Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland"

Transkript

1 Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Med tillfällig skattefri användning av fordon kan avses antingen tillfällig bilskattefri användning av fordon eller tillfällig tull- och mervärdesskattefri användning av fordon. Tillfällig bilskattefri användning grundar sig på bilskattelagens bestämmelser, som tillämpas både på fordon som förs in till Finland från EU-området och på fordon som förs in till Finland från länder utanför EU-området. I fråga om fordon från länder utanför EU-området tillämpas också gemenskapsbestämmelserna om förfarandet för temporär import med befrielse från tull och mervärdesskatt. I denna anvisning finns information om förutsättningarna för såväl tillfällig bilskattefri användning av fordon som förfarandet för temporär import. 1 Tillfällig bilskattefri användning 1.1 Rätt till tillfällig användning av fordon person som är stadigvarande bosatt utanför Finland En person som är stadigvarande bosatt utanför Finland får under vissa förutsättningar i Finland använda ett fordon som inte beskattats här. Omfattningen av användningsrätten beror på om fordonet införts för eget bruk (s.k. turistfordon) eller om fordonet används i affärsverksamhet Användning av ett s.k. turistfordon När en privatperson som är stadigvarande bosatt i en annan stat än Finland temporärt bilskattefritt för in ett fordon till Finland för eget bruk, talas det om en s.k. turistbil. Tillfällig användning av fordonet utan betalning av bilskatt är möjlig på följande villkor: Fordonet är registrerat utanför Finland och registreringen är i kraft. Fordonet får inom loppet av en tolvmånadersperiod användas under en sammanhängande eller inte sammanhängande tid av högst sex månader. Användningen av fordonet har inte samband med att fordonet köps till Finland. Då fordonet används i Finland ska det ha en trafikförsäkring som är giltig i Finland. Villkoren för befrielse från bilskatt är desamma för en person som kommer från Europeiska unionens (EU:s) område som för en person som kommer från ett land utanför detta område.

2 Bestämmelser beträffande tidsfrister 2 (12) Tullen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer förlänga den sex månader långa tidsfristen för skattefri användning av ett fordon med högst ett år. Ansökan om förlängning ska lämnas till det tullkontor närmast vistelseorten som verkställer bilbeskattning, innan tidsfristen på sex månader gått ut. En person som vid sin ankomst till Finland har för avsikt att vistas här längre än sex månader ska för att klarlägga användningsrätten till bilen i fråga kontakta ett tullkontor som verkställer bilbeskattning. Tullens bilbeskattning ger vid behov handledning vid ansökan om förlängning av tidsfristen. Om tidsfristen har förlängts kan fordonet tas i bruk på nytt i Finland tidigast sex månader efter att den förlängda tidsfristen har gått ut. Kravet på tidsfristen enligt punkt ovan tillämpas inte på ett utlandsregistrerat fordon som tillhör en i utlandet stadigvarande bosatt, i Finland arbetande person, om han eller hon med sitt fordon regelbundet avlägsnar sig till sin boningsort i en annan stat. Kravet på tidsfristen tillämpas inte heller på ett utlandsregistrerat fordon som införs av en person som vistas i Finland enbart på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt men som själv är stadigvarande bosatt i en annan stat. Studeranden ska dock anmäla detta till skattemyndigheten senast inom sex månader. Dessutom ska han eller hon varje termin eller vid sådana andra tidpunkter som skattemyndigheten bestämmer lämna utredning om sina studier Användning av utlandsregistrerat fordon i företagsverksamhet När en person som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland för in ett utlandsregistrerat fordon för att användas i ett sådant företags verksamhet som inte är etablerat i Finland, får fordonet användas i Finland under högst sju månader. Denna tid kan inte förlängas genom Tullens beslut. Detsamma gäller också användning av bil i samband med verksamhet som en internationell organisation eller annan sammanslutning som inte är etablerad i Finland idkar i landet En persons stadigvarande boningsort Med en persons stadigvarande boningsort avses den ort där personen bor under minst 185 dagar per kalenderår, beräknat enligt sådan personlig yrkesmässig och annan anknytning som personen har till orten. Om en person vistas på orter i två eller flera stater, ska som hans eller hennes stadigvarande boningsort betraktas den ort dit han eller hon av personliga orsaker återkommer regelbundet. Vid bedömningen av vad som är personliga orsaker kan även arbetets art och varaktighet samt andra särskilda omständigheter beaktas. Personen behöver inte återkomma till den andra staten om han eller hon vistas i Finland för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet. Tullen kan på de villkor den bestämmer för högst ett år åt gången meddela ett beslut om i vilken stat personens bosättningsort ska anses vara belägen enligt framställda utredningar. Den stadigvarande boningsorten ska inte anses ha förändrats för en person som vistas i Finland eller i något annat land på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt.

3 3 (12) 1.2 Rätt till tillfällig användning av fordon person som är stadigvarande bosatt i Finland En person som är stadigvarande bosatt i Finland får i regel inte ens tillfälligt använda ett utlandsregistrerat fordon i trafik i Finland utan att betala bilskatt för fordonet. I vissa undantagsfall är sådan användning dock tillåtet. >> Mera information om förflyttningstillstånd finns på Trafiksäkerhetsverkets (Trafis) webbplats Bilskattepliktiga fordon som kommer att registreras i Finland Ett fordon som kommer att registreras i Finland kan användas i högst tre månader utan att betala skatt. Detta förutsätter att en anmälan om ibruktagande av fordonet lämnas till Tullen innan användningen av fordonet i Finland börjar. Anmälan om ibruktagande kan göras elektroniskt för fordon som kommer att registreras i Finland. >> Gör en anmälan om ibruktagande > På svenska > Privatpersoner > Bilbeskattning > Anmälan om ibruktagande Om fordonet inte har en gällande registrering inom EES-området, behövs också förflyttningstillstånd. Den av Tullen bestyrkta anmälan om ibruktagande ska finnas med i fordonet då det används (EESstaterna, se närmare i slutet av anvisningen). Ett fordon som tidigare exportregistrerats i Finland får efter flyttningen till Finland inte användas alls i trafik utan förflyttningstillstånd (se närmare punkt 1.3 nedan). Därtill ska fordonet ha en trafikförsäkring som gäller i Finland. En finländsk trafikförsäkrings försäkringsskydd är till en viss del mera omfattande än försäkringsskyddet enligt andra EES-staters trafikförsäkringar. Om man vill ha en finländsk trafikförsäkring för fordonet, ska också ett förflyttningstillstånd skaffas för det. Fordonet ska anmälas till beskattning inom fem dagar efter bekräftande av anmälan om ibruktagande, annars upphör rätten att använda fordonet i trafik. Rätten att använda fordonet skattefritt upphör också på bilskattens förfallodag eller den dag då bilbeskattningen återkallas. Om beskattningen av fordonet återkallas, tas hos den skattskyldige ut samma avgift som för Tullens förhandsavgörande (150 euro år 2014) samt som bilskatt fem procent av den skatt som borde ha betalats för fordonet om beskattningen hade slutförts. Bilskatt som betalats med anledning av återkallandet beaktas inte om fordonet beskattas senare. Anmälan om ibruktagande kan göras för flera än bara ett fordon åt gången. Användningsrätten upphör inte när äganderätten till fordonet överförs. Det bör dock beaktas att en finländsk trafikförsäkrings giltighetstid upphör när äganderätten till fordonet överförs Företagsfordon

4 4 (12) En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i en annan stat än Finland, kan utan att betala skatt temporärt använda ett i landet där arbetsplatsen finns permanent registrerat fordon som arbetsgivaren äger eller innehar för trafik i Finland, uteslutande för skötseln av sina arbetsuppgifter. Användningen kan anses vara temporär om fordonet återförs till registreringsstaten efter varje arbetsuppdrag. Som temporär användning kan dock betraktas högst tre dygns oavbruten användning av fordonet per gång i Finland. Användningen av fordonet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen betraktas inte som skötsel av arbetsuppgifter. Innan fordonet börjar användas i trafik ska en anmälan om det göras till tullmyndigheten med tullblankett nr 24, som bekräftas av tullmyndigheten som mottagen. När fordonet används i trafik ska den bekräftade anmälan vara med i fordonet Tjänstefordon Tillfällig skattefri användning av tjänstefordon gäller personer som bor i Finland, arbetar i en annan stat och använder ett fordon i båda staterna. Med stöd av denna bestämmelse kan en i Finland stadigvarande bosatt person under vissa förutsättningar temporärt använda ett permanent i utlandet registrerat fordon i Finland utan att betala bilskatt för fordonet. Den tillfälliga skattefria användningen förutsätter att personen i fråga arbetar i en sådan arbetsgivares tjänst som har ett fast driftställe i utlandet. Fordonet ska ägas eller innehas av arbetsgivaren och det ska vara registrerat i det land där arbetsgivaren är etablerad. Dessutom ska rätten att använda fordonet grunda sig på arbetsavtalet t.ex. i form av bilförmån. Fordonet ska ha en trafikförsäkring som gäller i Finland. Tillfällig skattefri användning av tjänstefordon skiljer sig från tillfällig skattefri användning av s.k. företagsfordon i det att företagsfordonet kan användas endast för arbetsuppgifter. Användningen av tjänstefordon är inte bunden till skötseln av arbetsuppgifter utan fordonet kan också användas för privata ändamål. Fordonet får inte överlåtas för att användas av någon annan person som är stadigvarande bosatt i Finland. Familjemedlemmars användningsrätt Arbetstagarens eller yrkesutövarens familjemedlemmar har dock rätt att tillfälligt använda fordonet i trafik i Finland utan att betala skatt. Till personens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som alla bor i gemensamt hushåll med personen. Med make eller maka jämställs den som fortgående lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i ett registrerat parförhållande. Användningstid Användningen i Finland anses vara tillfällig om den person som fått tillstånd att använda tjänstefordonet skattefritt och personens familj under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat. Om fordonet används både i Finland och utomlands under en och samma dag, anses det att fordonet har använts utomlands. Användningen av fordonet kräver Tullens tillstånd som kan sökas med tullblankett nr 17. Tillståndet kan beviljas för 12 månader. Tillståndet kan förnyas om sökanden fortfarande uppfyller villkoren för tillfällig skattefri användning av fordonet.

5 1.2.4 Tävlingsbruk 5 (12) Tävlingsbruk av fordon registrerat i en annan EES-stat Ett fordon som registrerats i en annan EES-stat förs in temporärt till Finland enbart för tävlingsbruk under högst 30 dagar och förs därefter ut ur landet. En anmälan om ibruktagande ska göras till Tullen med tullblankett nr 953. Användningen av fordonet kräver inte förflyttningstillstånd. En lista över EES-staterna finns i slutet av anvisningen. Tävlingsbruk av fordon registrerat i en annan stat än en EES-stat Ett utlandsregistrerat fordon förs in temporärt till Finland enbart för tävlingsbruk under högst 30 dagar och förs därefter ut ur landet. En anmälan om ibruktagande ska göras till Tullen med tullblankett nr 953. Om fordonet används av en person som är stadigvarande bosatt i Finland, kräver användningen av fordonet också förflyttningstillstånd. Tävlingsbruk av oregistrerat fordon Ett oregistrerat fordon används i Finland enbart för tävlingsändamål under en sammanhängande tid av högst 7 dagar. Fordonet behöver inte föras ut ur Finland efter användningen. En anmälan om ibruktagande ska göras till Tullen med tullblankett nr 953. Användningen av fordonet kräver också alltid förflyttningstillstånd. Användningen av fordonet i trafik förutsätter giltig trafikförsäkring. Det rekommenderas att föraren av fordonet kontrollerar omfattningen av försäkringsskyddet för fordonets trafikförsäkring. 1.3 Tillfällig skattefri användning av exportregistrerat fordon Ett i Finland exportregistrerat fordon får i regel inte användas i Finland före exporten. Fordonet kan ändå i utförselsyfte flyttas från överlåtelseorten till utförselorten. Fordonet kan också i samband med fordonsägarens utflyttning flyttas till ägarens hemort och därifrån till utförselorten. Ett i Finland exportregistrerat fordon kan tillfälligt användas i Finland av skäl som ska betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse. Denna bestämmelse har tolkats så att fordonet får användas i Finland högst 72 dagar. Användningen förutsätter att man ber att Tullen gör en anteckning om inrese- och utresedagarna i exportregistreringsdokumenten. Användningen av ett exportregistrerat fordon under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller omedelbart föregår flyttningen till landet förutsätter både en anmälan om ibruktagande till Tullen (tullblankett nr 953) och förflyttningstillstånd. Exportregistreringen upphör när fordonet förs in till Finland efter flyttningen. 1.4 Övrig tillämpning av tillfällig skattefri användning av fordon I bilskattelagen finns nio olika typer av fall i vilka tillfällig skattefri användning av fordon kan tillämpas.

6 6 (12) I de flesta fall förutsätter användningen av fordonet att en anmälan om ibruktagande (tullblankett nr 953) lämnas till Tullen, men i vissa fall förutsätter användningen ingen anmälan. Fordon som kommer från ett land utanför EU ska dessutom hänföras till ett tullförfarande Fall där användningen förutsätter en anmälan till Tullen 1. En i Finland stadigvarande bosatt person för temporärt in ett fordon till landet endast för service, reparation eller annan behandling. 2. Ett fordon som inte registreras i Finland införs till landet eller tas i bruk temporärt och användningen innebär endast försök forskningsändamål typbesiktning typgodkännande eller kortvarig demonstration. 3. Ett importerat fordon flyttas utan att det registreras i Finland från införselorten till någon annan ort i landet eller till utförselorten. 4. Ett i Finland oregistrerat fordon flyttas i utförselsyfte från överlåtelseorten till utförselorten. 5. Ett fordon försett med provnummerskyltar förflyttas medan den som fått provnummerintyget eller hans eller hennes företrädare finns i fordonet, förutsatt att förflyttningen hänför sig direkt till ett försök som gäller forskning eller produktutveckling i fråga om det fordon som tillhör den som erhållit provnummerintyg eller i fråga om dess anordningar till provkörning av fordonet för att säkerställa att det fungerar tekniskt till kortvarig förevisning av fordonet i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland till annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, utrustande för försäljning, export, reparation eller besiktning av fordonet Fall där användningen är tillåten utan anmälan till Tullen En i Finland stadigvarande bosatt person kan flytta ett som turistbil infört fordon i korta sträckor för service, reparation eller annat motsvarande ändamål om den utomlands stadigvarande bosatta personen tillfälligt inte själv kan köra fordonet. Rätt till tillfällig bilskattefrihet har också personer som studerar utomlands och vistas utomlands minst 185 dagar om året och kommer till Finland av skäl som med beaktande av omständigheterna ska betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse. Vistelsen anses vara kortare om den inte överskrider 72 dagar om året Skattefri användning av ett fordon registrerat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) högst 14 dagar (35 c i bilskattelagen) En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland får utan att betala skatt tillfälligt använda ett importerat fordon utan avbrott högst 14 dagar en gång per kalenderår, om fordonet är registrerat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-stater är medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein och Norge. I tidsfristen räknas också när andra personer som enligt 34 c 2 mom. hör till samma familj tillfälligt använder fordonet i Finland. En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Tullen innan fordonet börjar användas i Finland. Den av tullen bestyrkta anmälan ska finnas med när fordonet används.

7 7 (12) Om fordonets registrering i EES-staten upphör medan användningsrätten i övrigt är i kraft, kan användningen inte förlängas med ett förflyttningstillstånd utan användningsrätten upphör. Fordon som förts in för eget behov Skattefri användningsrätt gäller ett fordon som personen själv fört in till Finland. Fordonet kan användas i Finland också av andra personer som hör till samma familj. Skattefri användningsrätt gäller inte ett fordon som någon annan än personen själv eller en familjemedlem importerat. Rätten till tillfällig skattefri användning beror inte på om den som använder fordonet är dess ägare eller om användningen baserar sig på hyra, lån eller annan rätt att använda fordonet mot eller utan ersättning. Sammanhängande användningstid på högst 14 dagar en gång per kalenderår En fysisk person och hans eller hennes familj får använda samma fordon högst 14 dagar utan avbrott en gång per kalenderår. Användningsrätten är tidsbegränsad och varar högst den första användningsdagen och därpå följande 14 dagar. Om användningen börjar till exempel den 1 januari 2015 upphör användningsrätten senast den 15 januari Användningen ska ske utan avbrott. Fordonet får inte användas i flera perioder fastän de skulle infalla under de 14 dagarna efter den första användningsdagen. Användningen räknas in i det år under vilket användningen i Finland börjar. Om förutsättningarna för tillfällig skattefri användning upphör eller den utsatta tidsfristen går ut, ska fordonet föras ut ur landet, flyttas till ett friområde eller till någon annan av myndigheten utsedd plats, förstöras under myndighetens övervakning eller överlåtas till staten utan att denna förorsakas kostnader. I annat fall ska skatt betalas på fordonet. Familj Som familjemedlem räknas i regel maken/makan och deras ogifta barn som bor på samma adress och i samma hushåll. Med make eller maka jämställs den som fortgående lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i ett registrerat parförhållande. Anmälan till Tullen En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Tullen innan fordonet börjar användas i Finland. Anmälan kan göras via Tullens internetsidor med hjälp av ett webbaserat användargränssnitt. Anmälaren får en bekräftelse på anmälan till sin e-postadress. Trafikförsäkring Det rekommenderas att föraren av fordonet kontrollerar omfattningen av försäkringsskyddet i fordonets trafikförsäkring. En finländsk trafikförsäkrings försäkringsskydd är t.ex. i fråga om föraren mera täckande än i de flesta andra stater. En trafikförsäkring som tagits i en EES-annan stat kan vid behov kompletteras med en frivillig försäkring som ger tilläggsskydd t.ex. för föraren. Att påvisa användningsrätten med dokument Den som använder ett tillfälligt skattefritt fordon ska vid kontrollsituationer med dokument påvisa att det finns grunder för den tillfälliga skattefria användningen av fordonet. Han eller hon kan till exempel avkrävas den anmälan om användning av fordonet som Tullen bekräftat och en utredning om införseln av fordonet till Finland. Om den som fört in fordonet upplåter fordonet för att användas av en sådan

8 8 (12) person som har laglig rätt därtill, ska denna person ha nödvändiga dokument för att bevisa skattefriheten för den tillfälliga användningen av fordonet. Rätten till tillfällig skattefri användning förutsätter att fordonet är registrerat i en annan EES-stat. EESstater är medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein och Norge. >> EU-, EES-, Efta- och Schengenländerna Gå till tjänsten >> EES-fordon, högst 14 dagar 1.5 Överlåtelseförbud för fordon Ett fordon som förts in till landet tillfälligt bilskattefritt får inte säljas, hyras ut eller annars överlåtas och inte heller överlämnas för att användas av en person som är stadigvarande bosatt i Finland, om bilskatt inte har erlagts för fordonet eller skattepliktigheten inte har överförts så som det föreskrivs i 4 i bilskattelagen. Ett fordon som skadats kan utan hinder av vad som sagts ovan överlåtas till ett försäkringsbolag. Ett sådant fordon kan inte tas i bruk eller registreras i Finland, om inte den som tar i bruk eller registrerar fordonet betalar bilskatt för det. Fordonet kan förutom av importören användas av importörens stadigvarande utomlands bosatta familjemedlemmar samt också av sådana personer som själva är i den ställningen att de från utlandet skulle ha kunnat eller skulle kunna införa ett fordon för tillfällig användning. Fordonet kan emellertid föras av en annan person när fordonsinnehavaren åker med. 1.6 Skattepliktiga fordon enligt bilskattelagen Skattepliktiga fordon är enligt bilskattelagen personbilar, paketbilar, andra bilar med en egenmassa understigande kilogram, motorcyklar (kategorierna L 3e och L 4e ) samt trehjulingar och fyrhjulingar (L 5e och L 7e ). (Den fullständiga klassificeringen finns i fordonslagen 1090/2002). 1.7 Successiv inflyttning, dvs. ett fordon som använts tillfälligt skattefritt får en status som s.k. flyttfordon I bilskattelagen finns också bestämmelser om fordon som införs till landet som flyttgods, dvs. s.k. flyttfordon. Med inflyttande avses personer som flyttar från utlandet till Finland och bosätter sig här. De har på vissa villkor rätt att föra med sig ett s.k. flyttfordon. >> Anvisningar om införsel av flyttfordon finns på Tullens webbplats Införsel av flyttfordon till Finland > Finska tullen > Publikationer > Kundanvisningar > Bilbeskattning Muuttotavaroiden tuonti yhteisöön ennen omaa muuttoa (endast på finska) > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > THT - Tullin tiedotuksia > Tarkentavat ohjeet Tullfrihet och skattefrihet för flyttgods > Företag > Import > Kundanvisningar för import > Kundanvisning för import 22 s.pdf

9 9 (12) Nedsättning av skatten på ett flyttfordon beviljas på vissa villkor också till en person som före inflyttningen tillfälligt vistats i Finland (se villkoren i ovannämnda anvisning Införsel av flyttfordon till Finland). Med andra ord kan fordonet som personen tillfälligt skattefritt använt i Finland i vissa situationer börja betraktas som flyttfordon. Då ska personen omedelbart före ankomsten till Finland ha vistats utomlands minst ett år utan avbrott. Dessutom ska han eller hon utomlands ha haft fordonet i sin ägo eller i sådan besittning som leder till äganderätt och i sitt bruk minst sex månader omedelbart före ankomsten till Finland. Med ankomst till Finland avses den tidpunkt då personen första gången anländer till Finland för tillfällig vistelse. Under ett års tid före ankomsten till Finland får personen inte vistas i Finland på annat sätt än tillfälligt enligt 26 1 mom. bilskattelagen. Skattenedsättningen förutsätter också att fordonet förs in till Finland och anmäls för beskattning såsom flyttgods inom 18 månader efter början av den tillfälliga vistelsen. Ovan nämnda anmälningsskyldighet är en förutsättning för beskattningen som flyttfordon. Som flyttfordon betraktas således inte ett sådant i Finland använt fordon för vilket man inom utsatt tid inte lämnat in en tillbörlig skattedeklaration för flyttfordon.

10 10 (12) 2 Temporär import, dvs. helt tullfri och mervärdesskattefri användning 2.1 Fordon som införs från EU-området Tull eller mervärdesskatt behöver inte betalas för fordon som temporärt förs in till Finland från ett annat EU-land. 2.2 Tull- och mervärdesskattefrihet för fordon som införs för turistbruk från länder utanför EU Ett fordon som införs från ett land utanför EU-området för turistbruk ska hänföras till förfarandet för temporär import för att fordonet ska kunna användas tullfritt och mervärdesskattefritt. Bestämmelserna om förfarandet för temporär import finns i artiklarna i tullkodexen (förordning (EEG) nr 2913/92) och i artiklarna i tillämpningskodexen (förordning (EEG) nr 2454/93, ändring nr 993/2001). Tullfrihet och mervärdesskattefrihet för fordon som införs från länder utanför EU-området förutsätter att de stadgade tidsfristerna iakttas vid förfarandet för temporär import. Tidsfristen för avslutande av förfarandet för temporär import i fråga om fordon som används privat är följande: studerande: den tid som studeranden stannar på gemenskapens tullområde enbart för att studera. personer som genomför en uppgift av bestämd varaktighet: den tid som personen stannar på gemenskapens tullområde enbart för att genomföra uppgiften i fråga. andra personer: sex månader. Med tidsfristen för avslutande av förfarandet avses enligt huvudregeln den tid inom vilken fordonet ska föras ut ur EU:s område. Om avvikande omständigheter så kräver, kan tullmyndigheterna på den berörda personens begäran förlänga tidsfristen. Innan tidsfristen går ut ska kunden då kontakta närmaste tullkontor som verkställer bilbeskattning för att reda ut ärendet. Med privat bruk av fordon avses annat än kommersiellt bruk av fordon. Beakta att fordonet kan finnas på tullområdet bara samtidigt med tillståndshavaren. Om tillståndshavaren lämnar tullområdet för en tid utan fordonet, ska fordonet hänföras till någon annan godkänd tullbehandling för den tid tillståndshavaren är borta, och tidsfristen löper inte under denna tid. Om tillståndshavaren lämnar tullområdet utan transportmedlet ska detta i enlighet med syftet med förfarandet för temporär import bara ske tillfälligt så att det endast utgör ett kort avbrott i den tilltänkta temporära vistelsen på tullområdet. Till exempel när resanden gör en avstickare utanför tullområdet ska återkomsten till området göras med samma visum. Däremot motsvarar det inte lagens syfte om transportmedlet lämnas på tullområdet liksom i förvar hänfört till en annan godkänd tullbehandling, medan tillståndshavaren återvänder till sin stadigvarande boningssort och kommer sedan tillbaka hit till exempel på en ny semesterresa nästa år. OBS. Ett till Finland infört turistfordon omfattas alltid av bilskattelagens bestämmelser om tillfällig skattefri användning av fordon. När ett fordon införs från ett land utanför EU:s tullområde, omfattas det också av de ovan nämnda bestämmelserna i tullkodexen och tillämpningskodexen som gäller förfarandet för temporär import. Eftersom dessa bestämmelser är olika, kan det uppstå situationer då ett turistfordon kan användas bilskattefritt men inte tullfritt och mervärdesskattefritt eller tvärtom. Mera information ges av bilskatterådgivningen.

11 2.3 Fordon som införs från Åland 11 (12) Åland ingår inte i EU:s mervärdesskatteområde. Därför omfattas fordon som förs in från Åland till övriga Finland av samma bestämmelser som fordon som förs in från länder utanför EU. Till exempel tidsfristerna i bestämmelserna om temporär import med fullständig befrielse från importtullar tillämpas också på fordon som förs in från Åland till övriga Finland och dessa fordon får i regel inte användas på fastlandet av någon annan än en person som är stadigvarande bosatt på Åland eller utanför EUområdet. 3 Att beakta i samband med skattefri användning 3.1 Rätten till tillfällig skattefri användning påvisas med dokument En turist eller annan person som använder ett tillfälligt skattefritt fordon ska vid kontrollsituationer med dokument påvisa att han eller hon har rätt till den tillfälliga skattefria användningen av fordonet. Av honom eller henne kan t.ex. krävas ett intyg på att han eller hon är stadigvarande bosatt i utlandet. Om han eller hon överlåter fordonet i en sådan persons bruk som har laglig rätt därtill, ska denna person ha nödvändiga dokument för att bevisa skattefriheten av den tillfälliga användningen av fordonet. 3.2 Då förutsättningarna för användning av fordonet upphör eller tidsfristen går ut Om förutsättningarna för tillfällig skattefri användning upphör eller den utsatta tidsfristen går ut, ska fordonet föras ut ur landet, flyttas till ett friområde eller till någon annan av myndigheten utsedd plats, förstöras under myndighetens övervakning eller överlåtas till staten utan att denna förorsakas kostnader. I annat fall ska skatt betalas på fordonet. 3.3 Följderna av försummelser Användning av fordonet kan förhindras om det framgår att det används mot ovan nämnda bestämmelser. Fordonet kan också tas ur trafik. Förfarandet är detsamma om fordonet inte har förts ut ur landet inom utsatt tid. Försummelse att iaktta bestämmelserna kan leda till felavgift, förhöjd skatt eller t.o.m. till åtal för skattebedrägeri. 4 Förfrågningar Mera information om införsel, förtullning och bilbeskattning av fordon samt om nödvändiga dokument ges av bilskatterådgivningen, tfn >> Förfrågningar besvaras av bilskatterådgivningen, tfn Man kan också skicka frågor till bilskatterådgivningen med den elektroniska blanketten på adressen >> Bilbeskattningsblanketter på Tullens webbplats > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Bilbeskattningsblanketter för privatpersoner och företag >> De tullkontor som verkställer bilbeskattning tar emot skattedeklarationer och besvarar frågor om anhängiga ärenden. Tullkontorens kontaktuppgifter och öppettider finns på Tullens webbplats > Kontakta oss > Bilbeskattning

12 >> Tullens kundanvisningar på nätet > Finska tullen > Publikationer > Kundanvisningar > Företag > Import > Kundanvisningar för import >> Författningarna finns i den elektroniska författningssamlingen på Finlex 12 (12) EU-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-staterna är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Kundanvisning www.tulli.fi April 2012 8 Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Denna broschyr gäller tull- och bilbeskattning av varor som de inflyttande tar med sig till Finland. Följande

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Kundanvisning om punktbeskattning 3 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker www.tulli.fi 25.6.2014 Ersätter anvisningen från februari 2014 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Sedan början

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

RP 34/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

RP 34/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bilskattelagen ändras. Beskattningsförfarandet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundanvisning om punktbeskattning 27 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar www.tulli.fi Februari 2013 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 september 2001 Nr 762 771 INNEHÅLL Nr Sidan 762 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 december 2011 1317/2011 Lag om ändring av fordonsskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Bestämmelserna om flyttsakstullfrihet är olika beroende på om du betraktas som Inflyttare eller Återvändare. Under rubriken Villkor

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU FAKTABLAD Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU När du flyttar till Sverige från ett land utanför EU betraktas du antingen som Inflyttare eller Återvändare. Eftersom bestämmelserna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1994 rd- RP 77 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l och 6 lagen om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.; SFS 2008:1413 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Gruppen för sjukvårdsersättningar Anvisning 20.9.2013 Artikel 20 i EU-förordning 883/2004, artikel 26 i EU-förordning 987/2009 och 14 i lag 352/2010 TILLSTÅND ATT

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Utöver uppgifterna i säkerhetsdatabladet lämnas följande uppgifter till kemikalieproduktregistret:

Utöver uppgifterna i säkerhetsdatabladet lämnas följande uppgifter till kemikalieproduktregistret: 965/2011 3 Bilaga 1 ANVISNINGAR FÖR LÄMNANDE AV UPPGIFTER Lämnandet av uppgifter om kemikalier till Säkerhets- och kemikalieverket är ett nationellt förfarande, genom vilket man på samma gång uppfyller

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer