Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser"

Transkript

1 Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen VS 2010 amni 1

2 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon Hva.. når dere hører ordet likestilling/jämställdhet? Nina og Agneta, erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Diskusjon Avslutning VS 2010 amni 2

3 All kunskap som har med människor att göra innefattar föreställningar om kvinnor och män. Därför är genus/kjønn en väsentlig kategori i alla sammanhang som handlar om eller har relevans för människor. Gunnel Forsberg & Christina Grenholm: VS 2010 amni 3

4 Spørsmål: Hva fornemmer dere når der hører ordet likestilling/jämställdhet? VS 2010 amni 4

5 Svar 70-tallet Gammelmodig Lik lønn Politikk 50/50 Arbete-familie Kvinnekamp Kvotering Demokrati Utopi Numerisk Rettighet til kropp og rom VS 2010 amni 5

6 Tallet er 84! Sitat dr.polit./statsviter Hege Skjeie, den norske maktutredningen 2003: Makt og kjønn 16% kvinner, 84 % menn. Dvs. tallet er 84! Politikk, ledelse, akademia Der står det og det står stille! VS 2010 amni 6

7 Norge i Norden Fra husmorlandet til deltidstoppen Verdensmestre i likestilling? Betinget og gjelder kun kombinasjonen lønnet deltidsarbeid og antall barn (Kanskje noe GRO og menns deltakelse i hjemmet) Islandske kvinner får flere barn Finske kvinner jobber mer Svenske kvinner er mest likestilte VS 2010 amni 7

8 Målet för den svenska jämställdhetspolitiken: Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Detta innebär: en jämn fördelning av makt och inflytande samma möjligheter till ekonomiskt oberoende lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger delat ansvar för hem och barn frihet från könsrelaterat våld VS 2010 amni 8

9 I praksis: Kvinner har en lønn det ikke går an å leve av Organisasjonene er vertikalt og horisontalt segregert, dvs. ineffektiv organisering av arbeidet Likelønnsarbeidet har stoppet opp fremdeles 10% å ta igjen VS 2010 amni 9

10 Tudelad arbeidsmarked (S): Kvinner arbeider som: Vårdbitredend, barnskjøtare, førskolelærare/fritidspedagoger, kontorsarbetet, forseljare i detaljhandel, stedare Menn arbetar som: Ingeniør og tekniker, seljare innom partihandel, systemerer/programmerare, lastbils- /langtradarførare, byggnadsarbetare, vertygsmaskinopratører, fastighetsskjøtare VS 2010 amni 10

11 Kvinnors løner i botten (S): KOMMUNER 98% LANDSTING 92 % STATEN 92% PRIVAT 90% Alle sektorer sammentaget 92% VS 2010 amni 11

12 Kvinnor i høgre utbildning och på akademiske tjenster: 63% examinerade i grunnutbildning 36% Licentiatexamen 43% Doktorsexamen 53% Adjunkt 32% Lektor 14% til 86% professor VS 2010 amni 12

13 Likestillingens begrunnelse: Rettferdighetsargumentet (demokrati/rettvisa) Interesseargumentet (både menn og kvinnors interesser skal tas i vara) Ressurs-/nytteargumentet (menn og kvinnor har ulika erfarenhetar) Helga Hernes Uansett toget kan ikke snues! VS 2010 amni 13

14 Begrepp: Jämställdhet/Likestilling (begreppet avser förhållandet mellom kvinnor och menn) Innebär at män och kvinnor skal ha samma: Rättigheter Skyldigheter Môjligheter eller samme makt til at forme samhället och sina egne liv (SOU: 2005:66) VS 2010 amni 14

15 Begrepp (forts.) Genus (gender, kön) socialt konstruerat Genussystemets/kjønnsmaktsystemets to prinsipper: Yvonne Hirdman Hierarki Manlig dominans og overordning Segregering Kønens isærhållande VS 2010 amni 15

16 Begrepp (forts.): Mainstreaming eller jämställdhetsintegrering Har kommet som en del av EUs politikk Gjelder i Nordisk jämdställdhetspolitikk Innebær at jämställdhet skal gjenomsyra alla politikområden VS 2010 amni 16

17 Status: Næringsliv/arbeidsliv etterspør likestilling: som mer effektiv produksjon, som mindre arbeidsulykker, som bedre trivsel Med mer.. Vi må ha kjønnsperspektiv og kunne likestilling når vi skal utvikle og endre arbeidsplasser VS 2010 amni 17

18 Ninas erfaringer fra bedrifter: A) Bedrifter med kvinner i bunn og menn på toppen B) Bedrifter med tradisjonell vertikal og horisontal segregering, men hva gjelder kjønn C) Bedrifter med nesten bare menn * ** * ** VS 2010 amni 18

19 Ninas erfaringer, nettverksnivå: Tradisjonelt; løser et problem som presenteres i nettverk, som forsker sørger for det numeriske og kvinnevennlig organisering En motsatt erfaring; arbeid gjennom god praksis Positivt fokus, diskusjoner som bedret den allerede gode praksis Inspirerende for nettverket, gav ideer og pågangsmot Perspektivet var i forskerens hode, bedriften var litt blind på egen praksis VS 2010 amni 19

20 Agnetas erfaringer från jämställdhetsinnriktad utveklingsprosjekt: Kvinnor deltar i lägre grad enn men i nationella utveklings- /tilvekstprogram for kompetensutvekling, foretaksutvekling, innovasjonsutvikling etc. De får derfor mindre del av de gjemensame ressurserna och mindre del av påvirkning på samhäldsutveklingen Hvarför? Kvinnor kjenner sig inte delaktiga i og innbjudna Språket er hindrande Programmen riktar seg til mansdominerade bransjer Därför: Gjöres spesielle kvinneprosjekt, som - kvinnor och ledarskap - kvinnor och entreprenörskap - kvinnor og technik VS 2010 amni 20

21 Hur kan vi då oppnå politikens mål om mainstreaming av jämställdhet? VS 2010 amni 21

22 VINNOVAS MÅL: MÅLET FÖR MYNDIGHETEN ÄR ATT BIDRA TILL HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT SOM KAN UNDERSTÖDJA ATT TRYGGA DEN FRAMTIDA VÄLFÄRDEN I SVERIGE, DET VILL SÄGA EN EKONOMISK TILLVÄXT SOM SAMTIDIGT ÄR HÅLLBAR. BEGREPPET HÅLLBAR TILLVÄXT TRE DIMENSIONER: EKONOMISK EKOLOGISK SOCIAL, I DEN SOCIALA DIMENSIONEN BESKRIVS BLAND ANNAT HÄLSA, DEMOKRATI OCH JÄMSTÄLLDHET SOM CENTRALA MÅL. VS 2010 amni 22

23 Oppsummering/utfordringen: Modell: 1. Strukturnivå 2. Symbolnivå 3. Individnivå Tilbud (utdanning) etterspørsel (kvotering til styrene) Konklusjonen: Overvekt av tiltak på tilbudssiden og individnivå Konsekvens: I dag demmes ting opp Vi trenger: Et spesielt blikk for strukturen og symbolnivået på etterspørselsiden, viktig å skape etterspørsel slik at ting flyter! Så vil den demokratiske dialogen sørge for tilpasning til den lokale kontekst! VS 2010 amni 23

24 Diskusjon: Med utgangspunkt i egne prosjekt hvordan skulle kjønns-/genusperspektiv kunne integreres? Hvilke grep er det mulig å ta? På nettverk/koalisjonsnivå I bedrifter med tradisjonell vertikal og horisontal segregering I bedrifter med nesten bare menn I bedrifter med kvinner i tradisjonell horisontal segregering? VS 2010 amni 24

25 INNOVATIONSSYSTEM, EN MÖJLIGHET FÖR ÖKAD JÄMSTÄLLDHET? ETT INNOVATIONSSYSTEM INNEBÄR INTE BARA SAMVERKAN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR, DET RYMMER ÄVEN ETT AKTIVT ARBETE FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDEN MELLAN TRADITIONELLT ÅTSKILJDA BRANSCHER OCH SEKTORER VILKET KAN FUNGERA SOM ÖPPNINGAR MOT ÖKAD JÄMSTÄLLDHET. VS 2010 amni 25

26 HÅLLBAR UTVECKLING När det gäller tillväxt är befolkningen både den viktigaste resursen och den viktigaste målgruppen. Därför är också den sociala aspekten av hållbarheten central i allt tillväxtarbete. En viktig aspekt av befolkningsstrukturen, speciellt i regionalt och lokalt perspektiv är den könsmässiga sammansättningen. På sikt kan ett samhälle knappast överleva med för stor könsmässig obalans. Den sociala hållbarheten kan definieras som en demografisk hållbarhet. Att skapa förutsättningar för att ge såväl kvinnor som män en känsla av tillhörighet och framtidstro är alltså viktigt för att inte få en obalans i flyttströmmarna till och från regionen. VS 2010 amni 26

27 VARFÖR ÄR JÄMSTÄLLDHET VIKTIGT ATT BEAKTA SETT UR ETT TILLVÄXTPERSPEKTIV? FÖR ATT ETT LAND SKA KUNNA VÄXA OCH UTVECKLAS KRÄVS ATT MAN TAR TILLVARA HELA BEFOLKNINGENS KUNSKAPER OCH KOMPETENS OCH ATT VARJE INDIVID, KVINNA SOM MAN, UTAN HINDER OCH BEGRÄNSNINGAR PÅ GRUND AV KÖN HAR MÖJLIGHET ATT UTVECKLA SIN BEGÅVNING INOM DE OMRÅDEN DÄR MAN HAR DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA. JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN ÄR DÄRFÖR EN VIKTIG FAKTOR FÖR TILLVÄXT. (http://www.regeringen.se) VS 2010 amni 27

28 JÄMSTÄLLDHETSFÄLLOR Att det handlar om biologi Att det går att lägga till kvinnor (tillsätt kvinnor och rör om) Att jämställdhet kan skapas i harmoni, alltså utan konflikter Att jämställdheten kan skapas på frivillig väg, utan specifika åtgärder Att jämställdhetsproblemet förminskas genom att man menar att vi redan nått så långt att det inte är mycket mer att bråka om Malin Rönnblom VS 2010 amni 28

29 FRAMGÅNGSTIPS Utveckla ett genustänkande inom organisationen. Utveckla tålamod och uthållighet Skaffa beredskap och strategi för att integrera vunna erfarenheter i ordinarie verksamhet. Att hitta relevanta indikatorer för vad som ska åstadkommas. Påminna sig om att man arbetar med dubbel strategi, där delarna inte utan vidare är samverkande. Att utgå från regeringens jämställdhetsplan om man är osäker på vad som kan vara en rimlig jämställdhetsåtgärd. Bygga samman tillväxtbegreppen med jämställdhets- och genusbegreppen. VS 2010 amni 29

30 KRAV FRÅN EU-NIVÅ Fyra alternativ för att kategorisera projekt Att projektet huvudsakligen syftar till att förbättra jämställdheten Att projektet kommer att bidra positivt till jämställdheten Att projektet är neutralt ur jämställdhetssynpunkt Att projektet kommer att vara negativt för jämställdheten VS 2010 amni 30

31 VINNOVA SKALL AKTIVT ARBETA FÖR: JÄMSTÄLLDHET SAMT NÅ EN JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING INOM DEN EGNA BEREDNINGSORGANISATIONEN OCH VID FÖRDELNINGEN AV FORSKNINGSSTÖDET. (---) VINNOVA SKALL VERKA FÖR ATT GENUSPERSPEKTIV FÅR GENOMSLAG I FORSKNINGEN. (REGLERINGSBREVET ) VS 2010 amni 31

32 VINNOVAS UPPGIFT: ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT GENOM UTVECKLING AV EFFEKTIVA INNOVATIONSSYSTEM OCH FINANSIERING AV BEHOVSMOTIVERAD FORSKNING (VINNOVAs uppgift 2004) VS 2010 amni 32

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva 2008/2009 JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för riksorganisationen Hela Sverige ska leva Jämställda Bygder Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7 SE - 111 29 Stockholm Tfn: 08-24 13 50 1 Innehållsförteckning

Läs mer

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI Inger Wilstrand Hedemora näringsliv Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Genus och genuskontrakt... 4 Nuläge i HVV... 5 Visionen ur ett genusperspektiv...

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020)

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020) Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Länsstyrelsen Skåne Helene

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Glastak? NIKK. magasin 1.2008. Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen

Glastak? NIKK. magasin 1.2008. Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen NIKK Margot magasin 1.2008 Wallström EU:s mäktigaste kvinna Knirkefritt å finne kvinner til styrene Mangfoldighed betaler sig for organisationen Jämställt bara på posi tioner med offentligt tryck Nordisk

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Torbjörn Blom & Christina Scholten Förord Den här studien

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

På spaning efter jämställdheten. Jämställdhetsberedningens rapport och handlingsplan

På spaning efter jämställdheten. Jämställdhetsberedningens rapport och handlingsplan På spaning efter jämställdheten Jämställdhetsberedningens rapport och handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2006 Förord År 2010 ska Eskilstuna vara en av de mest jämställda kommunerna

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

INVENTERING AV GENUSPERSPEKTIV I NÅGRA STYRPROCESSER INOM REGION VÄRMLAND

INVENTERING AV GENUSPERSPEKTIV I NÅGRA STYRPROCESSER INOM REGION VÄRMLAND INVENTERING AV GENUSPERSPEKTIV I NÅGRA STYRPROCESSER INOM REGION VÄRMLAND Karlstad i november 2010 Uppdragsgivare: Region Värmland Uppdragstagare: BSG utveckling AB Författare: Berit Sundgren Grinups FÖRORD

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Idrottens jämställdhetsplan

Idrottens jämställdhetsplan Idrottens jämställdhetsplan 2005 STOCKHOLM JUNI 2005 ISBN 91-975766-2-X 9 789197 576628 INNEHÅLL Ordlista... 4 Inledning... 6 Hur ser det ut idag... 8 Det här vill idrottsrörelsen...10 Så här nås målen...

Läs mer

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Jämställdhet som genomgripande princip En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Innehåll Inledning... 5 Jämställdhet som genomgripande princip... 7 Jämställdhet som projekt eller

Läs mer

Learning by fighting? - Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsområde

Learning by fighting? - Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsområde Learning by fighting? - Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsområde Ewa Gunnarsson, Hanna Westberg, Susanne Andersson, Dag Balkmar Förord Föreliggande forskningsrapport

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

FOLKHÄLSOSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN

FOLKHÄLSOSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN FOLKHÄLSOSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN 1 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Social hållbarhet... 4 Internationella och

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer