MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4. MITTElLUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4. MITTElLUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT"

Transkript

1 MEDDELANDEN FRÅN STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET MITTELUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1908

2 INNEHÅLLSFÖR TECKNING. INHALT. ALEX. MAASS: Frömängden vid rutsådd af ta- och granfrö. Sid. r und Fichtenpattensaaten erforderiche Samen Die zu Kiefernmenge. GUNNAR ANDERSSON och HENRIK HESSELMAN: Vegeta" tion och fora i Hamra kronopark. Ett bidrag ti kännedomen om den svenska urskogen och dess omvanding 35 Vegetation und Fora im Staatsforst»Hamra kronopark». Ein Beitrag zur Kenntnis des schwedischen Urwads und seiner Umwandung. ALEX. MAASS: Tigången på ta- och grankott i Sverige hösten Ertrag an Kiefern- und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste Pagineringen inom parentes hänvisar ti motsvarande sidor i Skogsv~rdsförenigens Tidskrift ärg. I907, där första och sista uppsatsen varit intagna i tidskriftens amänna de, men den meersta endast i fackuppagan.

3 MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT I03 Tigången på ta= och grankott i Sverige hösten I ikhet med h vad som skett åren I 905 och I go6 äro äfven de för innevarande år ti kung. domänstyresen inkomna rapporterna från rikets kronojägare sammanstäda å efterföjande kartor, som tinärmesevis ange, hvika utsikter finnas för den kommande kottskörden. En bick på kartorna visar: Att ingen tigång på grankott förefinnes i södra Sverige, samt ingen eer ringa i meersta dearna af andet. För Norrand utvisar kustandet mindre god tigång samt inandet ringa, med undantag för Jämtand, hvarifrån rapporteras, att tigången på grankott detta år är god eer rikig. Utsikterna för en bättre skörd af grankott inom vissa dear af andet minskas dock i väsentig grad, därigenom att grankotten angifves vara synnerigen»maskstungen.» Att tigången på 2-årig takott är ringa öfver hea andet med smärre undantag, där tigång en kan sägas vara mindre god. Att tigången på I-åriga kottämnen hos taen i hufvudsak är ringa i södra och meersta Sverige samt mindre god i Norrand. Enigt meddeanden från skida hå inom södra Sverige har den iakttagesen därstädes gjorts, att ehuru taen i år bommat rikigt, tigången på kottämnen på hösten varit ringa, i det att kottämnena affait. Å kartorna är tigången på kott angifven i föjande grader, hvika enigt de för kronojägarnas rapporter gäande föreskrifter betecknas på föj ande sätt: ingen, då kottar icke förekomma; ringa, då kottar endast sparsamt förekornrna på enstaka, fristående träd; mindre god, då kottar amänt förekomma på fristående träd och i beståndens ytterkanter; god, då kottar förekornrna såvä å fristående träd som inom de medeåders och ädre bestånden; rikig, då kottar förekomrna rikigt på fertaet träd inom de medeåders och ädre bestånden. Aex. Maass. A1eddrt. fr'.,)~fatens skog sjörsöksansfat 1907, 8

4 I 04 TILLGÅNGEN PÅ TALL- OCH GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN I 907. Tigången på grankott i Sverige bösten (Ertrag an Fichtenzapfen in Schweden im Herbste I 907.) r. ~aiaa.; 2. 1 ornea. 3 Tärendö. 4 Jukkasjärvi. 5 Ge:ivare. 6. Råneträsks. 7 Ängeså. I-f. Varris~. 15. Arjepuogs. r6. ~amesjaurs. 17. Ofre Byske. r8. Arvidsjaurs. Distrikt och revir. Lueå distrikt. q.. Degerfors. 25. N arra Lycksee. 26, ~ödra Lycksee. 27. Asee. 28. Sorsee. 8. Kaix. g. Råneft. ro. Bodens. II, Storbackens. 12. Päräfvens. 13. J okkmokks. Skeeftei distrikt. 9 Äfspy. 20. P1tea. 21. Jörns. 22. Norsjö. 23. Burträr.ks. Umeå distrikt. 29. Stensee. 30. VVihemina. 31. Fredrika. 32. Bjurhoms. 33. Anundsjö. 11-feersta Norrands distn"j.:t. 34 T&sjö. 38. ~orra Jämtands. 35 Junsee. 39 Ostra Jiimtands. 36. Hernösands. 40. VästraJämtands. 37 Medepads. 4r. Härjeidaens. 42. N. Häsingands. 43 V. Häsingands. 44 Gästrikands. 45 J{opparbergs. 46. Osterda.ar.'eS. Gä.fe-Daa distrikt. 47 Särna. 48. Transtrand.s. 49 Västerdaarnes. so. Kotens. Be-rgsaKsdistri.:tet. 5 Ädas. 57 Köpings. 52. Arvika. 58. Västerås. 53 Karstads. 59 Enköpings. 54 Askersunds. 6o. Norra Rosao-s, 55 Örebro. 0 6r. Örbybus. 56. Grönbo. Östra distriktet. 62, Stockboms. 66. Finspångs. 63. Gripshoms. 67. Kinda. 64. Nyköpings. 68. Gottands. 6s. Ombergs. Västra distriktet. 6g. Granviks. 70. Tivedens. 71. Vartofta. 72. Kinne. 73 sättbygds. 79 Tjusts. So. Kamar. 81. Öands. 82. Eksjö. 74 Dasands. 75 Hunnebergs 76. Marks. 77 Svä1torna3 78. Bohus. Småands distrikt. 83. Jönköping-s. 84. Västbo. 85. Sunnerbo. 86. Värends. Södra distriktet. 87. Bekinge-Åhus. Sg. Engehoms. 28. Mamöhus. go. Haands \ >,x x \ t., x'""~--' \.,.. /... '.:o'-_-1', S7caa. 1: IJistn(P'ii:n! --(Forstmspediunsgre=J!(e'f"r!Jrins ---treviergra=)

5 TILLGÅNG_EN PÅ TALL7. OCH GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN I 007. I 05 Tiigången på 2-årig takott i Sverige hösten (Ertrag an zjährigen Kiefernzapfen in Schwcden im Herbste 1907.) r. Paiaa. 2. Torneå. 3 Tärendö. 4 Jukkasjärvi. 5 Geivare. 6. Råneträsks. 7 Änges~. 14. Varriså. rs. Arjepuogs. 16. :MamPsjaurs. '7 Öfre Byske. r8. Arvidsjaurs. Distrikt och revir. Lue/ dstrikt. 8. K~ix~ g. Ranea. ro. Bodens. Jr. Storbackens, 12. Päräfvf'ns. 13. J okkmokks. Skeefte distrikt. rg. Ä!fsby. 20, Piteit. 01. Jörns. 22. Norsiö. 23. Burträsks. Ume& distrikt. 24. Degerfors. 29. Stensee. 25. Norra Lycksee. 30. Wi!hemina. 26. ~ödra Lycksee. 3' "Fredrika. 27. Asee. 32. Bjurboms. 28. Sorsee. 33 Anundsjö. Meersta Norrands distrikt. 34 nsjö. J8. ~orra Jämtancs. 35 Junsee. 39 Ostra Jämtands. 36. Hernösands. 40. Västra Jämtands. 37 Medepads. 4' Härje~daens. Gä.fe-Daa distrid. 4' N. Häsingands. 47 Särna. 43 V. Häsingands. 48. Transtr<tnds. 44 Gästrik1ands. 49 Västerdaarnes. 45 Kopparbergs. 50. I Cotens. 46. Österdaanes. Bergsaf!sdistriktet. sr. Äfdas. 57 Köpings. 52. Arvika. 58. Västerås. 53 Karstads. 59 Enköpings. 54 Askersunds. 6o. Norra Rasags. 55 Örebro. 6r. Örbybus. 56. Grönbo. Östra distriktet. 62. Stockhoms. 66. Finsp~ngs. 63. Gripg10ms. 67. Kinda. 64. Nyköpings. 68. Gottands. 65. Ombergs. Västra iistriktet. 6g. Granviks. 74 Dasands. 70. Tivedens. 75 Hunnebergs. 7' Vartofta. ]6. Marks. 72. Kinne. 17. S\-ä tornas. 73 sättbygds. 78. Bohus. 79 Tjusts. So. Kamar. Sr. Öands. 82. Eksjö. d strikt. 83. Jönköpings, 84. Västbo. 85. Sunnerbo. 86. Värends. Södra dt'striktet. 87. Bekinge-Åhus. Sg. Engehoms ii8. Mamöhus. QO. Haands f--t'' 1.,1 \ x"'.,.. :"--~-... ~ f"'""\ ~ \. ~ 5t;aa, 1:850000

6 106 TILLGÅNGEN PÅ TALL- OCH GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN Tigången på 1-årig takott i Sverige hösten (Errag an I-jährigen Kiefernzapfen in Schweden im Herbste 1907.) J, ~aiaa~ 2. 1 ornea. 3 Tärendö. 4 Jukkasjärvi. 5 Geivare. 6. Rineträsks. 1 Änges~ Distrikt och revir. Lteet' distrikt. 8. K<-tix. g. Råneå. to. Bodens. 1 z. Storbackens. I 2. Päräfv~ns. 13. Jokkmokks. Skeeftdt distrikt. '4 Varris.. tg. Äfsby. 15. Arjepuogs. 20, Pitefi. 16. \iamesjaurs, 21. Jiirns. '7 Öfre By<ke. 22. Norsjö. 18, Arvidsj,urs. 23. Bnrträsks. 4 Degerfors. 25. Norra Lycksee. 26. Södra Lycksee. 27. Åsee. 28. Sorsee. Ume/ dz'strz'kt. 29. Stensee. 30. \Vibcmina Fredrika. 32. Bjurboms. 33 Anundsjö. Meersta Norda1tds distrikt. 34 Tsjö. 38. ~orra Jämtands. 35 Junsee. 39 Östra Jämtands. 36. Hernösands. 40. VästraJämtands. 37 Medepads. 4r. Härjedaens. Gä.fe-Daa distrikt. 42. N. Häsingands. 47 Särna. 43 V. Häsingands. 4S. Transtrands. 44 Gästrikands. 49 Västerdaarnes. 45 Kopparbergs. so. Kotens. 46. Österda\2nes. sr. Ä\fdas. 52. Arvika. 53 Karstads. 54 A skersunds. 55 Örebro. 56. Grönbo. Be..-gsa,e-sdistriktet. 57 Köpings. 58. Västerås. 59 Enköpings. 6o. Norra Rosags. 6r. Örbyhus. Östra distriktet. 62. Stockboms. 66. Finspngs. 63. Gripshoms. 67. Kinda. 64. Ny köpings. 6S. Gottands. 65. Ombergs. Västra dz'striktet. 6g. Granviks. 70. Tivedens. 7' Varto[ta. 72. Kinne. 73 sättbygds. 79 Tjusts. So. Kamar. Sr. Öands. S2. Eksjö. 74 Dasands. 75 Hunnebergs. 76. :Marks. 77. Svätornas. 78. Bohus. Småands distrid. S3. Jönköpings. S4. Väsibo. S5. Sunnerbo. S6. Värends. Södra distriktet. 87. Bekinge-Åhus. Sg. Engehoms. ss. Mamöhus. go, Haands. -""" j ' '.\, / x'"~--",'.:)(_..,.._.) Swa- 1:850000

7 TILLGÅNGEN p.:\_ TALL OCH GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN Tigången på t-årig takott i Sverige hösten (Ertrag an 1-jährigen Kiefernzapfen in Schweden im Herbste 1906.) 1. ~aiaa,; 2. 1 ornea. 3 Tärendö. 4 Jukkasjärvi. 5 Gdivare. 6. Råneträsks. 7 Änges~L Distrikt och revir. Lue/i distrikt. 8. K~ix~ g. Ranea. 10. Bodens. tr. Storbackens. I2. FåräfvE"nS. 13. Jokkmokks. Skeiftee distrikt. '4 Varris~. xg. Åfsby. 15. Arjepuogs. 20. Piteå. 16. MaJmesjaurs. 21. Jörns. '7 Öfre Byske. 22. Norsjö.. r8. Arvidsjauxs. 3 Burträsks, 24. Degerfors. 25. Norra Lyckse1e. 26. Södra Lycksee. 27. Åsee. 28. Sorsee. Umee distrikt. 29 Stensee. 30. Wihemina. 3' Fredrika. 3 Bjurhoms. 33 Anundsjö. Meersta Norrands distrikt. 34 T~sjö. 38. Norra Jämtands. 35 Junsee. 39 Östra Jämtands. 36. Hemösatids. 40. Våstxa Jämtands. 37 Medepads. 4' HärjeMaens. Giije-Daa distrikt. 42. N. Häsingands. 47 Särna. 43 V. Häsingands. 48. Transtrands. 44 Gästxikands. 49 Västerdaarnes, 45 Kopparbergs. so. Kotens. 46. Österdaanes. Bergsa,e-sdistridet. sr. Äfdas. 57 Köpings. S Arvika. 58. Västers. 53 Karstads. 59 Enköpings. 54 Askersunds. 6o. Norra Rasags, 55 Örebro. 6r. Örbyhns. 56. Grönbo. Östra distr.iktct. 6o. Stockhoms. 66. Ombergs, 63. Gripshoms. 67. Finsp~ngs. 64. Da~~:a 68. Kinda. 65. Jönakers. 6g. Gottands, Västra distriktet. 70. Vadsbo. 75' Hunnebergs. 7' Vartofta. 76. Marks. 72. Kinne. 77 Svätornas. 73 Sättbygds. 78. Bohus. 74 Dasand Smitands distrikt. 79 Tjusts. 83. Jönköpingo. Bo. Kamar. 84. V'åstbo. Br. Öands. 85. Sunnerbo. 82. Eksjö. 86. Värends. Södra distriktet. 87. Bekinge-Åhus. 89. Engeboms. 88. Mamöhus. go. Haands. / ( ; ).-~ ' ~.,. 'f, \ x' -A."" :)f-~... ' Scåo:. 1:

8 RESUME. Ertrag an Kiefern- und Fichtenzapfen in Schweden. im Herbste Wie in den Jahren 1905 und Igo6, so sind auch die in diesem Jahre eingegangenen Berichte der Förster in fagenden Karten zusammengestet, die annähernd die Anssichten fiir die kommende Zapfenernte zeigen. Ein Bick auf die Karten zeigt: Keinen Ertrag an Fichtenzapfen im sudichen Schweden und keinen oder nur geringen Ertrag in den mittieren Ttien des Reiches; fiir die Ktistengebiete von Norrand weniger guten und im Iniande geringen Ertrag, mit Ausnahme von Jämtand, woher in diesem Jahre ein guter oder gar reichicher Ertrag gernejdet wird. Gering ist der Ertrag an z jährigen Kiefernzapfen im ganzen Reiche mit nur wenigen Ausnahmen, wo dersebe mit >nveniger gut» bezeichnet wird.. Gering ist auch der Ertrag an I jährigen Kiefernzapfen im sudichen und mitteren Schweden und weniger gut in Norrand. Der Ertrag an Zapfen wird in den Berichten der Förster fogendermassen bezeichnet: Kez"n Ertrag - Zapfen nicht vorhanden; Geringer Ertrag - Zapfen nur spärieb an einzenen, frei stehenden Bäumen; Weniger guter Ertrag Zapfen agemein an freiste[enden Bäumen und an den Bestandesrändern; Guter Ertrag - Zapfen agemein sowoh an freistehenden Bäumen as auch in den mitteaten und äteren Beständen; Rez'oiicher Ertrag - Zapfen reichich an den meisten Bäumen der mitteaten und äteren Bestände.

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT MEDDELANDEN FRÅN STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3 1906 MITTEL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT CEN'I'RAL'I'RYCKERIE'I', S'I'OCKHOLM, 1907. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INHALT.

Läs mer

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT MEDDELANDEN FRÅN STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3 1906 MITTEL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT CEN'I'RAL'I'RYCKERIE'I', S'I'OCKHOLM, 1907. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INHALT.

Läs mer

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT MEDDELANDEN FRÅN STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT HÄFTET 7 1910 MITTELUNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 7. HEFT ----{38}---- CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1910. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INHALT.

Läs mer

MEDDELANDEN. F RÅ :"i. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTRhT. HÄFTET l. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS. t.

MEDDELANDEN. F RÅ :i. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTRhT. HÄFTET l. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS. t. MEDDELANDEN F RÅ :"i STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SRNSTRhT HÄFTET 1904 MITTEL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS t. HEFT' ---- - ----~----- CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1904. INNEHÅLLsFÖRTECKNING.

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

BIBLIOGRAFISK FÖRTEC HÅLLET I STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALTS PUBLIKATIONER UNDER 20:=ARSPERIODEN 1904-1923

BIBLIOGRAFISK FÖRTEC HÅLLET I STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALTS PUBLIKATIONER UNDER 20:=ARSPERIODEN 1904-1923 SKOGS51BLIOTEKET BIBLIOGRAFISK FÖRTEC NE:= HÅLLET I STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALTS PUBLIKATIONER UNDER 20:=ARSPERIODEN 1904-1923 BIBLIOGRAPHISCHES VERZEICHNIS DES INHALTS DER VON DER FORSTLICHEN VER= SUCHSANSTALT

Läs mer

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen...

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen... Manus, intervju, produktion: Kjell Albin Abrahamson Sändningsdatum: P2 den 3.9.2002 kl 9.30 Programlängd: 10 min Producent: Kristina Blidberg Välkomna till "" och jag står här på Heldenplatz tillsammans

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

SKOGSTRÄDENS FRÖSÄTT~ NING AR 1918

SKOGSTRÄDENS FRÖSÄTT~ NING AR 1918 Medföjer skogsvårdsföreningens Tidskrift 1919, häft. 2. SKOGSTRÄDENS FRÖSÄTT~ NING AR 1918 SAMENERTRAG DER WALDBAUME IN SCHWEDEN IM ]AHRE 1918 AV GöSTA MELLSTRöM MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFöRSöKSANSTALT

Läs mer

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Über den Film/Om filmen 2. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 3. Ideenkiste (auf Deutsch) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Über den Film/Om filmen über den Film ist

Läs mer

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT MEDDELANDEN FRÅN STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT HÄFTET 7 1910 MITTElLUNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 7. HEFT ----{38}---- CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1910. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INHALT.

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

Lagrådsremiss. Skatteavtal mellan Sverige och Österrike. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Skatteavtal mellan Sverige och Österrike. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Skatteavtal mellan Sverige och Österrike Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 september 2006 Pär Nuder Ingela Willfors (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16 Test nach Kapitel 2 in På svenska! Namn: 1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! /40 Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt kosta ha ringa va(ra) köpa springa gå hälsa

Läs mer

S in Stockholm, Göteborg, Malmö und Lund. Neue Regelungen

S in Stockholm, Göteborg, Malmö und Lund. Neue Regelungen Umweltzonen S in Stockholm, Göteborg, Malmö und Lund 2007 Neue Regelungen Warum Umweltzonen? Wie mehrere andere Städte in Europa haben auch wir Probleme mit mangelhafter Luftqualität aufgrund von zu starken

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Fragen zu den Nachrichten Mobbing 1. Was ist isharegossip? a) Eine Internetseite von Lehrern für Schüler.. b) Eine Internetseite mit Musikvideos. c) Eine Internetseite,

Läs mer

Bewerbung Anschreiben

Bewerbung Anschreiben - Einleitung Bäste herrn, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Bästa fru, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller fru, Formell, Name und Geschlecht

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Grammatikübungsbuch Schwedisch

Grammatikübungsbuch Schwedisch Grammatikübungsbuch Schwedisch Bearbeitet von Lothar Adelt, Irmela Adelt 1. Auflage 2011. Taschenbuch. 160 S. Paperback ISBN 978 3 87548 578 3 Format (B x L): 14,8 x 21,3 cm Gewicht: 252 g Weitere Fachgebiete

Läs mer

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... - Introduktion I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... Allmän öppning för en uppsats/avhandling In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich... untersuchen

Läs mer

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter

Läs mer

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare BÄTTRE ÄN NÅGONSIN Bäste medarbetare Det känns verkligen underbart att se tillbaka på ett fantastiskt framgångsrikt verksamhetsår. Jag är verkligen tacksam och uppskattar det fina arbete ni alla gjort

Läs mer

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi.

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-14 REPORTER/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Alltså i början hade jag jättehemlängtan. Jag tänkte hela tiden: Vad gör jag här? Vad håller jag på med?

Läs mer

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV39 KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule Vokabeln und Phrasen (lätt) Wähle 10 von den Vokabeln/Phrasen aus und schreibe

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel?

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel? - Hitta boende Var hittar jag? Fråga om vägen till olika former av boenden Wo kann ich finden?... ett rum att hyra?... ein Zimmer zu vermieten?... ett vandrarhem?... ein Hostel?... ett hotell?... ein Hotel?...

Läs mer

TURLISTA 2016 M/S Wettervik

TURLISTA 2016 M/S Wettervik TURLISTA 2016 M/S Wettervik Übersichtsprogramm M/S Wettervik Schedule M/S Wettervik Dagskryssning Till stora Hammarsbron Daytours to Hammarsunds Bridge Tageskreuzfahrt Zur Großen Hammarsundbrüke Måndag

Läs mer

Om översattandets konst

Om översattandets konst Om översattandets konst "Det omojli~qas konst" I en nyutkommen norsk artikelsamling karakteriseras översättande som "det omöjligas konst".l Att Översättande egentligen ar en omöjlighet ar en åsikt som

Läs mer

Lektion. 1Hej! Vad heter du? Sprachkurs Schwedisch, Buch 2012 Hueber Verlag, Ismaning, ISBN 978-3-19-215308-2

Lektion. 1Hej! Vad heter du? Sprachkurs Schwedisch, Buch 2012 Hueber Verlag, Ismaning, ISBN 978-3-19-215308-2 1Hej! Vad heter du? 1 Hej! Vad heter du? Dialog 1 Lektion 1 2 Familie Müller aus Deutschland hat ein Ferienhaus in einem Feriendorf in Schweden gemietet. Klaus Müller unter hält sich mit seinem schwedischen

Läs mer

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej!

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej! Hej! sich egrüßen nach Namen und Herkunft fragen das Alphaet uchstaieren sich selst und jemand anderen vorstellen Sprachkenntnisse nach der Bedeutung eines Wortes fragen sich veraschieden Ländernamen 1

Läs mer

Musik für jede Laune. Sag s mir!

Musik für jede Laune. Sag s mir! Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied -er etwas vorstellen das Mitglied -er favoritlåt presentera något medlem

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss.

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. Välkommen till! Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. BOKENS UPPBYGGNAD Mahlzeit C består av fyra sektioner.

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung verklemmt Du Penner!

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III 72. Abkommen zwischen der Republik Österreich und

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD. Nummer der Übung

Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD. Nummer der Übung CD Hueber Verlag, Ismaning https://shop.hueber.de/de/javisst-cd-zum-kb.html ISBN 978-3-19-055405-8 track02 Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD Übung Ö1 Nummer der Übung Grammatikteil slide1 Nummer

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Fragen zu den Nachrichten Feiern in Deutschland 1. Was wurde gerade in Deutschland gefeiert? a) Wiedervereinigung. b) Karneval. c) Weihnachten. 2. Wie nennt man diese

Läs mer

MUSIK. Woche Montag Dienstag Donnerstag 2. Übersetze! Die Fantastischen Vier- Fakten DFV S Fakten können

MUSIK. Woche Montag Dienstag Donnerstag 2. Übersetze! Die Fantastischen Vier- Fakten DFV S Fakten können Ty åk 8 MUSIK Syfte LGR 11: Du ska förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter Du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift Du ska använda språkliga strategier för att förstå

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland In der Stadt 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen?

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen? Fritid nach Freizeitinteressen fragen und darauf antworten eine Vermutung äußern Kurzantworten Wochentage und Tageszeiten einen Vorschlag machen, annehmen und ablehnen Einladung sich für etwas bedanken

Läs mer

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT MEDDELANDEN FRÅN STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT HÄFTET 7 1910 MTTELUNGEN AUS DER FORSTLCHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 7. HEFT ----{8}---- CENTRALTRYCKERET, STOCKHOLM, 1910. NNEHÅLLSFÖRTECKNNG. NHALT. Sid.

Läs mer

Deutsche Hits. Diese Arbeitsblätter gibt es:

Deutsche Hits. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Top 5 (röstningsmall) 3. Übersetze die Zitate! 4. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 5. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das

Läs mer

Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016

Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016 Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016 von Gesa Füßle Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten. Er

Läs mer

TAXUD/801/2004 DE Nachtrag Nr.: 2 Datum: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert:

TAXUD/801/2004 DE Nachtrag Nr.: 2 Datum: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert: X Teil II/ Anlage 8.2 / Anlage B 1) wird ersetzt durch den Text in der Anlage 2) wird gestrichen 3) die Angaben zu Schweden werden ersetzt durch die

Läs mer

Die Johannesschüssel aus Norrby im Historischen Museum zu Stockholm : ein Werk des Henning von der Heide Paatz, Walter Fornvännen 155-161

Die Johannesschüssel aus Norrby im Historischen Museum zu Stockholm : ein Werk des Henning von der Heide Paatz, Walter Fornvännen 155-161 Die Johannesschüssel aus Norrby im Historischen Museum zu Stockholm : ein Werk des Henning von der Heide Paatz, Walter Fornvännen 155-161 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1929_155 Ingår i:

Läs mer

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Ingår i: samla.raa.se KULTURMINNESVÅRDENS PERIFERA ORGANISATION

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Björnhuvudyxan från Hälsingland Stenberger, Mårten Fornvännen 79-84 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_079 Ingår i: samla.raa.

Björnhuvudyxan från Hälsingland Stenberger, Mårten Fornvännen 79-84 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_079 Ingår i: samla.raa. Björnhuvudyxan från Hälsingland Stenberger, Mårten Fornvännen 79-84 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_079 Ingår i: samla.raa.se BJÖRNHUVUDYXAN FRÅN HÄLSINGLAND AV MÅRTENSTENBERGER 1Hälsinglands

Läs mer

BUSSBOLAG TAR l ADE I

BUSSBOLAG TAR l ADE I s., i, t m, G3 e. w,. f.se gagnar -,.- i -- ---=-" _M_f,,/-/" T 7 i....n. En av de nya Scania 112, Foto: Maria 0' f BUSSBOLAG TAR _ _ADE GDG Bitrafik AB, som är moderboag i GDG-koncernen, bidades år 1932,

Läs mer

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Läs mer

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10379 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Oljepanna dockning 3 SERVICE INSTRUCTION Oil-fired boiler docking 3 SERVICEINSTRUKTION Ölkessel anschluss 3 NIBE AB - Villavärme

Läs mer

,-------------------------------------------------~ MEDDELANDEN FDÅN HÄFTE 13-14

,-------------------------------------------------~ MEDDELANDEN FDÅN HÄFTE 13-14 ,-------------------------------------------------~ MEDDELANDEN FDÅN STATENS SKOGSfÖRSÖKSANSTALT HÄFTE 13-14 ""-------- 1916-1917 --------" BAND I. MITTELUNGEN AUS DER FORST LICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

MEDDELANDEN FRXN. STHTE{iS. S~OGSfÖRSö~SH{iSTH~T HÄFTET 10. MITTElLUNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 10. HEFT

MEDDELANDEN FRXN. STHTE{iS. S~OGSfÖRSö~SH{iSTH~T HÄFTET 10. MITTElLUNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 10. HEFT MEDDELANDEN FRXN STHTE{iS SOGSfÖRSöSH{iSTHT HÄFTET 10 1913 MITTELUNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 10. HEFT CENTRALTRYCKERIET, STOCE:IIOU\1!9 14 INNEHÅLLSFÖR TECKNING. INHALT. Redogörese

Läs mer

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English Rajd Instruction Rajd innehåller shelter, staglinor och 10 markpinnar inga stänger eftersom du kan använda 2 vandringsstavar eller grenar. Tältstänger (längd 115 cm) och extra skyddsgolv säljs separat

Läs mer

In eigener Sache juni 2009 På svenska nedan Noch sind Spuren meiner ehemaligen Tätigkeiten in Bohuslän nicht ausgelöscht was die heutigen Bilder

In eigener Sache juni 2009 På svenska nedan Noch sind Spuren meiner ehemaligen Tätigkeiten in Bohuslän nicht ausgelöscht was die heutigen Bilder Berichte / Beschreibungen von der alten Hausseite zu diesem Schalter finden Sie hier als PDF Dokument. Brev till våra politiker Floby 4.3.2010 Brief an unsere Schwedischen Politiker nur auf schwedisch

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Das Essen 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium i Riesa.

Läs mer

ponoq Design Nils Gulin

ponoq Design Nils Gulin ponoq Design Nils Gulin bord table POB18 H720, POB22 H720, klädhängare coat hanger POFE50, stol chair Yes, exponeringsställ display Front omslag cover POB92, POFE50+POPA1, POB14 2 3 bord+pall table+stool

Läs mer

Fågel- och sälskydd. i Södermanlands skärgård. THE COASTAL BIRDLIFE page 10 AND BIRD SANCTUARIES

Fågel- och sälskydd. i Södermanlands skärgård. THE COASTAL BIRDLIFE page 10 AND BIRD SANCTUARIES Fågel- och sälskydd i Södermanlands skärgård THE COASTAL BIRDLIFE page 10 AND BIRD SANCTUARIES DAS VOGELLEBEN DER KÜSTE UND DIE Seite 10 VOGELSCHUTZGEBIETE Välkommen ut i skärgården! Fåglar är som mest

Läs mer

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Läs mer

DORT IN DEN WEIDEN STEHT EIN HAUS

DORT IN DEN WEIDEN STEHT EIN HAUS DORT IN DEN WEIDEN STEHT EIN HAUS ETT HUS VID FLODEN RHEN TEXT: Folkliga texter. Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio (pseud. för Wilhelm von Waldbrühl, 1803-1869). Tysk musikvetare, musikkritiker,

Läs mer

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt In dieser Lektion lernen Sie: sich zu begrüßen und zu verabschieden Nationalitäten und Sprachen die Personalpronomen die schwachen Verben die unbestimmte Form der Substantive den Genitiv die Wortfolge

Läs mer

ÅNGAREN THOR TURLISTA SOMMAREN 2013

ÅNGAREN THOR TURLISTA SOMMAREN 2013 ÅNGAREN THOR TURLISTA SOMMAREN 2013 Dag/Day Tur/Tour Avgång/Departure Söndag 16/6 Brunchresa till Asa Herrgård 10.00 H* Onsdag 3/7 Helgasjötur 15.30 H* Onsdag 3/7 Slusstur 17.00 Fredag 5/7 Grillkväll inkl.

Läs mer

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad.

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad. - Hyra Tyska Ich möchte mieten. Ange att du vill hyra någonting ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel beträgt die Miete pro

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

TURLISTA 2014. M/S Wettervik. Übersichtsprogramm M/S Wettervik. Schedule M/S Wettervik

TURLISTA 2014. M/S Wettervik. Übersichtsprogramm M/S Wettervik. Schedule M/S Wettervik TURLISTA 2014 M/S Wettervik Übersichtsprogramm M/S Wettervik Schedule M/S Wettervik Dagskryssningar Till Stora Hammarsbron Daytours/ Tageskreuzfahrt To Hammarsunds Bridge/ Zur Großen Hammarsundbrüke Måndag-

Läs mer

Kartenanhang. Appendix med kartexempel Kartenanhang

Kartenanhang. Appendix med kartexempel Kartenanhang Kartenanhang 381 Appendix med kartexempel Kartenanhang 382 Appendix med kartexempel Visar indelning i kommuner och län samt från vilka delar av Sverige de olika exemplena på svenska planformer som redovisas

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14

Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14 Innehäll Teckenförklaring ljudband eller kassett extrauppgift rollspel, dramatisering»-översikt Kryssa i rutan framför en övning, när du är färdig med den. Dä fär du själv och din lärare en snabb överblick

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung der Schrägstrich -e

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Vokabeln zur Sendung der Zwitter - baff! prollig überholt Schiss

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 2:

Läs mer

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl.

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl. FolkmusikVerksta N heft II Volksmusik aus Schweden 1 stimmige Melodien Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. Aufl. Vorbemerkung zum zweiten Heft Nun ist es passiert: Die Notensammlung zur Werkstatt

Läs mer

Predikstolen från Munka-Ljungby : ett arbete i s.k. Öresundsstil Rydbeck, Monica Fornvännen 247-255

Predikstolen från Munka-Ljungby : ett arbete i s.k. Öresundsstil Rydbeck, Monica Fornvännen 247-255 Predikstolen från Munka-Ljungby : ett arbete i s.k. Öresundsstil Rydbeck, Monica Fornvännen 247-255 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_247 Ingår i: samla.raa.se PREDIKSTOLEN FRÅN MUNKA-LJUNGBY

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 4. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 4. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung einen beschimpfen Douglas

Läs mer

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D).

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D). HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN Institutionen för humaniora 1998-05-04 Dnr 98: 18 D Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet Kursplanen

Läs mer

#NNFESTSKRIFT UTGIVEN MED ANLEDNING #PPCENTRALTRYCKERIET #KK678 #MMSTOCKHOLM #GG1928

#NNFESTSKRIFT UTGIVEN MED ANLEDNING #PPCENTRALTRYCKERIET #KK678 #MMSTOCKHOLM #GG1928 #NNFESTSKRIFT UTGIVEN MED ANLEDNING 1828 1928 #PPCENTRALTRYCKERIET #KK678 #MMSTOCKHOLM #GG1928 lillilllllllllllli en 15 oktober 1828 fattade Kungl. Maj:t beslut om inrättande av en högre skoglig läroanstalt,

Läs mer

En "Trundholmshäst" Nerman, Birger Fornvännen 1939(34), s : ill. Ingår i: samla.raa.

En Trundholmshäst Nerman, Birger Fornvännen 1939(34), s : ill.  Ingår i: samla.raa. En "Trundholmshäst" Nerman, Birger Fornvännen 1939(34), s. 166-170 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_166 Ingår i: samla.raa.se EN»TRUNDHOLMSHAST. AV BIRGER NERMAN Hösten 1937 överlämnade

Läs mer

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Ien uppsaliensisk doktorsavhandling från början av förra seklet om en medellågtysk rimkrönika

Läs mer

En grav med silversmycken från Stavby i Uppland Lundström, Per Fornvännen 35-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_035 Ingår i:

En grav med silversmycken från Stavby i Uppland Lundström, Per Fornvännen 35-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_035 Ingår i: En grav med silversmycken från Stavby i Uppland Lundström, Per Fornvännen 35-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_035 Ingår i: samla.raa.se EN GRAV MED SILVERSMYCKEN FRÅN STAVBY I UPPLAND

Läs mer

Innehäll. PQI Inspelad övning Grammatikram eller översikt

Innehäll. PQI Inspelad övning Grammatikram eller översikt Innehäll PQI Inspelad övning Grammatikram eller översikt 1 Guten Tag! 001 Presentation: Hälsa och presentera sig pä tyska 13 002 Rollspel: Presentera sig med tyskt namn och hemort 13 003 Intervju: Att

Läs mer

Praktikuppdrag 8-21 februari

Praktikuppdrag 8-21 februari Intervju (förberett och klart onsdag v. 8) Boka in en tid för intervju med någon ansvarig på din praktikplats. Be att få sitta på en lugn plats där ni inte blir störda. Förbered dina frågor noggrant innan

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Können Sie mir bitte helfen? Fråga om hjälp Sprechen Sie Englisch? Fråga om en person talar engelska Sprechen Sie _[Sprache]_? Fråga om en person talar ett visst språk Ich spreche kein

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

Tala: die Schule und der Stundenplan. Skriva: kennen lernen (träna perfekt) Drama: Levon lernt Svetlana kennen

Tala: die Schule und der Stundenplan. Skriva: kennen lernen (träna perfekt) Drama: Levon lernt Svetlana kennen Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra Skriva/översätta Tala/samtala Drama I det här avsnittet ingår: Höra: Levon stellt sich vor Tala: die Schule und der Stundenplan Läsa: Stundenplan

Läs mer

Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa.

Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa. Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa.se ALTARSKÅPET I SKÄLLVIK Av Bengt Cnattingius Skällviks kyrka nära

Läs mer

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10382 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Pool SERVICE INSTRUCTION Pool SERVICEINSTRUKTION Pool NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax

Läs mer