Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Tid kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice ordf. Sinisalo Pekka M II vice ordf. Adlercreutz Anders ledamot anlände kl. 17:13 Grönberg Ralf ledamot Hedberg Hans ledamot Kaurila Matti ledamot jäv 180 Kilappa Antti ledamot avlägsnade sig kl. 20: Lindholm Michaela ledamot Saloranta-Eriksson Outi ledamot Wichmann Anna-Lotta ledamot avlägsnade sig kl. 20: Munther Reijo ersättare Övriga närvarande Kjerin Ulf fullmäktiges ordförande Vanhamäki Veikko fullmäktiges I vice ordf. avlägsnade sig kl. 19:45 Aarnio Tarmo kommundirektör, föredragande Masar Christoffer förvaltningsdirektör Arvola Anne ekonomidirektör Hannele Kujala direktör för bildningsväsendet Gahmberg Ulla protokollförare Frånvarande Isomäki-Reik Johanna ledamot Lehtinen Pirkko ledamot Wehka-aho Emmi fullmäktiges II vice ordf.

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Underskrifter Raija Vahasalo ordförande Ulla Gahmberg protokollförare Justering Protokollet är justerat och godkänt Ralf Grönberg protokolljusterare Outi Saloranta-Eriksson protokolljusterare Offentlig framläggning kommunhuset servicekontoret, Ervastvägen 2 Ulla Gahmberg protokollförare

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Ärenden Rubrik Sid 172 Närvaro vid sammanträdet och konstaterande av sammanträdets laglighet och 4 beslutförhet 173 Val av protokolljusterare och protokolljustering Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsens övertagit Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit Beslut om utarbetande av en behovsutredning, svenskspråkigt inlärningscenter 12 i södra Kyrkslätt 177 Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab (fge) Justering av budgeten 2015 (fge) Ramar för uppgörande av budgeten 2016 och ekonomiplanen (fge) Verksamhetsbidrag till organisationer år Införande av och grunder för riskhantering (fge) Inlösning av bostad, As. Oy Kirkkonummen Matinmäki Svar på fullmäktigemotion 6/2014: Helhetsbedömning av kollektivtrafiken i 35 Kyrkslätts serviceförmåga, smidighet och säkerhet (fge) 184 Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Svar på vädjan / initiativ om att återinföra bussturer på Österbyvägen Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 51 i 48 kommunallagen 187 Protokoll för kännedom Övriga ärenden (fritidsbostäder i åretruntbruk, anhängiggörande av utredning) 50

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Närvaro vid sammanträdet och konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Kommunstyrelsen 172 Ordföranden konstaterar kommunstyrelsens ledamöter och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet. Förslag Kommunstyrelsen beslutar 1 konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutfört. 2 att förvaltningsdirektören är närvarande vid sammanträdet för att ge den information som kommunstyrelsen behöver och upprättar förhandsinformation om besluten. Behandling 3 att ekonomidirektören är närvarande vid sammanträdet för att ge den information som kommunstyrelsen behöver. Vid sammanträdet närvarade som kallade sakkunniga i samband med paragraferna nedan följande: 174 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala 175 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala 176 Beslut om utarbetande av en behovsutredning, svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt Beslut 177 Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab (fge) Direktör för projektprogrammet Hannu Välimäki Kommunstyrelsen beslutade konstatera 1 de närvarande 2 att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. _

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Val av protokolljusterare och protokolljustering Kommunstyrelsen 173 Förslag Kommunstyrelsen beslutar 1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde 2 justera protokollet elektroniskt enligt följande tidtabell: Torsdag överförs protokollet till de förtroendevaldas extranät och till alla styrelseledamöter skickas ett meddelande om att protokollet kan läsas och justeras på extranätet. Sekreteraren gör de justeringar som begärts och skickar ledamöterna i kommunstyrelsen ett meddelande per e-post om att uppgifterna i protokollet har korrigerats. Måndag skickar ordföranden och protokolljusterarna per e-post ett meddelande om godkännande till kommunstyrelsen och sekreteraren. Protokollet är justerat i och med att detta meddelande har kommit fram till sekreteraren. Protokollet är framlagt tisdag Den allmänna tiden för rättelseyrkande börjar onsdag Ordföranden och protokolljusterarna kan underteckna protokollet till exempel vid sammanträdet Beslut Kommunstyrelsen beslutade 1 välja ledamöterna Ralf Grönberg och Outi Saloranta-Eriksson till protokolljusterare 2 till övriga delar enligt förslaget. _ Besvärsanvisning Besvärsförbud

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsens övertagit Kommunstyrelsen 174 Kommunstyrelsen beslutade utnyttja sin övertagningsrätt i fråga om finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 25 Statsrådet utfärdade en förordning om mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen. I förordningen fastställs målen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsutbildningen och undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen. Förordningen omfattar även timfördelningen i den grundläggande utbildningen samt en rad bestämmelser om bl.a. språkundervisning och särskilt stöd. Utbildningsstyrelsen fattade beslut om läroplansgrunder för förskoleundervisning, grundläggande utbildning för läropliktiga och påbyggnadsundervisning. Kyrkslätts finskspråkiga Läroplanen 2016-process koordinerades av rektorernas OPS-team. OPS-teamet behandlade timfördelningen utifrån statsrådets förordning i början av februari. Utbildningsdirektör Jukka Pietinen skickade det första förslaget till timfördelning på remiss till skolorna , och kommentarerna skulle lämnas in hos planeraren vid centralen för bildningstjänster Responsen sammanställdes. Det första timfördelningsförslaget stämde då i fråga om konst- och färdighetsämnen samt valfria ämnen nästan överens som statsrådets förordning. Utbildningsväsendets OPS-team sammanträdde för att utarbeta ett nytt utgångsförslag. Både OPS-teamet och rektorerna var eniga om att möjligheten enligt läroplansgrunderna att förlägga konst- och färdighetsämnen direkt som obligatoriska timmar i de lägre årskurserna är en viktig lugnande faktor i undervisningsarbetet. De extra timmar som överstiger minimitimantalet enligt statsrådets förordning, s.k. Kyrkslättstimmarna, motiveras med möjligheten att åstadkomma pedagogiskt meningsfulla undervisningshelheter. Det nya förslaget förknippades med noggranna anvisningar och motiveringar. Rektorerna gavs gemensamma anvisningar på rektorsmötet , varefter förslaget skulle gås igenom i alla skolor med hela lärarkåren under rektorns ledning. Responsen från den andra skolrundan sammanställdes för behandling på rektorernas OPS-arbetsdag. Sammandraget från rektorernas OPS-arbetsdag med motiveringar föreläggs Kyrkslätts finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnd för att godkännas som timfördelning för den finska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Kirkkoharjun koulu och Gesterbyn koulu har gett sina förslag till timfördelning för musikklasserna i Kirkkoharjun koulu respektive språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu utifrån förslaget till en gemensam timfördelning för kommunen. Timfördelningsförslagen för musik- och språkbadsklasserna ingår som bilaga.

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beredning: vik. utbildningsdirektör Leila Kurki, tfn , e-post: Bilagor till föredragningslistan: 1 Esitys Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen tuntijaoksi 2 Esitys Kirkkoharjun koulun musiikkiluokkien tuntijaoksi 3 Esitys Gesterbyn koulun kielikylpyluokkien tuntijaoiksi Förslag Direktören för bildningsväsendet: Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar 1 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelning för Läroplanen 2016 för den finska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt 2 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelningar för Läroplanen 2016 för musikklasserna i Kirkkoharjun koulu och språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu. Behandling Vik. utbildningsdirektör Leila Kurki presenterade ärendet för finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden. Vik. utbildningsdirektör Leila Kurki avlägsnade sig från sammanträdet efter att ärendet behandlats. Beslut Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. Att utnyttja rätt att överta behandlingen av ett ärende innebär att det ärende som nämnden behandlat i sin helhet överförs till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen har vid behandlingen av ärendet samma befogenheter som nämnden haft. Den är förpliktad att fatta ett beslut i ärendet. I ärendet kan ett nytt beslut fattas eller det tidigare beslutet bibehållas oförändrat, upphävas eller ändras. Alternativt kan ärendet återförvisas för ny behandling till den myndighet som fattat beslutet. Bilagor till föredragningslistan: - Esitys Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen tuntijaoksi - Esitys Kirkkoharjun koulun musiikkiluokkien tuntijaoksi - Esitys Gesterbyn koulun kielikylpyluokkien tuntijaoiksi

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelning för Läroplanen 2016 för den finska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt 2 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelningar för Läroplanen 2016 för musikklasserna i Kirkkoharjun koulu och språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu. Behandling Direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala var närvarande vid sammanträdet för att presentera timfördelningen i läroplanen och besvara kommunstyrelsens frågor. Ledamot Anders Adlercreutz anlände till sammanträdet under behandlingen av paragrafen kl Beslut Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilagor till protokollet: Kst 1 / , Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen tuntijako Kst 2 / , Kirkkoharjun koulun musiikkiluokkien tuntijako Kst 3 / , Gesterbyn koulun kielikylpyluokkien tuntijaot För kännedom Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit Kommunstyrelsen 175 Kommunstyrelsen beslutade utnyttja sin övertagningsrätt i fråga om svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. Den lokala timfördelningen ska planeras utgående från statsrådets förordning om mål och timfördelning (F422/2012), statsrådets förordning om minimiantalet timmar per årskurs (F423/2012) och statsrådets förordning om ibruktagande av timfördelningen (F378/2014). Den lokala timfördelningen formar läroplanen och ger ramar för skolarbetet och planeringen av undervisningen. Timfördelningen har direkt inverkan på lärarnas arbete och på elevernas skoldagar och studier. När den lokala timfördelningen planeras måste man ta ställning till hur undervisningen ändamålsenligt kan struktureras så att de uppställda målen nås. Timfördelningen slås fast utgående från det totala antal timmar som står till undervisningens förfogande. Timantalet kan överstiga, men får inte understiga, det nationellt fastställda minimitimantalet 222 åvt. Ifall utbildningsanordnaren reserverar mera timmar för undervisningen än minimitimantalet, har utbildningsanordnaren möjlighet att besluta om användningen av dessa timmar. Timmarna som överskrider minimitimantalet kan användas som extra timmar i någon eller några årskurser och/eller i något eller några läroämnen. Utbildningsanordnaren ska också besluta hur timmarna fördelas på olika årskurser och läroämnen inom ramen för den nationella timfördelningen och med beaktande av etappmålen i timfördelningen. I den nationella timfördelningen fastställs minimiantalet timmar för varje gemensamt läroämne i årskurserna 1 2, årskurserna 3 6 och årskurserna 7 9. Timmarna får inte flyttas över etappmålen. För timmarna i huslig ekonomi, elevhandledning, valfria ämnen och valfria (för eleverna frivilliga) språk fastställs inga etappmål i timfördelningen. Utbildningsanordnaren får alltså helt och hållet besluta om hur timmarna fördelas på olika årskurser. Fördelningen av valfria timmar i konst- och färdighetsämnen ska planeras så att minst sex årsveckotimmar (6 åvt) förläggs till årskurserna 1 6 och minst fem (5 åvt) till årskurserna 7 9. Hur timmarna fördelas avgörs lokalt. Lokalt avgörs också om de valfria timmarna färdigt delas mellan olika konst- och färdighetsämnen och hur timmarna i så fall delas, eller om eleverna får välja ur skolans utbud på konst- och färdighetsämnen. Planeringen av timfördelningen omfattar också lösningar angående språkprogrammet. Vilka språk som undervisas och om eleverna erbjuds möjlighet till studier i A2-språk och B2-språk avgörs på lokal nivå. På lokal nivå avgörs även när studierna i de olika språken inleds. I Kyrkslätt har man i den nuvarande timfördelningen haft 236 timmar, dvs 14 timmar över minimiantalet. Orsaken till detta är att man velat garantera en tillräckligt god nivå på bl.a. undervisningen i modersmålet och litteratur samt det att samtliga elever läser A2-språk, dvs engelska, fr.o.m. årskurs 4. I den nya timfördelningen, fr.o.m , skulle timantalet uppgå till totalt 237 timmar, dvs 15 timmar över minimiantalet. De satsningar som görs är följande: - modersmål och litteratur - A1-språk: finska

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen A2-språk: engelska - omgivningslära - slöjd Hela timfördelningsförslaget som bilaga. Beredning: chef för svensk dagvård och utbildning, Mikael Flemmich, tfn , e-post: fornamn.efternamn (at) kyrkslatt.fi Bilaga: Förslag till timfördelning för den svenska grundläggande utbildningen, fr.o.m Förslag: Direktören för bildningsväsendet: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndengodkänner förslaget till timfördelning för den svenska grundläggande utbildningen fr.o.m Beslut: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. Att utnyttja rätt att överta behandlingen av ett ärende innebär att det ärende som nämnden behandlat i sin helhet överförs till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen har vid behandlingen av ärendet samma befogenheter som nämnden haft. Den är förpliktad att fatta ett beslut i ärendet. I ärendet kan ett nytt beslut fattas eller det tidigare beslutet bibehållas oförändrat, upphävas eller ändras. Alternativt kan ärendet återförvisas för ny behandling till den myndighet som fattat beslutet. Bilaga till föredragningslistan: - Ehdotus ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijaoksi alkaen Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar godkänna timfördelningen för den svenska grundläggande utbildningen fr.o.m i enlighet med bilagan. Behandling Direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala var närvarande vid sammanträdet för att presentera timfördelningen i läroplanen och besvara kommunstyrelsens frågor.

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beslut För kännedom Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 4 / , Ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijako alkaen Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Beslut om utarbetande av en behovsutredning, svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt 290/ /2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden I södra Kyrkslätt finns två små svenskspråkiga skolor: Friggesby skola och Karuby skola. Skolorna har sammanlagt ungefär 70 elever och tre klasslärartjänster. Friggesby skola byggdes 1930 (renoverad 1987) och Karuby skola 1930 (renoverad 1990). I kommunens program för reparation av byggnadsbeståndet för åren har anslag på totalt euro reserverats för renovering av skolorna. Avsikten är att förnya yttertaken, sanera och reparera fasader, förnya fönster och dörrar samt göra invändiga sanerings- och målningsarbeten i skolbyggnaderna. Bobäcks skola ligger i Bobäck i östra Kyrkslätt. Skolans gamla del är byggd Byggnaden utvidgades och renoverades Den nyaste utvidgningen är från För Bobäcks skolas årsreparationer har euro föreslagits för åren Skolornas elevantal är följande: Bobäcks skola 120 Friggesby skola 26 Karuby skola 41 Sammanlagt 187 I den av kommunfullmäktige godkända servicenätsutredningen betonas vikten av en enhetlig lärobana för barnet inom småbarnsfostran och undervisningen. För att uppnå detta mål strävar kommunen utöver innehållet efter att erbjuda dagvård nära barnets hem med beaktande av hans eller hennes kommande skola och elevupptagningsområde. Den enhetliga lärobanan fortsätter fram till slutet av grundskolan. Inlärningscentren som byggts på olika områden i kommunen (t.ex. Bredberget, Herrgårdsstranden och Vuorenmäki) och där det ordnas småbarnsfostran/förskoleundervisning och grundläggande utbildning i samma byggnad skapar fysiska ramar för den enhetliga lärobanan. I den ur fastighetsstrategins perspektiv utarbetade servicenätsutredningen för åren (Fge ) utreddes hurdana besparingar det skulle vara möjligt att nå i tre olika alternativ. I den vida modellen skulle det finnas fyra svenskspråkiga skolor. Tre av skolorna skulle vara lågstadieskolor med 1 klasserie och en av skolorna skulle vara en enhetskola med 6 klasserier. Daghemmen skulle vara dimensionerade för 107 barn. I den vida modellen skulle Kyrkslätts årliga driftskostnader minska från nuläget med totalt ca 3,8 M per år och det skulle behövas lgh-m2 mindre utrymmen. Kommunens fyra svenskspråkiga skolor skulle vara Winellska skolan (1 9),

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Sjökulla skola (1 6), Bobäcks skola (1 6) och en fjärde skola som skulle ersätta Karuby och Friggesby skolor (1 6). Elevupptagningsområdet justeras mot Winellska skolan och Bobäcks skola så att skolornas elevantal utjämnas. Enligt kommunens projektdirektiv för husbyggnadsprojekt är utgångspunkten för en behovsutredning en handling som kommunfullmäktige godkänt, såsom t.ex. en servicenätsplan och sektorns uppfattning om de långsiktiga målen för sin verksamhet och metoder för uppnåendet av dem. Behovsutredningen påbörjas och behandlas enligt följande: användarsektorns direktör framställer användarsektorns nämnd ett förslag om behovsutredning. Användarsektorns nämnd och kommunstyrelsen godkänner att en behovsutredning görs, varefter användarsektorns nämnd godkänner behovsutredningen. Nämnden för serviceproduktion ger ett utlåtande om behovsutredningen och kommunstyrelsen godkänner behovsutredningen. Sektordirektören för bildningsväsendet utsåg en projektgrupp för planering av ett svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt. Beredning: planeringschef Eeva Viitala, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Direktören för bildningsväsendet: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar 1 godkänna att en behovsutredning över ett svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt utarbetas 2 föreslå kommunstyrelsen att styrelsen godkänner att behovsutredningen utarbetas. Beslut Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. För kännedom: Kommunstyrelsen Besvärsanvisning: Besvärsförbud Kommunstyrelsen 176

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Sektordirektören för bildningsväsendet har utsett chefen för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich och planeringschef Eeva Viitala till medlemmar i projektgruppen. Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna att en behovsutredning görs 2 ge sektordirektören för samhällstekniska väsendet i uppgift att tillsätta en projektgrupp för projektet och utse en projektchef för den Behandling Direktören för bildningsväsendet var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av den här paragrafen för att presentera ärendet och besvara kommunstyrelsens frågor. Under diskussionen föreslog ledamot Matti Kaurila att ärendet remitteras för ny beredning. Man följer med elevantalet i skolorna i ärendets beskrivningsdel och i enlighet med riktlinjerna för tidigare beslut övervägs verksamheten i skolorna i fråga. Elevantalen ökar inte, så det är ändamålsenligare att undersöka alternativ där undervisningen i skolorna i fråga fortsätter i nuvarande form eller koncentreras till Winellska skolan och Bobäcks skola. I vice ordförande Ari Harinen understödde Kaurilas förslag. Ordförande Raija Vahasalo preciserade beredningen så att i det här beslutet bara inleds behovsutredningen, så paragrafens beskrivningsdel får inte styra beredningen av innehållet i behovsutredningen. Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Kaurila föreslagit remittering. Förslaget har fått understöd. Kommunstyrelsen godkände inte enhälligt förslaget, så ordföranden konstaterade att styrelsen ska rösta om fortsatt behandling av ärendet. Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet genom namnupprop så att de som understöder fortsatt behandling av ärendet röstar ja och de som understöder remittering av ärendet röstar nej. Om "nej" vinner, beslutar kommunstyrelsen remittera ärendet för ny beredning. Omröstningspropositionen godkändes.

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Vid omröstningen genom namnupprop gavs följande röster: 4 ja-röster (Adlercreutz, Lindholm, Hedberg, Saloranta-Eriksson) 8 nej-röster (Grönberg, Harinen, Kaurila, Kilappa, Munther, Wichmann, Sinisalo, Vahasalo) En var borta (Lehtinen). Remitteringsförslaget fick fler röster. Beslut Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet till nämnden för ny beredning. Man följer med elevantalet i skolorna i ärendets beskrivningsdel och i enlighet med riktlinjerna för tidigare beslut övervägs verksamheten i skolorna i fråga. Elevantalen ökar inte, så det är ändamålsenligare att undersöka alternativ där undervisningen i skolorna i fråga fortsätter i nuvarande form eller koncentreras till Winellska skolan och Bobäcks skola. I det här beslutet bara inleds behovsutredningen, så paragrafens beskrivningsdel får inte styra beredningen av innehållet i behovsutredningen. Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 177 Helsingfors, Vanda och Grankulla stad samt Kyrkslätts kommun, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och KL-Kuntahankinnat Oy har slutit ett avtal om samarbete kring upphandling av ett klient- och patientdatasystem för socialvården, primärvården den specialiserade sjukvården. Föremål för upphandlingen är ett gemensamt klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården vilket kommer i användning i kommunerna och inom HNS. Upphandlingssamarbetet är en del av Apotti-projektet. Syftet med projektet är att förbättra verksamheten och servicen inom social- och hälsovården. En del av Apotti-projektet är upphandling och ibruktagning av ett internationellt högklassigt klient- och patientdatasystem. Upphandlingsparterna emellan har man avtalat om att centraliserat genomföra förvaltningen av systemen och tjänsterna som skaffas. Till förvaltningsmodell har man valt ett aktiebolag. Enligt upphandlingsannonsen som publicerats om systemupphandlingen kan ett aktiebolag eller en annan organisation som bildas av upphandlingsenheterna tillsammans ansvara för upphandlingsenheternas avtalsförpliktelser istället för upphandlingsenheterna. Avtalsstrukturen för upphandlingen har beretts med iakttagande av modellen för centraliserad förvaltning. Genom centraliserad förvaltning uppnås avsevärda förmåner i användningen och utvecklingen av det gemensamma systemet. I förutredningen om en verksamhetsmodell under produktionstiden som utfördes hösten I utredningen jämfördes de olika förvaltningsmodellalternativen (bolagsmodell och övriga nämnda modeller, som t.ex. värdkommunmodellen) samt en bedömning av alternativen. I arbetet som leddes av projektbyrån och handleddes projektstyrgruppen deltog representanter för alla kommuner som deltar i Apotti-projektet samt för HNS. På basis av utredningen kom man fram till att samarbetsorganisationen fortfarande är en separat juridisk person, med konstaterandet om att det är den lösning som är tydligast, mest flexibel och enklast att kontrollera. Samarbetsorganisationen som en separat juridisk person möjliggör jämlikt bemötande av dem som använder systemet och underlättar kontrollen av ändringar då nya kommuner ansluter sig till systemet eller då social- och hälsovårds- och kommunfältet annars ändrar. I fråga om den juridiska personens form gjordes en jämförande fortsatt utredning mellan aktiebolag och affärsverkssamkommun. Fördelen med aktiebolag konstaterades jämfört med ett affärsverk vara snabbare och mer flexibelt beslutsfattande och förvaltning. I finansieringen kan dessutom ett aktiebolag utnyttja finansieringen av eget och främmande kapital bättre än ett affärsverk. Likaså är den aktiebolagsformade verksamhetsmodellen smidig i olika situationer gällande omorganisering, som det är skäl att vara beredd på inom social- och hälsovården. Styrgruppen beslutade vid sitt sammanträde föreslå att för verksamheten under produktionstiden grundas en samarbetsorganisation som är en separat juridisk person och i form av ett aktiebolag. Aktiebolaget som ska grundas blir ett gemensamt företag för alla upphandlingsenheter som deltar i upphandlingen. Upphandlingsenheterna blir delägare i bolaget i

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen förhållande till deras ägarandelar. Förhandlingar om fördelningen av ägandet av bolaget och innehållet i delägaravtalet (bilaga 1) fördes under år 2014 och våren Upphandlingsenheterna fattar beslut om upphandling av systemet och undertecknar det egentliga upphandlingsavtalet, varefter bolaget ovan fungerar som avtalspart vid kontakt med leverantörerna. I bolagets affärsverksamhetsplan (bilaga 2) beskrivs företagets strategiska mål, alltså de mål man strävar efter med grundandet av samarbetsföretaget, samt huvudpunkterna i bolagets affärsidé och verksamhetsmodell. Bolagets verksamhetsidé är att svara för genomförandet och ibruktagandet av klientoch patientdatasystemet som ska skaffas samt dess funktion under produktionen. Bolaget producerar tjänster som hänför sig till datasystem för social- och hälsovård, systemutveckling och stöd för sina ägare. Bolaget erbjuder sina ägare sina tjänster till självkostnadspris på basis av fördjupad kunskap inom social- och hälsovårdens kärnverksamhet, informations- och kommunikationsteknologi och upphandling samt gemensamma verksamhetsmodeller. Bolaget stöder sina ägare i ändringen inom social- och hälsovårdsverksamheten och utvecklingen av effektiva enhetliga verksamhetsmodeller. Bolaget fungerar som avses i lagen om offentlig upphandling som en anknuten enhet för sina delägare, vars syfte är att producera tjänster för bolagets delägare. Bolaget kan producera ett begränsat antal tjänster även för utomstående, dock så att det inte äventyrar bolaget ställning som anknuten enhet till sina ägare. Övriga HNS-områdets kommuner för vilkas del KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt systemupphandlingen som ett ramarrangemang, kan senare ansluta sig som användare till klient- och patientdatasystemet i enlighet med villkoren som gäller upphandlingen. Anslutning som användare till systemet fordrar utöver godkännande av delägarna dessutom att kommunen blir delägare i bolaget som nu grundas. Utvidgning av bolagets verksamhet sker etappvis då projektet framskrider mot ibruktagnings- och produktionsskedena. Bolaget har en verkställande direktör och en styrelse som utsetts av delägarna. Därutöver styrs bolagets verksamhet av en separat styrgrupp som inte är ett organ i bolaget. Principerna som iakttas i förhållandena mellan bolagets verksamhetsidé, förvaltningen och delägarna har beskrivits noggrannare i bolagsordningen, delägaravtalet och affärsverksamhetsplanen. Apotti-projektbyrån sammankallar bolagets konstituerande stämma där man undertecknar delägaravtalet och avtalet om bolagsbildning och fattar beslut om bolagsstyrelsens medlemmar samt valet av verkställande direktör och revisorer i enlighet med delägaravtalet. Direktören för projektprogrammet Hannu Välimäki är närvarande vid sammanträdet för att höras som kallad sakkunnig när detta ärende behandlas. Ytterligare information ges av Hannu Välimäki, direktör för projektprogrammet, telefon: hannu.valimaki(a)att.hel.fi

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar ( ) och vårdoch omsorgsdirektör Liisa Ståhle ( ). Förslag Bilagor till föredragningslistan - Apotti Oy osakassopimus - Apotti Oy liiketoimintasuunnitelma - Apotti Oy yhtiöjärjestys - Apotti Oy perustamissopimus Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige 1 godkänner grundandet av aktiebolaget Oy Apotti Ab som bildas tillsammans med Helsingfors stad, Vanda stad, Grankulla stad och samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och uppmanar projektbyrån för Apotti att ansvara för de praktiska arrangemangen som hänför sig till grundandet samt att sammankalla bolagets konstituerande stämma 2 godkänner grundandet av aktiebolaget Oy Apotti Ab som bildas tillsammans med Helsingfors stad, Vanda stad, Grankulla stad och samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 3 godkänner kapitalarrangemangen som hänför sig till grundandet av bolaget och uppmanar ekonomidirektör Anne Arvola att betala aktiernas teckningspris 2500 euro från budgetkonto XXX, 4 godkänner delägaravtalet som ingås mellan delägarna i bolaget samt bolagets affärsverksamhetsplan i enlighet med bilagorna 5 godkänner bolagsordningen i enlighet med bilagan 6 uppmanar projektbyrån för Apotti att vid behov göra ändringar av teknisk natur eller i övriga mindre ändringar i handlingarna som gäller grundandet 7 uppmanar projektbyrån för Apotti att sammankalla bolagets konstituerande stämma. Behandling Direktören för projektprogrammet Hannu Välimäki närvarade vid sammanträdet för att presentera verksamheten gällande bolaget som ska grundas. Under diskussionen ändrade kommundirektören förslagspunkt 3 i sitt utgångsförslag på följande sätt:

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beslut... godkänner kapitalarrangemangen som hänför sig till grundandet av bolaget och uppmanar ekonomidirektör Anne Arvola att betala 2500 euro för kapital i aktiebolaget som ska grundas samt euro till fonden för inbetalt fritt eget kapital från budgetkontot för aktierna. Ersättare Reijo Munther föreslog att ärendet bordläggs för en vecka för tilläggsutredningar. I vice ordförande Ari Harinen och II vice ordförande Pekka M. Sinisalo understödde Munthers förslag. Kommunstyrelsen godkände enhälligt Munthers förslag. Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet för en vecka för tilläggsutredningar. För kännedom Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Justering av budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 178 Enligt 24 i förvaltningsstadgan ska kommunens verksamheter ordnas och uppgifterna skötas ekonomiskt, effektfullt och kostnadseffektivt så, att 1. de av kommunfullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin uppnås 2. kommunens ekonomi är i balans 3. funktionella, ekonomiska och andra risker utreds och undviks och för skador bereds så att kostnaderna för dem inte stör kommunens verksamhet och finansiering. Enligt 27 ska ändringar i budgeten föreläggas kommunfullmäktige under budgetåret. De beräknade skatteinkomsterna och statsandelarna i Kyrkslätts kommuns budget år 2015 kommer inte att förverkligas till fullo. Skatteinkomsterna antas underskrida budgeten med minst två miljoner euro, och på basis av de influtna statsandelarna kan man anta att statsandelsinflödet underskrider budgeten med ca en miljon euro. Prognosen för överskridning av de budgeterade kostnaderna för den specialiserade sjukvården uppgår i mitten av maj till ca fyra miljoner euro. Genom de uppsägningar och permitteringar som genomfördes 2014 uppnådde man besparingar på ca 2,5 milj. euro. I fråga om de uppsagda är den kalkylerade besparingen år 2015 ca 1 milj. euro. Som underlag för innevarande års budget användes budgetsiffrorna från år 2014 utan besparingseffekter, varför lönekostnaderna har överbudgeterats med ett belopp som motsvarar den kalkylerade besparingen. I ljuset av den gällande budgeten och de ovannämnda förestående tilläggskostnaderna uppvisar utfallsprognosen för år 2015 utan tilläggskostnaderna för den specialiserade sjukvården ett underskott på ca 4,5 milj. euro. Om budgeten 2015 inte ändras, kan ökningen av verksamhetsbidraget från år 2014 vara t.o.m. över 13 milj. euro beroende på överskridningen för den specialiserade sjukvården. Det av fullmäktige godkända bindande målet är en ökning på 2,5 %, dvs. ca 4,7 milj. euro.

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommunalekonomi 3/12

Kommunalekonomi 3/12 Kommunalekonomi 3/12 Svår ekonomisk situation nya anpassningsåtgärder kan behövas Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelar Ändringar i statistiken över ekonomi och verksamhet Kommunernas

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer