Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Tid kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice ordf. Sinisalo Pekka M II vice ordf. Adlercreutz Anders ledamot anlände kl. 17:13 Grönberg Ralf ledamot Hedberg Hans ledamot Kaurila Matti ledamot jäv 180 Kilappa Antti ledamot avlägsnade sig kl. 20: Lindholm Michaela ledamot Saloranta-Eriksson Outi ledamot Wichmann Anna-Lotta ledamot avlägsnade sig kl. 20: Munther Reijo ersättare Övriga närvarande Kjerin Ulf fullmäktiges ordförande Vanhamäki Veikko fullmäktiges I vice ordf. avlägsnade sig kl. 19:45 Aarnio Tarmo kommundirektör, föredragande Masar Christoffer förvaltningsdirektör Arvola Anne ekonomidirektör Hannele Kujala direktör för bildningsväsendet Gahmberg Ulla protokollförare Frånvarande Isomäki-Reik Johanna ledamot Lehtinen Pirkko ledamot Wehka-aho Emmi fullmäktiges II vice ordf.

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Underskrifter Raija Vahasalo ordförande Ulla Gahmberg protokollförare Justering Protokollet är justerat och godkänt Ralf Grönberg protokolljusterare Outi Saloranta-Eriksson protokolljusterare Offentlig framläggning kommunhuset servicekontoret, Ervastvägen 2 Ulla Gahmberg protokollförare

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Ärenden Rubrik Sid 172 Närvaro vid sammanträdet och konstaterande av sammanträdets laglighet och 4 beslutförhet 173 Val av protokolljusterare och protokolljustering Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsens övertagit Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit Beslut om utarbetande av en behovsutredning, svenskspråkigt inlärningscenter 12 i södra Kyrkslätt 177 Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab (fge) Justering av budgeten 2015 (fge) Ramar för uppgörande av budgeten 2016 och ekonomiplanen (fge) Verksamhetsbidrag till organisationer år Införande av och grunder för riskhantering (fge) Inlösning av bostad, As. Oy Kirkkonummen Matinmäki Svar på fullmäktigemotion 6/2014: Helhetsbedömning av kollektivtrafiken i 35 Kyrkslätts serviceförmåga, smidighet och säkerhet (fge) 184 Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Svar på vädjan / initiativ om att återinföra bussturer på Österbyvägen Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 51 i 48 kommunallagen 187 Protokoll för kännedom Övriga ärenden (fritidsbostäder i åretruntbruk, anhängiggörande av utredning) 50

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Närvaro vid sammanträdet och konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Kommunstyrelsen 172 Ordföranden konstaterar kommunstyrelsens ledamöter och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet. Förslag Kommunstyrelsen beslutar 1 konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutfört. 2 att förvaltningsdirektören är närvarande vid sammanträdet för att ge den information som kommunstyrelsen behöver och upprättar förhandsinformation om besluten. Behandling 3 att ekonomidirektören är närvarande vid sammanträdet för att ge den information som kommunstyrelsen behöver. Vid sammanträdet närvarade som kallade sakkunniga i samband med paragraferna nedan följande: 174 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala 175 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala 176 Beslut om utarbetande av en behovsutredning, svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt Beslut 177 Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab (fge) Direktör för projektprogrammet Hannu Välimäki Kommunstyrelsen beslutade konstatera 1 de närvarande 2 att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. _

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Val av protokolljusterare och protokolljustering Kommunstyrelsen 173 Förslag Kommunstyrelsen beslutar 1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde 2 justera protokollet elektroniskt enligt följande tidtabell: Torsdag överförs protokollet till de förtroendevaldas extranät och till alla styrelseledamöter skickas ett meddelande om att protokollet kan läsas och justeras på extranätet. Sekreteraren gör de justeringar som begärts och skickar ledamöterna i kommunstyrelsen ett meddelande per e-post om att uppgifterna i protokollet har korrigerats. Måndag skickar ordföranden och protokolljusterarna per e-post ett meddelande om godkännande till kommunstyrelsen och sekreteraren. Protokollet är justerat i och med att detta meddelande har kommit fram till sekreteraren. Protokollet är framlagt tisdag Den allmänna tiden för rättelseyrkande börjar onsdag Ordföranden och protokolljusterarna kan underteckna protokollet till exempel vid sammanträdet Beslut Kommunstyrelsen beslutade 1 välja ledamöterna Ralf Grönberg och Outi Saloranta-Eriksson till protokolljusterare 2 till övriga delar enligt förslaget. _ Besvärsanvisning Besvärsförbud

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsens övertagit Kommunstyrelsen 174 Kommunstyrelsen beslutade utnyttja sin övertagningsrätt i fråga om finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 25 Statsrådet utfärdade en förordning om mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen. I förordningen fastställs målen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsutbildningen och undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen. Förordningen omfattar även timfördelningen i den grundläggande utbildningen samt en rad bestämmelser om bl.a. språkundervisning och särskilt stöd. Utbildningsstyrelsen fattade beslut om läroplansgrunder för förskoleundervisning, grundläggande utbildning för läropliktiga och påbyggnadsundervisning. Kyrkslätts finskspråkiga Läroplanen 2016-process koordinerades av rektorernas OPS-team. OPS-teamet behandlade timfördelningen utifrån statsrådets förordning i början av februari. Utbildningsdirektör Jukka Pietinen skickade det första förslaget till timfördelning på remiss till skolorna , och kommentarerna skulle lämnas in hos planeraren vid centralen för bildningstjänster Responsen sammanställdes. Det första timfördelningsförslaget stämde då i fråga om konst- och färdighetsämnen samt valfria ämnen nästan överens som statsrådets förordning. Utbildningsväsendets OPS-team sammanträdde för att utarbeta ett nytt utgångsförslag. Både OPS-teamet och rektorerna var eniga om att möjligheten enligt läroplansgrunderna att förlägga konst- och färdighetsämnen direkt som obligatoriska timmar i de lägre årskurserna är en viktig lugnande faktor i undervisningsarbetet. De extra timmar som överstiger minimitimantalet enligt statsrådets förordning, s.k. Kyrkslättstimmarna, motiveras med möjligheten att åstadkomma pedagogiskt meningsfulla undervisningshelheter. Det nya förslaget förknippades med noggranna anvisningar och motiveringar. Rektorerna gavs gemensamma anvisningar på rektorsmötet , varefter förslaget skulle gås igenom i alla skolor med hela lärarkåren under rektorns ledning. Responsen från den andra skolrundan sammanställdes för behandling på rektorernas OPS-arbetsdag. Sammandraget från rektorernas OPS-arbetsdag med motiveringar föreläggs Kyrkslätts finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnd för att godkännas som timfördelning för den finska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Kirkkoharjun koulu och Gesterbyn koulu har gett sina förslag till timfördelning för musikklasserna i Kirkkoharjun koulu respektive språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu utifrån förslaget till en gemensam timfördelning för kommunen. Timfördelningsförslagen för musik- och språkbadsklasserna ingår som bilaga.

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beredning: vik. utbildningsdirektör Leila Kurki, tfn , e-post: Bilagor till föredragningslistan: 1 Esitys Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen tuntijaoksi 2 Esitys Kirkkoharjun koulun musiikkiluokkien tuntijaoksi 3 Esitys Gesterbyn koulun kielikylpyluokkien tuntijaoiksi Förslag Direktören för bildningsväsendet: Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar 1 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelning för Läroplanen 2016 för den finska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt 2 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelningar för Läroplanen 2016 för musikklasserna i Kirkkoharjun koulu och språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu. Behandling Vik. utbildningsdirektör Leila Kurki presenterade ärendet för finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden. Vik. utbildningsdirektör Leila Kurki avlägsnade sig från sammanträdet efter att ärendet behandlats. Beslut Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. Att utnyttja rätt att överta behandlingen av ett ärende innebär att det ärende som nämnden behandlat i sin helhet överförs till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen har vid behandlingen av ärendet samma befogenheter som nämnden haft. Den är förpliktad att fatta ett beslut i ärendet. I ärendet kan ett nytt beslut fattas eller det tidigare beslutet bibehållas oförändrat, upphävas eller ändras. Alternativt kan ärendet återförvisas för ny behandling till den myndighet som fattat beslutet. Bilagor till föredragningslistan: - Esitys Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen tuntijaoksi - Esitys Kirkkoharjun koulun musiikkiluokkien tuntijaoksi - Esitys Gesterbyn koulun kielikylpyluokkien tuntijaoiksi

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelning för Läroplanen 2016 för den finska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt 2 godkänna timfördelningen enligt bilagan som timfördelningar för Läroplanen 2016 för musikklasserna i Kirkkoharjun koulu och språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu. Behandling Direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala var närvarande vid sammanträdet för att presentera timfördelningen i läroplanen och besvara kommunstyrelsens frågor. Ledamot Anders Adlercreutz anlände till sammanträdet under behandlingen av paragrafen kl Beslut Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilagor till protokollet: Kst 1 / , Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen tuntijako Kst 2 / , Kirkkoharjun koulun musiikkiluokkien tuntijako Kst 3 / , Gesterbyn koulun kielikylpyluokkien tuntijaot För kännedom Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, ärende som kommunstyrelsen övertagit Kommunstyrelsen 175 Kommunstyrelsen beslutade utnyttja sin övertagningsrätt i fråga om svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. Den lokala timfördelningen ska planeras utgående från statsrådets förordning om mål och timfördelning (F422/2012), statsrådets förordning om minimiantalet timmar per årskurs (F423/2012) och statsrådets förordning om ibruktagande av timfördelningen (F378/2014). Den lokala timfördelningen formar läroplanen och ger ramar för skolarbetet och planeringen av undervisningen. Timfördelningen har direkt inverkan på lärarnas arbete och på elevernas skoldagar och studier. När den lokala timfördelningen planeras måste man ta ställning till hur undervisningen ändamålsenligt kan struktureras så att de uppställda målen nås. Timfördelningen slås fast utgående från det totala antal timmar som står till undervisningens förfogande. Timantalet kan överstiga, men får inte understiga, det nationellt fastställda minimitimantalet 222 åvt. Ifall utbildningsanordnaren reserverar mera timmar för undervisningen än minimitimantalet, har utbildningsanordnaren möjlighet att besluta om användningen av dessa timmar. Timmarna som överskrider minimitimantalet kan användas som extra timmar i någon eller några årskurser och/eller i något eller några läroämnen. Utbildningsanordnaren ska också besluta hur timmarna fördelas på olika årskurser och läroämnen inom ramen för den nationella timfördelningen och med beaktande av etappmålen i timfördelningen. I den nationella timfördelningen fastställs minimiantalet timmar för varje gemensamt läroämne i årskurserna 1 2, årskurserna 3 6 och årskurserna 7 9. Timmarna får inte flyttas över etappmålen. För timmarna i huslig ekonomi, elevhandledning, valfria ämnen och valfria (för eleverna frivilliga) språk fastställs inga etappmål i timfördelningen. Utbildningsanordnaren får alltså helt och hållet besluta om hur timmarna fördelas på olika årskurser. Fördelningen av valfria timmar i konst- och färdighetsämnen ska planeras så att minst sex årsveckotimmar (6 åvt) förläggs till årskurserna 1 6 och minst fem (5 åvt) till årskurserna 7 9. Hur timmarna fördelas avgörs lokalt. Lokalt avgörs också om de valfria timmarna färdigt delas mellan olika konst- och färdighetsämnen och hur timmarna i så fall delas, eller om eleverna får välja ur skolans utbud på konst- och färdighetsämnen. Planeringen av timfördelningen omfattar också lösningar angående språkprogrammet. Vilka språk som undervisas och om eleverna erbjuds möjlighet till studier i A2-språk och B2-språk avgörs på lokal nivå. På lokal nivå avgörs även när studierna i de olika språken inleds. I Kyrkslätt har man i den nuvarande timfördelningen haft 236 timmar, dvs 14 timmar över minimiantalet. Orsaken till detta är att man velat garantera en tillräckligt god nivå på bl.a. undervisningen i modersmålet och litteratur samt det att samtliga elever läser A2-språk, dvs engelska, fr.o.m. årskurs 4. I den nya timfördelningen, fr.o.m , skulle timantalet uppgå till totalt 237 timmar, dvs 15 timmar över minimiantalet. De satsningar som görs är följande: - modersmål och litteratur - A1-språk: finska

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen A2-språk: engelska - omgivningslära - slöjd Hela timfördelningsförslaget som bilaga. Beredning: chef för svensk dagvård och utbildning, Mikael Flemmich, tfn , e-post: fornamn.efternamn (at) kyrkslatt.fi Bilaga: Förslag till timfördelning för den svenska grundläggande utbildningen, fr.o.m Förslag: Direktören för bildningsväsendet: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndengodkänner förslaget till timfördelning för den svenska grundläggande utbildningen fr.o.m Beslut: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. Att utnyttja rätt att överta behandlingen av ett ärende innebär att det ärende som nämnden behandlat i sin helhet överförs till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen har vid behandlingen av ärendet samma befogenheter som nämnden haft. Den är förpliktad att fatta ett beslut i ärendet. I ärendet kan ett nytt beslut fattas eller det tidigare beslutet bibehållas oförändrat, upphävas eller ändras. Alternativt kan ärendet återförvisas för ny behandling till den myndighet som fattat beslutet. Bilaga till föredragningslistan: - Ehdotus ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijaoksi alkaen Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar godkänna timfördelningen för den svenska grundläggande utbildningen fr.o.m i enlighet med bilagan. Behandling Direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala var närvarande vid sammanträdet för att presentera timfördelningen i läroplanen och besvara kommunstyrelsens frågor.

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beslut För kännedom Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 4 / , Ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijako alkaen Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Beslut om utarbetande av en behovsutredning, svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt 290/ /2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden I södra Kyrkslätt finns två små svenskspråkiga skolor: Friggesby skola och Karuby skola. Skolorna har sammanlagt ungefär 70 elever och tre klasslärartjänster. Friggesby skola byggdes 1930 (renoverad 1987) och Karuby skola 1930 (renoverad 1990). I kommunens program för reparation av byggnadsbeståndet för åren har anslag på totalt euro reserverats för renovering av skolorna. Avsikten är att förnya yttertaken, sanera och reparera fasader, förnya fönster och dörrar samt göra invändiga sanerings- och målningsarbeten i skolbyggnaderna. Bobäcks skola ligger i Bobäck i östra Kyrkslätt. Skolans gamla del är byggd Byggnaden utvidgades och renoverades Den nyaste utvidgningen är från För Bobäcks skolas årsreparationer har euro föreslagits för åren Skolornas elevantal är följande: Bobäcks skola 120 Friggesby skola 26 Karuby skola 41 Sammanlagt 187 I den av kommunfullmäktige godkända servicenätsutredningen betonas vikten av en enhetlig lärobana för barnet inom småbarnsfostran och undervisningen. För att uppnå detta mål strävar kommunen utöver innehållet efter att erbjuda dagvård nära barnets hem med beaktande av hans eller hennes kommande skola och elevupptagningsområde. Den enhetliga lärobanan fortsätter fram till slutet av grundskolan. Inlärningscentren som byggts på olika områden i kommunen (t.ex. Bredberget, Herrgårdsstranden och Vuorenmäki) och där det ordnas småbarnsfostran/förskoleundervisning och grundläggande utbildning i samma byggnad skapar fysiska ramar för den enhetliga lärobanan. I den ur fastighetsstrategins perspektiv utarbetade servicenätsutredningen för åren (Fge ) utreddes hurdana besparingar det skulle vara möjligt att nå i tre olika alternativ. I den vida modellen skulle det finnas fyra svenskspråkiga skolor. Tre av skolorna skulle vara lågstadieskolor med 1 klasserie och en av skolorna skulle vara en enhetskola med 6 klasserier. Daghemmen skulle vara dimensionerade för 107 barn. I den vida modellen skulle Kyrkslätts årliga driftskostnader minska från nuläget med totalt ca 3,8 M per år och det skulle behövas lgh-m2 mindre utrymmen. Kommunens fyra svenskspråkiga skolor skulle vara Winellska skolan (1 9),

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Sjökulla skola (1 6), Bobäcks skola (1 6) och en fjärde skola som skulle ersätta Karuby och Friggesby skolor (1 6). Elevupptagningsområdet justeras mot Winellska skolan och Bobäcks skola så att skolornas elevantal utjämnas. Enligt kommunens projektdirektiv för husbyggnadsprojekt är utgångspunkten för en behovsutredning en handling som kommunfullmäktige godkänt, såsom t.ex. en servicenätsplan och sektorns uppfattning om de långsiktiga målen för sin verksamhet och metoder för uppnåendet av dem. Behovsutredningen påbörjas och behandlas enligt följande: användarsektorns direktör framställer användarsektorns nämnd ett förslag om behovsutredning. Användarsektorns nämnd och kommunstyrelsen godkänner att en behovsutredning görs, varefter användarsektorns nämnd godkänner behovsutredningen. Nämnden för serviceproduktion ger ett utlåtande om behovsutredningen och kommunstyrelsen godkänner behovsutredningen. Sektordirektören för bildningsväsendet utsåg en projektgrupp för planering av ett svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt. Beredning: planeringschef Eeva Viitala, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Direktören för bildningsväsendet: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar 1 godkänna att en behovsutredning över ett svenskspråkigt inlärningscenter i södra Kyrkslätt utarbetas 2 föreslå kommunstyrelsen att styrelsen godkänner att behovsutredningen utarbetas. Beslut Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. För kännedom: Kommunstyrelsen Besvärsanvisning: Besvärsförbud Kommunstyrelsen 176

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Sektordirektören för bildningsväsendet har utsett chefen för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich och planeringschef Eeva Viitala till medlemmar i projektgruppen. Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna att en behovsutredning görs 2 ge sektordirektören för samhällstekniska väsendet i uppgift att tillsätta en projektgrupp för projektet och utse en projektchef för den Behandling Direktören för bildningsväsendet var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av den här paragrafen för att presentera ärendet och besvara kommunstyrelsens frågor. Under diskussionen föreslog ledamot Matti Kaurila att ärendet remitteras för ny beredning. Man följer med elevantalet i skolorna i ärendets beskrivningsdel och i enlighet med riktlinjerna för tidigare beslut övervägs verksamheten i skolorna i fråga. Elevantalen ökar inte, så det är ändamålsenligare att undersöka alternativ där undervisningen i skolorna i fråga fortsätter i nuvarande form eller koncentreras till Winellska skolan och Bobäcks skola. I vice ordförande Ari Harinen understödde Kaurilas förslag. Ordförande Raija Vahasalo preciserade beredningen så att i det här beslutet bara inleds behovsutredningen, så paragrafens beskrivningsdel får inte styra beredningen av innehållet i behovsutredningen. Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Kaurila föreslagit remittering. Förslaget har fått understöd. Kommunstyrelsen godkände inte enhälligt förslaget, så ordföranden konstaterade att styrelsen ska rösta om fortsatt behandling av ärendet. Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet genom namnupprop så att de som understöder fortsatt behandling av ärendet röstar ja och de som understöder remittering av ärendet röstar nej. Om "nej" vinner, beslutar kommunstyrelsen remittera ärendet för ny beredning. Omröstningspropositionen godkändes.

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Vid omröstningen genom namnupprop gavs följande röster: 4 ja-röster (Adlercreutz, Lindholm, Hedberg, Saloranta-Eriksson) 8 nej-röster (Grönberg, Harinen, Kaurila, Kilappa, Munther, Wichmann, Sinisalo, Vahasalo) En var borta (Lehtinen). Remitteringsförslaget fick fler röster. Beslut Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet till nämnden för ny beredning. Man följer med elevantalet i skolorna i ärendets beskrivningsdel och i enlighet med riktlinjerna för tidigare beslut övervägs verksamheten i skolorna i fråga. Elevantalen ökar inte, så det är ändamålsenligare att undersöka alternativ där undervisningen i skolorna i fråga fortsätter i nuvarande form eller koncentreras till Winellska skolan och Bobäcks skola. I det här beslutet bara inleds behovsutredningen, så paragrafens beskrivningsdel får inte styra beredningen av innehållet i behovsutredningen. Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 177 Helsingfors, Vanda och Grankulla stad samt Kyrkslätts kommun, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och KL-Kuntahankinnat Oy har slutit ett avtal om samarbete kring upphandling av ett klient- och patientdatasystem för socialvården, primärvården den specialiserade sjukvården. Föremål för upphandlingen är ett gemensamt klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården vilket kommer i användning i kommunerna och inom HNS. Upphandlingssamarbetet är en del av Apotti-projektet. Syftet med projektet är att förbättra verksamheten och servicen inom social- och hälsovården. En del av Apotti-projektet är upphandling och ibruktagning av ett internationellt högklassigt klient- och patientdatasystem. Upphandlingsparterna emellan har man avtalat om att centraliserat genomföra förvaltningen av systemen och tjänsterna som skaffas. Till förvaltningsmodell har man valt ett aktiebolag. Enligt upphandlingsannonsen som publicerats om systemupphandlingen kan ett aktiebolag eller en annan organisation som bildas av upphandlingsenheterna tillsammans ansvara för upphandlingsenheternas avtalsförpliktelser istället för upphandlingsenheterna. Avtalsstrukturen för upphandlingen har beretts med iakttagande av modellen för centraliserad förvaltning. Genom centraliserad förvaltning uppnås avsevärda förmåner i användningen och utvecklingen av det gemensamma systemet. I förutredningen om en verksamhetsmodell under produktionstiden som utfördes hösten I utredningen jämfördes de olika förvaltningsmodellalternativen (bolagsmodell och övriga nämnda modeller, som t.ex. värdkommunmodellen) samt en bedömning av alternativen. I arbetet som leddes av projektbyrån och handleddes projektstyrgruppen deltog representanter för alla kommuner som deltar i Apotti-projektet samt för HNS. På basis av utredningen kom man fram till att samarbetsorganisationen fortfarande är en separat juridisk person, med konstaterandet om att det är den lösning som är tydligast, mest flexibel och enklast att kontrollera. Samarbetsorganisationen som en separat juridisk person möjliggör jämlikt bemötande av dem som använder systemet och underlättar kontrollen av ändringar då nya kommuner ansluter sig till systemet eller då social- och hälsovårds- och kommunfältet annars ändrar. I fråga om den juridiska personens form gjordes en jämförande fortsatt utredning mellan aktiebolag och affärsverkssamkommun. Fördelen med aktiebolag konstaterades jämfört med ett affärsverk vara snabbare och mer flexibelt beslutsfattande och förvaltning. I finansieringen kan dessutom ett aktiebolag utnyttja finansieringen av eget och främmande kapital bättre än ett affärsverk. Likaså är den aktiebolagsformade verksamhetsmodellen smidig i olika situationer gällande omorganisering, som det är skäl att vara beredd på inom social- och hälsovården. Styrgruppen beslutade vid sitt sammanträde föreslå att för verksamheten under produktionstiden grundas en samarbetsorganisation som är en separat juridisk person och i form av ett aktiebolag. Aktiebolaget som ska grundas blir ett gemensamt företag för alla upphandlingsenheter som deltar i upphandlingen. Upphandlingsenheterna blir delägare i bolaget i

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen förhållande till deras ägarandelar. Förhandlingar om fördelningen av ägandet av bolaget och innehållet i delägaravtalet (bilaga 1) fördes under år 2014 och våren Upphandlingsenheterna fattar beslut om upphandling av systemet och undertecknar det egentliga upphandlingsavtalet, varefter bolaget ovan fungerar som avtalspart vid kontakt med leverantörerna. I bolagets affärsverksamhetsplan (bilaga 2) beskrivs företagets strategiska mål, alltså de mål man strävar efter med grundandet av samarbetsföretaget, samt huvudpunkterna i bolagets affärsidé och verksamhetsmodell. Bolagets verksamhetsidé är att svara för genomförandet och ibruktagandet av klientoch patientdatasystemet som ska skaffas samt dess funktion under produktionen. Bolaget producerar tjänster som hänför sig till datasystem för social- och hälsovård, systemutveckling och stöd för sina ägare. Bolaget erbjuder sina ägare sina tjänster till självkostnadspris på basis av fördjupad kunskap inom social- och hälsovårdens kärnverksamhet, informations- och kommunikationsteknologi och upphandling samt gemensamma verksamhetsmodeller. Bolaget stöder sina ägare i ändringen inom social- och hälsovårdsverksamheten och utvecklingen av effektiva enhetliga verksamhetsmodeller. Bolaget fungerar som avses i lagen om offentlig upphandling som en anknuten enhet för sina delägare, vars syfte är att producera tjänster för bolagets delägare. Bolaget kan producera ett begränsat antal tjänster även för utomstående, dock så att det inte äventyrar bolaget ställning som anknuten enhet till sina ägare. Övriga HNS-områdets kommuner för vilkas del KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt systemupphandlingen som ett ramarrangemang, kan senare ansluta sig som användare till klient- och patientdatasystemet i enlighet med villkoren som gäller upphandlingen. Anslutning som användare till systemet fordrar utöver godkännande av delägarna dessutom att kommunen blir delägare i bolaget som nu grundas. Utvidgning av bolagets verksamhet sker etappvis då projektet framskrider mot ibruktagnings- och produktionsskedena. Bolaget har en verkställande direktör och en styrelse som utsetts av delägarna. Därutöver styrs bolagets verksamhet av en separat styrgrupp som inte är ett organ i bolaget. Principerna som iakttas i förhållandena mellan bolagets verksamhetsidé, förvaltningen och delägarna har beskrivits noggrannare i bolagsordningen, delägaravtalet och affärsverksamhetsplanen. Apotti-projektbyrån sammankallar bolagets konstituerande stämma där man undertecknar delägaravtalet och avtalet om bolagsbildning och fattar beslut om bolagsstyrelsens medlemmar samt valet av verkställande direktör och revisorer i enlighet med delägaravtalet. Direktören för projektprogrammet Hannu Välimäki är närvarande vid sammanträdet för att höras som kallad sakkunnig när detta ärende behandlas. Ytterligare information ges av Hannu Välimäki, direktör för projektprogrammet, telefon: hannu.valimaki(a)att.hel.fi

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar ( ) och vårdoch omsorgsdirektör Liisa Ståhle ( ). Förslag Bilagor till föredragningslistan - Apotti Oy osakassopimus - Apotti Oy liiketoimintasuunnitelma - Apotti Oy yhtiöjärjestys - Apotti Oy perustamissopimus Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige 1 godkänner grundandet av aktiebolaget Oy Apotti Ab som bildas tillsammans med Helsingfors stad, Vanda stad, Grankulla stad och samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och uppmanar projektbyrån för Apotti att ansvara för de praktiska arrangemangen som hänför sig till grundandet samt att sammankalla bolagets konstituerande stämma 2 godkänner grundandet av aktiebolaget Oy Apotti Ab som bildas tillsammans med Helsingfors stad, Vanda stad, Grankulla stad och samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 3 godkänner kapitalarrangemangen som hänför sig till grundandet av bolaget och uppmanar ekonomidirektör Anne Arvola att betala aktiernas teckningspris 2500 euro från budgetkonto XXX, 4 godkänner delägaravtalet som ingås mellan delägarna i bolaget samt bolagets affärsverksamhetsplan i enlighet med bilagorna 5 godkänner bolagsordningen i enlighet med bilagan 6 uppmanar projektbyrån för Apotti att vid behov göra ändringar av teknisk natur eller i övriga mindre ändringar i handlingarna som gäller grundandet 7 uppmanar projektbyrån för Apotti att sammankalla bolagets konstituerande stämma. Behandling Direktören för projektprogrammet Hannu Välimäki närvarade vid sammanträdet för att presentera verksamheten gällande bolaget som ska grundas. Under diskussionen ändrade kommundirektören förslagspunkt 3 i sitt utgångsförslag på följande sätt:

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Beslut... godkänner kapitalarrangemangen som hänför sig till grundandet av bolaget och uppmanar ekonomidirektör Anne Arvola att betala 2500 euro för kapital i aktiebolaget som ska grundas samt euro till fonden för inbetalt fritt eget kapital från budgetkontot för aktierna. Ersättare Reijo Munther föreslog att ärendet bordläggs för en vecka för tilläggsutredningar. I vice ordförande Ari Harinen och II vice ordförande Pekka M. Sinisalo understödde Munthers förslag. Kommunstyrelsen godkände enhälligt Munthers förslag. Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet för en vecka för tilläggsutredningar. För kännedom Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/ Kommunstyrelsen Justering av budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 178 Enligt 24 i förvaltningsstadgan ska kommunens verksamheter ordnas och uppgifterna skötas ekonomiskt, effektfullt och kostnadseffektivt så, att 1. de av kommunfullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin uppnås 2. kommunens ekonomi är i balans 3. funktionella, ekonomiska och andra risker utreds och undviks och för skador bereds så att kostnaderna för dem inte stör kommunens verksamhet och finansiering. Enligt 27 ska ändringar i budgeten föreläggas kommunfullmäktige under budgetåret. De beräknade skatteinkomsterna och statsandelarna i Kyrkslätts kommuns budget år 2015 kommer inte att förverkligas till fullo. Skatteinkomsterna antas underskrida budgeten med minst två miljoner euro, och på basis av de influtna statsandelarna kan man anta att statsandelsinflödet underskrider budgeten med ca en miljon euro. Prognosen för överskridning av de budgeterade kostnaderna för den specialiserade sjukvården uppgår i mitten av maj till ca fyra miljoner euro. Genom de uppsägningar och permitteringar som genomfördes 2014 uppnådde man besparingar på ca 2,5 milj. euro. I fråga om de uppsagda är den kalkylerade besparingen år 2015 ca 1 milj. euro. Som underlag för innevarande års budget användes budgetsiffrorna från år 2014 utan besparingseffekter, varför lönekostnaderna har överbudgeterats med ett belopp som motsvarar den kalkylerade besparingen. I ljuset av den gällande budgeten och de ovannämnda förestående tilläggskostnaderna uppvisar utfallsprognosen för år 2015 utan tilläggskostnaderna för den specialiserade sjukvården ett underskott på ca 4,5 milj. euro. Om budgeten 2015 inte ändras, kan ökningen av verksamhetsbidraget från år 2014 vara t.o.m. över 13 milj. euro beroende på överskridningen för den specialiserade sjukvården. Det av fullmäktige godkända bindande målet är en ökning på 2,5 %, dvs. ca 4,7 milj. euro.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 27 24-25.6.2008 Sammanträdestid: kl. 19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer