Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m 3005 1990-11"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsens rekommendationer Kostnadstablåer m m

2 Dokumentets utgivare URBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (mån), konsult(er), etc Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsensrekommendationer Nr 3005 Dokumentets datum Projektnamn (ev förkortat) Kostnadstablåer m m Uppdragsgivare Arendebetecknin9 Projektledare: Bo Karlgren Sonja Mölsä Lennart Kolte, teknisk direktör Dokumentets titel Övriga uppgifter Kostnadstablåer m m Huvudinnehåll Denna publikation är en rekommendation för byggnadsstyrelsens hantering av kostnader i byggprojekt m m. Publikationen ingår i byggnadsstyrelsens "projektiedarbibliotek", vilket är ett antal publikationer som byggnadsstyrelsen håller sina projektledare med som underlag och stöd för projektledningsarbetet. 1 och med denna publikation upphör BAF 2011 att gälla. Nyckelord Administration, blanketter, budgetering, byggnadsprogram, definitioner, ekonomi, förvaltning, investeringslån, juridik, kalkyler, KBS-arvode, kostnader, kostnadsram, kostnadstablå, lyftplan, objektredovisningar, planering, produktion, p rojekt, p rojektarvode, räntekostnader. Försäljningsställen ISSN Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Omfång Svensk byggtjänst Stockholm sidor Göteborg omslagsfoto Malmö Umeå Red Sven Kristiansen 0 Byggnadsstyrelsen1990 Bo Karlgren, Staben för byggproduktion Ref Denna skrift är utgiven av byggnadsstyrelsen. Verket har regeringens Innehållet i denna skrift får inte återges utan byggnadsstyrelsens medgivande att försälja publikationer utan hinder av expeditionskungö - samtycke. Överträdelser kan beivras i enlighet med upphovsrättsrelsens (SFS 1976:383) regler om kopior av myndighets expeditioner, lagen (SFS 1960:799). WgstadFRrä Byggnadsstyrelsen STOCKHOLM Aii4gpAA Karlavägen 100 Banergatan 30 1Ap build S :Fplpf

3 KOSTNADSTABLÅER INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Definitioner av begrepp 3 Föreskrifter för kostnadstablå 4 Funktionskoder i byggprojekt 5 Anvisningar för ifyllandet av kostnadstablå 6 Bilagor: Kostnadstablå- blankett KBS Bilaga 1 till kostnadstablå - blankett KBS Bilaga 2 till kostnadstablå - blankett KBS Specifikation till kostnadstablå- blankett KBS Kostnadstablå - inredning- blankett KBS

4 2 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER. 3005

5 Denna publikation är byggnadsstyrelsens handbok för budgetering och hantering av kostnadstablåer inom byggproduktion och inredning. Härfinns även definitioneravbegrepp och praktiska an visningar för hanteringen. Definitioner av begrepp Byggprocessen Enligt TNC 89, Plan- och byggtermer, definieras byggprocessen som en process för att åstadkomma och vidmakthålla byggnadsverk. Byggprocessen kan indelas i skedena programmering, projektering, upphandling, produktion och förvaltning. Byggnadsstyrelsen tillämpar en annan indelning enligt följande: utredningsskedet Här analyseras lokalbehoven och detta leder oftast till lokalprogram och beslut om lokalförsörjningsalternativ. projekteringsskedet Här upprättas byggnadsprogram, systemhandlingar och bygghandlingar.. byggskedet Här sker entreprenadupphandling förvaltningsskedet och produktion. Byggprojekt Med byggprojekt avses de aktiviteter som genomförs under projekterings- och byggskedet. När ett byggprojekt inom egen lokalhållning överlämnats till förvaltning använder byggnadsstyrelsen i fortsättningen begreppet förvaltningsenhet eller objekt. Inredningsprojekt Med inredningsprojekt avses de aktiviteter som genomförs från och med utredningsskedet till och med byggskedet inklusive inflyttning. Aktiviteterna omfattar utredning, dvs inventering, inplaceringstest, skisser, funktionsstudier och kalkyler, projektering med kostnadsberä kn ing, upphandling, leverans och montage. Ansvaret för förvaltning av inredning vilar på hyresgästen. Utrustning Utrustningen kan delvis vara byggnadspåverkande eller beroende av hur byggnaden eller dess delar utformas. Byggnadsstyrelsen kan få uppdrag att projektera och/eller upphandla och montera/installera utrustning. Med utrustningsprojekt avses de aktiviteter som verket åtar sig att utföra. Preliminär kostnadsram (PK) Hår avses totalkostnaden för ett projekt tills byggnadsstyrelsen fått beslut om extern kostnadsram. Extern kostnadsram (EK) Här avses en fastställd högsta kostnad för ett byggprojekt, inredningsprojekt, utrustningsprojekt eller uppdragsprojekt. Kostnaden har beslutats av regering/ riksdag eller genom avtal med uppdragsgivare. När det gäller byggprojekt (egen lokalhållning) avses högsta kostnad för de delar av projektets finansiering som regeringen beslutar om. Detta har i allmänhet redovisats i skrivelse till regeringen. Ramen bestårnormalt av investeringslån inklusive ränta och eventuell finansiering via driftstaten, så kallade riktade FF-medel. Extern kostnadsram anges alltid i prisläge ett visst år. Investeringslån Här avses uppskattad kostnad för investeringslån inklusive ränta på lånet. Regeringen ger bemyndigande till byggnadsstyrelsen att ta upp lån hos riksgäldskontoret. Lån och räntekostnader beräknas i prisläge ett visst år. Inredningsprojekt finansieras genom anslag eller uppdrag och belastas inte med räntekostnader. Intern kostnadsram (IK) Här avses internt fastställd högsta kostnad för ett byggprojekt eller inredningsprojekt. Intern kostnadsram fastställs för varje skede, t ex IK för byggnadsprogram och IK för projektering (inkl byggnadsprogram). IK för den totala kostnaden fastställs i samband med upphandlingsbeslut. Nar IK avser ett skede före produktionen anges IK i prisläge år Når IK avser produktionsskedet kan IK anges i annat prisläge än Uppdragsprojekt Med uppdragsprojekt avses de aktiviteter som verket åtar sig utanfördet egna ansvarsområdet. Detta kan vara byggprojekt, helt eller delvis, inredningsprojekt eller utrustningsprojekt. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

6 Kostnadstablå Med kostnadstablå avses dokument som redovisar följande: allmänna projektdata, finansiering, PK, EK och IK, uppdragsgivare, beslut som hör till uppgifterna. Bilaga 1 till kostnadstablån redovisar en plan för när investeringslånen kan lyftas, finansieringskällor och turordning för förbrukning Bilaga 2 till kostnadstablån kan användas för beräkning av räntekostnader och KBS-arvode samt för upprättande av budget. Specifikation till kostnadstablå Med specifikation avses ett dokument som redovisar alla förekommande kostnadsposter inom projektering och produktion. Specifikationen är underlag för kostnadstablån. Kostnadspostema redovisas per beställning eller mot FuF, se kapitlet "Funktionskoder i byggprojekt". Uppdelning av funktioner med hjälp av funktionsdelarbör göras då styrningen av projektet gördetta lämpligt. Utan uppdelning ska koden vara treställig; med en nolla sist. Mer information finns i användarhandböcker om verkets datasystem. KBS-arvode Med KBS-arvode avses den kostnad som byggnadsstyrelsen tar ut för hantering av projekt. KBS-arvodet består av projektarvode och systemarvode. För byggprojekt, utrustningsprojekt och uppdragsprojekt ska projektarvodet täcka den tid som läggs ner mot projektet av KB S-personal. Arvodet ska även täcka utlägg för resor och för konsulter som ersätter egen personal. Systemarvodet ska täcka kostnader för byggnadsstyrelsens gemensamma system- och teknikutveckling. Det beräknas som en procentsats som fastställs av byggnadsstyrelsen. Underlag för projektarvodet är en resursbedömning av arbetsinsatser och utlägg. Detta blir en budget i byggprojekt eller används för att teckna avtal i utrustningsprojekt och uppdragsprojekt. Föreskrifter för kostnadstablå Kostnadstablå ska göras för alla projekt som administreras av byggnadsstyrelsen. Här ska alla kostnader beräknas och dokumenteras. Till kostnadstablån hör bilagoma 1 och 2. Bilaga 1 är obligatorisk för alla projekt som finansieras med lån. Bilaga 2 ska användas för alla projekt där en budgetuppföljning är viktig för projektet och dess ekonomiska styrning. För inredningsprojekt och utrustningsprojekt görs särskilda kostnadstablåer. Kostnadstablån ska vara färdig och fastställd innan beställningar eller annat görs som kan leda till kostnader i projektet. Intern kostnadsram får bara avse kostnader som har finansieringsbeslut. Lokalförsörjningsutredning Som en del av underlaget inför beslut att byggnadsprogram ska upprättas ska den första preliminära kostnadsramen beräknas. Detta görs genom en prognos som projektledaren ska ta fram. Prognosen kan baseras t ex på en bedömning av bruttoarean (BTA) och en jämförelsekostnad per m2 BTA. Projektering och byggnadsprogram kan antas utgöra 15 % av produktionskostnaden. KBS-arvodet kan antas utgöra 7 % av totalkostnaden. Räntekostnaden kan tas fram av Tekniska enhetens kalkyl- och statistiksektion (T-KoS) på underlag av en uppgift om antalet produktionsår och kostnadsuppskattningarna enligt ovan. T-KoS har ett dataprogram som snabbt ger en schablonmässig uppfattning om räntekostnaden. Denna första preliminära kostnadsram kan anges på blanketten för kostnadstablå och bör innehålla en beskrivning av hur beräkningen gjorts. Byggnadsprogram Kostnadstablå upprättas för byggnadsprogrammets kostnader, tillhörande arvode och ränta. Preliminär kostnadsram ska vara med på kostnadstablån. I byggnadsprogramarbetet ingår att programkalkyl görs på följande sätt: T-KoS beräknar produktionskostnaden och avgifter, mervärdesskatten anges separat. På underlag av kalkyluppgifter underhand beräknar projektledaren kostnaderförbyggnadsprogram ochprojektering. Här anges mervärdesskatten separat liksom KBS-arvodet. T-KoS gör sammanställning, lägger till systemarvode enligt fastställd procentsats och beräknar räntan efter samråd med projektledaren. Denne gör en bedömning avseende förbrukning per budgetår. Alternativt räknar T- KoS räntan med hjälp av huvudtidplan. Redovisning av hurprojektarvode och räntekostnaderharber" ats ska 4 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER.3005

7 finnas med och noteras på bilaga 2 till kostnadstablån. Denna bilaga kan även användas som budgetunderlag och för att följa projektets kostnadsutveckling. Kostnadssammanställningen fogas till kostnadstablån. Sedan tar byggnadsstyrelsen st" 'ng till vilken kostnad som ska redovisas till regering/uppdragsgivare. Detta kan leda till en justerad kostnadssammanst" lning. Projektering När projekteringsuppdrag erhållits upprättas en kostnadstablå med kostnader till och med projektering inklusive tillhörande ränta och KBS -arvode. Kostnadstablån justeras och kompletteras med en detaljerad specifikation. Då erhålls ett underlag för kostnadsstyrning. Vid behov justeras bilagoma 1 och 2 till kostnadstablån. Systemkalkyl upprättas på grundval av systemhandlingar. Kostnadstablån justeras och kompletteras. Verket tar ställning till eventuellt ändrad kostnadsram eller bearbetning av projektet. Med bygghandlingar som grund görs en kostnadsavstämning som används i upphandlingen för jämförelse med anbud (JAK). Produktion Vid upphandlingsbeslut görs en kostnadstablå med tillhörande specifikation. Kostnadstablån ska nu även ange en prognos för slutkostnaden. Vissa poster i Specifikationen är säkra, dvs grundade på anbud och andra poster får budgeteras. Detta "r markeras i specifikationen. Då en budgeterad post övergår till att bli anbud eller bli definitiv ändras specifikationen. Överlämnande till förvaltning När projektet färdigställts, dvs slutbesiktigats, ska överlämnande till förvaltning ske. Vid överlämnandet upprättas en slutkosmadstablå. I denna budgeteras ofakturerade och återstående kostnader. Investeringslånet lyfts av. Objektet etableras och tillgångsredovisning sker. Byggprojektet lever vidare parallellt med objektet under en övergångstid som normalt icke överstiger 12 månader varefter projektet slutredovisas. Eventuellt uppkommande garantikostnader finansieras i särskild ordning. Kostnader som betalas efter slutbesiktning kostnadsförs i projektet och finansieras med investeringslån. Omföring till objektet sker genom E-enhetens försorg. Räntekostnaden belastar objektet och således inte byggprojektet. Observera att vid etappvis färdigställande och delöverlämnande till förvaltning skall motsvarande del av investeringslånet lyftas av. Funktionskoder i byggprojekt Funktion (Fu) är en tvåställig kod. Medhjälp av denna kod kan olika aktiviteter särskiljas. Om koden slutar på ennolla representerar den summanav andra koder med samma förstasiffra. Funktionsdel (F) består av ensiffra och medger ytterligare nedbrytning på aktiviteter. Fu 20 Projektering. Konsultkostnader m m för byggnadsprogram och projektering inkl uppföljning under byggtiden, driftinstruktioner, relationshandlingar, geotekniska och andra tekniska undersökningar. Kopiering, modeller, resor för byggkonsulter, bygglovavgifter. Tillhörande mervärdesskatt. Fu 21 Byggnadsprogram Fu 22 Systemhandlingar Fu 23 Bygghandlingar Fu 24 Byggskedeprojektering Fu 25 Inredningsprojektering Fu 30 Produktion. Entreprenader m. Tillhörande mervärdesskatt. Fu 31 Mark Fu 32 Hus/Generalentreprenad Fu 33 VVS/Va Fu 34 El Fu 35 Transportanläggningar Fu 36 Anslutningsavgifter Fu 37 Index Fu 38 Ändringar och tilläggsarbeten. Bör alltid kompletteras med funktionsdel för uppdelning på programändringar och tillkommande kostnader. Fu 39 Gemensamt, besiktningar, provningar, utsättning, markhyror. Byggplatskostnader såsom telefon, kontorsmaterial, sammanträdeskostnader. Annonsering. Taklagsfest. Bevakning. Drift av byggnad fram till överlämnande. Skyltar. Provning. Observera att dröjsmålsränta endast får belasta projekt då särskilda skäl föreligger. Fu 40 Inredningsproduktion Fu 90 Gemensamma funktioner Fu 93 KBS-arvode. Bör alltid kompletteras med funktionsdel för uppdelning på: Projektarvode, kostnader för egna och intema insatser i projektet samt kostnader för konsulter som ersätter egen personal för projektledning, kontroll och liknande samt utlägg såsom debiterbara resor etc. Systemarvodenligt av verket beslutad procentsats. Fu 00 Övriga funktioner Fu 08 Räntekosntader för de investeringslån som erfordras för att kunna genomföra projektet. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

8 Anvisningar för ifyllande av kostnadstablå med bilagor 1 Börja med bilaga 2. 2 Fyll i kalkylkostnader för byggnadsprogram projektering och produktion. 3 Fyll i tillplan. Observera att perioderna avser budgetår dvs juli-juni. Det kan vara praktiskt att låta första kolumnen avse tiden före Lägg införbrukningen per budgetår med hjälp av den ifyllda tidplanen. Beakta att momslyft sker sent under produktionen liksom att entreprenörernas sista fakturor kommer in i samband med slutuppgörelser. Eftersom dessa kostnader uppkommer i nära anslutning till tiden för slutbesiktning anses räntekostnaden schablonmässigt vara noll. 5 Fördela förbrukningen påfinansiering med investeringslån och med övrig finansiering. Övrigt finansieringsutnyttjande tidsbestäms. För att rätt fördela övrig finansiering på budgetår kan "övrig finansiering" på bilaga 1 användas. 6 Gör ränteberäkning genom att fylla i raden årets lån exklusive ränta. Räkna därefter ränta på årets lån som schablonmässigt år 15% räknat på halva året dvs 7,5%. Räkna därefter ut räntan på ingående skuld med 15%. Räkna därefter ihop så att summa räntekostnader samt utgående skuld för respektive budgetår erhålles. Närhela räntekostnaden är summerad på tvåren för upp summan till kalkylkostnaden. 7 Beräkna projektarvodet genom att budgetera hur många timmar som behövs för interna insatser som ska belasta arvodet och multiplicera med aktuell genomsnittlig timkostnad. Komplettera med utlägg för externa konsulter som anlitas för arbete som avser arvodeskostnader samt med övriga utlägg som resor utanför stationeringsorten m m. Beräkna systemarvodetenligt av verket beslutad procentsats på summan av kostnaderna för byggnadsprogram projektering och produktion för respektive budgetår. Summera projektarvode och systemarvode till KBS-arvode och för upp beloppet till kalkylkostnader. 8 Fortsättmed bilaga 1. Hämta underlag från bilaga 2 samt upprätta lyftplan kvartalsvis. Fördela övrig finansiering på olika finansieringskällor och lägg in under vilket budgetår förbrukningen ska ske. Gör en turordning som visar i vilken ordning finansieringarna ska utnyttjas. 9 Fortsätt med kostnadstablån, som nu kan fyllas i. Ange finansieringsbeslut och finansieringskällormed hänvisning till beslutslasta. I förekommande fall anges uppdragsgivare m m. Ränta på investeringslånet beräknas och verkligt utfall kommer efterhand att anges av E-enheten. Uppgifter om utfall av projektarvodet fås ur verkets databaserade informationssystem. Vid varje tillfälle då kostnadstablån görs om ska justeringar göras med de verkliga utfallen. Bilagor: Kostnadstablå - blankett KBS Bilaga 1 till kostnadstablå - blankett KBS Bilaga 2 till kostnadstablå - blankett KBS Specifikationtillkostnadstablå-blankettKBS Kostnadstablå - inredning - blankett KBS BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER. 3005

9 BYGGNADSSTYRELSEN Region KOSTNADSTABLÅ - byggproduktion Diarienr Org enhet, handläggare Kostnadstablå Ersätter kostnadstablå Produktionstid Nr Upprättad datum Beslutslista nr Nr Fastställd datum Byggstart datum Färdigställ datum Projektnr II1I Projektbenämning tull.1111 I!,t Fastighetsbeteckning Objektreferens 1 (Alfanr) Objektreferens 2 (Alfanr) Objektreferens3 (Kontraktsn Finansieringsbeslut, datum, belopp, uppdragsgivare, avräkningskonto EK kkr Prisläge Fastställd Varav ränta Exkl ränta Prisläge Förslag Varav ränta Exkl ränta IK (Intern kostnadsram) kkr PK kkr PK nr Prisläge 21 Byggnadsprogram Projektering 30 Produktion 93 KBS-arvode 08 Ränta FU Budgetpost Exkl mervärdeskatt Mervärdeskatt Inkl mervärdeskatt Ändring 21 Byggnadsprogram Projektering Produktion Summa 93 KBS-arvode SUMMA 08 Räntekostnad SUMMA IK Underskrift Föredragandens namnteckning samt namnförtydligande Beslutsdatum och sign Registreringsdatum och sign Distribution Original Rg Kopia E, F, BP-stab, LF-stab BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

10 8 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER. 3005

11 BYGGNADSSTYRELSEN Region Org enhet, handläggare BILAGA 1 till kostnadstablå byggproduktion (lyftplan samt Diarienr finansieringskäl lor) Projektnr Projektbenämning Prisläge Belopp i kkr Lyftplan för investeringslån inklusive ränta Lyftplan / / / / / / / / Juli -Sept Okt- Dec Jan - Mars April -Juni SUMMA Finansieringoch turordning Finansiering EK i-o / I-o I nv-anslag för Inv-lån inkl R / L E i-o / E -o i / E i-o / -o / E I-o / Summa Riktade FF SUMMA i-. finansierin g,c 1' ö / c E -- ö / c F- ö / / c 1- o / c - o / c I ' o / c I - ö / Summa FF enl plan Uppdragsmedel Donationsmedel Reavinstmedel Hyresmedel SUMMA BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

12 f BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 3005

13 BYGGNADSSTYRELSEN Region BILAGA 2 till kostnadstablå byggproduktion (tidplan, räntor och arvode) Diarienr Org enhet, handläggare Projektnr Projektbenämning Prisläge Belopp i kkr Kostnad PK Programkalkyl Systemkalkyl JAnnat IK Byggnadsprogram Projektering Produktion SUMMA KBS-arvode Räntekostnad SUMMA Exkl mervärdeskatt Mervärdeskatt Inkl mervärdeskatt Tidplan / / / / / / / / By-program Projektering Produktion Kostnad per budgetår / / / / / / / Summa By-program Projektering Produktion SUMMA Ränteberäkn my-lån / / / / / Summa Ingående skuld Årets lån exkl ränta Ränta på årets lån Ränta på ing skuld Summaränta Årets lån inkl ränta Utgående skuld KBS-arvode kronor / i Summa Timmar å = Kostnad Utlägg Proj-arvode Syst-arvode SUMMA BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER '

14 12 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 3005

15 BYGGNADSSTYRELSEN Region SPECIFIKATION till kostnadstablå byggproduktion Datum Diarienr Sida Org enhet, handläggare Tillhör kostnadstablå nr, datum Projektnr Projektbenämning Beställningsnr FUF Konto Beställning/Reservation Beloppexkl mom Moms Beloppexklmoms * Underskrift Namnteckning SUMMA/TRANSPORT Namnförtydligande * A = Anbud B = Beräknat Distribution BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER'

16 14 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER. 3005

17 BYGGNADSSTYRELSEN (-Tjänsteställe rhandläggare rorg enhet KOSTNADSTABLA inredning verksamhetsområde 40 EDiarienr Kostnadstablå Ersätter kostnadstablå Projekterings roduktionstid Nr Upprättad datum Nr Fastställd datum Start Färdigställande Projektnr Projektbenämning r r r I (Referens EPK) I Referens byggprojekt Objektreferens 1 (Alfanr) Objektreferens 2 (Alfanr) J i I Finansieringskällor, belopp, uppdragsskrivelse m m EK Prisläge PK Prisläge Summa kr Mervärdesskatt FU Mervärdesskatt kr (fastställd) Kronor PK nr Utredning/projektering Belopp kr (förslag) Kronor Prisläge 40 Produktion, inredning. 93 KBS-arvode... Summa FU FU FU F Kon- Ändring i förhållande Budgetpost till föregående Intern kostnadsram (IK) kronor to kostnadstablå kronor (inkl moms) (inkl moms) UTREDN 1 NG/PROJEKTER 1 NG Utredning/projektering inkl kopiering I Kopiering Tillkommande kostnader.... Summa ändring I Kp... Summa IK PRODUKTION, INREDNING Specialinredning Standardinredning Tillkommande kostnader, Specialinredning Tillkommande kostnader, Standardinredning Summa ändring I K prod... Summa IK rod Summa IK - IK prod 93 KBS- ARVODE SUMMA IK IK Namnteckning Beslutsdatum och sign Beslutslista nr Registrerad datum Distribution Kopia Ae BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

18 á

19 r

20 Byggnadsstyrelsens rekommendationer S BYGGNADSSTYRELSEN Kostnadstablåer m m är framtagen vid Staben för byggproduktion vi byggnadsstyrelsen och ingår i skriftserien"byggnadsstyrelsens publikationer". Redigering och layout: Informationssektionen, byggnadsstyrelsen. Upplaga: 500 ex. Tryckeri: Garnisonstryckeriet, Stockholm, nov Upplysningar om byggnadsstyrelsens publikationer lämnas av informationssektionensbiblioteks- och dokumentationsservice, tel Byggnadsstyrelsens publikationer kan beställas från kontorsservice/publikationsförrådet, tel Adress: Byggnadsstyrelsen, Stockholm.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING GR:s seminarium Hans-Åke Ivarsson Byggherrens betydelse 13 mars 2001 L O K A L F Ö R S Ö R J N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N G Ö T E B O R G LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11 Kategorisering av projekt Har extern entreprenör utsetts Har intern entreprenör utsetts för stort projekt Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Utses

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp.

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp. Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 OT-system Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar 1991-09 tem p innetem 1po utetemp tid Dokumentets utgivare t&iw ISBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

frågorna for projektet

frågorna for projektet Byggnadsstyrelsens handböcker Fingervisning för geoteknisk kvalitetssäkring 43 1993-09 -,f Klargörde geotekniskå frågorna for projektet Samla in befintlig information låt geoteknikern medverka 01 i projektets

Läs mer

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-07 KS 2013/0824 Kommunfullmäktige Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun Förslag

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Anvisning till Budgetmall Projektstöd

Anvisning till Budgetmall Projektstöd Anvisning till Budgetmall Projektstöd Du ska göra en detaljerad budget för ditt projekt. Budgeten ska innehålla en sammanställning av alla utgifter som du räknar med att ha, kopplat till projektets aktiviteter.

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd för 2016 Inkl. bilaga för kostnadsredovisning

Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd för 2016 Inkl. bilaga för kostnadsredovisning Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd för 2016 Inkl. bilaga för kostnadsredovisning Tidningstitel som ansökan avser Namn på tidningsutgivande företag eller motsvarande Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter; SFS 2016:1091 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

AVROP. Avrop från ramavtal 12KS0231 mellan Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret och. Projektering VA Ingarö 13 Varvsvägen

AVROP. Avrop från ramavtal 12KS0231 mellan Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret och. Projektering VA Ingarö 13 Varvsvägen VÄRMDÖ KOMMUN AVROP Diarienummer: 1 4SPN/01 31 Avropsnummer: 4 Avrop från ramavtal 12KS0231 mellan Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret och WSP Elisabeth Söderberg 01 0-722 57 69 Ombud för ramavtal

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen

Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen 2010-03-12 AMORTERING Amortering följer en särskild plan, amorteringstiden är 50 år. ANDELSTAL Andelstalet fastställs av bostadsrättsföreningens

Läs mer

Uppdrag som är återkommande eller sträcker sig över längre tid arvoderas från och med sjätte dagen med lägst 5 680 kronor.

Uppdrag som är återkommande eller sträcker sig över längre tid arvoderas från och med sjätte dagen med lägst 5 680 kronor. Frilansrekommendationen 2012 Gäller från och med den 1 januari 2012. Denna rekommendation om lägsta frilansarvoden m m är avsedd för Journalistförbundets medlemmar, som regelmässigt eller tillfälligt utför

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Budgetförslag. BRF Gordion 1/ / Org nr Upprättad: Budgeten godkänd och fastställd 2015-

Budgetförslag. BRF Gordion 1/ / Org nr Upprättad: Budgeten godkänd och fastställd 2015- Budgetförslag BRF Gordion 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 769612-9977 Upprättad: 2015-10-21 Budgeten godkänd och fastställd 2015- Historik År Typ av åtgärd 2013 Renoverat portar Beräknat underhåll 2015 Typ

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Agenda. Kalkylering I vid bygg- och fastighetsutveckling I. Kalkylering - Inledning. Varför kalkylera?

Agenda. Kalkylering I vid bygg- och fastighetsutveckling I. Kalkylering - Inledning. Varför kalkylera? Agenda Kalkylering I vid bygg- och fastighetsutveckling I Kalkylering - Inledning (Kalkylering i tidiga skede - (tidigare behandlat)) Projektkalkyl Produktionskalkyl Introduktion till B5, B6 och B8 (Budget,

Läs mer

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 2005-01-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Varför Organisation? Informell organisation

Varför Organisation? Informell organisation Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar g (synergieffekt) Organisation Ett

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Budget Status: 2009-12-15

Budget Status: 2009-12-15 Budget Status: 2009-12-15 Budget 2010 Not (belopp i kkr) Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 453 Hyror, lokaler 1 129 Hyror, p-platser 335 Summa avgifter/hyror 30 917 Övriga

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Introduktion av FOS-kontakter 2016-05-03

Introduktion av FOS-kontakter 2016-05-03 Introduktion av FOS-kontakter 2016-05-03 Agenda Kort inledning och Presentation av styrelsen i Högerud Fiber Presentation av FOS-kontakter Bakgrund och nuläge Kostnader Teknik Vad gör FOS-kontakter Tidplan

Läs mer

Ansökan om medel till taxonomisk forskning

Ansökan om medel till taxonomisk forskning Till Svenska artprojektet Ansökan om medel till taxonomisk forskning Ansökningstillfälle: 1 juni 2015 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Doktorandprojekt Postdoktor Gästforskare Särskild forskare Inventering

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker 39 1992-12. ersätter Föreskrift nr 302 1991-10. Konsultupphandling AFFÄRSMÄSSIGHET. - RÄ- pris S - KGMPEN.

Byggnadsstyrelsens handböcker 39 1992-12. ersätter Föreskrift nr 302 1991-10. Konsultupphandling AFFÄRSMÄSSIGHET. - RÄ- pris S - KGMPEN. Byggnadsstyrelsens handböcker 39 1992-12 Konsultupphandling ersätter Föreskrift nr 302 1991-10 - RÄ- pris S - KGMPEN KvAxl AFFÄRSMÄSSIGHET 6 0 4 Dokumentets utgivare lw K!SBYGGNADS ISEN Dokumentnamn och

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Sida 1 (6) 2017-01-04 Handläggare Fastighetskontoret Lena Johanson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 269 28 lena.johanson@stockholm.se Handläggare Karin Bolin Stockholms stadsbibliotek Telefon: 08-508

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

IIII Trafikförvaltningen

IIII Trafikförvaltningen IIII Trafikförvaltningen SrWZ STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(8) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen Bilaga 4B.6 Beskrivning av administrativa arbets- infosäk. klass uppgifter E24 Bilaga 4B.6 Beskrivning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2 Bostadsrättsföreningen Sika NORRTÄLJE KOMMUN OrgNr 7696XX-XXXX KOSTNADSKALKYL 2017-01-02 A. Allmänna förutsättningar Sid 2 B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv Sid 2 C. Preliminär finansieringsplan,

Läs mer

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298 GRÄNSDRAGNINGSLISTA A 2009-03-30 TEKNISKT ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER Beställaren erhåller tjänster av SBC avseende tekniskt administrativa arbetsuppgifter (teknisk förvaltare) som rör fastighetens

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Byggledning checklista nr 9 Rev: 2009-12-08. Ja Nej Kommentar

Byggledning checklista nr 9 Rev: 2009-12-08. Ja Nej Kommentar Byggledning checklista nr 9 Rev: 2009-12-08 Intern entreprenör. Stora arbeten Är bygghandlingarna kompletta Innehåller handlingarna en trafiklösning under byggtiden Har information skett till allmänheten

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om ej Sverige)

Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om ej Sverige) 1av5 2015-06-24 Avtal om fastighetsanslutning Aktiv anslutning Aktiv anslutning av extra hus på en och samma fastighetsbeteckning Passiv anslutning (sätt ett X i aktuell ruta) Anslutningsalternativ Med

Läs mer

Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08

Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08 Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08 1 Program Medlemsläget Bidragsansökan Projekteringen Orust kommuns beslut om stamnät Ekonomi, inför grävstart, under samt efter driftssättningen Markupplåtelseavtal

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Stöd till verksamheten - lokalförsörjning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild process

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd för ny tidning Inkl. bilaga för kostnadsredovisning

Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd för ny tidning Inkl. bilaga för kostnadsredovisning Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd för ny tidning Inkl. bilaga för kostnadsredovisning Tidningstitel som ansökan avser Period som ansökan avser Namn på tidningsutgivande företag eller motsvarande

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Konstnärlig gestaltning av Konsthallstorget med konstverk av Tony Cragg

Konstnärlig gestaltning av Konsthallstorget med konstverk av Tony Cragg Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-12-22 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Konstnärlig gestaltning av Konsthallstorget med konstverk av Tony Cragg STK-2015-1444

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer