Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m 3005 1990-11"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsens rekommendationer Kostnadstablåer m m

2 Dokumentets utgivare URBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (mån), konsult(er), etc Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsensrekommendationer Nr 3005 Dokumentets datum Projektnamn (ev förkortat) Kostnadstablåer m m Uppdragsgivare Arendebetecknin9 Projektledare: Bo Karlgren Sonja Mölsä Lennart Kolte, teknisk direktör Dokumentets titel Övriga uppgifter Kostnadstablåer m m Huvudinnehåll Denna publikation är en rekommendation för byggnadsstyrelsens hantering av kostnader i byggprojekt m m. Publikationen ingår i byggnadsstyrelsens "projektiedarbibliotek", vilket är ett antal publikationer som byggnadsstyrelsen håller sina projektledare med som underlag och stöd för projektledningsarbetet. 1 och med denna publikation upphör BAF 2011 att gälla. Nyckelord Administration, blanketter, budgetering, byggnadsprogram, definitioner, ekonomi, förvaltning, investeringslån, juridik, kalkyler, KBS-arvode, kostnader, kostnadsram, kostnadstablå, lyftplan, objektredovisningar, planering, produktion, p rojekt, p rojektarvode, räntekostnader. Försäljningsställen ISSN Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Omfång Svensk byggtjänst Stockholm sidor Göteborg omslagsfoto Malmö Umeå Red Sven Kristiansen 0 Byggnadsstyrelsen1990 Bo Karlgren, Staben för byggproduktion Ref Denna skrift är utgiven av byggnadsstyrelsen. Verket har regeringens Innehållet i denna skrift får inte återges utan byggnadsstyrelsens medgivande att försälja publikationer utan hinder av expeditionskungö - samtycke. Överträdelser kan beivras i enlighet med upphovsrättsrelsens (SFS 1976:383) regler om kopior av myndighets expeditioner, lagen (SFS 1960:799). WgstadFRrä Byggnadsstyrelsen STOCKHOLM Aii4gpAA Karlavägen 100 Banergatan 30 1Ap build S :Fplpf

3 KOSTNADSTABLÅER INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Definitioner av begrepp 3 Föreskrifter för kostnadstablå 4 Funktionskoder i byggprojekt 5 Anvisningar för ifyllandet av kostnadstablå 6 Bilagor: Kostnadstablå- blankett KBS Bilaga 1 till kostnadstablå - blankett KBS Bilaga 2 till kostnadstablå - blankett KBS Specifikation till kostnadstablå- blankett KBS Kostnadstablå - inredning- blankett KBS

4 2 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER. 3005

5 Denna publikation är byggnadsstyrelsens handbok för budgetering och hantering av kostnadstablåer inom byggproduktion och inredning. Härfinns även definitioneravbegrepp och praktiska an visningar för hanteringen. Definitioner av begrepp Byggprocessen Enligt TNC 89, Plan- och byggtermer, definieras byggprocessen som en process för att åstadkomma och vidmakthålla byggnadsverk. Byggprocessen kan indelas i skedena programmering, projektering, upphandling, produktion och förvaltning. Byggnadsstyrelsen tillämpar en annan indelning enligt följande: utredningsskedet Här analyseras lokalbehoven och detta leder oftast till lokalprogram och beslut om lokalförsörjningsalternativ. projekteringsskedet Här upprättas byggnadsprogram, systemhandlingar och bygghandlingar.. byggskedet Här sker entreprenadupphandling förvaltningsskedet och produktion. Byggprojekt Med byggprojekt avses de aktiviteter som genomförs under projekterings- och byggskedet. När ett byggprojekt inom egen lokalhållning överlämnats till förvaltning använder byggnadsstyrelsen i fortsättningen begreppet förvaltningsenhet eller objekt. Inredningsprojekt Med inredningsprojekt avses de aktiviteter som genomförs från och med utredningsskedet till och med byggskedet inklusive inflyttning. Aktiviteterna omfattar utredning, dvs inventering, inplaceringstest, skisser, funktionsstudier och kalkyler, projektering med kostnadsberä kn ing, upphandling, leverans och montage. Ansvaret för förvaltning av inredning vilar på hyresgästen. Utrustning Utrustningen kan delvis vara byggnadspåverkande eller beroende av hur byggnaden eller dess delar utformas. Byggnadsstyrelsen kan få uppdrag att projektera och/eller upphandla och montera/installera utrustning. Med utrustningsprojekt avses de aktiviteter som verket åtar sig att utföra. Preliminär kostnadsram (PK) Hår avses totalkostnaden för ett projekt tills byggnadsstyrelsen fått beslut om extern kostnadsram. Extern kostnadsram (EK) Här avses en fastställd högsta kostnad för ett byggprojekt, inredningsprojekt, utrustningsprojekt eller uppdragsprojekt. Kostnaden har beslutats av regering/ riksdag eller genom avtal med uppdragsgivare. När det gäller byggprojekt (egen lokalhållning) avses högsta kostnad för de delar av projektets finansiering som regeringen beslutar om. Detta har i allmänhet redovisats i skrivelse till regeringen. Ramen bestårnormalt av investeringslån inklusive ränta och eventuell finansiering via driftstaten, så kallade riktade FF-medel. Extern kostnadsram anges alltid i prisläge ett visst år. Investeringslån Här avses uppskattad kostnad för investeringslån inklusive ränta på lånet. Regeringen ger bemyndigande till byggnadsstyrelsen att ta upp lån hos riksgäldskontoret. Lån och räntekostnader beräknas i prisläge ett visst år. Inredningsprojekt finansieras genom anslag eller uppdrag och belastas inte med räntekostnader. Intern kostnadsram (IK) Här avses internt fastställd högsta kostnad för ett byggprojekt eller inredningsprojekt. Intern kostnadsram fastställs för varje skede, t ex IK för byggnadsprogram och IK för projektering (inkl byggnadsprogram). IK för den totala kostnaden fastställs i samband med upphandlingsbeslut. Nar IK avser ett skede före produktionen anges IK i prisläge år Når IK avser produktionsskedet kan IK anges i annat prisläge än Uppdragsprojekt Med uppdragsprojekt avses de aktiviteter som verket åtar sig utanfördet egna ansvarsområdet. Detta kan vara byggprojekt, helt eller delvis, inredningsprojekt eller utrustningsprojekt. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

6 Kostnadstablå Med kostnadstablå avses dokument som redovisar följande: allmänna projektdata, finansiering, PK, EK och IK, uppdragsgivare, beslut som hör till uppgifterna. Bilaga 1 till kostnadstablån redovisar en plan för när investeringslånen kan lyftas, finansieringskällor och turordning för förbrukning Bilaga 2 till kostnadstablån kan användas för beräkning av räntekostnader och KBS-arvode samt för upprättande av budget. Specifikation till kostnadstablå Med specifikation avses ett dokument som redovisar alla förekommande kostnadsposter inom projektering och produktion. Specifikationen är underlag för kostnadstablån. Kostnadspostema redovisas per beställning eller mot FuF, se kapitlet "Funktionskoder i byggprojekt". Uppdelning av funktioner med hjälp av funktionsdelarbör göras då styrningen av projektet gördetta lämpligt. Utan uppdelning ska koden vara treställig; med en nolla sist. Mer information finns i användarhandböcker om verkets datasystem. KBS-arvode Med KBS-arvode avses den kostnad som byggnadsstyrelsen tar ut för hantering av projekt. KBS-arvodet består av projektarvode och systemarvode. För byggprojekt, utrustningsprojekt och uppdragsprojekt ska projektarvodet täcka den tid som läggs ner mot projektet av KB S-personal. Arvodet ska även täcka utlägg för resor och för konsulter som ersätter egen personal. Systemarvodet ska täcka kostnader för byggnadsstyrelsens gemensamma system- och teknikutveckling. Det beräknas som en procentsats som fastställs av byggnadsstyrelsen. Underlag för projektarvodet är en resursbedömning av arbetsinsatser och utlägg. Detta blir en budget i byggprojekt eller används för att teckna avtal i utrustningsprojekt och uppdragsprojekt. Föreskrifter för kostnadstablå Kostnadstablå ska göras för alla projekt som administreras av byggnadsstyrelsen. Här ska alla kostnader beräknas och dokumenteras. Till kostnadstablån hör bilagoma 1 och 2. Bilaga 1 är obligatorisk för alla projekt som finansieras med lån. Bilaga 2 ska användas för alla projekt där en budgetuppföljning är viktig för projektet och dess ekonomiska styrning. För inredningsprojekt och utrustningsprojekt görs särskilda kostnadstablåer. Kostnadstablån ska vara färdig och fastställd innan beställningar eller annat görs som kan leda till kostnader i projektet. Intern kostnadsram får bara avse kostnader som har finansieringsbeslut. Lokalförsörjningsutredning Som en del av underlaget inför beslut att byggnadsprogram ska upprättas ska den första preliminära kostnadsramen beräknas. Detta görs genom en prognos som projektledaren ska ta fram. Prognosen kan baseras t ex på en bedömning av bruttoarean (BTA) och en jämförelsekostnad per m2 BTA. Projektering och byggnadsprogram kan antas utgöra 15 % av produktionskostnaden. KBS-arvodet kan antas utgöra 7 % av totalkostnaden. Räntekostnaden kan tas fram av Tekniska enhetens kalkyl- och statistiksektion (T-KoS) på underlag av en uppgift om antalet produktionsår och kostnadsuppskattningarna enligt ovan. T-KoS har ett dataprogram som snabbt ger en schablonmässig uppfattning om räntekostnaden. Denna första preliminära kostnadsram kan anges på blanketten för kostnadstablå och bör innehålla en beskrivning av hur beräkningen gjorts. Byggnadsprogram Kostnadstablå upprättas för byggnadsprogrammets kostnader, tillhörande arvode och ränta. Preliminär kostnadsram ska vara med på kostnadstablån. I byggnadsprogramarbetet ingår att programkalkyl görs på följande sätt: T-KoS beräknar produktionskostnaden och avgifter, mervärdesskatten anges separat. På underlag av kalkyluppgifter underhand beräknar projektledaren kostnaderförbyggnadsprogram ochprojektering. Här anges mervärdesskatten separat liksom KBS-arvodet. T-KoS gör sammanställning, lägger till systemarvode enligt fastställd procentsats och beräknar räntan efter samråd med projektledaren. Denne gör en bedömning avseende förbrukning per budgetår. Alternativt räknar T- KoS räntan med hjälp av huvudtidplan. Redovisning av hurprojektarvode och räntekostnaderharber" ats ska 4 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER.3005

7 finnas med och noteras på bilaga 2 till kostnadstablån. Denna bilaga kan även användas som budgetunderlag och för att följa projektets kostnadsutveckling. Kostnadssammanställningen fogas till kostnadstablån. Sedan tar byggnadsstyrelsen st" 'ng till vilken kostnad som ska redovisas till regering/uppdragsgivare. Detta kan leda till en justerad kostnadssammanst" lning. Projektering När projekteringsuppdrag erhållits upprättas en kostnadstablå med kostnader till och med projektering inklusive tillhörande ränta och KBS -arvode. Kostnadstablån justeras och kompletteras med en detaljerad specifikation. Då erhålls ett underlag för kostnadsstyrning. Vid behov justeras bilagoma 1 och 2 till kostnadstablån. Systemkalkyl upprättas på grundval av systemhandlingar. Kostnadstablån justeras och kompletteras. Verket tar ställning till eventuellt ändrad kostnadsram eller bearbetning av projektet. Med bygghandlingar som grund görs en kostnadsavstämning som används i upphandlingen för jämförelse med anbud (JAK). Produktion Vid upphandlingsbeslut görs en kostnadstablå med tillhörande specifikation. Kostnadstablån ska nu även ange en prognos för slutkostnaden. Vissa poster i Specifikationen är säkra, dvs grundade på anbud och andra poster får budgeteras. Detta "r markeras i specifikationen. Då en budgeterad post övergår till att bli anbud eller bli definitiv ändras specifikationen. Överlämnande till förvaltning När projektet färdigställts, dvs slutbesiktigats, ska överlämnande till förvaltning ske. Vid överlämnandet upprättas en slutkosmadstablå. I denna budgeteras ofakturerade och återstående kostnader. Investeringslånet lyfts av. Objektet etableras och tillgångsredovisning sker. Byggprojektet lever vidare parallellt med objektet under en övergångstid som normalt icke överstiger 12 månader varefter projektet slutredovisas. Eventuellt uppkommande garantikostnader finansieras i särskild ordning. Kostnader som betalas efter slutbesiktning kostnadsförs i projektet och finansieras med investeringslån. Omföring till objektet sker genom E-enhetens försorg. Räntekostnaden belastar objektet och således inte byggprojektet. Observera att vid etappvis färdigställande och delöverlämnande till förvaltning skall motsvarande del av investeringslånet lyftas av. Funktionskoder i byggprojekt Funktion (Fu) är en tvåställig kod. Medhjälp av denna kod kan olika aktiviteter särskiljas. Om koden slutar på ennolla representerar den summanav andra koder med samma förstasiffra. Funktionsdel (F) består av ensiffra och medger ytterligare nedbrytning på aktiviteter. Fu 20 Projektering. Konsultkostnader m m för byggnadsprogram och projektering inkl uppföljning under byggtiden, driftinstruktioner, relationshandlingar, geotekniska och andra tekniska undersökningar. Kopiering, modeller, resor för byggkonsulter, bygglovavgifter. Tillhörande mervärdesskatt. Fu 21 Byggnadsprogram Fu 22 Systemhandlingar Fu 23 Bygghandlingar Fu 24 Byggskedeprojektering Fu 25 Inredningsprojektering Fu 30 Produktion. Entreprenader m. Tillhörande mervärdesskatt. Fu 31 Mark Fu 32 Hus/Generalentreprenad Fu 33 VVS/Va Fu 34 El Fu 35 Transportanläggningar Fu 36 Anslutningsavgifter Fu 37 Index Fu 38 Ändringar och tilläggsarbeten. Bör alltid kompletteras med funktionsdel för uppdelning på programändringar och tillkommande kostnader. Fu 39 Gemensamt, besiktningar, provningar, utsättning, markhyror. Byggplatskostnader såsom telefon, kontorsmaterial, sammanträdeskostnader. Annonsering. Taklagsfest. Bevakning. Drift av byggnad fram till överlämnande. Skyltar. Provning. Observera att dröjsmålsränta endast får belasta projekt då särskilda skäl föreligger. Fu 40 Inredningsproduktion Fu 90 Gemensamma funktioner Fu 93 KBS-arvode. Bör alltid kompletteras med funktionsdel för uppdelning på: Projektarvode, kostnader för egna och intema insatser i projektet samt kostnader för konsulter som ersätter egen personal för projektledning, kontroll och liknande samt utlägg såsom debiterbara resor etc. Systemarvodenligt av verket beslutad procentsats. Fu 00 Övriga funktioner Fu 08 Räntekosntader för de investeringslån som erfordras för att kunna genomföra projektet. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

8 Anvisningar för ifyllande av kostnadstablå med bilagor 1 Börja med bilaga 2. 2 Fyll i kalkylkostnader för byggnadsprogram projektering och produktion. 3 Fyll i tillplan. Observera att perioderna avser budgetår dvs juli-juni. Det kan vara praktiskt att låta första kolumnen avse tiden före Lägg införbrukningen per budgetår med hjälp av den ifyllda tidplanen. Beakta att momslyft sker sent under produktionen liksom att entreprenörernas sista fakturor kommer in i samband med slutuppgörelser. Eftersom dessa kostnader uppkommer i nära anslutning till tiden för slutbesiktning anses räntekostnaden schablonmässigt vara noll. 5 Fördela förbrukningen påfinansiering med investeringslån och med övrig finansiering. Övrigt finansieringsutnyttjande tidsbestäms. För att rätt fördela övrig finansiering på budgetår kan "övrig finansiering" på bilaga 1 användas. 6 Gör ränteberäkning genom att fylla i raden årets lån exklusive ränta. Räkna därefter ränta på årets lån som schablonmässigt år 15% räknat på halva året dvs 7,5%. Räkna därefter ut räntan på ingående skuld med 15%. Räkna därefter ihop så att summa räntekostnader samt utgående skuld för respektive budgetår erhålles. Närhela räntekostnaden är summerad på tvåren för upp summan till kalkylkostnaden. 7 Beräkna projektarvodet genom att budgetera hur många timmar som behövs för interna insatser som ska belasta arvodet och multiplicera med aktuell genomsnittlig timkostnad. Komplettera med utlägg för externa konsulter som anlitas för arbete som avser arvodeskostnader samt med övriga utlägg som resor utanför stationeringsorten m m. Beräkna systemarvodetenligt av verket beslutad procentsats på summan av kostnaderna för byggnadsprogram projektering och produktion för respektive budgetår. Summera projektarvode och systemarvode till KBS-arvode och för upp beloppet till kalkylkostnader. 8 Fortsättmed bilaga 1. Hämta underlag från bilaga 2 samt upprätta lyftplan kvartalsvis. Fördela övrig finansiering på olika finansieringskällor och lägg in under vilket budgetår förbrukningen ska ske. Gör en turordning som visar i vilken ordning finansieringarna ska utnyttjas. 9 Fortsätt med kostnadstablån, som nu kan fyllas i. Ange finansieringsbeslut och finansieringskällormed hänvisning till beslutslasta. I förekommande fall anges uppdragsgivare m m. Ränta på investeringslånet beräknas och verkligt utfall kommer efterhand att anges av E-enheten. Uppgifter om utfall av projektarvodet fås ur verkets databaserade informationssystem. Vid varje tillfälle då kostnadstablån görs om ska justeringar göras med de verkliga utfallen. Bilagor: Kostnadstablå - blankett KBS Bilaga 1 till kostnadstablå - blankett KBS Bilaga 2 till kostnadstablå - blankett KBS Specifikationtillkostnadstablå-blankettKBS Kostnadstablå - inredning - blankett KBS BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER. 3005

9 BYGGNADSSTYRELSEN Region KOSTNADSTABLÅ - byggproduktion Diarienr Org enhet, handläggare Kostnadstablå Ersätter kostnadstablå Produktionstid Nr Upprättad datum Beslutslista nr Nr Fastställd datum Byggstart datum Färdigställ datum Projektnr II1I Projektbenämning tull.1111 I!,t Fastighetsbeteckning Objektreferens 1 (Alfanr) Objektreferens 2 (Alfanr) Objektreferens3 (Kontraktsn Finansieringsbeslut, datum, belopp, uppdragsgivare, avräkningskonto EK kkr Prisläge Fastställd Varav ränta Exkl ränta Prisläge Förslag Varav ränta Exkl ränta IK (Intern kostnadsram) kkr PK kkr PK nr Prisläge 21 Byggnadsprogram Projektering 30 Produktion 93 KBS-arvode 08 Ränta FU Budgetpost Exkl mervärdeskatt Mervärdeskatt Inkl mervärdeskatt Ändring 21 Byggnadsprogram Projektering Produktion Summa 93 KBS-arvode SUMMA 08 Räntekostnad SUMMA IK Underskrift Föredragandens namnteckning samt namnförtydligande Beslutsdatum och sign Registreringsdatum och sign Distribution Original Rg Kopia E, F, BP-stab, LF-stab BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

10 8 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER. 3005

11 BYGGNADSSTYRELSEN Region Org enhet, handläggare BILAGA 1 till kostnadstablå byggproduktion (lyftplan samt Diarienr finansieringskäl lor) Projektnr Projektbenämning Prisläge Belopp i kkr Lyftplan för investeringslån inklusive ränta Lyftplan / / / / / / / / Juli -Sept Okt- Dec Jan - Mars April -Juni SUMMA Finansieringoch turordning Finansiering EK i-o / I-o I nv-anslag för Inv-lån inkl R / L E i-o / E -o i / E i-o / -o / E I-o / Summa Riktade FF SUMMA i-. finansierin g,c 1' ö / c E -- ö / c F- ö / / c 1- o / c - o / c I ' o / c I - ö / Summa FF enl plan Uppdragsmedel Donationsmedel Reavinstmedel Hyresmedel SUMMA BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

12 f BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 3005

13 BYGGNADSSTYRELSEN Region BILAGA 2 till kostnadstablå byggproduktion (tidplan, räntor och arvode) Diarienr Org enhet, handläggare Projektnr Projektbenämning Prisläge Belopp i kkr Kostnad PK Programkalkyl Systemkalkyl JAnnat IK Byggnadsprogram Projektering Produktion SUMMA KBS-arvode Räntekostnad SUMMA Exkl mervärdeskatt Mervärdeskatt Inkl mervärdeskatt Tidplan / / / / / / / / By-program Projektering Produktion Kostnad per budgetår / / / / / / / Summa By-program Projektering Produktion SUMMA Ränteberäkn my-lån / / / / / Summa Ingående skuld Årets lån exkl ränta Ränta på årets lån Ränta på ing skuld Summaränta Årets lån inkl ränta Utgående skuld KBS-arvode kronor / i Summa Timmar å = Kostnad Utlägg Proj-arvode Syst-arvode SUMMA BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER '

14 12 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 3005

15 BYGGNADSSTYRELSEN Region SPECIFIKATION till kostnadstablå byggproduktion Datum Diarienr Sida Org enhet, handläggare Tillhör kostnadstablå nr, datum Projektnr Projektbenämning Beställningsnr FUF Konto Beställning/Reservation Beloppexkl mom Moms Beloppexklmoms * Underskrift Namnteckning SUMMA/TRANSPORT Namnförtydligande * A = Anbud B = Beräknat Distribution BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER'

16 14 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER. 3005

17 BYGGNADSSTYRELSEN (-Tjänsteställe rhandläggare rorg enhet KOSTNADSTABLA inredning verksamhetsområde 40 EDiarienr Kostnadstablå Ersätter kostnadstablå Projekterings roduktionstid Nr Upprättad datum Nr Fastställd datum Start Färdigställande Projektnr Projektbenämning r r r I (Referens EPK) I Referens byggprojekt Objektreferens 1 (Alfanr) Objektreferens 2 (Alfanr) J i I Finansieringskällor, belopp, uppdragsskrivelse m m EK Prisläge PK Prisläge Summa kr Mervärdesskatt FU Mervärdesskatt kr (fastställd) Kronor PK nr Utredning/projektering Belopp kr (förslag) Kronor Prisläge 40 Produktion, inredning. 93 KBS-arvode... Summa FU FU FU F Kon- Ändring i förhållande Budgetpost till föregående Intern kostnadsram (IK) kronor to kostnadstablå kronor (inkl moms) (inkl moms) UTREDN 1 NG/PROJEKTER 1 NG Utredning/projektering inkl kopiering I Kopiering Tillkommande kostnader.... Summa ändring I Kp... Summa IK PRODUKTION, INREDNING Specialinredning Standardinredning Tillkommande kostnader, Specialinredning Tillkommande kostnader, Standardinredning Summa ändring I K prod... Summa IK rod Summa IK - IK prod 93 KBS- ARVODE SUMMA IK IK Namnteckning Beslutsdatum och sign Beslutslista nr Registrerad datum Distribution Kopia Ae BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

18 á

19 r

20 Byggnadsstyrelsens rekommendationer S BYGGNADSSTYRELSEN Kostnadstablåer m m är framtagen vid Staben för byggproduktion vi byggnadsstyrelsen och ingår i skriftserien"byggnadsstyrelsens publikationer". Redigering och layout: Informationssektionen, byggnadsstyrelsen. Upplaga: 500 ex. Tryckeri: Garnisonstryckeriet, Stockholm, nov Upplysningar om byggnadsstyrelsens publikationer lämnas av informationssektionensbiblioteks- och dokumentationsservice, tel Byggnadsstyrelsens publikationer kan beställas från kontorsservice/publikationsförrådet, tel Adress: Byggnadsstyrelsen, Stockholm.

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

frågorna for projektet

frågorna for projektet Byggnadsstyrelsens handböcker Fingervisning för geoteknisk kvalitetssäkring 43 1993-09 -,f Klargörde geotekniskå frågorna for projektet Samla in befintlig information låt geoteknikern medverka 01 i projektets

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 Manual Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 2 av 31 Manual Projektstyr innehållsförteckning Kapitel 1 - Projektstyr, allmänt om systemet Sid 3 Kapitel 2 - Lägga upp nya

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se FM centrum Så här driver LiÖ byggprojekt www.lio.se INLEDNING FM centrum (Facility Management) är det centrum inom Landstinget i Östergötland som har i uppdrag att ta ett landstingsövergripande helhetsansvar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Konsultupphandling Ja tack

Konsultupphandling Ja tack upphandling Ja tack Förfrågan Offert, anbud Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal Lån av cykel

Läs mer

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor 2013-08-22 Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor Sedan bygglov meddelats kallas medlemmarna i Bf Eldaren 1 härmed till ett allmänt informationsmöte om läget i pågående förberedelser inför ett

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Sidan 58 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Antagen 2005-04-11, senast reviderad 2012-10-08 Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Allmänt Reglerar de interna befogenheterna

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer