Näringsstrukturer i KUSK-området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringsstrukturer i KUSK-området"

Transkript

1 Projekt KUSK Temagrupp Näringsliv Näringsstrukturer i KUSK-området Handledare: Henning, Martin Temagrupp: Daisley, Annika Kömmits, Urmas Vingerhagen, Steinar Karlsson, Carlberg, Sonja Sidan 1 av 20

2 Sammanfattning KUSK är en förkortning av Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kommunikasjon i grenseregionen. KUSK er et INTERREG prosjekt med aktører i Vestre Götaland og Østfold. Det geografiska området som belyses med statistisk materiale er Vestre Götaland, Østfold, Akershus og Oslo. Syftet är att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i regionen. Dette sker genom att ta fram och visualisera fakta och statistikk, utveckla egen analys- och planeringskompetens och utveckla kunskapen om förutsättningar för tillväxt i gränsregionen. I tillegg har en også tatt med data fra Stockholm for å se om det er spesielle næringsgrener som dominerer i hovedstadene. Statistikken som er benyttet omfatter perioden Det er den statistikken som er lett tilgjengelig i Statnord og som er lagt inn i Statistics Explorer som har vært verktøyet som er benyttet. Dette er ingen lang tid for å se hvorledes utviklingen i arbeidsplasser er, men visse tendenser kan en se. Vi har analysert 7 næringsområder, slik det er definert av SCB. Vi har valgt å benytte den engelske betegnelsen fordi det kan skille litt på norske og svenske betegnelser. Rapporten forutsettes lest sammen med den interaktive statistikken. Da kan en se tall og utviklingen i alle kommuner innen området. Ellers viser også kartene et generelt bilde av at situasjonen i 2004 og Innledningsvis ser vi at kompetansenivået øker i alle næringsområdene. Statistikken viser andelen av arbeidsplasser i kommunene (dagbefolkningen) i de forskjellige næringsområdene i forhold til totalen i kommunen. Den viser ikke til absolutte tall for antall arbeidsplasser. Rapporten viser visse forskjeller mellom kommuner og regioner. Bl.a. ser en en veldig utvikling av andel arbeidsplasser innen Business Service i Ullensaker. Dette viser effekten av Oslo Lufthavn. Business service dominerer også i Oslo og ikke minst i Stockholm som er hovedstader. Det er også blitt det største næringsområdet generelt. Statistikken viser noen forskjeller i dominerende næringsområder mellom Norge og Sverige. Spesielt vil en peke på at i de svenske kommunene i området er det gjennomgående høyere andel sysselsatte innen utdanning. Rapporten har ikke sett på sammenhenger mellom befolkningsutviklingen i kommunene og utvikling i antall arbeidsplasser. Dette kan være et område det bør arbeides videre med. Den har heller ikke sett på pendling kommuner i mellom og over grensa, som igjen kan ha betydning for infrastruktur utbygging og arealplanlegging. Sidan 2 av 20

3 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 2 Definitioner Inlednin g Problem diskussion Syfte Metod Resultat Andel sysselsatta efter näringsgren Andel sysselsatta med lång utbildning Andel sysselsatta inom Agriculture, hunting and fishing Andel sysselsatta inom Business service Andel sysselsatta inom Health and social work Andel sysselsatta inom Education Andel sysselsatta inom Goods production Andel sysselsatta inom Other private and public service Andel sysselsatta inom Retail and restaurant Slutsats er Litteratu rförteckning. 17 Sidan 3 av 20

4 Definitioner Här förklaras begrepp vi använt i denna rapport. Begrepp Fyrbodal KUSK-området Definitioner En av fyra delregioner (regionala kommunalförbund) i Västra Götalands län. Består av 14 kommuner som samarbetar för tillväxt. I Fyrbodal bor invånare. Fyrbodal gränsar mot Østfold fylke. 18 kommuner i Østfold, 22 kommuner i Akershus fylke, Oslo kommune samt Västra Götaland med 49 kommuner. KUSK-området behandlas i denna rapport. Västra Götalandsregionen Västra Götaland är ett av de största länen i Sverige med en landareal på km 2, vilket utgör sex procent av Sveriges landyta. I länet bor drygt 1,5 miljoner människor bildades i Västra Götaland fyra regionala kommunalförbund: Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Østfold fylke Akershus fylke Oslo Fylke Indelning av näringsgrenar Østfold fylke är ett fylke (region) i sydöstra Norge. Fylket gränsar till Sverige i öster. I Nord grenser det til Akershus, och både söder i väster ligger Oslofjorden. Det finns 18 kommuner i fylket. På en yta av km² bor cirka personer. 1 Akershus fylke är ett fylke (region) i sydöstra Norge. I söder gränsar fylket till Østfold fylke, i öster til Hedmark fylke och till Sverige och i sydväster ligger Oslofjorden. I nord og Vest grenser det til Oppland och Buskerud fylker. Det finns 22 kommuner i fylket. På en yta av km² bor cirka personer. 2 Oslo är huvudstad och en egen kommune som også har status som fylke. Oslo ligger innerst i Oslofjorden og grenser ellers bare til Akershus fylke. På en yta av 454 km² bor personer. Enligt Statnord är indelning av näringsgren något modifierade jämfört med den nationella indelningen. Grunden är standard för svensk näringsgrensindelning (SNI), Standard for næringsgruppering i Norge (SN). Samtliga länders indelning bygger på EU:s näringsgrensstandard Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE). På 4-siffer nivå överensstämmer NACE med de nationella indelningarna medan den femte och sjätte positionen är nationella tilläggsnivåer. I databasen redovisas en gruppering av näringsgren som är kopplad till en internationell bokstavsgruppering. Observera att i de tabeller där redovisningen sker på bokstavsnivå är det 1 hämtad hämtad Sidan 4 av 20

5 NACE rev 2 som används som standard/indelning för statistiken som avser år 2008 och framåt. Agriculture, hunting, forestry and fishing Översättning motsvarar NACE rev 2 Jordbruk, A Business Services Företagstjänster, J+K+L+M+N Education Utbildning, P Goods production etc. Varuproduktion, B+C+D+E+F Health and social work Vård och omsorg; sociala tjänster; Q Other private and public services Andra privata och offentliga serviceverksamhet, O+R+S+T+U Retail and restaurants Detaljhandel och restaurangverksamhet, G+I Utbildningsbegrepp: Kort utbildning Medel utbildning Lång utbildning Gränspendlare Övrig inkomsttagare Dagbefolkning ISCED 1+2 Grundskoleutbildning ISCED 3+4 Gymnasial utbildning + Eftergymnasial utbildning < än 2 år ISCED 5+6 Eftergymnasial utbildning längre än 2 år inklusive forskarutbildning En gränspendlare är en person som är bosatt i det ena landet, men som samtidigt haft sin huvudsakliga löneinkomst i grannlandet under ett givet år och därmed betraktas som sysselsatt i grannlandet. Lägg till förklaring Dagbefolkning är enligt SCB definition alla som jobbar i en viss kommun oavsett om de bor i kommunen eller ej. Statistiken är uttagen på "employed by region of employment". I Norge etter arbeidssted Språket i rapporten er delvis svensk, delvis norsk. Vi har ikke lagt vekt på å holde oss til kun et språk. Sidan 5 av 20

6 1. Inledning/bakgrund KUSK är en förkortning av Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kommunikasjon i grenseregionen. KUSK er et INTERREG prosjekt med aktører i Vestre Götaland og Østfold. Det geografiska området som belyses med statistisk materiale er Vestre Götaland, Østfold, Akershus og Oslo. Syftet är att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i regionen. Dette sker genom att ta fram och visualisera fakta och statistikk, utveckla egen analys- och planeringskompetens och utveckla kunskapen om förutsättningar för tillväxt i gränsregionen. Prosjektets olika komponenter: 1. Ta fram, visualisera och publisera jämförbar statistik om gränsregionen. 2. Genomföra utbildningsinsatser om att tolka statistikk och använda visualiseringsverktyg, ta fram planeringsunderlag och göra analyser samt utveckla förmågan att på olika sätt kommunicera och informera. 3. I ett processinriktat arbete med berörda aktörer bidra med kunskap om gränsregionen och dess planerings- och tillväxtförutsettningar. 4. Sprida kunskap om prosjektet bl.a. genom att delta i och främja samarbete mellan aktörer i nordiska och europeiska gränsregioner och samverka med andra utviklingsprosjekt i området. I hela området mellan Göteborg och Oslo (Västra Götaland, Østfold, Akerhus och Oslo) bor ungefär 2,8 miljoner människor. Regionen utgör områdets starka nav, och svarar för fler och tätare kontakter mellan länderna än någon annan stans längs hela svensk-norska gränsen. Enligt Statnord har en av fyra gränspendlare från Västra Götaland sin inkomst från Norge. Under 2008 motsvarade den totala gränspendling från Sverige till Norge drygt personer varav gränspendlare och drygt övriga inkomsttagare enligt StatNord och SCB. KUSK-området. Sidan 6 av 20

7 1.1 Problemdiskussion Næringsgruppa i KUSK interregprosjektet formulerte følgende som utgangspunkt for prosjektoppgaven: Problemstilling: "Storbyene trenger regionen og regionen trenger storbyene" Kan dette dokumenteres statistisk? - Hvordan har utviklingen i antall arbeidsplasser i ulike bransjer vært sedan 2004? Analyseres pr. kommune i Osloregionen og Västra Götaland. - Vilka är de dominerande branscherna? - Vilka branscher dominerar i gränskommunerna? Finns skillnader? - Finns det några skillnader mellan näringslivsstrukturen i Oslo og de närliggande kommunerna jämfört med i Göteborg og de närliggande kommunerna? - Kan vi finna andra mönster/skillnader mellan storstaden (Oslo är huvudstad, storstad och ett eget fylke, Göteborg är en storstad) jämfört med småstaden som påverkar tillväxt? -Finnes det litteratur som kan beskrive slike forhold? Det har vært en forutsetning for arbeidet at vi skulle bruke Statistics explorer som presentasjonsverktøy. I grunnlagsdataene i dette verktøyet ligger data om sysselsetting i de enkelte kommunene og regioner, se definisjon av de forskjellige dataene over. Vi har valgt å bruke dette som utgangspunkt for våre analyser selv om det er noe avvikende i forhold til vår problemstilling/hypotese. Vi har også sett på endring over tid, for den tiden som er tatt inn i datagrunnlaget i Statistics explorer. 1.2 Syfte Huvudsyftet med KUSK är ökad kunskap. Syftet med denna rapport och med tillhörande presentation i Statistics Explorer är att: Visualisera fakta och statistik och öka kunskapen om vilka näringsgrenar i KUSK-området som dominerar som stöd till planerings- och tillväxtarbetet i gränsregionen. Sidan 7 av 20

8 2. Metod Grundläggande källor är officiell statistik i Sverige och Norge, men även Internet utgör studiens empiriska underlag. Internet är i sig en nästan obegränsad källa, men det gäller att säkerställa sanningen i framtagna fakta. Denna rapport bygger på insamlad och sammanställd data från statistikdatabasen StatNord 3. Syftet med StatNord är bland annat att ge gränsregioner, som har behov av jämförbar statistik från båda sidor av gränsen, ny och anpassad statistik som stöd för samhällsplanering och tillväxtarbete. Vi har valt att avgränsa rapporten till att använda statisk gällande dagbefolkningen för att spegla näringslivet. Data från StatNord har importerats och bearbetats i Statistic explorer och Statistic Publisher. Programmen ger möjlighet till visualisering av resultaten på ett nytt sätt som ger mottagarna lättare att förstå statistiken betydelse. Vi har valt att använda data från tidperioden Kartan positionerar det geografiska området i vårt projektarbete. Vi har även använt stapeldiagram, distributionsgraf samt tidsgraf för att illustrera trenden som sedan publicerats i så kallade vislets indelade i olika kapitel. Vi har analysert 7 næringsområder, slik dete r definert av SCB. Vi har valgt å benytte den engelske betegnelsen fordi det kan skille litt på norske og engelske betegnelser. 3 Sidan 8 av 20

9 3. Resultat Temagrupp Näringsliv har gjort en analys i programvaran Statistic explorer för att identifiera vilka näringsgrenar som är dominerande i kommunerna i KUSK-området. Vi har även tittat på hur näringsgrenarna förändrats storleksmässigt (tabell 1) samt på förändringen av andelen sysselsatta med lång utbildning inom olika näringsgrenar från 2004 till 2009 (tabell 2). För att illustrera skillnaden mellan olika kommuner i KUSK-området har vi också valt att redovisa storleken av varje näringsgren för sig på olika platser 2009 (tabell 3-10). 3.1 Andel sysselsatta efter näringsgren Den största näringsgrenen i KUSK-området är Business service med en andel av den totala mängden sysselsatta som 2004 var 22 procent och 2009 hade ökat till 25,3 procent. Den näst största näringsgrenen är Goods production där andelen av de sysselsatta var 21,3 procent 2004 men 2009 hade minskat till 19,1 procent. Av de övriga näringsgrenarna har Retail and restaurant samt Health and social work haft en liten ökning andelen sysselsatta mellan 2004 och Other private and public service, Education samt Agriculture har däremot minskat sina andelar. Tabell 1. Andel sysselsatta efter näringsgren i KUSK-området. Näringsgren Andel sysselsatta efter näringsgren 2004 (procent) Andel sysselsatta efter näringsgren 2009 (procent) Förändring (procentenheter) Business service 22,0 25,3 3,3 Goods Production 21,3 19,2-2,2 Retail and restaurant 17,8 17,9 +0,1 Health and social work 16,7 17,3 +0,5 Other private and public services 12,1 10,1-1,7 Education 8,8 8,7-0,1 Agriculture 1,4 1,3-0,1 Källa: Statnord.org. Diagrammet i Statistics explorer kompletterar denna rapport och illustrerar utvecklingen från 2004 till 2009 av sysselsättningen inom näringsgrenarna i KUSK-området i Sverige och Norge. Ved å følge denne lenken ser en variasjonene i perioden 2004 til 2009: Näringsgrenar KUSK Dette er ingen lang periode, men det viser trender. Ser en på statistikken ser en at innen Business service øker andelen sysselsatte mens den synker innen Goods production. Den stiger også noe innen health og social work. Sidan 9 av 20

10 3.2 Andel sysselsatta med lång utbildning Tabell 2 visar andelen sysselsatta med lång utbildning enligt ISCED 5+6 inom olika näringsgrenar i KUSK-området i Sverige och Norge. ISCED 5+6 står för eftergymnasial utbildning längre än 2 år inklusive forskarutbildning. Från 2004 till 2009 har andelen sysselsatta med hög utbildning ökat i samtliga näringsgrenar. Den största andelen högutbildade har näringsgrenen Education där andelen sysselsatta med lång utbildning var 67,6 procent år hade siffran ökat till 70,2 procent. Den näst största andelen högutbildade har näringsgrenen Other private and public services där andelen sysselsatta med lång utbildning ökade från 41,7 procent 2004 till 48,8 procent Detta är den största ökningen bland de studerade näringsgrenarna. Den tredje största andelen högutbildade har näringsgrenen Health and social work där andelen sysselsatta med lång utbildning var 40,6 procent 2004 och ökade till 44,3 procent Den minsta skillnaden mellan de jämförda åren fanns inom näringsgrenen Goods production där ökningen var endast 0,4 procentenheter från 2004 till Av tabellen ser man också att andelen högutbildade är betydligt lägre i Goods production, Retail and restaurant samt Agriculture än i de övriga näringsgrenarna. Oversikt over utdanningsnivået finnes i samme statistikken, chapter 2, som vist til over: Näringsgrenar KUSK , utbildningsnivå Tabell 2. Andel sysselsatta med lång utbildning i KUSK-området. Näringsgren Andel sysselsatta med lång utbildning efter näringsgren 2004 (procent) Andel sysselsatta med lång utbildning efter näringsgren 2009 (procent) Förändring (procentenheter) Education 67,6 70,2 2,6 Other private and public services 41,7 48,8 7,1 Health and social work 40,6 44,3 3,7 Business service 34,3 38,5 4,2 Goods Production 16,4 16,8 0,4 Retail and restaurant 15,2 16,8 1,6 Agriculture 10, ,7 Källa: Statnord.org. Vi har gått nærmere inn på de enkelte næringsgrener. Basis for de tabellene som er tatt inn under finnes i følgende lenke chapter 1-10: Näringsgrenar KUSK (Med karta) Lenken er også benyttet som grunnlag for å kunne si noe om de regionale forskjellene. Sidan 10 av 20

11 3.3 Andel sysselsatta inom Agriculture, hunting and fishing Inom KUSK-området hade Agriculture, hunting and fishing (exempelvis jordbruk) störst andel av de sysselsatta är gränskommunen Aremark med 16 procent och lägst andel i Oslo, Göteborg och Stockholm med 0,1 procent under I KUSK-området hade även gränskommunerna Marker, Trögstad, Rakkestad, Skiptvet och Tanum har hög andel sysselsatta inom Agriculture, hunting and fishing. Övriga kommuner Grästorp, Essunga, Herrljunga, Färgelanda och Mellerud hade hög andel med sysselsatta inom näringsgrenen (se Statistic explorer). Norge som helhet hade en högre andel sysselsatta än Sverige, 3 respektive 1,8 procent. Tabell 3. Andel sysselsatta inom Agriculture, hunting and forestry Kommun Andel sysselsatta inom Agriculture, hunting and fishing 2009 (procent) Aremark Högst 16,0 Oslo, Göteborg och Stockholm Lägst 0,1 Källa: Statnord.org Andel sysselsatte inne dette området er gjennomgående lave både i Sverige og Norge. Sidan 11 av 20

12 3.4 Andel sysselsatta inom Business Services Business Services (exempelvis företagstjänster som reklambyråer, banker, mäklare, teknisk support med mera) hade störst andel i kommunen Ullensaker där 42 procent var sysselsatta inom näringsgrenen och lägst andel hade Essunga med närmare 7 procent under Oslo hade 35 procent sysselsatta inom Business Services och motsvarande siffra i Göteborg var 31 procent och i Stockholm 43 procent. Kommunerna runt Oslo visar på en högre andel sysselsatta inom näringsgrenen jämfört med kommunerna runt Göteborg. Gränskommunerna hade hög andel sysselsatta inom Business Services i jämförelse med hela KUSK-området (25 procent) där Dals-Ed hade 22 procent och motsvarande siffra i Halden var 17 procent (se Statistic explorer). Tabell 4. Andel sysselsatta inom Business Services Kommun Andel sysselsatta inom Business services 2009 (procent) Ullensaker Högst 42,0 Essunga Lägst 6,6 Oslo 35,0 Göteborg 31,0 Stockholm 43,0 Dals-Ed 21,8 Halden 17,3 Källa: Statnord.org Kartbilden i Statistic explorer visar på en generellt högre andel sysselsatta i Norge inom detta området Regionvis er det flest sysselsatte inne dette området nær Oslo, i regionene Vestområdet, Follo og Oslo, foruten spesielt Ullensakerer kommune. Nedre Glomma regionen har noe høyere andel enn Trollhätta regionen. Sidan 12 av 20

13 3.5 Andel sysselsatta inom Education I KUSK-området hade Education (utbildning) störst andel i kommunen Ås där 22 procent var sysselsatta inom näringsgrenen och lägst andel hade Ullensaker med knappt 4 procent under Oslo var 6 procent sysselsatta inom Education och motsvarande siffra i Göteborg och Stockholm var 8 procent. I Ås kommun ligger UMB, Universitetet for Miljø og Biovitenskap. Dette er en dominerende arbeidsplass i kommunen. Övriga kommuner med hög andel är sysselsatta inom näringsgrenen Education var Ale 18 procent och Lerum med 20 procent (se Statistic explorer). Tabell 5. Andel sysselsatta inom Education Kommun Andel sysselsatta inom Education 2009 (procent) Ås Högst 22,5 Ullensaker Lägst 3,9 Oslo 6,4 Göteborg 8,3 Stockholm 7,9 Källa: Statnord.org Kartbilden i Statistic explorer visar på en högre andel sysselsatta inom Education på den svenska sidan av KUSK-området. Norge har en något lägre andel sysselsatta än Sverige, 8 respektive 10 procent. Sidan 13 av 20

14 3.6 Andel sysselsatta inom Goods production I KUSK-området hade Goods production (varuproduktion som industrier, gruvdrift, stenbrott, biltillverkning med mera) störst andel i kommunen Tranemo där 55 procent var sysselsatta inom näringsgrenen och lägst andel hade Frogn med närmare 10 procent under I Oslo var 10 procent sysselsatta inom Goods production, Göteborg var närmare 20 procent och motsvarande siffra i Stockholm var 10 procent. Tabell 6. Andel sysselsatta inom Goods production Kommun Andel sysselsatta inom Goods production 2009 (procent) Tranemo Högst 58,0 Ås Lägst 10,0 Oslo 11,0 Göteborg 19,6 Stockholm 9,8 Källa: Statnord.org Generelt har de svenske regionene høyere andel sysselsatte innen dette området enn de norske. Kartbilden i Statistic explorer visar att Sverige hade 22 procent sysselsatta inom näringsgrenen respektive 20 procent i Norge. Kommuner med en högre andel sysselsatta inom Goods Production finns i Västra Götalands södra- och sydöstra delarna. Ser en spesielt på Nedre Glomma regionen og Trollhätta regionen, var forskjellen knapt 6 procent i 2009, mens den var 7 procent i Sidan 14 av 20

15 3.7 Andel sysselsatta inom Health and social work I KUSK-området hade Health and social work (exempelvis vård och omsorg, hälsa och sociala tjänster) störst andel i kommunen Våler där 39 procent var sysselsatta inom näringsgrenen och lägst andel hade Ullensaker med 9 procent under I både Oslo och Göteborg var 14 procent sysselsatta inom Health and social work medan Stockholm ligger på 9 procent. Övriga kommuner med hög andel inom Health and social work är Hobøl, Nesodden, Hurdal, Lørensko samt Nedre Glommaregion (se Statistic explorer). Tabell 7. Andel sysselsatta inom Health and social work Kommun Andel sysselsatta inom Health and social work 2009 (procent) Våler Högst 39,0 Ullensakerer Lägst 9,6 Oslo och Göteborg 14,0 Stockholm 9,2 Källa: Statnord.org En tendens synes å være at det er en høyere andel sysselsatte inne dette området i regionene i Norge enn i Sverige. Kartbilden i Statistic explorer visar att Norge hade 20 procent sysselsatta inom Health and social work än och motsvarande siffra i Sverige var 16 procent under Sidan 15 av 20

16 3.8 Andel sysselsatta inom Other private and public service I KUSK-området hade Other private and public service (andra privata och offentliga serviceverksamheter som kommuner, försvaret med mera) störst andel i kommunen Karlsborg där 29 procent var sysselsatta inom näringsgrenen och lägst andel hade Vårgårda med drygt 4 procent under Oslo var 15 procent sysselsatta inom Other private and public service och motsvarande siffra i Göteborg var 10 procent samt och Stockholm 14 procent. Gränskommunerna Rømskog hade hög andel med 17 procent sysselsatta inom Other private and public service. Även kommunerna Vänersborg, Mariestad, Lidköping hade hög andel sysselsatta inom näringsgrenen (se Statistic explorer). Tabell 8. Andel sysselsatta inom Other private and public service Kommun Andel sysselsatta inom Other private and public service 2009 (procent) Karlsborg Högst 29,0 Vårgårda Lägst 3,6 Oslo 14,8 Göteborg 10,1 Stockholm 13,8 Rømskog 17,4 Källa: Statnord.org Kartbilden i Statistic explorer visar att både Sverige och Norge som helhet ligger på 10 procent. Sidan 16 av 20

17 3.9 Andel sysselsatta inom Retail and restaurant I KUSK-området hade Retail and restaurant (detaljhandel och restaurangverksamhet) störst andel i gränskommunen Strömstad där 41 procent var sysselsatta inom näringsgrenen och lägst andel hade Rømskog med 6 procent under Kommuner som ligger nära Ski visade på hög andel inom näringsgrenen. Oslo var 18 procent sysselsatta inom Retail and restaurant och motsvarande siffra i både Göteborg och Stockholm var 16 procent. Förutom Strömstad (41 procent) hade även gränskommunerna Tanum och Hvaler hög andel sysselsatta inom Retail and restaurant. Tabell 9. Andel sysselsatta inom Retail and restaurant Kommun Andel sysselsatta inom Retail and restaurant 2009 (procent) Strömstad Högst 40,6 Rømskog Lägst 6,1 Oslo 18,0 Göteborg 16,5 Stockholm 16,4 Tanum 20,3 Hvaler 25,1 Källa: Statnord.org Generelt ser en at regionene i Norge har høyere andel sysselsatte enn regonene og kommunene i Sverige med unntak av Strømstad och Tanum kommune. Kartbilden i Statistic explorer visar att Norge hade 18 procent sysselsatta inom retail and restaurants respektive 15 procent i Sverige. Sidan 17 av 20

18 4. Slutsatser Vi har gått ut fra problemstillingen Storbyene trenger regionen og regionen trenger storbyene og belyst dette med statistikk. Vi har tatt utgangspunkt i statistikk for KUSK området slik dette er beskrevet innledningsvis. Statistikken vi har benyttet er for årene Dette er en svært begrenset periode som bare kan si noe om tendenser innen utvikling av sysselsettingen. Statistikken gjelder bare andel arbeidsplasser innen forskjellige nærignsområder i kommunene. Vi har valgt å holde oss til disse datene fordi det er disse som i utgangspunktet var tilgjengelige via Statnord.org. De største næringsgrenene for hele området er Business services og Goods production. Den første øker, den andre avtar. Vi vet imidlertid at befolkningen øker i antall i stort sett hele området, men vi har ikke gjort noen analyser som sier noe om i hvilken retning antallet sysselsatte i disse næringene endres. Vi ser at sysselsettingsandelen innen Goods production er gjennomgående høyere i de svenske regionene enn i de norske. I Oslo med nærliggende regioner er andelen innen dette området vesentlig lavere enn i Gøteborgregionen. Det samme ser en også i Stockholm. Vi ser også at andel sysselsatte innen Education synes å ligge høyere i de svenske regionene enn i de norske. I Norge synes sysselsettingsandelen i følgende områder å ligge gjennomgående høyere enn i de svenske regionene: Retail and restaurant, Health and social work og Other private and public service. Vi finner ikke noe grunnlag for gjennom den statistikken vi har lagt til grunn å kunne påvise noen spesiell forhold som underbygger påstanden om at Storbyene trenger regionen og regionen trenger storbyene. Vi ser at i enkelte kommuner så er det enkelte sysselsettingsområder som peker seg spesielt ut. Vi kan anta at det er speseielle forhold som gjør det, som f.eks. at Business services dominerer i Ullensaker fordi hovedflyplassen ligger i kommunen. Vi kan også anta at i noen kommuner rundt Oslo dominerer Other private and Public service fordi det er hovedstad og har funksjoner i forhold til dette. Den største sysselsettingsandel i Oslo er Business services. Dette området dominerer også i Göteborgs regionen og ikke minst i Stockholmsregionen. Således kan vi med støtte i vårt materiale påstå at dette er hovedstad og storby næringeer. I Strömstad dominerer Retail and restaurants som følge av stor grensehandel. Det er vanskelig å påstå at det er spesielle forhold som dominer spesielt i grensereginoen. Vi ser at også ellers kan en finne kommuner som har tilsvarende forhold som grensekommunene ellers i KUSK området. Vi har påvist at sysselsettingsandelen innen Education gjennomgående er større i de svenske regionene enn i de norske. Vi ønsker å stille spørsmålet om dette bidrar til sterkere innovasjon i Sverige enn i Norge? Gruppen har ikke gjort litteratursøk som underbygger eller motsier de resultatene som er påvist gjennom våre statistikkundersøkelser. Videre arbeid Sidan 18 av 20

19 Rapporten har ikke sett på sammenhenger mellom befolkningsutviklingen i kommunene og utvikling i antall arbeidsplasser, men bare på relative tall for næringsområder i forhold til total sysselsetting. Det kan være et område å se på sammenhengen mellom antall arbeidsplasser og befolkningen. I rapporten har vi heller ikke sett på pendling kommuner i mellom og over grensa, som igjen kan ha betydning for infrastruktur utbygging og arealplanlegging. Rapporten tar for seg næringsområder. Dette kan belyses langt mer detaljert ved å gå inn på de enkelte næringene, som et næringsområde omfatter, men krever betydelig mer innsats enn det har vært mulig å mobilisere i forbindelse med KUSK gruppas arbeid. I rapporten er tall fra Stockholm trukket inn. Disse viser noen samsvarende hovedstadsfunksjoner, men disse kan bearbeides videre. Sidan 19 av 20

20 5. Litteraturförteckning Under denna rubrik har vi samlat litteratur och andra källlor som vi initialt ser som relevanta och trovärdiga: Christiansson, C & Rennesund, K m fl, (2008), Gränslöst arbete gränslös fritid Rapport ; Analys av planerinsg och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen (Ny Gränsregional statestik) Hauger, T & Rennesund, K (tryckt 15 jan. 2010), Østfoldprofilen 2009, Østfold stattesitkk, ISBN Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet m fl (2009), Fakta om Västra Götaland, Mariestad Oversikt over NACE koder tilhørende de forskjellige bokstavene i oversikten over standard sysselsettingsområder. Webbsidor hämtad hämtad Statistics Explorer se lenke tidligere Sidan 20 av 20

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst

Läs mer

Storby stabilitet og endring i botetthet og flytting

Storby stabilitet og endring i botetthet og flytting En presentasjon fra NOVA Storby stabilitet og endring i botetthet og flytting Lena Magnusson Turner & Hans Christian Sandlie Storby stabilitet og endring i botetthet og flytting PAGE 1 Problemstillinger

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt Carl-Gunnar Hanaeus, SCB Therese Karlsson, SCB 2011-08-18 1 Huvudpunkter Statistikens syfte och innehåll Bakgrund till StatNord Smakprov

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

Rapport från temagrupp Folkhälsa

Rapport från temagrupp Folkhälsa Rapport från temagrupp Folkhälsa 1 KUSK, Levekår og folkehelsegruppen I gruppen: Göran Carlsson (Trollhättan), Sofia Reimbert (Uddevalla),Knut-Johan Rognlien (Østfold fylkeskommune), Tormod Lund (Fylkesmannen

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Rapport "Provfiske efter signalkräftor i Stora Le 2006" Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Hushållningssällskapet i Värmland Projektledare Astacus EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012 FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Szhwampzch Vi kommer fra Enköping Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer Korsängsskolan

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Nordisk Pendlingskarta. Delrapport 1 - Sverige och Norge

Nordisk Pendlingskarta. Delrapport 1 - Sverige och Norge Nordisk Pendlingskarta Delrapport 1 - Sverige och Norge Nordisk Pendlingskarta Delrapport 1 - Sverige och Norge TemaNord 2004:514 Nordisk Pendlingskarta Delrapport 1 - Sverige och Norge TemaNord 2004:514

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 1 1 Jämförande tal 12

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Norrlands Trä Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 25 gutter. Vi representerer Murbergsskolan

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem På den globala miljöfordonskartan stiger två länder fram som speciellt framgångsrika. Norge med den största elbilsandelen i världen per capita, och Sverige

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

Är vi på väg mot en jämställd regionförstoring?

Är vi på väg mot en jämställd regionförstoring? Är vi på väg mot en jämställd regionförstoring? Fler män än kvinnor pendlar men kvinnorna står för ökningen Foto: Michael Malmborg 2008-10-31 Maria Larsson Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Rapport 2014:3 Tillväxt och utveckling. Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2012

Rapport 2014:3 Tillväxt och utveckling. Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2012 Rapport 2014:3 Tillväxt och utveckling Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2012 Innehållsförteckning Förord... 1 Inledning... 2 Var bor Västra Götalänningarna?... 3 Var sker befolkningstillväxten?...

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

Sanering av förorenade sediment i Norge vad har vi lärt på 20 år?

Sanering av förorenade sediment i Norge vad har vi lärt på 20 år? Sanering av förorenade sediment i Norge vad har vi lärt på 20 år? Renare mark Vårmöte 2012, Göteborg, 28-29 mars 2012 Jens Laugesen, Det Norske Veritas (DNV) mail: jens.laugesen@dnv.com Varför har vi förorenade

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

a) angi (minst) tre ulike teknikker og verktøy for beskrivelse (i tillegg til rike bilder) som kan brukes i foranalyser av virksomheten.

a) angi (minst) tre ulike teknikker og verktøy for beskrivelse (i tillegg til rike bilder) som kan brukes i foranalyser av virksomheten. Förslag på lösningar eksamen INF3221/4221 hösten 2005, 18 augusti 1. Redegjør for begreper, metoder og teknikker (30 %) a) angi (minst) tre ulike teknikker og verktøy for beskrivelse (i tillegg til rike

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2007: 17 Nr 17 Avtal om ändring av avtalet med Norge den 1 juli 2005 (SÖ 2005:24) om avgiftssystem för färd med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2006 Nr 54 55 INNEHÅLL Nr Sidan 54 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling?

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Morten Clemetsen Aurland Naturverkstad AS/ NMBU Bengt Schibbye, Schibbye landskap AB Uppsala 20.oktober 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester HUI Research på uppdrag av SkiStar April 2013 Författare: Karin Olsson Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt: Metod Semestervanor Skidintresserade

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Robotfalkarna Vi kommer fra Sävar Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 1 jente og 8 gutter. Vi representerer Type lag: Hobbyprosjekt

Läs mer

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2004-2008 Ragnar Kristoffersen (red.) Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Oslo, mars 2010 1 Utgitt av: Kriminalomsorgens

Läs mer

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen 10.05.2006 VS 2010 amni 1 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon

Läs mer

Gränslöst arbete gränslös fritid

Gränslöst arbete gränslös fritid Gränslöst arbete gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen Sarpsborg/Mariestad mai 2008 Förord Norge och Sverige

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Family of Nyheden Vi kommer fra Krokom Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Nyhedens

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget HTexperience Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2014

Gästnattsrapport januari 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com 1 Foto: Lisa Nestorson, Göteborg

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Kreativ naturvetenskap! Med Vetenskap & Teknologi från LEGO Education blir undervisningen

Läs mer

verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland

verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland akta 2013 verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland Geografi Den svensk-norska gränsregionen Gränslöst 15Samarbete omfattar Fyrbodalsområdet i Västra Götaland (kommunerna Strömstad,

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

Regionreformer pågår - eller?

Regionreformer pågår - eller? Sundsvall, 30 maj 2007 Regionreformer pågår - eller? Hallgeir Aalbu, EuroFutures Innehåll Det nordiska timglaset Processer pågår samtidigt men varför just nu? Varför något borde göras argumenten Mer om

Läs mer

Slutsatser för KRUt-projektets prioriterade områden

Slutsatser för KRUt-projektets prioriterade områden Slutsatser för KRUt-projektets prioriterade områden Version 2013-08-16 Bakgrund EU-projektet KRUt, 2010-2013, har strategiskt arbetat med att binda samman regionen genom en gemensam utveckling av kulturskolorna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 1: 2015 Perspektiv Helsingborg SYSSELSATTA I HELSINGBORG ÅR 2013 Antalet sysselsa a (arbets llfällen) uppgår ll 67 000 Flest sysselsa a finns inom Handeln (17

Läs mer

Handelsområden 2010 MI0804

Handelsområden 2010 MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 1(9) Handelsområden 2010 MI0804 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans

Lära och utvecklas tillsammans Rapport från utvecklingsarbetet inom projektet Lära och utvecklas tillsammans vid Lärarhögskolan i Stockholm Alfabetiseringsundervisning - med bild och studiebesök Lillemor Hedström Lillemor Hedström 2006-01-18

Läs mer

Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05

Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05 Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05 Mentalbeskrivning (MH) Svenske Schäferhundklubben, Uddevalla Mentalbeskriver: Anna Carin Andersson 31.mars 2007 1a. Hälsning 1b. Samarbete

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ura 2013:? Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Innehåll Sid 1.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Välkomna till KUSK utbildningsprojekt. Kunskap, utveckling, statistik, kommunikation http://www.ncomva.se/training/kusk

Välkomna till KUSK utbildningsprojekt. Kunskap, utveckling, statistik, kommunikation http://www.ncomva.se/training/kusk Välkomna till KUSK utbildningsprojekt Kunskap, utveckling, statistik, kommunikation http://www.ncomva.se/training/kusk Informationsvisualisering Klarsynthet har beskrivits som konsten att se det osynliga;

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer