Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) 2013-04-09"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl Paragrafer ande Övriga deltagare Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande Ernst Klein (FP) 2:e vice ordförande Håkan Lilja (M) Ingrid Erneman (M) Leif Ahrle (M) Jan Christer Eriksson (C) Eva Edling (C) Charlotta Malm Eliasson (FP) Eva Wretman (M) tjg ers Sigvald Freylander (MP) Lars Öhman, förvaltningschef Jamal Esfahani, stadsarkitekt Kristin Karlsson, sekreterare Ersättare Camilla Engström (M) Maria Mandahl (C) Margareta Sandell (FP) Dag Sebastian Ahlander (FP) Bernt Hofström (S) Utses att justera Ernst Klein (FP) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, , kl Underskrifter Sekreterare... Kristin Karlsson Ordförande... Kristin Eriksson (C) Justerande... Ernst Klein (FP) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum Underskrift... Kristin Karlsson Utdragsbestyrkande...

2 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2(24) 46 Delegationsbeslut A. Bygglov

3 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 3(24) 47 Förvaltningschefens information A. Personalfrågor B. Träff med revisorer 48 Information planer A. Pågående detaljplaner B. Rättsfall - intressanta domar C. Bulten 1, 2 och 4, Danderydsvägen , Ryttarvägen 5, Danderyd. Omarbetat förslag från sökanden D. Detaljplan för Åsgård 8, Hildingavägen 7, Djursholm. Enkelt planförfarande 49 Information bygglov A. Anståndsärenden B. Förfrågan från SL om uppställning av nya och spårnära skärmar C. Stinsen 1, Bengs Färjares väg 13, Stocksund. Förfrågan om nybyggnad av affärsverksamhet

4 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 4(24) 50 Dnr Bergshöjden 5, Gamla Kyrkvägen 12, Danderyd Ansökan om planändring för delning av tomt För fastigheten gäller detaljplan nr S 74 med beteckningen BFII. Högst 1/5 av fastigheten får bebyggas. Någon bestämmelse om minsta tomtstorlek finns inte i planen. Enligt byggnadsnämndens policy/praxis är minsta tomtstorlek inom området 800 kvm. Tomten är kvm. I samband med borttagning av kraftledningarna inom området önskar fastighetsägarna att detaljplanen ändras för att möjliggöra en delning av fastigheten. En eventuell ändring av detaljplanen enligt förslaget kan ske med enkelt förfarande. Ändring av detaljplanen kan ha en principiell betydelse och prejudicerande effekt då flera fastighetsägare inom kommunen kan komma att begära ändring av detaljplanen. Det är svårt att uppskatta antalet delbara fastigheter inom kommunen. En utredning bör tas fram för att kartlägga hur många fastigheter som är berörda, dess lämplighet och dess konsekvenser på miljön i sin helhet innan ändring av detaljplaner för enskilda fastigheter genomförs. Förslaget har redovisats för planberedning vid dess sammanträde i februari Planberedningen delade miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning. Ett uppdrag om utredning förväntas beslutas av kommunstyrelsen under Innan utredningen är klar vill miljö- och stadsbyggnadskontoret inte tillstyrka ändring av detaljplaner på enskilda fastigheter. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att avslå ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Bergshöjden 5.

5 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 5(24) Yrkande Ordförande Kristin Eriksson (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare bearbetning samt utredning av vad det kan få för konsekvenser för miljön i närområdet. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare bearbetning samt utredning av vad det kan få för konsekvenser för miljön i närområdet.

6 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 6(24) 51 Dnr Detaljplan för telemast, del av Djursholm 2:314 m.fl. Återtagande av beslut om planuppdrag Kommunstyrelsen har i beslut uppdragit åt byggnadsnämnden att göra en ny detaljplan för att möjliggöra att en telemast uppförs inom Djursholm 2:314, vid kv Rist. Ansökan om planändring inkom till stadsbyggnadskontoret i november Planavtal för påskrift skickades till sökanden i maj Då inget planavtal har skrivits under har ärendet legat vilande i nästan två år. Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår därför att ärendet avslutas genom ett beslut om återkallat planuppdrag. Sökanden har underrättats om miljö- och stadsbyggnadskontorets avsikt att avsluta ärendet. Därefter har sökanden bekräftat att ärendet kan avslutas. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att beslut om planuppdrag för telekommunikationsmast vid kv Rist återkallas.

7 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 7(24) 52 Dnr Detaljplan för Livbåten 1 och 2, Stocksund om utställning och kungörelse av ställningstagande om miljöbedömning Kommunstyrelsen har uppdragit åt byggnadsnämnden att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att skapa tre fastigheter inom kvarteret Livbåten och införliva 150 kvm av kommunal mark till fastigheten Livbåten 1. Ett planprogram togs fram och samråd om programmet hölls vintern Gällande detaljplan S414 från 1985 och tomtindelning från 1937 tillåter två fastigheter med byggrätt på 1/8 av fastighetens area, i två våningar. Planförslaget innebär att 150 kvm kommunal mark införlivas i Livbåten 1 samt att båda fastigheterna inom kvarteret minskas i areal. Den nya tomten kommer då kunna bli 800 kvm. Byggrätten för den nya fastigheten kommer att vara 100 kvm i en våning och den kommer vara placerad så att ny bebyggelse inte hamnar närmare stranden än befintlig bebyggelse. Planförslaget har varit ute på samråd mellan 8 januari och 5 februari Utställning av planen bedöms kunna ske under maj Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kommer att kunna innebära en betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte göras. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till detaljplan för Livbåten 1 och 2 ska ställas ut. 2. kungöra ställningstagandet att detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan.

8 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 8(24) 53 Dnr Skidan 1, Arholmavägen 26, Enebyberg Ändring av detaljplan Det har inkommit en förfrågan om delning av tomten till tre fastigheter samt nybyggnad av ett tvåbostadshus per fastighet. För fastigheten gäller detaljplan S10 med beteckningen ÖII. Enligt planen får fastigheten bebyggas med 1/5 av tomtens yta. Huvudbyggnad får innehålla två lägenheter. Byggnad får uppföras i två våningar med en byggnadshöjd på 7 meter. Fastigheten Skidan 1 är 2550 kvm vilket innebär att tre fastigheter kan bildas. Det aktuella området skulle då kunna bebyggas med totalt tre stora byggnader med 160 kvm byggnadsyta innehållande två lägenheter per fastighet. En sådan bebyggelse blir dominerande och främmande i stadsbilden. Byggnadsnämndens beredning har vid dess sammanträde i februari uttryckt sig negativ till en sådan bebyggelse på fastigheten. Beredningen ansåg att planen bör ändras för att hindra en parhusliknande bebyggelse på de blivande fastigheterna. Ett tillägg till detaljplanen skulle innebära att antalet lägenheter minskas till en per fastighet samtidigt som byggrätten ändras från 160 kvm till 100 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för komplementbyggnad per fastighet. En sådan omfördelning av byggrätten blir mer anpassad till området. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att ge uppdrag till förvaltningen att i en planprocess göra tillägg till detaljplanen som innebär att varje fastighet får bebyggas med endast enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad och att byggrätten blir 100 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för komplementbyggnad per fastighet.

9 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 9(24) Yrkande Ordförande Kristin Eriksson (C) yrkar ändring av miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och föreslår byggnadsnämnden besluta enligt följande: Byggnadsnämnden beslutar att ge uppdrag till förvaltningen att i en planprocess ändra detaljplanen så att varje fastighet får bebyggas med endast enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad och att byggrätten kan bli 100 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för komplementbyggnad per fastighet. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Byggnadsnämnden beslutar att ge uppdrag till förvaltningen att i en planprocess ändra detaljplanen så att varje fastighet får bebyggas med endast enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad och att byggrätten kan bli 100 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för komplementbyggnad per fastighet.

10 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 10(24) 54 Dnr Berget 3, Klockar Malms väg 19-21, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av tillfällig paviljong Den 14 februari inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om bygglov för tillfällig byggnad. För fastigheten gäller detaljplan nr S34 med beteckningen A. Enligt planen får fastigheten användas för allmänt ändamål. Högst 1/5 av tomten får bebyggas. Byggnad får ej uppföras till högre höjd än 12 meter och ej mer än tre våningar. Huvudbyggnad skall placeras minst 6 meter från tomtgränser. Den föreslagna paviljongen strider mot detaljplanen avseende placering närmare tomtgräns än 6 meter. Byggnaden har en tillfällig karaktär. Med utgångspunkt från PBL bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven på helhetsverkan och utformning. Förslaget strider därmed mot plan- och bygglagen 8:1. Förutsättningarna för ett permanent bygglov föreligger inte. Förslaget har skickats till berörda grannar för synpunkter. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att: 1. bevilja tidsbegränsat bygglov att gälla till och med godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Josefin Bäckström med certifikat nummer 1053-KA4-1737

11 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 11(24) 55 Dnr Danderyd 3:177, Mörbygårdsvägen, p-plats Mörby c, Ansökan om bygglov för återvinningsstation Den 22 januari 2013 inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om bygglov för permanent uppställning av återvinningsstation med nya behållare. För aktuellt område gäller detaljplan S362 med beteckningen Ta - område för gatutrafikändamål, samt detaljplan D262 med beteckningen P - parkering där området även är så kallad prickmark, mark som inte får bebyggas. Förslaget avviker från detaljplanen avseende placering av anläggningen på parkeringsplatser och så kallad prickmark. Förslaget har skickats till grannar för eventuella synpunkter. Inga erinringar mot förslaget har inkommit till byggnadsnämnden. Anläggningen har genom tidsbegränsade bygglov varit på den aktuella platsen i cirka 10 år. Det har tidigare varit oklart om platsen är lämplig och ändamålsenlig för en återvinningsstation. De klagomål som tidigare har inkommit till byggnadsnämnden har åtgärdats, bland annat har städningen förbättrats. Inga klagomål har framförts av allmänheten eller grannarna de senaste åren. FTI AB som ansvarar för anläggningen och driften har redovisat nya behållare som är mer ändamålsenliga och enhetliga. Även tömningen kommer att bli enklare på grund av att de nya lastbilarna som byter behållarna kan lyfta dem istället för att de som tidigare frontmatades, vilket krävde mer utrymme framför behållarna. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tillstyrker ett permanent bygglov under förutsättning att behållarna även i framtiden är enhetliga i form och färg. Eventuella skadade behållare skall bytas ut av estetiska skäl. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

12 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 12(24) Byggnadsnämnden beslutar att: 1. ge bygglov med mindre avvikelse för anläggande av återvinningsstation i enlighet med inlämnade ritningar och med de villkor som framgår av tjänsteutlåtandet daterat med dnr i detta ärende krävs inte kontrollansvarig och tekniskt samråd. Byggnadsnämnden ger härmed startbesked och godkänner att byggnadsarbetena får påbörjas.

13 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 13(24) 56 Dnr Djursholm 2:445, Rinkebyvägen 35, Djursholm Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontors- och förrådsbyggnad inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om bygglov för nybyggnad av en kontors- och förrådsbyggnad på fastigheten Djursholm 2:445 i Djursholm. För fastigheten gäller detaljplan nr D211 med beteckningen HJKIIIe1n2p1-2bm. Enligt planen får 1/3 av fastighetens yta, motsvarande 1667 kvm, bebyggas. Enligt detaljplanens gestaltningsprinciper ska bebyggelse noggrant anpassas till terrängen och den gröna miljön längs Rinkebyvägen förstärkas. Fastigheten ligger enligt kommunens Kulturmiljöhandbok inte inom något bevarandeområde. Förslaget redovisar en kontors- och förrådsbyggnad där fasader kläs med stansade skivor utav natureloxerad aluminium. Den regelbundna byggnaden och dess fasader bryts upp med hjälp av oregelbundet placerade fönsterband som ofta också går runt hörn. Byggnadens byggareal är 1600 kvm. Verksamheten fordrar en plan hårdgjord markyta runt byggnaden. En bred grön remsa planeras mot Rinkebyvägen och mot E18 bevaras en remsa naturmark. Marknivån runt byggnaden anpassas till Rinkebyvägens gatunivå. Detta medför att marknivån mot E18 sänks. Stödmurar (huvudsakligen vända mot den föreslagna byggnaden) kläs med ett ribbverk av trä. Staket i tomtgräns och mellan grönyta och p-yta sydost om byggnaden utförs som glest smidesräcke. Förslaget överensstämmer med detaljplanen. Med utgångspunkt från PBL bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att föreslagen åtgärd uppfyller kraven på utformning och helhetsverkan. Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår med stöd av 9 kap. 30 PBL att byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad av föreslagen kontors- och lagerbyggnad på fastigheten Djursholm 2:445. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

14 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 14(24) Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov för nybyggnad av kontors- och förrådsbyggnad. 2. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Kenneth Nygren Dalviksgatan 43, Norrköping som är certifierad med riksbehörighet K Reservation Jan Christer Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet. Reservationen utvecklas skriftligen och biläggs protokollet.

15 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 15(24) 57 Dnr Enebyberg 1:105, Eneby Skogsväg 6, Enebyberg Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus Den 25 februari 2013 inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om rivningslov för rivning av ett fritidshus. För fastigheten gäller utomplanbestämmelser. Kommunfullmäktige beslutade att ge fastighetsnämnden i uppdrag att riva fritidsbostaden på fastigheten Enebyberg 1:105. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har ingen erinran mot föreslagen rivning. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen (2010:900) ge rivningslov för fritidshus. 2. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Johan Ejbe, Tekniska kontoret Box 74, Danderyd, som är certifierad med riksbehörighet K.

16 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 16(24) 58 Dnr Midgård 20, Auravägen 17, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Den 14 februari 2013 inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om bygglov för utvändiga ändringar vilket innebär byte av takbeläggning av radhuslängan på fastigheten. För fastigheten gäller detaljplan D 111. För den aktuella delen av fastigheten gäller beteckningen BIef. Den 14 april 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att skapa ett skydd för kulturmiljöer i Djursholm som är av riksintresse. Skyddet ska, om lagen tillåter, innebära att byggnader inom dessa områden inte får rivas eller förvanskas och att inte heller tomter får förvanskas. Fastigheten Midgård 20 omfattas av kommunstyrelsens beslut. Enligt 9 kap. 28 PBL får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörande om lov till dess att ett pågående planärende avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökan om lov kom in till byggnadsnämnden, skall ansökan avgöras utan dröjsmål. Den befintliga byggnaden har inget kulturhistoriskt värde. Enligt byggnadsnämndens policy för handläggning av bygglovsärenden inom riksintresseområde får bygglov endast beviljas för de åtgärder som betraktas som underhåll av en byggnad. Den föreliggande ansökan om byte av takmaterial betraktas som sådan åtgärd för vilken bygglov borde kunna beviljas. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov för byte av takbeläggning. 2. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Hans Söderström, SC

17 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 17(24) 59 Dnr Sökvabäck 5, Trymvägen 5, Djursholm Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak på förrådsbyggnad Den 15 mars 2013 inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om rivningslov för två stycken skärmtak. För fastigheten gäller detaljplan D61 med beteckningen BIIe 3. Enligt planen får fastigheten bebyggas med bostäder. Det finns ingen redovisning i arkivet av de befintliga skärmtaken vilket kan innebära att de är uppförda utan bygglov. Skärmtaken sitter på en byggnad som används som förråd och sophus till förskolan som ligger på fastigheten Sökvabäck 7. På fastigheten finns en markförorening i anslutning till förrådet. För att kunna sanera marken måste skärmtaken tas bort. Kommunstyrelsen beslutade att ge byggnadsnämnden i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att skapa ett skydd för kulturmiljöer i Djursholm som är av riksintresse. Skyddet skall, om lagen tillåter, innebära att byggnader inom dessa områden ej får rivas eller förvanskas och att inte heller tomter får förvanskas. Fastigheten Sökvabäck 5 ligger inom riksintresseområde, det vill säga i område som omfattas av kommunstyrelsens beslut. Enligt byggnadsnämndens policy beviljas inga bygglov inom riksintresseområden innan den pågående planprocessen är avslutad. Med hänsyn till den markförorening som finns i närheten av förskolan och att marken bör saneras snarast tillstyrker dock miljö- och stadsbyggnadskontoret rivningslovet. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

18 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 18(24) Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen (2010:900) ge rivningslov för två skärmtak. 2. i detta ärende krävs ingen kontrollansvarig. Rivningsarbetet kan påbörjas.

19 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 19(24) 60 Dnr Byggnadsnämndens kvartalsrapport mars och prognos Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till byggnadsnämndens kvartalsrapport mars och prognos 2, I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att: 1. godkänna förslag till kvartalsrapport mars och prognos 2, överlämna kvartalsrapport mars och prognos 2, 2013 till kommunstyrelsen. Exp: kommunstyrelsen

20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 20(24) 61 Dnr Danderyd 2:21 Förslag på namnsättning av gata inom det planerade bostadsområdet vid Danderyds före detta församlingshem Ett antal bostäder (9 kedjehus samt ett flerbostadshus) planeras i området där Danderyds församlingshem låg tidigare (Klockargårdsvägen 2). Enligt detaljplanen och entreprenörens skiss, ska en mindre gata löpa genom området i anslutning till bostäderna. Gatan som ärendet gäller ligger på tomtmark. För att boende i det befintliga radhuset (Klockargårdsvägen 6-14) inte ska behöva ändra sina adresser, föreslår förvaltningen att den planerade gatan namnsätts. Förvaltningens förslag på namn är Klockargränd. Förvaltningen föreslår att namnförslaget remitteras till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Posten samt till Storstockholms brandförsvar. Förslaget har remitterats till Danderyds hembygdsförening samt till entreprenören. Inga invändningar har inkommit. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att remittera förvaltningens förslag på gatunamn (Klockargränd) till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Posten och Storstockholms brandförsvar.

21 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 21(24) 62 Dnr Djursholm 2:294 Inkommet namnförslag John Bauers äng Ett förslag om namnsättning av en äng i Djursholm har inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Förslaget innebär att ängen, som idag inte är namngiven, ges namnet John Bauers äng. Konstnären John Bauer bodde under en kort tid 1918 på Helgevägen 6 som ligger i anslutning till ängen. Förvaltningen föreslår att namnförslaget remitteras till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt till Storstockholms brandförsvar. Förslaget har remitterats till samfundet Djursholms Forntid och Framtid, de ställer sig positiva till förslaget. Förslaget har även remitterats till Djursholms AB (ägare till fastigheten Djursholm 2:294) som beslutade att inte yttra sig i frågan. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att remittera det inkomna namnförslaget (John Bauers äng) till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och Storstockholms brandförsvar.

22 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 22(24) 63 om deltagande i kurs Byggnadsnämndens ordförande Kristin Eriksson (C) och första vice ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) anhåller om att byggnadsnämnden beviljar ordförandens och första vice ordförandens deltagande vid Sveriges Kommuners och Landstings presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder, den maj Byggnadsnämnden beviljar begäran.

23 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 23(24) 64 Övrigt Den 25 januari beslutade byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Jarl 20. Av beslutet framgår att fasaden ska vara av puts och att förslag om färgsättning ska inlämnas och godkännas av byggnadsnämnden. Med anledning av beslutet undrar Eva Edling (C) om det inkommit något förslag om färgsättning. Förvaltningen meddelar att den ska utreda saken och återkomma till nämnden.

24 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 24(24) 65 Dnr Anmälningar Paragrafen publiceras inte på internet.

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) 2012-12-04

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) 2012-12-04 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 17.30-19.10 Paragrafer 178-195 Kristin Eriksson (C) ordförande, ej 195 Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(17)

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(17) Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-20.30 Paragrafer 164-177, ej 176 Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande Ernst

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(55)

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(55) Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(55) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-21.20 Paragrafer 139-163 Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande Ernst Klein

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) 2015-04-15

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) 2015-04-15 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18:30-19:35 Paragrafer 37-51 Beslutande Övriga deltagare Isabella Hökmark, (M) ordförande Magnus Stenflo (FP) 1:e vice

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(10) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20.15 Paragrafer 52-59 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Elvy Svennerstål (FP) 1:a vice ordförande Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) 2014-04-22

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) 2014-04-22 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18:30 21.35 Ajournering för paus kl.20.30 20.40 Paragrafer 46-74 ande Övriga deltagare Utses att justera Ersättare Kristin

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP)

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP) Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 10.40 Paragrafer 5 7 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande Benkt Lindström (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(26) 2013-12-10

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(26) 2013-12-10 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(26) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 17.35-19.35 Paragrafer 215-233 Beslutande Kristin Eriksson (C) ordförande Ersättare Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Sarah Skogqvist, registrator

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Sarah Skogqvist, registrator 1(8) Plats och tid Tranholmen, kl. 18:30-19:38 Paragrafer 19-24 Beslutande Övriga deltagare Torsten Sjögren (M), ordförande Lars-Gunnar Wallin (FP) 1:e vice ordförande Carolin Robson (MP), tjg ers Jan

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.30 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna Kenth Wengholm, Nya Moderaterna Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina Dahm, Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer