Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(55)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(55)"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(55) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl Paragrafer Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande Ernst Klein (FP) 2:e vice ordförande Eva Wretman (M) tjg ers Robert Staël von Holstein (M) tjg ers Leif Ahrle (M) Jan Christer Eriksson (C) Eva Edling (C) Charlotta Malm Eliasson (FP) Gustaf Mårtenson (KD) Sigvald Freylander (MP) Torgeir Fjelde (M) Camilla Engström (M) Maria Mandahl (C) Per-Åke Andersson (C) Margareta Sandell (FP) Fredrik Holmér (FP) Bernt Hofström (S) Övriga deltagare Lars Öhman, miljö- och stadsbyggnadschef Jamal Esfahani, stadsarkitekt Kristin Karlsson, sekreterare Utses att justera Jan Christer Eriksson Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, , kl Underskrifter Sekreterare... Kristin Karlsson Ordförande... Kristin Eriksson Justerande... Jan Christer Eriksson Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum Underskrift... Kristin Karlsson Utdragsbestyrkande...

2 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2(55) 139 Dnr Delegationsbeslut A. Bygglov Information planer A. Pågående detaljplaner 141 Information bygglov A. Anståndsärenden B. xx, xx, Djursholm Olovlig fasadändring - omfärgning av fasader och målning av tak C. Tranholmen, Stocksund. Förlängning av bygglov för tillfällig uppställning av pråm för förskoleverksamhet D. xx, xx, Djursholm Olovligt byggande av komplementbyggnad

3 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 3(55) 142 Dnr Detaljplan för Byråingenjören 4, epf221, Stocksund, Danderyds kommun. Antagande av detaljplan Byggnadsnämnden har gett miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att dela Byråingenjören 4 i två tomter. I planprocessen skall samtidigt prövas om övriga bestämmelser angående tillåten byggyta, hushöjder och våningsantal skall ändras. I översiktsplanen anges att området är ett befintligt bostadsområde. Gällande detaljplan, S265, är fastställd och fastighetsplanen Enligt PBL 4 kap 34 och MB 6 kap 11 ska en miljöbedömning utföras om program eller planer kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning kan planen inte antas leda till någon betydande miljöpåverkan då det handlar om en mindre förändring i sammanhanget. Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden till Inkomna synpunkter under samrådet har endast lett till några mindre ändringar i planhandlingarna. Ändringarna är inte så omfattande att planförslaget behöver skickas ut på nytt. I ärendet föreligger förvaltningen tjänsteutlåtande daterat Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. anta föreliggande förslag till detaljplan. 2. förslag till detaljplan inte kan antas leda till någon betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning har gjorts.

4 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 4(55) 143 Dnr Detaljplan för del av Danderyd 3:166, Gamla Hortusområdet, Danderyds kommun. Antagande av detaljplan Kommunstyrelsen har i beslut uppdragit åt byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra markanvändningen för del av Danderyd 3:166 till kvartersmark för parkering och därmed sammanhängande ändamål. I gällande översiktsplan för Danderyds kommun, antagen 2006, anges att planområdet ingår i knutpunkt Danderyd som ett utvecklingsområde. Det anges även att en övergripande strategi för området bör utvecklas som medför effektivare markutnyttjande på denna knutpunkt för kommunikation. Gällande detaljplan för området, S382, är från 1987 och i den regleras markanvändningen i området till område för gatutrafik och därmed samhörigt ändamål. Ett planförslag har varit ute på samråd 13 juli 10 augusti 2011 och underrättelse under tiden 31 maj 21 juni Under samrådet har sju yttranden inkommit, varav ett från en sakägare. Utifrån inkomna synpunkter under samrådstiden har planhandlingarna ändrats till att tillåta en återvinningsstation inom områdets södra del samt ett förtydligande av planbestämmelser rörande dagvattenhantering. Under underrättelsen har sammanlagt fem yttranden inkommit. Syftet med planläggningen är att ändra markanvändningen för del av Danderyd 3:166 till parkering på kvartersmark. Därmed kan området, efter nuvarande verksamhets flytt, bli sammanhängande med befintlig intilliggande pendelparkering. Planen tillåter anläggandet av öppna parkeringsplatser samt en återvinningsstation för hushållsavfall i planområdets södra del. Enligt PBL 5 kap 18 och MB 6 kap 11 ska en miljöbedömning utföras om program eller planer kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning kan planen inte antas leda till någon betydande miljöpåverkan då det handlar om en mindre förändring i sammanhanget. Inkomna synpunkter från underrättelsen har endast lett till några mindre ändringar i planhandlingarna. Ändringarna är inte så omfattande att planförslaget behöver skickas ut på nytt. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

5 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 5(55) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. anta föreliggande förslag till detaljplan. 2. förslag till detaljplan inte kan antas leda till någon betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning har gjorts.

6 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 6(55) 144 Dnr 2008-BN0912 Detaljplan för del av Djursholm 2:369 m.fl; parkering och busshållplatser dp 162. Beslut om plansamråd och miljöbedömning Kommunstyrelsen har gett byggnadsnämnden i uppdrag att i en planprocess pröva förutsättningarna för nya parkeringsplatser mellan Rinkebyvägen och E18 samt nya busshållplatser. I gällande översiktsplan anges att området väster om E18 längs Enebybergsvägen norr om Edsbergsvägen ingår i ett av kommunens utvecklingsområden. Gällande detaljplaner är D1, S383, D184 och S107. Planerna anger handel, kontor och småindustri samt park, trafikanläggning och gatumark. Ett program har varit ute på samråd under tiden till Ett samrådsmöte anordnades den 24 november Planförslaget innebär att en markremsa kommunal mark mellan E18 och kvarteret Skruven föreslås bli parkering. Samt att planförslaget möjliggör tillkommande gång- och cykelvägar till busshållplatserna. Två gångvägar från respektive hållplats föreslås. Två av dem ligger på kvartersmark, med x- bestämmelse som gör att gångvägen skall vara allmänt tillgänglig. De andra gångvägarna kommer att ligga på parkmark. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kommer att kunna innebära betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning eller miljöbedömning behöver därmed inte göras. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. Konsekvenserna av planen redovisas i planbeskrivningen. Samråd kring planförslaget bedöms kunna ske under hösten I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

7 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 7(55) Yrkande Ordförande Kristin Eriksson (C) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg: En bestämmelse om överspringningsskydd ska föras in i detaljplanen. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden bifaller. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till detaljplan för del av Djursholm 2:369, parkering och busshållplatser, ska skickas ut på plansamråd. 2. detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 3. en bestämmelse om överspringningsskydd ska föras in i detaljplanen.

8 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 8(55) 145 Dnr Suttung 5, Vendevägen 77, Djursholm Ansökan om detaljplaneändring för 20 studentlägenheter Studentbacken AB har ansökt om ändring av detaljplanen på fastigheten Suttung 5, före detta Statoil bensinstation vid Vendevägen, för att pröva möjligheten till uppförande av studentbostäder. Fastigheten ägs av Statoil men sökanden har fullmakt av fastighetsägaren för begäran om planändring. För fastigheten gäller detaljplan S 369 med beteckningen BFIIn. Enligt planen får fastigheten användas för bostadsändamål. Huvudbyggnad får uppta högst 1/8 av fastighetens areal motsvarande 263 kvm. Komplementbyggnad får uppföras till högst 40 kvm. Vind får ej inredas. Endast en lägenhet får inrymmas per fastighet. Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. Fastighetens areal är 2108 kvm. Fastigheten ingår i område B 26 enligt Kulturmiljöhandboken. Området betraktas som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. För att områdets kulturhistoriska värden skall bevaras, är det vid underhåll, om- och tillbyggnader, nybyggnader eller andra arbeten, av stor vikt att hänsyn tas till områdets karaktär. Denna kan, enligt Kulturmiljöhandboken, sammanfattas i följande punkter: - hus och trädgårdar är följsamt anlagda efter tomtens kuperade topografi. - Bostadshusen är centralplacerade på tomten. Vid Tjalvevägen ligger husen i regelbundna rader vid vägen. - Tomterna avgränsas med enkla staket eller lövhäckar. - Bostadshusen är relativt stora och uppförda i en till två våningar med inredd vind. - Husen har en förhållandevis enkel utformning med viss utsmyckning på fasaden. - Taken är ofta relativt enkla brutna sadeltak. - Fasadmaterial är puts eller träpanel. - Taktäckningen består av rött lertegel. Förslaget innebär en byggnad i två våningar innehållande 20 små studentlägenheter. Byggnadsarean uppgår till 354 kvm exklusive förråd. Byggnaden placeras centralt på tomten och utformas relativt enkelt med sadeltak. Förslaget avviker från detaljplanen avseende byggnadsarea, 354 kvm istället för 263 samt antal lägenheter (20 små lägenheter istället för en). Avvikelserna kan inte betraktas som mindre.

9 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 9(55) Fastigheten är bullerstörd från trafiken på Vendevägen vilket ställer krav på lokalisering och utformning av lägenheterna vid byggnation. Det innebär bland annat att varje lägenhet måste ha en tyst sida. Förslaget har i sin helhet redovisats för planberedningen. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Beslut Byggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i en planprocess pröva förutsättningarna för nybyggnad av studentbostäder på fastigheten samt ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna plankostnadsavtal med sökanden.

10 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 10(55) 146 Dnr Område B17, Skydd av kulturmiljöer i Djursholm Beslut om plansamråd och miljöbedömning Kommunstyrelsen har i beslut gett byggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att stärka skyddet för kulturmiljön i delar av Djursholm. De områden som berörs av uppdraget är de områden som i Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun utpekas som bevarandeområden som samtidigt är riksintressen. I översiktsplanen anges att detaljplaner för skydd av kulturmiljön ska tas fram om kulturmiljöerna hotas. Gällande detaljplaner är S420 från 1987 och D7 från Detaljplanerna anger främst bostadsändamål, men även äldrevård och service inom en fastighet. Vissa av fastigheterna inom bevarandeområdet har i befintlig plan ett skydd mot förvanskning samt rivningsförbud. Ett program har varit ute på samråd under tiden 9 november 2011 till 6 december Ett samrådsmöte anordnades i Danderyds gymnasium den 22 november 2011, där ett 40-tal personer deltog. Under programsamrådet har sammanlagt 14 yttranden inkommit. Efter programskedet har planarbetet delats upp till nio olika planärenden. Varje planärende behandlar ett av de nio bevarandeområdena. Tillägget till detaljplanerna syftar till att stärka skyddet för kulturmiljön i området. Skyddsbestämmelser som fastslår att bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull föreslås tillsammans med rivningsförbud av de huvudbyggnader som bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde. En ökad lovplikt föreslås för friggebodar. Bestämmelser som innebär att tillbyggnader och komplementbyggnader ska anpassas till befintliga huvudbyggnader föreslås. För fastigheterna föreslås också bestämmelser som innebär att marknivåer inte får ändras närmast gatumarken samt att större träd närmast gatumarken inte får fällas. Förslaget innebär vissa restriktioner för fastighetsägarna, men möjligheten att underhålla sina fastigheter och bygga ut finns kvar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att någon miljöbedömning enligt miljöbalken eller miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte krävs. Samråd kring behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen i Stockholms län som delade miljö- och stadsbyggnadskontorets uppfattning. Förslag till detaljplan beräknas skickas ut på samråd under oktober-november I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

11 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 11(55) Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B17, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Ajournering Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar mellan klockan Yrkande Ulla Hurtig Nielsen (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov ska strykas. 2. Bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) ska strykas. 3. I Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen ska stycke 2 och 3 strykas. Ordförande Kristin Eriksson (C) biträder Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Ernst Klein (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Till kulturmiljön hör också trädgårdarna. För fällning av träd större än 40 cm i diameter krävs därför tillstånd. 2. Sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ska ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Jan Christer Eriksson (C) biträder Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande i punkt 1.

12 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 12(55) Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer först proposition på Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkterna 1-3. Därefter ställer ordföranden proposition på Ernst Kleins (FP) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkt 1. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Votering och omröstningsresultat Ernst Klein (FP) begär votering. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar för Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande röstar ja och den som röstar för Ernst Kleins (FP) yrkande röstar nej. Följande avger Ja-röster: Kristin Eriksson (C), Ulla Hurtig Nielsen (M), Eva Wretman (M), Robert Staël von Holstein (M), Leif Ahrle (M), Eva Edling (C) och Gustaf Mårtenson (KD). Följande avger Nej-röster: Ernst Klein (FP), Jan Christer Eriksson (C), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP). Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande med 7 röster mot 4. Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

13 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 13(55) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B17, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 3. bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov stryks. 4. bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) stryks. 5. stycke 2 och 3 i Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen stryks. 6. sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Reservation Ernst Klein (FP), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP) reserverar sig till förmån för Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 1.

14 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 14(55) 147 Dnr Område B27, Skydd av kulturmiljöer i Djursholm Beslut om plansamråd och miljöbedömning Kommunstyrelsen har i beslut , gett byggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att stärka skyddet för kulturmiljön i delar av Djursholm. De områden som berörs av uppdraget är de områden som i Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun utpekas som bevarandeområden som samtidigt är riksintressen. I översiktsplanen anges att detaljplaner för skydd av kulturmiljön ska tas fram om kulturmiljöerna hotas. Gällande detaljplaner är S150, med tillägg S359 samt D14. Detaljplanerna anger bostadsändamål. En av fastigheterna inom bevarandeområdet har i befintlig plan, D14, ett skydd mot förvanskning samt rivningsförbud. Ett program har varit ute på samråd under tiden 9 november 2011 till 6 december Ett samrådsmöte anordnades i Danderyds gymnasium den 22 november 2011, där ett 40-tal personer deltog. Under programsamrådet har sammanlagt 14 yttranden inkommit. Efter programskedet har planarbetet delats upp till nio olika planärenden. Varje planärende behandlar ett av de nio bevarandeområdena. Tillägget till detaljplanerna syftar till att stärka skyddet för kulturmiljön i området. Skyddsbestämmelser som fastslår att bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull föreslås tillsammans med rivningsförbud av de huvudbyggnader som bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde. En ökad lovplikt föreslås för friggebodar. Bestämmelser som innebär att tillbyggnader och komplementbyggnader ska anpassas till befintliga huvudbyggnader föreslås. För fastigheterna föreslås också bestämmelser som innebär att marknivåer inte får ändras närmast gatumarken samt att större träd närmast gatumarken inte får fällas. Förslaget innebär vissa restriktioner för fastighetsägarna, men möjligheten att underhålla sina fastigheter och bygga ut finns kvar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att någon miljöbedömning enligt miljöbalken eller miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte krävs. Samråd kring behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen i Stockholms län som delade miljö- och stadsbyggnadskontorets uppfattning. Förslag till detaljplan beräknas skickas ut på samråd under oktober-november I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

15 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 15(55) Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B27, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Ajournering Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar mellan klockan Yrkande Ulla Hurtig Nielsen (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov ska strykas. 2. Bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) ska strykas. 3. I Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen ska stycke 2 och 3 strykas. Ordförande Kristin Eriksson (C) biträder Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Ernst Klein (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Till kulturmiljön hör också trädgårdarna. För fällning av träd större än 40 cm i diameter krävs därför tillstånd. 2. Sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ska ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Jan Christer Eriksson (C) biträder Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande i punkt 1.

16 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 16(55) Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer först proposition på Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkterna 1-3. Därefter ställer ordföranden proposition på Ernst Kleins (FP) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkt 1. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Votering och omröstningsresultat Ernst Klein (FP) begär votering. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar för Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande röstar ja och den som röstar för Ernst Kleins (FP) yrkande röstar nej. Följande avger Ja-röster: Kristin Eriksson (C), Ulla Hurtig Nielsen (M), Eva Wretman (M), Robert Staël von Holstein (M), Leif Ahrle (M), Eva Edling (C) och Gustaf Mårtenson (KD). Följande avger Nej-röster: Ernst Klein (FP), Jan Christer Eriksson (C), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP). Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande med 7 röster mot 4. Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

17 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 17(55) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B27, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 3. bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov stryks. 4. bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) stryks. 5. stycke 2 och 3 i Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen stryks. 6. sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Reservation Ernst Klein (FP), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP) reserverar sig till förmån för Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 1.

18 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 18(55) 148 Dnr Område B28, Skydd av kulturmiljöer i Djursholm Beslut om plansamråd och miljöbedömning Kommunstyrelsen har i beslut gett byggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att stärka skyddet för kulturmiljön i delar av Djursholm. De områden som berörs av uppdraget är de områden som i Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun utpekas som bevarandeområden som samtidigt är riksintressen. I översiktsplanen anges att detaljplaner för skydd av kulturmiljön ska tas fram om kulturmiljöerna hotas. Gällande detaljplaner är S150 och S164, samt ändringar i form av S172 och S359. Detaljplanerna anger bostadsändamål. Ett program har varit ute på samråd under tiden 9 november 2011 till 6 december Ett samrådsmöte anordnades i Danderyds gymnasium den 22 november 2011, där ett 40-tal personer deltog. Under programsamrådet har sammanlagt 14 yttranden inkommit. Efter programskedet har planarbetet delats upp till nio olika planärenden. Varje planärende behandlar ett av de nio bevarandeområdena. Tillägget till detaljplanerna syftar till att stärka skyddet för kulturmiljön i området. Skyddsbestämmelser som fastslår att bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull föreslås tillsammans med rivningsförbud av de huvudbyggnader som bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde. En ökad lovplikt förs in för friggebodar. Bestämmelser som innebär att tillbyggnader och komplementbyggnader ska anpassas till befintliga huvudbyggnader föreslås. För vissa fastigheter föreslås också bestämmelser som innebär att marknivåer inte får ändras närmast gatumarken samt att större träd närmast gatumarken inte får fällas. Förslaget innebär vissa restriktioner för fastighetsägarna, men möjligheten att underhålla sina fastigheter och bygga ut finns kvar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att någon miljöbedömning enligt miljöbalken eller miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte krävs. Samråd kring behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen i Stockholms län som delade miljö- och stadsbyggnadskontorets uppfattning. Förslag till detaljplan beräknas skickas ut på samråd under oktober-november I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

19 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 19(55) Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B28, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Ajournering Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar mellan klockan Yrkande Ulla Hurtig Nielsen (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov ska strykas. 2. Bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) ska strykas. 3. I Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen ska stycke 2 och 3 strykas. Ordförande Kristin Eriksson (C) biträder Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Ernst Klein (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Till kulturmiljön hör också trädgårdarna. För fällning av träd större än 40 cm i diameter krävs därför tillstånd. 2. Sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ska ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Jan Christer Eriksson (C) biträder Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande i punkt 1.

20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 20(55) Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer först proposition på Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkterna 1-3. Därefter ställer ordföranden proposition på Ernst Kleins (FP) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkt 1. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Votering och omröstningsresultat Ernst Klein (FP) begär votering. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar för Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande röstar ja och den som röstar för Ernst Kleins (FP) yrkande röstar nej. Följande avger Ja-röster: Kristin Eriksson (C), Ulla Hurtig Nielsen (M), Eva Wretman (M), Robert Staël von Holstein (M), Leif Ahrle (M), Eva Edling (C) och Gustaf Mårtenson (KD). Följande avger Nej-röster: Ernst Klein (FP), Jan Christer Eriksson (C), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP). Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande med 7 röster mot 4. Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

21 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 21(55) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B28, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 3. bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov stryks. 4. bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) stryks. 5. stycke 2 och 3 i Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen stryks. 6. sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Reservation Ernst Klein (FP), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP) reserverar sig till förmån för Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 1.

22 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 22(55) 149 Dnr Område B42, Skydd av kulturmiljöer i Djursholm Beslut om plansamråd och miljöbedömning Kommunstyrelsen har i beslut gett byggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att stärka skyddet för kulturmiljön i delar av Djursholm. De områden som berörs av uppdraget är de områden som i Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun utpekas som bevarandeområden som samtidigt är riksintressen. I översiktsplanen anges att detaljplaner för skydd av kulturmiljön ska tas fram om kulturmiljöerna hotas. Gällande detaljplaner S150 från 1937 och tillägget S359 från Detaljplanerna anger bostadsändamål. Ett program har varit ute på samråd under tiden 9 november 2011 till 6 december Ett samrådsmöte anordnades i Danderyds gymnasium den 22 november 2011, där ett 40-tal personer deltog. Under programsamrådet har sammanlagt 14 yttranden inkommit. Efter programskedet har planarbetet delats upp till nio olika planärenden. Varje planärende behandlar ett av de nio bevarandeområdena. Tillägget till detaljplanerna syftar till att stärka skyddet för kulturmiljön i området. Skyddsbestämmelser som fastslår att bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull föreslås tillsammans med rivningsförbud av de huvudbyggnader som bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde. En ökad lovplikt föreslås för friggebodar. Bestämmelser som innebär att tillbyggnader och komplementbyggnader ska anpassas till befintliga huvudbyggnader föreslås. För fastigheterna föreslås också bestämmelser som innebär att marknivåer inte får ändras närmast gatumarken samt att större träd närmast gatumarken inte får fällas. Förslaget innebär vissa restriktioner för fastighetsägarna, men möjligheten att underhålla sina fastigheter och bygga ut finns kvar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att någon miljöbedömning enligt miljöbalken eller miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte krävs. Samråd kring behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen i Stockholms län som delade miljö- och stadsbyggnadskontorets uppfattning. Förslag till detaljplan beräknas skickas ut på samråd under oktober-november I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

23 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 23(55) Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B42, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Ajournering Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar mellan klockan Yrkande Ulla Hurtig Nielsen (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov ska strykas. 2. Bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) ska strykas. 3. I Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen ska stycke 2 och 3 strykas. Ordförande Kristin Eriksson (C) biträder Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Ernst Klein (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Till kulturmiljön hör också trädgårdarna. För fällning av träd större än 40 cm i diameter krävs därför tillstånd. 2. Sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ska ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Jan Christer Eriksson (C) biträder Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande i punkt 1.

24 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 24(55) Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer först proposition på Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkterna 1-3. Därefter ställer ordföranden proposition på Ernst Kleins (FP) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkt 1. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Votering och omröstningsresultat Ernst Klein (FP) begär votering. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar för Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande röstar ja och den som röstar för Ernst Kleins (FP) yrkande röstar nej. Följande avger Ja-röster: Kristin Eriksson (C), Ulla Hurtig Nielsen (M), Eva Wretman (M), Robert Staël von Holstein (M), Leif Ahrle (M), Eva Edling (C) och Gustaf Mårtenson (KD). Följande avger Nej-röster: Ernst Klein (FP), Jan Christer Eriksson (C), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP). Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande med 7 röster mot 4. Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

25 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 25(55) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B42, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 3. bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov stryks. 4. bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) stryks. 5. stycke 2 och 3 i Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen stryks. 6. sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Reservation Ernst Klein (FP), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP) reserverar sig till förmån för Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 1.

26 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 26(55) 150 Dnr Område B43, Skydd av kulturmiljöer i Djursholm Beslut om plansamråd och miljöbedömning Kommunstyrelsen har i beslut gett byggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att stärka skyddet för kulturmiljön i delar av Djursholm. De områden som berörs av uppdraget är de områden som i Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun utpekas som bevarandeområden som samtidigt är riksintressen. I översiktsplanen anges att detaljplaner för skydd av kulturmiljön ska tas fram om kulturmiljöerna hotas. Gällande detaljplaner är S138, S143 och S144. Detaljplanerna anger bostadsändamål. Ett program har varit ute på samråd under tiden 9 november 2011 till 6 december Ett samrådsmöte anordnades i Danderyds gymnasium den 22 november 2011, där ett 40-tal personer deltog. Under programsamrådet har sammanlagt 14 yttranden inkommit. Efter programskedet har planarbetet delats upp till nio olika planärenden. Varje planärende behandlar ett av de nio bevarandeområdena. Tillägget till detaljplanerna syftar till att stärka skyddet för kulturmiljön i området. Skyddsbestämmelser som fastslår att bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull föreslås tillsammans med rivningsförbud av de huvudbyggnader som bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde. En ökad lovplikt förs in för trädfällning och för friggebodar. Bestämmelser som innebär att tillbyggnader och komplementbyggnader ska anpassas till befintliga huvudbyggnader föreslås. För vissa fastigheter föreslås också bestämmelser som innebär att marknivåer inte får ändras närmast gatumarken. Förslaget innebär vissa restriktioner för fastighetsägarna, men möjligheten att underhålla sina fastigheter och bygga ut finns kvar Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att någon miljöbedömning enligt miljöbalken eller miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte krävs. Samråd kring behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen i Stockholms län som delade miljö- och stadsbyggnadskontorets uppfattning. Förslag till detaljplan beräknas skickas ut på samråd under oktober-november I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

27 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 27(55) Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B43, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Ajournering Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar mellan klockan Yrkande Ulla Hurtig Nielsen (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov ska strykas. 2. Bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) ska strykas. 3. I Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen ska stycke 2 och 3 strykas. Ordförande Kristin Eriksson (C) biträder Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Ernst Klein (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Till kulturmiljön hör också trädgårdarna. För fällning av träd större än 40 cm i diameter krävs därför tillstånd. 2. Sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ska ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Jan Christer Eriksson (C) biträder Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande i punkt 1.

28 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 28(55) Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer först proposition på Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkterna 1-3. Därefter ställer ordföranden proposition på Ernst Kleins (FP) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkt 1. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Votering och omröstningsresultat Ernst Klein (FP) begär votering. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar för Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande röstar ja och den som röstar för Ernst Kleins (FP) yrkande röstar nej. Följande avger Ja-röster: Kristin Eriksson (C), Ulla Hurtig Nielsen (M), Eva Wretman (M), Robert Staël von Holstein (M), Leif Ahrle (M), Eva Edling (C) och Gustaf Mårtenson (KD). Följande avger Nej-röster: Ernst Klein (FP), Jan Christer Eriksson (C), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP). Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande med 7 röster mot 4. Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

29 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 29(55) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B43, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 3. bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov stryks. 4. bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) stryks. 5. stycke 2 och 3 i Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen stryks. 6. sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Reservation Ernst Klein (FP), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP) reserverar sig till förmån för Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 1.

30 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 30(55) 151 Dnr Område B44, Skydd av kulturmiljöer i Djursholm Beslut om plansamråd och miljöbedömning Kommunstyrelsen har i beslut gett byggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att stärka skyddet för kulturmiljön i delar av Djursholm. De områden som berörs av uppdraget är de områden som i Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun utpekas som bevarandeområden som samtidigt är riksintressen. I översiktsplanen anges att detaljplaner för skydd av kulturmiljön ska tas fram om kulturmiljöerna hotas. Gällande detaljplaner inom området är S122, S125, S150, S174, S205, S359, S374, S377, D61, D107 och D152. Detaljplanerna anger främst bostadsändamål. Vissa av fastigheterna inom bevarandeområdet har i befintlig plan ett skydd mot förvanskning samt rivningsförbud. Ett program har varit ute på samråd under tiden 9 november 2011 till 6 december Ett samrådsmöte anordnades i Danderyds gymnasium den 22 november 2011, där ett 40-tal personer deltog. Under programsamrådet har sammanlagt 14 yttranden inkommit. Efter programskedet har planarbetet delats upp till nio olika planärenden. Varje planärende behandlar ett av de nio bevarandeområdena. Tillägget till detaljplanerna syftar till att stärka skyddet för kulturmiljön i området. Skyddsbestämmelser som fastslår att bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull föreslås tillsammans med rivningsförbud av de huvudbyggnader som bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde. En ökad lovplikt föreslås för friggebodar. Bestämmelser som innebär att tillbyggnader och komplementbyggnader ska anpassas till befintliga huvudbyggnader föreslås. För fastigheterna föreslås också bestämmelser som innebär att marknivåer inte får ändras närmast gatumarken samt att större träd närmast gatumarken inte får fällas. Förslaget innebär vissa restriktioner för fastighetsägarna, men möjligheten att underhålla sina fastigheter och bygga ut finns kvar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att någon miljöbedömning enligt miljöbalken eller miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte krävs. Samråd kring behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen i Stockholms län som delade miljö- och stadsbyggnadskontorets uppfattning. Förslag till detaljplan beräknas skickas ut på samråd under oktober-november I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

31 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 31(55) Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Ajournering Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar mellan klockan Yrkande Ulla Hurtig Nielsen (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov ska strykas. 2. Bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) ska strykas. 3. I Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen ska stycke 2 och 3 strykas. Ordförande Kristin Eriksson (C) biträder Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Ernst Klein (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 1. Till kulturmiljön hör också trädgårdarna. För fällning av träd större än 40 cm i diameter krävs därför tillstånd. 2. Sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ska ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Jan Christer Eriksson (C) biträder Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande i punkt 1.

32 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 32(55) Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer först proposition på Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkterna 1-3. Därefter ställer ordföranden proposition på Ernst Kleins (FP) yrkande att anta förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande enligt punkt 1. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande. Votering och omröstningsresultat Ernst Klein (FP) begär votering. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar för Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande röstar ja och den som röstar för Ernst Kleins (FP) yrkande röstar nej. Följande avger Ja-röster: Kristin Eriksson (C), Ulla Hurtig Nielsen (M), Eva Wretman (M), Robert Staël von Holstein (M), Leif Ahrle (M), Eva Edling (C) och Gustaf Mårtenson (KD). Följande avger Nej-röster: Ernst Klein (FP), Jan Christer Eriksson (C), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP). Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Ulla Hurtig Nielsens (M) yrkande med 7 röster mot 4. Proposition Ordförande Kristin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

33 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 33(55) Beslut Byggnadsnämnden beslutar att: 1. förslag till tillägg av detaljplan för Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm ska skickas ut på plansamråd. 2. tillägget till detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 3. bestämmelsen om att Träd inom 6 meter från gatumark, med en stamdiameter över 40 cm vid 1,3 meter över marken, får ej fällas. Byggnadsnämnden kan medge undantag om starka skäl finns. Prövning sker i marklov stryks. 4. bestämmelsen om att Bygglov krävs även för mindre komplementbyggnader upp till 15 kvm (friggebodar) stryks. 5. stycke 2 och 3 i Tillägg till genomförandebeskrivning under rubriken Ekonomiska konsekvenser för kommunen stryks. 6. sista stycket i Tillägg till planbeskrivning under rubriken Avvägningar ändras till I planförslaget finns inga planbestämmelser som reglerar byggande eller förändringar inomhus. Enligt plan- och bygglagen gäller dock samma regler om varsamhet vid renoveringar inomhus som beträffande husens exteriör. Reservation Ernst Klein (FP), Charlotta Malm Eliasson (FP) och Sigvald Freylander (MP) reserverar sig till förmån för Ernst Kleins (FP) ändringsyrkande enligt punkt 1.

34 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 34(55) 152 Dnr Område B45, Skydd av kulturmiljöer i Djursholm Beslut om plansamråd och miljöbedömning Kommunstyrelsen har i beslut gett byggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att stärka skyddet för kulturmiljön i delar av Djursholm. De områden som berörs av uppdraget är de områden som i Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun utpekas som bevarandeområden som samtidigt är riksintressen. I översiktsplanen anges att detaljplaner för skydd av kulturmiljön ska tas fram om kulturmiljöerna hotas. Gällande detaljplaner för området är S142 och S150. Detaljplanerna anger bostadsändamål. Ett program har varit ute på samråd under tiden 9 november 2011 till 6 december Ett samrådsmöte anordnades i Danderyds gymnasium den 22 november 2011, där ett 40-tal personer deltog. Under programsamrådet har sammanlagt 14 yttranden inkommit Efter programskedet har planarbetet delats upp till nio olika planärenden. Varje planärende behandlar ett av de nio bevarandeområdena. Tillägget till detaljplanerna syftar till att stärka skyddet för kulturmiljön i området. Skyddsbestämmelser som fastslår att bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull föreslås tillsammans med rivningsförbud av de huvudbyggnader som bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde. En ökad lovplikt föreslås för friggebodar. Bestämmelser som innebär att tillbyggnader och komplementbyggnader ska anpassas till befintliga huvudbyggnader föreslås. För fastigheterna föreslås också bestämmelser som innebär att marknivåer inte får ändras närmast gatumarken samt att större träd närmast gatumarken inte får fällas. Förslaget innebär vissa restriktioner för fastighetsägarna, men möjligheten att underhålla sina fastigheter och bygga ut finns kvar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att någon miljöbedömning enligt miljöbalken eller miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte krävs. Samråd kring behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen i Stockholms län som delade miljö- och stadsbyggnadskontorets uppfattning. Förslag till detaljplan beräknas skickas ut på samråd under oktober-november I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) 2012-12-04

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) 2012-12-04 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 17.30-19.10 Paragrafer 178-195 Kristin Eriksson (C) ordförande, ej 195 Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(17)

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(17) Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-20.30 Paragrafer 164-177, ej 176 Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande Ernst

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för Martin Wernersson 2013-03-19 Dnr 2012-0484 1(14) Ändring av detaljplaner för Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 Danderyds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Planbeskrivningen ska redovisa

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(10) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20.15 Paragrafer 52-59 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Elvy Svennerstål (FP) 1:a vice ordförande Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) 2015-04-15

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) 2015-04-15 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18:30-19:35 Paragrafer 37-51 Beslutande Övriga deltagare Isabella Hökmark, (M) ordförande Magnus Stenflo (FP) 1:e vice

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER 2(11) TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom området för ändringen av detaljplanen för del av Kullö 1:1 m fl, etapp 2, Ädp 364. Underliggande detaljplan för del av Kullö 1:1 m fl, etapp 2 (Dp

Läs mer

Ändring av detaljplan för BRANÄSBERGET VARGEN OCH BJÖRNEN. Torsby kommun, Värmlands län

Ändring av detaljplan för BRANÄSBERGET VARGEN OCH BJÖRNEN. Torsby kommun, Värmlands län Ändring av detaljplan för BRANÄSBERGET VARGEN OCH BJÖRNEN Torsby kommun, Värmlands län 1 1 Tillägg till PLANBESKRIVNING 1.1 HANDLINGAR Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) 2013-04-09

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) 2013-04-09 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.00 Paragrafer 46-65 ande Övriga deltagare Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) 2014-04-22

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) 2014-04-22 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(44) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18:30 21.35 Ajournering för paus kl.20.30 20.40 Paragrafer 46-74 ande Övriga deltagare Utses att justera Ersättare Kristin

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(26) 2013-12-10

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(26) 2013-12-10 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(26) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 17.35-19.35 Paragrafer 215-233 Beslutande Kristin Eriksson (C) ordförande Ersättare Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Bilaga 1 Tillhör karta 09-0029 2010-03-19 del av antagandehandling 2017-03-15 del av utställningshandling, ej reviderad. Ändring av detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län

ÄNDRING AV DETALJPLAN SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län Upprättad i oktober 2014 Tillägg till PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 24 maj 2016-13 juni 2016 Antagen Laga kraft TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås 2014-01-14 Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel 021-39 32 94 Byggnadsnämnden Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås PLANUPPDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Område B17, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 178

Område B17, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 178 Martin Wernersson 2012-09-24 Dnr 2012-0479 1(16) Ändring av detaljplaner för Område B17, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 178 Danderyds kommun SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivningen ska redovisa de förutsättningar

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 018-727 47 64 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring.

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring. Bil. 1 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER GÄLLANDE PLAN MED TILLHÖRANDE

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46

B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46 1(5) Avbryta planuppdragen för detaljplan för område B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46 och B48, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, inom Djursholm, Danderyds kommun Ärendet Kommunstyrelsen gav 2011-04-14

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Dnr MBN17-243 214 Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN m.m. inom Österbackaområdet Bjurholms kommun, Västerbottens län Upprättad 2017-06-14

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Heinz Blahusch (S) ledamot 86, Arne Hedkvist (S) ersättare 87. Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M)

Heinz Blahusch (S) ledamot 86, Arne Hedkvist (S) ersättare 87. Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Färna Herrgård, Färna, kl 14.00 14.35 ande Per Carlesson (S) ordförande Taffere Abraha (S) Heinz Blahusch (S) 86, 88-93 Arne Hedkvist

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s)

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s) Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Viktor Rydbergs samskola, kl. 19.06 20.30 Ajournering kl. 19.11 19.35 Paragrafer 18-25 Beslutande Carina Erlandsson (m) ordförande Ersättare Iwona Sjölie (kd) ersätter

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer