Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) 2012-12-04"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl Paragrafer Kristin Eriksson (C) ordförande, ej 195 Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande, tjg ordf. 195 Ernst Klein (FP) 2:e vice ordförande Håkan Lilja (M) Ingrid Erneman (M) Leif Ahrle (M) Jan Christer Eriksson (C) Eva Edling (C) Charlotta Malm Eliasson (FP) Eva Wretman (M), tjg ers Sigvald Freylander (MP) Maria Mandahl (C), tjg ers 195 Camilla Engström (M) Margareta Sandell (FP) Fredrik Holmér (FP) Bernt Hofström (S) Övriga deltagare Lars Öhman, miljö- och stadsbyggnadschef Jamal Esfahani, stadsarkitekt Kristin Karlsson, sekreterare Utses att justera Sigvald Freylander (MP) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, , kl Underskrifter Sekreterare... Kristin Karlsson Ordförande... Kristin Eriksson (C) Ulla Hurtig Nielsen (M) 195 Justerande... Sigvald Freylander (MP) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum Underskrift... Kristin Karlsson Utdragsbestyrkande...

2 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2(21) 178 Dnr Delegationsbeslut A. Bygglov

3 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 3(21) 179 Förvaltningschefens information A. Personalfrågor B. Utvärdering av taxa C. Översyn av arbetsprocesser 180 Information planer A. Pågående detaljplaner B. Danderyds sjukhus. Information om plan 181 Information bygglov A. Anståndsärenden B. xx, xx, Djursholm Olovlig inredning av två lägenheter i källarplan i tvåbostadshus C. xx, xx, Enebyberg Olovligt bygge beträffande byggnadshöjd D. Information om förslag på ändringar på hemsidan

4 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 4(21) 182 Dnr 2008-BN0163 Bulten 1, 2 och 4 Ansökan om ändring av detaljplan Fastighetsägaren har kommit in med önskemål om en planändring för Bulten 1, 2 och 4. Syftet är att möjliggöra för försäljning och utställning av bilar i en hall med tillhörande verkstadsdel på Bulten 1. För området finns sedan tidigare två planuppdrag, ett från byggnadsnämnden och ett från kommunstyrelsen. Uppdraget från byggnadsnämnden, , går ut på att pröva förutsättningarna för en omfördelning av byggrätterna för Bulten 1, 2 och 3. Uppdraget från kommunstyrelsen, , går ut på att pröva möjligheten för en planändring för fastigheten Bulten 1 för att möjliggöra för handel, hotell och bostäder/studentbostäder. För kvarteret Bulten gäller detaljplan D162, lagakraftvunnen och med genomförandetid till Detaljplanen anger kontor för Bulten 1, handel samt att användningen skall vara anpassad till bebyggelsens kulturvärden för olika delar av Bulten 2, bilservice för Bulten 3. De tidigare uppdragen för olika fastigheter inom kvarteret Bulten behöver samordnas i ett nytt uppdrag. De tidigare uppdragen är inte längre aktuella vad gäller innehåll och för vilka fastigheter uppdragen gäller. Det behövs därför ett nytt uppdrag där delar av innehållet från tidigare uppdrag samordnas och prövas samtidigt, i ett och samma uppdrag. Förutom att möjliggöra för bilförsäljningshall med tillhörande verkstadsdel på Bulten 1 behöver också fastighetsgränser ses över samt byggrätterna omfördelas, inom Bulten 1, 2 och 4. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

5 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 5(21) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. begära att kommunstyrelsen återkallar tidigare planuppdrag från som går ut på att pröva möjligheten för handel, hotell och bostäder/studentbostäder på Bulten återkalla byggnadsnämndens tidigare planuppdrag från som går ut på att pröva möjligheterna för en omfördelning av byggrätten för Bulten 1, 2 och ge uppdrag åt kontoret att i en planprocess pröva möjligheten att ändra användning samt omfördela byggrätt för Bulten 1, 2 och 4 och därmed möjliggöra för en bilförsäljningshall med tillhörande verkstad. 4. ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna planavtal med fastighetsägaren.

6 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 6(21) 183 Dnr Gautiod 3, Gautiodvägen 3, Djursholm Ansökan om ändrad detaljplan för att möjliggöra en delning av tomten Fastighetsägaren önskar dela Gautiod 3 i två tomter. Tomten är belägen längst in på Gautiodsvägen som är en återvändsgata och har en areal om 3376 kvm. Gällande detaljplan är fastställd och fastighetsplanen Fastigheten ligger inom bevarandeområde B 30 som betraktas som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Den föreslagna delningen ger en ny tomt om 1600 kvm och återstoden runt befintligt hus blir 1776 kvm. Gällande detaljplan innehåller bestämmelse om en minsta tomtstorlek om 1600 kvm. Tomterna får bebyggas med bostadshus i två våningar med en högsta byggyta om 1/9 del av tomtytan. Gautiod 3 är bebyggd med ett tvåvåningshus från 1906 med en byggyta om cirka 155 kvm. Huset är beläget långt in på den mot söder sluttande tomten och kommer enligt förslaget att nås via ett skaft i den östra tomtgränsen. Inom kvarteret har tidigare 7 tomter delats och ytterligare en tomt har fått ett positivt förhandsbesked. Förvaltningen anser att den nu föreslagna delningen i lämplighet väl motsvarar de tidigare av byggnadsnämnden godkända delningarna. Från 2 maj 2011 har möjligheten att upprätta fastighetsplaner tagits bort och ersatts med en bestämmelse om fastighetsindelning m.m. i 4 kap. 18, PBL. Detta innebär att detaljplanen skall ändras för att bestämma hur området skall indelas i fastigheter. Indelning skall vara förenlig med 3 kap. 1 och 5 kap. 4 i fastighetsbildningslagen. Den nu föreslagna delningen är förenlig med dessa bestämmelser. Förvaltningen föreslår att detaljplanen ändras så att en delning enligt förslaget kan genomföras. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. ge förvaltningen i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att dela Gautiod 3 i två tomter. 2. ge förvaltningschefen i uppdrag att träffa ett plankostnadsavtal med fastighetsägaren.

7 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 7(21) 184 Dnr Detaljplan för Slätten 9, Danderyds kommun Antagande av detaljplan Byggnadsnämnden har gett miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva lämpligheten att göra ett tillägg till befintlig detaljplan för att tillåta takkupor på fastigheten. Gällande detaljplan anger maximalt en våning och en byggnadshöjd på 4,5 meter. En femtedel av tomten får bebyggas. Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 9 oktober till 7 november. I förslaget till tillägg för den underliggande detaljplanen tas bestämmelserna om våningsantal och byggnadshöjd bort. Bestämmelser om en maximal nockhöjd läggs in på samma höjd som befintlig nock och en minsta takvinkel sätts till 27 grader. En bestämmelse om en maximal bruttoarea ovan mark sätts till 265 kvm, vilket är den befintliga bruttoarean idag. Resultatet av bestämmelserna blir att den befintliga huvudbyggnaden blir planenlig, men att någon utbyggnad inte är möjlig på grund av begränsningen i bruttoarea. En eventuell ny byggnad kan inte bli högre än den befintliga då nockhöjden begränsar detta. En eventuell ny byggnad styrs med nockhöjden och takvinkeln till att bli en liknande byggnad som finns idag, och en traditionell tvåvåningsbyggnad kan inte byggas. Enligt PBL 4 kap. 34 och MB 6 kap. 11 ska en miljöbedömning utföras om program eller planer kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning kan planen inte antas leda till någon betydande miljöpåverkan då det handlar om en mindre ändring för att göra befintliga förhållanden planenliga. Inkomna synpunkter har inte föranlett någon ändring av planförslaget. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. anta föreliggande förslag till ändring av detaljplan. 2. förslag till ändring av detaljplan inte kan antas leda till någon betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning har gjorts.

8 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 8(21) 185 Dnr Danderyd 2:162, Sjöbergsvägen 22, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage samt stödmurar Den 5 juli 2012 inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar med källare och ett sammanbyggt garage med en total byggnadsarea om 143 kvm (118+25) och en total bruttoarea om 379 kvm. Dessutom gäller ansökan uppförande av stödmurar. Fastigheten ligger i ett skogsområde nära Edsbergsvägen i Danderyds nordvästra del. Fastigheten har en tomtyta på 1486 kvm. För fastigheten gäller detaljplan nr D241 med beteckningen BIIe1p1a1b1m1. Enligt planen får största byggnadsarea för huvudbyggnad vara 125 kvm och för garage 25 kvm. Byggnadshöjden får högst vara 6,5 meter och 3,0 meter för huvudbyggnad respektive garagebyggnad. Byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns samt följa intentionerna i gestaltningsprogrammet som ingår i gällande detaljplan. Enligt gestaltningsprogrammet skall byggnaderna uttrycka en samtida arkitektur med stilrena fasader. Byggnadernas form ska sträva mot att vara kvadratiska. Fasadmaterial ska vara puts och/eller liggande träpanel och ljusa kulörer är att föredra. Taken ska vara flacka, helst i form av pulpettak. Marklov krävs för fällning av träd med ett stamomfång som överskrider 0,8 meter. Om träd måste fällas skall det ersättas med ett träd av motsvarande karaktär. Fönsterarea mot Edsbergsvägen skall minimeras och byggnader skall orienteras så att samtliga sovrum hamnar mot bullerfri sida. Förslaget redovisar byggnader med modern arkitektur, en huvudbyggnad (byggarea 118 kvm) i två våningar med källare med vidbyggt garage (byggarea 25 kvm). Byggnadshöjd vad avser huvudbyggnad och garagebyggnad understiger de i detaljplanen högst tillåtna. Huvudbyggnad med garage är följsamt inplacerade i terrängen. Fem stycken träd med ett stamomfång större än 0,8 meter som hamnar under eller mycket nära de föreslagna byggnaderna fälls och ersättes med sex stycken nya träd av liknande karaktär. Det föreliggande förslaget strider inte mot detaljplanen.

9 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 9(21) Med utgångspunkt från PBL bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att föreslagen åtgärd uppfyller kraven på helhetsverkan och utformning. Vidare bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att föreslagen bebyggelse har en lämplig placering och anpassning med hänsyn till landskapsbilden och naturvärdena på platsen. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage. 2. med stöd av 6 kap. 1 plan- och byggförordningen (2011:338) ge bygglov för stödmurar. 3. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Stig Bergman, AB Byggbesked Rinkebyvägen 1, Danderyd

10 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 10(21) 186 Dnr Danderyd 2:7 och 2:143 (blivande Danderyd 2:166), Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av manöverbyggnad för transformatorstation inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om bygglov för nybyggnad av manöverbyggnad för transformatorstation. För fastigheten gäller detaljplan nr D259 med beteckningen E1. Enligt planen får 500 kvm av fastigheten bebyggas. Fastigheten är idag obebyggd. Förslaget redovisar en njurformad envåningsbyggnad med platt tak. Väggar kläs med ett stående ribbverk och taket utformas som ett sedumtak. Byggnadens byggarea är 485 kvm. Förslaget överensstämmer med detaljplanen. Med utgångspunkt från PBL bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att föreslagen åtgärd uppfyller kraven på utformning och helhetsverkan. Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår med stöd av 9 kap. 30 PBL att byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad av manöverbyggnad för transformatorstation. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov för nybyggnad av manöverbyggnad för transformatorstation. 2. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Niklas Grahn Skogsmossevägen 11, Översjö som är certifierad med riksbehörighet K

11 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 11(21) 187 Dnr Danderyd 3:187, Gamla Landsvägen 30, Danderyd Ansökan om bygglov för tillfällig parkeringplats och återvinningsstation Ärendet utgår.

12 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 12(21) 188 Dnr xx, xx, Stocksund Ansökan om marklov i efterhand för markuppfyllnad Med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) publiceras inte denna paragraf på internet.

13 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 13(21) 189 Dnr Norrängen 18, Långängsvägen 56, Stocksund Ansökan om bygglov för garage och tillbyggnad under mark, fasadändring, samt omläggning av stödmurar Ansökan avser bygglov för uppförande av nya delar under mark. Byggnadens inre ändras från fem lägenheter till två. I samband med ombyggnationen föreslås en del ändringar i fasaden, bl.a. några fönster som inte är original byts ut mot nya fönster. Övriga fönster renoveras. En del av murarna i trädgården renoveras, rivs och återställs med samma material. Stockolm läns museum har inlämnat två separata yttranden om de föreslagna förändringarna. För fastigheten gäller detaljplan nr D 254 med beteckningen B. Den befintliga byggnaden har beteckningen q1 vilket innebär att byggnaden ej får rivas och att byggnadens ursprungliga exteriör inte får förändras. Underhåll ska anpassas till byggnadens värde från kulturhistorisk synpunkt så att byggnadens särart bevaras. Underhåll ska ske varsamt med traditionella material, kulörer och metoder. Större delen av tomten har beteckningen n1n2q2. Befintlig byggnad, Villa Vegeta (1909), har en byggnadsarea på ca 250 m² och en sammanlagd tomtyta på 6372 m². Villan är uppförd i 2 våningar, suterrängvåning och inredd vind och består idag av 5 bostadsrättslägenheter. Fasaden har ljus gråbeige spritputs. Terrassen/altanen har sockel av kvadrathuggen sten. Det finns både valmade sadeltak och brutna tak som är täckta med rött enkupigt tegel. Fönstren är ljust grå, både med smårutor och enstaka enkla. I sydost finns ett lågt torn med enkla fönster och topptak. Farstubron har granitkolonner och välvt tak. Den öppna verandan mot öster har åttkantspelare och stor altan med en mur med bågformiga öppningar. Garaget omnämns i inventeringen utan någon beskrivning. Det är baktill sammanbyggt med ett mindre förråd där båda har sockel av sten. Fastighetens trädgårdsanläggning är av karaktären naturtomt och har stenpartier i form av stödmurar, trappor och pelare. Området är inte av riksintresse. Av Kulturmiljöhandboken framgår att byggnaden på Stocksund 2:238, Villa Vegeta, är av stort intresse. Av Kulturmiljöhandboken framgår att med avseende på underhåll bör stor vikt läggas vid följande aspekter: Byggnadens ursprungliga exteriör skall inte förändras genom exempelvis byte av fasadmaterial, fönster, takmaterial, färgtyp eller kulör. Underhållet ska ske varsamt med traditionella material och metoder. Man ska försöka rätta till kulturhistoriskt och miljömässigt olämpliga förändringar som skett under senare tid. Man ska försöka bevara de ursprungliga materialen som med sin ålder och patina på ett oersättligt vis

14 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 14(21) berättar om byggnadens historia, äldre hantverksskicklighet, materialkvalitet och byggnadsteknik. Med avseende på trädgårdsanläggningen bör stor vikt läggas vid följande aspekter: Tomten ska inte förändras genom stora anläggningsarbeten, som plansprängningar och utfyllnader för exempelvis parkeringsplatser. Den traditionella växtligheten samt exempelvis staket, grindar och belysning ska bevaras och eventuella nytillskott ska underordna sig den befintliga miljön. Byggnaden och trädgården har skyddsbestämmelse i detaljplanen vilket innebär att all förändring skall ske varsamt. Byggnadens och tomtens karaktär får inte ändras på sådant sätt att förändringarna ändrar byggnadens och tomtens karaktär. Enligt planbeskrivningen som har legat till grund till skyddsbestämmelserna får byggnadens ursprungliga exteriör inte förändras genom exempelvis byte av fasadmaterial, fönster, takmaterial, färgtyp eller kulör. Underhållet ska ske varsamt med traditionella material och metoder. Någon detaljerad arkeologisk utredning finns inte. En antikvarisk utredning av den yttre och inre delen av byggnaden har tagits fram av Stockholms läns museum. Stockholms läns museum har även granskat de föreslagna ändringarna och yttrat sig över ärendet. De ursprungliga handlingarna har reviderats efter Stockholms läns museums yttrande. En gång mellan garaget och huset som byggs under mark ligger delvis på mark som inte får bebyggas. Hittills har kontoret bedömt, i alla liknande ärenden för byggnad under mark, att en byggnad som ligger helt under mark och täckt av jord inte betraktas som byggnadsyta och ej heller påverkas av så kallad prickmark. Därför betraktas den föreslagna gången under mark i anslutning till huvudbyggnaden inte som avvikelse. Stockholms läns museum har tillstyrkt det senaste reviderade förslaget i sin helhet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tillstyrker förslaget med undantag av de föreslagna nya fönstren på souterrängvåning på sydfasaden, ritning nummer A I övrigt anser kontoret att förslaget innebär en stor ambition att bevara fastigheten och byggnaden och återställning av den ursprungliga karaktären. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

15 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 15(21) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov för byggnad under mark och för fasadändring med undantag av de föreslagna nya fönstren på souterrängvåning på sydfasaden, ritning nummer A med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900) ge marklov för omläggning av murar. 3. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Niklas Nuder Äppelblomsvägen Värmdö Certifierad enligt SP-Sitac, gäller t.o.m. 2016

16 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 16(21) 190 Dnr xx, xx, Stocksund Ansökan om bygglov i efterhand för utvändig ändring av enbostadshus (ändring/avvikelse från beviljat lov Dnr ) - takkupor Med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) publiceras inte denna paragraf på internet.

17 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 17(21) 191 Dnr xx, xx, Stocksund Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av stödmur Med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) publiceras inte denna paragraf på internet.

18 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 18(21) 192 Övriga ärenden Ordförande Kristin Eriksson (C) informerar nämnden om samrådsmötet för skydd av kulturmiljöer av riksintresse i Djursholm som hölls den 3 december på Danderyds gymnasium.

19 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 19(21) 193 Anmälningar Paragrafen publiceras inte på internet.

20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 20(21) 194 Laga kraft Paragrafen publiceras inte på internet.

21 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 21(21) 195 Dnr Norrängen 15, Långängsvägen 48B, Stocksund Ansökan om rivningslov för rivning av huvudbyggnad och garage Ansökan avser rivningslov för befintlig huvudbyggnad och garage. För fastigheten gäller detaljplan nr D37. Byggnaden är ritad 1994 av arkitekt Ralph Erskine som har många nationella och internationella utmärkelser. Byggnaden har ett arkitektonisk värde som ett av Ralph Erskines verk. Naturligtvis borde huset bevaras av arkitektoniska och miljömässiga skäl då huset är i gott skick. Miljö- och stadsbyggnadskontoret vill inte motsätta sig rivningen eftersom förslaget inte strider mot detaljplanen. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat. Jäv Ordförande Kristin Eriksson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. 1:e vice ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) tjänstgör som ordförande under handläggningen av ärendet. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen (2010:900) ge rivningslov för befintlig huvudbyggnad och garage. 2. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Åke Nilsson Lugnets allé Stockholm

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) 2014-04-22

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) 2014-04-22 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18:30 21.35 Ajournering för paus kl.20.30 20.40 Paragrafer 46-74 ande Övriga deltagare Utses att justera Ersättare Kristin

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) 2015-04-15

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) 2015-04-15 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18:30-19:35 Paragrafer 37-51 Beslutande Övriga deltagare Isabella Hökmark, (M) ordförande Magnus Stenflo (FP) 1:e vice

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Tillämpning av plan- och bygglagen 9 kap. 4a-d, åtgärder

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(17)

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(17) Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-20.30 Paragrafer 164-177, ej 176 Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande Ernst

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Handläggare Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 Enkelt planförfarande ÄDp 1708 2009-04-14 Dnr 08:10191-BN 540 Ändring av detaljplan för område vid Ymergatan, Irsta, Västerås TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING INLEDNING

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(55)

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(55) Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(55) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-21.20 Paragrafer 139-163 Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande Ernst Klein

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) 2013-04-09

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) 2013-04-09 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.00 Paragrafer 46-65 ande Övriga deltagare Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice

Läs mer

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun 1 Detaljplan för Byalaget 27 Samråd- och granskningshandling Dnr Ädh Dnr ByggR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun PLANBESKRIVNING SAMRÅD- OCH GRANSKNINGSHANDLING Samråd/granskning

Läs mer

2015-10-29 LAGA KRAFT

2015-10-29 LAGA KRAFT Sid 1 (8) Laga Krafthandling Enkelt planförfarande Dnr: 2006/194 Upprättad: Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 m.fl. Grönslätt, Sölvesborgs kommun Syfte och huvuddrag Grönslättområdet regleras idag av

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser.

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-06-05 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2013BNS0169 Byggnadsnämnden Bollmora 2:1, Siklöjevägen 27 Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-19

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-19 1 (16) Paragrafer 13-25 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-08-27

Jävsnämnden 2014-08-27 Jävsnämnden 2014-08-27 Jn 6 Påföljd för fasadändring samt ändrad användning utan bygglov och startbesked på fastigheten Idun 1... 2 Jn 7 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jävsnämnden 2014-08-27 1

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD)

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(19) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.05-21.15 Paragrafer 13-25 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Ulf Uebel (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K3 Södra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby.

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K3 Södra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby. www.mjolby.se/planer Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K3 Södra delen av Ryttarhagsområdet Planhandlingar Diarienummer: BRN 2013:284 SAMRÅDSHANDLING Upprättad av Byggnadskontoret i september 2015 Tillägg

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1-15

Sammanträdesprotokoll 1-15 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1-15 Sammanträdesdatum 26 januari 2012 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00-14:15 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Backsippan 16-19, Gideonsberg, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Backsippan 16-19, Gideonsberg, Västerås. Byggnadsnämnden 2012-11-20 Dnr 2012/31-BN 213 Marie Ahnfors Tel 021-39 32 94 Byggnadsnämnden Detaljplan för Backsippan 16-19, Gideonsberg, Västerås PLANUPPDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att komplettera

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden 1(16) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18.30 20.00 Paragrafer 47-57 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling (S) tjg ers Sven Carlsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-12-12. Anna Sarkany (M) Kaviraj Appadu (M) Sivert Svärling (S)

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-12-12. Anna Sarkany (M) Kaviraj Appadu (M) Sivert Svärling (S) 1(9) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.35-19.40 Paragrafer 62-68 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Fredrik Olsson (MP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT. Detaljplan för Stubbarp 21:1 m fl, Stenedal Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT. Detaljplan för Stubbarp 21:1 m fl, Stenedal Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT Detaljplan för Stubbarp 21:1 m fl, Stenedal Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta, skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning.

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. 3 2014-08-25 Diarienummer 2008/0670- Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Planområdet, utdrag ur gällande detaljplan. Handlingar Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan 32, 116 och 164 i Åkarp, Burlövs kommun Område 13, Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun Upprättad 2003-09-23 Mona Svensson Stadsarkitekt WSP Arkitektur Anders Blomqvist

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING V 140513 datum 2015-03-03 diarienummer 2014-795 ÄDp 5397 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med ändringen av

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

BN protokoll 2014-01-28

BN protokoll 2014-01-28 BN protokoll 2014-01-28 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2014-01-28, kl. 13:15 16.15 ande: Ersättare: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Per Skantz (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYKROPPA 14:1 OCH DEL AV 10:1

DETALJPLAN FÖR NYKROPPA 14:1 OCH DEL AV 10:1 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR NYKROPPA 14:1 OCH DEL AV 10:1 Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-03-05 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på

Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bösakulla 1:6 i Östra Göinge kommun Ansökan om bygglov

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Upprättad

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer