Handlingsprogram om utveckling av infrastruktur i Söderhamns Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram om utveckling av infrastruktur i Söderhamns Kommun"

Transkript

1 Handlingsprogram om utveckling av infrastruktur i Söderhamns Kommun Version

2 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om utveckling av infrastruktur Inriktningsmål: Söderhamns kommun ska vara pådrivande för en positiv utveckling av infrastrukturen i kommunen genom att aktivt arbeta för en utveckling av exempelvis hamnar, motorväg, bredband samt för beslut om dubbelspår på ostkustbanan Varför detta inriktningsmål? Ett av de viktigaste strategiska utvecklingsområdet är utvecklingen av infrastrukturen. För en ort som Söderhamn är goda kommunikationer av mycket stor betydelse, inte minst för näringslivet. Med förbättrade kommunikationsleder och kommunikationsmedel ligger Söderhamn även väl till inom de avstånd och tider som är acceptabla från pendlingssynpunkt. En förutsättning är att regionens infrastruktur är anpassad. Sveriges pulsåder när det gäller råvaruförsörjning för produktion och export går genom länet via Söderhamn i form av E4:an och Ostkustbanan och trafiken förväntas öka kraftigt under de närmaste åren. Att Ostkustbanan förses med dubbelspår för att möjliggöra den gods- och persontrafikutveckling och E4:an får fyrfilsstandard hela vägen från Stockholm är av stor strategiskt betydelse. Sverige står också inför en omfattande utbyggnad av vindkraft både landbaserad och off shore vilket ger regionen en unik chans till en positiv utveckling av arbetsmarknaden. De vindkraftsparker som byggs kan generera en stor mängd varaktiga arbetstillfällen under lång tid. En viktig förutsättning för detta är att vi har en anpassad infrastruktur med bra tillgänglighet både via land och hav. 2

3 Uppföljning mål årsredovisning 2012 Nuläget: 2012 års aktiviteter för infrastrukturmålet ingår i framförallt kommunstyrelsen, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och Söderhamns NÄRA:s verksamheter. Utveckla Järnvägen Vad gäller att utveckla järnvägen så deltar vi i två regionala nätverk, Nya Ostkustbanan och Samordnad Planering. Vad gäller projektet Nya Ostkustbanan så handlar det framförallt om att vi arbetar med lobbyverksamhet för att få in dubbelspåret i planeringen på nationell nivå. I projektet Samordnad Planering arbetar vi med att i en fördjupad översiktsplan bestämma läget för det framtida dubbelspåret. Utveckla Vägtransporterna När det gäller att utveckla vägtransporterna så deltar vi aktivt i länets infrastrukturgrupp som leds av Region Gävleborg. Denna grupp fokuserar på viktiga stråk som E4:an, riksväg 50 etc. Vi verkar för fyrfältsväg på E4:an sträckan Söderhamn Gävle samt trefältsväg på riksväg 50, mellan Söderhamn Bollnäs. Inom projektet Södra Norrlands Vindkraftcentrum (SN Vind) pågår ett arbete kring att skapa ett planeringsunderlag för infrastrukturen för vindkraftsutveckling en regional infrastrukturplan för vindkraftstransporter och där pågår aktiviteten även in på Utveckla Hamnar/Sjöfart Utvecklingen av våra hamnar, Orrskärshamnen och Långrörshamnen, pågår även under Orrskärshamnen har i första hand inriktning mot att vara supporthamn för offshoreverksamhet och Långrör är framförallt en import- och supporthamn för vindkraftsparkerna i mellersta Sverige. De åtgärder som vidtas kommer att i förlängningen säkerställa Orrskär som en av Sveriges största hamnar av sågade trävaror Utveckling av IT-infrastruktur Under året har kommunen och Söderhamn NÄRA arbetat med att utveckla en lokal bredbandsstrategi i regional samverkan. Vi har även deltagit i nätverk som arbetar för att skapa tillväxt genom att utveckla infrastrukturen för IT och IT-tjänster. Målet 2016 är att minst 60 % av hushåll och företag har 100 Mbit/s och att 2020 är denna siffra minst 90 %. 3

4 Mätmetod: Mätmetoden för inriktningsmålet infrastruktur är deltagande i möten och nätverk för ändamålet, och vi ingår ibland annat: Järnväg - Nya Ostkustbanan, styrgrupp (politiken) - Nya Ostkustbanan, arbetsgrupp (Johnny) - Samordnad Planering, styrgrupp (politiken) - Samordnad Planering, arbetsgrupp (Johnny) - Samverkansgrupp för tågtider SJ (Johnny) Väg - Region Gävleborgs Infrastrukturgrupp (Johnny) - Bergslagsdiagonalen (Johnny) - Fjällvägen (Johnny) - Kollektivtrafikmyndigheten/Landstinget (Johnny) - RNS (region näringsliv samhälle) (Kent) - Mellansveriges logistiknav (Kent) Hamnar/Sjöfart - European Wind Energi Association (EWEA), lobbygrupp (Ingemar, Lars) - Södra Norrlands Vindkraftcentrum (SN Vind) (Ingemar) - Sveriges Hamn organisation, Stuveri o hamn (Ingemar, Lars) Bredband - Nätverk för utveckling av bredbandstrategier (Göran, Ingemar, Anders) Prognos: Prognosen är att målet uppnås. Vi är starkt pådrivande inom alla områden kring infrastrukturen i Söderhamns kommun, järnväg, väg, hamnar och bredband. Målet kommer att uppnås 4

5 Inriktningsmål: Söderhamns kommun ska vara pådrivande för en positiv utveckling av infrastrukturen i kommunen genom att aktivt arbeta för en utveckling av exempelvis hamnar, motorväg, bredband samt för beslut om dubbelspår på ostkustbanan KS Aktiviteter och ansvariga under 2012 Utfall Kommentar Utveckla järnvägen Den viktigaste frågan för regionutvidgning och Söderhamns tillväxt är att Ostkustbanan byggs som dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. Delta och vara pådrivande i de regionala arbetsgrupperna Nya Ostkustbanan och Samordnad Planering. KS Identifiera viktiga politiska lobbygrupper och öka våra politikers deltagande i dessa. KS Hitta EU-stöd och se till att de är sökbara för oss. KS Skriv remisser med bäring mot dubbelspår på OKB. KS Framtidssäkra järnvägsinfrastrukturen till våra hamnar. KS Utveckla vägtransorterna I samverkan med regionala aktörer, kommuner och näringsliv verka för att målstandard fyrfältsväg genomförs för E4:an Gävle-Söderhamn. KS Bevaka att trefältsväg anläggs på riksväg 50, Söderhamn-Bollnäs, med en bra trafiklösning vid E- center. KS Målet är att dubbelspår på OKB ska finnas år 2025 Detta gör vi tillsammans med övriga aktörer inom projektet Nya Ostkustbanan. EU-stöden är identifierade, men söks av Region Gävleborg samt Trafikverket Detta gör vi tillsammans med övriga aktörer inom projektet Nya Ostkustbanan. Anslutningen från OKB till Orrskär sker i den fördjupade översiktsplanen Görs inom arbete med länstransportplanen som leds av Region Gävleborg. Görs inom arbete med länstransportplanen som leds av Region Gävleborg. Identifiera och delta i nätverk och organisationer som arbetar för att utveckla trafikverkets vägar inom ramen för länstransportplanen. KS Analysera och föreslå åtgärder som förbättrar sambandet och möjliggör för transporter för vindkraftsbranschen mellan Långrör och Orrskär och vägar för långa och tunga transporter västerut. KS/ KUS Gör en översyn av de viktigaste trafikstråken för gång- och cykelplanen utifrån ett säkerhetsperspektiv. KS/KUS Utarbeta en plan för belysningsfrågor i offentliga miljöer med fokus på estetik, design, kvalitet, ny teknik, prisvärdhet och energieffektivisering. KUS/KS Under året har vi deltagit i Region Gävleborgs Länsplanegrupp Arbete pågår med RISP (Regional infrastrukturplan) inom projektet SN Vind Arbete pågår. Projektet leds inom ramen av KUS. Arbete pågår och en arbetsgrupp har tillsatts med repr. från KUS och KS 5

6 KUS Aktiviteter och ansvariga under 2012 Utfall Kommentar Utveckla vägtransporterna Analysera och föreslå åtgärder som förbättrar sambandet och möjliggör för transporter för vindkraftsbranschen mellan Långrör och Orrskär och vägar för långa och tunga transporter västerut. KUS/KS Gör en översyn av de viktigaste trafikstråken för gångoch cykelplanen utifrån ett tillväxtperspektiv. KS/KUS Utarbeta en plan för belysningsfrågor med fokus på estetik, design, kvalitet, ny teknik, prisvärdhet och energieffektivisering. KS/KUS Utveckla hamnar/sjöfart Utveckla Orrskärshamnen som supporthamn för offshorevindkraft i första hand med inriktning mot Storgrundet men även med hänsyn till andra havsbaserade parker. KS/KUS Utveckla Långrörshamnen som import- och supporthamn för vindkraftparkerna i mellersta Sverige. KS/KUS Undersöka förutsättningarna för att behålla och utveckla ett farledsdjup in till Långrör i enlighet med PIANC regler. KS/KUS Arbete pågår och fortsätter Målet är att det ska vara klart under Ej påbörjat. Kompetens överflyttad till KS, nya ansvarsgränser under utredning Arbete pågår och kommer att vara klart under våren 2013 Arbete pågår. Väg- och pirbygge modifierad. Utvecklingsplan klar våren Arbete pågår. Oklart marknadsläge, marknaden har inte formulerat sina krav. Arbete pågår. Detta förutsätter ett samverkansprojekt med sjöfartsverket och den lokala näringen. Blir klart under NÄRA Aktiviteter och ansvariga under 2012 Utfall Kommentar Utveckling av IT-infrastruktur Utarbeta en bredbandsstrategi och uppdatera ITinfrastrukturplanen för att möta nationella och regionala krav. Målet 2016 är att minst 60 % av hushåll och företag har 100 Mbit/s och att 2020 är denna siffra minst 90 %. KS/Söderhamn Nära Delta i nätverk och organisationer som arbetar för att skapa tillväxt genom att utveckla IT-infrastruktur och IT-tjänster. KS/NÄRA I samband med att annan infrastruktur anläggs ska förutsättningar för samförläggning undersökas. NÄRA Identifiera och utveckla trådlösa publika nät inom strategiska områden. KS/NÄRA Har tillsammans med Länsstyrelsen och övriga kommuner tagit fram en regional bredbandsstrategi. Deltagit i grupper både regionalt och kommunalt. Samarbetar både internt och externt. Identifierat campingområden, ev. delar av city. 6

7 Aktiviteter och ansvariga under 2013 Nuläge Prognos Åtgärd Järnväg, den viktigaste frågan för regionutvidgning och Söderhamns tillväxt är att Ostkustbanan byggs som dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. Väg Delta aktivt och pådrivande i de regionala arbetsgrupperna, Nya Ostkustbanan och Samordnad Planering. KS Identifiera viktiga politiska lobbygrupper och stöd våra politikers deltagande i dessa. KS Utarbeta en gemensam fördjupad översiktsplan med Gävle kommun för sträckan Ljusne kommungränsen. KS Arbeta aktivt med utvecklingen av Kilaforsspårets användning. KS Verka för att en godsterminal etableras i triangeln mellan OKB och Kilaforsspåret. KS Verka för att 4-fältsväg genomförs för E- 4:an på hela sträckan Gävle-Söderhamn. KS Bevaka att trefältsväg anläggs på RV 50 mellan Söderhamn-Bollnäs med en bra trafiklösning vid E-center. KS Gör en översyn av lokalgator och vägar med ett tillväxtperspektiv. KS Möjliggöra för vindkraftsbranschen genom att analysera och föreslå åtgärder som förbättrar sambandet mellan Långrör, Orrskär och vägar västerut för långa och tunga transporter. KS/KUS Gör en översyn av GC-planen utifrån ett system och tillväxtperspektiv. KS/KUS Utarbeta en plan för belysningsfrågor i offentliga miljöer med fokus på estetik, design, kvalitet, ny teknik, prisvärdhet och energieffektivisering. KUS/KS 7

8 Hamnar/sjöfart IT Utveckla Orrskärshamnen som supporthamn för offshorevindkraft i första hand med inriktning mot Storgrundet men även andra havsbaserade parker. KS/KUS Utveckla Långrörshamnen som importhamn för vindkraftparkerna i mellersta Sverige. KS/KUS Trygga farledsdjupet 8,2 meter in till Långrör i enlighet med PIANC regler. KS/KUS Omvandla Stugsunds hamn till en hamn för fritidsbåtar och anläggningar med denna inriktning. KS/KUS Identifiera och delta i nätverk och organisationer som arbetar för att utveckla sjöfart. KS/KUS Utarbeta en ny bredbandsstrategi för Söderhamns kommun för att möta nationella och regionala krav. Målet 2016 är att minst 60% av hushåll och företag har 100 Mbit/s och 2020 är denna siffra minst 90%. KS/Söderhamn NÄRA Delta i nätverk och organisationer som arbetar för att skapa tillväxt genom att utveckla ITinfrastruktur och IT-tjänster. KS/Söderhamn NÄRA Genomföra följande utbyggnadsprojekt; KS o Sandarne (delar av) o Bergvik (delar av) Genomföra följande utbyggnadsprojekt; Söderhamn NÄRA o Öster o Vågbro etapp 2 8

9 Ekonomiska konsekvenser Översikt av ekonomiska konsekvenser Summa (kkr) Inves- Extern Drifts- Extern Netto- varav ej finans tering finans kostnad finans kostnad inom ram Vilka ekonomiska konsekvenser skulle handlingsprogrammet få? Finns möjlighet till extern finansiering? 9

10 SWOT, Utveckla infrastrukturen i Söderhamns kommun Styrkor - Organisera och strukturera - God kunskap och infrastruktur - Lokalkännedom - Bredband - Gott samarbete med andra kommuner - Människa kontra infrastruktur - Styra upp - Ekonomi - Näringslivskontakter - Vindkraftskunskap - Orrskär/Långrör - Liten grupp Utmaningar - Pengar - Att väva ihop de olika elementen i infrastrukturen - Regional och nationell samordning Svagheter - Tidsbrist - Äger inte kontroll på alla delar - Brett ämne Möjligheter - Brett ämne - Samverkan med andra - Samordna trafik, bredband, vindkraft, fjärrvärme Processledare Johnny Olofsson Processgrupp Ingemar Olofsson, Kent Lundquist, Lars Stål, Monica Sköld, Göran Florén och Anders Natander Informatör Fredrik L Estrade 10

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Datum: 2012-05-21 MISSIV TILL SLUTRAPPORT SAMBANDSGRUPPEN Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Kärnan i utmaningen med bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Arbete med regionförstoring

Arbete med regionförstoring Boverket Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer