Skolor Vad önskar man att kommunen gör? SBK, pröva förslag om nya typer av verksamheter i planer/bygglov GK diskussion om skötsel av grönytorna och gatuunderhållet, nya cykelbanor, bättre belysning etc P Malmö kontrollera P-förbudet i hela området Diskussion med Skånetrafiken om kollektivtrafiken FK och GK ta ställning till omvandling av allmän platsmark till kvartersmark samt möjligheter till utökat antal P-platser i anslutning till fastigheterna Fortsatt dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare En utmaning om man ändrar inriktning på verksamheter är dock att undvika att befintliga, störande verksamheter blir undanträngda.

Etableringspolicy för hamnen

Etableringspolicy för hamnen Etableringspolicy för hamnen -Möjligheter på befintliga planer Gustav Aulin 2013-11-11 SBK Malmö Sammanfattning Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet.

Läs mer

Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena

Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-05-06 1.2 Agneta Möller Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning

Läs mer

Lediga lokaler och mark i Malmö

Lediga lokaler och mark i Malmö Sida 1 av 6 Lediga lokaler och mark i etta är sidan för dig som söker lokaler eller tomtmark i. Här kan lokalsökande företag se vilket utbud som finns i de olika delarna av. Alltifrån industri- och lagerlokaler,

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING datum 2011-09-06 diarienummer 2010-00707 Dp 5178 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av kv. VÄNDROSTEN mm i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

DOM 2014-08-28 Stockholm

DOM 2014-08-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-08-28 Stockholm Mål nr P 1876-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-07 i mål nr P 5660-13, se

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN 8 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Teresia Erixon 2015-09-07 PBN 2015-001672 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Kåbo 49:1 Förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204 SIGNERAD 2015-08-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-05 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende

Läs mer

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT DETALJPU ;-J FÖR ÅRDALÄ ~: 29 (f d kommunalhuset l Ardala) I ARDÄLA TÄTORT. SKARA KOMMUN X- 7! 000 UPPRÄTTAD DEN 27 SEPTEMBER 1993 ~~ (J:R>---- ÖSTEN ANDERSS~t STADSARKITEKT Bestämmelser Q~L ERIK WESTLIN

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Avvikelser från detaljplan och områdesbestämmelser Bra planer och bygglov den 21 april 2017

Avvikelser från detaljplan och områdesbestämmelser Bra planer och bygglov den 21 april 2017 Avvikelser från detaljplan och områdesbestämmelser Bra planer och bygglov den 21 april 2017 Johan Nilsson och Ulrika Källberg 9 kap. 31 b PBL Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplan eller

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Antagandehandling 2004-01-27 SBN PL 2003/67.319 rev 2004-04-15 DP 22-H-2 ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

datum 2016-04-08 Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö

datum 2016-04-08 Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2014-1209 Dp 5445 GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

Detajplan för fastigheten Skjutsstallslyckan 4 i Kirseberg i Malmö

Detajplan för fastigheten Skjutsstallslyckan 4 i Kirseberg i Malmö Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 20160107 Vår referens Annette Larsson Planeringssekreterare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Detajplan för fastigheten Skjutsstallslyckan 4

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Samråd: 20 maj, 2011-20 juni, 2011 Antagen av KF: 22

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet 18 i stadsdelen Lunda

Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet 18 i stadsdelen Lunda Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-01-19 Handläggare Fredrik Jensen Telefon 08-508 26 597 Till Stadsbyggnadsnämnden Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Plåtslagaren 11 Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Plåtslagaren 11 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Stadsbyggnadsförvaltningen Kimberly Disley, planpraktikant Dnr 2015 KSM 0920.214 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE ÄNDRING AV DETALJPLANERNA 180 OCH 205, LINDALEN Plåtslagaren 11 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Bygg- och miljöavdelningen. Johannes Siirtola

PLANBESKRIVNING. Bygg- och miljöavdelningen. Johannes Siirtola Bygg- och miljöavdelningen Johannes Siirtola Johannes.siirtola@alvkarleby.se 026-83044 PLANBESKRIVNING Ändring av Detaljplan för del av Gårdskärs by (del av Gårdskär 25:1 m.fl.) samt ändring av del av

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets allmänna råd (2013:xx) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 2013:xx Utkom från trycket den 0 månad 0 beslutade den 0 månad 0. Boverket beslutar följande allmänna

Läs mer

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås 2014-01-14 Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel 021-39 32 94 Byggnadsnämnden Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås PLANUPPDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan inom Fors industriområde Följande detaljplan berörs: - Detaljplan för Södra industriområdet i Fors (Västanfors 7:11 m.fl.), Avesta kommun, Dalarnas län Tillägg till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2 2016-03-16 Dnr: 2015/3881 Samrådshandling Bilaga 2 Ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25 i Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan)

Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan) Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan) Planområde S Samrådshandling 2011-12-15 Dnr. Sbn 2011-265 SAMRÅDSHANDLING Sammanfattning av planförslaget

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer