Upphävande av Avstyckningsplan 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphävande av Avstyckningsplan 3"

Transkript

1 Dnr 0450/08 Antagandehandling PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län

2 Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen tillhör följande handlingar: - plankarta - planbeskrivning med behovsbedömning - samrådsredogörelse - granskningsutlåtande - fastighetsförteckning SYFTE Syftet med upphävandet av avstyckningsplanen är att, i enlighet med Riktlinjer för utredningsområde i ÖP06, antagen av KF , undvika att nya bostäder, skolor, förskolor eller liknande störningskänsliga verksamheter tillkommer i den petrokemiska industrins närhet. Ett upphävande syftar även till att ge en klarare juridiskt situation av vad som gäller i området. Avstyckningsplanen saknar bestämmelser om ändamål, byggnadsutformning och placering vilket innebär att olämpliga användningar och byggnader skulle kunna uppstå. Motivet för ett upphävande är att det inte anses aktuellt att avstycka och fastighetsbilda enligt avstyckningsplanen. Med beaktande av hälsa och säkerhet och hög samhällsrisk ska det inte tillkomma ytterligare bostäder eller störningskänsliga verksamheter i området. Avstyckningsplanen kan ge en felaktig bild av kommunens intentioner för området och utgöra oklarheter i kommunens ställningstagande angående att säkerställa riksintresset för industriell produktion. Område för Avstyckningsplan 3 = Område för gällande Avstyckningsplan 3

3 3(9) PLANDATA Läge och avgränsning Området ligger öster om Stenungsunds järnvägsstation och angränsar till Norra vägen. Området består av de delar av Avstyckningsplan 3 som inte har ersatts av stadsplaner och detaljplaner. Området benämns nedan som planområdet. Fastighetsägare Området består av både privata och kommunala fastigheter. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Politiskt ställningstagande Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att ge utskottet i uppdrag att påbörja arbete med upphävande av avstyckningsplan 3A. Ärendet gick via Kommunstyrelsen upp till Kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja arbete med upphävande av avstyckningsplan 3A, Västergård, del av Stenung 3:60 m.fl. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att påbörja arbetet med upphävande av avstyckningsplanen. Planer, bygglov och riktlinjer Översiktsplan Stenungsunds gällande översiktsplan, ÖP 06, antogs och vann laga kraft I ÖP 06 pekas stora delar av aktuellt område ut som utredningsområde kopplat till närheten till den petrokemiska industrin. Utredningsområdet utmynnade efter antagandet i dokumentet Riktlinjer för utredningsområde i ÖP06. Vidare se s.4. De södra delarna av planområde anges i ÖP06 som nuvarande markanvändning -huvudsakligen bostäder. Riktlinjer för utredningsområde i ÖP06 Norra halvan av planområdet berörs av Riktlinjer för utredningsområde ÖP06. Området ligger söder om skyddslinjen och norr om yttre gräslinjen. Riktlinjerna uttrycker att norr om yttre gränslinjen ska inte nya boenden eller störningskänsliga verksamheter tillkomma. Mindre störningskänsliga verksamheter som t.ex. industriverksamhet, handel och kontor kan dock etableras. Vidare se s.4. Detaljplaner Avstyckningsplan 3 godkändes 1932 och redovisar hur marken ska indelas i fastigheter. Genom övergångsbestämmelser i plan- och bygglagen gäller avstyckningsplaner som detaljplaner med utgången genomförandetid.

4 Upphävande av avstyckningsplan 3 4(9) FÖRUTSÄTTNINGAR Området, bebyggelse De västra och södra delarna av planområdet består till större delen av villabebyggelse med fastigheter som har avstyckats enligt avstyckningsplanen. De östra delarna består av skogsbeklädd mark där avstyckningar enligt avstyckningsplanen inte skett fullt ut. UTDRAG UT ÖP 06 ÖP06 I kommunens översiktsplan (ÖP 06), antagen av kommunfullmäktige , togs aldrig någon ställning kring område närmast söder om den petrokemiska industrin som är mest påverkat av störningar och risker. Området markerades istället som ett utredningsområde och har på så sätt ingen angiven markanvändning. Fördjupade studier av möjlig mark- och vattenanvändning i förhållande till risker och störningar fortsatte istället efter översiktsplanens antagande och resulterade i dokumentet Riktlinjer för utredningsområde i ÖP06. De norra delarna av aktuellt planområde igår i utredningsområdet samt berörs av de framtagna riktlinjerna. Riktlinjer för utredningsområde i ÖP06 Riktlinjerna antogs av Kommunfullmäktige och syftar till att ge vägledning för framtida användning av marken inom området mellan den petrokemiska industrin och övriga samhället. Norra halvan av planområdet berörs av riktlinjerna och ligger mellan skyddslinjen och yttre gränslinjen. Riktlinjerna uttrycker att norr om yttre gränslinjen ska inte nya boenden eller störningskänsliga

5 5(9) verksamheter tillkomma. Mindre störningskänsliga verksamheter som t.ex. industriverksamhet, handel och kontor kan dock etableras. Det är inom detta område avstyckningsplanen till stora delar är outnyttjad och där avstyckningar och nya bostäder och andra störningskänsliga verksamheter skulle kunna tillkomma. RIKTLINJER FÖR UTREDNINGSOMRÅDE I ÖP06 Den yttre gränslinjen har främst baserats på den från industrin nattetid ekvivalenta bullernivån på 45 db. Den yttre gränslinjen utgör en miniminivå då ett flertal störande aspekter ej beräknats, t.ex. buller från fackling vid industrin, sedvanliga utsläpp samt trafikbuller. I likhet med skyddslinjen har yttre gränslinjens sträckning även sin grund i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där det finns förutsättningar för samexistens mellan industri och övriga samhällsintressen. Planområdet omfattas av riktlinjernas område D. Där står det att den västra delen av området består främst av villor som bebos permanent och det förekommer vissa inslag av äldre sommarhus. Området är till del relativt glest bebyggt. Området regleras endast av en äldre avstyckningsplan. Vidare står det att i stora delar av området råder bullernivåer över 45 dba. I riktlinjer och rekommendationer för området står det att ändring av detaljplaner som innebär etablering av bostäder skolor, förskolor eller liknande störningskänsliga verksamheter ska ej medges samt att; beviljande av bygglov som avviker från planbestämmelserna och vars syfte är att möjliggöra etablering av bostäder, skolor, förskolor eller liknande störningskänsliga verksamheter ska ej medges. Riksintresse för industriell produktion Området som utgör riksintresse för industriell produktion angränsar till Industrivägen, drygt 400 m norr om planområdet.

6 Upphävande av avstyckningsplan 3 6(9) I miljöbalkens 3 kap 8 fastslås att områden som är av riksintresse för anläggningar för industriell produktion ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Enligt översiktsplanen är det ett kommunalt intresse att medverka till den tunga petrokemiska industrins utveckling genom att i planeringen säkerställa nödvändiga områden för framtida anläggningar och skyddszoner. Förordnade enligt 11 kap 10 Plan- och bygglagen (2010:900) Länsstyrelsen har i dagsläget ett förordnande över norra delen av planområdet, delen som ingår i utredningsområdet i ÖP06. Skälen till förordnandet är att Länsstyrelsen finner att riksintresse enligt 3kap 8 Miljöbalken kan komma att skadas, och bebyggelse kan bli olämplig med hänsyn till boendes och övrigas säkerhet eller behovet av skydd mot olyckshändelser. Förordnandet innebär att kommunen måste sända beslut om förhandsbesked och bygglov till Länsstyrelsen som sedan prövar om beslutet kan godtas eller om det ska upphävas. Detaljplan/Avstyckningsplan 3 Enligt övergångsbestämmelser i PBL gäller avstyckningsplaner som detaljplaner med en utgången genomförandetid. Aktuellt planområde består av de delar av Avstyckningsplan 3 som inte har ersatts av nyare stadsplaner och detaljplaner. Den aktuella avstyckningsplanen 3 godkändes 1932 och redovisar hur marken ska indelas i fastigheter. Utöver fastighetsindelningar illustreras tänka vägar och områden markerade med beteckningarna Mark, som avses för öppna platser och Mark, som ej är i sökandes ägo. I avstyckningsplanen har ingen bedömning av lämplighet gjorts med avseende på varken användning av området eller utformning och storlek på bebyggelse. Det finns alltså inga bestämmelser om vad man får bygga eller hur högt man får bygga. Detta innebär en stor otydlighet och osäkerhet om vad som egentligen är tillåtet. Upphävandet syftar därför bland annat till att undvika olämpliga användningar och byggnader uppstår samt till att ge en klarare juridiskt situation av vad som gäller i området. Ett upphävande av avstyckningsplanen skulle ge en större tydlighet gentemot sökande och fastighetsägare.

7 7(9) PLANFÖRSLAGET OCH KONSEKVENSER Planförslaget innebär att Avstyckningsplan 3 upphävs i sin helhet. Om plankartans utritade planområdesgräns inte helt skulle stämma överens med avstyckningsplanens faktiska gräns så är det avstyckningsplanens gräns som gäller. Att ersätta avstyckningsplanen med en ny detaljplan skulle innebära att stora delar av området planerades för något annat ändamål än bostäder, så som kontor eller verksamhetslokaler. Detta då närheten till både storindustrin och järnvägen gör det nästintill omöjligt och, i norra delarna, icke önskvärt att planera för bostäder. Enligt plan- och bygglagen gäller avstyckningsplaner generellt som detaljplaner med utgången genomförandetid. Planer med utgången genomförandetid kan ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppstod tillsammans med planen behöver beaktas. Bebyggelse Ett upphävande av avstyckningsplanen innebär inga fysiska förändringar jämfört med dagens situation i området. Ett upphävande av Avstyckningsplan 3 innebär att området blir planlöst. Konsekvenser för boende och fastighetsägare blir då att ansökningar om bygglov prövas enligt reglerna för områden utanför detaljplan, som utgörs av sammanhållen bebyggelse. Inom områden med sammanhållen bebyggelse är risken större att olägenheter kan uppkomma med hänsyn till närheten mellan byggnader. Därför gäller generellt inte den större bygglovfriheten som finns utanför detaljplanelagda områden. Det skulle alltså krävas bygglov för tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank. Ett upphävande innebär att befintlig bebyggelse och pågående verksamheter kan vara kvar och utvecklas inom ramen för vad som prövas lämpligt i samband med bygglov. Aktuella dokument och riktlinjer, såsom ÖP 06, och Riktlinjer för utredningsområde i ÖP06, skulle då fungera som underlag för en prövning. Obebyggda områden I de östra delarna av planområdet/avstyckningsplanen kommer det efter upphävandet sannolikt inte tillåtas avstyckningar med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse. Ett upphävande av avstyckningsplanen säkrar i högre grad att de skogsbeklädda delarna i områdets östra delar blir kvar. Dessa består dock av fastigheter som förutom kommunen ägs av privatpersoner, vilka kommunen inte har någon rådighet över.

8 Upphävande av avstyckningsplan 3 8(9) Sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser Upphävandet förväntas inte få några sociala konsekvenser eller innebära någon negativ påverkan på miljön. För fastighetsägarna i området kommer upphävandet inte få några direkta ekonomiska konsekvenser. De fastighetsägare i östra delen av planområdet (bland annat kommunen) som innehar mark som ej avstyckats och utnyttjas enligt avstyckningsplanen kommer förlora denna rätt. Detta kan innebära att marken blir mindre värd. Upphävandet av detaljplanen medför, förutom kostnader för hantering av upphävandet, inga direkta kostnader för kommunen eller för enskilda fastighetsägare. Fastighetsrättsliga konsekvenser Inga fastighetsrättsliga konsekvenser uppstår på grund av upphävandet. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Behovsbedömning När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och 22 ) ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Med den information som är tillgänglig i dagsläget och med utgångspunkt från sammanställningen av de kriterier som anges i miljöbalken 6 kap., miljöbalksförordningen och dess bilaga bedöms effekterna av upphävandet av avstyckningsplanen inte generera någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte göras. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. GENOMFÖRANDEFRÅGOR Allmänt Då upphävandet av avstyckningsplanen inte innebär några fysiska åtgärder erfordras inga organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra planen. Planprocessen Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (2010:900). Efter genomförd granskning avses planförslaget att tas upp för antagande i Kommunfullmäktige. Processen för att upphäva en detaljplan är den samma som för att ta fram en ny detaljplan.

9 9(9) Tidplan Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet: 4:e kvartalet 2013 Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsutskottet 4:e kvartalet Samråd med bl.a. berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, myndigheter och kommunala nämnder 2:a/3:e kvartalet 2014 Granskning 3:e/4:e kvartalet Antagande 4:e kvartalet Laga kraft Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare Planområdet berör ett flertal fastigheter. Fastighetsägarna inom området är till större delen privata. Området består också till stor del av kommunal mark. Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet redovisas av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckning. Fastighetsindelning Upphävandet av detaljplanen föranleder inga fastighetsrättsliga åtgärder. TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Kommunen kommer fortsatt att ansvara för drift och förvaltning av befintliga kommunala gator och ledningar inom området. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Kommunen kommer att fortsätta vara huvudman för befintliga gator inom området. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planbeskrivningen har upprättats i samråd med berörda tjänstemän inom Stenungsunds kommun. Samhällsbyggnad Plan Samhällsbyggnad Plan Erik Olmårs Planeringsarkitekt Jan Rehnberg Plan- och bygglovschef

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer