Projektledning - handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning - handbok"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok ersätter Föreskrift i C- i

2 Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo Karlgren Anders Ahlberg, KBS-Ö Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Dokumentets datum rendebeteckning BP-staben Dnr Projektnamn (ev förkortat) Projektledning Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Lennart Koke, Teknisk Direktör Dokumentets titel Projektledning - handbok Huvudinnehåll Denna publikation är ett övergripande dokument för hur man bedriver projektledning inom en byggherreorganisation (f.n. Byggnadsstyrelsen). Tillsammans med de publikationer som angetts i referenslistan på sista sidan utgör den stommen i Byggnadsstyrelsens kvalitetssystem avseende projektledingsarbetet (byggadministrationen) inom byggproduktionen. Kvalitetssystemet för byggproduktion innehåller dessutom en rad publikationer inom teknikområdet och redovisas i en särskild publikation "Byggnadsstyrelsens kvalitetssystem för byggproduktion". Projektledning är en publikation vars syfte är att vara en vägledning för projektledarna samt att fungera som en introduktion för nytillträdande projektledare. Denna publikation ersätter tidigare publikationer som getts ut av Byggnadsstyrelsen; Projektledning nr ; Kostnadstablåer m m nr 3005 samt Internt överlämnande BAF 2461 Nyckelord Administration, projektering, produktion, inredning, projektstyrning, projektledning, projektorganisation, samordning, ekonomi Försäljningsställen Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Stockholm Omfång Svensk byggtjänst Stockholm sidor Göteborg Omslagsillustration Malmö H Landberg Umeå Red Sven Kristiansen 0 Byggnadsstyrelsen 1992 ISSN Ref Anders Jörlen, BP-staben Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Telefax Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan build S STOCKHOLM

3 Innehållsförteckning sid 1 Inledning 3 2 Begreppsdefinitioner 4 3 Uppkomsten av ett byggprojekt 7 4 Projektledarens uppgift 8 5 Målformuleringen 9 6 Planering 10 7 Ekonomi 13 8 Projektorganisation 15 9 Samverkan -- samråd Projektrapporter Projektering Byggande Besiktningar Överlämnande Projektets avslut Garanti och projektuppföljning 29

4 á

5 1 Inledning Ett antal andra skrifter som handlar om arbetet med byggprojekt finns förtecknade på omslagets tredje sida. Projektledning är att planera, leda och styra projekt mot definierade mål. Denna handbok gäller projektledning för byggprojekt, företrädesvis sådana som genomförs på uppdrag av statliga uppdragsgivare. Till stora delar torde skriften vara tillämplig även för andra icke-statliga uppdragsgivare. För varje projekt tillsättes en projektledare. Projektledaren är den person som med hjälp av en projektorganisation har ansvaret för att genomföra projektet. I tiden sträcker sig projektledarens ansvar från projektets "rjan tills dess ansvaret för byggnaden/anläggningen övertagits av fastighetsförvaltningen och ekonomisk redovisning skett av samtliga kostnader för projektet. De övergripande målen för byggproduktionen är: - Byggnaderna skall ges god arkitektur som ger både den inre och den yttre miljön funktionella och estetiska värden. - Byggnaderna skall utformas så att framtida förändringar underlättas. - Byggnaderna skall vara drifts- och underhållsvänliga och ge god förvaltningsekonomi. - Byggnaderna skall vara helt funktionsfärdiga vid inflyttning. - Produktionen skall genomföras inom givna ramar för tid och kostnad. De specifika målen för ett projekt, med beaktande av byggherrens övergripande mål skall bestämmas. Uppdragsgivare, kunder, hyresgäster, statsmakter, statliga och kommunala myndigheter samt synpukter på lokalförsörjning, byggproduktion och fastighetsförvaltning ger skilda utgångspunkter på ett projekt. En av projektledarens viktigaste strategiska uppgifter är att sammanjämka alla olika synsätt och intressen. 3

6 2 Begreppsdefinitioner I och med att Boverkets nybyggnadsregler gavs ut i januari 1989, publicerade Tekniska nomenklaturcentralen (TNC), Plan- och byggtermer, Denna är en omarbetning av tidigare utgåvor. I arbetet med Allmänna Bestämmelser, AB92, har delvis ändrade begreppsbestämningar skett. Nedan följer några definitioner som ansluter sig till AB92 och TNC89 med några kompletteringar som tillämpas hår. De begrepp som är medtagna är sådana där det kan vara viktigt att innebörden är definierad. Anbud : Ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav. Anläggningar : Enligt PBL indelas anläggningar, i byggnader och andra anläggningar. Ansvarig arbetsledare : Person som byggherren har utsett att leda och ha fortlöpande tillsyn över visst arbete och som fått riksbehörighet av Boverket eller godkänts av byggnadsnämnden. Arbetsområde : Område som under entreprenadtiden står till entreprenörens disposition för entreprenadens utförande. Beställare : Uppdragsgivare till konsult, entreprenör eller leverantör enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt. Byggnad: Termen byggnad har en något skiftande betydelse i Plan- och bygglagen (PBL), Fastighetsbildningslagen (FBL) och Jordabalken (JB). Se även Anläggning. Byggnad är varaktig konstruktion av tak och vanligen även vaggar, som står på mark eller är placerad helt eller delvis under mark och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. Bygghandling : En eller flera handlingar som redovisar ett projekts form, konstruktion eller kvalitet och som ligger till grund för utförandet. Byggherre : Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnadsinstallations -, rivnings-, eller anläggningsarbete. Kompetent byggherre : är den byggherre som kan antas följa kraven i 3 kap Plan- och bygglagen (PBL) utan att byggnadsnämnden gör någon detaljerad kontroll och som visar sig ha hög kompetens och har ansvar för byggproduktionen. Byggprojekt : Den aktivitet som erfordras för att genomföra projektering och byggande från projektstart till projektslut. Projektstarter når beslut tas att ett byggprojekt skall genomföras/påbörjas. Projektslut är når byggnaden/anläggningen har övergått till förvaltningsskedet och byggprojektet slutredovisats. 4

7 Byggprocessen: Process för att åstadkomma och vidmakthålla en byggnad eller en anläggning. Den omfattar: - utredningsskedet med problemanalys, lokalprogram, tomtutredning och skall utgöra underlag för beslut om ett byggprojekt skall utföras eller ej. - projekteringsskedet med byggnadsprogram, systemhandlingar och bygghandlingar inklusive upphandling av projektering byggskedet med produktion inklusive entreprenadupphandling samt överlämnande till förvaltning förvaltningsskedet Driftsinstruktion: Driftsinstruktioner är en anläggnings- och funktionsbeskrivning anpassad till driftpersonalens behov av ett underlag för drift av installationer. Entreprenad: Åtagande att på anvisad plats och enligt avtal med beställare utföra visst arbete. Begreppet används ej för projektering o.dyl. Entreprenadhandlingar: Kontraktshandlingar jämte de handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande (eller från beställning) och intill garantitidens början och som skall gälla. Fastighet: Fast egendom som år upptagen eller skall upptas i fastighetsregister som självständig rättslig enhet. Fel: När del av entreprenaden inte utförts eller inte utförts kontraktsenligt. Informationsritningar: De bygghandlingsritningar'som efter slutbesiktning levereras till byggherren i föreliggande skick med senaste revidering, dock utan att vara reviderade till relationsritningar. Kontraktshandlingar : Kontraktet jämte de handlingar som är fogade till detta eller som- utan att vara därtill fogade -år däri angivna som gällande för kontraktsarbetena. Kvalitetssäkring : Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kval kvalitet. Kvalitetssystem: Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser for att leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet. Kvalitetsplan: Handling som anger de särskilda kvalitetspåverkande åtgärderna, deras ordningsföljd och de resurser som skall användas. Kostnadsramar : Se kapitel 7 EKONOMI. 5

8 Kund:: Person eller organisation med vilken Byggnadsstyrelsen träffar avtal om att mot ersättning upplåta lokaler m.m. Begreppet hyresgäst sammanfaller ofta med begreppet kund. Jämför med begreppet uppdragsgivare Liggarritningar: Ritningar som finns tillgängliga på byggherrens retningsexpeditioner och är kopior av arkitektrelationsritningarna avseende situationsplan, planer, sektioner och fasader nedförminskade till A3- format eller förlängt A4-format. Relationshandlingar: Ritningar eller skrivna handlingar, som visar eller beskriver verkligt och aktuellt utförande av byggnad/anläggning. Systemhandlingar: En eller flera handlingar, som redovisar projektets uppbyggnad och ekonomi i dess väsentliga drag. Redovisningen skall översiktligt beskriva dimensionerande förutsättningar, arkitektonisk gestaltning, uppbyggnad av de tekniska huvudsystemen, systemkalkyl, inredning och inredningskalkyl samt omfattning av byggnadspåverkande utrustning. Ombud: Person som har befogenhet att teckna beställaren vid beställning och vid tecknande av kontrakt. Uppdragsgivare: Person eller organisation som uppdrar åt den byggande organisationen att som byggherre genomföra ett projekt. Jämför begreppet Kund. 6

9 3 Uppkomsten av ett byggp rojekt Förändring och förnyelse av lokalinnehavet ärr krav som ofta ställs på fastighetsägaren. Kraven kan komma från hyresgästerna och gälla nya eller ändrade lokalbehov, anpassning av lokaler till ändrad verksamhet eller förbättring av lokaler. Kraven kan också initieras av fastighetsägaren själv och leda till upprustning och underhåll av byggnader eller anläggningar. Oftast erfordras en utredning innan det kan beslutas att en förändring eller förnyelse skall tillgodoses genom ett byggprojekt. Behovet skall analyseras, t.ex, vid ett nytt lokalbehov, genom upprättande av verksamhetsbeskrivning och lokalprogram. Nästa stegar att klargöra på vilket sätt lokalbehovet bäst tillgodoses. En tomtutredning kan behöva genomföras för att klargöra om lokalbehovet kan tillgodoses i det tänkta läget. Vidare bör utkast till målbeskrivning, kostnadenbedömning och finansieringsplan göras. Som underlag för tomtutredning och kostnadsberäkning kan det vara nödvändigt att upprätta utredningsskisser och komplettera lokalprogrammet med tekniskt program. Når man kommer fram till att tomtutredning och utredningsskisser behövs och det dessutom bedöms som sannolikt att utredningen kommer att leda till ett byggprojekt, bör projektledare utses. 7

10 4 Projektledarens uppgift Senast i samband med beslut om att ett byggprojekt skall genomföras/ påbörjas utses en projektledare. Projektledaren har det operativa, tekniska och ekonomiska huvudansvaret för projektet från projektstart, under projekterings- och byggskedena och fram till projektslut. Fastighetsförvaltningen tar över ansvaret för byggnaden/anläggningen vid slutbesiktningen, men innan projektet är helt avslutat skall alla i projektet ingående aktiviteter vara avslutade så att t.ex. relationshandlingar, driftsinstruktioner och andra projektdokument har överlämnats, att besiktningar (dock inte garantibesiktning) och åtgärder med anledning därav genomförts, samt att den ekonomiska slutredovisningen är klar. Utöver själva byggprojektet kan projektledaren ha ansvaret för den inredning/utrustning som knyts till byggprojektet. Förvaltningen av inredning och utrustning ligger dock normalt på den som är hyresgäst. Projektledarens huvuduppgifter i ett projekt. Projektiedaren ska vara lagledare för en projektgrupp som gemensamt genomför ett projekt. Inom ramen för givna förutsättningar ha ansvar för projektet som helhet vad gäller process, utformning, funktion, tid och kostnad och inspirera alla som medverkar att göra sitt bästa för helheten. Etablera goda relationer i projektgruppen genom helhjärtat engagemang och lyhördhet för kundens verksamhet. Hjälpa kunden att organisera och planera sin medverkan i projektet. Organisera och planera projektarbetet så att beslutsprocess, samråd, myndigheters tillständ o.s.v, löper smidigt. Utnyttja den egna organisationens kompetens i projektets genomförande. Regelmässigt rapportera om projektets läge, ekonomi o.s.v. externt och internt. Ansvara för projektets budgetering och redovisning av måluppfyllelse och resultat till kund och internt. 8

11 5 Målformuleringen Projektledaren "r i samråd med berörda vid projektstart upprätta en målbeskrivning baserad på de dokument som upprättats som underlag för beslutet om att byggprojektet skall genomföras. Målbeskrivningen är ett övergripande dokument som skall vara en gemensam utgångspunkt för aktörerna i projektet. Målbeskrivningen får inte strida mot de övergripande målen för fastighetsägarens byggproduktion, se inledningen till denna skrift. Ett stort byggprojekt tar ofta flera år att enomföra. Målbeskrivningen måste allteftersom kunskaperna om projektet fördjupas och nya krav aktualiseras, bearbetas och preciseras. 9

12 6 Planering Projektstrukturer Projektledaren bör snarast strukturera sitt projekt i aktiviteter. Varje aktivitet är ett avgränsat område. Syftet med struktureringen är att: - skapa en bild av projektets innehåll - kunna konstatera problem tidigt - få underlag för en fördjupad målbeskrivning - utgöra underlag för bestämmande av en projektorganisation - utgöra underlag för upprättande av tidplaner Ett exempel på en övergripande projektstruktur är aktiviteterna: - projektering - byggande - inredning utrustning - inflyttning Efter behov kan strukturen byggas ut genom underuppdelningar. exempel på underuppdelning av aktiviteten Projektering är: - byggnadsprogram - systemhandlingar - bygghandlingar - uppföljning Ett Vid upprättande av en aktivitetsstruktur bör beskrivningar av aktiviteterna ske. Allteftersom projektet framskrider kan aktivitetsstrukturen och förfinas. fördjupas Tidpianer Projektledaren upprättar huvudtidplan för projektet. Den kan vara baserad på en tidsättning av aktiviteterna. Tider skall också avsättas för bl.a: - interna aktiviteter som upphandling, granskning, kontroll, kalkyler etc - externa aktiviteter hos myndigheter och beslutsfattare - samråd med berörda parter. huvudsakligen hyresgästerna - aktiviteter avseende inredning/utrustning och inflyttning Huvudtidplanenär ett dokument för redovisning till hyresgäst och uppdragsgivare. Huvudtidplanen utgör också ett underlag för de samlade projektsammanställningar som byggherren behöver göra. Huvudtidplanen skall därför redovisas för ledningen för ställningstagande och beslut. En huvudtidplan behöver oftast revideras allteftersom tiden går och kunskaperna om projektet ökar. lo

13 Projektledaren skall upprätta erforderliga detaljtidplaner för viktiga avsnitt. Exempelvis för projektets slutskede for: - injustering och provning av installationer - kontroll av driftsatt anläggning samordnande funktionsprovningar slutbesiktning - inrednings- och utrustningsleveranser - upprättande av drifts- och underhållsinstruktioner - leverans av relationshandlingar och informationsritningar. I tidplaneringen skall också ingå att ange när ansvaret för bevakning, låsning, fastighetsdrift och arbetarskydd övertas av fastighetsförvaltningen. Kvalitetsplan Projektledaren skall upprätta en (projektanpassad) kvalitetsplan för projekteringsarbetet senast inför start av projektering. Kvalitetsplanen skall behandla såväl projekterings- som byggskedet, men detaljeras och kompletteras lämpligen inför varje nytt skede i byggprocessen. Kvalitetsplanen bör redovisa: - allmän orientering om projektet - kortfattad målbeskrivning - organisationsplan med angivande av ansvar och befogenheter - krav på kvalitetssystem och kvalitetsplaner hos konsulter och entreprenörer - rutiner för uppföljning av konsulters och entreprenörers kvalitetsplaner - rutiner för kontrakts- och projektgenomgång - rutiner för val av och upphandling av konsulter och entreprenörer - styrning och uppföljning av projektering - rutiner för granskning av projektering - redovisning för och samråd med myndigheter - samråd med uppdragsgivare, hyresgäster m.m. - rutiner för fastställande av handlingar - rutiner för dokumentation och hantering av handlingar - uppföljning produktionen under byggskedet - rutiner och kontroll och provning - förslag till innehåll i provnings- och besiktningsplan - förslag till utrustnings- och inredningsplan - hantering av fel och avvikelser - rutiner för dokumentation och förvaring av handlingar - service och uppföljning under garantitiden - rutiner för uppföljning och revidering av kvalitetsplanen. 11

14 Kvalitetsplanen skall i möjligaste mån hänvisa till fastlagda rutiner i Byggnadsstyrelsens kvalitetssystem, föreskrifter och handlingar. Endast de projektanknutna rutinerna behöver särskilt redovisas. Kvalitetsplanen skall redovisas enligt strukturen i SS-ISO Konsulter och entreprenörer "r redovisa sina kvaltetsplaner enligt samma struktur som projektledarens övergripande kvalitetsplan för projektet. 12

15 7 Ekonomi För varje byggprojekt upprättas projektbudget och tas beslut om kostnadsramar. Budget och ram baseras på kalkyler, som upprättas i olika skeden. Preliminär kostnad Preliminär kostnad (PK) avser den totala kostnaden för ett eventuellt byggprojekt. PK grundas på en kalkyl, som görs under utredningsskedet, för att bedöma.lönsamheten av ett eventuellt byggprojekt. PK skall alltid anges i visst prisläge (datum). Programkalkyl Programkalkyl upprättas på grundval av programskisser och tekniskt program. Den utgör underlag för byggherrens beslut om kostnadsram för projektets totala kostnad. Projektledaren skall budgetera kostnaderna för projekteringen med härtill hörande kostnader för kopiering, modeller, tekniska undersökningar etc. Projektarvodet (se nedan) skall också budgeteras. Finansiering Kostnaderna för att genomföra ett byggprojekt är antingen investeringskostnader eller fastighetsförvaltningskostnader eller en kombination av dessa. Investeringskostnader finansieras med investeringsmedel, som är lån (kreditiv), anslag, donation eller andra medel som står eller ställs till byggherrens förfogande. Investeringsmedel skall tillgångsredovisas. finansieras med FF-medel, som belastar fastig- Förvaltningskostnader hetsförvaltningen. Hyra I programkalkylen beräknas även den s.k, kostnadshyran d.v.s. dels kostnad för investeringskapitalet, dels också kostnad för drift och underhåll. Kostnadshyran utgör, tillsammans med marknadsbedömningar om vilken hyra som kan debiteras, underlag för lönsamhetsbedömningar samt för överläggningar med kunden/hyresgästen om den överenskommelse om hyran, som skall finnas innan projektet går vidare. Extern kostnadsram Extern kostnadsram (EK)är en externt beslutad högsta kostnad för investeringen i ett projekt. I EK inräknas inte den räntekostnad söm uppstår vid lånefinansiering. Räntan redovisas separat. EK skall alltid anges i visst prisläge (datum), 13

16 Intern kostnadsram Intern kostnadsram (IK) är en inom byggherreorganisationen fastställd ram för projektkostnaden. IK fastställs vanligtvis stegvis allteftersom beslut fattas om genomförande av skeden i projektet. Normalt fastställs först en IK för byggnadsprogram. Nästa IK kan avse kostnader t.o.m. systemhandlingar. Först i samband med upphandling av entreprenaden fastställs en IK som avser hela projektet. Projektarvode Med projektarvode avses den ersättning byggherren debiterar för sin hantering av byggprojektet. Projektarvodet består av systemarvode och projektledningsarvode. Systemarvodet skall täcka kostnader för systemoch teknikutveckling. Det beräknas som en procentsats på totalkostnaden. Projektledningsarvodet skall täcka kostnader för den tid som läggs ner på att driva projektet och därtill hörande utlägg. Kostnadstablå Kostnadstablå är ett dokument som redovisar projektets budget och beslut om finansiering och uppdrag - med allmänna projektdata - EK och IK - uppdragsgivare och uppdragsbeslut - finansiering och finansieringsbeslut - övriga beslut som hör till uppgifterna. - totalkostnaden för projektet uppdelad på byggnadsprogram, projektering, produktion och KBS-arvode. - kreditivräntan Kostnadstablå skall göras för alla byggprojekt (och inredningsprojekt). Kostnadstablån skall vara fastställd innan beställningar eller annat görs som kan leda till kostnader i projektet. Till kostnadstablån hör specifikation som redovisar alla förekommande kostnadsposter inom projektering och produktion. Kostnaderna redovisas mot beställning eller mot konto. Kostnadsposterna markeras med A = baserade på anbud eller med B = baserad på budget 14

17 8 Projektorganisation Förvarje byggprojekt bildas en särskild projektorganisation anpassad till uppgiften att genomföra projektet. För stora projekt kan projektorganisationen föjlande sätt: exempelvis byggas upp på Närmast projektledaren för direkt operativa uppgifter utses en projekteringsledare och en inredningsledare (som också kan ha ett ansvar för utrustningfrågor), en vvs-handläggare och en el-handläggare. Senast inför byggskedet kopplas kontroll- och besiktningsfunktion till projektorganisationen. För mindre och medelstora projekt begränsas projektorganisationen omfattning genom att projektledaren själv svarar för flera av dessa uppgifter. Vid sidan av den egentliga projektorganisationen efter behov interna eller externa resurser. anlitar projektledaren Detta gäller t.ex: - teknisk expertis avseende tekniska system, brandnormer, handikappfrågor och säkerhet - frågor avseende hantering av statliga byggnadsminnen - kalkylarbete såsom upprättande av programkalkyler, upprättande eller granskning av systemkalkyler, råd i kostnadsfrågor - medverkan i entreprenadupphandling - granskning kontroll m.m. motsvarande byggnadsnämndsgranskning - kontroll av entreprenadens utförande - utredning och förhandling beträffande avtal och anslutningsavgifter - råd och medverkan i juridiska frågor - den formella hanteringen av planärenden I varje projekt skall samarbete etableras med fastighetsförvaltningen (fastighetsdistriktet) när det gäller: - programmering och planering av lokaler för fastighetens drift - driftpersonalens synpunkter på lokaler och fastighetens driftsystem - hyresfrågor, hyressättning och evakueringsfrågor - kunskap om fastigheten vid ombyggnad förberedelser för överlämnande - överlämnanderutiner, ritningsexpeditionerna är en lämplig samrådspartner avseende hantering av ritningar och handlingar. Projektledaren svarar normalt inför närmaste enhetschef. Projektledaren kan också sortera under en ledningsgrupp eller projektchef som tillsatts för projektet eller arbeta direkt mot ett fastighetsdistrikt eller en extern uppdragsgivare. BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER ' 37 15

18 9 Samverkan -Samråd Projektledaren svarar för all samverkan såväl internt som externt. Kontakter och samråd skall dokumenteras. Dokumentationen skall registreras i diariet och arkiveras iårendeakten. Projektledaren ansvarar för att så sker. Internt Projektledaren skall sammanställ ekonomiska och andra rapporter, PM och koncept som krävs för de beslut som byggherrens ledning har att fatta i projektet. Det kan avse beslut om ramar för tid och kostnader, större upphandlingar, redovisning till regering och andra uppdragsgivare, avsteg från Byggnadsstyrelsens tekniska föreskrifter m.m. eller från myndigheters föreskrifter. Externt Projektledaren skall i samråd med internt berörda och med kunden/ hyresgästen planlägga information, underhandssamråd, och formellt samråd med kunden. Se även kapitel 11 Byggande om samråd och information under byggskedet. Normalt utser kunden en kontaktperson som ingående följer projektet. Denne skall kontinuerligt följa projektet bl.a. genom att delta i möten samt organisera det interna samrådet inom kundens organisation. I stora och komplicerade projekt kan det bli fråga om att kunden vill följa projektet mer i detalj via referensgrupp eller styrgrupp. Ansvarsområden och befogenheter och roller i kundens kontaktorganisation i relation till Byggnadsstyrelsens projektorganisation måste noga klarläggas. Informationen till kundhyresgäst är projektledarens ansvar och denne skall ställa upp på de önskemål kunden kan ha om information till skyddskommitte eller egen projektgrupp. Formellt samråd ska äga rum beträffande systemhandlingar. Av hyresgästens yttrande skall framgå att skyddskommitte eller personalorganisationer fått tillfälle att yttra sig över projektet. Detta yttrande skall biläggas Byggnadsstyrelsens formella begäran om förhandsgranskning hos yrkesinspektionen inför ansökan om bygglov. Observera arbetsgivaransvaret hos driftsorganisationen från arbetsmiljösynpunkt. Samråd skall också äga rum beträffande bygghandlingar avseende ventilation, belysning och klimat liksom ytskikt och färgsättning. Det senare avseende såväl byggnaden som dess inredning. Samrådet skall även avse orienterande inredningshandlingar. Projektledaren svarar för erforderliga kontakter med myndigheter och att formella yttranden inhämtas. Projektledaren svarar för samråd om konstnärlig utsmyckning. För vissa specialutrymmen finns det externa expertgrupper som utgör samrådsinstanser. Det kan gälla säkerhetslaboratorier, djurhus, polislokaler och kriminalvårdslokaler. 16

19 10 Projektrapporter I varje större projekt eller där så begärs av uppdragsgivare eller ledning skall projektrapporter sammanställas periodvis. Rapport ''rredovisaprojektets ekonomi och tidplan samt avvikelser från planerat och andra viktigare händelser. Viktiga erfarenheter som bör tillföras byggherrens erfarenhetsbank bör noteras för att senare sammanfattas i slutrapporten. Den första rapporten upprättas inför projektstart d.v.s. inför upprättande av byggnadsprogram och kan vara målbeskrivningen. Den sista rapporten upprättas når projektledaren avslutar sitt uppdrag att genomföra projektet d.v.s. när alla driftsinstruktioner, relationsritningar och övriga handlingar överlämnats och när slutlig reglering av kostnader skett. Rapporterna är viktiga dokument för uppdragsgivaren och ledningen för att man vid behov skall kunna rekapitulera projektets framåtskridande. Rapporterna skall registreras i diariet och arkiveras iårendeakten. De är också viktiga för kontinuiteten i de fall projektledare eller andra i projektorganisationen lämnar projektet och ersätts av andra personer. BYGGNADSSTYRELSENSHANDBÖCKER 37 17

20 11 Projektering Projektering kan delas upp i underaktiviteterna: byggnadsprogram, systemhandlingar, bygghandlingar och uppföljning under byggtiden. Vid projektstart och inför projekteringsstart skall projektledaren sammanställa följande underlag: uppdragsbeskrivning d.v.s. vem som år uppdragsgivare samt uppdragets innehåll och begränsningar i form av inriktningsbeslut, lokalprogram, utredningar, utkast till målbeskrivning samt övriga krav på projektets bedrivande. Vidare skall det framgå hur uppdragsgivaren tänkt sig finansieringen och om projekteringen skall föregås av arkitekttävling eller parallella skisser. målbeskrivning baserad på utkast till målbeskrivning om sådan finns, analys och bedömning av uppdraget. projektstruktur d.v.s. analysera och beskriva vilka aktiviteter som erfordras för projektets genomförande, föreslå projektorganisation, beräkna behovet av interna resurser för projektets genomförande samt föreslå hantering av inredning/utrustning. tidplan kvalitetsplan, där de specifika kvalitetspåverkande aktiviteterna noteras. plan för upphandling av projektering, där det redovisas hur denna upphandling skall genomföras. 4m fortsatt uppdrag kan pår" nas bör planen omfatta upphandling av hela projekteringen, även om uppdraget tills vidareår begränsat till upprättande av byggnadsprogram. Metoder för val och upphandling av konsulter för projektering bör också redovisas i planen. 18

21 Byggnadsprogram Byggnadsprogrammet utgör det samlade underlaget för den egentliga projekteringen. Underlaget består av: -Relevanta delar av underlaget för beslutet att genomföra eller påbörja ett byggprojekt såsom lokalprogram, utredningsskisser, tomtutredning etc. - geoteknisk undersökning, inventering av befintliga förhållanden - programskisser tekniskt program - orienterande beskrivning - programkalkyl med årskostnadsber" ving och hyresberäkning - bearbetad målbeskrivning - huvudtidplan - samrådsredovisning Handlingarna skall utföras så att kalkylen för normala/ofta förekommande projektkan utgöra underlag för sättandet av kostnadsram. Alltför stora kostnader bör dock inte läggas ner i detta tidiga skede innan manår säker på om projektet har ekonomisk bårkraft eller innan finansieringen är helt klar. Normalt ligger kostanden i storleksordningen en halv till en procent av den totala projektkostnaden. För komplicerade/ovanliga projekt måste kalkyl på systemhandling utföras som underlag för sättande av kostnadsram. I ett byggnadsprogram kan alternativa lösningar behöva redovisas för slutligt ställningstagande. Projektledaren sammanställer underlag för beslut om redovisning av projektet till uppdragsgivaren. Under rubriken systemhandlingar i detta kapitel finns exempel på hur en redovisning kan disponeras. Därefter tas beslut om framställning till uppdragsgivaren. Denne kan sedan ta beslut om genomförande eller t.ex. begära ny redovisning på grundval av systemhandlingar. Eventuellt kan uppdragsgivaren ställa krav på bearbetning av projektet avseende innehåll och/eller kostnad, vilket kan leda till att byggnadsprogrammet behöver göras om. Ibland kan det räcka med att bearbetningen sker i den fortsatta projekteringen. Systemhandlingar Når beslut om projektering föreligger får projektledaren sina direktiv och ramar för projektet av byggherrens ledning. Det avser projektets omfattning, normalt projektering t.o.m, bygghandlingar och byggande, samt ramar för tider och kostnader. 19

22 Normalt skall projekteringen drivas kontinuerligt fram till underlag för upphandling av byggande. När det finns skäl, delas projekteringen upp och systemhandlingar upprättas med systemkalkyl. Det kan vara fallet når direktiv om ändrade förutsättningar har givits t.ex. att projektet skall anpassas till en lägre kostnadsram. En annan möjlighet år att uppdragsgivaren begår detta för att ytterligare kunna pröva om projektet skall genomföras. Projektledaren skall se till att systemhandlingar och systemkalkyl granskas. Teknisk granskning utförs vanligtvis av projektorganisationen - eller om så erfordras med anlitande av särskild teknisk expertis. 4m konsulten har ett välutvecklat kvalitetss ystem kan detta till del ersätta Byggherrens granskning. I stället bör stickprov ske av konsultens egen kontroll. I egenskap av kompetent byggherre skall vi granska handlingar - t.ex. konstruktionsberäkningen - ur bygglovssynpukt. Granskning av systemkalkyl utförs normalt av vår kalkyl- och statistiksektion Dokument som sammanfattar och styrker att granskning genomförts skall upprättas. Fastighetsförvaltningen skall granska handlingarna inklusive kalkylen, dels ur driftssynpunkt, dels ur förvaltningssynpunkt (hyresnivå och lönsamhet) men också som arbetsgivare till driftpersonal.m. Utdrag ur systemhandlingarna skall för kännedom, tillställas byggherrens ledning samt den enhet som svarat för utredningen och lokalprogram. Ledningen får då möjlighet att besluta om särskild arkitektonisk eller annan granskning. Projektledaren bör till systemhandlingarna foga en rapport om projektets utveckling under systemhandlingsprojekteringen. Projektledaren skall sammanställa underlag för beslut om redovisning till uppdragsgivare, vanligen i form av en skrivelse. Skrivelsen kan innehålla följande avsnitt: - bakgrund, tidigare beslut, lokalprogram -projektbeskrivning, kortfattad beskrivning viktiga och övergripande handlingar biläggs - kostnader, byggkostnad samt kostnader för inredning och utrustning Beräknad eller överenskommen hyreskostnad redovisas -finansiering - tidplan - samråd - hemställan, d.v.s. vilka beslut som Byggnadsstyrelsen behöver för projektets fortsatta bedrivande, fastställande av ramar för byggkostnader och inredningskostnader (och utrustningskostnader i förekommande fall), fastställande av finansiering, uppdrag att projektera färdigt och utföra projektet. Når uppdragsgivaren fattat sitt beslut, beslutar byggherrens ledning om vilka ytterligare direktiv som skall gälla för projektet samt lämnar ett internt uppdrag till den projektansvariga enheten. 20

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING GR:s seminarium Hans-Åke Ivarsson Byggherrens betydelse 13 mars 2001 L O K A L F Ö R S Ö R J N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N G Ö T E B O R G LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m 3005 1990-11

Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m 3005 1990-11 Byggnadsstyrelsens rekommendationer Kostnadstablåer m m 3005 1990-11 Dokumentets utgivare URBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (mån), konsult(er), etc Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsensrekommendationer

Läs mer

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11 Kategorisering av projekt Har extern entreprenör utsetts Har intern entreprenör utsetts för stort projekt Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Utses

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Sida 1 (6) 2017-01-04 Handläggare Fastighetskontoret Lena Johanson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 269 28 lena.johanson@stockholm.se Handläggare Karin Bolin Stockholms stadsbibliotek Telefon: 08-508

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU 1(14) Dnr SLU ua 2013.2.9-1191 Exp. den: 27/3-12/JL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektör Avdelning/kansli: Avdelningen

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Entreprenadjuridik Entreprenad Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Tjänsteavtal där en uppdragstagare förpliktigar sig att

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

IIII Trafikförvaltningen

IIII Trafikförvaltningen IIII Trafikförvaltningen SrWZ STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(8) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen Bilaga 4B.6 Beskrivning av administrativa arbets- infosäk. klass uppgifter E24 Bilaga 4B.6 Beskrivning

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Ändringar i AML 3 kap

Ändringar i AML 3 kap Ändringar i AML 3 kap med följdändringar d i AFS 1999:3 Ikraft sedan 1 jan 2009 1 Kritik från EU-kommissionen Formell underrättelse från europeiska kommissionen april 2006 - Regeringens tilläggsdirektiv

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Handläggningsordning. statliga byggnadsminnen

Handläggningsordning. statliga byggnadsminnen Handläggningsordning vid tillsyn och ändring av statliga byggnadsminnen Inledning De statliga byggnadsminnena (SBM) utgörs av de från kulturhistorisk synpunkt mest värdefulla byggnaderna och anläggningarna

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/416 257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Rebus 1. Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100. 2012 Folkuniversitetet_Ombyggnadsprojekt

Lilliehorn Konsult AB. Rebus 1. Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100. 2012 Folkuniversitetet_Ombyggnadsprojekt Rebus 1 Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100 1 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Konsulter är betydelsefulla

Konsulter är betydelsefulla Konsultupphandling Konsulttjänster Tjänsten avslutas med att ritningar, beskrivningar och utlåtande levereras eller att någon form av rådgivning lämnas. Förutsättningarna är unika för varje enskilt uppdrag

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer Förvaltningsnamn Avsändare Regionstyrelsen Rätt att teckna avtal -riktlinjer Inledning Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ. Regionstyrelsen eller nämnd kan

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB och REGION SKÅNE RAMAVTAL Avseende uppförande av byggnad 71 och ombyggnad av byggnad 08 inom Ängelholm 3:139 2(8) Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningar och Tekniska

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer