Projektledning - handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning - handbok"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok ersätter Föreskrift i C- i

2 Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo Karlgren Anders Ahlberg, KBS-Ö Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Dokumentets datum rendebeteckning BP-staben Dnr Projektnamn (ev förkortat) Projektledning Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Lennart Koke, Teknisk Direktör Dokumentets titel Projektledning - handbok Huvudinnehåll Denna publikation är ett övergripande dokument för hur man bedriver projektledning inom en byggherreorganisation (f.n. Byggnadsstyrelsen). Tillsammans med de publikationer som angetts i referenslistan på sista sidan utgör den stommen i Byggnadsstyrelsens kvalitetssystem avseende projektledingsarbetet (byggadministrationen) inom byggproduktionen. Kvalitetssystemet för byggproduktion innehåller dessutom en rad publikationer inom teknikområdet och redovisas i en särskild publikation "Byggnadsstyrelsens kvalitetssystem för byggproduktion". Projektledning är en publikation vars syfte är att vara en vägledning för projektledarna samt att fungera som en introduktion för nytillträdande projektledare. Denna publikation ersätter tidigare publikationer som getts ut av Byggnadsstyrelsen; Projektledning nr ; Kostnadstablåer m m nr 3005 samt Internt överlämnande BAF 2461 Nyckelord Administration, projektering, produktion, inredning, projektstyrning, projektledning, projektorganisation, samordning, ekonomi Försäljningsställen Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Stockholm Omfång Svensk byggtjänst Stockholm sidor Göteborg Omslagsillustration Malmö H Landberg Umeå Red Sven Kristiansen 0 Byggnadsstyrelsen 1992 ISSN Ref Anders Jörlen, BP-staben Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Telefax Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan build S STOCKHOLM

3 Innehållsförteckning sid 1 Inledning 3 2 Begreppsdefinitioner 4 3 Uppkomsten av ett byggprojekt 7 4 Projektledarens uppgift 8 5 Målformuleringen 9 6 Planering 10 7 Ekonomi 13 8 Projektorganisation 15 9 Samverkan -- samråd Projektrapporter Projektering Byggande Besiktningar Överlämnande Projektets avslut Garanti och projektuppföljning 29

4 á

5 1 Inledning Ett antal andra skrifter som handlar om arbetet med byggprojekt finns förtecknade på omslagets tredje sida. Projektledning är att planera, leda och styra projekt mot definierade mål. Denna handbok gäller projektledning för byggprojekt, företrädesvis sådana som genomförs på uppdrag av statliga uppdragsgivare. Till stora delar torde skriften vara tillämplig även för andra icke-statliga uppdragsgivare. För varje projekt tillsättes en projektledare. Projektledaren är den person som med hjälp av en projektorganisation har ansvaret för att genomföra projektet. I tiden sträcker sig projektledarens ansvar från projektets "rjan tills dess ansvaret för byggnaden/anläggningen övertagits av fastighetsförvaltningen och ekonomisk redovisning skett av samtliga kostnader för projektet. De övergripande målen för byggproduktionen är: - Byggnaderna skall ges god arkitektur som ger både den inre och den yttre miljön funktionella och estetiska värden. - Byggnaderna skall utformas så att framtida förändringar underlättas. - Byggnaderna skall vara drifts- och underhållsvänliga och ge god förvaltningsekonomi. - Byggnaderna skall vara helt funktionsfärdiga vid inflyttning. - Produktionen skall genomföras inom givna ramar för tid och kostnad. De specifika målen för ett projekt, med beaktande av byggherrens övergripande mål skall bestämmas. Uppdragsgivare, kunder, hyresgäster, statsmakter, statliga och kommunala myndigheter samt synpukter på lokalförsörjning, byggproduktion och fastighetsförvaltning ger skilda utgångspunkter på ett projekt. En av projektledarens viktigaste strategiska uppgifter är att sammanjämka alla olika synsätt och intressen. 3

6 2 Begreppsdefinitioner I och med att Boverkets nybyggnadsregler gavs ut i januari 1989, publicerade Tekniska nomenklaturcentralen (TNC), Plan- och byggtermer, Denna är en omarbetning av tidigare utgåvor. I arbetet med Allmänna Bestämmelser, AB92, har delvis ändrade begreppsbestämningar skett. Nedan följer några definitioner som ansluter sig till AB92 och TNC89 med några kompletteringar som tillämpas hår. De begrepp som är medtagna är sådana där det kan vara viktigt att innebörden är definierad. Anbud : Ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav. Anläggningar : Enligt PBL indelas anläggningar, i byggnader och andra anläggningar. Ansvarig arbetsledare : Person som byggherren har utsett att leda och ha fortlöpande tillsyn över visst arbete och som fått riksbehörighet av Boverket eller godkänts av byggnadsnämnden. Arbetsområde : Område som under entreprenadtiden står till entreprenörens disposition för entreprenadens utförande. Beställare : Uppdragsgivare till konsult, entreprenör eller leverantör enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt. Byggnad: Termen byggnad har en något skiftande betydelse i Plan- och bygglagen (PBL), Fastighetsbildningslagen (FBL) och Jordabalken (JB). Se även Anläggning. Byggnad är varaktig konstruktion av tak och vanligen även vaggar, som står på mark eller är placerad helt eller delvis under mark och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. Bygghandling : En eller flera handlingar som redovisar ett projekts form, konstruktion eller kvalitet och som ligger till grund för utförandet. Byggherre : Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnadsinstallations -, rivnings-, eller anläggningsarbete. Kompetent byggherre : är den byggherre som kan antas följa kraven i 3 kap Plan- och bygglagen (PBL) utan att byggnadsnämnden gör någon detaljerad kontroll och som visar sig ha hög kompetens och har ansvar för byggproduktionen. Byggprojekt : Den aktivitet som erfordras för att genomföra projektering och byggande från projektstart till projektslut. Projektstarter når beslut tas att ett byggprojekt skall genomföras/påbörjas. Projektslut är når byggnaden/anläggningen har övergått till förvaltningsskedet och byggprojektet slutredovisats. 4

7 Byggprocessen: Process för att åstadkomma och vidmakthålla en byggnad eller en anläggning. Den omfattar: - utredningsskedet med problemanalys, lokalprogram, tomtutredning och skall utgöra underlag för beslut om ett byggprojekt skall utföras eller ej. - projekteringsskedet med byggnadsprogram, systemhandlingar och bygghandlingar inklusive upphandling av projektering byggskedet med produktion inklusive entreprenadupphandling samt överlämnande till förvaltning förvaltningsskedet Driftsinstruktion: Driftsinstruktioner är en anläggnings- och funktionsbeskrivning anpassad till driftpersonalens behov av ett underlag för drift av installationer. Entreprenad: Åtagande att på anvisad plats och enligt avtal med beställare utföra visst arbete. Begreppet används ej för projektering o.dyl. Entreprenadhandlingar: Kontraktshandlingar jämte de handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande (eller från beställning) och intill garantitidens början och som skall gälla. Fastighet: Fast egendom som år upptagen eller skall upptas i fastighetsregister som självständig rättslig enhet. Fel: När del av entreprenaden inte utförts eller inte utförts kontraktsenligt. Informationsritningar: De bygghandlingsritningar'som efter slutbesiktning levereras till byggherren i föreliggande skick med senaste revidering, dock utan att vara reviderade till relationsritningar. Kontraktshandlingar : Kontraktet jämte de handlingar som är fogade till detta eller som- utan att vara därtill fogade -år däri angivna som gällande för kontraktsarbetena. Kvalitetssäkring : Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kval kvalitet. Kvalitetssystem: Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser for att leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet. Kvalitetsplan: Handling som anger de särskilda kvalitetspåverkande åtgärderna, deras ordningsföljd och de resurser som skall användas. Kostnadsramar : Se kapitel 7 EKONOMI. 5

8 Kund:: Person eller organisation med vilken Byggnadsstyrelsen träffar avtal om att mot ersättning upplåta lokaler m.m. Begreppet hyresgäst sammanfaller ofta med begreppet kund. Jämför med begreppet uppdragsgivare Liggarritningar: Ritningar som finns tillgängliga på byggherrens retningsexpeditioner och är kopior av arkitektrelationsritningarna avseende situationsplan, planer, sektioner och fasader nedförminskade till A3- format eller förlängt A4-format. Relationshandlingar: Ritningar eller skrivna handlingar, som visar eller beskriver verkligt och aktuellt utförande av byggnad/anläggning. Systemhandlingar: En eller flera handlingar, som redovisar projektets uppbyggnad och ekonomi i dess väsentliga drag. Redovisningen skall översiktligt beskriva dimensionerande förutsättningar, arkitektonisk gestaltning, uppbyggnad av de tekniska huvudsystemen, systemkalkyl, inredning och inredningskalkyl samt omfattning av byggnadspåverkande utrustning. Ombud: Person som har befogenhet att teckna beställaren vid beställning och vid tecknande av kontrakt. Uppdragsgivare: Person eller organisation som uppdrar åt den byggande organisationen att som byggherre genomföra ett projekt. Jämför begreppet Kund. 6

9 3 Uppkomsten av ett byggp rojekt Förändring och förnyelse av lokalinnehavet ärr krav som ofta ställs på fastighetsägaren. Kraven kan komma från hyresgästerna och gälla nya eller ändrade lokalbehov, anpassning av lokaler till ändrad verksamhet eller förbättring av lokaler. Kraven kan också initieras av fastighetsägaren själv och leda till upprustning och underhåll av byggnader eller anläggningar. Oftast erfordras en utredning innan det kan beslutas att en förändring eller förnyelse skall tillgodoses genom ett byggprojekt. Behovet skall analyseras, t.ex, vid ett nytt lokalbehov, genom upprättande av verksamhetsbeskrivning och lokalprogram. Nästa stegar att klargöra på vilket sätt lokalbehovet bäst tillgodoses. En tomtutredning kan behöva genomföras för att klargöra om lokalbehovet kan tillgodoses i det tänkta läget. Vidare bör utkast till målbeskrivning, kostnadenbedömning och finansieringsplan göras. Som underlag för tomtutredning och kostnadsberäkning kan det vara nödvändigt att upprätta utredningsskisser och komplettera lokalprogrammet med tekniskt program. Når man kommer fram till att tomtutredning och utredningsskisser behövs och det dessutom bedöms som sannolikt att utredningen kommer att leda till ett byggprojekt, bör projektledare utses. 7

10 4 Projektledarens uppgift Senast i samband med beslut om att ett byggprojekt skall genomföras/ påbörjas utses en projektledare. Projektledaren har det operativa, tekniska och ekonomiska huvudansvaret för projektet från projektstart, under projekterings- och byggskedena och fram till projektslut. Fastighetsförvaltningen tar över ansvaret för byggnaden/anläggningen vid slutbesiktningen, men innan projektet är helt avslutat skall alla i projektet ingående aktiviteter vara avslutade så att t.ex. relationshandlingar, driftsinstruktioner och andra projektdokument har överlämnats, att besiktningar (dock inte garantibesiktning) och åtgärder med anledning därav genomförts, samt att den ekonomiska slutredovisningen är klar. Utöver själva byggprojektet kan projektledaren ha ansvaret för den inredning/utrustning som knyts till byggprojektet. Förvaltningen av inredning och utrustning ligger dock normalt på den som är hyresgäst. Projektledarens huvuduppgifter i ett projekt. Projektiedaren ska vara lagledare för en projektgrupp som gemensamt genomför ett projekt. Inom ramen för givna förutsättningar ha ansvar för projektet som helhet vad gäller process, utformning, funktion, tid och kostnad och inspirera alla som medverkar att göra sitt bästa för helheten. Etablera goda relationer i projektgruppen genom helhjärtat engagemang och lyhördhet för kundens verksamhet. Hjälpa kunden att organisera och planera sin medverkan i projektet. Organisera och planera projektarbetet så att beslutsprocess, samråd, myndigheters tillständ o.s.v, löper smidigt. Utnyttja den egna organisationens kompetens i projektets genomförande. Regelmässigt rapportera om projektets läge, ekonomi o.s.v. externt och internt. Ansvara för projektets budgetering och redovisning av måluppfyllelse och resultat till kund och internt. 8

11 5 Målformuleringen Projektledaren "r i samråd med berörda vid projektstart upprätta en målbeskrivning baserad på de dokument som upprättats som underlag för beslutet om att byggprojektet skall genomföras. Målbeskrivningen är ett övergripande dokument som skall vara en gemensam utgångspunkt för aktörerna i projektet. Målbeskrivningen får inte strida mot de övergripande målen för fastighetsägarens byggproduktion, se inledningen till denna skrift. Ett stort byggprojekt tar ofta flera år att enomföra. Målbeskrivningen måste allteftersom kunskaperna om projektet fördjupas och nya krav aktualiseras, bearbetas och preciseras. 9

12 6 Planering Projektstrukturer Projektledaren bör snarast strukturera sitt projekt i aktiviteter. Varje aktivitet är ett avgränsat område. Syftet med struktureringen är att: - skapa en bild av projektets innehåll - kunna konstatera problem tidigt - få underlag för en fördjupad målbeskrivning - utgöra underlag för bestämmande av en projektorganisation - utgöra underlag för upprättande av tidplaner Ett exempel på en övergripande projektstruktur är aktiviteterna: - projektering - byggande - inredning utrustning - inflyttning Efter behov kan strukturen byggas ut genom underuppdelningar. exempel på underuppdelning av aktiviteten Projektering är: - byggnadsprogram - systemhandlingar - bygghandlingar - uppföljning Ett Vid upprättande av en aktivitetsstruktur bör beskrivningar av aktiviteterna ske. Allteftersom projektet framskrider kan aktivitetsstrukturen och förfinas. fördjupas Tidpianer Projektledaren upprättar huvudtidplan för projektet. Den kan vara baserad på en tidsättning av aktiviteterna. Tider skall också avsättas för bl.a: - interna aktiviteter som upphandling, granskning, kontroll, kalkyler etc - externa aktiviteter hos myndigheter och beslutsfattare - samråd med berörda parter. huvudsakligen hyresgästerna - aktiviteter avseende inredning/utrustning och inflyttning Huvudtidplanenär ett dokument för redovisning till hyresgäst och uppdragsgivare. Huvudtidplanen utgör också ett underlag för de samlade projektsammanställningar som byggherren behöver göra. Huvudtidplanen skall därför redovisas för ledningen för ställningstagande och beslut. En huvudtidplan behöver oftast revideras allteftersom tiden går och kunskaperna om projektet ökar. lo

13 Projektledaren skall upprätta erforderliga detaljtidplaner för viktiga avsnitt. Exempelvis för projektets slutskede for: - injustering och provning av installationer - kontroll av driftsatt anläggning samordnande funktionsprovningar slutbesiktning - inrednings- och utrustningsleveranser - upprättande av drifts- och underhållsinstruktioner - leverans av relationshandlingar och informationsritningar. I tidplaneringen skall också ingå att ange när ansvaret för bevakning, låsning, fastighetsdrift och arbetarskydd övertas av fastighetsförvaltningen. Kvalitetsplan Projektledaren skall upprätta en (projektanpassad) kvalitetsplan för projekteringsarbetet senast inför start av projektering. Kvalitetsplanen skall behandla såväl projekterings- som byggskedet, men detaljeras och kompletteras lämpligen inför varje nytt skede i byggprocessen. Kvalitetsplanen bör redovisa: - allmän orientering om projektet - kortfattad målbeskrivning - organisationsplan med angivande av ansvar och befogenheter - krav på kvalitetssystem och kvalitetsplaner hos konsulter och entreprenörer - rutiner för uppföljning av konsulters och entreprenörers kvalitetsplaner - rutiner för kontrakts- och projektgenomgång - rutiner för val av och upphandling av konsulter och entreprenörer - styrning och uppföljning av projektering - rutiner för granskning av projektering - redovisning för och samråd med myndigheter - samråd med uppdragsgivare, hyresgäster m.m. - rutiner för fastställande av handlingar - rutiner för dokumentation och hantering av handlingar - uppföljning produktionen under byggskedet - rutiner och kontroll och provning - förslag till innehåll i provnings- och besiktningsplan - förslag till utrustnings- och inredningsplan - hantering av fel och avvikelser - rutiner för dokumentation och förvaring av handlingar - service och uppföljning under garantitiden - rutiner för uppföljning och revidering av kvalitetsplanen. 11

14 Kvalitetsplanen skall i möjligaste mån hänvisa till fastlagda rutiner i Byggnadsstyrelsens kvalitetssystem, föreskrifter och handlingar. Endast de projektanknutna rutinerna behöver särskilt redovisas. Kvalitetsplanen skall redovisas enligt strukturen i SS-ISO Konsulter och entreprenörer "r redovisa sina kvaltetsplaner enligt samma struktur som projektledarens övergripande kvalitetsplan för projektet. 12

15 7 Ekonomi För varje byggprojekt upprättas projektbudget och tas beslut om kostnadsramar. Budget och ram baseras på kalkyler, som upprättas i olika skeden. Preliminär kostnad Preliminär kostnad (PK) avser den totala kostnaden för ett eventuellt byggprojekt. PK grundas på en kalkyl, som görs under utredningsskedet, för att bedöma.lönsamheten av ett eventuellt byggprojekt. PK skall alltid anges i visst prisläge (datum). Programkalkyl Programkalkyl upprättas på grundval av programskisser och tekniskt program. Den utgör underlag för byggherrens beslut om kostnadsram för projektets totala kostnad. Projektledaren skall budgetera kostnaderna för projekteringen med härtill hörande kostnader för kopiering, modeller, tekniska undersökningar etc. Projektarvodet (se nedan) skall också budgeteras. Finansiering Kostnaderna för att genomföra ett byggprojekt är antingen investeringskostnader eller fastighetsförvaltningskostnader eller en kombination av dessa. Investeringskostnader finansieras med investeringsmedel, som är lån (kreditiv), anslag, donation eller andra medel som står eller ställs till byggherrens förfogande. Investeringsmedel skall tillgångsredovisas. finansieras med FF-medel, som belastar fastig- Förvaltningskostnader hetsförvaltningen. Hyra I programkalkylen beräknas även den s.k, kostnadshyran d.v.s. dels kostnad för investeringskapitalet, dels också kostnad för drift och underhåll. Kostnadshyran utgör, tillsammans med marknadsbedömningar om vilken hyra som kan debiteras, underlag för lönsamhetsbedömningar samt för överläggningar med kunden/hyresgästen om den överenskommelse om hyran, som skall finnas innan projektet går vidare. Extern kostnadsram Extern kostnadsram (EK)är en externt beslutad högsta kostnad för investeringen i ett projekt. I EK inräknas inte den räntekostnad söm uppstår vid lånefinansiering. Räntan redovisas separat. EK skall alltid anges i visst prisläge (datum), 13

16 Intern kostnadsram Intern kostnadsram (IK) är en inom byggherreorganisationen fastställd ram för projektkostnaden. IK fastställs vanligtvis stegvis allteftersom beslut fattas om genomförande av skeden i projektet. Normalt fastställs först en IK för byggnadsprogram. Nästa IK kan avse kostnader t.o.m. systemhandlingar. Först i samband med upphandling av entreprenaden fastställs en IK som avser hela projektet. Projektarvode Med projektarvode avses den ersättning byggherren debiterar för sin hantering av byggprojektet. Projektarvodet består av systemarvode och projektledningsarvode. Systemarvodet skall täcka kostnader för systemoch teknikutveckling. Det beräknas som en procentsats på totalkostnaden. Projektledningsarvodet skall täcka kostnader för den tid som läggs ner på att driva projektet och därtill hörande utlägg. Kostnadstablå Kostnadstablå är ett dokument som redovisar projektets budget och beslut om finansiering och uppdrag - med allmänna projektdata - EK och IK - uppdragsgivare och uppdragsbeslut - finansiering och finansieringsbeslut - övriga beslut som hör till uppgifterna. - totalkostnaden för projektet uppdelad på byggnadsprogram, projektering, produktion och KBS-arvode. - kreditivräntan Kostnadstablå skall göras för alla byggprojekt (och inredningsprojekt). Kostnadstablån skall vara fastställd innan beställningar eller annat görs som kan leda till kostnader i projektet. Till kostnadstablån hör specifikation som redovisar alla förekommande kostnadsposter inom projektering och produktion. Kostnaderna redovisas mot beställning eller mot konto. Kostnadsposterna markeras med A = baserade på anbud eller med B = baserad på budget 14

17 8 Projektorganisation Förvarje byggprojekt bildas en särskild projektorganisation anpassad till uppgiften att genomföra projektet. För stora projekt kan projektorganisationen föjlande sätt: exempelvis byggas upp på Närmast projektledaren för direkt operativa uppgifter utses en projekteringsledare och en inredningsledare (som också kan ha ett ansvar för utrustningfrågor), en vvs-handläggare och en el-handläggare. Senast inför byggskedet kopplas kontroll- och besiktningsfunktion till projektorganisationen. För mindre och medelstora projekt begränsas projektorganisationen omfattning genom att projektledaren själv svarar för flera av dessa uppgifter. Vid sidan av den egentliga projektorganisationen efter behov interna eller externa resurser. anlitar projektledaren Detta gäller t.ex: - teknisk expertis avseende tekniska system, brandnormer, handikappfrågor och säkerhet - frågor avseende hantering av statliga byggnadsminnen - kalkylarbete såsom upprättande av programkalkyler, upprättande eller granskning av systemkalkyler, råd i kostnadsfrågor - medverkan i entreprenadupphandling - granskning kontroll m.m. motsvarande byggnadsnämndsgranskning - kontroll av entreprenadens utförande - utredning och förhandling beträffande avtal och anslutningsavgifter - råd och medverkan i juridiska frågor - den formella hanteringen av planärenden I varje projekt skall samarbete etableras med fastighetsförvaltningen (fastighetsdistriktet) när det gäller: - programmering och planering av lokaler för fastighetens drift - driftpersonalens synpunkter på lokaler och fastighetens driftsystem - hyresfrågor, hyressättning och evakueringsfrågor - kunskap om fastigheten vid ombyggnad förberedelser för överlämnande - överlämnanderutiner, ritningsexpeditionerna är en lämplig samrådspartner avseende hantering av ritningar och handlingar. Projektledaren svarar normalt inför närmaste enhetschef. Projektledaren kan också sortera under en ledningsgrupp eller projektchef som tillsatts för projektet eller arbeta direkt mot ett fastighetsdistrikt eller en extern uppdragsgivare. BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER ' 37 15

18 9 Samverkan -Samråd Projektledaren svarar för all samverkan såväl internt som externt. Kontakter och samråd skall dokumenteras. Dokumentationen skall registreras i diariet och arkiveras iårendeakten. Projektledaren ansvarar för att så sker. Internt Projektledaren skall sammanställ ekonomiska och andra rapporter, PM och koncept som krävs för de beslut som byggherrens ledning har att fatta i projektet. Det kan avse beslut om ramar för tid och kostnader, större upphandlingar, redovisning till regering och andra uppdragsgivare, avsteg från Byggnadsstyrelsens tekniska föreskrifter m.m. eller från myndigheters föreskrifter. Externt Projektledaren skall i samråd med internt berörda och med kunden/ hyresgästen planlägga information, underhandssamråd, och formellt samråd med kunden. Se även kapitel 11 Byggande om samråd och information under byggskedet. Normalt utser kunden en kontaktperson som ingående följer projektet. Denne skall kontinuerligt följa projektet bl.a. genom att delta i möten samt organisera det interna samrådet inom kundens organisation. I stora och komplicerade projekt kan det bli fråga om att kunden vill följa projektet mer i detalj via referensgrupp eller styrgrupp. Ansvarsområden och befogenheter och roller i kundens kontaktorganisation i relation till Byggnadsstyrelsens projektorganisation måste noga klarläggas. Informationen till kundhyresgäst är projektledarens ansvar och denne skall ställa upp på de önskemål kunden kan ha om information till skyddskommitte eller egen projektgrupp. Formellt samråd ska äga rum beträffande systemhandlingar. Av hyresgästens yttrande skall framgå att skyddskommitte eller personalorganisationer fått tillfälle att yttra sig över projektet. Detta yttrande skall biläggas Byggnadsstyrelsens formella begäran om förhandsgranskning hos yrkesinspektionen inför ansökan om bygglov. Observera arbetsgivaransvaret hos driftsorganisationen från arbetsmiljösynpunkt. Samråd skall också äga rum beträffande bygghandlingar avseende ventilation, belysning och klimat liksom ytskikt och färgsättning. Det senare avseende såväl byggnaden som dess inredning. Samrådet skall även avse orienterande inredningshandlingar. Projektledaren svarar för erforderliga kontakter med myndigheter och att formella yttranden inhämtas. Projektledaren svarar för samråd om konstnärlig utsmyckning. För vissa specialutrymmen finns det externa expertgrupper som utgör samrådsinstanser. Det kan gälla säkerhetslaboratorier, djurhus, polislokaler och kriminalvårdslokaler. 16

19 10 Projektrapporter I varje större projekt eller där så begärs av uppdragsgivare eller ledning skall projektrapporter sammanställas periodvis. Rapport ''rredovisaprojektets ekonomi och tidplan samt avvikelser från planerat och andra viktigare händelser. Viktiga erfarenheter som bör tillföras byggherrens erfarenhetsbank bör noteras för att senare sammanfattas i slutrapporten. Den första rapporten upprättas inför projektstart d.v.s. inför upprättande av byggnadsprogram och kan vara målbeskrivningen. Den sista rapporten upprättas når projektledaren avslutar sitt uppdrag att genomföra projektet d.v.s. när alla driftsinstruktioner, relationsritningar och övriga handlingar överlämnats och när slutlig reglering av kostnader skett. Rapporterna är viktiga dokument för uppdragsgivaren och ledningen för att man vid behov skall kunna rekapitulera projektets framåtskridande. Rapporterna skall registreras i diariet och arkiveras iårendeakten. De är också viktiga för kontinuiteten i de fall projektledare eller andra i projektorganisationen lämnar projektet och ersätts av andra personer. BYGGNADSSTYRELSENSHANDBÖCKER 37 17

20 11 Projektering Projektering kan delas upp i underaktiviteterna: byggnadsprogram, systemhandlingar, bygghandlingar och uppföljning under byggtiden. Vid projektstart och inför projekteringsstart skall projektledaren sammanställa följande underlag: uppdragsbeskrivning d.v.s. vem som år uppdragsgivare samt uppdragets innehåll och begränsningar i form av inriktningsbeslut, lokalprogram, utredningar, utkast till målbeskrivning samt övriga krav på projektets bedrivande. Vidare skall det framgå hur uppdragsgivaren tänkt sig finansieringen och om projekteringen skall föregås av arkitekttävling eller parallella skisser. målbeskrivning baserad på utkast till målbeskrivning om sådan finns, analys och bedömning av uppdraget. projektstruktur d.v.s. analysera och beskriva vilka aktiviteter som erfordras för projektets genomförande, föreslå projektorganisation, beräkna behovet av interna resurser för projektets genomförande samt föreslå hantering av inredning/utrustning. tidplan kvalitetsplan, där de specifika kvalitetspåverkande aktiviteterna noteras. plan för upphandling av projektering, där det redovisas hur denna upphandling skall genomföras. 4m fortsatt uppdrag kan pår" nas bör planen omfatta upphandling av hela projekteringen, även om uppdraget tills vidareår begränsat till upprättande av byggnadsprogram. Metoder för val och upphandling av konsulter för projektering bör också redovisas i planen. 18

21 Byggnadsprogram Byggnadsprogrammet utgör det samlade underlaget för den egentliga projekteringen. Underlaget består av: -Relevanta delar av underlaget för beslutet att genomföra eller påbörja ett byggprojekt såsom lokalprogram, utredningsskisser, tomtutredning etc. - geoteknisk undersökning, inventering av befintliga förhållanden - programskisser tekniskt program - orienterande beskrivning - programkalkyl med årskostnadsber" ving och hyresberäkning - bearbetad målbeskrivning - huvudtidplan - samrådsredovisning Handlingarna skall utföras så att kalkylen för normala/ofta förekommande projektkan utgöra underlag för sättandet av kostnadsram. Alltför stora kostnader bör dock inte läggas ner i detta tidiga skede innan manår säker på om projektet har ekonomisk bårkraft eller innan finansieringen är helt klar. Normalt ligger kostanden i storleksordningen en halv till en procent av den totala projektkostnaden. För komplicerade/ovanliga projekt måste kalkyl på systemhandling utföras som underlag för sättande av kostnadsram. I ett byggnadsprogram kan alternativa lösningar behöva redovisas för slutligt ställningstagande. Projektledaren sammanställer underlag för beslut om redovisning av projektet till uppdragsgivaren. Under rubriken systemhandlingar i detta kapitel finns exempel på hur en redovisning kan disponeras. Därefter tas beslut om framställning till uppdragsgivaren. Denne kan sedan ta beslut om genomförande eller t.ex. begära ny redovisning på grundval av systemhandlingar. Eventuellt kan uppdragsgivaren ställa krav på bearbetning av projektet avseende innehåll och/eller kostnad, vilket kan leda till att byggnadsprogrammet behöver göras om. Ibland kan det räcka med att bearbetningen sker i den fortsatta projekteringen. Systemhandlingar Når beslut om projektering föreligger får projektledaren sina direktiv och ramar för projektet av byggherrens ledning. Det avser projektets omfattning, normalt projektering t.o.m, bygghandlingar och byggande, samt ramar för tider och kostnader. 19

22 Normalt skall projekteringen drivas kontinuerligt fram till underlag för upphandling av byggande. När det finns skäl, delas projekteringen upp och systemhandlingar upprättas med systemkalkyl. Det kan vara fallet når direktiv om ändrade förutsättningar har givits t.ex. att projektet skall anpassas till en lägre kostnadsram. En annan möjlighet år att uppdragsgivaren begår detta för att ytterligare kunna pröva om projektet skall genomföras. Projektledaren skall se till att systemhandlingar och systemkalkyl granskas. Teknisk granskning utförs vanligtvis av projektorganisationen - eller om så erfordras med anlitande av särskild teknisk expertis. 4m konsulten har ett välutvecklat kvalitetss ystem kan detta till del ersätta Byggherrens granskning. I stället bör stickprov ske av konsultens egen kontroll. I egenskap av kompetent byggherre skall vi granska handlingar - t.ex. konstruktionsberäkningen - ur bygglovssynpukt. Granskning av systemkalkyl utförs normalt av vår kalkyl- och statistiksektion Dokument som sammanfattar och styrker att granskning genomförts skall upprättas. Fastighetsförvaltningen skall granska handlingarna inklusive kalkylen, dels ur driftssynpunkt, dels ur förvaltningssynpunkt (hyresnivå och lönsamhet) men också som arbetsgivare till driftpersonal.m. Utdrag ur systemhandlingarna skall för kännedom, tillställas byggherrens ledning samt den enhet som svarat för utredningen och lokalprogram. Ledningen får då möjlighet att besluta om särskild arkitektonisk eller annan granskning. Projektledaren bör till systemhandlingarna foga en rapport om projektets utveckling under systemhandlingsprojekteringen. Projektledaren skall sammanställa underlag för beslut om redovisning till uppdragsgivare, vanligen i form av en skrivelse. Skrivelsen kan innehålla följande avsnitt: - bakgrund, tidigare beslut, lokalprogram -projektbeskrivning, kortfattad beskrivning viktiga och övergripande handlingar biläggs - kostnader, byggkostnad samt kostnader för inredning och utrustning Beräknad eller överenskommen hyreskostnad redovisas -finansiering - tidplan - samråd - hemställan, d.v.s. vilka beslut som Byggnadsstyrelsen behöver för projektets fortsatta bedrivande, fastställande av ramar för byggkostnader och inredningskostnader (och utrustningskostnader i förekommande fall), fastställande av finansiering, uppdrag att projektera färdigt och utföra projektet. Når uppdragsgivaren fattat sitt beslut, beslutar byggherrens ledning om vilka ytterligare direktiv som skall gälla för projektet samt lämnar ett internt uppdrag till den projektansvariga enheten. 20

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m 3005 1990-11

Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m 3005 1990-11 Byggnadsstyrelsens rekommendationer Kostnadstablåer m m 3005 1990-11 Dokumentets utgivare URBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (mån), konsult(er), etc Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsensrekommendationer

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18 Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

KRAV. KVALITETSARBETE Del A, Projektering PROJEKTNAMN

KRAV. KVALITETSARBETE Del A, Projektering PROJEKTNAMN kademiska Hus KRV på leverantörernas KVLITETSRETE el, Projektering För Projektet nr: PROJEKTNMN Fastighetsbeteckning Ort Upprättad 200x-xx-xx.(Projektledaren) Kompletterande dokument 200x-xx-xx...(Projektledaren)

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

frågorna for projektet

frågorna for projektet Byggnadsstyrelsens handböcker Fingervisning för geoteknisk kvalitetssäkring 43 1993-09 -,f Klargörde geotekniskå frågorna for projektet Samla in befintlig information låt geoteknikern medverka 01 i projektets

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1

UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1 UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1 HSB Brf. ------ i Malmö Kompletterande slutbesiktning av lgh 47 TOTALENTREPRENAD 2009-12-16 Utlåtande över kompletterande slutbesiktning avseende HSB Brf.

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

KVALITETSPLAN PROJEKTNAMN

KVALITETSPLAN PROJEKTNAMN Byggherrens KVALITETSPLAN För projektet nr: PROJEKTNAMN Fastighetsbeteckning Ort Upprättad 200x-xx-xx...(projektledaren) Fastställd 200x-xx-xx....(ombudet) Kompletterande dokument 200x-xx-xx...(projektledaren)...

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

entreprenad en översikt Innehåll

entreprenad en översikt Innehåll entreprenad en översikt Innehåll 1 Entreprenader industriella tjänster... 2 2 Entreprenadformer... 2 3 Ett avtal blir till så säger lagen... 3 4 Allmänna Bestämmelser... 4 5 Anbudsupphandlingens grunder...

Läs mer

PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP-

PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP- 1(11) Bilaga 2 PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP- BOENDE FÖR FUNKTIONSNEDSATTA Fastighet: Ekologen Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige/fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern revision 3 Utbildning 4 Referenser 4 DOKUMENTATION

Läs mer

Konsultupphandling Ja tack

Konsultupphandling Ja tack upphandling Ja tack Förfrågan Offert, anbud Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal Lån av cykel

Läs mer

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se FM centrum Så här driver LiÖ byggprojekt www.lio.se INLEDNING FM centrum (Facility Management) är det centrum inom Landstinget i Östergötland som har i uppdrag att ta ett landstingsövergripande helhetsansvar

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Kvalitetshandboken

Byggnadsstyrelsens handböcker. Kvalitetshandboken Byggnadsstyrelsens handböcker Kvalitetshandboken Dokumentets utgivare #jq BYGGNADSSTYRELSE N Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens handböcker nr 47 Dokumentetsdatum 1993-09 Projektnamn

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan.

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. 1% KONST SOM GÖR SKILLNAD roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. roland borén uppochner Skulptur, färgad betong. Höjd 3 m. Ramsdalsskolan. theo ågren hur gick det sen? Skulptur, lackerad

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer