Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) 2015-04-15"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18:30-19:35 Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Isabella Hökmark, (M) ordförande Magnus Stenflo (FP) 1:e vice ordförande Kristin Eriksson (C) 2:e vice ordförande Ingrid Erneman (M) Erik Hafström (M) Leif Ahrle (M) Ludvig Waldenström (M) Jesper Isaksson (C) Ingemar Ståhl (FP) tjg ers Gustaf Mårtenson (KD) Gun-Britt Lindström (MP) Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Jamal Esfahani, stadsarkitekt Elina Peronius, sekreterare Ersättare Robert Staël von Holstein (M) Richard Törnqvist af Ström (M) Eva Wretman (M) Rikard Lanneborn (M) Johan Henriques (M) Tord Håkansson (C) Dick Lindberg (C) Margareta Sandell (FP) Bernt Hofström (S) Utses att justera Ludvig Waldenström (M) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, , kl. 8:00 Underskrifter Sekreterare... Elina Peronius Ordförande... Isabella Hökmark (M) Justerande... Ludvig Waldenström (M) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum Underskrift... Elina Peronius Utdragsbestyrkande...

2 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2(25) 37 Dnr Delling 3, Strandvägen 39, Djursholm Ansökan om planändring för att möjliggöra delning av fastighet Fastighetsägarna har inkommit med en ansökan om en ändrad detaljplan för fastigheten Delling 3. Syftet är att möjliggöra att den nuvarande fastigheten kan delas till två fastigheter och samtidigt stärka skyddet för den nuvarande huvudbyggnaden. Delling 3 ligger inom bevarandeområde B46 i Danderyds kommuns kulturmiljöhandbok. Området är av riksintresse för kulturmiljövården och byggnaden i sig är klassificerad som värdefull. Huvudbyggnaden på Delling 3 är uppförd i slutet av 1800-talet som trädgårdsmästarbostad till Delling 4, som är grannfastigheten närmast söder om Delling 3. De båda huvudbyggnaderna på Delling 3 och 4 är uppförda med samma fasadmaterial, takmaterial och färgsättning. En stor del av det kulturhistoriska värdet utgörs av samspelet mellan de två huvudbyggnaderna, i samma arkitektoniska stil men i olika storlek. Den befintliga huvudbyggnaden har en byggnadsarea på 119 kvm. Utöver huvudbyggnaden finns en komplementbyggnad på cirka 50 kvm. Fastighetens areal är 3662 kvm. Maximal byggnadsarea i gällande detaljplan är 300 kvm för huvudbyggnad och ytterligare 50 kvm för komplementbyggnader. Huvudbyggnaden får uppföras i två våningar. Minsta tomtstorlek är 2000 kvm och endast en huvudbyggnad per fastighet får uppföras. Gällande detaljplan innehåller skyddsbestämmelser för bebyggelsen i kvarteret. Grannfastigheterna Delling 2 och Delling 4 har till skillnad från Delling 3 även rivningsförbud. Fastigheten ingår i ett av de områden, B46, som omfattas av tidigare planarbete för att stärka skyddet av kulturmiljöer i Djursholm. Planarbetet avbröts i februari 2015 efter beslut av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget för område B46 den 5 november Förslaget var också förankrat hos fastighetsägarna till Delling 3. Som bilaga till ansökan har fastighetsägarna anlitat en byggnadsantikvarie som har skrivit ett antikvariskt utlåtande. I utlåtandet förespråkas en delning av fastigheten för att bättre kunna bevara den befintliga huvudbyggnaden. Gällande detaljplan medger en stor byggrätt som enbart kan utnyttjas genom en tillbyggnad. Vid ett maximalt utnyttjade av byggrätten skulle tillbyggnaden bli drygt 180 kvm och därmed väsentligt större än nuvarande huvudbyggnad. En stor del av det kulturhistoriska värdet skulle riskera att gå förlorat om en större tillbyggnad görs på huvudbyggnaden. Nuvarande detaljplan har inget rivningsförbud för huvudbyggnaden på Delling 3 till skillnad från de

3 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 3(25) två övriga fastigheterna i kvarteret. Risken finns att det i framtiden framförs önskemål om rivning för att bättre kunna utnyttja den generösa byggrätten. Förvaltningens förslag för att på bästa sätt skydda den värdefulla miljön är, liksom tidigare bedömningar, att möjliggöra en delning av Delling 3 och samtidigt skydda den befintliga huvudbyggnaden med ett rivningsförbud. På så vis kan kvarvarande byggrätt vid en avstyckning användas för en ny huvudbyggnad i den del av området där påverkan är som minst. Den befintliga huvudbyggnaden skyddas med motsvarande bestämmelser som redan finns för grannfastigheten Delling 4. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut Miljö- stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att dela fastigheten Delling 3. Yrkande Kristin Eriksson (C) yrkar att byggnadsnämnden begär hos kommunstyrelsen att planen för Delling 2,3 och 4 i bevarandeområde 46 förs till kommunfullmäktige enligt förslag som redan är framtaget och tillstyrkt av byggnadsnämnden den 5 november 2013, och som innefattar den möjlighet till delning som fastighetsägaren till Delling 3 önskar, samt ett skydd för Delling 3. Magnus Stenflo (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Proposition Ordförande Isabella Hökmark (M) ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Kristin Erikssons (C) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningsens förslag till beslut. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att dela fastigheten Delling 3. Reservation Kristin Eriksson (C) och Jesper Isaksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristin Erikssons yrkande. Reservationen utvecklas skriftligen och biläggs protokollet.

4 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 4(25) 38 Dnr Ändring av detaljplan för Höken 1, Österängsvägen 32A, Enebyberg. Antagande av detaljplan Byggnadsnämnden har gett miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att skapa ytterligare två lägenheter inom Höken 1. I översiktsplanen anges att områdets användning ska vara bebyggelseområde. Gällande detaljplan är D120 från Byggrätten i gällande plan är 465 kvm. Två våningar plus suterrängvåning får uppföras. Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 13 januari till 3 februari 2015 och granskning under tiden 27 februari till 16 mars. Under samrådet har fjorton yttranden inkommit. De inkomna synpunkterna berör främst en oro för parkeringssituationen och att uppgifter om markhöjder saknas. Ett par grannar är kritiska till förslaget. Utifrån inkomna synpunkter under samrådstiden har planhandlingarna kompletterats med höjdkurvor och område för ledningsrätt i grundkartan. Under granskningstiden har sammanlagt tio yttranden inkommit. Sju sakägare har under planprocessen kommit in med synpunkter som inte har tillgodosetts. Ändringen av detaljplanen för Höken 1 innebär att sex lägenheter istället för fyra kan inredas inom den befintliga huvudbyggnaden. Den tidigare fastighetsplanen, numera fastighetsindelningsbestämmelser, upphör att gälla inom planområdet. Fastigheten har sedan tidigare en bestämmelse som innebär att den inte går att dela. Underliggande detaljplan fortsätter att gälla efter antagandet, med undantag för bestämmelserna om lägenhetsantal och fastighetsindelningen. Enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen och 6 kap. 11 miljöbalken ska en miljöbedömning utföras om program eller planer kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning kan planen inte antas leda till någon betydande miljöpåverkan då det handlar om en mindre förändring i sammanhanget. Inkomna synpunkter under granskningen har inte lett till några ändringar i planhandlingarna. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

5 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 5(25) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. anta föreliggande förslag till ändring av detaljplan. 2. förslag till ändring av detaljplan inte kan antas leda till någon betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning har gjorts.

6 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 6(25) 39 Dnr Detaljplan för Långängens gård 13, Apelvägen 8A och 8B, Danderyds kommun. Antagande av detaljplan Byggnadsnämnden har i beslut uppdragit åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att pröva möjligheten att dela parhusfastigheten Långängens gård 13 i två fastigheter. Gällande detaljplan för fastigheten är S309 från Byggrätten är begränsad till en tiondel av tomtarean och inom fastigheten tillåts en huvudbyggnad med högst två kök. Maximalt två våningar och en byggnadshöjd på 7,6 meter tillåts. Minsta tomtstorlek är 1250 kvm. En tomtindelning från 1973 finns för fastigheten. I översiktsplanen anges att området är ett bebyggelseområde. Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden december 2014 till januari 2015 och därefter på granskning under tiden januari till februari Planhandlingarna har skickats till berörda remissinstanser och till sakägare. Under samrådet inkom elva yttranden, varav endast två med synpunkter på planförslaget. Planförslaget kompletterades med en bestämmelse om dagvatten samt förtydliganden i planbeskrivningen i enlighet med synpunkterna. Under granskningstiden inkom åtta yttranden, alla utan erinran. Inga sakägare har under planprocessen kommit in med synpunkter. Planförslaget innebär att den befintliga fastigheten, som idag samägs av de båda familjerna i parhuset, kan styckas så att vardera familjen kan äga sin egen bostadslägenhet med tillhörande tomt. Då syftet med detaljplanen är att göra en administrativ ändring förväntas inga fysiska förändringar inom planområdet. Den nya fastighetsgränsen dras genom mitten på befintlig komplement- och huvudbyggnad. Det ger de nya fastigheterna en areal om cirka 790 kvm respektive 1505 kvm, där en stor del av den senare utgörs av ett bergigt område. Den befintliga huvudbyggnaden upptar cirka 225 kvm. Planbestämmelserna förändras endast i den mån det behövs för att den befintliga bebyggelsen ska kunna vara kvar. Det kräver dock en utökning av den nuvarande byggrätten med totalt cirka 60 kvm, vilket i princip motsvarar befintlig komplementbyggnad. Enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen och 6 kap. 11 miljöbalken ska en miljöbedömning utföras om program eller planer kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning

7 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 7(25) kan planen inte antas leda till någon betydande miljöpåverkan då ingen fysisk förändring förväntas inom planområdet. Inkomna yttranden under granskningen innehåller inga synpunkter på planförslaget, som därmed har lämnats oförändrat. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. anta föreliggande förslag till detaljplan. 2. förslag till detaljplan inte kan antas leda till någon betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning har gjorts.

8 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 8(25) 40 Dnr Detaljplan för Palmen 16, Gamla Norrtäljevägen 54, Enebyberg. Antagande av detaljplan Byggnadsnämnden har gett miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att omfördela byggrätten inom fastigheten Palmen 16. Befintlig huvudbyggnad har en byggnadsarea som överskrider byggrätten, men är uppförd i endast en våning. Fastighetsägarna önskar en möjlighet att bygga till huvudbyggnaden, och är beredda att minska den maximala höjden som kompensation för en ökad byggrätt. I översiktsplanen anges att områdets markanvändning ska vara bebyggelseområde. Gällande detaljplan är S15 från Markanvändningen är bostadsändamål och maximalt en niondel får bebyggas i högst två våningar. Maximal byggnadshöjd är 7,5 meter. Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 14 januari till 5 februari 2015 och granskning under tiden 11 februari till 6 mars Under samrådet har 13 yttranden inkommit. De inkomna synpunkterna berör främst några teleledningar och att begreppen tomt och fastighet används på ett felaktigt sätt. Utifrån inkomna synpunkter under samrådstiden har planhandlingarna kompletterats med information om befintliga ledningar och bestämmelsen minsta tomtstorlek har ändrats till minsta fastighetsstorlek. Under granskningstiden har sammanlagt åtta yttranden inkommit, där samtliga är utan erinran. Ingen sakägare har under planprocessen kommit in med synpunkter som inte har tillgodosetts. I den föreslagna detaljplanen är användningen bostadsändamål. Byggrätten har begränsats genom att en maximal nockhöjd satts till knappt 1 meter över nuvarande nock. I gengäld finns möjligheten att bygga ut nuvarande huvudbyggnad med omkring 40 kvm. Total byggrätt är 210 kvm, varav maximalt 40 kvm får utgöras av komplementbyggnad. Maximal nockhöjd är +26,5 meter, alltså cirka 6 meter över markens medelnivå och knappt 1 meter över befintlig nock. Enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen och 6 kap. 11 miljöbalken ska en miljöbedömning utföras om program eller planer kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning kan planen inte antas leda till någon betydande miljöpåverkan då det handlar om en mindre förändring i sammanhanget. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att genomförandet av planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Inkomna synpunkter under granskningen har inte lett till några ändringar i planhandlingarna.

9 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 9(25) I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. anta föreliggande förslag till detaljplan. 2. förslag till detaljplan inte kan antas leda till någon betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning har gjorts.

10 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 10(25) 41 Dnr Djursholm 2:446, Götavägen 22, Djursholm Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar Den 9 februari 2015 inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om nybyggnation av enbostadshus på en nyligen avstyckad fastighet. Ansökan omfattar en bruttoarea om 272 kvm. För fastigheten gäller detaljplan nummer D277 med beteckningen BII fril e1e2e31500n1p. Enligt planen får 1/9 av fastighetens yta, motsvarande 169 kvm, bebyggas. Fastigheten ligger enligt kommunens kulturmiljöhandbok inom bevarandeområde B50. Fastigheten är idag obebyggd vilket innebär att den totala ytan efter byggnationen blir 156,5 kvm. Förslaget överensstämmer med detaljplanen. Den berörda fastigheten är en avstyckning från en större villafastighet. Såväl den nya som ursprungsfastigheten präglas av en stor granhäck som skapar avskildhet. Ursprungsfastigheten är bebyggd med ett enbostadshus uppfört kring sekelskiftet Detta är välbehållet. På ursprungsfastigheten, nära gräns till den nya fastigheten, återfinns ett månghundraårigt träd med mycket grov stamdiameter. Ovannämnda inslag ger de båda fastigheterna en mycket speciell och bevaransvärd karaktär som av sökande formuleras som trolsk och sagolik. Det sökta förslaget bygger vidare på fastighetens ovan nämnda speciella karaktär och blir ett intressant tillägg till de båda fastigheterna. Förslaget bedöms ta stor hänsyn till såväl natur- som kulturvärdena på platsen i enlighet med 8 kap. 9 och 2 kap. 6. plan- och bygglagen (PBL). Byggnadens okonventionella gestaltning ansluter också till Djursholms tradition av individuellt utformade villor som präglats av samtiden, i linje med byggnadsnämndens handlingsprogram. Med utgångspunkt av PBL bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att föreslagen åtgärd uppfyller kraven på helhetsverkan, utformning och varsamhet. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

11 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 11(25) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov för nybyggnation av enbostadshus. 2. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Stefan Eriksson Thulevägen 21, TYRESÖ som är certifierad med riksbehörighet N

12 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 12(25) 42 Dnr Ekslätten 8, Syrenvägen 3, Danderyd Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus Den 5 januari 2015 inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om rivningslov för befintlig byggnad om 90 kvm byggnadsarea, samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 202 kvm byggnadsarea och 344 kvm bruttoarea. För fastigheten gäller detaljplan nummer S367 med beteckningen BF I. Enligt planen får högst 1/5 av fastighetens yta, motsvarande 202 kvm, bebyggas. Byggnad får uppföras i en våning och med en högsta byggnadshöjd om 4,5 meter. Byggnad får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Miljö- och stadsbyggnadskontoret beviljade , dnr , rivningslov för den befintliga byggnaden, samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Förslaget bedömdes planenligt. Startbesked med fastställande av kontrollplan gavs , dnr , och byggnadsarbeten påbörjades innan beslutet vann laga kraft. Bygglovet överklagades av en granne till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade att upphäva det beviljade bygglovet i sin helhet. Länsstyrelsen bedömde byggnaden som tvåvåningshus. Länsstyrelsen hänvisade till 1 kap. 4 plan- och byggförordningen (2013:338) om vad som avses med en våning. Länsstyrelsen har konstaterat att överplanet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. Detta gjorde att överplanet är att betraktas som våning. Länsstyrelsens beslut överklagades av sökanden till mark- och miljödomstolen samtidigt som byggnadsarbeten fortsatte. Mark- och miljödomstolen beslutade i enlighet med länsstyrelsens bedömning. Enligt mark- och miljödomstolens bedömning har väggpartiet mot nordost en höjd på 6,8 meter, som med vald fönstersättning för sovrum och hygienrum i två våningar är en tvåvåningsfasad. Samma bedömning gjordes för fasaden mot sydväst. Ursprungliga huvudbyggnaden har rivits. Byggarbete i enlighet med beviljat bygglov och medgivet startbesked har påbörjats. Under överklagandeperioden pågick byggarbetet och byggnationen har nått en avancerad status.

13 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 13(25) En ny ansökan har inlämnats för ett nytt förslag. Förslaget innebär att takutformning ändras från platt tak till sadeltak med en lutning på 45s gradersvinkel mot horisontalplanet. I detaljplanen för Ekslätten 8 finns ingen bestämmelse som reglerar taklutning och taknockshöjden. Ansökan som inkommit den 5 januari 2015 om rivningslov för befintlig huvudbyggnad samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus bedöms numera ha en våning med inredd vind i enlighet med definitionen av våning med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2013:338). Byggnadshöjd för överplanet bedöms stämma med definitionen för vind i och med att byggnadshöjden för överplanet inte överstiger 0,7 m. Byggnadshöjden för byggnaden är 4,5 meter beräknat utifrån medelmarknivån och med fasad mot nordväst som vetter ut mot Syrénvägen som beräkningsgrundande fasad. Förslaget överensstämmer med detaljplanen. Berörda grannar har yttrat sig, gemensamt på eget initiativ. Yttrandet inkom med synpunkter på att taknocken blir för hög samt att husets moderna gestaltning inte är passande i området. Samtliga grannar motsätter sig åtgärden. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen (2010:900) ge rivningslov för ursprunglig byggnad. 2. med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 3. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Namn: Emelie Wahlberg Adress: Nora Strand 21 B, Danderyd som är certifierad med riksbehörighet N.

14 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 14(25) 43 Dnr Gymnasiet 1, Rinkebyvägen 4, Danderyd Ansökan om bygglov i efterhand för teknikbod inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret klagomål över misstäkt olovligt byggande av en komplementbyggnad på Danderyds gymnasium. Vid miljö- och stadsbyggnadskontorets besök på plats konstaterades att en byggnad på cirka 20 kvm hade uppförts. Efter miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning visade det sig att Konstgräs DaGy AB, som är ett av IFK Stocksund helägt bolag, har uppfört teknikboden. Den 6 februari 2015 inlämnade Konstgräs DaGy AB en ansökan om bygglov i efterhand för teknikboden. Ansökan avser bygglov alternativt tillfälligt bygglov för teknikbod för belysningsmaster. För fastigheten gäller detaljplan nummer S383 med beteckningen AII. Genomförandetiden för planen har gått ut. Enligt planen är fastigheten avsedd för allmänt ändamål. Förslaget avviker från detaljplanen avseende placering av teknikboden på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Förslaget har skickats till berörda grannar. Inga synpunkter har inkommit från berörda grannar och sakägare. Det har dock inkommit synpunkter från närboende. De har framfört erinran mot förslaget och hänvisar till pågående mål i Mark- och miljööverdomstolen. Enligt 9 kap. 31c plan- och bygglagen (PBL) får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, bygglov utöver vad som följer av 31b ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 1, är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 2, innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen (2014:900). Enligt ansökan och de inlämnade ritningarna kommer teknikboden användas för belysningsutrustning till fotbollsplanen på Danderyds gymnasium. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning uppförs teknikboden för ett gemensamt behov av belysning av fotbollsplanen. Därmed kan 9 kap. 31c PBL tillämpas i det aktuella fallet. Enligt 9 kap. 2 PBL krävs det bygglov för nybyggnad. Av 11 kap. 51 PBL framgår bland annat att om någon bryter mot en bestämmelse i 8 10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift, en så

15 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 15(25) kallad byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12. Enligt 11 kap. 52 PBL ska byggsanktionsavgiftens storlek framgå av de föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. Enligt 11 kap. 53 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat förutse eller påverka, samt med hänsyn till vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. Enligt 11 kap. 53a PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Enligt 11 kap. 57 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Av 9 kap. 1 plan- och byggförordningen (PBF) framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp uppgår prisbasbeloppet till kronor. Av 9 kap. 6 PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

16 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 16(25) Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att: 1. ge bygglov med avvikelse i efterhand för teknikbod. 2. i detta ärende krävs inte kontrollansvarig och tekniskt samråd. Byggnadsnämnden ger härmed startbesked i efterhand. 3. en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen motsvarande 0,25 prisbasbelopp kronor med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, uttages av Konstgräs DaGy AB. Yrkande Magnus Stenflo (FP) yrkar som förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 1 och 2, men att beslutspunkt 3 förändras till att avgiften sänks till en fjärdedel. Kristin Eriksson (C) yrkar enligt förvaltningens förslag till beslut. Proposition Ordförande Isabella Hökmark (M) ställer proposition på Magnus Stenflos (FP) yrkande och Kristin Erikssons (C) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Magnus Stenflos yrkande. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. ge bygglov med avvikelse i efterhand för teknikbod. 2. i detta ärende krävs inte kontrollansvarig och tekniskt samråd. Byggnadsnämnden ger härmed startbesked i efterhand. 3. en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen motsvarande kronor, sänks till kronor, uttages av Konstgräs DaGy AB. Reservation Kristin Eriksson (C), Jesper Isaksson (C) och Gun-Britt Lindström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristin Erikssons (C) yrkande.

17 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 17(25) 44 Dnr Snödroppen 11, Bryggare bergs väg 7, Enebyberg Ansökan om bygglov för torn för telekommunikation/mobiltelefoni Den 26 juni inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om nybyggnad av torn för telekommunikation/mobiltelefoni. Byggnadsnämnden avslog ansökan om nybyggnad av torn för telekommunikation/mobiltelefoni den 21 oktober Beslutet överklagades av sökanden. Den 17 februari 2015 upphävde länsstyrelsen det överklagade beslutet och återförvisade ärendet till byggnadsnämnden för erforderlig handläggning. I det fall en ansökan om lov som omfattas av ett påbörjat arbete för att anta en detaljplan, får byggnadsnämnden istället för att bevilja lov, i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 28 plan- och bygglagen, besluta att ärendet inte ska avgörs förrän planarbetet har avslutats, enligt länsstyrelsen. För fastigheten och andra fastigheter i närheten finns ett pågående detaljplanarbete med detaljplanprogram där fastighetens befintliga byggnader föreslås rivas. Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Detaljplanbestämmelsen A, allmänt intresse, gällde i den ursprungliga detaljplanen från Med hänsyn till pågående planarbete med förslag om rivning av befintliga byggnader föreslår miljö- och stadsbyggnadskontoret att ansökan om nybyggnad av torn för telekommunikation/mobiltelefoni avslås. Kommunicering med sökanden har skett. Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att avslå ansökan om nybyggnad av torn för telekommunikation/mobiltelefoni. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat , reviderat. Beslut Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 28 plan och bygglagen (2010:900) om anstånd att avgöra ärendet efter att planarbetet har avslutats.

18 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 18(25) 45 Dnr Törnrosen 6, Svanholmsvägen 5, Stocksund Ansökan om rivningslov för rivning av befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus Den 16 januari 2015 inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan om rivningslov för rivning av befintlig huvudbyggnad samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus med två våningar på 131 kvm byggnadsarea, 8 kvm öppenarea och 234 kvm bruttoarea. För fastigheten gäller detaljplan nummer S272 med beteckningen ML. Enligt planen får 1/10 av fastighetens yta, motsvarande 163 kvm, bebyggas. Fastigheten ligger enligt kommunens kulturmiljöhandbok inte inom bevarandeområde. Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad som rivs. Den kommande nybyggnationen med den föreslagna höjden för färdiggolv för källarplanet på FG + 15,8 bedöms vara väl anpassad till terrängen. I ansökan ingår flyttning av befintliga VA-ledningar. VA-ledningarna som föreslås flyttas är inte kommunala. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig med hänsyn till att befintliga VA-ledningar med VA-ledningsservitut till Törnrosen 5 föreslås flyttas. Fastighetsägarna till Törnrosen 5 motsätter sig inte åtgärden under förutsättning att deras vatten- och avloppsanläggning inte påverkas i samband med rivning av befintliga hus och byggandet av det nya huset. Förslaget överensstämmer med detaljplanen. Kommunicering med sökanden har skett. Stadsbyggnadskontoret bedömer att inlämnade synpunkter från berörda grannar gällande flytt av befintliga va-ledningsservitut ska beaktas. Med utgångspunkt från plan- och bygglagen (PBL) bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att föreslagen åtgärd uppfyller kraven på helhetsverkan, utformning och varsamhet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår med stöd av 9 kap. 34 och 30 PBL att byggnadsnämnden ger rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat , reviderat.

19 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 19(25) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen (2010:900) ge rivningslov för rivning av befintlig huvudbyggnad. 2. med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov för nybyggnad av huvudbyggnad. 3. godta byggherrens förslag på kontrollansvarig: Namn: Gunnar Häll Adress: Sturegatan 30, Stockholm som är certifierad med riksbehörighet N

20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 20(25) 46 Dnr Xx X, Xx X, Stocksund Påbörjan av åtgärd utan startbesked Ärendet utgår.

21 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 21(25) 47 Dnr Byggnadsnämndens kvartalsrapport mars med prognos 1, 2015 Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till kvartalsrapport mars med prognos 1, Nämnden visar ett överskott på 0,3 miljoner kronor netto för perioden januari till mars. Förklaringen till avvikelsen är lägre personalkostnader inom bygglovsverksamheten och att övriga verksamhetskostnader faller ut senare under året. Planintäkterna är lägre än budgeterat. Årets prognos visar ett underskott på -0,6 miljoner kronor netto. Det råder en osäkerhet när bygglovsansökan för utbyggnad av Mörby centrum kommer att lämnas in. I budgeten förutsätts en intäkt på en miljon kronor för detta. Ytterligare en osäkerhet råder avseende en planintäkt från 2014 på cirka kronor för Palmen 26. Mark- och miljödomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut och kommunen avvaktar eventuell ansökan om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Om bygglovet upphävs blir nämnden återbetalningsskyldig. Detta är inte medräknat i prognosen. Investeringsbudgeten uppgår till 2,9 miljoner kronor. Prognosen är att alla medel förbrukas. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. godkänna förslag till kvartalsrapport mars med prognos 1, överlämna kvartalsrapport mars med prognos 1, 2015 till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

22 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 22(25) 48 Dnr Anmälan av delegationsbeslut För byggnadsnämndens kännedom anmäls miljö- och stadsbyggnadskontorets delegationsprotokoll 3/2015.

23 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 23(25) 49 Dnr Anmälningsärenden För byggnadsnämndens kännedom anmäls miljö- och stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll 3/2015

24 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 24(25) 50 Information A. Pågående detaljplaner Ordförande Isabella Hökmark (M) informerar om att ett samrådsmöte gällande ny detaljplan för Stocksundskolan ska äga rum den 29 april kl. 18:30 i Stocksundskolans aula.

25 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 25(25) 51 Övrigt Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Virpi Lindfors informerar om förändrade rutiner vid ansökan om att uppföra en attefallsbyggnad, vilket har inneburit längre kostnader för sökanden och därmed lägre intäkter för förvaltningens kart- och mätavdelning.

26

27

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) 2012-12-04

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) 2012-12-04 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 17.30-19.10 Paragrafer 178-195 Kristin Eriksson (C) ordförande, ej 195 Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) 2014-04-22

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) 2014-04-22 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18:30 21.35 Ajournering för paus kl.20.30 20.40 Paragrafer 46-74 ande Övriga deltagare Utses att justera Ersättare Kristin

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Tillämpning av plan- och bygglagen 9 kap. 4a-d, åtgärder

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jävsnämnden 2014-08-27

Jävsnämnden 2014-08-27 Jävsnämnden 2014-08-27 Jn 6 Påföljd för fasadändring samt ändrad användning utan bygglov och startbesked på fastigheten Idun 1... 2 Jn 7 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jävsnämnden 2014-08-27 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3)

Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3) 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-16 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2016-000096 Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3) Förslag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(19) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.05-21.15 Paragrafer 13-25 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Ulf Uebel (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning.

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. 3 2014-08-25 Diarienummer 2008/0670- Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Planområdet, utdrag ur gällande detaljplan. Handlingar Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden 1(16) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18.30 20.00 Paragrafer 47-57 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling (S) tjg ers Sven Carlsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr P 8918-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-27 i mål nr P 6001-11, se bilaga KLAGANDE 1. I C

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-17

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-17 2(59) Innehållsförteckning 1 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista samt godkännande av närvaro 4 2 Årsbokslut 2015 5 3 Förelägganden, uppföljning 6 4 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ändring av detaljplan för fastigheten SVEN 22 i Limhamn i Malmö MYNDIGHETER KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ändring av detaljplan för fastigheten SVEN 22 i Limhamn i Malmö MYNDIGHETER KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN datum 2015-05-07 diarienummer 2014-795 ÄDp 5397 GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ändring av detaljplan för fastigheten SVEN 22 i Limhamn i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14 Sammanträdesdatum 2016-04-14 1 14) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, torsdagen den 14 april 2016 kl. 13.20-16.30. James Johnson BP), ordförande Göran Klang S), vice ordförande, 41-47 Karin Schmidt

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-12-05 kl 08.30-13.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C)

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 29 september 2015 kl. 08:30 11:20

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 29 september 2015 kl. 08:30 11:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 29 september 2015 kl. 08:30 11:20 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Martin Äng

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer