Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Tid kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice ordf. Sinisalo Pekka M II vice ordf. Adlercreutz Anders ledamot anlände kl. 17:13 Grönberg Ralf ledamot Hedberg Hans ledamot Kaurila Matti ledamot jäv 180 Kilappa Antti ledamot avlägsnade sig kl. 20: Lindholm Michaela ledamot Saloranta-Eriksson Outi ledamot Wichmann Anna-Lotta ledamot avlägsnade sig kl. 20: Munther Reijo ersättare Övriga närvarande Kjerin Ulf fullmäktiges ordförande Vanhamäki Veikko fullmäktiges I vice ordf. avlägsnade sig kl. 19:45 Aarnio Tarmo kommundirektör, föredragande Masar Christoffer förvaltningsdirektör Arvola Anne ekonomidirektör Hannele Kujala direktör för bildningsväsendet Gahmberg Ulla protokollförare Frånvarande Isomäki-Reik Johanna ledamot Lehtinen Pirkko ledamot Wehka-aho Emmi fullmäktiges II vice ordf.

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Underskrifter Raija Vahasalo ordförande Ulla Gahmberg protokollförare Justering Protokollet är justerat och godkänt Ralf Grönberg protokolljusterare Outi Saloranta-Eriksson protokolljusterare Offentlig framläggning kommunhuset servicekontoret, Ervastvägen 2 Ulla Gahmberg protokollförare

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Ärenden Rubrik Sid 172 Närvaro vid sammanträdet och konstaterande av sammanträdets laglighet och 4 beslutförhet 173 Val av protokolljusterare och protokolljustering Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsens övertagit Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit Beslut om utarbetande av en behovsutredning, svenskspråkigt inlärningscenter 12 i södra Kyrkslätt 177 Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab (fge) Justering av budgeten 2015 (fge) Ramar för uppgörande av budgeten 2016 och ekonomiplanen (fge) Verksamhetsbidrag till organisationer år Införande av och grunder för riskhantering (fge) Inlösning av bostad, As. Oy Kirkkonummen Matinmäki Svar på fullmäktigemotion 6/2014: Helhetsbedömning av kollektivtrafiken i 35 Kyrkslätts serviceförmåga, smidighet och säkerhet (fge) 184 Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Svar på vädjan / initiativ om att återinföra bussturer på Österbyvägen Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 51 i 48 kommunallagen 187 Protokoll för kännedom Övriga ärenden (fritidsbostäder i åretruntbruk, anhängiggörande av utredning) 50

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Närvaro vid sammanträdet och konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Kommunstyrelsen 172 Ordföranden konstaterar kommunstyrelsens ledamöter och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet. Förslag Kommunstyrelsen beslutar 1 konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutfört. 2 att förvaltningsdirektören är närvarande vid sammanträdet för att ge den information som kommunstyrelsen behöver och upprättar förhandsinformation om besluten. Behandling 3 att ekonomidirektören är närvarande vid sammanträdet för att ge den information som kommunstyrelsen behöver. Vid sammanträdet närvarade som kallade sakkunniga i samband med paragraferna nedan följande: 174 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala 175 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala 176 Beslut om utarbetande av en behovsutredning, svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt Beslut 177 Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab (fge) Direktör för projektprogrammet Hannu Välimäki Kommunstyrelsen beslutade konstatera 1 de närvarande 2 att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. _

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Val av protokolljusterare och protokolljustering Kommunstyrelsen 173 Förslag Kommunstyrelsen beslutar 1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde 2 justera protokollet elektroniskt enligt följande tidtabell: Torsdag överförs protokollet till de förtroendevaldas extranät och till alla styrelseledamöter skickas ett meddelande om att protokollet kan läsas och justeras på extranätet. Sekreteraren gör de justeringar som begärts och skickar ledamöterna i kommunstyrelsen ett meddelande per e-post om att uppgifterna i protokollet har korrigerats. Måndag skickar ordföranden och protokolljusterarna per e-post ett meddelande om godkännande till kommunstyrelsen och sekreteraren. Protokollet är justerat i och med att detta meddelande har kommit fram till sekreteraren. Protokollet är framlagt tisdag Den allmänna tiden för rättelseyrkande börjar onsdag Ordföranden och protokolljusterarna kan underteckna protokollet till exempel vid sammanträdet Beslut Kommunstyrelsen beslutade 1 välja ledamöterna Ralf Grönberg och Outi Saloranta-Eriksson till protokolljusterare 2 till övriga delar enligt förslaget. _ Besvärsanvisning Besvärsförbud

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsens övertagit Kommunstyrelsen 174 Kommunstyrelsen beslutade utnyttja sin övertagningsrätt i fråga om finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 25 Statsrådet utfärdade en förordning om mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen. I förordningen fastställs målen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsutbildningen och undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen. Förordningen omfattar även timfördelningen i den grundläggande utbildningen samt en rad bestämmelser om bl.a. språkundervisning och särskilt stöd. Utbildningsstyrelsen fattade beslut om läroplansgrunder för förskoleundervisning, grundläggande utbildning för läropliktiga och påbyggnadsundervisning. Kyrkslätts finskspråkiga Läroplanen 2016-process koordinerades av rektorernas OPS-team. OPS-teamet behandlade timfördelningen utifrån statsrådets förordning i början av februari. Utbildningsdirektör Jukka Pietinen skickade det första förslaget till timfördelning på remiss till skolorna , och kommentarerna skulle lämnas in hos planeraren vid centralen för bildningstjänster Responsen sammanställdes. Det första timfördelningsförslaget stämde då i fråga om konst- och färdighetsämnen samt valfria ämnen nästan överens som statsrådets förordning. Utbildningsväsendets OPS-team sammanträdde för att utarbeta ett nytt utgångsförslag. Både OPS-teamet och rektorerna var eniga om att möjligheten enligt läroplansgrunderna att förlägga konst- och färdighetsämnen direkt som obligatoriska timmar i de lägre årskurserna är en viktig lugnande faktor i undervisningsarbetet. De extra timmar som överstiger minimitimantalet enligt statsrådets förordning, s.k. Kyrkslättstimmarna, motiveras med möjligheten att åstadkomma pedagogiskt meningsfulla undervisningshelheter. Det nya förslaget förknippades med noggranna anvisningar och motiveringar. Rektorerna gavs gemensamma anvisningar på rektorsmötet , varefter förslaget skulle gås igenom i alla skolor med hela lärarkåren under rektorns ledning. Responsen från den andra skolrundan sammanställdes för behandling på rektorernas OPS-arbetsdag. Sammandraget från rektorernas OPS-arbetsdag med motiveringar föreläggs Kyrkslätts finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnd för att godkännas som timfördelning för den finska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Kirkkoharjun koulu och Gesterbyn koulu har gett sina förslag till timfördelning för musikklasserna i Kirkkoharjun koulu respektive språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu utifrån förslaget till en gemensam timfördelning för kommunen. Timfördelningsförslagen för musik- och språkbadsklasserna ingår som bilaga.

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beredning: vik. utbildningsdirektör Leila Kurki, tfn , e-post: Bilagor till föredragningslistan: 1 Esitys Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen tuntijaoksi 2 Esitys Kirkkoharjun koulun musiikkiluokkien tuntijaoksi 3 Esitys Gesterbyn koulun kielikylpyluokkien tuntijaoiksi Förslag Direktören för bildningsväsendet: Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar 1 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelning för Läroplanen 2016 för den finska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt 2 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelningar för Läroplanen 2016 för musikklasserna i Kirkkoharjun koulu och språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu. Behandling Vik. utbildningsdirektör Leila Kurki presenterade ärendet för finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden. Vik. utbildningsdirektör Leila Kurki avlägsnade sig från sammanträdet efter att ärendet behandlats. Beslut Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. Att utnyttja rätt att överta behandlingen av ett ärende innebär att det ärende som nämnden behandlat i sin helhet överförs till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen har vid behandlingen av ärendet samma befogenheter som nämnden haft. Den är förpliktad att fatta ett beslut i ärendet. I ärendet kan ett nytt beslut fattas eller det tidigare beslutet bibehållas oförändrat, upphävas eller ändras. Alternativt kan ärendet återförvisas för ny behandling till den myndighet som fattat beslutet. Bilagor till föredragningslistan: - Esitys Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen tuntijaoksi - Esitys Kirkkoharjun koulun musiikkiluokkien tuntijaoksi - Esitys Gesterbyn koulun kielikylpyluokkien tuntijaoiksi

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelning för Läroplanen 2016 för den finska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt 2 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelningar för Läroplanen 2016 för musikklasserna i Kirkkoharjun koulu och språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu. Behandling Direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala var närvarande vid sammanträdet för att presentera timfördelningen i läroplanen och besvara kommunstyrelsens frågor. Ledamot Anders Adlercreutz anlände till sammanträdet under behandlingen av paragrafen kl Beslut Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilagor till protokollet: Kst 1 / , Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen tuntijako Kst 2 / , Kirkkoharjun koulun musiikkiluokkien tuntijako Kst 3 / , Gesterbyn koulun kielikylpyluokkien tuntijaot För kännedom Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit Kommunstyrelsen 175 Kommunstyrelsen beslutade utnyttja sin övertagningsrätt i fråga om svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. Den lokala timfördelningen ska planeras utgående från statsrådets förordning om mål och timfördelning (F422/2012), statsrådets förordning om minimiantalet timmar per årskurs (F423/2012) och statsrådets förordning om ibruktagande av timfördelningen (F378/2014). Den lokala timfördelningen formar läroplanen och ger ramar för skolarbetet och planeringen av undervisningen. Timfördelningen har direkt inverkan på lärarnas arbete och på elevernas skoldagar och studier. När den lokala timfördelningen planeras måste man ta ställning till hur undervisningen ändamålsenligt kan struktureras så att de uppställda målen nås. Timfördelningen slås fast utgående från det totala antal timmar som står till undervisningens förfogande. Timantalet kan överstiga, men får inte understiga, det nationellt fastställda minimitimantalet 222 åvt. Ifall utbildningsanordnaren reserverar mera timmar för undervisningen än minimitimantalet, har utbildningsanordnaren möjlighet att besluta om användningen av dessa timmar. Timmarna som överskrider minimitimantalet kan användas som extra timmar i någon eller några årskurser och/eller i något eller några läroämnen. Utbildningsanordnaren ska också besluta hur timmarna fördelas på olika årskurser och läroämnen inom ramen för den nationella timfördelningen och med beaktande av etappmålen i timfördelningen. I den nationella timfördelningen fastställs minimiantalet timmar för varje gemensamt läroämne i årskurserna 1 2, årskurserna 3 6 och årskurserna 7 9. Timmarna får inte flyttas över etappmålen. För timmarna i huslig ekonomi, elevhandledning, valfria ämnen och valfria (för eleverna frivilliga) språk fastställs inga etappmål i timfördelningen. Utbildningsanordnaren får alltså helt och hållet besluta om hur timmarna fördelas på olika årskurser. Fördelningen av valfria timmar i konst- och färdighetsämnen ska planeras så att minst sex årsveckotimmar (6 åvt) förläggs till årskurserna 1 6 och minst fem (5 åvt) till årskurserna 7 9. Hur timmarna fördelas avgörs lokalt. Lokalt avgörs också om de valfria timmarna färdigt delas mellan olika konst- och färdighetsämnen och hur timmarna i så fall delas, eller om eleverna får välja ur skolans utbud på konst- och färdighetsämnen. Planeringen av timfördelningen omfattar också lösningar angående språkprogrammet. Vilka språk som undervisas och om eleverna erbjuds möjlighet till studier i A2-språk och B2-språk avgörs på lokal nivå. På lokal nivå avgörs även när studierna i de olika språken inleds. I Kyrkslätt har man i den nuvarande timfördelningen haft 236 timmar, dvs 14 timmar över minimiantalet. Orsaken till detta är att man velat garantera en tillräckligt god nivå på bl.a. undervisningen i modersmålet och litteratur samt det att samtliga elever läser A2-språk, dvs engelska, fr.o.m. årskurs 4. I den nya timfördelningen, fr.o.m , skulle timantalet uppgå till totalt 237 timmar, dvs 15 timmar över minimiantalet. De satsningar som görs är följande: - modersmål och litteratur - A1-språk: finska

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen A2-språk: engelska - omgivningslära - slöjd Hela timfördelningsförslaget som bilaga. Beredning: chef för svensk dagvård och utbildning, Mikael Flemmich, tfn , e-post: fornamn.efternamn (at) kyrkslatt.fi Bilaga: Förslag till timfördelning för den svenska grundläggande utbildningen, fr.o.m Förslag: Direktören för bildningsväsendet: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndengodkänner förslaget till timfördelning för den svenska grundläggande utbildningen fr.o.m Beslut: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. Att utnyttja rätt att överta behandlingen av ett ärende innebär att det ärende som nämnden behandlat i sin helhet överförs till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen har vid behandlingen av ärendet samma befogenheter som nämnden haft. Den är förpliktad att fatta ett beslut i ärendet. I ärendet kan ett nytt beslut fattas eller det tidigare beslutet bibehållas oförändrat, upphävas eller ändras. Alternativt kan ärendet återförvisas för ny behandling till den myndighet som fattat beslutet. Bilaga till föredragningslistan: - Ehdotus ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijaoksi alkaen Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar godkänna timfördelningen för den svenska grundläggande utbildningen fr.o.m i enlighet med bilagan. Behandling Direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala var närvarande vid sammanträdet för att presentera timfördelningen i läroplanen och besvara kommunstyrelsens frågor.

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beslut För kännedom Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 4 / , Ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijako alkaen Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Beslut om utarbetande av en behovsutredning, svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt 290/ /2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden I södra Kyrkslätt finns två små svenskspråkiga skolor: Friggesby skola och Karuby skola. Skolorna har sammanlagt ungefär 70 elever och tre klasslärartjänster. Friggesby skola byggdes 1930 (renoverad 1987) och Karuby skola 1930 (renoverad 1990). I kommunens program för reparation av byggnadsbeståndet för åren har anslag på totalt euro reserverats för renovering av skolorna. Avsikten är att förnya yttertaken, sanera och reparera fasader, förnya fönster och dörrar samt göra invändiga sanerings- och målningsarbeten i skolbyggnaderna. Bobäcks skola ligger i Bobäck i östra Kyrkslätt. Skolans gamla del är byggd Byggnaden utvidgades och renoverades Den nyaste utvidgningen är från För Bobäcks skolas årsreparationer har euro föreslagits för åren Skolornas elevantal är följande: Bobäcks skola 120 Friggesby skola 26 Karuby skola 41 Sammanlagt 187 I den av kommunfullmäktige godkända servicenätsutredningen betonas vikten av en enhetlig lärobana för barnet inom småbarnsfostran och undervisningen. För att uppnå detta mål strävar kommunen utöver innehållet efter att erbjuda dagvård nära barnets hem med beaktande av hans eller hennes kommande skola och elevupptagningsområde. Den enhetliga lärobanan fortsätter fram till slutet av grundskolan. Inlärningscentren som byggts på olika områden i kommunen (t.ex. Bredberget, Herrgårdsstranden och Vuorenmäki) och där det ordnas småbarnsfostran/förskoleundervisning och grundläggande utbildning i samma byggnad skapar fysiska ramar för den enhetliga lärobanan. I den ur fastighetsstrategins perspektiv utarbetade servicenätsutredningen för åren (Fge ) utreddes hurdana besparingar det skulle vara möjligt att nå i tre olika alternativ. I den vida modellen skulle det finnas fyra svenskspråkiga skolor. Tre av skolorna skulle vara lågstadieskolor med 1 klasserie och en av skolorna skulle vara en enhetskola med 6 klasserier. Daghemmen skulle vara dimensionerade för 107 barn. I den vida modellen skulle Kyrkslätts årliga driftskostnader minska från nuläget med totalt ca 3,8 M per år och det skulle behövas lgh-m2 mindre utrymmen. Kommunens fyra svenskspråkiga skolor skulle vara Winellska skolan (1 9),

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Sjökulla skola (1 6), Bobäcks skola (1 6) och en fjärde skola som skulle ersätta Karuby och Friggesby skolor (1 6). Elevupptagningsområdet justeras mot Winellska skolan och Bobäcks skola så att skolornas elevantal utjämnas. Enligt kommunens projektdirektiv för husbyggnadsprojekt är utgångspunkten för en behovsutredning en handling som kommunfullmäktige godkänt, såsom t.ex. en servicenätsplan och sektorns uppfattning om de långsiktiga målen för sin verksamhet och metoder för uppnåendet av dem. Behovsutredningen påbörjas och behandlas enligt följande: användarsektorns direktör framställer användarsektorns nämnd ett förslag om behovsutredning. Användarsektorns nämnd och kommunstyrelsen godkänner att en behovsutredning görs, varefter användarsektorns nämnd godkänner behovsutredningen. Nämnden för serviceproduktion ger ett utlåtande om behovsutredningen och kommunstyrelsen godkänner behovsutredningen. Sektordirektören för bildningsväsendet utsåg en projektgrupp för planering av ett svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt. Beredning: planeringschef Eeva Viitala, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Direktören för bildningsväsendet: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar 1 godkänna att en behovsutredning över ett svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt utarbetas 2 föreslå kommunstyrelsen att styrelsen godkänner att behovsutredningen utarbetas. Beslut Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. För kännedom: Kommunstyrelsen Besvärsanvisning: Besvärsförbud Kommunstyrelsen 176

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Sektordirektören för bildningsväsendet har utsett chefen för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich och planeringschef Eeva Viitala till medlemmar i projektgruppen. Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna att en behovsutredning görs 2 ge sektordirektören för samhällstekniska väsendet i uppgift att tillsätta en projektgrupp för projektet och utse en projektchef för den Behandling Direktören för bildningsväsendet var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av den här paragrafen för att presentera ärendet och besvara kommunstyrelsens frågor. Under diskussionen föreslog ledamot Matti Kaurila att ärendet remitteras för ny beredning. Man följer med elevantalet i skolorna i ärendets beskrivningsdel och i enlighet med riktlinjerna för tidigare beslut övervägs verksamheten i skolorna i fråga. Elevantalen ökar inte, så det är ändamålsenligare att undersöka alternativ där undervisningen i skolorna i fråga fortsätter i nuvarande form eller koncentreras till Winellska skolan och Bobäcks skola. I vice ordförande Ari Harinen understödde Kaurilas förslag. Ordförande Raija Vahasalo preciserade beredningen så att i det här beslutet bara inleds behovsutredningen, så paragrafens beskrivningsdel får inte styra beredningen av innehållet i behovsutredningen. Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Kaurila föreslagit remittering. Förslaget har fått understöd. Kommunstyrelsen godkände inte enhälligt förslaget, så ordföranden konstaterade att styrelsen ska rösta om fortsatt behandling av ärendet. Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet genom namnupprop så att de som understöder fortsatt behandling av ärendet röstar ja och de som understöder remittering av ärendet röstar nej. Om "nej" vinner, beslutar kommunstyrelsen remittera ärendet för ny beredning. Omröstningspropositionen godkändes.

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Vid omröstningen genom namnupprop gavs följande röster: 4 ja-röster (Adlercreutz, Lindholm, Hedberg, Saloranta-Eriksson) 8 nej-röster (Grönberg, Harinen, Kaurila, Kilappa, Munther, Wichmann, Sinisalo, Vahasalo) En var borta (Lehtinen). Remitteringsförslaget fick fler röster. Beslut Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet till nämnden för ny beredning. Man följer med elevantalet i skolorna i ärendets beskrivningsdel och i enlighet med riktlinjerna för tidigare beslut övervägs verksamheten i skolorna i fråga. Elevantalen ökar inte, så det är ändamålsenligare att undersöka alternativ där undervisningen i skolorna i fråga fortsätter i nuvarande form eller koncentreras till Winellska skolan och Bobäcks skola. I det här beslutet bara inleds behovsutredningen, så paragrafens beskrivningsdel får inte styra beredningen av innehållet i behovsutredningen. Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 177 Helsingfors, Vanda och Grankulla stad samt Kyrkslätts kommun, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och KL-Kuntahankinnat Oy har slutit ett avtal om samarbete kring upphandling av ett klient- och patientdatasystem för socialvården, primärvården den specialiserade sjukvården. Föremål för upphandlingen är ett gemensamt klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården vilket kommer i användning i kommunerna och inom HNS. Upphandlingssamarbetet är en del av Apotti-projektet. Syftet med projektet är att förbättra verksamheten och servicen inom social- och hälsovården. En del av Apotti-projektet är upphandling och ibruktagning av ett internationellt högklassigt klient- och patientdatasystem. Upphandlingsparterna emellan har man avtalat om att centraliserat genomföra förvaltningen av systemen och tjänsterna som skaffas. Till förvaltningsmodell har man valt ett aktiebolag. Enligt upphandlingsannonsen som publicerats om systemupphandlingen kan ett aktiebolag eller en annan organisation som bildas av upphandlingsenheterna tillsammans ansvara för upphandlingsenheternas avtalsförpliktelser istället för upphandlingsenheterna. Avtalsstrukturen för upphandlingen har beretts med iakttagande av modellen för centraliserad förvaltning. Genom centraliserad förvaltning uppnås avsevärda förmåner i användningen och utvecklingen av det gemensamma systemet. I förutredningen om en verksamhetsmodell under produktionstiden som utfördes hösten I utredningen jämfördes de olika förvaltningsmodellalternativen (bolagsmodell och övriga nämnda modeller, som t.ex. värdkommunmodellen) samt en bedömning av alternativen. I arbetet som leddes av projektbyrån och handleddes projektstyrgruppen deltog representanter för alla kommuner som deltar i Apotti-projektet samt för HNS. På basis av utredningen kom man fram till att samarbetsorganisationen fortfarande är en separat juridisk person, med konstaterandet om att det är den lösning som är tydligast, mest flexibel och enklast att kontrollera. Samarbetsorganisationen som en separat juridisk person möjliggör jämlikt bemötande av dem som använder systemet och underlättar kontrollen av ändringar då nya kommuner ansluter sig till systemet eller då social- och hälsovårds- och kommunfältet annars ändrar. I fråga om den juridiska personens form gjordes en jämförande fortsatt utredning mellan aktiebolag och affärsverkssamkommun. Fördelen med aktiebolag konstaterades jämfört med ett affärsverk vara snabbare och mer flexibelt beslutsfattande och förvaltning. I finansieringen kan dessutom ett aktiebolag utnyttja finansieringen av eget och främmande kapital bättre än ett affärsverk. Likaså är den aktiebolagsformade verksamhetsmodellen smidig i olika situationer gällande omorganisering, som det är skäl att vara beredd på inom social- och hälsovården. Styrgruppen beslutade vid sitt sammanträde föreslå att för verksamheten under produktionstiden grundas en samarbetsorganisation som är en separat juridisk person och i form av ett aktiebolag. Aktiebolaget som ska grundas blir ett gemensamt företag för alla upphandlingsenheter som deltar i upphandlingen. Upphandlingsenheterna blir delägare i bolaget i

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen förhållande till deras ägarandelar. Förhandlingar om fördelningen av ägandet av bolaget och innehållet i delägaravtalet (bilaga 1) fördes under år 2014 och våren Upphandlingsenheterna fattar beslut om upphandling av systemet och undertecknar det egentliga upphandlingsavtalet, varefter bolaget ovan fungerar som avtalspart vid kontakt med leverantörerna. I bolagets affärsverksamhetsplan (bilaga 2) beskrivs företagets strategiska mål, alltså de mål man strävar efter med grundandet av samarbetsföretaget, samt huvudpunkterna i bolagets affärsidé och verksamhetsmodell. Bolagets verksamhetsidé är att svara för genomförandet och ibruktagandet av klientoch patientdatasystemet som ska skaffas samt dess funktion under produktionen. Bolaget producerar tjänster som hänför sig till datasystem för social- och hälsovård, systemutveckling och stöd för sina ägare. Bolaget erbjuder sina ägare sina tjänster till självkostnadspris på basis av fördjupad kunskap inom social- och hälsovårdens kärnverksamhet, informations- och kommunikationsteknologi och upphandling samt gemensamma verksamhetsmodeller. Bolaget stöder sina ägare i ändringen inom social- och hälsovårdsverksamheten och utvecklingen av effektiva enhetliga verksamhetsmodeller. Bolaget fungerar som avses i lagen om offentlig upphandling som en anknuten enhet för sina delägare, vars syfte är att producera tjänster för bolagets delägare. Bolaget kan producera ett begränsat antal tjänster även för utomstående, dock så att det inte äventyrar bolaget ställning som anknuten enhet till sina ägare. Övriga HNS-områdets kommuner för vilkas del KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt systemupphandlingen som ett ramarrangemang, kan senare ansluta sig som användare till klient- och patientdatasystemet i enlighet med villkoren som gäller upphandlingen. Anslutning som användare till systemet fordrar utöver godkännande av delägarna dessutom att kommunen blir delägare i bolaget som nu grundas. Utvidgning av bolagets verksamhet sker etappvis då projektet framskrider mot ibruktagnings- och produktionsskedena. Bolaget har en verkställande direktör och en styrelse som utsetts av delägarna. Därutöver styrs bolagets verksamhet av en separat styrgrupp som inte är ett organ i bolaget. Principerna som iakttas i förhållandena mellan bolagets verksamhetsidé, förvaltningen och delägarna har beskrivits noggrannare i bolagsordningen, delägaravtalet och affärsverksamhetsplanen. Apotti-projektbyrån sammankallar bolagets konstituerande stämma där man undertecknar delägaravtalet och avtalet om bolagsbildning och fattar beslut om bolagsstyrelsens medlemmar samt valet av verkställande direktör och revisorer i enlighet med delägaravtalet. Direktören för projektprogrammet Hannu Välimäki är närvarande vid sammanträdet för att höras som kallad sakkunnig när detta ärende behandlas. Ytterligare information ges av Hannu Välimäki, direktör för projektprogrammet, telefon: hannu.valimaki(a)att.hel.fi

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar ( ) och vårdoch omsorgsdirektör Liisa Ståhle ( ). Förslag Bilagor till föredragningslistan - Apotti Oy osakassopimus - Apotti Oy liiketoimintasuunnitelma - Apotti Oy yhtiöjärjestys - Apotti Oy perustamissopimus Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige 1 godkänner grundandet av aktiebolaget Oy Apotti Ab som bildas tillsammans med Helsingfors stad, Vanda stad, Grankulla stad och samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och uppmanar projektbyrån för Apotti att ansvara för de praktiska arrangemangen som hänför sig till grundandet samt att sammankalla bolagets konstituerande stämma 2 godkänner grundandet av aktiebolaget Oy Apotti Ab som bildas tillsammans med Helsingfors stad, Vanda stad, Grankulla stad och samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 3 godkänner kapitalarrangemangen som hänför sig till grundandet av bolaget och uppmanar ekonomidirektör Anne Arvola att betala aktiernas teckningspris 2500 euro från budgetkonto XXX, 4 godkänner delägaravtalet som ingås mellan delägarna i bolaget samt bolagets affärsverksamhetsplan i enlighet med bilagorna 5 godkänner bolagsordningen i enlighet med bilagan 6 uppmanar projektbyrån för Apotti att vid behov göra ändringar av teknisk natur eller i övriga mindre ändringar i handlingarna som gäller grundandet 7 uppmanar projektbyrån för Apotti att sammankalla bolagets konstituerande stämma. Behandling Direktören för projektprogrammet Hannu Välimäki närvarade vid sammanträdet för att presentera verksamheten gällande bolaget som ska grundas. Under diskussionen ändrade kommundirektören förslagspunkt 3 i sitt utgångsförslag på följande sätt:

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beslut... godkänner kapitalarrangemangen som hänför sig till grundandet av bolaget och uppmanar ekonomidirektör Anne Arvola att betala 2500 euro för kapital i aktiebolaget som ska grundas samt euro till fonden för inbetalt fritt eget kapital från budgetkontot för aktierna. Ersättare Reijo Munther föreslog att ärendet bordläggs för en vecka för tilläggsutredningar. I vice ordförande Ari Harinen och II vice ordförande Pekka M. Sinisalo understödde Munthers förslag. Kommunstyrelsen godkände enhälligt Munthers förslag. Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet för en vecka för tilläggsutredningar. För kännedom Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Justering av budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 178 Enligt 24 i förvaltningsstadgan ska kommunens verksamheter ordnas och uppgifterna skötas ekonomiskt, effektfullt och kostnadseffektivt så, att 1. de av kommunfullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin uppnås 2. kommunens ekonomi är i balans 3. funktionella, ekonomiska och andra risker utreds och undviks och för skador bereds så att kostnaderna för dem inte stör kommunens verksamhet och finansiering. Enligt 27 ska ändringar i budgeten föreläggas kommunfullmäktige under budgetåret. De beräknade skatteinkomsterna och statsandelarna i Kyrkslätts kommuns budget år 2015 kommer inte att förverkligas till fullo. Skatteinkomsterna antas underskrida budgeten med minst två miljoner euro, och på basis av de influtna statsandelarna kan man anta att statsandelsinflödet underskrider budgeten med ca en miljon euro. Prognosen för överskridning av de budgeterade kostnaderna för den specialiserade sjukvården uppgår i mitten av maj till ca fyra miljoner euro. Genom de uppsägningar och permitteringar som genomfördes 2014 uppnådde man besparingar på ca 2,5 milj. euro. I fråga om de uppsagda är den kalkylerade besparingen år 2015 ca 1 milj. euro. Som underlag för innevarande års budget användes budgetsiffrorna från år 2014 utan besparingseffekter, varför lönekostnaderna har överbudgeterats med ett belopp som motsvarar den kalkylerade besparingen. I ljuset av den gällande budgeten och de ovannämnda förestående tilläggskostnaderna uppvisar utfallsprognosen för år 2015 utan tilläggskostnaderna för den specialiserade sjukvården ett underskott på ca 4,5 milj. euro. Om budgeten 2015 inte ändras, kan ökningen av verksamhetsbidraget från år 2014 vara t.o.m. över 13 milj. euro beroende på överskridningen för den specialiserade sjukvården. Det av fullmäktige godkända bindande målet är en ökning på 2,5 %, dvs. ca 4,7 milj. euro.

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. Kommundirektörens budgetförslag

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. Kommundirektörens budgetförslag Kommunstyrelsen 331 17.10.2016 Kommunstyrelsen 336 31.10.2016 Kommunfullmäktige 120 14.11.2016 Budgeten för år 2017 och ekonomiplanen för åren 2018 2019 Kommunstyrelsen 17.10.2016 331 Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 118 01.10.2015 Kommunstyrelsen 344 02.11.2015. Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge)

Vård- och omsorgsnämnden 118 01.10.2015 Kommunstyrelsen 344 02.11.2015. Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge) Vård- och omsorgsnämnden 8 0.0.05 Kommunstyrelsen 344 0..05 Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge) Vård- och omsorgsnämnden 0.0.05 8 Kommunfullmäktige beslutade 4.4.04 34 fortsätta

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 54 09..05 7 7.0.06 Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m..8.06 07/.00.0/05

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan) Kommunstyrelsen 144 09.05.2016 Kommunstyrelsen 165 30.05.2016 Kommunstyrelsen 214 27.06.2016 Kommunstyrelsen 233 08.08.2016 Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1 Tid 17.09.2015 kl. 17:30-17:53 Plats Samhällstekniska kansliets sammanträdesrum Apila, Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Viitanen Markku viceordförande ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.11.2013 Nr: 5 Paragrafer: 35-38 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 november 2013 kl. 19.00-20.50 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015 Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Tid 16:15-16:45 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Hertzberg, Veronica Nordman, Bernt Grimm, Karl-Mikael Helander, Elisabeth Holmén, Thomas Hämäläinen, Nora Sjöberg-Tuominen,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8 Nämnden Svenska rum 26.05.2016 Sida 1 / 8 759/2016 12.01.00.00 50 Utlåtande om fullmäktigemotionen om ett regionalt språkförsök i Esbo Beredning och upplysningar: Outi Saloranta-Eriksson, tel. 09 816 52345

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 Kommunstyrelsen 386 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 16.11.2015 godkänt kommunens budget för år 2016. Befattningsändringarna

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Tid 25.02.2016 kl. 17:50-18:20 Plats Samhällstekniska kansliets sammanträdesrum Lumme, Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Viitanen Markku viceordförande ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 1/2015 1 (9) 7 Begäran om direktionernas utlåtanden om förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen HEL 2014-014319 T 12 00 01 Beslut Behandling Svenska sektionen

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Förverkligandet av förändringar i författningar gällande småbarnspedagogiken fr.o.m Förändringar i författningar

Förverkligandet av förändringar i författningar gällande småbarnspedagogiken fr.o.m Förändringar i författningar Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 13 09.03.016 Förverkligandet av förändringar i författningar gällande småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.016 48/05.10.00/016 Svenska förskoleverksamhets-

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012 Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) 25 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013-2015 HEL 2012-006788 T 02 02 00 Beslut Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bildningsnämnden 86 28.10.2015 Svar på fullmäktigemotion nr 5 / 2014 Professionell 3D-printer av hög kvalitet för skolornas bruk i Kyrkslätt Bildningsnämnden 86 Kommunfullmäktige 16.6.2014 68 Fullmäktigeledamot

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.9.2014 klo 16.30 Sivu 1 112 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Till gemensamma kyrkorådet hör ordförande och 11 medlemmar, och det är beslutfört, då mera

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer