Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering juni 2012

2 Sida: 2 av 22

3 Sida: 3 av 22 Dnr: AF-2011/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Lönebidrag - 11a och b Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2012 a. redovisa hur sammansättningen av gruppen anställda med stöd av lönebidrag har förändrats och hur man arbetar för att säkerställa en god kvalitet i beslut om subventionsgrad, och b. redovisa myndighetens bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar avseende lönebidrag. En bedömning ska göras av såväl upptäckta fel som av de s.k. mörkertalen. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Kenneth Isacsson, i handläggningen har Ingemar Svenson deltagit. I den slutliga handläggningen har chefen för Ekonomiavdelningen Karin Leth, chefen för Avdelningen Rehabilitering till arbete Henrietta Stein, biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren och chefen för Ledningsstaben Christina Storm Wiklander deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Kenneth Isacsson

4 Sida: 4 av 22

5 Sida: 5 av 22 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Lönebidrag Sammansättning och beslut Sammansättning Kvalitet i beslut om subventionsgrad Bedömning av arbetsförmåga Bedömning och kvalitetssäkring av bidragsnivån Bidragsnivån Bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar Definition av felaktiga utbetalningar Kort om regelverket och kontroller av lönebidrag Kontroller innan beslut Kontroller i samband med utbetalning Avvikelsehantering Genomförande av omfattningsbedömning Stickprovsundersökning Omfattningsstudie Beskrivning av metoden Expert Elicitation Underlag för bedömning Resultat från stickprovsundersökning Resultat från omfattningsstudie Totala omfattningen felaktiga utbetalningar Orsaker till felaktiga utbetalningar Åtgärdsplan Andra studier av felaktiga utbetalningar Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT) Samverkansuppdraget (RUT) Internationell jämförelse... 21

6 Sida: 6 av 22

7 Sida: 7 av Sammanfattning Sammansättningen visar att gruppen anställda med lönebidrag inte nämnvärt förändrats mellan åren 2008 fram till och med första tertialet Antalet har minskat från ca personer till ca personer. Denna minskning av antalet anställningar med lönebidrag förklaras med att antalet trygghetsanställningar ökat i motsvarande grad. En förklaring till detta är att om behov av lönestöd kvarstår efter fyra år med lönebidrag så görs en prövning om inte trygghetsanställning, som ger ett mer långsiktigt stöd, är mer tillämpligt. Arbetsförmedlingens bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar 2011 avseende lönebidrag är att andelen konstaterade felaktiga utbetalningar uppskattas genom en statistisk säkerställd stickprovsundersökning till 1 procent (+/- 0.6 procent). Omfattningen av felaktiga utbetalningar inklusive mörkertal uppskattas genom en omfattningsstudie till mellan 2-9 procent. Den uppskattade felprocenten ligger i paritet med det som redovisats inom andra välfärdssystem. Arbetsförmedlingen ser kontinuerligt över utvecklingsområden. De felkällor som redovisas i denna rapport genererar ytterligare åtgärder och en reviderad åtgärdsplan har tagits fram.

8 Sida: 8 av 22

9 Sida: 9 av Lönebidrag Lönebidrag är den form av arbetsgivarstöd som omfattar flest personer. Under 2011 hade personer någon gång en sådan anställning. Syftet med lönebidraget är att underlätta för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få och behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Lönebidraget ger kompensation till arbetsgivaren och bidrar därmed till att den enskildes kompetens och färdigheter tas tillvara samtidigt som funktionsnedsättning i arbetsförmåga beaktas. Den anställde ska ha lön och andra anställningsförmåner som följer av kollektivavtal eller är i väsentliga delar likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen. Lönebidrag får som regel lämnas i längst fyra år. 3. Sammansättning och beslut 3.1 Sammansättning Sammansättningen av gruppen anställda med lönebidrag har inte förändrats nämnvärt mellan år 2008 och första tertialen Antalet har minskat från ca personer till ca personer. Denna minskning av antalet anställningar med lönebidrag förklaras med att antalet trygghetsanställningar ökat i motsvarande grad. En förklaring till detta är att om behov av lönestöd kvarstår efter fyra år med lönebidrag så görs en prövning om inte trygghetsanställning, som ger ett mer långsiktigt stöd, är mer tillämpligt. Fördelningen mellan könen är ungefär 60 procent män och 40 procent kvinnor. Flertalet är mellan år. Väldigt få är under 30 år. En stor andel är inrikes födda. Andelen utrikes födda har ökat något. Den vanligaste formen av funktionsnedsättning är rörelsenedsättning. Ej kod innebär att det för personerna inte har registrerats någon kod för funktionsnedsättning som innebär nedsättning av arbetsförmågan. De som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen måste ge sitt medgivande till att uppgifter om funktionsnedsättning registreras. Det är inte alla med funktionsnedsättning som ger sitt medgivande till detta, vilket förklarar att det är någon procentenhet som saknar kod. Kodning är inget krav för att beslut om lönebidrag ska kunna tas. Cirka 90 procent av målgruppen har gymnasial eller förgymnasial utbildning. Flertalet har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen längre än två år innan de fått en anställning med lönebidrag. (Tabell 1).

10 Sida: 10 av 22 Tabell 1. Antal unika individer som någon gång haft anställning med lönebidrag under året. Procentuell fördelning på olika undergrupper åren och första tertialen År Helår Helår Helår Helår Första tertial Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Summa % % % % % Kön Kvinnor % % % % % Män % % % % % Ålder -24 år % % % % % år % % % % % år % % % % % 55 år och äldre % % % % % Födelseland Utrikes födda % % % % % Inrikes födda % % % % % Huvudsaklig f-kod Rörelsenedsättning % % % % % Psykisk funktionsnedsättning % % % % % Allm. o specifika inlärningssvårigh % % % % % Socialmedicinsk funktionsnedsättning % % % % % Övriga funktionsnedsättningskoder % % % % % Ej kod 796 1% 604 1% 520 1% 484 1% 350 1% Högsta utbildning Förgymnasial utbildning % % % % % Gymnasium % % % % % Eftergymnasial utbildning % % % % % Inskrivningstid på Af före anställning med lönebidrag < 3 mån % % % % % 3-6 mån % % % % % 6-12 mån % % % % % 1-2 år % % % % % > 2 år % % % % % Källa: Arbetsförmedlingen, Statistikenheten

11 Sida: 11 av Kvalitet i beslut om subventionsgrad Bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmedlingens uppdrag är att efter utredning bedöma vilka förutsättningar för arbete en individ har utifrån dennes kunskaper, kompetens, erfarenheter och utvecklingsmöjligheter. Metoderna inom arbetslivsinriktad rehabilitering inriktas på att kartlägga individens förutsättningar och lyfta fram arbetssökandes starka sidor i förhållande till kraven i ett arbete, med eller utan ekonomiskt stöd eller anpassningar. Den medicinska utredningen av arbetsförmågan fokuserar på hälsotillståndet och kompletteras med en utredning som specifikt beaktar den arbetssökandes förutsättningar för olika arbeten. Olika insatser och aktiviteter syftar till att ge en samlad bild av den arbetssökandes förutsättningar i en arbetssituation och utgör därmed underlag för planering och beslut. Utredningen omfattar samtal, självskattningar, tester och ofta prövning på en arbetsplats. En jämförelse görs av den enskildes förutsättningar i förhållande till krav i olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Vid arbetspraktik utvärderas den enskildes aktivitet och deltagande i en given arbetsuppgift i en specifik miljö. Arbetspraktiken ger information om arbetsförmågan i den specifika arbetsuppgiften och arbetsmiljön. Det gör att den inte bör generaliseras till andra arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Av den anledningen kan arbetssökande behöva flera olika praktikplatser.

12 Sida: 12 av 22 Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - bestäms av egenskaper hos en individ, en specifik arbetsuppgift och arbetsmiljö i samspel Individ Miljö Uppgift Bedömning och kvalitetssäkring av bidragsnivån Arbetsgivare, arbetstagare och Arbetsförmedlingen ska tillsammans komma fram till i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt. Arbetsförmedlingen fastställer bidragsnivån. Lönebidraget ska kompensera arbetsgivaren för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. För att säkerställa att lönebidrag handläggs på ett enhetligt och rättssäkert sätt finns riktlinjer och ett handläggarstöd som ger en mer utförlig vägledning om handläggningen. Det finns även en internutbildning som innehåller två delar. Den första delen består av tre dagars föreläsningar, grupparbetsuppgifter samt diskussioner om tillämpningen av regelverket kring lönebidrag. Den andra delen av kursen är en examination. Ett krav för att handlägga och ta beslut om lönebidrag är godkänt resultat i utbildningen. Arbetsförmedlingen har en kvalitetssäkrad metod, som används i specifika arbetssituationer och benämns arbetsanalys. Arbetsanalys används för att klargöra den arbetssökandes förmåga i relation till arbetsuppgifter och arbetsmiljö i en specifik arbets- eller studiesituation. En samlad bild av individens förmåga i den specifika situationen utreds genom att systematiskt analysera arbetssituationens krav och väga dem gentemot individens förutsättningar. Genom detta skapas ett underlag inför anpassningsinsatser, utprovning av arbetshjälpmedel samt handlingsplan inför fortsatt handläggning.

13 Sida: 13 av 22 I första hand bör den nedsatta arbetsförmågan kompenseras genom hjälpmedel, anordningar eller personligt biträde. Är detta inte möjligt eller inte tillräckligt kan lönebidrag beviljas. I samband med beslut om lönebidrag används metoden och resultaten som underlag för beslut om lämplig subventionsnivå Bidragsnivån Enligt förordning (2000:630) 28, fastställs lönebidragets storlek med hänsyn till graden av nedsättning i arbetsförmågan hos arbetstagaren och till hur stor del av arbetsgivarens lönekostnad som är bidragsgrundande. Lönebidraget ska alltid vara knutet till individen och nivån på bidraget ska alltid anpassas till personens arbetsförmåga i relation till aktuella arbetsuppgifter. Två faktorer kan påverka beslutet om subventionsgrad. I regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Arbetsförmedlingen anges att den genomsnittliga bidragsnivån inte får överstiga 64 procent för anställningar med lönebidrag 1. Konsekvensen av ett mål om en genomsnittlig lönebidragsnivå på 64 procent, kan innebära att arbetsgivare inte kompenseras fullt ut för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. Ett ytterligare skäl till att arbetsgivare inte fullt ut kompenseras för den anställdes nedsatta arbetsförmåga är att den högsta bidragsgrundande lönekostnaden idag är kronor för ett heltidsarbete för lönebidrag. Den senaste höjningen skedde år 2007 från en då låg nivå. I dag ligger uppskattningsvis 93 procent 2 av alla dessa anställningar över gränsen kronor. Gapet mellan den bidragsgrundande lönekostnaden och det allmänna löneläget har blivit allt större under åren. 1 Villkor för anslag 1:4 2 Subventionerade anställningar En kartläggning genomförd av Statskontoret (2011:34)

14 Sida: 14 av Bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar 4.1 Definition av felaktiga utbetalningar Arbetsförmedlingen använder i denna återrapportering samma definition av felaktiga utbetalningar som Samverkansuppdraget (ESV 2012:6). Med felaktiga utbetalningar avses alla utbetalningar där för mycket eller för lite utbetalats. Felen kan vara orsakade av handläggare eller mottagare och vara avsiktliga eller oavsiktliga. Vidare avses utbetalningar som var rätt när beslutet togs men inte vid kontroll, till exempel kan utbetalningen vara rätt vid beslutet, utifrån givna förutsättningar, men vid kontroll i efterhand visar det sig att förutsättningarna har ändrats. 4.2 Kort om regelverket och kontroller av lönebidrag Genom utbildning, regelverk och handläggarstöd ges förutsättningarna för att fatta korrekta beslut. Kontroller genomförs innan och under pågående beslut för att upptäcka felaktigheter i beslut och utbetalningar Kontroller innan beslut Regelverket kring lönebidrag är relativt komplext. Till regelverket är därför kopplat ett handläggarstöd med bl.a. checklistor inför beslut. Innan en anvisning till lönebidrag genomförs ska Arbetsförmedlingen kontrollera att en arbetsgivarregistrering finns och att inte näringsförbud föreligger. Kontrollen omfattar också skatteskulder och betalningsanmärkningar. Arbetsgivaren ska vidare styrka att den anställde omfattas av arbetsmarknadsförsäkringar antingen genom kollektivavtal ( hängavtal ) eller genom uppvisande av försäkringsbrev på separat tecknade försäkringar. Fackliga företrädare ges också möjlighet att yttra sig innan beslut. Vid varje beslut ska det finnas en föredragande och en beslutande, detta får inte vara samma person Kontroller i samband med utbetalning I samband med utbetalning av lönebidrag görs flera automatiska och manuella kontroller, exempelvis kontroll av utbetalningsattest, företagsuppgifter, betalningsmottagare och rimlighetskontroll av beslutsuppgifter. Månadsvis kontroll av företag/organisationer görs mot Skatteverkets uppgifter. Stickprovskontroller genomförs regelbundet för att säkerställa att de obligatoriska kontrollerna är ändamålsenliga.

15 Sida: 15 av 22 Eventuella avvikelser som upptäcks i stickprovskontrollerna följs systematiskt upp och kan leda till förändringar i t.ex. kontroller, arbetsprocesser och ansvarsområden. Stickprovskontroller innebär kontroll utifrån risk och väsentlighet Avvikelsehantering Avvikelserapporteringens syfte är att fånga upp problemområden i processen från beslut till utbetalning. Genom att upptäcka var rutiner och kontroller behöver förbättras kan felaktiga utbetalningar minimeras. 4.3 Genomförande av omfattningsbedömning För att genomföra omfattningsbedömning av felaktiga utbetalningar avseende lönebidrag har Arbetsförmedlingen gått till väga på två sätt: 1. stickprovsundersökning har genomförts för bedömning av andelen konstaterade felaktiga utbetalningar, samt 2. omfattningsstudie har genomförts för bedömning av felaktiga utbetalningar inklusive mörkertal med användande av en expertmetod Stickprovsundersökning Syftet med stickprovsundersökningen var att identifiera faktiska felaktiga utbetalningar och områden där det finns risk för felaktiga utbetalningar utifrån riskanalysen för felaktiga utbetalningar. Stickprov genomförs kontinuerligt oberoende av om omfattningsstudier genomförs eller ej. Stickprovsundersökningen genomfördes på ett urval av 375 ärenden beslutade under november 2011 (av totalt ärenden) enligt statistiskt säkerställd metod med 95 procentigt konfidensintervall. Stickproven genomfördes i två delar. Den ena delen gällde kontroll på plats på arbetsförmedlingskontor av beslutsunderlag i akten och innehöll kontroll av dokumentation i samband med beslut. Den andra delen gällde arbetsgivarunderlag m.m. i samband med rekvirering av stöd och innehöll kontroll av rekvisition mot inskickade underlag från arbetsgivare Omfattningsstudie Syftet med omfattningsstudie lönebidrag var att genomföra en bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar avseende lönebidrag inklusive mörkertal. För bedömningen har metoden Expert Elicitation använts, se vidare om metoden i avsnittet nedan.

16 Sida: 16 av 22 Ett antal seminarier har genomförts där ett flertal experter på lönebidrag från Arbetsförmedlingen deltagit samt en expert på metoden Expert Elicitation. Metodexperten har ansvarat för bearbetning och framtagande av det statistiska slutresultatet. Urvalet av experter har haft utgångspunkt i följande kriterier för den samlade kompetensen: Generella och övergripande kunskaper om var brister föreligger och uppföljning av dessa gällande lönebidragen. Kunskaper om handläggning, bedömning och kriterier som ligger till grund för beslut och vidare handläggning av lönebidrag. Kunskaper om IT och säkerhet gällande de systemstöd som används kopplade till hanteringen av lönebidrag Beskrivning av metoden Expert Elicitation Expert Elicitation är en metod som baseras på risk- och beslutsteori och utgår från hur olika experters enskilda bedömningar kan ge en samlad överblick på ett område. Bedömning genomförs av de totala felens omfattning utifrån väsentliga orsaker som kan genera fel. Experterna hanterar och analyserar underlag på olika sätt och kommer därmed att göra olika bedömningar. När svaren vägs samman ger detta normalt en bättre uppskattning än en enskild experts bedömning. Samtidigt skapas ett osäkerhetsintervall som är större, men som sannolikt speglar den osäkerhet som råder bättre. Metoden tillämpar subjektiva sannolikheter och väger ihop experters sannolikhetsfördelningar (där alla experter har samma vikt) till en linjär kombination som ger en aggregerad osäkerhetsspridning. Svagheter med metoden är att det finns en risk för att bedömningarna inte blir korrekta på grund av psykologiska fallgropar. Experterna kan göra tanke- och slarvfel när de ska summera ihop alla olika feltyper och sätta kostnad på dessa, samt göra fel när de tolkar givna definitioner och förutsättningar. Detta har experterna uppmärksammats på och fått kunskap om vid seminarierna men det innebär ändå att problematiken och risken kvarstår. Metoden Expert Elicitation har även använts vid tidigare omfattningsstudier, t.ex. inom FUT och RUT (se avsnitt 4.7) Underlag för bedömning De underlag som utgjort den gemensamma faktabasen för experterna och för omfattningsbedömningen redovisas nedan.

17 Sida: 17 av 22 Handläggarstöd Det handläggarstöd med regelverk och rutinbeskrivningar som finns publicerade på Arbetsförmedlingens intranät. Stickprovsundersökning 2012 Frågor och resultatet från genomförd stickprovsundersökning. Riskanalys felaktiga utbetalningar Arbetsförmedlingens årliga riskanalys för att fastställa riskområden för felaktiga utbetalningar. Samtliga betalningsflöden inom Arbetsförmedlingen ingår i denna riskanalys. Väsentliga risker tas upp i myndighetens kontrollplan för felaktiga utbetalningar. Information från Skatteverket Genom ett samarbete med Skatteverket får Arbetsförmedlingen månadsvis information om de bidragsmottagande arbetsgivarna. Avvikelser som upptäcks under pågående bidragsperiod granskas och i förekommande fall stoppas utbetalningen av stöd tillfälligt i avvaktan på en utredning av beslutande arbetsförmedlingskontor. Har stöd felaktigt utbetalats startar Arbetsförmedlingen en återkravsprocess på det belopp som felaktigt utbetalats. Återkrav 2011 Arbetsförmedlingen återkräver utbetalningar där det har konstaterats att felaktiga belopp betalats ut. Under 2011 återkrävde Arbetsförmedlingen utbetalat stöd i 643 ärenden, på totalt cirka 15 miljoner kronor. 4.4 Resultat från stickprovsundersökning Genomförda stickprov av beslutsunderlag har inte visat på några konstaterade felaktiga utbetalningar. Däremot visar kontrollen att det finns flera områden där risk för felaktiga utbetalningar föreligger. Exempelvis saknas i vissa fall aktuella läkarutlåtanden, arbetsgivarkontroller och arbetsplatsbesök genomförs inte i den utsträckning som handläggarstödet föreskriver. Kontroll av arbetsgivarens underlag m.m. har visat att andelen rekvisitioner där arbetsgivaren rekvirerat fel uppskattas till 1 procent (+/- 0,6 procent) dvs. mellan miljoner kronor. Resultatet visar även att det finns risk för felaktigheter exempelvis i de fall arbetsgivaren aldrig skickat in efterfrågat underlag.

18 Sida: 18 av Resultat från omfattningsstudie Nedan redovisas resultatet av omfattningsstudien med en bedömning av totala omfattningen av felaktiga utbetalningar avseende lönebidrag samt de huvudsakliga orsakerna till dessa. Bedömningen inkluderar även s.k. mörkertal Totala omfattningen felaktiga utbetalningar Arbetsförmedlingen har bedömt att de felaktiga utbetalningarna under år 2011 kan uppskattas till mellan 2-9 procent av utbetalningarna av lönebidrag, dvs. mellan miljoner kronor av totalt miljoner kronor. Bedömningen avser såväl för mycket som för lite utbetalt i lönebidrag. Metoden för expertbedömningar bygger på de samlade, subjektiva bedömningarna från experter och har fördelen av att fånga mörkertalet. Detta innebär också betydande svårigheter eftersom det kan finnas kunskapsluckor kring detta hos experterna som deltar. Dessa svårigheter har visats genom att experternas bedömningar har haft en markant spridning men där majoriteten har bedömt att värdet bör ligga inom intervallet som redovisas ovan. Ett par experter tror att omfattningen är signifikant större och detta beror dels på andra antaganden om nivån på relevanta felkällor. Dessutom kan skillnaden även bero på olika analytiska metoder, skilda informationsmängder och skilda filosofiska sätt att närma sig frågeställningen. Den relativt stora variationen i bedömningar mellan experterna vittnar om svårigheten att uppskatta omfattningen av felaktigheter där t.ex. mörkertal och handläggarnas bedömningsdel är svåra att analysera. Det framtagna statistiska medelvärdet av de sammantagna subjektiva bedömningarna enligt metodens mätinstrument kan uppskattas till 7,8 procent. Fördelningen av dessa kan uppskattas till 1,4 procent avsiktliga fel från allmänheten, 2,6 procent oavsiktliga fel från allmänheten och 3,7 procent oavsiktliga fel från myndigheten Orsaker till felaktiga utbetalningar Experterna har i sina bedömningar av avsiktliga och oavsiktliga fel angett nedanstående felkällor som de mest väsentliga för sin bedömning av de felaktiga utbetalningarnas omfattning. Felkällorna omfattar såväl för mycket som för lite utbetalning.

19 Sida: 19 av 22 Avsiktliga fel från allmänheten Förändrade förhållanden anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Det kan exempelvis röra sig om förändrade arbetsuppgifter eller omfattning på anställningen men också att arbetsgivaren upphör att betala försäkringspremier eller slutar redovisa arbetsgivaravgifter. En annan felkälla är att felaktigt antal frånvarodagar anges på rekvisitioner. En ytterligare orsak till avsiktliga fel från allmänheten är att arbetsgivaren har oärligt uppsåt från början, t.ex. att syftet aldrig varit att tillhandahålla ett arbete och lönebidrag har utbetalats utan att någon anställning förelegat. Oavsiktliga fel från allmänheten Arbetsgivaren glömmer att anmäla förändrade förhållanden till Arbetsförmedlingen. Detta kan bero på att arbetsgivaren saknar tillräckliga kunskaper kring förutsättningar för lönebidrag. Fel antal frånvarodagar anges på rekvisitionen oavsiktligt. Organisationer vilka normalt inte har anställda, t.ex. föreningar, är ovana vid att hantera arbetsgivarrollen vilket leder till brister i administrationen och därmed hanteringen av rekvisitioner, arbetsgivaravgifter etc. Oavsiktiga fel från myndigheten Handläggarstödet tillämpas inte fullt ut. Dokumentationen har brister och kontroller genomförs inte alltid enligt gällande rutiner. Arbetsförmedlare är också motiverade att få till stånd en anställning eller att anställningen ska bibehållas vilket kan leda till en viss överkompensation till arbetsgivare. I vissa fall sker för lite utbetalningar av lönebidrag till arbetsgivare, t.ex. att bidragsnivån inte motsvarar funktionsnedsättningen i den aktuella arbetssituationen, se även avsnitt Åtgärdsplan Utifrån de felkällor som identifierats i arbetet med omfattningsbedömningen har en åtgärdsplan tagits fram med syfte att ytterligare reducera risken för felaktiga utbetalningar inom ramen för lönebidrag. Följande åtgärder planeras att genomföras: Tydligare beslutsordning avseende beslutande och föredragande kring lönebidragsbeslut ska upprättas. Utbildningen för lönebidragshandläggare ska ses över. Detta för att arbetsförmedlarna ska erhålla ökade kunskaper om processen efter att ett beslut har fattats exempelvis inom områden som felhantering, återkrav, brottsmisstanke. Mer frekventa arbetsplatsbesök, för att säkra att överenskommelsen mellan arbetsgivare, arbetstagare och Arbetsförmedlingen följs.

20 Sida: 20 av 22 Utöver de åtgärder som redovisas ovan pågår inom Arbetsförmedlingen flera andra aktiviteter. Från halvårsskiftet 2011 får Arbetsförmedlingen månadsvis information från Skatteverket om alla arbetsgivare som erhåller stöd i form av lönebidrag. Samarbetet med Skatteverket har varit en viktig åtgärd för att kunna identifiera avvikelser från det som överenskommits vid beslutstillfället. Arbetet med att utveckla hanteringen av den information som Skatteverket lämnar fortgår under Pågående arbete inom Arbetsförmedlingen med ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem bedöms öka kvaliteten i handläggningen. Genomförda stickprov har bl.a. visat att dokumentation i ett ärende ibland finns diareförd på olika ställen. I det nya dokument- och ärendehanteringssystemet kommer dokument som upprättats/ inkommit att finnas tillgängliga i digitalt format och vara kopplade till aktuellt ärende. All relevant dokumentation i ett enskilt lönebidragsärende kommer därmed att vara lättillgänglig för den som handlägger ärendet. Under året har ett arbete med syfte att tydliggöra och förenkla hanteringen vid misstanke om bidragsbrott/ bedrägerier mot Arbetsförmedlingen påbörjats. Genom ett ökat fokus på dessa frågor kommer felaktiga utbetalningar som orsakas av avsiktligt (uppsåtligt) agerande från arbetsgivare i högre grad att kunna identifieras, lagföras och motverkas. De stickprov som Arbetsförmedlingen genomför löpande för att upptäcka felaktiga utbetalningar utvecklas kontinuerligt. Idag pågår ett arbete med att göra stickprov på riskurval. Ett exempel på riskurval är arbetsgivare som aldrig redovisar frånvaro. I SOU 2011:40 Månadsuppgifter snabbt och enkelt föreslås att arbetsgivare ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på arbetstagarnivå varje månad. Arbetsförmedlingen bedömer att månadsvisa uppgifter är ett viktigt instrument för att identifiera risk för felaktiga utbetalningar och felaktigt utbetalda belopp som senare kan återkrävas. 4.7 Andra studier av felaktiga utbetalningar En nackdel med omfattningsbedömningar genom exempelvis metoden Expert elicitation är att jämförelse av resultat över tid inte är möjlig då bedömningen är en ögonblicksbild av de experter som ingår i omfattningsstudien. Intressant i sammanhanget kan dock ändå vara att tittat på resultat från liknade bedömningar. Genom åren har flera omfattningsbedömningar gjorts på olika välfärdssystem. För att sätta den

21 Sida: 21 av 22 framtagna bedömningen och resultatet av denna i ett större sammanhang redovisas här resultat från några liknade omfattningsbedömningar Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT) Delegationen mot Felaktiga utbetalningar (FUT) behandlade i två rapporter lönebidrag, Rapport 5 behandlar orsaker till fel och Rapport 7 redovisar resultatet av de omfattningsstudier som genomfördes inom ramen för FUT. För de studerade välfärdssystemen var snittet 6,6 procent. I samma rapport bedömdes felaktiga utbetalningar för lönebidragen till 6,3 procent med ett osäkerhetsintervall på 3,0 9,5 procent Samverkansuppdraget (RUT) 2009 gav Regeringen i uppdrag åt elva myndigheter att delta i ett samverkansuppdrag om utveckling av metoder för och redovisning av resultat av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Inom ramen för samverkansuppdraget gjordes omfattningsbedömningar på aktuella välfärdssystem enligt metoden Expert elicitation. Den sammantagna bedömningen var att mellan 2 och drygt 10 procent betalats ut fel i de enskilda välfärdssystemen Internationell jämförelse 2009 presenterade University of Portsmouth, Storbritannien en större internationell jämförelse, The Financial Cost of Fraud (Button, Brooks och Gramham). Studien bygger på förluster i form av bedrägerier och felaktiga utbetalningar i nio länder. De länder som ingick i studien var Storbritannien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Irland, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. De felaktiga utbetalningarna beräknades ligga i intervallet 3 till 9 procent. 3 Gemensam skrivelse, Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 (ESV 2011:11)

22 Sida: 22 av 22 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 4. Systemstöd tertial 2 2012-09-28 Avser perioden 2012-05 2012-08 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-06-02 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 2 juni 2014 kl. 08.30-11.30 Beslutande Roger Fredriksson Kenneth

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmedlingen Samverkan Specialistinsatser: arbetsterapeut, psykolog Arbetsförmedlingens

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Sida: 1 av 31 Dnr: AF-2012/192470 Datum: 2012-10-03 Ert dnr: A 2012/1945/A Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Arbetsförmedlingen

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Utanförskap på arbetsmarknaden

Utanförskap på arbetsmarknaden RiR 2007:24 Utanförskap på arbetsmarknaden Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ISBN 978 91 7086 127 7 RiR 2007:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 15 mars 2013 Sida: 2 av 47 Sida: 3 av 47 Dnr: Af - 2011/333721 Datum: 2013-03-15 Återrapportering

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 Bilaga 2 Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 1 a. Faktisk arbetstid Hur många timmar har du arbetat senaste veckan 1b. Hur många timmar av veckans arbetstid har du ägnat åt följande

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 13 mars 2015 Avser 2014 Sida: 2 av 29 Dnr: Af-2011/333721 Datum: 2015-03-13 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt Det ska vara lätt att göra rätt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Betänkande av Utredningen om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011 Arbetsförmedlingens 2012 Återrapportering Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 2012-05-01 2 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 3 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2013-09-30 Tertial 2, 1 maj-31 augusti 2013 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2013-09-30 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

2009:13. Sagt men inte gjort. en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar

2009:13. Sagt men inte gjort. en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar 2009:13 Sagt men inte gjort en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-06-23 2008/32-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-02-14 Fi2008/1294

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK)

Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK) PROTOKOLLSBILAGA 2 Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK) 1 Allmänt Styrelsen för Kollektivavtalsstiftelsen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer