Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Tall i TNOK Security Retail ASA Sum Omsetning Driftsresultat Årsrapport 2006 riktig uttrykk for selskapets stilling og resultater av virksomheten i år Utover det som fremgår av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold som er av betydning for å bedømme selskapet. Segmentinformasjon Konsernet har i 2006 vært organisert i to operasjonelle virksomhetsområder, mot fire virksomhetsområder i Dette er Security Solutions og Retail Solutions. Security Solutions Forretningsområdet Security Solutions leverer maskinvare-/programvareløsninger som kontrollerer, styrer, teller, veksler og sikrer kontanter i hele verdikjeden - fra forbrukerne betaler i kassapunktet til kontantene er transportert og valutert i tellesentralene/banken. PSI Groups kontanthåndteringssystemer utgjøres av ulike maskinvarekomponenter fra CashGuard AB og selskapets egenutviklede applikasjon SMART-Cash. I virksomhetsområdet inngår også et betydelig salg av prosjekt-, opplærings- og servicetjenester. Virksomhetsområdet hadde en omsetning på MNOK 148,1 i Det representerer en oppgang på 60 prosent sammenliknet med 2005 (MNOK 92,5). Antall fakturerte CashGuard systemer i Sverige i 2006 var 762, opp fra 606 sammenliknet med Antall fakturerte CashGuard systemer i Norge i 2006 var 669, opp fra 371 i Leveranser av CashGuard til Kiwi-kjeden startet 1. oktober 2006 og fortsetter i Adm/Øk Salg Logistikk Tjenester Produksj Menn Kvinner Norge Sverige ASA Security Retail Totalt 200 Årsrapport 2006 Styrets beretning for 2006 Innledning Styret er meget tilfreds med selskapets utvikling i Den rendyrking av virksomheten som er gjennomført i 2006, ved utfisjonering av Captura ASA og salget av distribusjonsvirksomheten SymTech, har gitt et sterkt operativt fokus. PSIs direkte og indirekte eierskap til teknologi er vesentlig styrket gjennom året, både ved kjøpet av Open Human Digital AS og ved betydelige aksjekjøp i CashGuard AB. CashGuard er blitt en svært viktig investering for PSI både industrielt og finansielt. De økonomiske resultatene har bedret seg løpende gjennom året og resultatet for 4. kvartal 2006 var meget tilfredsstillende. Utsiktene for 2007 er også meget gode. Styret vil takke alle ansatte for den fantastiske innsatsen som har vært gjort i Selskapets virksomhet PSI Group ASA er Skandinavias ledende teknologileverandør av innovative og fremtidsrettede løsninger til dagligvare- og detaljhandelen. Selskapet har som visjon å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for våre kunders ansatte samt å skape positive handleopplevelser for våre kunders kunder. PSI, som er notert på Oslo børs, skal være et attraktivt og innovativt selskap for sine kunder, investorer og ansatte. Selskapet har hovedkontor på Rælingen utenfor Oslo. Selskapets svenske virksomhet styres fra Göteborg. PSI har for øvrig kontorer og utfører virksomhet fra over 30 steder i Norge og Sverige. Viktige hendelser året 2006 Ved årets start ble fisjonen av Captura ASA gjennomført i henhold til prospekt av 18. november Fra og med regnskapsåret 2006 ble det som tidligere har vært kjent som et eget virksomhetsområde i PSI, Mobile Solutions, skilt ut som eget selskap. Alle aksjonærer i PSI Group fikk i denne forbindelse tildelt tilsvarende antall aksjer i Captura ASA. Captura ble notert på Oslo Børs 27. februar Det medførte samtidig en betydelig rendyrkning og fokusering på virksomhetsområdene Retail Solutions og Security Solutions i PSI Group. 16. januar 2006 ervervet PSI Group teknologiselskapet Open Human Digital AS, som senere endret navn til PSI Media Solutions AS. Virksomheten er en ledende leverandør av konseptutvikling, design, programutvikling og produksjon av interaktive og multimediabaserte kommunikasjonsløsninger for detaljhandelsmarkedet. Med dette kjøpet gjennomførte PSI en viktig videreutvikling av satsningsområdet Retail Solutions. Konsernets tredje, og trolig den viktigste transaksjonen med hensyn til rendyrkning og fokusering, ble fullført 15. juni 2006 ved salget av distribusjonsvirksomheten SymTech. Eiendeler og virksomhet ble overdratt fra våre tre juridiske enheter i Sverige, Norge og Danmark til en større internasjonal IT-distributør. Etter avhending av denne virksomheten, som tradisjonelt har vært kapitalkrevende i kombinasjon med lave marginer fra den operasjonelle driften, kunne PSI Group for første gang i historien omtale alle operasjonelle enheter i konsernet som kjernevirksomhet. En viktig milepæl var med det nådd i løpet av 2. kvartal Samtlige transaksjoner har utvilsomt medført betydelige resultatforbedringer i PSI Group gjennom Særlig i annet halvår kunne selskapet vise til betydelig resultatfremgang i alle deler av virksomheten. Samtidig kunne aksjonærene gjennom andre halvår glede seg over en betydelig re-prising av selskapets underliggende verdiskapning gjennom en sterk aksjekursutvikling. Gjennom året 2006 gjennomførte også PSI, sammen med sin leverandør CashGuard AB, et betydelig kvalitetsprogram på CashGuard produktene. Styret anser i dag at selskapene har god kontroll på kvalitet og funksjonalitet på kontanthåndteringsløsningene som vi løpende tilbyr og installerer i våre geografiske områder. Selskapets uttalte strategi i årsrapporten for 2005 vedrørende økt eierskap til teknologi, ble ytterligere visualisert ved at PSI økte sin beholdning med aksjer til aksjer i CashGuard AB gjennom året Ved årsskiftet utgjorde PSIs eierskap 13,29 prosent av kapitalen og 22,37 prosent av stemmene. I tillegg kontrol- lerte PSI ved årsskifte ytterligere aksjer i CashGuard gjennom en terminkontrakt som er blitt innløst i Dette medførte at PSIs eierandel i CashGuard AB fra og med 4. kvartal 2006 inngår i konsernregnskapet som et tilknyttet selskap i henhold til IFRS-standarden. Selskapet har ervervet egne aksjer i løpet av 2006 til en gjennomsnittelig kurs på NOK 10,82. Beholdning pr årsskiftet er egne aksjer som utgjør 9,6 prosent. Regnskapet for 2006 Årsregnskapet er basert på IFRS, og 2006 er det andre året selskapet avlegger regnskap etter denne standarden. PSI Group ASA oppnådde en omsetning på MNOK 378 millioner i 2006, som er en økning fra MNOK 284 for Resultat etter skattekostnad for konsernet ble et overskudd på 19,6 millioner for året, sammenlignet med et overskudd på MNOK 1,0 i Resultatfremgangen skyldes i hovedsak bedre drift ved fokusering og rendyrking av kjernevirksomheten, samt betydelig forbedret kvalitet på CashGuard maskinene. Totalkapitalen for konsernet er MNOK 271,6 med en egenkapitalandel på MNOK 89,7 eller 33,0 prosent. Fri egenkapital for PSI Group ASA utgjør MNOK 31,4. Dersom man tillegger merverdien på aksjer i CashGuard utover bokført verdi med MNOK 28,3, ville egenkapitalandelen vært MNOK 118,1 eller 39,3 prosent. I desember 2006 ble det kjøpt aksjer i CashGuard AB til kurs SEK 7,50. Disse ble midlertidig finansiert gjennom en terminkontrakt som er blitt innløst i Inkludert disse aksjene, utgjør PSIs eierandel 25,1 prosent av stemmene og 18,2 prosent av aksjekapitalen i CashGuard AB. Verdistigningen på denne terminkontrakten pr årsskiftet (fra SEK 7,50 til SEK 8,50) er bokført med MNOK 4,0 som andre finansinntekter pr Merverdien på aksjer i CashGuard utover bokført verdi utgjorde pr MNOK 28,3. Likviditetsbeholdningen i konsernet var ved utgangen av året MNOK 10,3, herav bundne midler på MNOK 6,5. Ubenyttede trekkrettigheter utgjorde MNOK 14,6. Selskapets likviditet og soliditet er tilfredsstillende. Kontantstrømsoppstillingen viser positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på MNOK 19,1. Konsernets virksomhet medfører eksponering for valuta- og renterisiko. Det benyttes ikke finansielle instrumenter for å redusere denne risikoen. Fordringer og forpliktelser, hvilket selskapet har bokført til markedsverdi, innebærer også finansiell risiko. Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer. Konsernets rentebærende gjeld har flytende rente. Styret har vurdert at grunnlaget for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet med tilhørende balanse og noter, et Styret Segmentinformasjon for 2006 Omsetning og EBITDA fordelt på forretningsområde: Ansatte: Leif Flemming Bakke, Tønsberg Styrets leder Bakke eier og er daglig leder av Capnova-gruppen. Capnova fokuserer på investeringer med behov for finansiell og operativ omstilling med potensiale for strukturelle transaksjoner. Han har en rekke styreverv i selskaper tilknyttet Capnovagruppen. Bakke er utdannet revisor ved Handelshøyskolen BI. Erik Pinnås, Oslo Styremedlem Pinnås er arbeidende styreformann i Captura ASA. Fra 1997 til 1. mars 2006 var han daglig leder av PSI-konsernet. Pinnås startet sin yrkes karriere som servicetekniker med distriktsansvar Vestfold, Telemark og Aust-Agder for Scanvekt-Antonson AS i Deretter fulgte 4 år som selger i Pinnås System AS, og 4 år som salgssjef for strekkodeprodukter i UBI AS, før han i 1993 og 1997 etablerte Pinnås System Industri AS og Pinnås System International AS Kjell Rusti, Oslo Styremedlem Rusti er administrerende direktør i Steria AS. Han er styreleder i Den Norske Dataforening, styremedlem i Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon og medlem i Regjeringens E- Norge forum. Rusti har tidligere vært markedsjef og direktør i TietoEnator (ISI), samt direktør i handelshuset AS Tørrkopi. Han har også arbeidet for BI og FFI, samt drevet eget konsulentfirma. Rusti er utdannet Siviløkonom og Cand Scient med hovedfag i informatikk fra UiO. Omsetning og EBITDA fordelt på land: Tall i TNOK Norge Sverige ASA Sum Omsetning Driftsresultat

38 Årsrapport 2006 Fremtidsutsikter Effektene av styrets strategi, industrielle transaksjoner, større eierskap til teknologi og operasjonell fokusering har gitt særdeles god uttelling for våre aksjonærer i Styret og ledelsen har fortsatt ambisjoner om ytterligere vekst og verdiskapning. Det forventes sterk organisk vekst kombinert med meget god lønnsomhet i For 2007 har selskapet også som mål å lykkes i andre geografiske markeder enn Norge og Sverige, samt å fortsette strategien vedrørende eierskap til fremtidsrettet teknologi. Markedet for PSIs teknologiske løsninger anses som godt. Dette kombinert med generell god utvikling og lønnsomhet hos våre kunder, vurderes fremtidsutsiktene som meget gode. Forslag til disponering av årsoverskudd Styret vil foreslå for generalforsamlingen følgende disponering av årsresultat i PSI Group ASA for 2006: Årsresultat: kr Overføring til annen EK: kr Jørgen Waaler, Konsernsjef Årsrapport 2006 Kursutvikling Retail Solutions Forretningsområdet Retail Solutions leverer maskinvare-/programvareløsninger som styrer og effektiviserer detaljhandelsdriften for ansatte, og optimaliserer handleopplevelsen for konsumentene i butikklokalene; hvor kravene til vareog forbrukerinformasjon står sentralt. PSI Groups løsninger omfatter ulik maskinvare, deriblant vekter og pakkemaskiner som styres av selskapets egenutviklede applikasjon SMART-Scale, elektroniske hyllekant-/prisetiketter med programvaresystemet SMART-Price samt interaktive digitale distribusjonsløsninger for reklame- og forbrukerkommunikasjon som markedsføres under SMART-Media. I virksomhetsområdet inngår også et betydelig salg av strekkodeetiketter og servicetjenester. Dette virksomhetsområdet representerte selskapets største enkeltsegment i 2006, med en omsetning på MNOK 227,9. Det utgjør en økning på 19,3 prosent i forhold til Det er i 2006 gjennomført viktige installasjoner innenfor løsningsområdet elektroniske hyllekantetiketter, SMART-Price. Løsningsområdet SMART Media har hatt et tilfredsstillende Flere mellomstore leveranser til SMB-markedet har bidratt til dette. Vekter og pakkemaskiner til dagligvareforretningenes ferskvaredisker har også hatt en fin utvikling i Forbrukernes krav og ønsker om mer bearbeidet ferskvare, kombinert med økende myndighetskrav til sporingsinformasjon, vareinnhold og nutrisjonsfakta, medfører økt interesse og etterspørsel etter selskapets SMART-Scale konsept. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Ettermarkedet i virksomhetsområdet Retail Solutions, særlig innenfor produksjon og leveranser av strekkodeetiketter, har også vist en meget god utvikling i PSI Production AS leverte rekordresultat i Dette skyldes blant annet bedre innkjøpspriser og større volum. PSI Production AS flytter samtidig inn i nye lager- og produksjonslokaler på Tangen ved Hamar i mai Disse lokalene er eid av PSI. Ansatte Som følge av utfisjoneringen av PSI Mobile Solutions, og børsnoteringen av Captura ASA, samt kjøpet av PSI Media Solutions AS og salget av virksomhetsområdet distribusjon, er antall ansatte i konsernet redusert fra 315 ved utgangen av 2005 til 202 ved utgangen av I tillegg kommer ansatte i tilknyttede selskaper, herunder CashGuard AB, på ca 230 ansatte. Egne personalressurser og fordelingen av disse pr. segment, pr. kjønn og pr. land fremstår slik ved utgangen av 2006: Godtgjørelse til konsernsjefen i selskapet har i 2006 vært NOK 848. Verken konsernsjef eller øvrig konsernledelse har pensjonsavtaler eller vil motta pensjonsytelser fra selskapet utover obligatorisk tjenestepensjon innført i 2006, med 1 prosent av lønnsytelser økende til 2 prosent av lønnsytelser for Styrets policy vedrørende daglig leders godtgjørelse innebærer i all hovedsak en fast lønn pluss en bonus i størrelsesordenen 20 til 30 prosent av fast lønn. Bonus kriteriene varierer fra år til år og kan inneholde elementer som resultatutvikling, aksjekurs og organisasjonsutvikling. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Konsernet har i 2006 kostnadsført nærmere syv årsverk innenfor forskning og utvikling. I all hovedsak er ressursene dedikert PSIs applikasjonsportefølje SMART family. Enkelte av prosjektene er delfinansiert av Skattefunn. Miljøforhold Arbeidsmiljøet i selskapet betegnes som godt. Selskapets virksomheter forurenser ikke det ytre miljø. Det totale fraværet i bedriften er beregnet til 3,3 prosent, hvilket vurderes å være normalt for denne type virksomheter. De ansatte har ikke vært utsatt for skader eller ulykker i løpet av året. Det er ikke iverksatt miljøpåvirkende tiltak i Enkelte datterselskaper selger og lagrer produkter som er klassifisert som miljøskadelige dersom de ikke håndteres i henhold til forskrifter. Derfor har selskapet fokusert på dette, og respektive datterselskaper har avtaler med autoriserte returorganisasjoner. Selskapet følger miljøspørsmål og returordninger i databransjen meget nøye. PSIs konsernsjef sitter i styret til IKT-Retur AS. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forhold rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Av selskapets 200 ansatte ved utgangen av året er 33 kvinner. Det er ingen kvinner i styret, konsernledelsen eller ledende stillinger forøvrig. Dette er en medvirkende årsak til at gjennomsnittlønnen for kvinner på TNOK 256 er vesentlig lavere enn for mannlige ansatte hvor tilsvarende tall er TNOK 364. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Imidlertid er andelen ansatte som jobber deltid noe høyere blant kvinner, og tilsvarende er omfanget av overtid noe høyere for menn. Selskapets mål sammenfaller med myndighetenes krav om en kvinneandel på 40 prosent i styret. Dette vil oppnås innen lovens frister og således besluttes på ordinær generalforsamling 26. april Ved ellers like forhold vil en kvinne bli foretrukket ved nyansettelser. Konsernet legger vekt på at mulighet for utdanning og forfremmelse skal være kjønnsuavhengig. Aksjonærforhold Selskapet hadde pr. 31. desember en aksjekapital på NOK , fordelt på aksjer pålydende NOK 0,62. Av tildelte opsjoner er fremdeles utestående med innløsningskurs på kr 11,16. Justert for beholdning av egne aksjer pr årsskiftet er netto utestående aksjer Aksjekursen for PSI Group ASA har siden 27. februar 2006, som er fisjonsdatoen for Captura ASA, økt fra NOK14.80 til NOK 23,60 pr. 29. desember Dette utgjør en kursoppgang på 59 prosent. For de aksjonærer som har beholdt tildelte Captura aksjer i forbindelse med fisjonen, har kursutviklingen fra 1. januar 2006 til 29. desember 2006 vært fra NOK 21,50 (før fisjon) til NOK Leif Flemming Bakke Styrets leder 36,60 (PSI + Captura) hvilket utgjør en oppgang 70 prosent. Antall aksjeeiere i selskapet pr 31. desember 2006 var De 20 største aksjonærene representerer ca 60,8 prosent av den totale aksjekapitalen. Det har vært god likviditet i aksjen gjennom 2006 etter utfisjoneringen av Captura ASA. I løpet av perioden 27. februar til 29. desember 2006 ble aksjer omsatt til en verdi av NOK fordelt på handler. Det gir en gjennomsnittlig aksjekurs på NOK Gjennomsnittlig verdi pr. handel utgjorde NOK 35,143,-. Selskapet tilfredsstiller kravene for "Match" listen i henhold til Oslo børs sin modell for segmentering av de børsnoterte selskapene (minimum 10 handler pr dag). PSI Group innehar Informasjonsmerket som utstedes av Oslo Børs. Viktige hendelser etter årsskiftet 16. februar 2007 ble det avholdt ekstra ordinær generalforsamling i CashGuard AB hvor PSI ble direkte representert i styret gjennom Leif Flemming Bakke (styreleder i PSI Group ASA). PSI vil blant annet arbeide for at CashGuard i økende grad fokuserer på en internasjonalisering av selskapet, samt vurderer alternative strategiske muligheter med det heleide datterselskapet SQS. Den 22. februar 2007 ble Agnes Pettersson tilsatt som ny administrerende direktør i CashGuard AB. I februar 2007 inngikk PSI en eksklusiv distribusjonsavtale med Repant hvor PSI skal selge, installere og servisere hele Repants produktspekter i Norge og Sverige. Dette representerer en viktig utvidelse av PSIs tilbud til dagligvarebransjen. Et stadig mer komplett produkt- og løsningstilbud gir et godt grunnlag for oppnåelse av de organiske vekstmålene. Repants produktspekter passer perfekt inn i PSIs kundetilbud, som er sentrert rundt teknologiløsninger i butikklokalene. Samtidig vil dette muliggjøre en enda mer effektiv utnyttelse av PSIs skandinaviske salgs- og serviceapparat. Erik Pinnås Styremedlem Rælingen 28. mars 2007 Kjell Rusti Styremedlem 6 7

39 Rælingen 28. mars Kjell Rusti Styremedlem Årsrapport 2006 IFRS IFRS Jørgen Waaler Konsernsjef Årsrapport 2006 Konsernets resultatregnskap Konsernets balanse IFRS IFRS IFRS Note Salgsinntekter Resultatandel TS Driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad 9, Avskrivning Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Andre finansinntekter 7, Sum finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skatt Ordinært resultat etter skatt Resultat avhendet virksomhet Årsresultat Hvorav Majoritetsinteresse Minoritetsinteresser Resultat pr. aksje (justert for spleis gjennomført ) Resultat pr. aksje 23 1,500 0,043 2,799 Resultat pr. aksje fullt utvannet 23 1,500 0,043 2,730 TNOK Note EIENDELER Goodwill Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre, transp. inventar Bygninger Aksjer tilgjengelig for salg Tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Egne aksjer Andre egenkapitalposter Minoritetsinteresse Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Leif Flemming Bakke Styrets leder Erik Pinnås Styremedlem 16

40 19 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Konsernets egenkapitaloppstilling Konsernets kontantstrømsoppstilling Majoritetsinteresse Minoritets Sum interesse EK Note Aksje- Over- Egne Innskutt Fond for Omreg- Annen Sum kapital kursfond aksjer annen EK verdi- nings- egenendringer differanse kapital Egenkapital pr : Omregningsdifferanser valuta Årets resultat Opsjoner til ansatte Overført annen egenkapital Kapitalforhøyelse ifm fusjon Emisjon - opsjoner Emisjon - kjøp av CG aksjer Emisjonskostnader Egenkapital pr Endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentet ved Kontantstrømsikring Virkelig verdi for investeringer holdt for salg Omregningsdifferanser valuta Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Årets resultat Opsjoner til ansatte Emisjon - opsjoner Emisjon - kjøp av Industrisystem AB Omkostninger - aksjesplitt Netto effekt - kjøp og salg av egne aksjer Egenkapital pr Fisjon av Captura Åpningsbalanse etter fisjon Omregningsdifferanser valuta Årets resuktat Reversert urealisert verdiøkning CashGuard aksjer Opsjoner til ansatte Netto effekt - kjøp og salg av egne aksjer Egenkapital pr Ordinært resultat før skatt PSI Group ASA Kontanteffekt ved kjøp/salg av finansielle anleggsmidler /TS andeler Herav kontanter og kontantekvivalenter i virksomhet holdt for salg Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet basert på den indirekte metoden Ordinært resultat før skatt avhendet virksomhet Betalte skatter Ordinære avskrivninger Poster av ikke operasjonell art Effekt av salg distribusjonsvirksomhet Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av CG-aksjer Netto kontantutlegg ved kjøp av datterselskaper Kjøp egne aksjer Kontanteffekt ved salg distribusjon Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring i langsiktig gjeld Endring i kassekreditt Kontant innbetaling fra ansatteopsjoner Salg av egne aksjer Innbetaling av egenkapital - - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer - - Netto endring i likvider Kontanter og kontantvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantvivalenter ved periodens slutt

41 Årsrapport 2006 synlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. Finansielle instrumenter I overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter: Inntektsføring og måling klassifiseres finansielle instrumenter innenfor virkeområdet til IAS 39 i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet (holdt til handelsformål), holde til forfall, lån og fordringer, tilgjenglig for salg og andre forpliktelser. I 2006 og 2005 har konsernet finansielle instrumenter innenfor kategoriene lån og fordringer og tilgjengelig for salg. Lån og fordringer regnskapsføres til amortisert kost, mens tilgjengelig for salg instrumenter regnskapsføres til virkelig verdi som observert i markedsplassen uten reduksjon for salgskostnader. Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen inntil investeringen avhendes. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert, og gevinst eller tap blir resultatført. Finansielle derivater som ikke er sikring medtas til virkelig verdi og med verdiendring over resultatet. Lånekostnader Lånekostnader blir ikke balanseført. Segmentrapportering Et segment er en tydelig del av konsernet og har som oppgave å fremstille produkter eller tjenester (virksomhetssegment) eller produkter og tjenester innen et spesielt økonomisk område (geografisk segment), som er utsatt for risiko og avkastning som skiller seg fra risiko og fordeler i andre segmenter. Konsernet har identifisert sitt virksomhetssegment som sitt primære segment, og geografisk segment som sitt sekundære segment. Konsernets geografiske markeders blir bestemt utfra datterselskapets lokalisering. Rapportering av forretningsområder er basert på ledelsesstruktur og finansiell rapportering til styret, ledergruppen og konsernsjefen. Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Avhendet virksomhet klassifiseres i resultatet netto som resultat avhended virksomhet. Sammenligningstall justeres tilsvarende. Årsrapport 2006 Regnskapsprinsipper Note 1 - Generell informasjon PSI Group ASA er en nordisk leverandør av fremtidsrettede og avanserte teknologiløsninger til detaljhandelsbransjen fordelt på virksomhetsområdene Security Solutions og Retail Solutions. PSI Group ASA er hjemhørende i Norge, med hovedkontor i Rælingen. PSI Group ASA er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av styret 28. mars Med regnskapsmessig effekt er forretningsområdet Mobile Solution utfisjonert til Captura ASA. Fisjonen er gjennomført ved en kapitalnedsettelse i PSI Group ASA og aksjonærene i PSI Group fikk ved fisjonen 1 aksje i Captura ASA for hver aksje man eide i PSI Group ASA. Eierstrukturen på fisjonstidspunktet er således likt for PSI Group og Captura. Fisjonen er behandlet til regnskapsmessig kontinuitet. Sammenligningstallene i balanse er justert slik at dette tilsvarer regnskapsmessige verdier etter fisjon. De utfisjonerte regnskapspostene var i 2005 klassifisert som eiendeler holdt for salg. Note 2 - Regnskapsprinsipper Basisprinsipper Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Konsernet følger pliktige standarder pr Konsernet har ikke tatt i bruk vedtatte standarder som ikke er pliktig å benytte i årsregnskapet Slike standarder vil bli tatt implementert fra det tidspunktet de er pliktig å benytte. Implementering av vedtatte standarder som ikke er pliktig å benytte i 2006 forventes ikke å få vesentlig betydning for konsernet. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, med unntak for visse finansielle instrumenter til virkelig verdi. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områdene hvor selskapet har gjort skjønnsmessige vurderinger er balanseføring av utsatt skattefordel, goodwill, operasjonelle leieavtaler ved salg og finansielle instrumenter til virkelig verdi. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper som inngår i konsernet. Nyervervede selskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås. Selskap konsolideres frem til tidspunktet for bestemmende innflytese opphører. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til virkelig verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill. Tilknyttede selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernet. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%), over den finansielle og operasjonelle styringen. Ved overgang fra aksjer tilgjengelig for salg til tilknyttede selskaper blir urealisert verdiendring ført direkte mot egenkapitalen reversert. I 2005 regnskapet er de tilknyttede selskapene tatt inn fra juli da eierandelen ble erhvervet. Alle andre investeringer er medtatt i tråd med IAS 39. Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Den funksjonelle valutaen fordeler seg mellom NOK, SEK og DKK. Konsernregnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen resultatføres.pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på verdsettelsestidspunktet. (c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernenheter med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: i. balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen ii. resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs. iii. omregningsdifferanser føres direkte i egenkapitalen og spesifiseres separat. De samme prinsippene gjelder for balanseposter som er ikke-pengeposter - både historisk kost og virkelig verdi poster. Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte ned- og avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidlene avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar brukstid, som er: Inventar og utstyr 3-5 år. Maskiner 10 år Driftsmidler som er finansiert gjennom leasing, finansiell leasing, avskrives over leasingkontraktens løpetid. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentligste overfører økonomiske rettigheter og forpliktelser til PSI Group aktiveres som varige driftsmidler til nåverdien av minimumsleien, alternativt til virkelig verdi dersom denne er lavere. Forpliktelsen inngår som en langsiktig gjeld. For øvrige leieavtaler er leiebetalingen en driftskostnad som fordeles systematisk over leieperioden. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er vurdert til kost redusert med akkumulerte av- og nedskrivninger og revideres periodevis for tap ved verdifall. Eventuelle tap med verdifall regnskapsføres som driftskostnad. Goodwill: Merkostnaden ved oppkjøp utover virkelig verdi av netto identifiserbare. oppkjøpte eiendeler balanseføres som goodwill. På balansedagen evaluerer konsernet bokført verdi av goodwill. Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelser inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet. Goodwill avskrives ikke. Utvikllingskostnader: Kostnader ved utvikling av produkter som kan måles pålitelig og hvor det er sannsynlig at produktene vil gi fremtidige økonomiske fordeler aktiveres som immateriell eiendel og avskrives. Forskning på nye produkter og vedlikehold av eksisterende produkter kostnadsføres. Utgifter som blir aktivert omfatter egne personalkostnader og innkjøpte tjenester. Mottatt offentlig støtte føres som en kostnadsreduksjon, og eventuell offentlig støtte til produkter som er aktivert medfører at de aktiverte kostnadene blir lavere. Aktivert utvikling avskrives over den perioden produktene er forventet å gi inntekter. Aktivert utvikling, forventede inntjening, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporte- ringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler. Konsernet foretar årlig nedskrivningstest av goodwill poster. Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for salg. Kundefordringer Kundefordringer måles til anskaffelseskost, fratrukket avsetning for forventet tap. Endringer i avsetningen resultatføres som andre driftskostnader. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte (a) Pensjonsforpliktelser Konsernets svenske ansatte har en pensjonsording som regnskapsmessig behandles som en tilskuddsbasert ordning ved at pensjonspremien kostnadsføres løpende som pensjonskostnader. (b) Bonusplaner Konsernet regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser. Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse. c) Opsjoner Utvalgte ansatte i konsernet har fått opsjoner til å kjøpe aksjer i morselskapet. Virkelig verdi av tildelte opsjoner er målt på tildelingstidspunktet og kostnadsføres over opptjeningsperioden som en lønnskostnad med tilsvarende økning i annen innskutt egenkapital. Utøvelse av opsjonene medfører en forpliktelse for selskapet til å betale arbeidsgiveravgift. Det foretas løpende avsetninger til å dekke denne forpliktelsen og avsetningen foretas på forskjellen mellom utøvelseskurs i opsjonene og markedsverdien av aksjene på balansedagen. Inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres. Inntekter ved salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. Tjenester inntektføres basert på timer levert. Langsiktige serviceavtaler inntektsføres over den perioden avtalen gjelder. I enkelte tilfeller finansieres kundens kjøp med en finansieringsavtale. Denne avtalen overdras til et finansieringsforetak. Det inngås vanligvis en gjenkjøpsavtale med finansieringsforetaket angående den solgte varen. Gjenkjøpsbeløpet er normalt svært lav i forhold til total salgssum og salget anses som et ordinært salg for konsernet og inntektsføres ved leveransen av varen. Skatt Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet og består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, med unntak av goodwill som ikke er skattemessig avskrivbar. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Egenkapital og egenkapitalkostnader Gjeld og egenkapital: Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten. Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Når rettigheter og forpliktelser knyttet til hvordan utdelinger fra finansielle instrumenter blir foretatt avhenger av visse typer usikre hendelser i fremtiden og ligger utenfor både utsteder og innehavers kontroll, vil det finansielle instrumentet bli klassifisert som gjeld dersom ikke sannsynligheten for at utsteder må betale kontanter eller andre finansielle eiendeler er fjern på tidspunktet for utstedelse. I så tilfelle er det finansielle instrumentet klassifisert som egenkapital. Egne aksjer: Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført. Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner: Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt. Annen egenkapital: Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Valutaforskjeller på pengeposter (gjeld eller fordring) som i realiteten er en del av et selskaps nettoinvestering i en utenlandsk enhet inngår også som omregningsdifferanser. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført. Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sann

Guard Hotell AS. -fusberetning. -noter -Revisjonsberetning. 979 7 r0 720. -,Ârsregnskap -result atregnskap -balanse. Organisasjoru nrunmer

Guard Hotell AS. -fusberetning. -noter -Revisjonsberetning. 979 7 r0 720. -,Ârsregnskap -result atregnskap -balanse. Organisasjoru nrunmer Guard Hotell AS 213 Organisasjoru nrunmer 979 7 r 72 -fusberetning -,Ârsregnskap -result atregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning GUARD HOTELL AS ÅnsnnnrrNrNc 2or3 Virksomhetens art og hvor den drives

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Producerat av: Mattias Hermansson & Knut Espen Johansen, KGH Consulting Uppdragsgivare:

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Samiska traditioners roll i svensk rätt

Samiska traditioners roll i svensk rätt Samiska traditioners roll i svensk rätt Universitetslektor dr. juris Eivind Torp Nord-Nordiskt Juristmöte, Kautokeino 2009-06-15 Jag skall: 1. Kort redovisa Höyesteretts inställning vad gäller betydelsen

Läs mer

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek Foredragsholdere Kenneth Isaksson AB Centek Centek är representant för nätverket Enterprise Europe Network som är ett viktigt instrument i EU:s strategi för att främja tillväxt och sysselsättning. Nätverket

Läs mer

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen 10.05.2006 VS 2010 amni 1 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013

Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013 Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013 Deltagare: Per Firring Jensen, Anna Kaikkonen, Jarle Översveen, Kari Jensen, Kjell Wahlbeck, Håkan Axelsson, L-G Strandberg, Monica Rhodiner, Marie Norrby, Mikko

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

En mer ansvarsfull avfallshantering?

En mer ansvarsfull avfallshantering? En mer ansvarsfull avfallshantering? Chef för juridiska ärenden Leena Eränkö Tf. Verkställande direktör Esa Nummela Växjö 28.5.2013 Avfallshantering i Sverige och i Finland 2005 JLY-Medlemsinfo 3-4/2005

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Vindkraft i Orkdalsregionen

Vindkraft i Orkdalsregionen Vindkraft i Orkdalsregionen E.C.A AS Energy Consulting Advising E.C.A AS Energy Consulting Advising Fullt trøkk både på Fosen og i Snillfjord/Hitra Statnett forutsetter investerings-beslutning for minst

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1 Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion till Dieselvakt...

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

... Contents. asset management

... Contents. asset management sector Contents KIID Sector Healthcare Value Fund Class A EUR - English Page 2 KIID Sector Healthcare Value Fund Class A EUR - Norsk Page 4 KIID Sector Healthcare Value Fund Class A EUR - Svenska Page

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITALFORVALTNINGSFORSKRIFTENE

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITALFORVALTNINGSFORSKRIFTENE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO oco 356 -g02 Arkivnr. Oslo, 6. november 2009 Deres ref.: 06/356 FM NM HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITALFORVALTNINGSFORSKRIFTENE Vi viser

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-46-08

DIARIENUMMER G30441-46-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-46-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi Att: Carl André

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold,

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold, som

Läs mer

Aalborg Universitet. LCC for byggverk Thorsnes, T.; Gundersen, N.A.; Haugbølle, Kim. Publication date: 2001

Aalborg Universitet. LCC for byggverk Thorsnes, T.; Gundersen, N.A.; Haugbølle, Kim. Publication date: 2001 Aalborg Universitet LCC for byggverk Thorsnes, T.; Gundersen, N.A.; Haugbølle, Kim Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Läs mer

Remissammanställning för. Hotell, restaurant og konferanse. Version 4.0. 23. oktober 2013. Nordisk Miljömärkning

Remissammanställning för. Hotell, restaurant og konferanse. Version 4.0. 23. oktober 2013. Nordisk Miljömärkning Remissammanställning för Hotell, restaurant og konferanse Version 4.0 23. oktober 2013 Nordisk Miljömärkning ii Svanmärkta hotell, restaurang och konferanse - Remisssammanställning 055/Version 4, 23. Oktober

Läs mer

Nordisk Pendlingskarta 2007

Nordisk Pendlingskarta 2007 Nordisk Pendlingskarta 2007 Baserat på senaste statistik från 2004 TemaNord 2007:584 Nordisk Pendlingskarta TemaNord 2007:584 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007 ISBN 978-92-893-1570-8 Tryck: Ekspressen

Läs mer

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning www.nckultur.org Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org Östersund, 2013 -1- Norska museer har ett stort engagemang för lärande och pedagogik. Det visar

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges.

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges. Bruksanvisning för elmätare, modell PM-300 Artikelnummer 406-100 2009-03-04 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning INLEDNING (sida 2) Hänvisningar refererar till den engelska originalmanualen.

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Værdipapirregler uden værdipapirer - dynamisk udvikling på et klassisk retsområde

Værdipapirregler uden værdipapirer - dynamisk udvikling på et klassisk retsområde Torsdag den 23. august 1990 kl. 10.00 Sektionsmøde Værdipapirregler uden værdipapirer - dynamisk udvikling på et klassisk retsområde Referat del I, s. 343 Debatleder: Justitierådet Hans Gunnar Solerud,

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

klubbnytt Kiwanis Club Karlskoga 02 februari 2008 Årgång 28

klubbnytt Kiwanis Club Karlskoga 02 februari 2008 Årgång 28 Kiwanis Club Karlskoga klubbnytt Nr 02 februari 2008 Årgång 28 http://www.kiwanis.se Redaktör & ansvarig utgivare: Jörn Andersen, tel. 0586-37762 Mobil: 070-537 76 28, jorn.andersen@glocalnet.net Hej på

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden En modern landsbygd utan gränser Slutrapport Projektfakta Prosjektnamn: Delområde Interreg: Prioritert område: Diarienummer/tilsgnsnr: Prosjektperiode: Svensk prosjekteier: Norsk prosjekteier: Regionprojekt

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Rapport Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2002 2006 Ragnar Kristoffersen (red.) 5/2008 Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island,

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

Rapport fra kartleggingsprosjektet i de fem nordiske land

Rapport fra kartleggingsprosjektet i de fem nordiske land LCC for byggverk Rapport fra kartleggingsprosjektet i de fem nordiske land Bilde 1 Samtinget i Karasjokk, Norge Nordisk Industrifond LCC for Bygg og anlegg 1 FORORD I de senere år har interessen for et

Läs mer

10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 10 råd från 8. Ny teknik kräver ihärdig/flittig och enveten/vedvarende kommunikation. Vi måste hålla kontinuitet i arbetet med nyhetsbrev, 10. Våga testa! Om vi inget provar ser vi sällan utveckling! 9.

Läs mer

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång dialogen #1 2002 en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2001-2005 Ragnar Kristoffersen (red.) Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Oslo, mars 2007 Utgitt av: Kriminalomsorgens

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, www.sjomannskirken.no/dubai eller www.svenskakyrkan.se/dubai Fredag: den Stora Dag för dag i Dubai Söndag

Läs mer

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2001-2005 Ragnar Kristoffersen (red.) Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Oslo, mars 2006 Utgitt av: Kriminalomsorgens

Läs mer

...sida 22. GÖTATUNNELN...sida 20...sida 26. ...sida 10. Nr 1 Maj 2002 - Årgång 16. Elektronik - vägen till framgång? strengladningssystem TITAN SSE

...sida 22. GÖTATUNNELN...sida 20...sida 26. ...sida 10. Nr 1 Maj 2002 - Årgång 16. Elektronik - vägen till framgång? strengladningssystem TITAN SSE Nr 1 Maj 2002 Årgång 16...sida 22 TITAN SSE strengladningssystem Elektronik vägen till framgång?...sida 10 GÖTATUNNELN...sida 20...sida 26 SprängNytt 12002 1 Innehåll 4 Logistik i Dyno Nobel Europe Ledare...3

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Infrastruktur for lønnsom velferdsteknologi A P E R I R

Infrastruktur for lønnsom velferdsteknologi A P E R I R Infrastruktur for lønnsom velferdsteknologi Kort Bakgrund Morten Moland morten@caretech.no Mange roper få kan Ulike typer velferdsteknologi Trygghets- og sikkerhetsteknologi skaper trygge rammer omkring

Läs mer

Debatten ble innledet av professor, dr. jur. SJUR BRÆKHUS, Norge (referent):

Debatten ble innledet av professor, dr. jur. SJUR BRÆKHUS, Norge (referent): 218 Sjur Brækhus behøret ikke bør godtas. Et eksempel fra norsk rett gir skibsregisterl. 1901 20.2, som utelukker særlig rettsstiftelse i maskineri installert i registreringspliktig skib. Fra dansk rett

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun 1(6) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen avser till att göra det möjligt

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

Amestodagen 2015. Amesto Sourcing BRUKERSAMLING

Amestodagen 2015. Amesto Sourcing BRUKERSAMLING Amestodagen 2015 Amesto Sourcing BRUKERSAMLING Amesto SIMPLIFYING BUSINESS Amestodagen 2015 Deltaker Per-Erik Salvesen Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid Snorre Strandrud Nasjonalbiblioteket Halldor Halldorsson

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Om Svanemerkete. Varmepumper. Remissförslag till bakgrund för version 3.0, 12. november 2012. Nordisk Miljømerking

Om Svanemerkete. Varmepumper. Remissförslag till bakgrund för version 3.0, 12. november 2012. Nordisk Miljømerking Om Svanemerkete Varmepumper Remissförslag till bakgrund för version 3.0, 12. november 2012 Nordisk Miljømerking Svanemerkete Varmepumper - Bakgrunn for miljømerking 059/Høringsutkast til version 3.0 Innhold

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2009-01-22 Blad 1 (8) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00 14.30 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson

Läs mer

10 Styrelsens ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

10 Styrelsens ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED Kvernåa hytteområdes intresseforening (KHI) Plats: Ljøratunet Datum: Fredag 29-03-2013 Tid: kl. 17.00 Dagsordning: 1 Årsmötets öppnande Hans Holmèn öppnade mötet och hälsade

Läs mer

NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008

NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008 2008-02-26 NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008 Efter diskussioner med NNM s ambassadörer, den 20 feb 2008 i Reykjavik, har följande underlag till en paviljong (stand) vid

Läs mer

WSN 2.0 Wireless USB adapter. User manual English Svenska Norsk

WSN 2.0 Wireless USB adapter. User manual English Svenska Norsk WSN 2.0 Wireless USB adapter User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Next Move II (arbeidstittel)

Next Move II (arbeidstittel) Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal

Läs mer

Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien

Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien EUROPEISKA UNIONEN Detta är namnen på de projekt som motsvarar bilderna på sidan 1. Din framtid Norsk-svensk yrkesutdanning innen

Läs mer

Om Svanemerkete. Varmepumper. Bakgrund för version 3.1 3. september 2014. Nordisk Miljømerking

Om Svanemerkete. Varmepumper. Bakgrund för version 3.1 3. september 2014. Nordisk Miljømerking Om Svanemerkete Varmepumper Bakgrund för version 3.1 3. september 2014 Nordisk Miljømerking Svanemerkete Varmepumper - Bakgrunn for miljømerking 059/Version 3.1 Innhold Om Svanemerkete... 1 Svanemerkete

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 EVELYN FOX KELLER Professor Massachusets Institute of Technology, USA Being an outsider gave me the possibility of seeing SVERIGE Istället för att kvinnor skall

Läs mer

Samisk journalistikk med et urfolksperspektiv. Mastergradsstudier ved Sámi Allaskuvla / Samisk høgskole Juni 2012

Samisk journalistikk med et urfolksperspektiv. Mastergradsstudier ved Sámi Allaskuvla / Samisk høgskole Juni 2012 Samisk journalistikk med et urfolksperspektiv Mastergradsstudier ved Sámi Allaskuvla / Samisk høgskole Juni 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Sámi Allaskuvla / Samisk høgskole Mastergradsstudium

Läs mer

Planerar vi kollektivtrafiken som folk egentligen vill ha den?

Planerar vi kollektivtrafiken som folk egentligen vill ha den? Planerar vi kollektivtrafiken som folk egentligen vill ha den? Stadsbyggnadsdagarna 2013 02 07 Torbjörn Eriksson Urbanet AB www.urbanet.se Kort om mig 2012 Urbanet AB i Sverige 2009-2011 Produktchef Nobina

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions 1/12 2 2 SE LÄS DETTA FÖRST! VI BER DIG ATT LÄSA DESSA MONTERINGSINSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

friskere velferd Beat for beat 2013 1 av 40 Hva kan overføres til norske kommuner og offentlig forvaltning?

friskere velferd Beat for beat 2013 1 av 40 Hva kan overføres til norske kommuner og offentlig forvaltning? Hva har vi lært av våre år i industrien og studier verden over? Hva kan overføres til norske kommuner og offentlig forvaltning? Thorleif K. Sire thorleif@flowit.no +47 91 32 60 20 Kjell Alpers www.flowit.no

Läs mer

RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF 2012 GENOMFÖRS DEN 7-8 SEPTEMBER PÅ MALMÖ & RÖNNBÄCKS GC! ANMÄLAN SENAST DEN 25 JUNI! ARRANGÖR: MASIF, MALMÖ

RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF 2012 GENOMFÖRS DEN 7-8 SEPTEMBER PÅ MALMÖ & RÖNNBÄCKS GC! ANMÄLAN SENAST DEN 25 JUNI! ARRANGÖR: MASIF, MALMÖ - 1 - (6) ÅRGÅNG 28 NR 1/2012 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet! Medlemsföreningarna

Läs mer