Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland"

Transkript

1 Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Med tillfällig skattefri användning av fordon kan avses antingen tillfällig bilskattefri användning av fordon eller tillfällig tull- och mervärdesskattefri användning av fordon. Tillfällig bilskattefri användning grundar sig på bilskattelagens bestämmelser, som tillämpas både på fordon som förs in till Finland från EU-området och på fordon som förs in till Finland från länder utanför EU-området. I fråga om fordon från länder utanför EU-området tillämpas också gemenskapsbestämmelserna om förfarandet för temporär import med befrielse från tull och mervärdesskatt. I denna anvisning finns information om förutsättningarna för såväl tillfällig bilskattefri användning av fordon som förfarandet för temporär import. 1 Tillfällig bilskattefri användning 1.1 Rätt till tillfällig användning av fordon person som är stadigvarande bosatt utanför Finland En person som är stadigvarande bosatt utanför Finland får under vissa förutsättningar i Finland använda ett fordon som inte beskattats här. Omfattningen av användningsrätten beror på om fordonet införts för eget bruk (s.k. turistfordon) eller om fordonet används i affärsverksamhet Användning av ett s.k. turistfordon När en privatperson som är stadigvarande bosatt i en annan stat än Finland temporärt bilskattefritt för in ett fordon till Finland för eget bruk, talas det om en s.k. turistbil. Tillfällig användning av fordonet utan betalning av bilskatt är möjlig på följande villkor: Fordonet är registrerat utanför Finland och registreringen är i kraft. Fordonet får inom loppet av en tolvmånadersperiod användas under en sammanhängande eller inte sammanhängande tid av högst sex månader. Användningen av fordonet har inte samband med att fordonet köps till Finland. Då fordonet används i Finland ska det ha en trafikförsäkring som är giltig i Finland. Villkoren för befrielse från bilskatt är desamma för en person som kommer från Europeiska unionens (EU:s) område som för en person som kommer från ett land utanför detta område.

2 Bestämmelser beträffande tidsfrister 2 (12) Tullen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer förlänga den sex månader långa tidsfristen för skattefri användning av ett fordon med högst ett år. Ansökan om förlängning ska lämnas till det tullkontor närmast vistelseorten som verkställer bilbeskattning, innan tidsfristen på sex månader gått ut. En person som vid sin ankomst till Finland har för avsikt att vistas här längre än sex månader ska för att klarlägga användningsrätten till bilen i fråga kontakta ett tullkontor som verkställer bilbeskattning. Tullens bilbeskattning ger vid behov handledning vid ansökan om förlängning av tidsfristen. Om tidsfristen har förlängts kan fordonet tas i bruk på nytt i Finland tidigast sex månader efter att den förlängda tidsfristen har gått ut. Kravet på tidsfristen enligt punkt ovan tillämpas inte på ett utlandsregistrerat fordon som tillhör en i utlandet stadigvarande bosatt, i Finland arbetande person, om han eller hon med sitt fordon regelbundet avlägsnar sig till sin boningsort i en annan stat. Kravet på tidsfristen tillämpas inte heller på ett utlandsregistrerat fordon som införs av en person som vistas i Finland enbart på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt men som själv är stadigvarande bosatt i en annan stat. Studeranden ska dock anmäla detta till skattemyndigheten senast inom sex månader. Dessutom ska han eller hon varje termin eller vid sådana andra tidpunkter som skattemyndigheten bestämmer lämna utredning om sina studier Användning av utlandsregistrerat fordon i företagsverksamhet När en person som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland för in ett utlandsregistrerat fordon för att användas i ett sådant företags verksamhet som inte är etablerat i Finland, får fordonet användas i Finland under högst sju månader. Denna tid kan inte förlängas genom Tullens beslut. Detsamma gäller också användning av bil i samband med verksamhet som en internationell organisation eller annan sammanslutning som inte är etablerad i Finland idkar i landet En persons stadigvarande boningsort Med en persons stadigvarande boningsort avses den ort där personen bor under minst 185 dagar per kalenderår, beräknat enligt sådan personlig yrkesmässig och annan anknytning som personen har till orten. Om en person vistas på orter i två eller flera stater, ska som hans eller hennes stadigvarande boningsort betraktas den ort dit han eller hon av personliga orsaker återkommer regelbundet. Vid bedömningen av vad som är personliga orsaker kan även arbetets art och varaktighet samt andra särskilda omständigheter beaktas. Personen behöver inte återkomma till den andra staten om han eller hon vistas i Finland för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet. Tullen kan på de villkor den bestämmer för högst ett år åt gången meddela ett beslut om i vilken stat personens bosättningsort ska anses vara belägen enligt framställda utredningar. Den stadigvarande boningsorten ska inte anses ha förändrats för en person som vistas i Finland eller i något annat land på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt.

3 3 (12) 1.2 Rätt till tillfällig användning av fordon person som är stadigvarande bosatt i Finland En person som är stadigvarande bosatt i Finland får i regel inte ens tillfälligt använda ett utlandsregistrerat fordon i trafik i Finland utan att betala bilskatt för fordonet. I vissa undantagsfall är sådan användning dock tillåtet. >> Mera information om förflyttningstillstånd finns på Trafiksäkerhetsverkets (Trafis) webbplats Bilskattepliktiga fordon som kommer att registreras i Finland Ett fordon som kommer att registreras i Finland kan användas i högst tre månader utan att betala skatt. Detta förutsätter att en anmälan om ibruktagande av fordonet lämnas till Tullen innan användningen av fordonet i Finland börjar. Anmälan om ibruktagande kan göras elektroniskt för fordon som kommer att registreras i Finland. >> Gör en anmälan om ibruktagande > På svenska > Privatpersoner > Bilbeskattning > Anmälan om ibruktagande Om fordonet inte har en gällande registrering inom EES-området, behövs också förflyttningstillstånd. Den av Tullen bestyrkta anmälan om ibruktagande ska finnas med i fordonet då det används (EESstaterna, se närmare i slutet av anvisningen). Ett fordon som tidigare exportregistrerats i Finland får efter flyttningen till Finland inte användas alls i trafik utan förflyttningstillstånd (se närmare punkt 1.3 nedan). Därtill ska fordonet ha en trafikförsäkring som gäller i Finland. En finländsk trafikförsäkrings försäkringsskydd är till en viss del mera omfattande än försäkringsskyddet enligt andra EES-staters trafikförsäkringar. Om man vill ha en finländsk trafikförsäkring för fordonet, ska också ett förflyttningstillstånd skaffas för det. Fordonet ska anmälas till beskattning inom fem dagar efter bekräftande av anmälan om ibruktagande, annars upphör rätten att använda fordonet i trafik. Rätten att använda fordonet skattefritt upphör också på bilskattens förfallodag eller den dag då bilbeskattningen återkallas. Om beskattningen av fordonet återkallas, tas hos den skattskyldige ut samma avgift som för Tullens förhandsavgörande (150 euro år 2014) samt som bilskatt fem procent av den skatt som borde ha betalats för fordonet om beskattningen hade slutförts. Bilskatt som betalats med anledning av återkallandet beaktas inte om fordonet beskattas senare. Anmälan om ibruktagande kan göras för flera än bara ett fordon åt gången. Användningsrätten upphör inte när äganderätten till fordonet överförs. Det bör dock beaktas att en finländsk trafikförsäkrings giltighetstid upphör när äganderätten till fordonet överförs Företagsfordon

4 4 (12) En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i en annan stat än Finland, kan utan att betala skatt temporärt använda ett i landet där arbetsplatsen finns permanent registrerat fordon som arbetsgivaren äger eller innehar för trafik i Finland, uteslutande för skötseln av sina arbetsuppgifter. Användningen kan anses vara temporär om fordonet återförs till registreringsstaten efter varje arbetsuppdrag. Som temporär användning kan dock betraktas högst tre dygns oavbruten användning av fordonet per gång i Finland. Användningen av fordonet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen betraktas inte som skötsel av arbetsuppgifter. Innan fordonet börjar användas i trafik ska en anmälan om det göras till tullmyndigheten med tullblankett nr 24, som bekräftas av tullmyndigheten som mottagen. När fordonet används i trafik ska den bekräftade anmälan vara med i fordonet Tjänstefordon Tillfällig skattefri användning av tjänstefordon gäller personer som bor i Finland, arbetar i en annan stat och använder ett fordon i båda staterna. Med stöd av denna bestämmelse kan en i Finland stadigvarande bosatt person under vissa förutsättningar temporärt använda ett permanent i utlandet registrerat fordon i Finland utan att betala bilskatt för fordonet. Den tillfälliga skattefria användningen förutsätter att personen i fråga arbetar i en sådan arbetsgivares tjänst som har ett fast driftställe i utlandet. Fordonet ska ägas eller innehas av arbetsgivaren och det ska vara registrerat i det land där arbetsgivaren är etablerad. Dessutom ska rätten att använda fordonet grunda sig på arbetsavtalet t.ex. i form av bilförmån. Fordonet ska ha en trafikförsäkring som gäller i Finland. Tillfällig skattefri användning av tjänstefordon skiljer sig från tillfällig skattefri användning av s.k. företagsfordon i det att företagsfordonet kan användas endast för arbetsuppgifter. Användningen av tjänstefordon är inte bunden till skötseln av arbetsuppgifter utan fordonet kan också användas för privata ändamål. Fordonet får inte överlåtas för att användas av någon annan person som är stadigvarande bosatt i Finland. Familjemedlemmars användningsrätt Arbetstagarens eller yrkesutövarens familjemedlemmar har dock rätt att tillfälligt använda fordonet i trafik i Finland utan att betala skatt. Till personens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som alla bor i gemensamt hushåll med personen. Med make eller maka jämställs den som fortgående lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i ett registrerat parförhållande. Användningstid Användningen i Finland anses vara tillfällig om den person som fått tillstånd att använda tjänstefordonet skattefritt och personens familj under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat. Om fordonet används både i Finland och utomlands under en och samma dag, anses det att fordonet har använts utomlands. Användningen av fordonet kräver Tullens tillstånd som kan sökas med tullblankett nr 17. Tillståndet kan beviljas för 12 månader. Tillståndet kan förnyas om sökanden fortfarande uppfyller villkoren för tillfällig skattefri användning av fordonet.

5 1.2.4 Tävlingsbruk 5 (12) Tävlingsbruk av fordon registrerat i en annan EES-stat Ett fordon som registrerats i en annan EES-stat förs in temporärt till Finland enbart för tävlingsbruk under högst 30 dagar och förs därefter ut ur landet. En anmälan om ibruktagande ska göras till Tullen med tullblankett nr 953. Användningen av fordonet kräver inte förflyttningstillstånd. En lista över EES-staterna finns i slutet av anvisningen. Tävlingsbruk av fordon registrerat i en annan stat än en EES-stat Ett utlandsregistrerat fordon förs in temporärt till Finland enbart för tävlingsbruk under högst 30 dagar och förs därefter ut ur landet. En anmälan om ibruktagande ska göras till Tullen med tullblankett nr 953. Om fordonet används av en person som är stadigvarande bosatt i Finland, kräver användningen av fordonet också förflyttningstillstånd. Tävlingsbruk av oregistrerat fordon Ett oregistrerat fordon används i Finland enbart för tävlingsändamål under en sammanhängande tid av högst 7 dagar. Fordonet behöver inte föras ut ur Finland efter användningen. En anmälan om ibruktagande ska göras till Tullen med tullblankett nr 953. Användningen av fordonet kräver också alltid förflyttningstillstånd. Användningen av fordonet i trafik förutsätter giltig trafikförsäkring. Det rekommenderas att föraren av fordonet kontrollerar omfattningen av försäkringsskyddet för fordonets trafikförsäkring. 1.3 Tillfällig skattefri användning av exportregistrerat fordon Ett i Finland exportregistrerat fordon får i regel inte användas i Finland före exporten. Fordonet kan ändå i utförselsyfte flyttas från överlåtelseorten till utförselorten. Fordonet kan också i samband med fordonsägarens utflyttning flyttas till ägarens hemort och därifrån till utförselorten. Ett i Finland exportregistrerat fordon kan tillfälligt användas i Finland av skäl som ska betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse. Denna bestämmelse har tolkats så att fordonet får användas i Finland högst 72 dagar. Användningen förutsätter att man ber att Tullen gör en anteckning om inrese- och utresedagarna i exportregistreringsdokumenten. Användningen av ett exportregistrerat fordon under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller omedelbart föregår flyttningen till landet förutsätter både en anmälan om ibruktagande till Tullen (tullblankett nr 953) och förflyttningstillstånd. Exportregistreringen upphör när fordonet förs in till Finland efter flyttningen. 1.4 Övrig tillämpning av tillfällig skattefri användning av fordon I bilskattelagen finns nio olika typer av fall i vilka tillfällig skattefri användning av fordon kan tillämpas.

6 6 (12) I de flesta fall förutsätter användningen av fordonet att en anmälan om ibruktagande (tullblankett nr 953) lämnas till Tullen, men i vissa fall förutsätter användningen ingen anmälan. Fordon som kommer från ett land utanför EU ska dessutom hänföras till ett tullförfarande Fall där användningen förutsätter en anmälan till Tullen 1. En i Finland stadigvarande bosatt person för temporärt in ett fordon till landet endast för service, reparation eller annan behandling. 2. Ett fordon som inte registreras i Finland införs till landet eller tas i bruk temporärt och användningen innebär endast försök forskningsändamål typbesiktning typgodkännande eller kortvarig demonstration. 3. Ett importerat fordon flyttas utan att det registreras i Finland från införselorten till någon annan ort i landet eller till utförselorten. 4. Ett i Finland oregistrerat fordon flyttas i utförselsyfte från överlåtelseorten till utförselorten. 5. Ett fordon försett med provnummerskyltar förflyttas medan den som fått provnummerintyget eller hans eller hennes företrädare finns i fordonet, förutsatt att förflyttningen hänför sig direkt till ett försök som gäller forskning eller produktutveckling i fråga om det fordon som tillhör den som erhållit provnummerintyg eller i fråga om dess anordningar till provkörning av fordonet för att säkerställa att det fungerar tekniskt till kortvarig förevisning av fordonet i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland till annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, utrustande för försäljning, export, reparation eller besiktning av fordonet Fall där användningen är tillåten utan anmälan till Tullen En i Finland stadigvarande bosatt person kan flytta ett som turistbil infört fordon i korta sträckor för service, reparation eller annat motsvarande ändamål om den utomlands stadigvarande bosatta personen tillfälligt inte själv kan köra fordonet. Rätt till tillfällig bilskattefrihet har också personer som studerar utomlands och vistas utomlands minst 185 dagar om året och kommer till Finland av skäl som med beaktande av omständigheterna ska betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse. Vistelsen anses vara kortare om den inte överskrider 72 dagar om året Skattefri användning av ett fordon registrerat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) högst 14 dagar (35 c i bilskattelagen) En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland får utan att betala skatt tillfälligt använda ett importerat fordon utan avbrott högst 14 dagar en gång per kalenderår, om fordonet är registrerat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-stater är medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein och Norge. I tidsfristen räknas också när andra personer som enligt 34 c 2 mom. hör till samma familj tillfälligt använder fordonet i Finland. En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Tullen innan fordonet börjar användas i Finland. Den av tullen bestyrkta anmälan ska finnas med när fordonet används.

7 7 (12) Om fordonets registrering i EES-staten upphör medan användningsrätten i övrigt är i kraft, kan användningen inte förlängas med ett förflyttningstillstånd utan användningsrätten upphör. Fordon som förts in för eget behov Skattefri användningsrätt gäller ett fordon som personen själv fört in till Finland. Fordonet kan användas i Finland också av andra personer som hör till samma familj. Skattefri användningsrätt gäller inte ett fordon som någon annan än personen själv eller en familjemedlem importerat. Rätten till tillfällig skattefri användning beror inte på om den som använder fordonet är dess ägare eller om användningen baserar sig på hyra, lån eller annan rätt att använda fordonet mot eller utan ersättning. Sammanhängande användningstid på högst 14 dagar en gång per kalenderår En fysisk person och hans eller hennes familj får använda samma fordon högst 14 dagar utan avbrott en gång per kalenderår. Användningsrätten är tidsbegränsad och varar högst den första användningsdagen och därpå följande 14 dagar. Om användningen börjar till exempel den 1 januari 2015 upphör användningsrätten senast den 15 januari Användningen ska ske utan avbrott. Fordonet får inte användas i flera perioder fastän de skulle infalla under de 14 dagarna efter den första användningsdagen. Användningen räknas in i det år under vilket användningen i Finland börjar. Om förutsättningarna för tillfällig skattefri användning upphör eller den utsatta tidsfristen går ut, ska fordonet föras ut ur landet, flyttas till ett friområde eller till någon annan av myndigheten utsedd plats, förstöras under myndighetens övervakning eller överlåtas till staten utan att denna förorsakas kostnader. I annat fall ska skatt betalas på fordonet. Familj Som familjemedlem räknas i regel maken/makan och deras ogifta barn som bor på samma adress och i samma hushåll. Med make eller maka jämställs den som fortgående lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i ett registrerat parförhållande. Anmälan till Tullen En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Tullen innan fordonet börjar användas i Finland. Anmälan kan göras via Tullens internetsidor med hjälp av ett webbaserat användargränssnitt. Anmälaren får en bekräftelse på anmälan till sin e-postadress. Trafikförsäkring Det rekommenderas att föraren av fordonet kontrollerar omfattningen av försäkringsskyddet i fordonets trafikförsäkring. En finländsk trafikförsäkrings försäkringsskydd är t.ex. i fråga om föraren mera täckande än i de flesta andra stater. En trafikförsäkring som tagits i en EES-annan stat kan vid behov kompletteras med en frivillig försäkring som ger tilläggsskydd t.ex. för föraren. Att påvisa användningsrätten med dokument Den som använder ett tillfälligt skattefritt fordon ska vid kontrollsituationer med dokument påvisa att det finns grunder för den tillfälliga skattefria användningen av fordonet. Han eller hon kan till exempel avkrävas den anmälan om användning av fordonet som Tullen bekräftat och en utredning om införseln av fordonet till Finland. Om den som fört in fordonet upplåter fordonet för att användas av en sådan

8 8 (12) person som har laglig rätt därtill, ska denna person ha nödvändiga dokument för att bevisa skattefriheten för den tillfälliga användningen av fordonet. Rätten till tillfällig skattefri användning förutsätter att fordonet är registrerat i en annan EES-stat. EESstater är medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein och Norge. >> EU-, EES-, Efta- och Schengenländerna Gå till tjänsten >> EES-fordon, högst 14 dagar 1.5 Överlåtelseförbud för fordon Ett fordon som förts in till landet tillfälligt bilskattefritt får inte säljas, hyras ut eller annars överlåtas och inte heller överlämnas för att användas av en person som är stadigvarande bosatt i Finland, om bilskatt inte har erlagts för fordonet eller skattepliktigheten inte har överförts så som det föreskrivs i 4 i bilskattelagen. Ett fordon som skadats kan utan hinder av vad som sagts ovan överlåtas till ett försäkringsbolag. Ett sådant fordon kan inte tas i bruk eller registreras i Finland, om inte den som tar i bruk eller registrerar fordonet betalar bilskatt för det. Fordonet kan förutom av importören användas av importörens stadigvarande utomlands bosatta familjemedlemmar samt också av sådana personer som själva är i den ställningen att de från utlandet skulle ha kunnat eller skulle kunna införa ett fordon för tillfällig användning. Fordonet kan emellertid föras av en annan person när fordonsinnehavaren åker med. 1.6 Skattepliktiga fordon enligt bilskattelagen Skattepliktiga fordon är enligt bilskattelagen personbilar, paketbilar, andra bilar med en egenmassa understigande kilogram, motorcyklar (kategorierna L 3e och L 4e ) samt trehjulingar och fyrhjulingar (L 5e och L 7e ). (Den fullständiga klassificeringen finns i fordonslagen 1090/2002). 1.7 Successiv inflyttning, dvs. ett fordon som använts tillfälligt skattefritt får en status som s.k. flyttfordon I bilskattelagen finns också bestämmelser om fordon som införs till landet som flyttgods, dvs. s.k. flyttfordon. Med inflyttande avses personer som flyttar från utlandet till Finland och bosätter sig här. De har på vissa villkor rätt att föra med sig ett s.k. flyttfordon. >> Anvisningar om införsel av flyttfordon finns på Tullens webbplats Införsel av flyttfordon till Finland > Finska tullen > Publikationer > Kundanvisningar > Bilbeskattning Muuttotavaroiden tuonti yhteisöön ennen omaa muuttoa (endast på finska) > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > THT - Tullin tiedotuksia > Tarkentavat ohjeet Tullfrihet och skattefrihet för flyttgods > Företag > Import > Kundanvisningar för import > Kundanvisning för import 22 s.pdf

9 9 (12) Nedsättning av skatten på ett flyttfordon beviljas på vissa villkor också till en person som före inflyttningen tillfälligt vistats i Finland (se villkoren i ovannämnda anvisning Införsel av flyttfordon till Finland). Med andra ord kan fordonet som personen tillfälligt skattefritt använt i Finland i vissa situationer börja betraktas som flyttfordon. Då ska personen omedelbart före ankomsten till Finland ha vistats utomlands minst ett år utan avbrott. Dessutom ska han eller hon utomlands ha haft fordonet i sin ägo eller i sådan besittning som leder till äganderätt och i sitt bruk minst sex månader omedelbart före ankomsten till Finland. Med ankomst till Finland avses den tidpunkt då personen första gången anländer till Finland för tillfällig vistelse. Under ett års tid före ankomsten till Finland får personen inte vistas i Finland på annat sätt än tillfälligt enligt 26 1 mom. bilskattelagen. Skattenedsättningen förutsätter också att fordonet förs in till Finland och anmäls för beskattning såsom flyttgods inom 18 månader efter början av den tillfälliga vistelsen. Ovan nämnda anmälningsskyldighet är en förutsättning för beskattningen som flyttfordon. Som flyttfordon betraktas således inte ett sådant i Finland använt fordon för vilket man inom utsatt tid inte lämnat in en tillbörlig skattedeklaration för flyttfordon.

10 10 (12) 2 Temporär import, dvs. helt tullfri och mervärdesskattefri användning 2.1 Fordon som införs från EU-området Tull eller mervärdesskatt behöver inte betalas för fordon som temporärt förs in till Finland från ett annat EU-land. 2.2 Tull- och mervärdesskattefrihet för fordon som införs för turistbruk från länder utanför EU Ett fordon som införs från ett land utanför EU-området för turistbruk ska hänföras till förfarandet för temporär import för att fordonet ska kunna användas tullfritt och mervärdesskattefritt. Bestämmelserna om förfarandet för temporär import finns i artiklarna i tullkodexen (förordning (EEG) nr 2913/92) och i artiklarna i tillämpningskodexen (förordning (EEG) nr 2454/93, ändring nr 993/2001). Tullfrihet och mervärdesskattefrihet för fordon som införs från länder utanför EU-området förutsätter att de stadgade tidsfristerna iakttas vid förfarandet för temporär import. Tidsfristen för avslutande av förfarandet för temporär import i fråga om fordon som används privat är följande: studerande: den tid som studeranden stannar på gemenskapens tullområde enbart för att studera. personer som genomför en uppgift av bestämd varaktighet: den tid som personen stannar på gemenskapens tullområde enbart för att genomföra uppgiften i fråga. andra personer: sex månader. Med tidsfristen för avslutande av förfarandet avses enligt huvudregeln den tid inom vilken fordonet ska föras ut ur EU:s område. Om avvikande omständigheter så kräver, kan tullmyndigheterna på den berörda personens begäran förlänga tidsfristen. Innan tidsfristen går ut ska kunden då kontakta närmaste tullkontor som verkställer bilbeskattning för att reda ut ärendet. Med privat bruk av fordon avses annat än kommersiellt bruk av fordon. Beakta att fordonet kan finnas på tullområdet bara samtidigt med tillståndshavaren. Om tillståndshavaren lämnar tullområdet för en tid utan fordonet, ska fordonet hänföras till någon annan godkänd tullbehandling för den tid tillståndshavaren är borta, och tidsfristen löper inte under denna tid. Om tillståndshavaren lämnar tullområdet utan transportmedlet ska detta i enlighet med syftet med förfarandet för temporär import bara ske tillfälligt så att det endast utgör ett kort avbrott i den tilltänkta temporära vistelsen på tullområdet. Till exempel när resanden gör en avstickare utanför tullområdet ska återkomsten till området göras med samma visum. Däremot motsvarar det inte lagens syfte om transportmedlet lämnas på tullområdet liksom i förvar hänfört till en annan godkänd tullbehandling, medan tillståndshavaren återvänder till sin stadigvarande boningssort och kommer sedan tillbaka hit till exempel på en ny semesterresa nästa år. OBS. Ett till Finland infört turistfordon omfattas alltid av bilskattelagens bestämmelser om tillfällig skattefri användning av fordon. När ett fordon införs från ett land utanför EU:s tullområde, omfattas det också av de ovan nämnda bestämmelserna i tullkodexen och tillämpningskodexen som gäller förfarandet för temporär import. Eftersom dessa bestämmelser är olika, kan det uppstå situationer då ett turistfordon kan användas bilskattefritt men inte tullfritt och mervärdesskattefritt eller tvärtom. Mera information ges av bilskatterådgivningen.

11 2.3 Fordon som införs från Åland 11 (12) Åland ingår inte i EU:s mervärdesskatteområde. Därför omfattas fordon som förs in från Åland till övriga Finland av samma bestämmelser som fordon som förs in från länder utanför EU. Till exempel tidsfristerna i bestämmelserna om temporär import med fullständig befrielse från importtullar tillämpas också på fordon som förs in från Åland till övriga Finland och dessa fordon får i regel inte användas på fastlandet av någon annan än en person som är stadigvarande bosatt på Åland eller utanför EUområdet. 3 Att beakta i samband med skattefri användning 3.1 Rätten till tillfällig skattefri användning påvisas med dokument En turist eller annan person som använder ett tillfälligt skattefritt fordon ska vid kontrollsituationer med dokument påvisa att han eller hon har rätt till den tillfälliga skattefria användningen av fordonet. Av honom eller henne kan t.ex. krävas ett intyg på att han eller hon är stadigvarande bosatt i utlandet. Om han eller hon överlåter fordonet i en sådan persons bruk som har laglig rätt därtill, ska denna person ha nödvändiga dokument för att bevisa skattefriheten av den tillfälliga användningen av fordonet. 3.2 Då förutsättningarna för användning av fordonet upphör eller tidsfristen går ut Om förutsättningarna för tillfällig skattefri användning upphör eller den utsatta tidsfristen går ut, ska fordonet föras ut ur landet, flyttas till ett friområde eller till någon annan av myndigheten utsedd plats, förstöras under myndighetens övervakning eller överlåtas till staten utan att denna förorsakas kostnader. I annat fall ska skatt betalas på fordonet. 3.3 Följderna av försummelser Användning av fordonet kan förhindras om det framgår att det används mot ovan nämnda bestämmelser. Fordonet kan också tas ur trafik. Förfarandet är detsamma om fordonet inte har förts ut ur landet inom utsatt tid. Försummelse att iaktta bestämmelserna kan leda till felavgift, förhöjd skatt eller t.o.m. till åtal för skattebedrägeri. 4 Förfrågningar Mera information om införsel, förtullning och bilbeskattning av fordon samt om nödvändiga dokument ges av bilskatterådgivningen, tfn >> Förfrågningar besvaras av bilskatterådgivningen, tfn Man kan också skicka frågor till bilskatterådgivningen med den elektroniska blanketten på adressen >> Bilbeskattningsblanketter på Tullens webbplats > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Bilbeskattningsblanketter för privatpersoner och företag >> De tullkontor som verkställer bilbeskattning tar emot skattedeklarationer och besvarar frågor om anhängiga ärenden. Tullkontorens kontaktuppgifter och öppettider finns på Tullens webbplats > Kontakta oss > Bilbeskattning

12 >> Tullens kundanvisningar på nätet > Finska tullen > Publikationer > Kundanvisningar > Företag > Import > Kundanvisningar för import >> Författningarna finns i den elektroniska författningssamlingen på Finlex 12 (12) EU-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-staterna är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Kundanvisning www.tulli.fi April 2012 8 Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Denna broschyr gäller tull- och bilbeskattning av varor som de inflyttande tar med sig till Finland. Följande

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Bestämmelserna om flyttsakstullfrihet är olika beroende på om du betraktas som Inflyttare eller Återvändare. Under rubriken Villkor

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU FAKTABLAD Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU När du flyttar till Sverige från ett land utanför EU betraktas du antingen som Inflyttare eller Återvändare. Eftersom bestämmelserna

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 "

Tävlingsvillkor för Tetris nya 20 Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 " ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar mellan kl. 11.00 den 5 februari 2015 och kl. 23.59 den 31 mars 2015 en tävling kallad "Tetris nya

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2014 505/2014 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer