Det Fysiska, det Mentala och det Medvetna 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det Fysiska, det Mentala och det Medvetna 2"

Transkript

1 Det Fysiska, det Mentala och det Medvetna 2 Föreläsningsanteckningar 21 december 2012 Behaviorism (t.ex. Gilbert Ryle 1949 eller Ludwig Wittgenstein 1953) Mentala tillstånd är beteendedispositioner. - Att vara i ett visst mentalt tillstånd är bara att vara benägen att göra vissa saker givet att vissa manifestationsvillkor är uppfyllda (= givet att vissa fysiska omständigheter råder). - Att identifiera ett mentalt tillstånd med en disposition är därför inte samma sak som att identifiera ett mentalt tillstånd med det som kan realisera dispositionen. En disposition att göra x kan realiseras på många olika sätt. Både människor och miniräknare kan summera tal och har därför dispositionen att givet vissa manifestationsvillkor är uppfyllda (någon frågar vad är 7+4?/ någon knappar in 7, +, 4, = på miniräknaren) korrekt addera tal. Men de realiserar den här dispositionen på olika sätt (i en hjärna/i elektronik). - att säga att mentala tillstånd är beteendedispositioner är inte bara att säga att mentala tillstånd orsakar beteende (det implicerar de flesta teorierna om mentala tillstånd), utan att mentala tillstånd bara är sådana dispositioner - Beteendedispositionerna behöver inte vara kategoriska i bemärkelsen att allt beteende inträffar varje gång manifestationsvillkoren är uppfyllda. - Listan på beteendedispositioner kan mycket väl vara oändligt lång, eller av andra skäl praktiskt omöjlig att färdigställa. Argument för Behaviorismen: Behaviorismen har flera attraktiva drag. 1) den etablerar en stark koppling mellan mentala tillstånd och beteende vilket är välkommet då vi dagligen förklarar beteende i termer av mentala tillstånd och anför beteende som evidens för att mentala tillstånd föreligger. 2) Behaviorismen är förenlig med fysikalismen. 3) Behaviorismen gör 1

2 mentala tillstånd multipelt realiserbara d.v.s. att givet att vi kategoriserar beteende och manifestationsvillkor tillräckligt generellt så kan varelser som är skilda från människan ha mentala tillstånd. Detta är inte möjligt för identitetsteorin (enligt den kan t.ex. inte bläckfiskar känna smärta, eftersom de inte har några c-fibrer). Ett viktigt argument mot Behaviorismen: Vilka beteendedispositioner som är kopplade till vilka mentala tillstånd för en viss person verkar vara beroende av vilka andra mentala tillstånd den personen har. Det finns därför inga unika beteendedispositioner som kan kopplas till specifika mentala tillstånd. Många mentala tillstånd har inget beteende kopplat direkt till sig. Vilket beteende ett mentalt tillstånd ger upphov till hos en person beror på den personens övriga mentala tillstånd. Men behaviorismen förutsätter att det finns ett sådant beteende som det mentala tillståndet kan analyseras i termer av. Illustration: K. tror att det finns ett lejon i närheten K. är benägen att springa sin väg. K. tror att det finns ett lejon i närheten & K. tror att lejon inte anfaller om man står stilla K. är benägen att stå stilla. K. tror att det finns ett lejon i närheten & K. tror att lejon inte anfaller om man står stilla & K. vill inte leva längre K. är benägen att försöka dra uppmärksamhet till sig genom att röra på sig. (K står här för en godtycklig person) Att tro att det finns ett lejon i närheten har inget beteende kopplat direkt till sig. Vilket beteende det här mentala tillståndet ger upphov till hos en person beror på den personens övriga mentala tillstånd. Men ett sådant beroende går inte att fånga enbart i termer av beteende och manifestationsvillkor. 2

3 Funktionalism (t.ex. Sellars s 1956 och Putnam 1960) Mentala tillstånd är funktionella roller (=kausala roller). - Ett tillstånd realiserar en viss funktionell roll genom att stå i vissa kausala relationer till andra tillstånd. T.ex. att tro att det står ett lejon framför mig orsakas av vissa synintryck, leder till vissa andra mentala tillstånd och till ett visst beteende. Alla tillstånd som står i de här kausala relationerna är enligt funktionalismen trosföreställningen att det står ett lejon framför mig. - Funktionalismen är identisk med Behaviorismen sånär på att funktionalismen tillåter att kausala relationer mellan mentala tillstånd är del av ett tillstånds funktionella roll (behaviorismen tillåter inte att sådana är del av beteendedispositioner) - Funktionalismen undviker cirkularitet genom att analysera tillstånd tillsammans snarare än ett och ett (Funktionalismen kan uttryckas som en Ramseysats) - De funktionella rollerna behöver inte vara kategoriska i bemärkelsen att allt beteende inträffar varje gång någon är i det relevanta mentala tillståndet. - De funktionella rollerna kan mycket väl vara praktiskt omöjliga att karakterisera på ett uttömmande sätt. 3

4 Ett första argument mot Funktionalismen: Det Kinesiska Rummet ( Searle 1980 ) Anta att en person som inte förstår ett ord kinesiska är instängd i ett rum. Rummet har två luckor, en genom vilken han kan ta emot papperslappar med symboler på och en genom vilken han kan lämna ut lappar med liknande symboler på. Till sin hjälp har han en detaljerad instruktion och en uppsättning regler för hur ut-meddelandena ska utformas från de meddelanden han får in genom in-luckan. Efter att ha suttit en längre tid i rummet (20 år eller så) har han lärt sig reglerna utantill. Han har inget begrepp om vad symbolerna betyder men han vet exakt vilka symboler som är svar på vilka. Vad han inte vet är att symbolerna är kinesiska tecken och att det han gör är att svara på frågor på kinesiska. Det verkar klart att mannen inte förstår kinesiska, även om han funktionellt sätt mycket väl kunde vara identisk med någon som förstår kinesiska. Så förståelse av kinesiska (och liknande mentala tillstånd) kan inte vara en funktionell roll. Ett andra argument mot Funktionalismen: Zombies (Frånvarande kvalia) Är det möjligt att det finns/skulle kunna finnas människor som är precis som du men som inte upplever någonting? Som går igenom samma sorts strukturer av medvetandetillstånd när de tänker men som är upplevelsemässigt helt tomma inombords? Om sådana Zombies är möjliga så är funktionalismen falsk eftersom vi är funktionellt identiska med zombies men upplevelsemässigt olika. Ett tredje argument mot Funktionalismen: Det Inverterade Spektrumet (Omkastade kvalia) Tänk om alla andra ser helt andra färger än vad du gör! Tänk dig vidare att de här skillnaderna i färgupplevelser tar ut varandra så att alla objekt som du tycker liknar varandra färgmässigt är sådana att andra också tycker liknar varandra färgmässigt. I sådana fall så gör de här skillnaderna i upplevelser ingen skillnad på hur du reagerar när du ser olika objekt, hur du använder ditt språk etc. Din upplevelse av t.ex. blått har samma funktionella roll hos dig som hos alla andra. Men din upplevelse skulle vara annorlunda. Så upplevelser kan inte vara funktionella roller. ( Shoemaker 1982 diskuterar det här problemet). 4

5 Interimslutsats Det verkar som de svåraste problemen för funktionalismen genereras av medvetna mentala tillstånd. Den verkar dock kunna fånga vad som utgör ett omedvetet mentalt tillstånd. Mentala tillstånd, förklaringar och förutsägelser Oavsett om vi köper den funktionalistiska analysen om mentala tillstånd så inbjuder den till att tänka på mentala tillstånd (i synnerhet omedvetna mentala tillstånd) i ljuset av de förklaringar och förutsägelser vi kan använda dem till. Exempel: Kalle är benägen att försöka dra uppmärksamhet till sig i närheten av ett lejon. Varför? Hur skulle vi kunna förklara det här? Genom att anta att... Kalle tror att det finns ett lejon i närheten Kalle tror att lejon inte anfaller om man står stilla Kalle inte vill leva längre Omvänt, en förutsägelse: Om vi vet att Kalle tror att det finns ett lejon i närheten... tror att lejon inte anfaller om man står stilla... inte vill leva längre Så kan vi förutse att Kalle......är benägen att försöka dra uppmärksamhet till sig i närheten av ett lejon. Nedan följer tre intressanta (och överraskande) idéer som bygger på kopplingen mellan mentala tillstånd och de förklaringar och förutsägelser de kan användas till. De två första idéerna leder till positioner som är oförenliga med de fem positioner vi har övervägt redan, men den tredje verkar leda till en syn på det mentala som är förenlig med åtminstone de fysikalistiska teorierna. Idé 1. Om vi huvudsakligen postulerar omedvetna trosföreställningar (och andra omedvetna mentala tillstånd) för att använda dem i förklaringar och förutsägelser så är det kanske rimligt att tänka sig att vi inte ska tillskriva dem en högre grad av existens än att vi kan förklara i termer av dem. 5

6 Medvetandefilosofisk Instrumentalism (=fiktionalism) (t.ex. Dennett 1971 ) Mentala tillstånd är användbara teoretiska fiktioner men existerar inte i någon egentlig bemärkelse. - Vad som är centralt vad gäller mentala påståenden är deras användbarhet för att ge förklaringar och förutsägelser. - Sanningen hos mentala påståenden är sekundär/ spelar inte någon roll/är nonsens. - Vad som är karakteristiskt för mentala påståenden är att de erbjuder en viss sorts förklaringar, så kallade intentionala förklaringar. - det intentionala perspektivet är bara ett av flera möjliga perspektiv man kan anlägga för att förklara beteendet hos sofistikerade objekt, vi kan också anlägga ett designperspektiv eller ett fysiskt perspektiv. - det intentionala perspektivet är speciellt användbart då vi inte har tillgång till data om en varelse/maskins kunstruktion men en del data om dess beteende. - Problem: Varför fungerar förklaringarna? Kan man i strikt mening förklara beteende utan att tillstånden man förklarar i termer av finns, d.v.s. är delar av den kausala historien som leder fram till beteendet? Idé 2. Om vi huvudsakligen postulerar omedvetna trosföreställningar (och andra omedvetna mentala tillstånd) för att använda dem i förklaringar och förutsägelser så är det möjligt att annat teoretiserande(/postulerande) skulle vara att föredra. 2. Eliminativism (t.ex. Churchland 1981 ) Det finns inga mentala tillstånd. - Alla tillskrivningar av mentala tillstånd är falska. - Mentala tillstånd är egentligen inte speciellt användbara för att ge förklaringar (jfr. fiktionalismen). - Mentala tillstånd (i synnerhet propositionella attityder) är del av en falsk (undermedveten) teori ( folkpsykologi) och ska därför överges. Intentionella Lagar och Folkpsykologi: En av eliminativistens grundinsikter är att attribueringar av mentala tillstånd (t.ex. Johan tror att solen skiner ) är del av en sorts vardagsteoretiserande: folkpsykologiserande. Den här formen av teoretiserande inbegriper inte bara antaganden om att det finns mentala tillstånd av ett visst slag utan också 6

7 Intentionala lagar, lagar som anger det generella förhållandet mellan mentala tillstånd av olika slag. Exempel på intentionala lagar: A är rädd för att P A vill att inte P A tror att P leder till Q och vill att Q A vill att P A tror att P leder till Q och tror att P A tror att Q (A står här för en godtycklig person, P och Q står för två godtyckliga propositioner, t.ex. Solen går ner och Kylan kommer ) Givet att våra attribueringar av mentala tillstånd är en del av en viss sorts teoretiserande resonerar eliminativisten så ska den bedömas i enlighet med gängse normer för bra teoretiserande. Enligt eliminativisten så är folkpsykologin inte adekvat av principiella skäl och bör därför förkastas i sin helhet. T.ex. 1. Folkpsykologin är ett stagnerat forskningsprogram (Folkpsykologin har varit densamma i århundraden och har inte utvecklats genom att till exempel fler saker kan förklaras nu än tidigare. Stagnerade forskningsprogam bör ersättas med mer progressiva forskningsprogram.) 2. Folkpsykologin är en väldigt begränsad teori om vårt mentala liv (Det finns många saker som folkpsykologin inte belyser alls såsom minnet, kreativitet, psykisk sjukdom eller sömn. Folkpsykologin borde därmed ersättas av ett mer ambitiöst forskningsprogram.) 3.Folkpsykologin är inte integrerad med andra vetenskapliga teorier: (Kategorierna som folkpsykologin använder sig av ( tror, vill etc.) är inte sådana att de lätt kan översättas till kategorier inom andra vetenskaper som till exempel fysik eller kemi.) Idé 3. Om vi huvudsakligen postulerar omedvetna trosföreställningar (och andra omedvetna mentala tillstånd) för att använda dem i förklaringar och förutsägelser så är det möjligt vissa externa faktorer ibland kan spela samma förklaringsmässiga roller som interna faktorer gör. Dessa faktorer då bör klassificeras som mentala eller som bidragande till det mentala. Clark och Chalmers 1998 ) T.ex. Anta först att Inga är i Malmö och vid något tillfälle under dagen kommer på att hon vill gå och se en utställning på moderna museet. Hon tänker efter och kommer sedan ihåg att museet ligger på gasverksgatan 22. Hon går sedan dit. Det verkar klart att Inga tror att moderna museet ligger på gasverksgatan 22 och 7

8 att hon tror det här redan innan hon blir medveten om detta: trosföreställning låg och väntade någonstans i hennes minne. Anta nu att Otto som lider av Alzheimers är i en liknande situation. Han befinner sig i Malmö och kommer på att han vill gå på moderna museet. Ottos minne är i många avseende inte tillförlitligt längre och som många andra som lidet av Alzheimers har han med sig en liten anteckningsbok som han använder sig av för att minnas. Han plockar fram anteckningsboken där det står att museet ligger på gasverksgatan 22. Han går sedan dit. Det verkar klart att Otto tror att moderna museet ligger på gasverksgatan 22 och att han, genom sin rutinmässiga användning av sin anteckningsbok, tror det här redan innan han blir medveten om det. Men vad Otto tror beror då på någonting utanför hans huvud; vad som står i hans anteckningsbok. Så våra mentala tillstånds innehåll kan bero på saker i världen. Att säga att Otto helt saknar trosföreställningar om det som står i hans rutinmässigt använda anteckningsbok skulle förklaringsmässigt vara analogt med förneka att Inga tror något hon inte för närvarande är medveten om. 8

9 Tillbaka till det distinkt medvetna De framsteg som vi hitintills har observerat idag har begränsat sig till omedvetna tillstånd, eller aspekter av medvetna tillstånd som inte direkt är kopplade till deras fenomenala karaktär. Kanske kan t.ex. funktionalismen fånga vad omedvetna mentalt tillstånd är men den verkar inte kunna fånga de medvetna tillstånden. Fiktionalism och eliminativism verkar uppenbart falska vad gäller medvetna tillstånd. Identitetsteorin har lokaliseringsproblemet. Inte ens dualistiska teorier har så mycket att säga om medvetna mentala tillstånd utöver att de existerar. Det finns lite olika former av teoretiserande som kan kasta lite ljus på medvetna tillstånd. Ett tillvägagångsätt är att försöka förstå medvetandetillstånd i termer av en viss sorts representationer. Lite distinktioner: Olika sorters saker kan tillskrivas medvetenhet. Vi kan säga att en varelse (t.ex. en människa) är medveten (varelsemedvetenhet) och att säga att ett mentalt tillstånd är medvetet (tillståndsmedvetenhet). Vi kan säga att ett tillstånd är medvetet i en funktionell bemärkelse (att tillståndet är tillgängligt för vissa andra tillstånd och processer) (=tillgänglighetsmedvetande) och vi kan säga att ett tillstånd är medvetet i bemärkelsen att det har en fenomenal karaktär; att det är på ett visst sätt att vara i det tillståndet (=fenomenal medvetenhet). Det är den här sista sortens medvetenhet som har gäckat de teorier vi har intresserat oss för. Förklaringar av fenomenalt medvetande i termer av representerande En grundläggande egenskap hos människan är att hon omger sig med representationer; hastighetsmätare, termometrar, bilder, språkliga uttryck, tankar. Kan man förstå medvetandet i termer av representationer? Det är naturligt att anta att åtminstone vissa fenomenalt medvetna tillstånd representerar tillstånd i världen, i bemärkelse att de handlar om, eller har tillfredsställelsevillkor (t.ex. sanningsvillkor) i termer av tillstånd i världen; min medvetna visuella upplevelse att det står en vas på bordet kan vara korrekt eller inkorrekt beroende på om det faktiskt står en vas på bordet. Min medvetna trosföreställning att Berlin är stort handlar om Berlin. Vi säger att det ett mentalt tillstånd representerar är dess innehåll. Man brukar skilja på begreppsligt innehåll och icke-begreppsligt innehåll hos representationer. Att en representation har ett begreppsligt innehåll är nära knutet till att någon som har de korresponderande begreppen skulle kunna återge det här innehållet språkligt (d.v.s. att denne är förmögen att producera en språklig representation med det här innehållet) och hur vi tänker på världen. En central insikt bland de som förespråkar representationella teorier 9

10 om fenomenalt medvetande är att medvetandet skulle kunna vara en form av representation med icke-begreppsligt innehåll. Observationer som stödjer det här är t.ex. att vi inte alltid kan konceptualisera eller uttrycka det vi ser, att vi kan diskriminera mellan t.ex. färgnyanser som vi inte har begrepp för (vars skillnad vi inte kan beskriva eller konceptualisera), att det vi t.ex. ser ligger till grund för vår inlärning av visuella begrepp och åtminstone för vissa begrepp inte självt kan vara begreppsligt. 1. Teorier i termer av första ordningens representationer (t.ex. Dretske 1995) - Att vara i ett fenomenalt medvetet tillstånd är att ha en mental representation med icke-begreppsligt innehåll vars innehåll är tillgängligt för diverse kognitiva processer kopplade till tänkande och handlande. - Den här positionen kombinerar en funktionell komponent med en representationell - Positionen försöker skilja ut medvetna tillstånd från omedvetna med hänvisning till icke-begreppsligt innehåll. - Problem: Kan ett och samma tillstånd ibland vara medvetet och ibland omedvetet? 2. Representationsteorier i termer av andra ordningens perceptioner (t.ex. Lycan 1996) - Att vara i ett fenomenalt medvetet tillstånd är att ha en mental representation med icke-begreppsligt innehåll vars innehåll är tillgängligt för diverse kognitiva processer kopplade till tänkande och handlande och är objektet för en inre form av (högre ordningens) perception (en sorts inre sinne). - Genom att ha med en separat komponent som ett nödvändigt villkor för fenomenal medvetenhet möjliggör vi att ett och samma medvetande både kan vara medvetet och omedvetet. - Problem: Om det är inre sinnet verkligen är en form av perception skulle inte den kunna vara känslig för samma sorts perceptionsmisstag som andra sinnen (t.ex att jag tror att jag ser ett djur om kvällen men det inte är något djur där)? Men vi verkar aldrig hamna i situationen att vi funktionellt (första ordningens representation) är benägna att säga att något är rött, men också att något ser gult ut för oss (andra ordningens representation). 10

11 3. Representationsteorier i termer av andra ordningens tankar (t.ex. Rosenthal 1986) - Att vara i ett fenomenalt medvetet tillstånd är att ha en mental representation med icke-begreppsligt innehåll vars innehåll är tillgängligt för diverse kognitiva processer kopplade till tänkande och handlande och som har orsakat en (högre ordningens) trosföreställning att man är i det första tillståndet. - Genom att ha med en separat komponent som ett nödvändigt villkor för fenomenal medvetenhet möjliggör vi att ett och samma medvetande både kan vara medvetet och omedvetet. Allmänt problem för den här strategin att förklara medvetandet: Vissa fenomenalt medvetna tillstånd verkar inte vara representationer. Vad representerar smärta t.ex.? Avrundning av andra föreläsningen: Ett centralt begrepp Om de högre ordningens teorier är det bästa vi har att ta till för att förstå fenomenal medvetenhet så vilar vår förståelse av fenomenal medvetenhet på idén att ett tillsstånd kan representera ett annat. Tanken om representation är central även för omedvetna tillstånd då alla propositionella attityder är representationer. Dessa observationer leder oss till frågan: Vad innebär det att ett tillstånd representerar ett annat? 11

Mentala Representationer och Mentalt Innehåll

Mentala Representationer och Mentalt Innehåll Mentala Representationer och Mentalt Innehåll Föreläsningsanteckningar 8 januari Representationer En grundläggande egenskap hos människan är att hon omger sig med representationer; hastighetsmätare, termometrar,

Läs mer

8. Moralpsykologi. Några klargöranden:

8. Moralpsykologi. Några klargöranden: 8. Moralpsykologi Några klargöranden: Det är vanligt att uttrycka MI/ME-debatten i termer av moraliska övertygelser (eller omdömen ), men detta är för generellt. MI är endast rimlig om den begränsas till

Läs mer

Skapa minnen av framtiden. Henrik Svensson

Skapa minnen av framtiden. Henrik Svensson Skapa minnen av framtiden Henrik Svensson Skapa minnen av framtiden Mental träning är en enkel teknik där du kan ändra dina tankar om dig själv och dina förmågor. Det är ett systematiskt och disciplinerat

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation?

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation? 10 FRÅGOR OCH SVAR 1) Vad är det som händer under en AuraTransformation? Alla människor är energi i konstant rörelse. Den synliga delen kroppen är en manifestation av de osynliga energierna som omger och

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Aktiva och passiva handlingsstrategier

Aktiva och passiva handlingsstrategier Aktiva och passiva handlingsstrategier en sammanfattning Hela livet ständiga ställningstagande Det finns en uppgift om att vi varje dygn utsätts för ca 45 000 valsituationer, varav ca 7 000 gånger är medvetna

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Ett barns interaktion på två språk

Ett barns interaktion på två språk lektiot Ett barns interaktion på två språk En studie i språkval och kodväxling RAIJA BERGLUND Inledningsföredrag i samband med disputation den 6 juni 2008 vid humanistiska fakulteten vid Vasa universitet

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PM2616 Kursnamn: Psykoterapi Provmoment: Psykoterapeutisk Teori PDT, Psykoterapeutisk Teori KBT Ansvarig lärare: Anders Wellsmo & Annika Björnsdotter Tentamensdatum: 2016-01-14 Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

Från sömnlös till utsövd

Från sömnlös till utsövd SAMUEL LINDHOLM & FREDRIK HILLVESSON Från sömnlös till utsövd Ett sexveckorsprogram mot sömnproblem för bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet BILAGOR Innehåll Bilaga A: Målsättning 3 Bilaga B:

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet.

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Att globalt värdera andra människor är som att döma en musikskiva efter dess konvolut. Låt oss nu titta på denna globala värdering om den riktas mot dig

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

KVALIABASERADE INVÄNDNINGAR MOT MATERIALISM

KVALIABASERADE INVÄNDNINGAR MOT MATERIALISM KVALIABASERADE INVÄNDNINGAR MOT MATERIALISM Ned Block: Troubles With Functionalism 1978 Teorier om medvetandet kan göra sig skyldiga till två typer av fel: de kan karakterisera m. på ett sätt som tillskriver

Läs mer

kroppsliga reaktioner 0 100 Beskriv dina övriga känslor och eventuella huvud? Vilka tankar for genom ditt var du med? Vad gjorde du?

kroppsliga reaktioner 0 100 Beskriv dina övriga känslor och eventuella huvud? Vilka tankar for genom ditt var du med? Vad gjorde du? ARBETSBLAD 1 AR B E TS B L A D 1: Registrering av automatiska tankar Situation Automatiska tankar Ångest/Rädsla Övriga känslor När var det? Var var du? Vem var du med? Vad gjorde du? Vilka tankar for genom

Läs mer

Tema: Didaktiska undersökningar

Tema: Didaktiska undersökningar Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 5 10 Tema: Didaktiska undersökningar Tema: Didaktiska undersökningar Generella frågor som rör undervisningens val brukas sägas tillhöra didaktikens område. Den

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

ETIK VT2011. Föreläsning 13: Relativism och emotivism

ETIK VT2011. Föreläsning 13: Relativism och emotivism ETIK VT2011 Föreläsning 13: Relativism och emotivism DELKURSENS STRUKTUR Mån 4/4: Moralisk kunskap (epistemologi) Tis 5/4: Relativism och emotivism Ons 6/4: Moraliskt språkbruk (semantik) Mån 11/4: Moralisk

Läs mer

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak - Lektion 5 Att acceptera och tillåta oss själva att ha jobbiga känslor och kroppstillstånd utan att behöva tappa kontrollen över beteendet. mariahelander.se mariahelander.se Tänk om det handlar om dina

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande En nybörjarkurs i kritiskt tänkande Jesper Jerkert Andreas Anundi & CJ Åkerberg: Skeptikerskolan. Handbok i kritiskt tänkande. Stockholm: Forum, 2010, 226 s. ISBN 978-91-37-13588-5. Andreas Anundi och

Läs mer

Samsara livets hjul.

Samsara livets hjul. Samsara livets hjul. Tanken om Samsara har haft en mycket stor betydelse för det religiösa livet i Asien och har med tiden fått spridning över hela världen.ordet Samsara är bildat av sanrkitroten sr som

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Innehåll. Användarstudier. Användarstudier enligt Microsoft. Varför? Aktivt lyssnande. Intervjuteknik. Intervju Observation Personor Scenarier Krav

Innehåll. Användarstudier. Användarstudier enligt Microsoft. Varför? Aktivt lyssnande. Intervjuteknik. Intervju Observation Personor Scenarier Krav Innehåll Användarstudier Johan Åberg johan.aberg@liu.se Intervju Observation Personor Scenarier Krav Varför? Användarstudier enligt Microsoft http://www.youtube.com/watch?v=v_s13 VtPpJQ Aktivt lyssnande

Läs mer

DRÖMTYDNING AV ROBERT NILSSON

DRÖMTYDNING AV ROBERT NILSSON DRÖMTYDNING AV ROBERT NILSSON 2010-10-09 Dröm av NN, Översvämning En drömtolkning är inte bara en "liten rolig grej" utan ska ge vägledning i ditt Liv och berätta vad du kan göra för att må ännu bättre!

Läs mer

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick Kundaliniyoga- vad är det? Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet. Kundaliniyogan fördes hit av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare,

Läs mer

Finns det "besvärliga människor"?

Finns det besvärliga människor? Finns det "besvärliga människor"? I Thomas Jordan artikel tar han upp olika typer av så kallade besvärlig människor. Du vet den typen som många känner obehag inför, någon man undviker eller som bara irriterar

Läs mer

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Personligt Mästerskap - Träningsjournal. Samtliga åtta program som ingår i Personligt Mästerskap är cirka 20 minuter långa. De innehåller alla samma

Läs mer

Ontologisk fråga: hur förhåller sig kropp och själ till varandra?

Ontologisk fråga: hur förhåller sig kropp och själ till varandra? 1. ETT HISTORISKT ARV Ontologisk fråga: hur förhåller sig kropp och själ till varandra? Traditionellt svar: Dualism: två skilda substanser existerar. Descartes (1596-1650): kroppar har utsträckning i rummet.

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Alla får ligga. strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan

Alla får ligga. strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan Alla får ligga strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan 001 FÖRSPEL IN 168 KAPITEL ETT N o 001 013 Rätt inställning KAPITEL TVÅ N o 014 022 Utsidan KAPITEL TRE N o 023 051

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Lev utan Stress & Oro

Lev utan Stress & Oro Det finns olika nivåer av stress i våra liv. Ofta talas det om olika sorters stress, som om den ena sortens stress är annorlunda än den andra. Men i grund och botten handlar det om samma sorts stress,

Läs mer

Vårdande/stödjande handlingar inom privata boendeformer för personer med psykiska funktionshinder

Vårdande/stödjande handlingar inom privata boendeformer för personer med psykiska funktionshinder Studier om boende och boendestödsverksamheter för personer med psykiska funktionshinder BOENDEPROJEKTET Projektledare: David Brunt Delrapport: 8 Vårdande/stödjande handlingar inom privata boendeformer

Läs mer

Att på olika sätt ta hand om sig själv, sin kropp och själ påstår jag är en av de viktigaste livsuppgifterna vi har under vår stund på jorden.

Att på olika sätt ta hand om sig själv, sin kropp och själ påstår jag är en av de viktigaste livsuppgifterna vi har under vår stund på jorden. 1 Inledning För att må och fungera bättre i vår stressade och alltmer tuffa värld, anser jag, att varje individ måste hitta sin inre balans genom någon form av daglig kontemplation. Det påverkar både den

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessen En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessens fem faser Öppna Lyssna Analysera Bedöma Motivation Åtgärd Avsluta Öppningsfasen Genom rösten, god

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin Mitt liv som mobbad Wiveca Wendin 1 Mitt liv som mobbad Copyright 2012, Wiveca Wendin Ansvarig utgivare: Wiveca Wendin Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1642-3 2 Innehåll 1. Några ord av författaren

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2006 årgång 10

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2006 årgång 10 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2006 årgång 10 Bokförlaget thales lönediskriminering och jämförbarhet av olika arbeten? en diskussion av fem argument för icke-jämförbarhet Stig Blomskog 1. Inledning

Läs mer

VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter. för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att

VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter. för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att kärlek är lika med beroende eller satus tänkande. Vad är

Läs mer

PRATA INTE med hästen!

PRATA INTE med hästen! PRATA INTE med hästen! Text Sven Forsström Foto Inger Lantz Forsström Det finns tränare som tejpar för munnen på elever som pratar för mycket med sina hästar. Själv har jag än så länge bara hotat mina

Läs mer

Bättre Självförtroende NU!

Bättre Självförtroende NU! Bättre Självförtroende NU! AV: Dennis Danielsson En bok om att hitta, skapa eller ta tillbaka ett självförtroende på topp. Boktitel: Bättre Självförtroende NU! Copyright 2012, Dennis Danielsson Omslagsdesign:

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral?

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral? ETIK OCH MORAL Är det någonsin rätt att döda? Är två liv mer värt en ett? Får man göra skillnad på män och kvinnor? Är skitsnack ok? Räknas en vit lögn fortfarande som en lögn? Vem är mest värd i världen?

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

5 Relationer mellan individens utvecklingsnivå, olika verktyg och användning av olika produkter

5 Relationer mellan individens utvecklingsnivå, olika verktyg och användning av olika produkter 5 Relationer mellan individens utvecklingsnivå, olika verktyg och användning av olika produkter Individens utvecklingsnivå har stor betydelse för hur han beter sig med, undersöker eller använder ett verktyg.

Läs mer

Frågeställning. Metod. Teoretiskt perspektiv

Frågeställning. Metod. Teoretiskt perspektiv Bakgrund Ett av de mest betydelsebärande tillfällena i mitt liv som innebar en vändpunkt, var när jag förstod att jag i hela mitt liv aldrig ens hade förstått att jag liksom alla andra bär på en egen liten

Läs mer

Välkommen! Mikael Widerdal

Välkommen! Mikael Widerdal Välkommen! Den här titeln du håller i din hand innehåller de bästa och mest kraftfulla mentala redskap från de 20 år som jag utbildat, coachat och föreläst för människor i hela Sverige. Den här är indelad

Läs mer

Grupparbete L ÄR ARHANDLEDNING TRO, HOPP & KÄRLEK. Sjömanstatueringar. www.sjohistoriska.se

Grupparbete L ÄR ARHANDLEDNING TRO, HOPP & KÄRLEK. Sjömanstatueringar. www.sjohistoriska.se Grupparbete Sjömanstatueringar L ÄR ARHANDLEDNING TRO, HOPP & KÄRLEK 1 Grupp 1 I er hand har ni fått ungefär 10 stycken tatueringsförlagor/stenciler. Förlagorna var bilder som tatueraren visade upp för

Läs mer

Grundprinciper för skonsamma förflyttningar

Grundprinciper för skonsamma förflyttningar Grundprinciper för skonsamma förflyttningar Innehåll Kursöversikt... 2 Inledning... 6 Syfte och mål... 7 Belastningsskador... 8 Hur väl rustad är du för ditt jobb?... 10 Kroppshantering... 11 Kroppens

Läs mer

Golf ur ett motoriskt perspektiv

Golf ur ett motoriskt perspektiv Golf ur ett motoriskt perspektiv Diskret färdighet Snabb, har en tydlig början och ett tydligt slut. Hela rörelsen programmeras i förväg. Motorisk färdighet Rörelsen/motoriken är avgörande för framgång.

Läs mer

NÄR MAN TALAR OM TROLLEN och några andra talesätt

NÄR MAN TALAR OM TROLLEN och några andra talesätt 6. NÄR MAN TALAR OM TROLLEN och några andra talesätt När man talar om trollen så står de i farstun är ett gammalt talesätt. Men finns det något vetenskapligt som ligger bakom det, och andra liknande talesätt

Läs mer

Personlig sammanfattning av Mentorskursen

Personlig sammanfattning av Mentorskursen Personlig sammanfattning av Mentorskursen Veronica retar sig mest på att jag frågar hur dagen varit varje dag fast hon inte svarar. Det hon uppskattar mest med mig är när jag gör praktiska saker med henne,

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen.

För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1998 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här pamfletten

Läs mer

Karlsängskolan - Filminstitutet

Karlsängskolan - Filminstitutet Projektrapport Karlsängskolan - Filminstitutet 1. Om Skolan Karlsängskolan är en högstadieskola i Nora kommun som ligger 3,5 mil norr om Örebro och i Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Skolan

Läs mer

Utbilda medkänslan. Vi behöver hjälp med att utbilda vår medkänsla. Vilka lärdomar kan dras från Buddhans exempel?

Utbilda medkänslan. Vi behöver hjälp med att utbilda vår medkänsla. Vilka lärdomar kan dras från Buddhans exempel? Utbilda medkänslan Av Thanissaro Bhikkhu (översatt till svenska av Tobias Heed) Vi behöver hjälp med att utbilda vår medkänsla Om man har en vän eller någon i familjen som är sjuk eller döende, känner

Läs mer

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?.

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?. Övning för att koncentrera sig på andningen Att koncentrera sig på andningen erbjuder ett sätt att stänga av tillståndet för automatstyrningen och att återgå och leva i nuet. Eftersom övningen är kort

Läs mer

Välbesökt premiär för seminarieserien Mellanrum

Välbesökt premiär för seminarieserien Mellanrum Välbesökt premiär för seminarieserien Mellanrum Drygt 70 personer kom för att lyssna när professorerna Tora Friberg och Roger Andersson resonerade kring stadsutveckling från olika utgångspunkter. Ämnet

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Motivation för bättre hälsa

Motivation för bättre hälsa Motivation för bättre hälsa Felix qui potuit rerum cognoscere causas Lycklig den som inser sakers orsaker" Under min nu tjugoåriga tid som naturterapeut, har det funnits stunder då jag undrat särskilt

Läs mer

8-4 Ekvationer. Namn:..

8-4 Ekvationer. Namn:.. 8-4 Ekvationer. Namn:.. Inledning Kalle är 1,3 gånger så gammal som Pelle, och tillsammans är de 27,6 år. Hur gamla är Kalle och Pelle? Klarar du att lösa den uppgiften direkt? Inte så enkelt! Ofta resulterar

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

Välkommen till din loggbok!

Välkommen till din loggbok! Loggbok för: 1 Välkommen till din loggbok! Den här boken är till för dig som ska träna med Minneslek. I loggboken får du information om arbetsminnet, veta hur träningen går till och ett schema där du kan

Läs mer

Nina Jansdotter. tillsammans med Cathrin Frisemo FRAMGÅNGSFOBI. vinn över rädslan att lyckas

Nina Jansdotter. tillsammans med Cathrin Frisemo FRAMGÅNGSFOBI. vinn över rädslan att lyckas Nina Jansdotter tillsammans med Cathrin Frisemo FRAMGÅNGSFOBI vinn över rädslan att lyckas Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag och Nina Jansdotter

Läs mer

1. När du kommunicerar med andra människor, har du känslan av att de inte förstår dig? 1 2 3 4 5 6 7

1. När du kommunicerar med andra människor, har du känslan av att de inte förstår dig? 1 2 3 4 5 6 7 KASAM frågeformulär Frågeformuläret innehåller 29 frågor som rör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 svarsalternativ - ringa in det svars-alternativ (endast ett svar ) som ligger närmast till vad

Läs mer

Ur boken Självkänsla Bortom populärpsykologi och enkla sanningar

Ur boken Självkänsla Bortom populärpsykologi och enkla sanningar Ur boken Bortom populärpsykologi och enkla sanningar av Magnus Lindwall, Göteborgs universitet Begreppet självkänsla har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet i populärvetenskapliga böcker. Innehållet

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Kostomställningen. 21- dagarsprogram för övergång till ren och läkande kost utan gluten, mjölk och socker. Av: Nilla Gunnarsson www.nillaskitchen.

Kostomställningen. 21- dagarsprogram för övergång till ren och läkande kost utan gluten, mjölk och socker. Av: Nilla Gunnarsson www.nillaskitchen. Kostomställningen 21- dagarsprogram för övergång till ren och läkande kost utan gluten, mjölk och socker Av: Nilla Gunnarsson www.nillaskitchen.com Copyright 2015 Nilla Gunnarsson Med ensamrätt. Ingen

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Mynta och den mystiske rånaren

Mynta och den mystiske rånaren SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? När Mynta är i Sofias godisbutik kommer plötsligt en rånare in. Rånaren lämnar ett hotbrev. Sofia vågar inte gå

Läs mer

känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider

känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider Ondska Ur skolverkets kursmål Eleven skall kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i / / skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren kunna delta i samtal och diskussioner

Läs mer

att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade

att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade situationen, ledde till en reflexion över hur vuxna som

Läs mer

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Att formulera SMARTA mål Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Handleder inom - Kriminalvården - Socialtjänsten - Skolan Arbetar inom - Barn- och

Läs mer

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder Tack för att du stödjer Plans arbete för flickors rättigheter! Här får du som är Flickafadder en rapport om Plans arbete för flickors rättigheter. Vi berättar

Läs mer

Året runt i naturen skolår 2-3 (läsår som startar med jämn HT)

Året runt i naturen skolår 2-3 (läsår som startar med jämn HT) Året runt i naturen skolår 2-3 (läsår som startar med jämn HT) Naturen och rymden är spännande och fantastisk att utforska och lära sig om. Varför har vi olika årstider och hur klarar vi av alla förändringar?

Läs mer

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling sidan 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Dennis Strid. Han är en kille som bor ensam i en lägenhet tillsammans med sin pitbull, Blixt. Dennis är arbetslös och fyller sina

Läs mer

Anders Biel höll med om mycket av detta.

Anders Biel höll med om mycket av detta. Staden med alla sina budskap kan te sig förvirrande för var och en. Rent kaotisk kan upplevelsen bli för psykotiska personer. Det fick besökarna en inblick i när Anneli Jäderholm visade sin och dokumentärfilmaren

Läs mer

Utmanande beteende och avledningsmetoder

Utmanande beteende och avledningsmetoder Iraj Yekerusta Utmanande beteende och avledningsmetoder Teoretiska perspektiv Det finns olika syn och tolkningar om beteendeproblem. Hanteringen av beteendeproblem varierar utifrån det perspektiv man agerar

Läs mer

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen www.webbplats.org/mindfulness 2 Vad är

Läs mer

Tankar om språkundervisning

Tankar om språkundervisning in Lingua Nr 1, 1983.. 1 Tankar om språkundervisning Jens Allwood, Inst. för lingvistik, Göteborg universitet Om man funderar över undervisning inom något visst område, är det naturligt att ta sin utgångspunkt

Läs mer

UMO.se normkritisk sajt om sex, hälsa och relationer

UMO.se normkritisk sajt om sex, hälsa och relationer alltså om jag känner igen mig och UMO lägger förslag på hur man kan lösa det eller så, då är det lättare att tro på det eller starkare att göra det eftersom man vet att UMO tänker som du, eftersom jag

Läs mer

Hands-On Math. Matematikverkstad. Förskolans nya läroplan 1 juli 2011. Matematik är en abstrakt och generell vetenskap

Hands-On Math. Matematikverkstad. Förskolans nya läroplan 1 juli 2011. Matematik är en abstrakt och generell vetenskap Hands-On Math Matematikverkstad 09.00 10.30 & 10.45 12.00 Elisabeth.Rystedt@ncm.gu.se Lena.Trygg@ncm.gu.se eller ett laborativt arbetssätt i matematik Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Matematik

Läs mer

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig?

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt

Läs mer

Din skattade profil inför 2012

Din skattade profil inför 2012 Jag som orienterare Din skattade profil inför 2012 Motivationsmål Målsättning inför 2012 Tekniska mål Mentala mål Din skattade profil efter 2012 Motivationsmål Uppnådda mål 2012 Tekniska mål Mentala mål

Läs mer

Mental utveckling. - Träning - Utbildning - Samtal

Mental utveckling. - Träning - Utbildning - Samtal Mental utveckling - Träning - Utbildning - Samtal - Beteendexperiment Grundtekniker -Visualisering -Många syften -Mycket forskning (olika resultat) -Två typer av problem, skärpa och kontroll -Träna först

Läs mer

75059 Stort sorteringsset

75059 Stort sorteringsset 75059 Stort sorteringsset Aktivitetsguide Detta set innehåller: 632 st sorteringsföremål 3 st snurror 6 st sorteringsskålar 1 st sorteringsbricka i plast 1 st siffertärning Detta sorteringsset har tagits

Läs mer

14 oktober talade vi om. Ulricehamn. Du kan! Idag. Mental träning & prestation. Man kan lära sig styra sig själv för att

14 oktober talade vi om. Ulricehamn. Du kan! Idag. Mental träning & prestation. Man kan lära sig styra sig själv för att 14 oktober talade vi om Ulricehamn Vågar du utmana dina tankar? 27 januari 2016 Hur vi människor funkar, om hjärnan och lärande Kommunikation, kroppsspråk och impulskontroll Trygghet och att styra sina

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Transseans på Stockholm Spiritualistiska Förening. Den 8 februari, 2016

Transseans på Stockholm Spiritualistiska Förening. Den 8 februari, 2016 Transseans på Stockholm Spiritualistiska Förening Den 8 februari, 2016 Låt mig få presentera mig, mitt namn är Efraim jag är en av dessa som använder detta medium för att informera er här på jorden om

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer