Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2013 KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-01-28. 34 Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2013 KS 2014-43"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG myndighetens verksamhetsberättelse 203 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta KS. Verksamhetsberättelsen för arkivmyndigheten antecknas till protokollet Beslutsunderlag myndighetens verksamhetsberättelse för 203 Beslutsförslag daterat Sammanfattning av ärendet Kommunarkivarien har upprättat verksamhetsberättelsen för kommunens arkivmyndighet för 203. Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Kommunarkivet fungerar som en strategisk resurs i kommunens arbete med dokumentoch informationshantering. Kommunarkivarien utövar tillsyn och rådgivning gentemot de organ som kommunstyrelsen är arkivmyndighet för. ets arbetsuppgifter innefattar dessutom att bevaka frågor som rör dokumenthantering och elektronisk långtidsarkivering, handlägga arkivförfrågningar, motta till arkivet m m. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: 3 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Kommunledningskontoret Kommunarkivet Samuel Lindeborg myndigheten myndighetens verksamhetsberättelse 203 Kommunarkivets myndighetsuppgifter innefattar tillsyn och rådgivning gentemot de orean som kommunstyrelsen är arkivmyndighet för. Kommunarkivet handlägger IrfSlr S omzt förvarade ark,ven och r emot till arkiven, som löpande ordnas osxcknas dokuztta^r gerar S m ^ S ' ra,egisk resure ' k0mmunens arbete med informations-' och Förfrågningar och forskning Merparten av de vanliga förfrågningar som inkommer medför informationsåtersöknina i arkiven Fo fragnmgarna gäller Falkenberg historia i stort och smått, all, frän betyg och ÄSÄS S ' äk,f0rsknin8dc ' ika W-»» an gå tillbaka i sina Sl S l k i rån d6t gång " a året, ViSar På 26 re S istrerac^e allmänna förfrågningar av detta slag Detta är Lbnfeft e r S et? a r V i, a SOm onno SenaSte ^ så man kan konst «era att antalet förfrågningar ligger stabilt efter en stark ökning mätningarna finns inte den informationsåterföknines Under éttt P å kommunledningskontorets kanslienhet medräknad. Under aret har ett tjugotal personer som inte kommer från kommunens verksamheter besökt arkivet for forskning pa plats, varav ett tiotal bedrivit mer omfattande eflerfimdauqgsss^t hogskoleuppsatser eller lokalhistorisk forskning. samoand med ex. Det vanligaste sättet för allmänheten att kontakta kommunarkivet är via epost och ungefär hälften å manga anvande, stg av telefonen. Under åre,,egis e,ades de första förfrtoingz som «'dvtnw/ be Ma " ^ t "" 9 % " V Svaras samma dag eller inom ett dygn, 98/o besvaras inom en arbetsvecka. Diygt 90% av alla förfrågningar tar minhr P «en timme att bearbeta i aktiv handläggningstid. Av dessa handläggs två tredjedelar på femton minuter eller mindre. Mer om statistik och nyckeltal finns i bilaga P3 femt0n efter, a,t förbä,,ra ch ^de *><» atersokningar for att halla nere den tid som återsökningen tar i anspråk. Tillsyn, rådgivning och Under 203 har det fortlöpande arbetet med råd och stöd vad gäller myndigheternas SSSwr Socialförvaltningen har under året i samråd med kommunarkivet åtagit atgarder for att oka tillgängen pa lampliga närarkiv, bland annat på nya Talleläntan Man har även genom avtal fått till stånd en möjlighet till godkänd förvaring hos extern part ^om yttjas fran och med januari 204. Detta medför att de tillfälligt deponerade handlingar som förvarats i kommunarkivet nu hanteras helt inom ramen för socialnämndens arkivansvar Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Under 203 påbörjades en proceskartläggning av verksamheten på FAMI, som med stöd från kommunarkivet skall slutföras våren 204 för att sedan förvaltas och förädlas av verksamheten. I arkivreglementet föreskrivs skyldigheten att ständigt gå igenom och uppdatera de skriftliga rutinerna, för att kunna hålla reda på aktuell information och hantera den på ett sätt som medför enkel återsökning på sikt. Kommunens regler syftar till att förvaltningar och bolag ska leva upp till de lagkrav som följer av tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag samt arkivlag. Inom delar av kommunens organisation finns fortfarande stor eftersläpning vad gäller dessa rutiner, särskilt de kommunala bolagen har bristande redovisning inom området. Man kan nu konstatera att bolagen har visat sig ganska ovilliga att ta tag i de brister som finns. Delar av problematiken på de små bolagen ligger i att man har en ytterst liten administration som kan arbeta aktivt med frågorna. I bilaga 2 syns årets, vilka uppgick till 29 volymer fördelade på 27 tillfällen. Kommunarkivet disponerar i nuläget ca 2500 hyllmeter arkivutiymme. Tillväxt och kvarvarande utrymme har under en lång rad år uppskattats, därför ska mätningar av kvarvarande utrymme genomföras under 204, för att få fram en exakt siffra och en prognos på hur länge befintliga lokaler kan tänkas räcka. Förutom kommunarkivarien har Uffe Rosenqvist, Marina Svanefors och Ann-Christin Jonasson tjänstgjort på kommunarkivet under året, med registerföring, ordnande och mottagning av arkiv, förfrågningar från allmänhet och förvaltningar samt inskanning och registrering av arkivets bilder. De tidskrävande förfrågningarna vad gäller äldre fosterhems- och familjehemsplaceringar ligger fortfarande på en något högre nivå än normalt, en effekt av regeringens vanvårdsutredning. Nuvarande bemanning innebär en förstärkning i hanteringen av arkivets löpande arbetsuppgifter, och möjliggör att kommunarkivarien bättre kan fokusera på verksamhetsutveckling, dokumenthantering, tillsyn och de olika separata projekt som bedrivs. E-arkiv och digital ärendehantering Hur man ska ta om hand återanvända och lagra kommunernas digitala informationsmängder är ett högaktuellt problemområde. I vår egen kommun finns redan idag digital information som behöver tas om hand på ett bra sätt, och mängden ökar ständigt, utan att en bra lösning på problemet finns. Att lösa frågan kring långsiktig digital informationsförsörjning utgör ett av de större IT-projekten hos Sveriges kommuner under de kommande åren. Kommunarkivet kan förväntas ta fram en kostnadsberäkning och budgetäskande någon gång under perioden Frågan har behandlats på kommunchefsnivå i Halland, en förstudie om hur region och kommuner kan samarbeta borde kunna komma till stånd under första halvåret 204. Parallellt genomför kommunarkivet löpande tester och utveckling av den hantering, migrering och konvertering som redan idag är nödvändig vad gäller vissa digitala arkiv. Under året genomförde kommunarkivet vissa tester vad gäller avställning ur ärendehanteringssystemet, med gott resultat. Det är först när ett e-arkiv finns på plats som utvecklingen mot en mer genomgripande digital ärendehantering kan ta fart Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: www. falkenberg. se

4 Övriga arrangemang I november avlöpte 203 års upplaga av ens dag, där kommunarkivet är huvudarrangör och samordnare. Förutom deltagande utställare från bland annat hembygdsrörelsen, släktforskarföreningen i Halland, Olof von Dalinsällskapet och Bondessonsällskapet deltog Jan Ericson med en föreläsning om ångsågar och timmerhantering i Falkenberg, apropå sin nyutkomna bok "Ångsågarnas Falkenberg". Webb och sociala medier Förutom det löpande ansvaret för de delar av kommunens hemsida som rör offentlighet och allmänna handlingar, Falkenbergs historia, kanslienhet och arkiv har kommunarkivet fortsatt utvecklat närvaron i olika sociala medier. Detta på kommunens officiella Facebooksida, med viss marknadsföring på Twitter och på kommunarkivets egen blogg, kommunarkivet.wordpress.com. På bloggen publiceras fotografier, kartor och ritningar med en kort beskrivande text. På webben och med sociala medier är det tydligt att man med små resurser på ett lättillgängligt sätt kan nå ut till en bredare publik och nya målgrupper, antalet besökare ökar varje år, både på kommunarkivets sidor och på bloggen. samarbete med FAMI Rehab har en del register till äldre tidningsklipp och protokoll digitaliserats under året, något som fortsätter under 204. Kommunfullmäktiges protokollsregister, som fortsätter med Stadsfullmäktige före 97, ligger nu publicerat för perioden , vid sidan av Drätselkammarens register Register publiceras under Dokument- och ärendehanteringssystem Ett sökbart diarium finns tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida. Denna publicering omfattar samtliga myndigheter utom Miljö-och hälsoskydd, Bygglovsnämnd och Socialnämnd. Bland de kommunala bolagen finns Stadshus AB och Näringsliv AB med i webbdiariet. En lösning för att publicera diarieförda dokument, ex styrdokument och planer, direkt från systemet på webb och intranät, har förberetts. Syftet är att enkelt kunna sprida officiell information direkt från det som diarieförs, för att slippa kopior och dubbletter i hanteringen, med den svårighet det medför för verksamheterna att bevaka vilka dokument som är aktuella och publicerade i senaste version. Under året inkom även offert på kopplingar mellan ärendehanteringssystemet och kommunens GIS-system. För båda ovan nämnda lösningar saknas tydlig finansiering, vilket kan komma att utredas under kommande år. En digitalisering av nämndsadministrationen har under hösten testats på Kultur- och fritidsnämnden, förhoppningen är att man under 204 kan övergå till en effektivare och mindre analog nämndsadministration på några av de kommunala myndigheterna. Nulägesanalys och framtidsutsikter Kommunarkivet har fortfarande en eftersläpning i andelen förtecknade arkiv i förhållande till det som levererats. Den stabilt höga mängden förfrågningar, samt visst fokus på särskilda projekt får ses som förklaring till detta. Mycket arbete läggs också på att få bättre ordning på den stora mängd arkiv som före 2003 förvarades i ett flertal små depåer runt om i kommunen, och där brister i register och ordning har visat sig med tiden. Arbetet med myndighetens lagstadgade uppgifter vad gäller tillsyn och rådgivning är fortsatt en utmaning att utföra i den omfattning som lagstiftningen kräver. Kommunarkivets viktigaste funktion har varit att fungera som en central resurs i kommunens arbete med dokument- och informationshantering. Det är tydligt att ett mer tidsenligt arbetssätt behöver införas på de bolag och myndigheter som arkivmyndigheten arbetar tillsammans med vad gäller informationsredovisning 3 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 och dokumenthantering. Den tydligaste synpunkten man från arkivmyndigheten kan ha är att man borde vara mer processorienterad i sin analys och sina arbetssätt. Tillräckligt systemstöd för processbaserad informationsredovisning finns på kommunarkivet, barn- och utbildningsförvaltningen samt VIVAB. Det stöd som finns ger en grafisk presentation av kartlagda processer med tillhörande information, som är enkel att exportera till webb eller intranät. Även fortsättningsvis kommer en del av kommunarkivets resurser användas till löpande och särskilda projekt som kan sägas ligga utanför arkivmyndighetens kärnverksamhet - att vårda, bevara och tillgängliggöra informationen i arkiven, samt utföra tillsyn enligt arkivlagen. Det som inte tillhör kärnuppdraget är bland annat administration och utveckling av dokument- och ärendehanteringssystem, kommunens bilddatabas och en del av organisationens webbplats. Dessutom tillkommer en del interna konsultuppdrag vad gäller informationsredovisning och dokumenthantering i kommunkoncernens förvaltningar och bolag. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN / ARKIVMYNDIGHETEN Samuel Lindeborg Kommunarkivarie 3 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: www. falkenberg. se

6 IS myndighetens FALKENBERG Verksamhetsberättelse 203 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Bilaga Kommunarkivets statistik och nyckeltal Statistiken avser förfrågningar som leder till framtagning av information ur arkiven. Förfrågningar hos kommunarkivet År Perioden baseras på skillnaden i mätresultat 200 jämfört med Summan 200 är delvis uppskattad eftersom mätningar inte genomfördes under hela året. m Totalt Ärenden, varav 56% externa och 44% interna (202:56% och 44%, 20: 55% och 45%) Kontakttyper 00% "T - - ggpj gg, 0% -J r~ -r r r r * Intern Extern Intern Extern Total Total Total Sociala medier Brev Telefon E-post Besök /4

7 FALKENBERG KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN myndighetens Verksamhetsberättelse 203 Bilaga Total handläggningstid i Inom ett dygn l Inom två dygn Inom en vecka i Längre än en vecka Avser tid från det att en förfrågan inkommit till dess den är helt besvarad Aktiv handläggningstid 00% < 5 min < 30 min < h > 6 h Total Intern Extern Avser handläggningstid exklusive väntetid 2/4

8 FALKENBERG KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Kategorier 200 totalt 20 totalt 202 totalt 202 externt 202 internt 203 externt 203 internt Allmän information 9% 3% 9% 6% % 8% 0% myndighetens Verksamhetsberättelse 203 Bilaga Framtagning 8% 87% 9% 84% 99% 92% 00% Förfrågningar utan resultat Total: 8%. Externt: 6%. Internt 9% Vilka är det som frågar? Soc l) MoH i KS - Övriga BKS-SBK KS - kanslienheten KS - arbetsgivarenheten KoF BUN Skola (elev) Myndighet Media Företag Föreningar Allmänhet 3/4

9 'pur FALKENBERG KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN myndighetens Verksamhetsberättelse 203 Bilaga * Kommunarkivet Kanslienheten Falkenbergs historia Allmänna handlingar och offentlighet * Eftersom statistik saknas för jan-maj 203 är summorna en uppskattning baserad på snittbesök per månad för resten av året. Kommunarkivets blogg Poster Sidvisningar Leveranser /4

10 myndighetens FALKENBERG Verksamhetsberättelse 203 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 Leveranser Barn- och utbildningsförvaltningens kansli Barn- och utbildningsnämnden Falkenbergs Gymnasieskola/Särskolan Rodret Borgerlig Vigselförrättaren 003. Borgerlig vigselförättaren Bygglovsnämnden 005. Stadsbyggnadskontoret 3 3 Kommunstyrelsen 07. Arbetsgivarenheten 5 Ekonomienheten Kanslienheten 3 40 Landsbygdsutvecklaren /3

11 FALKENBERG KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTN INGEN myndighetens Verksamhetsberättelse 203 Bilaga 2 Socialförvaltningen, adm avd Socialförvaltningen, administrativa avd Socialförvaltningen, IFO Socialnämnden Apelskolan Apelskolan Skogstorps skola Skogstorps skola Tångaskolan Tångaskolan Privatperson Fastighets AB Skreabaren /3

12 FALKENBERG KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN myndighetens Verksamhetsberättelse 203 Bilaga 2 Hjortsbergsskolan 098. Tullbroskolan Söderskolan 785. Söderskolan Region Halland Falkenbergs stad Stadsläkaren i Falkenberg 794. Totalt detta år /3

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer