Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 14 november (27) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl , Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson Olle Engström Sune Frisk Urban Granfeldt Helen Larsson Saikoff Ulf Söhrman Christer Olsson Peter Johansson Michael Helmersson Ersättare: Patrik Fornander till kl och Linda Knutsen Övriga deltagande: Christer Fallgren, Filipstads Energi AB 125 Malin Andersson 115, 116 Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg 111, 120 Ingela Svartnäs, socialförvaltningen 111 Ulf Almquist, barn- och utbildningsförvaltningen 111 Inge Nilsson-Piehl, teknik & service 111 Hannes Fellsman, miljö- och stadsarkitektkontoret 111 Claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: Ulf Söhrman Justeringens plats och tid: Kommunkansliet 19 november 2012 Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Ulf Söhrman ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen : 14 november 2012 Anslagsdatum: 20 november 2012 Datum för anslagets nedtagande: 12 december 2012 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 14 november Miljö- och byggnadsnämnden 17 oktober Ks 110 MOB 98 Dnr (MOB) Detaljplan för Yngshyttan 1:216 (Malmgården i Persberg) WSP Samhällsbyggnad i Karlstad har i samarbete med Miljö- och stadsarkitektkontoret upprättat ett förslag till detaljplan för Yngshyttan 1:216 (Malmgården i Persberg), Filipstads kommun. Till förslaget hör plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, behovsbedömning för MKB och fastighetsförteckning. Planområdet, som omfattar endast den aktuella fastigheten, ligger centralt i Persberg. Fastigheten gränsar till Högbergsvägen och Holmfastvägen samt i öster en villatomt i enskild ägo. Direkt norr om fastigheten ägs marken av Filipstads kommun. Planen syftar till att genom ändring av detaljplanebestämmelser möjliggöra för bostäder samt handels- och kontorsverksamhet inom fastigheten. Den föreslagna detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden Vid granskningstidens slut hade fem yttranden inkommit vilka har sammanfattats i ett granskningsutlåtande daterat Planbeskrivningen kompletteras med uppmätta värden av radon i inomhusluften och information om planförslagets bestämmelser angående detta. I övrigt föreslås ovanstående yttranden inte föranleda någon ändring av planförslaget. Förslag till beslut att godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat samt att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige. Beslutsexp: Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

3 Kommunstyrelsen 14 november Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antaga av Miljö- och byggnadsnämnden överlämnat förslag till detaljplan för Yngshyttan 1:216 (Malmgården i Persberg)

4 Kommunstyrelsen 14 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 september Ks 111 Au 63 Au 52 Dnr 2012/80 Ekonomisk plan AU 26 september Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni att anta budgetramar för år Beslutet innebar att budget för år 2013 visar ett resultat om tkr. Ekonomienheten redovisade vid sammanträdet ett arbetsmaterial daterat för beredning. Materialet utgår från de ramar kommunfullmäktige fastställde 14 juni 2012 och har reviderats med hänsyn till ny skatteberäkning från SKL (Sveriges kommuner och landsting) och de ökade kostnaderna förvaltningarna prognostiserar. Materialet utvisar sammantaget ett resultat för år 2013 om tkr. Kommunchef Claes Hultgren, ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson och förvaltningscheferna presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Kommunstyrelsens arbetsutskott konstarerar att kommunen genom schablonersättningar kompenseras för de ökade utbildningskostnaderna Barn- och utbildningsnämnden presenterat avseende nyanlända och att nämnden i sin ram bör tillföras de medlen om ca tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kommunchefen och ledningsgruppen att inför nästa budgetberedning analysera vilka medel som behöver tillföras Barn- och utbildningsnämnden ram för ökade undervisningskostnader avseende nyanlända Beslutsexp: KC Au 22 oktober 2012 att uppdra till kommunchefen och ledningsgruppen att vid nästa budgetberedning presentera ett förslag till åtgärder för att de av kommunfullmäktige 14 juni beslutade ramarna skall hållas, undantaget undervisningskostnaderna enligt ovan samt att kalla till ny budgetberedning 22 oktober Ekonomienheten har reviderat arbetsmaterialet till Ekonomisk plan daterad dagens datum. Resultat år 2013 är i materialet tkr. Förvaltningarna har presenterat en budget enligt Kommunfullmäktiges beslut , dock med utökning av Barn och utbildningsnämndens ram om kr.

5 Kommunstyrelsen 14 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 oktober Au 22 oktober 2012 Kommunchef Claes Hultgren, ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson och förvaltningscheferna presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomienheten uppdras revidera materialet med de redaktionella ändringar mötet framfört samt Beslutsexp: EK Ks 14 november 2012 att i övrigt lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Per Gruvberger enligt följande: Att ekonomiska målet Balanskravet gäller för 2013 ersätts med Resultat före avsättning till social fond ska vara minst 1,5 % av skatter och generella statsbidrag. Att inrätta en social investeringsfond vars syfte är att finansiera insatser som motverkar arbetslöshet och beroende av försörjningsstöd, främst bland ungdomar Att minska socialnämndens ram, motsvarande den föreslagna ökningen för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser, med tkr. Att till den sociala investeringsfonden tillskjuta tkr. Att uppdra till kommunchefen att tillsätta en förvaltningsövergripande grupp som tar fram åtgärder och arbetsmetoder för att motverka arbetslöshet och beroende av försörjningsstöd, främst bland ungdomar, åtgärder som kan finansieras via den sociala fonden. I uppdraget ingår att söka samarbete med andra aktörer och finansiärer för att växla upp de anslagna medlen. Att bemyndiga kommunstyrelsen att anslå medel ur sociala investeringsfonden. Att öka barn- och utbildningsnämndens ram med tkr att fördelas mellan verksamheterna av nämnden. Att utöka kommunstyrelsens ram med 150 tkr till kommunstyrelsens tillgängliga medel.

6 Kommunstyrelsen 14 november Ks 14 november 2012 Att i förslag till prioriteringar utgår Renovering/ombyggnad av kommunhuset, Filipstad plan 2 och 3. Att i förslag till prioriterade områden tillföra Start av ungdomsråd. Arbetet påbörjat av kommunfullmäktiges presidium genom dialog med skolornas elevråd. Ulf Söhrman instämmer i Per Gruvbergers yrkanden. Michael Helmersson yrkar att målsättningen vid fastställandet av budgetramar för 2014 ska vara att ett överskott motsvarande 1,5 % av skatteintänkter och statsbidrag uppkommer. Ulf Söhrman yrkar att en delning av socialnämnden utreds enligt följande: Att bilda en äldreomsorgsnämnd och att bilda en socialen övrigt - nämnd samt att i utredningen belysa sociala frågor om barn och om dessa kan hanteras inom en nämnd. Utredningen ska vara klar till budgeten Per Gruvberger yrkar avslag på Ulf Söhrmans förslag. Därtill yrkar Ulf Söhrman att framtida investeringsbehov inom kommunens VA-system utreds. Per Gruvberger yrkar avslag på Ulf Söhrmans förslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande först propositioner om bifall eller avslag till de delar av Ekonomisk plan där tilläggs- eller ändringsyrkanden ej framställts. Planen förklaras antagen i dessa delar. Därefter framställs propositioner om bifall eller avslag enligt följande: Per Gruvbergers förslag avseende balanskrav för 2013, inrättande av social investeringsfond inklusive tillsättande av arbetsgrupp, ökning av barn- och utbildningsnämndens ram, ökning av kommunstyrelsens ram samt förändringar avseende prioriterade områden. Förslagen förklaras antagna. Michael Helmerssons förslag om överskott vid fastställande av budgetramar för Förslaget förklaras antaget.

7 Kommunstyrelsen 14 november Ks 14 november 2012 Ulf Söhrmans förslag ang. delning av socialnämnden mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Sedan ordförande förklarat Söhrmans förslag ej antaget begärs votering vilken verkställes enligt följande justerade voteringsproposition. Den som röstar bifall till Ulf Söhrmans förslag röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunstyrelsen beslutat avslå Ulf Söhrmans förslag. Vid härefter företaget upprop röstar Ulf Söhrman, Christer Olsson, Peter Johansson och Michael Helmersson för Ja-propositionen. Torbjörn Parling, Marina Isaksson, Olle Engström, Sune Frisk, Urban Granfelt, Helene Larsson-Saikoff och Per Gruvberger för Nejpropositionen. Kommunstyrelsen har sålunda med 7 röster mot 4 beslutat avslå Ulf Söhrmans förslag. Ulf Söhrman, Christer Olsson, Peter Johansson och Michael Helmersson reserverar sig mot beslutet. Ulf Söhrmans förslag ang. framtida investeringsbehov inom VA mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Sedan ordförande förklarat Söhrmans förslag ej antaget begärs votering vilken verkställes enligt följande voteringsproposition. Den som röstar bifall till Ulf Söhrmans förslag röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunstyrelsen beslutat avslå Ulf Söhrmans förslag. Vid härefter företaget upprop röstar Ulf Söhrman, Christer Olsson, Peter Johansson och Michael Helmersson för Ja-propositionen. Torbjörn Parling, Marina Isaksson, Olle Engström, Sune Frisk, Urban Granfelt, Helene Larsson-Saikoff och Per Gruvberger för Nejpropositionen. Kommunstyrelsen har sålunda med 7 röster mot 4 beslutat avslå Ulf Söhrmans förslag. Ulf Söhrman, Christer Olsson, Peter Johansson och Michael Helmersson reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för efter ovan angivna justeringar att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna

8 Kommunstyrelsen 14 november Ks 14 november 2012 att de ekonomiska ramarna för år 2014 fastställs senast juni månad år 2013 varvid målsättningen ska vara att budgetramarna innebär ett överskott på 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag att investeringar för år 2013 härmed antagits om tkr i enlighet med ovanstående beslut. Investeringar för efterföljande år kommer behandlas i senare beslut att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga tkr att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga tkr att för fyllande av kommunens medelsbehov 2013 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22kr/skattekrona att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån om högst tkr i 2013 års budget att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2012 från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2013 upptagna medel att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras samt att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om tilläggsbudget år 2013 för pågående projekt. Ulf Söhrman, Christer Olsson, Peter Johansson och Michael Helmersson reserverar sig mot beslutet i de delar där de yrkanden som framställts av Söhrman ej vunnit bifall.

9 Kommunstyrelsen 14 november Ks 112 Dnr 2012/214 Beslutsexp: KC Redovisning av utredningsuppdrag - Kriterier Nytänkare Kommunfullmäktige beslutade 14 juni att uppdra åt kommunchefen att ta fram kriterier för att kommunfullmäktige 2 gånger per år kan utse nytänkare i kommunal verksamhet. Kommunens förvaltningschefsgrupp har diskuterat frågan och överlämnar följande förslag daterat : Förvaltningschefsgruppen utgångspunkt för fastställande av kriterier utgår från att själva förslaget med nytänkare är att skapa ökat intresse och engagemang bland kommunens medarbetare för det kommunala uppdraget samt syfta till att få fram förbättringsidéer. Kriterier: 1. Med nytänkare avses förslag eller idé som är till nytta och gagn för kommunens verksamhet och våra kommunmedborgare. 2. Samtliga anställda i kommunens och dess bolag har möjlighet att lämna förslag. 3. Inlämnade förslag bereds av förvaltningschefsgruppen som prövar lämpligheten i förslagen. 4. Förslag som bedöms som lämpliga överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Godkända förslag redovisas till Kommunfullmäktige. 5. Samtliga lämpliga förslag belönas med 200 kronor. 6. Godkända förslag belönas med ett belopp mellan 200 kronor till 2000 kronor utifrån förslagets nytta och gagn. 7. Belöningen utbetalas i form av presentkort på köpmannaföreningen. 8. Utdelning Nytänkare sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i juni resp. december månads möte. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till kommunchefen för kompletterande bearbetning varvid det nya förslaget redovisas i februari 2013.

10 Kommunstyrelsen 14 november Ks 113 Dnr 2012/213 Redovisning av utredningsuppdrag - Rutiner och arbetsformer för tjänster från Teknik och Service Kommunfullmäktige beslutade 14 juni att uppdra åt kommunchefen att redovisa rutiner och arbetsformer för servicenivå, prioriteringar och kommunikationsvägar när det gäller tjänster från teknik och service till verksamheterna inom andra förvaltningar. I skrivelse meddelar kommunchefen Claes Hultgren att Teknikutskottet genom Teknik och Serviceförvaltningen tillhandahåller intern service genom framförallt fastighet-, kost- och städverksamhet till övriga förvaltningar inom kommunen. Då kommunen eftersträvar att inte fakturera serviceåtgärder internt skall interna samråd ske för att säkra kostnad och kvalité och samråda om prioriteringar, åtgärder och kostnader. Under ett antal år har sådana samråd skett på ett bra sätt mellan Barn och utbildningsförvaltningen och Teknik och Service avseende vissa internservicefrågor. Efter samråd och diskussioner föreslår förvaltningschefsgruppen: 1. Utöka dessa samråd till att omfatta minst 2 möten per år med Barn och utbildningsförvaltningen och minst 2 möten per år med Socialförvaltningen om servicefrågor inom fastighets-, kost och städverksamhet samt övriga förekommande servicefrågor förvaltningarna emellan. 2. Ett av mötena ska ske i samband med budgetarbetet. 3. Möten skall hållas för att stämma av förekommande frågor inom verksamheterna avseende intern service. 4. Vid oklarheter eller vid åsiktskillnad lyfts frågan till förvaltningschefsgruppen. 5. Frågor av större principiell karaktär eller frågor av ekonomisk natur såsom större lokal eller verksamhetsförändringar mm skall lyftas vidare via nämnder och utskott till kommunstyrelsen för avgörande. Ekonomiska kalkylen ska innefatta samtliga kostnader för berörd förvaltning samt övriga interna kostnader. 6. Tekniska chefen ansvarar för att arbetsgrupper bildas och arbetar enligt ovanstående.

11 Kommunstyrelsen 14 november Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla kommunchefens förslag beträffande rutiner och arbetsformer för tjänster från teknik och service.

12 Kommunstyrelsen 14 november Ks 114 Dnr 2012/212 Sammanträdesdagar 2013 Kommunfullmäktige: 7/2, 14/3, 11/4, 16/5, 13/6, 12/9, 17/10, 14/11 (budget), 12/12 Sammanträdestid: torsdagar kl Kommunstyrelsen: 23/1, 27/2, 27/3, 30/4 (kl ), 29/5, 28/8, 24/9 (tis), 30/10 (budget), 25/11 (mån), 18/12 Sammanträdestid: onsdagar kl Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens teknikutskott: 11/2 (även bokslutsberedning), 11/3 15/4, 13/5, 17/6, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12 Sammanträdestid: Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder måndagar kl och kommunstyrelsens teknikutskott sammanträder måndagar kl Kultur- och föreningsutskottet: 14/2, 14/3, 18/4, 16/5, 12/9, 17/10, 12/12 Sammanträdestid: Kl Budgetberedning: 18/3, 8/4, 6/5, 16/9, 7/10 Sammanträdestid: Kl Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott, kultur- och föreningsutskott och kommunstyrelsen enligt ovan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige enligt ovan.

13 Kommunstyrelsen 14 november Kommunstyrelsens teknikutskott 5 november Ks 115 Tu 48 Dnr 206/2012 Förslag till renhållningstaxa 2013 Under 2013 ska matavfallsinsamling succesivt införas i kommunen vilket innebär ökade kostnader för renhållning. Därav förslås ny renhållningstaxa att gälla från och med , bilaga 1. Inga ändringar av texten har gjorts utom de tillägg som visas nedan. I bilaga 2 visas nu gällande taxa, tidigare taxa samt föreslagen taxa. Taxeförändringen innebär en höjning från och med för samtliga abonnenter. Matavfallsinsamling införs områdesvis i kommunen. De abonnenter som väljer sortering ligger då kvar på taxan från och övriga får en taxehöjning med 30 procent. Abonnent med godkänd varmkompost likställs med abonnent med matavfallsinsamling och den lägre taxan behålls. Renhållningstaxan är uppdelad i grundavgift och hämtnings- /behandlingsavgift och det är den sist nämnda som höjs. Dagens 140 liters och 190 liters kärl kommer med matavfallsinsamling motsvara kärl Kostnaden för alla övriga tjänster, utom latrinhämtning, har varit desamma sedan 2008 och räknas nu upp med 5 procent. Ändringar i dokumentet Renhållningstaxa I texten till taxan föreslås följande tillägg: Befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall Befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall vid bostad, fritidshus eller vid verksamhet kan efter skriftlig ansökan medges fastighetsägare för en period av som längst två år. Befrielse bedöms ytterst restriktivt och fastighetsägaren skall kunna påvisa att även slutligt omhändertagande av avfall som uppstår kan ske. Det är ej tillåtet att själv transportera sitt hushållsavfall till annan fastighet eller annan plats. Ansökan skall lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. Den som har befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall befrias från hämtnings- /behandlingsavgiften men ej från grundavgiften. Avgift för ansökan erläggs till Miljö- och byggnadsförvaltningen. 9. Förändring av renhållningstaxan Förändring av renhållningstaxan enligt renhållningsindex får beslutas av tekniska utskottet en gång per år.

14 Kommunstyrelsen 14 november Kommunstyrelsens teknikutskott 5 november Förslag till beslut Teknik och Service föreslår Tekniska utskottet att godkänna föreslagen renhållningstaxa att gälla från och med Teknikutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förvaltningens förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Ks Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att enligt teknikutskottets förslag godkänna föreslaget till renhållningstaxa att gälla från och med

15 Kommunstyrelsen 14 november Kommunstyrelsens teknikutskott 5 november Ks 116 Tu 47 Dnr 201/2012 Betalningssystem för verksamheter som lämnar avfall på Långskogen Långskogens verksamhet finansieras via grundavgiften som alla abonnenter betalar. Grundavgiften för verksamheter är lägre än för villor eftersom verksamheter förväntas ha egna system för sitt verksamhetsavfall och ej nyttja Långskogens återvinningscentral (ÅVC). Dock kan mindre företag ha svårt att hålla med egna containrar och insamlingsentreprenörer. Förvaltningen föreslår därav ett system med företagsbiljetter som möjliggör för verksamheter att lämna små mängder sorterat verksamhetsavfall på ÅVC:n. Förslaget innebär att företagsbiljetter lämnas ut som ett biljetthäfte på Långskogen och sedan faktureras av kundservice via kundnummer. Förslag till kostnad är en biljett á 250 kr för verksamhetsbil i storleksordning liten lastbil, pickup, personbil med släpkärra. Biljettsystemet införs i renhållningstaxan som börjar gälla Förslag till beslut Teknik och Service föreslår Tekniska utskottet att godkänna föreslaget ovan och införa ett system med företagsbiljetter på Långskogen. Teknikutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förvaltningens förslag. Ks Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna av teknikutskottet föreslaget system med företagsbiljetter för verksamheter avseende avlämning av avfall gällande från och med

16 Kommunstyrelsen 14 november Kommunfullmäktige 31 oktober Ks 117 Kf 93 Dnr 2012/194 Motion ang. aktiviteter för våra små I motion inkommen till kommunkansliet 17 oktober 2012 anför Linda Knutsen (M) följande: En hälsosam livsstil för ALLA invånare är för mig som förtroendevald mycket viktigt och något som vi alla bör sträva efter och vart är det då klokt att börja? Kanske från början med våra små barn och att de ges möjlighet att växa upp i hälsosamma miljöer och bli friska och hälsosamma individer. En bra början är tidiga aktiviteter på fritiden. -Vad har Filipstads kommun för utbud av aktiviteter och föreningar för våra allra minsta invånare? Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag ; att Kultur- och föreningsutskottet gör en sammanställning av vilket utbud av hälsobefrämjande aktiviteter som finns för små barn i Filipstads kommun. Sammanställningen görs till en information som ev. kan läggas ut på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kultursekreteraren att sammanställa utbudet enligt motionärens förslag att därmed anse motionen bifallen.

17 Kommunstyrelsen 14 november Kommunfullmäktige 31 oktober Beslutsexp: ToS Ks 118 Kf 91 Dnr 2012/192 Motion ang. belysning vid gamla lasarettet I motion inkommen till kommunkansliet 17 oktober 2012 anför Linda Knutsen (M) följande: Nu är höstmörkret här och på vissa ställen blir det mörkare än på andra, nämligen vid gamla lasarettet. Här rör sig vårdpersonal, förskolepersonal, föräldrar med barn, motionärer, m.fl. och detta i totalt beckmörker runt hela området med alla risker som det kan innebära. Jag yrkar därför Att Teknikutskottet får i uppdrag att se över och snarast möjligt åtgärda föreliggande belysningsproblematik. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till Teknik och Service.

18 Kommunstyrelsen 14 november Kommunfullmäktige 31 oktober Ks 119 Kf 92 Dnr 2012/2193 Motion ang. upplyst motionsrunda I motion inkommen till kommunkansliet 17 oktober 2012 anför Linda Knutsen (M) följande: Filipstads kommun profilerar sig som en hälsokommun och för att vi ska kunna leva upp till denna profil måste vi med alla till buds stående medel se till att våra kommuninvånare ges möjlighet att vara hälsosamma individer. Kommunens utan tvekan populäraste motionsrunda är Storbrorondan. Under höst och vintertid får sträckan tyvärr inte lika många motionärer eftersom det då råder totalt beckmörker från Munkeberg och ut till korsningen vid Pekås, vilket gör motion och promenader utefter dessa vägar mycket osäkra. Om Filipstads kommun ska profilera sig som en hälsokommun bör Storbrorundan snarast möjligt förses med gatubelysning i sin helhet. Jag föreslår därför; att Teknikutskottet får i uppdrag att utreda möjligheten att förse Storbrorondan i sin helhet med gatubelysning. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till Teknik och Service. Beslutsexp: ToS

19 Kommunstyrelsen 14 november Ks 120 Dnr 2012/01 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 9 oktober-6 november Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

20 Kommunstyrelsen 14 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november Ks 121 Au 64 Dnr 2012/74 Budgetuppföljning oktober 2012 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för oktober månad 2012 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Kommunchef Claes Hultgren redogör för aktuell situation. Uppföljningen visar ett negativt resultat med 440 tkr. Detta kan dock rimligen balanseras något då kommunstyrelsens tillgängliga medel inte bedöms förbrukas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidera den ekonomiska uppföljningen till att visa 300 tkr bättre resultat men bakgrund av att kommunstyrelsens tillgängliga medel beräknas att inte förbrukas och med detta överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per oktober månad för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och övriga nämnders verksamhetsområden. Sammanställningen kommenterar kortfattat de olika verksamheternas utfall och redovisar ett prognostiserat resultat före extraordinära poster på tkr för år En resultatförsämring med tkr jämfört med föregående månad. I samband med september månads budgetuppföljning beviljades socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med tkr resp tkr. Oktober månads uppföljning redovisar barn- och utbildningsnämnden ett prognostiserat underskott med tkr och socialnämnden ett motsvarande underskott med tkr.

21 Kommunstyrelsen 14 november Vid nämndernas behandling av budgetuppföljningen har beslut tagits i syfte att möta redovisade underskott. Beslutade åtgärder inom barn- och utbildningsnämnden avser inköpsbegränsning medan socialnämnden beslutat att analysera processen inom barn och unga samt försörjningsstöd. Kommunstyrelsen beslutar att med redovisade åtgärder lägga budgetuppföljningen till handlingarna. Beslutsexp: EK SOC BUN

22 Kommunstyrelsen 14 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november Beslutsexp: Kanslichef KC Ks 122 Au 65 Dnr 2012/208 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Kommunchef Claes Hultgren och kanslichef Catrin Marsell presenterar förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter redaktionella ändringar anta förslaget till Verksamhetsplan Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

23 Kommunstyrelsen 14 november Ks 123 Dnr 2012/167, 172 Ferlin- folkrörelse- föreningsstipendiet och jubileumsstipendiet Nomineringarna till Ferlin-, folkrörelse- och föreningsstipendierna för år 2012 uppgår till 23 st och antalet ansökningar och nomineringar till jubileumfonden till 11 st. Kultur- och föreningsutskottet har vid sammanträdet 10 oktober 2012 behandlat de inkomna ansökningarna och nomineringarna. Utskottet beslutade uppdra till ordförande att vid kommunstyrelsens kommande sammanträde redovisa förslaget till utdelning. Kultur- och föreningsutskottets ordförande Torbjörn Parling presenterar utskottets förslag till stipendiater. Ferlin stipendiet: Rolf Carlsson Föreningsstipendiet: Hans Bergkvist Folkrörelsestipendiet: Per Lundberg Jubileumsstipendiet: Hanna Ollikainen Amanda Persson, Linus Haraldsson, Pierre Strand, Alex Aronsson, Anton Svanlind Kommunstyrelsen beslutar Beslutsexp: KFU för handläggning att bifalla kultur- och föreningsutskottets förslag.

24 Kommunstyrelsen 14 november Ks 124 Dnr 2012/166 Revisionsrapport över delårsbokslut Det framgår av revisorernas skrivelse 19 september 2012 att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 i kommunallagen ska behandlas på fullmäktige, är förenlig med de mål som har beslutats. Revisorernas bedömning har tidigare överlämnats till kommunfullmäktige för behandling. Ekonomienheten konstaterar i skrivelse 21 september 2012 att revisorerna, utifrån den granskning de gjort, att kommunens delårsrapport uppfyller i allt väsentligt de innehållsmässiga kraven enligt såväl lag som god sed och att den också bör ge en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Rapporten visar på några förbättringsområden, vilka ekonomienheten tagit till sig från granskningsresultatet. Ekonomienhetens målsättning är att kontinuerligt fortsätta förbättringsprocessen gällande delårsboksluten. Förslag till beslut att ekonomienhetens skrivelse utgör svar till revisorerna. Beslutsexp: Rev. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomienhetens skrivelse utgör svar till revisorerna.

25 Kommunstyrelsen 14 november Ks 125 Dnr 2012/216 Information/rapport kommunens bolag VD vid Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB, Christer Fallgren och VD vid Filipstads Stadshus AB, Skogstorpa fastigheter AB, Vårgårda fastigheter AB och Novelty AB, Claes Hultgren ger vid sammanträdet en redovisning av verksamheten vid respektive bolag. Därtill ger Claes Hultgren motsvarande redovisning för kommunens delägda bolag Filipstads Värme AB. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

26 Kommunstyrelsen 14 november Ks 126 Delgivningar 1. Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt kompetensplattform Värmland Protokollsutdrag Region Värmland 2. Tackbrev Kungahuset 3. Projekt Kompetensplattform Värmland Kommunstyrelsen beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

27 Kommunstyrelsen 14 november Ks 127 Anmälningsärenden 1. Protokoll Kultur/föreningsutskottet Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 29 november (26) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 29 november (26) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering kl Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 29 november 1 (26) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.50 Ajournering kl. 20.08-20.29. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin

Läs mer

Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Benny Ahremark-Persson

Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Benny Ahremark-Persson Kommunstyrelsen 22 januari 2014 1(10 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.05 Ajournering kl. 14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 5 oktober (3)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 5 oktober (3) PFILIPSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 5 oktober 2015 1 (3) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.30 Ajournering kl. 10.28-10.47, 12.00-12.05 Beslutande: Observatörer:

Läs mer

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S)

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S) Kommunstyrelsen 16 december 2015 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering kl. 13.32-13.34, 14.45-15.10, 16.25-16.43 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 december (6) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 december (6) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering Kommunfullmäktige 14 december 2017 1 (6) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-19.04 Ajournering 18.52-19.02 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Britt-Marie Wall (S), Henric Forsberg (S), Ulf Söhrman (M) Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 2017

Britt-Marie Wall (S), Henric Forsberg (S), Ulf Söhrman (M) Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 2017 Kommunstyrelsen 29 november 2017 1 (17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.36 Ajournering kl. 14.37-15.00, 16.00-16.25 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S), ordförande Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november (11) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november (11) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2016 1 (11) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-10.40 Ajournering 9.50-10.07 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 1 juni (5)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 1 juni (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 1 juni 2017 1 (5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 9.00 11.57 Ajournering kl:10.07-10.25, 11.35-11.45 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordf Torbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni 2017 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 10.40-11.45 Ajournering Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders Nilsson (V) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Britt-Marie Wall (S), Ulf Söhrman (M) Henrik Forsberg (S), Bengt Sjöberg (KD) Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 7 februari

Britt-Marie Wall (S), Ulf Söhrman (M) Henrik Forsberg (S), Bengt Sjöberg (KD) Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 7 februari Kommunstyrelsen 25 januari 2017 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.28 Ajournering kl. 14.30-14.50, 15.10-15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S) ordförande Torbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars (6)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars 2016 1 (6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-10.57 Ajournering 09.46-10.02 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Britt-Marie Wall (S), Henrik Forsberg (S), Filip Dahlöv (M) Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 11-21

Britt-Marie Wall (S), Henrik Forsberg (S), Filip Dahlöv (M) Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 11-21 Kommunstyrelsen 22 februari 2017 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.15-14.50 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S) ordförande Torbjörn Parling

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum: 29 september 2017 Datum för anslagets nedtagande: 23oktober

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum: 29 september 2017 Datum för anslagets nedtagande: 23oktober Kommunstyrelsen 20 september 2017 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.06 Ajournering kl. 14.50-15.05, 15.40-16.01 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S), ordförande Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S)

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S) Kommunstyrelsen 16 december 2015 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering kl. 13.32-, 13-34, 14.45-15.10, 16.25-16-43 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november 2016 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Patrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 16 oktober (15) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 16 oktober (15) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering kl Kommunfullmäktige 16 oktober 2014 1 (15) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 19.51 Ajournering kl.19.04-19.25 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2017 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-11.00 Ajournering 09.50-10.00 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) ej 78

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 3 oktober (5)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 3 oktober (5) föreningsutskott 3 oktober 2017 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-15.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Christel Iversen (V) Christer Olsson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 16 mars (10) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 16 mars (10) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Kommunfullmäktige 16 mars 2017 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.31 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 februari (6) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 februari (6) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 februari 2017 1 (6) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 08.00-12.00 Ajournering 09.10-09.25, 11.05-11.15 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 6 november (12) Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 6 november (12) Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering Kommunstyrelsens teknikutskott 6 november 2017 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-15.25 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S)

Läs mer

Utses att justera: Britt-Marie Wall och Ulla Olsson med Torbjörn Parling och Ulf Söhrman som ersättare.

Utses att justera: Britt-Marie Wall och Ulla Olsson med Torbjörn Parling och Ulf Söhrman som ersättare. Kommunfullmäktige 16 december 2015 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 17.15 18.36 Ajournering kl.17.20-17.45, 18.12-18.15 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum: 7 maj 2018 Datum för anslagets nedtagande: 29 maj 2018

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum: 7 maj 2018 Datum för anslagets nedtagande: 29 maj 2018 Kommunstyrelsen 25 april 2018 1 (13 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.58 Ajournering kl. 14.23-14.50 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S), ordförande Christer Olsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober (10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober (10) Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2015 1 (10) Plats och tid: Älvkullens äldreboende kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Christer Olsson Sebastian Nilsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10. 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Urban Granfeldt Ersättare: Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 december (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 december (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl Kommunfullmäktige 15 december 2016 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-19.12 Ajournering kl. 18.40-18.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Britt-Marie Wall (S), Henrik Forsberg (S), Bengt Sjöberg (KD)

Britt-Marie Wall (S), Henrik Forsberg (S), Bengt Sjöberg (KD) Kommunstyrelsen 21 december 2016 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 15.25-15.40 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S) ordförande Torbjörn Parling

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsen

Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 23 mars 2016 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.20 Ajournering kl. 14.50-15.15, 16.00-16.15 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson (M) Torbjörn

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsen kl Kommunfullmäktigeärenden

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsen kl Kommunfullmäktigeärenden Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2018-11-22 Bröderna Ericssonrummet den 28 november 2018 kl. 13.30 Kommunfullmäktigeärenden 1. Svar på motion om kommunal borgen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2012 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-13.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 december (6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 december (6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 8 december 2014 1 (6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.40 Beslutande: Urban Granfelt, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Marina Isaksson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Socialnämnden (12)

Socialnämnden (12) Socialnämnden 2017-05-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 13:15-15:45 Ajournering kl.14:30-15:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Jomark Polintan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 25 oktober (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 25 oktober (11) föreningsutskott 25 oktober 2017 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.05 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Åsa Hååkman Felth (S) Christer Olsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 april (11)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 april (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 april 2018 1 (11) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.37 Ajournering kl. 10.05-10.17 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 25 november 2013 1(19) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.25 Ajournering kl. 15.05-15.15, 16.04-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:30 Ajournering kl. 11:35-11:50 Anders Nilsson, ordförande

Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:30 Ajournering kl. 11:35-11:50 Anders Nilsson, ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2016-09-12 kl. 9:00-12:30 Ajournering kl. 11:35-11:50 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 16 november (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 16 november (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering Kommunfullmäktige 16 november 2017 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.00 Ajournering 19.46-20.15 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Henric Forsberg, Britt-Marie Wall från 13.15, Linda Malm till 13.40, Christel Iversen, Bengt Sjöberg

Henric Forsberg, Britt-Marie Wall från 13.15, Linda Malm till 13.40, Christel Iversen, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 28 oktober 2015 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.00-13.50 Ajournering kl. 12.30-13.15 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordförande Christer Olsson Torbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 20 oktober (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 20 oktober (9) föreningsutskott 20 oktober 2016 1 (9) Plats och tid: Fagerkvistrummet kl. 09.01-10.11 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Christel Iversen (V) Christer Olsson (M) Övriga deltagande: Anders Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2014 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina Isaksson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (13)

Barn- och utbildningsnämnden (13) Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-07 1(13) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.30 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari (13)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2015 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-12.02 Ajournering kl. 10.26-10.42 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 maj (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 maj (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 9 maj 2016 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.26-14.45 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 7 februari (12) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 7 februari (12) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 7 februari 2013 1 (12) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.07. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 12 juni (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 12 juni (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Kommunstyrelsen 12 juni 2017 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.30-10.34 Ajournering kl.9.40-10.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S), ordförande Christer Olsson (M) Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 4 december (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 4 december (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 4 december 2017 1 (8) Plats och tid: Brandstationen kl.13.30-14.35 Ajournering Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Torbjörn Parling (S) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 5 februari (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 5 februari (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 5 februari 2016 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.35-16.05 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Jomark

Läs mer

Jomark Polintan, Robert Spector, Stephanie Treviranus, Marcos Ciscar. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 23-

Jomark Polintan, Robert Spector, Stephanie Treviranus, Marcos Ciscar. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 23- Kommunstyrelsen 25 februari 2015 1() Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.56 Ajournering kl. 15.08-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 december (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 december (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.05 Ajournering kl. 18.51-19.01. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 maj (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 maj (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 11 maj 2015 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Urban Granfeldt, ordf Marina Isaksson, 25 Sebastian Nilsson Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 2 december (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 2 december (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 2 december 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.20 Ajournering 15.25-15.40 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 oktober ) Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 oktober ) Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 9 oktober 2017 1 11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-15.05 Ajournering Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Jomark Polintan

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) 2015-12-22 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-22 kl. 9:00-10:10 Ajournering kl. 9:05-9:20, 9:45-9:50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 23 maj (22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 23 maj (22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Kommunstyrelsen 23 maj 2018 1 (22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.45 Ajournering kl. 15.00-15.33 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S), ordförande Christer Olsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari (14)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari (14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2016 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-13.35 Ajournering kl.10.15-10.30, 12.55-13.15 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträde den 8 oktober 2018 kl Kommunfullmäktigeärende

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträde den 8 oktober 2018 kl Kommunfullmäktigeärende KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2018-10-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för Bröderna Ericssonrummet Sammanträde den 8 oktober 2018 kl. 09.00 Justerare: Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.53 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Christer

Läs mer

Britt-Marie Wall (S), Henric Forsberg (S), Bengt Sjöberg (KD) Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 70-78

Britt-Marie Wall (S), Henric Forsberg (S), Bengt Sjöberg (KD) Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 70-78 Kommunstyrelsen 23 augusti 2017 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.45 Ajournering kl. 14.10-14.40 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S), ordförande Christer Olsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson Kommunstyrelsen 27 juni 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering mellan 15.05-15.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Solveig

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 november (26) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 november (26) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering kl Kommunfullmäktige 13 november 2014 1 (26) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.56 Ajournering kl.20.00-20.25 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Olle

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 8 mars 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-14.25. Helene Larsson Saikoff, Bengt Sjöberg,Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 8 mars 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-14.25. Helene Larsson Saikoff, Bengt Sjöberg,Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 8 mars 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Philip Botström (s) Patrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 20 september (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 20 september (9) föreningsutskott 20 september 2016 1 (9) Plats och tid: Fagerkvistrummet kl. 09.20-11.00 Ajournering kl. 09.31-10.03 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Åsa Hååkman Felth (S) Christer Olsson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Socialnämnden Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl: 9:00-11:45 Ajournering kl: 10:10-10:33

Socialnämnden Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl: 9:00-11:45 Ajournering kl: 10:10-10:33 Socialnämnden 2018-05-16 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 180516 kl: 9:00-11:45 Ajournering kl: 10:10-10:33 Beslutande Anders Nilsson (V) Christer Olsson (M) Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 november (14)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 november (14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 november 2015 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.17 Ajournering kl. 10.22-10.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordförande Torbjörn Parling

Läs mer

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdagen den 18 oktober 2018 kl

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdagen den 18 oktober 2018 kl Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 18.15 Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund som pågår under ca 30 minuter.

Läs mer