Tekniska kontoret, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15"

Transkript

1 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl Paragrafer Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande Eva Regårdh (M) Carl Bonde (M), tjg ers Lena Cronvall Morén (M) Patric Helje (C), tjg ers Marcus Engström (C) Bengt Sylvan (FP) Olov Johansson (S) Åke Alm (M), tjg ers Anna Edman (M) Claes Wersäll (M) Lennart Meldahl (C) Inga Emtell (FP) Peter Dörlich (FP) Gun-Britt Lindström (MP) Övriga deltagare Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef David Johannesson, VA-avfallschef Utses att justera Olov Johansson (S) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, kl Underskrifter Sekreterare... Linn Tjus Ordförande... Carina Erlandsson Justerande... Olov Johansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret Underskrift... Linn Tjus Utdragsbestyrkande...

2 2(11) 18 Teknisk direktör, muntlig information Teknisk direktör Lars Eliasson informerar att Marie Tick, registrator, har sagt upp sig. Tekniska kontoret kommer att påbörja rekryteringen omgående. Vidare meddelar Lars Eliasson att rekrytering av en projektledare bygg till anläggningsavdelningen pågår. Utdragsbestyrkande...

3 3(11) 19 TN 2011/0095 Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Tekniska kontoret överlämnar verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 samt intern kontrollplan för Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 2. godkänner tekniska kontorets förslag till intern kontrollplan för Exp: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande...

4 4(11) 20 TN 2011/0095 Resursfördelning inför Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut avseende budgetdirektiv för nästkommande budget- och planperiod. För år 2014 har kommunstyrelsen kompletterat budgetprocessen med krav på att samtliga nämnder tar fram ett mer formaliserat underlag för bedömning av ramar och eventuella omprioriteringar för åren enligt: A. Beskriv förändringar per verksamhetsområde och konsekvenserna på budget B. Beskriv de mer långsiktiga förändringarna och de konsekvenser som verksamheterna kan komma att påverkas av under hela planperioden ( ). C. Beskriv investeringsbehovet för kommande planperiod ( ). Kommentera om det skiljer sig från den av fullmäktige i november 2012, beslutade planen för åren Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i Deltar inte i beslutet Olov Johansson (S) meddelar att han inte deltar i beslutet. s beslut godkänner tekniska kontorets återrapportering av Uppdraget Resursfördelning inför och överlämnar det till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande...

5 5(11) 21 TN 2013/0099 Förfrågan från Täby kommun angående anslutning till Gamla Norrtäljevägen i Enebyberg Tekniska kontoret mottog den 15 februari i år en förfrågan från Täby kommun, stadsbyggnadskontoret. Täby kommun önskar att få tillåtelse att ansluta ny sträckning av Gamla Norrtäljevägen till densamma på Danderyds sida av kommungränsen. Följaktligen ser Täby kommun att tekniska nämnden i Danderyd beslutar i frågan för att ett samarbete mellan tekniska kontoret i Danderyd och stadsbyggnadskontoret Täby ska kunna inledas. Tekniska kontoret ser positivt på Täby kommuns förfrågan då de förändringar som föreslås på Danderyds sida av kommungränsen är små och inom befintligt vägområde. Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i s beslut beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att påbörja samarbete med stadsbyggnadskontoret i Täby gällande anslutning av ny sträckning av Gamla Norrtäljevägen vid kommungränsen. Utdragsbestyrkande...

6 6(11) 22 TN 2013/0100 Trafiksäkerhetsprogram 2013 Tekniska kontorets budget för trafiksäkerhetshöjande åtgärder för år 2013 uppgår till tkr. Med bakgrund av detta har tekniska kontoret upprättat ett trafiksäkerhetsprogram innehållande ett antal prioriterade projekt till en kostnad av tkr att genomföras år Projekten omfattar trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplade till Viktor Rydbergs samskola & Elevverket, Rosenvägens förskola, Ösbyskolan och Svalnäsvägen. Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i s beslut beslutar att godkänna Trafiksäkerhetsprogram 2013, daterad , och ger tekniska kontoret i uppdrag att genomföra tillhörande projekt under år 2013.

7 7(11) 23 TN 2009/0423 Svar på remiss - plansamråd - del av Djursholm 2:369, parkering och busshållplats dp 162, Danderyds kommun Planarbetet har som syfte att möjliggöra utförandet av motorvägshållplatser för resande till bland annat Danderyds gymnasium. Planförslaget möjliggör även att parkeringsplatsen för intilliggande kontorsfastigheter kan utökas. Tekniska kontoret är positivt inställda till busshållplatserna trots att viss skyddsvärd skog då måste tas bort. Däremot anser kontoret att behovet av parkeringsplatser bättre skulle kunna tillgodogöras genom att tillåta parkeringshus på intilliggande markparkeringar. På så sett skulle ett stråk av den skyddsvärda skogen kunna bevaras. Dock borde behovet av parkeringsplatser minska genom att kollektivtrafiken förbättras genom att busshållplatserna anläggs. Det bör i planen ges möjlighet att anlägga cykelparkeringar i anslutning till busshållplatserna. Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i s beslut godkänner tekniska kontorets remissvar, enligt tjänsteutlåtande daterat med dnr TN 2009/0423, och överlämnar det till byggnadsnämnden. Exp: Byggnadsnämnden

8 8(11) 24 TN 2013/0105 Information - Upphandling av klottersanering Gällande avtal för klottersanering mellan Danderyds kommun och Totalklottersanering AB löper ut den 30 september En förenklad upphandling påbörjas i mars och det nya avtalet med en klottersaneringsfirma beräknas vara klart den 1 september Avtal för klottersanering ska gälla för tidsperioden t.o.m med möjlighet till ett års förlängning. Avtalets ändamål ska gälla klottersanering och klotterskydd av byggnader, anläggningar, tunnlar, broar och vägmärken m.m. Entreprenören ska följa en ronderingslista och polisanmäla olaga klotter efter fotodokumentering och klottersanering. Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i

9 9(11) 25 Övriga frågor Marcus Engström (C) frågar om parkeringen vid gamla OKQ8. Teknisk direktör Lars Eliasson svarar att OKQ8 fortfarande arrenderar marken. Gun-Britt Lindström (MP) frågar om tekniska kontoret har undersökt trafiksäkerheten med avseende på cykelbanan vid korsningen Mörbygårdsvägen/Kevingestrand.

10 10(11) 26 Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1.8 Teckna nämndens och förvaltningens firma Delegat: Lars Eliasson 1.9 Svar på remisser som inte är av principiell beskaffenhet Datum: Delegat: Lars Eliasson 3.1 Anta årsentreprenader och årskonsulter för avropsupphandlingar inom 12 basbelopp Delegat: David Johannesson 3.2a Upphandla tjänster inom ramen för beviljade anslag Datum: Delegat: David Johannesson 5.1 Upplåtelse av allmän plats Datum: Delegat: Trafikingenjör 5.4 Dispenser från lokala trafikföreskrifter Datum: Delegat: Trafikingenjör 5.6 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Datum: Delegat: Trafikingenjör 5.7 Tillstånd för boendeparkering Delegat: Receptionist Information Danderyd 7.6 Beslut enligt lokala föreskrifter om avfallshantering Delegat: Avfallsplanerare

11 11(11) Övrigt In- och utgående handlingar, Inkomna remisser/uppdrag: Kommunstyrelsen : Planuppdrag för Stocksundsskolan, Skolan 20 m.fl Kommunstyrelsen : Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m fl Kommunstyrelsen : Granskningsrapport beträffande användande av betalkort Länsstyrelsen i Stockholms län : Begäran om uppgifter avseende tillsyn av enskilda avloppsanläggningar och efterlevnad av 6 lagen om allmänna vattentjänster Miljö- och stadsbyggnadskontoret : Ändring av detaljplan för Siv 5, 6 och 7, Djursholm Miljö- och stadsbyggnadskontoret : Remissvar Avfallsplan, förslag till nya delmål för perioden

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sidan 1 av 13 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.12.00 Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Charles

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-02-12 1

Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Plats och tid kl 13.00 15.40 Beslutande Ersättare Pär Palmgren, m, ordf. Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf Bertil Kjellqvist, s tj gj som ers för Benny Petersson, s Kristina

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde s sammanträde Onsdag 24 juni 2015 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 176 Fastställelse av ärendelista 177 Delegationsbeslut 178 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande, frånv. 142-144 Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) ordförande

Läs mer