Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland"

Transkript

1 Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Med tillfällig skattefri användning av fordon kan avses antingen tillfällig bilskattefri användning av fordon eller tillfällig tull- och mervärdesskattefri användning av fordon. Tillfällig bilskattefri användning grundar sig på bilskattelagens bestämmelser, som tillämpas både på fordon som förs in till Finland från EU-området och på fordon som förs in till Finland från länder utanför EU-området. I fråga om fordon från länder utanför EU-området tillämpas också gemenskapsbestämmelserna om förfarandet för temporär import med befrielse från tull och mervärdesskatt. I denna anvisning finns information om förutsättningarna för såväl tillfällig bilskattefri användning av fordon som förfarandet för temporär import. 1 Tillfällig bilskattefri användning 1.1 Rätt till tillfällig användning av fordon person som är stadigvarande bosatt utanför Finland En person som är stadigvarande bosatt utanför Finland får under vissa förutsättningar i Finland använda ett fordon som inte beskattats här. Omfattningen av användningsrätten beror på om fordonet införts för eget bruk (s.k. turistfordon) eller om fordonet används i affärsverksamhet Användning av ett s.k. turistfordon När en privatperson som är stadigvarande bosatt i en annan stat än Finland temporärt bilskattefritt för in ett fordon till Finland för eget bruk, talas det om en s.k. turistbil. Tillfällig användning av fordonet utan betalning av bilskatt är möjlig på följande villkor: Fordonet är registrerat utanför Finland och registreringen är i kraft. Fordonet får inom loppet av en tolvmånadersperiod användas under en sammanhängande eller inte sammanhängande tid av högst sex månader. Användningen av fordonet har inte samband med att fordonet köps till Finland. Då fordonet används i Finland ska det ha en trafikförsäkring som är giltig i Finland. Villkoren för befrielse från bilskatt är desamma för en person som kommer från Europeiska unionens (EU:s) område som för en person som kommer från ett land utanför detta område.

2 Bestämmelser beträffande tidsfrister 2 (12) Tullen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer förlänga den sex månader långa tidsfristen för skattefri användning av ett fordon med högst ett år. Ansökan om förlängning ska lämnas till det tullkontor närmast vistelseorten som verkställer bilbeskattning, innan tidsfristen på sex månader gått ut. En person som vid sin ankomst till Finland har för avsikt att vistas här längre än sex månader ska för att klarlägga användningsrätten till bilen i fråga kontakta ett tullkontor som verkställer bilbeskattning. Tullens bilbeskattning ger vid behov handledning vid ansökan om förlängning av tidsfristen. Om tidsfristen har förlängts kan fordonet tas i bruk på nytt i Finland tidigast sex månader efter att den förlängda tidsfristen har gått ut. Kravet på tidsfristen enligt punkt ovan tillämpas inte på ett utlandsregistrerat fordon som tillhör en i utlandet stadigvarande bosatt, i Finland arbetande person, om han eller hon med sitt fordon regelbundet avlägsnar sig till sin boningsort i en annan stat. Kravet på tidsfristen tillämpas inte heller på ett utlandsregistrerat fordon som införs av en person som vistas i Finland enbart på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt men som själv är stadigvarande bosatt i en annan stat. Studeranden ska dock anmäla detta till skattemyndigheten senast inom sex månader. Dessutom ska han eller hon varje termin eller vid sådana andra tidpunkter som skattemyndigheten bestämmer lämna utredning om sina studier Användning av utlandsregistrerat fordon i företagsverksamhet När en person som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland för in ett utlandsregistrerat fordon för att användas i ett sådant företags verksamhet som inte är etablerat i Finland, får fordonet användas i Finland under högst sju månader. Denna tid kan inte förlängas genom Tullens beslut. Detsamma gäller också användning av bil i samband med verksamhet som en internationell organisation eller annan sammanslutning som inte är etablerad i Finland idkar i landet En persons stadigvarande boningsort Med en persons stadigvarande boningsort avses den ort där personen bor under minst 185 dagar per kalenderår, beräknat enligt sådan personlig yrkesmässig och annan anknytning som personen har till orten. Om en person vistas på orter i två eller flera stater, ska som hans eller hennes stadigvarande boningsort betraktas den ort dit han eller hon av personliga orsaker återkommer regelbundet. Vid bedömningen av vad som är personliga orsaker kan även arbetets art och varaktighet samt andra särskilda omständigheter beaktas. Personen behöver inte återkomma till den andra staten om han eller hon vistas i Finland för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet. Tullen kan på de villkor den bestämmer för högst ett år åt gången meddela ett beslut om i vilken stat personens bosättningsort ska anses vara belägen enligt framställda utredningar. Den stadigvarande boningsorten ska inte anses ha förändrats för en person som vistas i Finland eller i något annat land på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt.

3 3 (12) 1.2 Rätt till tillfällig användning av fordon person som är stadigvarande bosatt i Finland En person som är stadigvarande bosatt i Finland får i regel inte ens tillfälligt använda ett utlandsregistrerat fordon i trafik i Finland utan att betala bilskatt för fordonet. I vissa undantagsfall är sådan användning dock tillåtet. >> Mera information om förflyttningstillstånd finns på Trafiksäkerhetsverkets (Trafis) webbplats Bilskattepliktiga fordon som kommer att registreras i Finland Ett fordon som kommer att registreras i Finland kan användas i högst tre månader utan att betala skatt. Detta förutsätter att en anmälan om ibruktagande av fordonet lämnas till Tullen innan användningen av fordonet i Finland börjar. Anmälan om ibruktagande kan göras elektroniskt för fordon som kommer att registreras i Finland. >> Gör en anmälan om ibruktagande > På svenska > Privatpersoner > Bilbeskattning > Anmälan om ibruktagande Om fordonet inte har en gällande registrering inom EES-området, behövs också förflyttningstillstånd. Den av Tullen bestyrkta anmälan om ibruktagande ska finnas med i fordonet då det används (EESstaterna, se närmare i slutet av anvisningen). Ett fordon som tidigare exportregistrerats i Finland får efter flyttningen till Finland inte användas alls i trafik utan förflyttningstillstånd (se närmare punkt 1.3 nedan). Därtill ska fordonet ha en trafikförsäkring som gäller i Finland. En finländsk trafikförsäkrings försäkringsskydd är till en viss del mera omfattande än försäkringsskyddet enligt andra EES-staters trafikförsäkringar. Om man vill ha en finländsk trafikförsäkring för fordonet, ska också ett förflyttningstillstånd skaffas för det. Fordonet ska anmälas till beskattning inom fem dagar efter bekräftande av anmälan om ibruktagande, annars upphör rätten att använda fordonet i trafik. Rätten att använda fordonet skattefritt upphör också på bilskattens förfallodag eller den dag då bilbeskattningen återkallas. Om beskattningen av fordonet återkallas, tas hos den skattskyldige ut samma avgift som för Tullens förhandsavgörande (150 euro år 2014) samt som bilskatt fem procent av den skatt som borde ha betalats för fordonet om beskattningen hade slutförts. Bilskatt som betalats med anledning av återkallandet beaktas inte om fordonet beskattas senare. Anmälan om ibruktagande kan göras för flera än bara ett fordon åt gången. Användningsrätten upphör inte när äganderätten till fordonet överförs. Det bör dock beaktas att en finländsk trafikförsäkrings giltighetstid upphör när äganderätten till fordonet överförs Företagsfordon

4 4 (12) En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i en annan stat än Finland, kan utan att betala skatt temporärt använda ett i landet där arbetsplatsen finns permanent registrerat fordon som arbetsgivaren äger eller innehar för trafik i Finland, uteslutande för skötseln av sina arbetsuppgifter. Användningen kan anses vara temporär om fordonet återförs till registreringsstaten efter varje arbetsuppdrag. Som temporär användning kan dock betraktas högst tre dygns oavbruten användning av fordonet per gång i Finland. Användningen av fordonet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen betraktas inte som skötsel av arbetsuppgifter. Innan fordonet börjar användas i trafik ska en anmälan om det göras till tullmyndigheten med tullblankett nr 24, som bekräftas av tullmyndigheten som mottagen. När fordonet används i trafik ska den bekräftade anmälan vara med i fordonet Tjänstefordon Tillfällig skattefri användning av tjänstefordon gäller personer som bor i Finland, arbetar i en annan stat och använder ett fordon i båda staterna. Med stöd av denna bestämmelse kan en i Finland stadigvarande bosatt person under vissa förutsättningar temporärt använda ett permanent i utlandet registrerat fordon i Finland utan att betala bilskatt för fordonet. Den tillfälliga skattefria användningen förutsätter att personen i fråga arbetar i en sådan arbetsgivares tjänst som har ett fast driftställe i utlandet. Fordonet ska ägas eller innehas av arbetsgivaren och det ska vara registrerat i det land där arbetsgivaren är etablerad. Dessutom ska rätten att använda fordonet grunda sig på arbetsavtalet t.ex. i form av bilförmån. Fordonet ska ha en trafikförsäkring som gäller i Finland. Tillfällig skattefri användning av tjänstefordon skiljer sig från tillfällig skattefri användning av s.k. företagsfordon i det att företagsfordonet kan användas endast för arbetsuppgifter. Användningen av tjänstefordon är inte bunden till skötseln av arbetsuppgifter utan fordonet kan också användas för privata ändamål. Fordonet får inte överlåtas för att användas av någon annan person som är stadigvarande bosatt i Finland. Familjemedlemmars användningsrätt Arbetstagarens eller yrkesutövarens familjemedlemmar har dock rätt att tillfälligt använda fordonet i trafik i Finland utan att betala skatt. Till personens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som alla bor i gemensamt hushåll med personen. Med make eller maka jämställs den som fortgående lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i ett registrerat parförhållande. Användningstid Användningen i Finland anses vara tillfällig om den person som fått tillstånd att använda tjänstefordonet skattefritt och personens familj under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat. Om fordonet används både i Finland och utomlands under en och samma dag, anses det att fordonet har använts utomlands. Användningen av fordonet kräver Tullens tillstånd som kan sökas med tullblankett nr 17. Tillståndet kan beviljas för 12 månader. Tillståndet kan förnyas om sökanden fortfarande uppfyller villkoren för tillfällig skattefri användning av fordonet.

5 1.2.4 Tävlingsbruk 5 (12) Tävlingsbruk av fordon registrerat i en annan EES-stat Ett fordon som registrerats i en annan EES-stat förs in temporärt till Finland enbart för tävlingsbruk under högst 30 dagar och förs därefter ut ur landet. En anmälan om ibruktagande ska göras till Tullen med tullblankett nr 953. Användningen av fordonet kräver inte förflyttningstillstånd. En lista över EES-staterna finns i slutet av anvisningen. Tävlingsbruk av fordon registrerat i en annan stat än en EES-stat Ett utlandsregistrerat fordon förs in temporärt till Finland enbart för tävlingsbruk under högst 30 dagar och förs därefter ut ur landet. En anmälan om ibruktagande ska göras till Tullen med tullblankett nr 953. Om fordonet används av en person som är stadigvarande bosatt i Finland, kräver användningen av fordonet också förflyttningstillstånd. Tävlingsbruk av oregistrerat fordon Ett oregistrerat fordon används i Finland enbart för tävlingsändamål under en sammanhängande tid av högst 7 dagar. Fordonet behöver inte föras ut ur Finland efter användningen. En anmälan om ibruktagande ska göras till Tullen med tullblankett nr 953. Användningen av fordonet kräver också alltid förflyttningstillstånd. Användningen av fordonet i trafik förutsätter giltig trafikförsäkring. Det rekommenderas att föraren av fordonet kontrollerar omfattningen av försäkringsskyddet för fordonets trafikförsäkring. 1.3 Tillfällig skattefri användning av exportregistrerat fordon Ett i Finland exportregistrerat fordon får i regel inte användas i Finland före exporten. Fordonet kan ändå i utförselsyfte flyttas från överlåtelseorten till utförselorten. Fordonet kan också i samband med fordonsägarens utflyttning flyttas till ägarens hemort och därifrån till utförselorten. Ett i Finland exportregistrerat fordon kan tillfälligt användas i Finland av skäl som ska betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse. Denna bestämmelse har tolkats så att fordonet får användas i Finland högst 72 dagar. Användningen förutsätter att man ber att Tullen gör en anteckning om inrese- och utresedagarna i exportregistreringsdokumenten. Användningen av ett exportregistrerat fordon under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller omedelbart föregår flyttningen till landet förutsätter både en anmälan om ibruktagande till Tullen (tullblankett nr 953) och förflyttningstillstånd. Exportregistreringen upphör när fordonet förs in till Finland efter flyttningen. 1.4 Övrig tillämpning av tillfällig skattefri användning av fordon I bilskattelagen finns nio olika typer av fall i vilka tillfällig skattefri användning av fordon kan tillämpas.

6 6 (12) I de flesta fall förutsätter användningen av fordonet att en anmälan om ibruktagande (tullblankett nr 953) lämnas till Tullen, men i vissa fall förutsätter användningen ingen anmälan. Fordon som kommer från ett land utanför EU ska dessutom hänföras till ett tullförfarande Fall där användningen förutsätter en anmälan till Tullen 1. En i Finland stadigvarande bosatt person för temporärt in ett fordon till landet endast för service, reparation eller annan behandling. 2. Ett fordon som inte registreras i Finland införs till landet eller tas i bruk temporärt och användningen innebär endast försök forskningsändamål typbesiktning typgodkännande eller kortvarig demonstration. 3. Ett importerat fordon flyttas utan att det registreras i Finland från införselorten till någon annan ort i landet eller till utförselorten. 4. Ett i Finland oregistrerat fordon flyttas i utförselsyfte från överlåtelseorten till utförselorten. 5. Ett fordon försett med provnummerskyltar förflyttas medan den som fått provnummerintyget eller hans eller hennes företrädare finns i fordonet, förutsatt att förflyttningen hänför sig direkt till ett försök som gäller forskning eller produktutveckling i fråga om det fordon som tillhör den som erhållit provnummerintyg eller i fråga om dess anordningar till provkörning av fordonet för att säkerställa att det fungerar tekniskt till kortvarig förevisning av fordonet i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland till annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, utrustande för försäljning, export, reparation eller besiktning av fordonet Fall där användningen är tillåten utan anmälan till Tullen En i Finland stadigvarande bosatt person kan flytta ett som turistbil infört fordon i korta sträckor för service, reparation eller annat motsvarande ändamål om den utomlands stadigvarande bosatta personen tillfälligt inte själv kan köra fordonet. Rätt till tillfällig bilskattefrihet har också personer som studerar utomlands och vistas utomlands minst 185 dagar om året och kommer till Finland av skäl som med beaktande av omständigheterna ska betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse. Vistelsen anses vara kortare om den inte överskrider 72 dagar om året Skattefri användning av ett fordon registrerat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) högst 14 dagar (35 c i bilskattelagen) En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland får utan att betala skatt tillfälligt använda ett importerat fordon utan avbrott högst 14 dagar en gång per kalenderår, om fordonet är registrerat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-stater är medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein och Norge. I tidsfristen räknas också när andra personer som enligt 34 c 2 mom. hör till samma familj tillfälligt använder fordonet i Finland. En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Tullen innan fordonet börjar användas i Finland. Den av tullen bestyrkta anmälan ska finnas med när fordonet används.

7 7 (12) Om fordonets registrering i EES-staten upphör medan användningsrätten i övrigt är i kraft, kan användningen inte förlängas med ett förflyttningstillstånd utan användningsrätten upphör. Fordon som förts in för eget behov Skattefri användningsrätt gäller ett fordon som personen själv fört in till Finland. Fordonet kan användas i Finland också av andra personer som hör till samma familj. Skattefri användningsrätt gäller inte ett fordon som någon annan än personen själv eller en familjemedlem importerat. Rätten till tillfällig skattefri användning beror inte på om den som använder fordonet är dess ägare eller om användningen baserar sig på hyra, lån eller annan rätt att använda fordonet mot eller utan ersättning. Sammanhängande användningstid på högst 14 dagar en gång per kalenderår En fysisk person och hans eller hennes familj får använda samma fordon högst 14 dagar utan avbrott en gång per kalenderår. Användningsrätten är tidsbegränsad och varar högst den första användningsdagen och därpå följande 14 dagar. Om användningen börjar till exempel den 1 januari 2015 upphör användningsrätten senast den 15 januari Användningen ska ske utan avbrott. Fordonet får inte användas i flera perioder fastän de skulle infalla under de 14 dagarna efter den första användningsdagen. Användningen räknas in i det år under vilket användningen i Finland börjar. Om förutsättningarna för tillfällig skattefri användning upphör eller den utsatta tidsfristen går ut, ska fordonet föras ut ur landet, flyttas till ett friområde eller till någon annan av myndigheten utsedd plats, förstöras under myndighetens övervakning eller överlåtas till staten utan att denna förorsakas kostnader. I annat fall ska skatt betalas på fordonet. Familj Som familjemedlem räknas i regel maken/makan och deras ogifta barn som bor på samma adress och i samma hushåll. Med make eller maka jämställs den som fortgående lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i ett registrerat parförhållande. Anmälan till Tullen En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Tullen innan fordonet börjar användas i Finland. Anmälan kan göras via Tullens internetsidor med hjälp av ett webbaserat användargränssnitt. Anmälaren får en bekräftelse på anmälan till sin e-postadress. Trafikförsäkring Det rekommenderas att föraren av fordonet kontrollerar omfattningen av försäkringsskyddet i fordonets trafikförsäkring. En finländsk trafikförsäkrings försäkringsskydd är t.ex. i fråga om föraren mera täckande än i de flesta andra stater. En trafikförsäkring som tagits i en EES-annan stat kan vid behov kompletteras med en frivillig försäkring som ger tilläggsskydd t.ex. för föraren. Att påvisa användningsrätten med dokument Den som använder ett tillfälligt skattefritt fordon ska vid kontrollsituationer med dokument påvisa att det finns grunder för den tillfälliga skattefria användningen av fordonet. Han eller hon kan till exempel avkrävas den anmälan om användning av fordonet som Tullen bekräftat och en utredning om införseln av fordonet till Finland. Om den som fört in fordonet upplåter fordonet för att användas av en sådan

8 8 (12) person som har laglig rätt därtill, ska denna person ha nödvändiga dokument för att bevisa skattefriheten för den tillfälliga användningen av fordonet. Rätten till tillfällig skattefri användning förutsätter att fordonet är registrerat i en annan EES-stat. EESstater är medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein och Norge. >> EU-, EES-, Efta- och Schengenländerna Gå till tjänsten >> EES-fordon, högst 14 dagar 1.5 Överlåtelseförbud för fordon Ett fordon som förts in till landet tillfälligt bilskattefritt får inte säljas, hyras ut eller annars överlåtas och inte heller överlämnas för att användas av en person som är stadigvarande bosatt i Finland, om bilskatt inte har erlagts för fordonet eller skattepliktigheten inte har överförts så som det föreskrivs i 4 i bilskattelagen. Ett fordon som skadats kan utan hinder av vad som sagts ovan överlåtas till ett försäkringsbolag. Ett sådant fordon kan inte tas i bruk eller registreras i Finland, om inte den som tar i bruk eller registrerar fordonet betalar bilskatt för det. Fordonet kan förutom av importören användas av importörens stadigvarande utomlands bosatta familjemedlemmar samt också av sådana personer som själva är i den ställningen att de från utlandet skulle ha kunnat eller skulle kunna införa ett fordon för tillfällig användning. Fordonet kan emellertid föras av en annan person när fordonsinnehavaren åker med. 1.6 Skattepliktiga fordon enligt bilskattelagen Skattepliktiga fordon är enligt bilskattelagen personbilar, paketbilar, andra bilar med en egenmassa understigande kilogram, motorcyklar (kategorierna L 3e och L 4e ) samt trehjulingar och fyrhjulingar (L 5e och L 7e ). (Den fullständiga klassificeringen finns i fordonslagen 1090/2002). 1.7 Successiv inflyttning, dvs. ett fordon som använts tillfälligt skattefritt får en status som s.k. flyttfordon I bilskattelagen finns också bestämmelser om fordon som införs till landet som flyttgods, dvs. s.k. flyttfordon. Med inflyttande avses personer som flyttar från utlandet till Finland och bosätter sig här. De har på vissa villkor rätt att föra med sig ett s.k. flyttfordon. >> Anvisningar om införsel av flyttfordon finns på Tullens webbplats Införsel av flyttfordon till Finland > Finska tullen > Publikationer > Kundanvisningar > Bilbeskattning Muuttotavaroiden tuonti yhteisöön ennen omaa muuttoa (endast på finska) > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > THT - Tullin tiedotuksia > Tarkentavat ohjeet Tullfrihet och skattefrihet för flyttgods > Företag > Import > Kundanvisningar för import > Kundanvisning för import 22 s.pdf

9 9 (12) Nedsättning av skatten på ett flyttfordon beviljas på vissa villkor också till en person som före inflyttningen tillfälligt vistats i Finland (se villkoren i ovannämnda anvisning Införsel av flyttfordon till Finland). Med andra ord kan fordonet som personen tillfälligt skattefritt använt i Finland i vissa situationer börja betraktas som flyttfordon. Då ska personen omedelbart före ankomsten till Finland ha vistats utomlands minst ett år utan avbrott. Dessutom ska han eller hon utomlands ha haft fordonet i sin ägo eller i sådan besittning som leder till äganderätt och i sitt bruk minst sex månader omedelbart före ankomsten till Finland. Med ankomst till Finland avses den tidpunkt då personen första gången anländer till Finland för tillfällig vistelse. Under ett års tid före ankomsten till Finland får personen inte vistas i Finland på annat sätt än tillfälligt enligt 26 1 mom. bilskattelagen. Skattenedsättningen förutsätter också att fordonet förs in till Finland och anmäls för beskattning såsom flyttgods inom 18 månader efter början av den tillfälliga vistelsen. Ovan nämnda anmälningsskyldighet är en förutsättning för beskattningen som flyttfordon. Som flyttfordon betraktas således inte ett sådant i Finland använt fordon för vilket man inom utsatt tid inte lämnat in en tillbörlig skattedeklaration för flyttfordon.

10 10 (12) 2 Temporär import, dvs. helt tullfri och mervärdesskattefri användning 2.1 Fordon som införs från EU-området Tull eller mervärdesskatt behöver inte betalas för fordon som temporärt förs in till Finland från ett annat EU-land. 2.2 Tull- och mervärdesskattefrihet för fordon som införs för turistbruk från länder utanför EU Ett fordon som införs från ett land utanför EU-området för turistbruk ska hänföras till förfarandet för temporär import för att fordonet ska kunna användas tullfritt och mervärdesskattefritt. Bestämmelserna om förfarandet för temporär import finns i artiklarna i tullkodexen (förordning (EEG) nr 2913/92) och i artiklarna i tillämpningskodexen (förordning (EEG) nr 2454/93, ändring nr 993/2001). Tullfrihet och mervärdesskattefrihet för fordon som införs från länder utanför EU-området förutsätter att de stadgade tidsfristerna iakttas vid förfarandet för temporär import. Tidsfristen för avslutande av förfarandet för temporär import i fråga om fordon som används privat är följande: studerande: den tid som studeranden stannar på gemenskapens tullområde enbart för att studera. personer som genomför en uppgift av bestämd varaktighet: den tid som personen stannar på gemenskapens tullområde enbart för att genomföra uppgiften i fråga. andra personer: sex månader. Med tidsfristen för avslutande av förfarandet avses enligt huvudregeln den tid inom vilken fordonet ska föras ut ur EU:s område. Om avvikande omständigheter så kräver, kan tullmyndigheterna på den berörda personens begäran förlänga tidsfristen. Innan tidsfristen går ut ska kunden då kontakta närmaste tullkontor som verkställer bilbeskattning för att reda ut ärendet. Med privat bruk av fordon avses annat än kommersiellt bruk av fordon. Beakta att fordonet kan finnas på tullområdet bara samtidigt med tillståndshavaren. Om tillståndshavaren lämnar tullområdet för en tid utan fordonet, ska fordonet hänföras till någon annan godkänd tullbehandling för den tid tillståndshavaren är borta, och tidsfristen löper inte under denna tid. Om tillståndshavaren lämnar tullområdet utan transportmedlet ska detta i enlighet med syftet med förfarandet för temporär import bara ske tillfälligt så att det endast utgör ett kort avbrott i den tilltänkta temporära vistelsen på tullområdet. Till exempel när resanden gör en avstickare utanför tullområdet ska återkomsten till området göras med samma visum. Däremot motsvarar det inte lagens syfte om transportmedlet lämnas på tullområdet liksom i förvar hänfört till en annan godkänd tullbehandling, medan tillståndshavaren återvänder till sin stadigvarande boningssort och kommer sedan tillbaka hit till exempel på en ny semesterresa nästa år. OBS. Ett till Finland infört turistfordon omfattas alltid av bilskattelagens bestämmelser om tillfällig skattefri användning av fordon. När ett fordon införs från ett land utanför EU:s tullområde, omfattas det också av de ovan nämnda bestämmelserna i tullkodexen och tillämpningskodexen som gäller förfarandet för temporär import. Eftersom dessa bestämmelser är olika, kan det uppstå situationer då ett turistfordon kan användas bilskattefritt men inte tullfritt och mervärdesskattefritt eller tvärtom. Mera information ges av bilskatterådgivningen.

11 2.3 Fordon som införs från Åland 11 (12) Åland ingår inte i EU:s mervärdesskatteområde. Därför omfattas fordon som förs in från Åland till övriga Finland av samma bestämmelser som fordon som förs in från länder utanför EU. Till exempel tidsfristerna i bestämmelserna om temporär import med fullständig befrielse från importtullar tillämpas också på fordon som förs in från Åland till övriga Finland och dessa fordon får i regel inte användas på fastlandet av någon annan än en person som är stadigvarande bosatt på Åland eller utanför EUområdet. 3 Att beakta i samband med skattefri användning 3.1 Rätten till tillfällig skattefri användning påvisas med dokument En turist eller annan person som använder ett tillfälligt skattefritt fordon ska vid kontrollsituationer med dokument påvisa att han eller hon har rätt till den tillfälliga skattefria användningen av fordonet. Av honom eller henne kan t.ex. krävas ett intyg på att han eller hon är stadigvarande bosatt i utlandet. Om han eller hon överlåter fordonet i en sådan persons bruk som har laglig rätt därtill, ska denna person ha nödvändiga dokument för att bevisa skattefriheten av den tillfälliga användningen av fordonet. 3.2 Då förutsättningarna för användning av fordonet upphör eller tidsfristen går ut Om förutsättningarna för tillfällig skattefri användning upphör eller den utsatta tidsfristen går ut, ska fordonet föras ut ur landet, flyttas till ett friområde eller till någon annan av myndigheten utsedd plats, förstöras under myndighetens övervakning eller överlåtas till staten utan att denna förorsakas kostnader. I annat fall ska skatt betalas på fordonet. 3.3 Följderna av försummelser Användning av fordonet kan förhindras om det framgår att det används mot ovan nämnda bestämmelser. Fordonet kan också tas ur trafik. Förfarandet är detsamma om fordonet inte har förts ut ur landet inom utsatt tid. Försummelse att iaktta bestämmelserna kan leda till felavgift, förhöjd skatt eller t.o.m. till åtal för skattebedrägeri. 4 Förfrågningar Mera information om införsel, förtullning och bilbeskattning av fordon samt om nödvändiga dokument ges av bilskatterådgivningen, tfn >> Förfrågningar besvaras av bilskatterådgivningen, tfn Man kan också skicka frågor till bilskatterådgivningen med den elektroniska blanketten på adressen >> Bilbeskattningsblanketter på Tullens webbplats > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Bilbeskattningsblanketter för privatpersoner och företag >> De tullkontor som verkställer bilbeskattning tar emot skattedeklarationer och besvarar frågor om anhängiga ärenden. Tullkontorens kontaktuppgifter och öppettider finns på Tullens webbplats > Kontakta oss > Bilbeskattning

12 >> Tullens kundanvisningar på nätet > Finska tullen > Publikationer > Kundanvisningar > Företag > Import > Kundanvisningar för import >> Författningarna finns i den elektroniska författningssamlingen på Finlex 12 (12) EU-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-staterna är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Tullens anvisningar till resande 2014

Tullens anvisningar till resande 2014 Gäller fr.o.m. 1.7.2014 Tullens anvisningar till resande 2014 Kommersiell import är alltid skattepliktig Om de varor som en resande för med sig till sin mängd eller art är sådana att de kan anses vara

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Denna ändring innehåller sid. 3:4 a b, 3:9 10, 3:15 16, 3:68 c 70, 3:85 88, 3:98 a 100, 3:103 104, 3:109 112, 3:120 a bb, 3:120 e f, 3:120 i j, 3:120 m 122, 3:124 a

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Tullens kundanvisning 19 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund www.tulli.fi 19.2.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i juni 2014 Att beställa varor från utlandet anvisning

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Bestämmelserna om flyttsakstullfrihet är olika beroende på om du betraktas som Inflyttare eller Återvändare. Under rubriken Villkor

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Statens resereglemente

Statens resereglemente Statens resereglemente 2013 1b/2013 Statens resereglemente 2013 Finansministeriets publikationer 1b/2013 Statens arbetsmarknadsverk FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

Att exportera Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer