Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering juni 2012

2 Sida: 2 av 22

3 Sida: 3 av 22 Dnr: AF-2011/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Lönebidrag - 11a och b Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2012 a. redovisa hur sammansättningen av gruppen anställda med stöd av lönebidrag har förändrats och hur man arbetar för att säkerställa en god kvalitet i beslut om subventionsgrad, och b. redovisa myndighetens bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar avseende lönebidrag. En bedömning ska göras av såväl upptäckta fel som av de s.k. mörkertalen. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Kenneth Isacsson, i handläggningen har Ingemar Svenson deltagit. I den slutliga handläggningen har chefen för Ekonomiavdelningen Karin Leth, chefen för Avdelningen Rehabilitering till arbete Henrietta Stein, biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren och chefen för Ledningsstaben Christina Storm Wiklander deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Kenneth Isacsson

4 Sida: 4 av 22

5 Sida: 5 av 22 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Lönebidrag Sammansättning och beslut Sammansättning Kvalitet i beslut om subventionsgrad Bedömning av arbetsförmåga Bedömning och kvalitetssäkring av bidragsnivån Bidragsnivån Bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar Definition av felaktiga utbetalningar Kort om regelverket och kontroller av lönebidrag Kontroller innan beslut Kontroller i samband med utbetalning Avvikelsehantering Genomförande av omfattningsbedömning Stickprovsundersökning Omfattningsstudie Beskrivning av metoden Expert Elicitation Underlag för bedömning Resultat från stickprovsundersökning Resultat från omfattningsstudie Totala omfattningen felaktiga utbetalningar Orsaker till felaktiga utbetalningar Åtgärdsplan Andra studier av felaktiga utbetalningar Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT) Samverkansuppdraget (RUT) Internationell jämförelse... 21

6 Sida: 6 av 22

7 Sida: 7 av Sammanfattning Sammansättningen visar att gruppen anställda med lönebidrag inte nämnvärt förändrats mellan åren 2008 fram till och med första tertialet Antalet har minskat från ca personer till ca personer. Denna minskning av antalet anställningar med lönebidrag förklaras med att antalet trygghetsanställningar ökat i motsvarande grad. En förklaring till detta är att om behov av lönestöd kvarstår efter fyra år med lönebidrag så görs en prövning om inte trygghetsanställning, som ger ett mer långsiktigt stöd, är mer tillämpligt. Arbetsförmedlingens bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar 2011 avseende lönebidrag är att andelen konstaterade felaktiga utbetalningar uppskattas genom en statistisk säkerställd stickprovsundersökning till 1 procent (+/- 0.6 procent). Omfattningen av felaktiga utbetalningar inklusive mörkertal uppskattas genom en omfattningsstudie till mellan 2-9 procent. Den uppskattade felprocenten ligger i paritet med det som redovisats inom andra välfärdssystem. Arbetsförmedlingen ser kontinuerligt över utvecklingsområden. De felkällor som redovisas i denna rapport genererar ytterligare åtgärder och en reviderad åtgärdsplan har tagits fram.

8 Sida: 8 av 22

9 Sida: 9 av Lönebidrag Lönebidrag är den form av arbetsgivarstöd som omfattar flest personer. Under 2011 hade personer någon gång en sådan anställning. Syftet med lönebidraget är att underlätta för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få och behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Lönebidraget ger kompensation till arbetsgivaren och bidrar därmed till att den enskildes kompetens och färdigheter tas tillvara samtidigt som funktionsnedsättning i arbetsförmåga beaktas. Den anställde ska ha lön och andra anställningsförmåner som följer av kollektivavtal eller är i väsentliga delar likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen. Lönebidrag får som regel lämnas i längst fyra år. 3. Sammansättning och beslut 3.1 Sammansättning Sammansättningen av gruppen anställda med lönebidrag har inte förändrats nämnvärt mellan år 2008 och första tertialen Antalet har minskat från ca personer till ca personer. Denna minskning av antalet anställningar med lönebidrag förklaras med att antalet trygghetsanställningar ökat i motsvarande grad. En förklaring till detta är att om behov av lönestöd kvarstår efter fyra år med lönebidrag så görs en prövning om inte trygghetsanställning, som ger ett mer långsiktigt stöd, är mer tillämpligt. Fördelningen mellan könen är ungefär 60 procent män och 40 procent kvinnor. Flertalet är mellan år. Väldigt få är under 30 år. En stor andel är inrikes födda. Andelen utrikes födda har ökat något. Den vanligaste formen av funktionsnedsättning är rörelsenedsättning. Ej kod innebär att det för personerna inte har registrerats någon kod för funktionsnedsättning som innebär nedsättning av arbetsförmågan. De som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen måste ge sitt medgivande till att uppgifter om funktionsnedsättning registreras. Det är inte alla med funktionsnedsättning som ger sitt medgivande till detta, vilket förklarar att det är någon procentenhet som saknar kod. Kodning är inget krav för att beslut om lönebidrag ska kunna tas. Cirka 90 procent av målgruppen har gymnasial eller förgymnasial utbildning. Flertalet har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen längre än två år innan de fått en anställning med lönebidrag. (Tabell 1).

10 Sida: 10 av 22 Tabell 1. Antal unika individer som någon gång haft anställning med lönebidrag under året. Procentuell fördelning på olika undergrupper åren och första tertialen År Helår Helår Helår Helår Första tertial Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Summa % % % % % Kön Kvinnor % % % % % Män % % % % % Ålder -24 år % % % % % år % % % % % år % % % % % 55 år och äldre % % % % % Födelseland Utrikes födda % % % % % Inrikes födda % % % % % Huvudsaklig f-kod Rörelsenedsättning % % % % % Psykisk funktionsnedsättning % % % % % Allm. o specifika inlärningssvårigh % % % % % Socialmedicinsk funktionsnedsättning % % % % % Övriga funktionsnedsättningskoder % % % % % Ej kod 796 1% 604 1% 520 1% 484 1% 350 1% Högsta utbildning Förgymnasial utbildning % % % % % Gymnasium % % % % % Eftergymnasial utbildning % % % % % Inskrivningstid på Af före anställning med lönebidrag < 3 mån % % % % % 3-6 mån % % % % % 6-12 mån % % % % % 1-2 år % % % % % > 2 år % % % % % Källa: Arbetsförmedlingen, Statistikenheten

11 Sida: 11 av Kvalitet i beslut om subventionsgrad Bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmedlingens uppdrag är att efter utredning bedöma vilka förutsättningar för arbete en individ har utifrån dennes kunskaper, kompetens, erfarenheter och utvecklingsmöjligheter. Metoderna inom arbetslivsinriktad rehabilitering inriktas på att kartlägga individens förutsättningar och lyfta fram arbetssökandes starka sidor i förhållande till kraven i ett arbete, med eller utan ekonomiskt stöd eller anpassningar. Den medicinska utredningen av arbetsförmågan fokuserar på hälsotillståndet och kompletteras med en utredning som specifikt beaktar den arbetssökandes förutsättningar för olika arbeten. Olika insatser och aktiviteter syftar till att ge en samlad bild av den arbetssökandes förutsättningar i en arbetssituation och utgör därmed underlag för planering och beslut. Utredningen omfattar samtal, självskattningar, tester och ofta prövning på en arbetsplats. En jämförelse görs av den enskildes förutsättningar i förhållande till krav i olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Vid arbetspraktik utvärderas den enskildes aktivitet och deltagande i en given arbetsuppgift i en specifik miljö. Arbetspraktiken ger information om arbetsförmågan i den specifika arbetsuppgiften och arbetsmiljön. Det gör att den inte bör generaliseras till andra arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Av den anledningen kan arbetssökande behöva flera olika praktikplatser.

12 Sida: 12 av 22 Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - bestäms av egenskaper hos en individ, en specifik arbetsuppgift och arbetsmiljö i samspel Individ Miljö Uppgift Bedömning och kvalitetssäkring av bidragsnivån Arbetsgivare, arbetstagare och Arbetsförmedlingen ska tillsammans komma fram till i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt. Arbetsförmedlingen fastställer bidragsnivån. Lönebidraget ska kompensera arbetsgivaren för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. För att säkerställa att lönebidrag handläggs på ett enhetligt och rättssäkert sätt finns riktlinjer och ett handläggarstöd som ger en mer utförlig vägledning om handläggningen. Det finns även en internutbildning som innehåller två delar. Den första delen består av tre dagars föreläsningar, grupparbetsuppgifter samt diskussioner om tillämpningen av regelverket kring lönebidrag. Den andra delen av kursen är en examination. Ett krav för att handlägga och ta beslut om lönebidrag är godkänt resultat i utbildningen. Arbetsförmedlingen har en kvalitetssäkrad metod, som används i specifika arbetssituationer och benämns arbetsanalys. Arbetsanalys används för att klargöra den arbetssökandes förmåga i relation till arbetsuppgifter och arbetsmiljö i en specifik arbets- eller studiesituation. En samlad bild av individens förmåga i den specifika situationen utreds genom att systematiskt analysera arbetssituationens krav och väga dem gentemot individens förutsättningar. Genom detta skapas ett underlag inför anpassningsinsatser, utprovning av arbetshjälpmedel samt handlingsplan inför fortsatt handläggning.

13 Sida: 13 av 22 I första hand bör den nedsatta arbetsförmågan kompenseras genom hjälpmedel, anordningar eller personligt biträde. Är detta inte möjligt eller inte tillräckligt kan lönebidrag beviljas. I samband med beslut om lönebidrag används metoden och resultaten som underlag för beslut om lämplig subventionsnivå Bidragsnivån Enligt förordning (2000:630) 28, fastställs lönebidragets storlek med hänsyn till graden av nedsättning i arbetsförmågan hos arbetstagaren och till hur stor del av arbetsgivarens lönekostnad som är bidragsgrundande. Lönebidraget ska alltid vara knutet till individen och nivån på bidraget ska alltid anpassas till personens arbetsförmåga i relation till aktuella arbetsuppgifter. Två faktorer kan påverka beslutet om subventionsgrad. I regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Arbetsförmedlingen anges att den genomsnittliga bidragsnivån inte får överstiga 64 procent för anställningar med lönebidrag 1. Konsekvensen av ett mål om en genomsnittlig lönebidragsnivå på 64 procent, kan innebära att arbetsgivare inte kompenseras fullt ut för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. Ett ytterligare skäl till att arbetsgivare inte fullt ut kompenseras för den anställdes nedsatta arbetsförmåga är att den högsta bidragsgrundande lönekostnaden idag är kronor för ett heltidsarbete för lönebidrag. Den senaste höjningen skedde år 2007 från en då låg nivå. I dag ligger uppskattningsvis 93 procent 2 av alla dessa anställningar över gränsen kronor. Gapet mellan den bidragsgrundande lönekostnaden och det allmänna löneläget har blivit allt större under åren. 1 Villkor för anslag 1:4 2 Subventionerade anställningar En kartläggning genomförd av Statskontoret (2011:34)

14 Sida: 14 av Bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar 4.1 Definition av felaktiga utbetalningar Arbetsförmedlingen använder i denna återrapportering samma definition av felaktiga utbetalningar som Samverkansuppdraget (ESV 2012:6). Med felaktiga utbetalningar avses alla utbetalningar där för mycket eller för lite utbetalats. Felen kan vara orsakade av handläggare eller mottagare och vara avsiktliga eller oavsiktliga. Vidare avses utbetalningar som var rätt när beslutet togs men inte vid kontroll, till exempel kan utbetalningen vara rätt vid beslutet, utifrån givna förutsättningar, men vid kontroll i efterhand visar det sig att förutsättningarna har ändrats. 4.2 Kort om regelverket och kontroller av lönebidrag Genom utbildning, regelverk och handläggarstöd ges förutsättningarna för att fatta korrekta beslut. Kontroller genomförs innan och under pågående beslut för att upptäcka felaktigheter i beslut och utbetalningar Kontroller innan beslut Regelverket kring lönebidrag är relativt komplext. Till regelverket är därför kopplat ett handläggarstöd med bl.a. checklistor inför beslut. Innan en anvisning till lönebidrag genomförs ska Arbetsförmedlingen kontrollera att en arbetsgivarregistrering finns och att inte näringsförbud föreligger. Kontrollen omfattar också skatteskulder och betalningsanmärkningar. Arbetsgivaren ska vidare styrka att den anställde omfattas av arbetsmarknadsförsäkringar antingen genom kollektivavtal ( hängavtal ) eller genom uppvisande av försäkringsbrev på separat tecknade försäkringar. Fackliga företrädare ges också möjlighet att yttra sig innan beslut. Vid varje beslut ska det finnas en föredragande och en beslutande, detta får inte vara samma person Kontroller i samband med utbetalning I samband med utbetalning av lönebidrag görs flera automatiska och manuella kontroller, exempelvis kontroll av utbetalningsattest, företagsuppgifter, betalningsmottagare och rimlighetskontroll av beslutsuppgifter. Månadsvis kontroll av företag/organisationer görs mot Skatteverkets uppgifter. Stickprovskontroller genomförs regelbundet för att säkerställa att de obligatoriska kontrollerna är ändamålsenliga.

15 Sida: 15 av 22 Eventuella avvikelser som upptäcks i stickprovskontrollerna följs systematiskt upp och kan leda till förändringar i t.ex. kontroller, arbetsprocesser och ansvarsområden. Stickprovskontroller innebär kontroll utifrån risk och väsentlighet Avvikelsehantering Avvikelserapporteringens syfte är att fånga upp problemområden i processen från beslut till utbetalning. Genom att upptäcka var rutiner och kontroller behöver förbättras kan felaktiga utbetalningar minimeras. 4.3 Genomförande av omfattningsbedömning För att genomföra omfattningsbedömning av felaktiga utbetalningar avseende lönebidrag har Arbetsförmedlingen gått till väga på två sätt: 1. stickprovsundersökning har genomförts för bedömning av andelen konstaterade felaktiga utbetalningar, samt 2. omfattningsstudie har genomförts för bedömning av felaktiga utbetalningar inklusive mörkertal med användande av en expertmetod Stickprovsundersökning Syftet med stickprovsundersökningen var att identifiera faktiska felaktiga utbetalningar och områden där det finns risk för felaktiga utbetalningar utifrån riskanalysen för felaktiga utbetalningar. Stickprov genomförs kontinuerligt oberoende av om omfattningsstudier genomförs eller ej. Stickprovsundersökningen genomfördes på ett urval av 375 ärenden beslutade under november 2011 (av totalt ärenden) enligt statistiskt säkerställd metod med 95 procentigt konfidensintervall. Stickproven genomfördes i två delar. Den ena delen gällde kontroll på plats på arbetsförmedlingskontor av beslutsunderlag i akten och innehöll kontroll av dokumentation i samband med beslut. Den andra delen gällde arbetsgivarunderlag m.m. i samband med rekvirering av stöd och innehöll kontroll av rekvisition mot inskickade underlag från arbetsgivare Omfattningsstudie Syftet med omfattningsstudie lönebidrag var att genomföra en bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar avseende lönebidrag inklusive mörkertal. För bedömningen har metoden Expert Elicitation använts, se vidare om metoden i avsnittet nedan.

16 Sida: 16 av 22 Ett antal seminarier har genomförts där ett flertal experter på lönebidrag från Arbetsförmedlingen deltagit samt en expert på metoden Expert Elicitation. Metodexperten har ansvarat för bearbetning och framtagande av det statistiska slutresultatet. Urvalet av experter har haft utgångspunkt i följande kriterier för den samlade kompetensen: Generella och övergripande kunskaper om var brister föreligger och uppföljning av dessa gällande lönebidragen. Kunskaper om handläggning, bedömning och kriterier som ligger till grund för beslut och vidare handläggning av lönebidrag. Kunskaper om IT och säkerhet gällande de systemstöd som används kopplade till hanteringen av lönebidrag Beskrivning av metoden Expert Elicitation Expert Elicitation är en metod som baseras på risk- och beslutsteori och utgår från hur olika experters enskilda bedömningar kan ge en samlad överblick på ett område. Bedömning genomförs av de totala felens omfattning utifrån väsentliga orsaker som kan genera fel. Experterna hanterar och analyserar underlag på olika sätt och kommer därmed att göra olika bedömningar. När svaren vägs samman ger detta normalt en bättre uppskattning än en enskild experts bedömning. Samtidigt skapas ett osäkerhetsintervall som är större, men som sannolikt speglar den osäkerhet som råder bättre. Metoden tillämpar subjektiva sannolikheter och väger ihop experters sannolikhetsfördelningar (där alla experter har samma vikt) till en linjär kombination som ger en aggregerad osäkerhetsspridning. Svagheter med metoden är att det finns en risk för att bedömningarna inte blir korrekta på grund av psykologiska fallgropar. Experterna kan göra tanke- och slarvfel när de ska summera ihop alla olika feltyper och sätta kostnad på dessa, samt göra fel när de tolkar givna definitioner och förutsättningar. Detta har experterna uppmärksammats på och fått kunskap om vid seminarierna men det innebär ändå att problematiken och risken kvarstår. Metoden Expert Elicitation har även använts vid tidigare omfattningsstudier, t.ex. inom FUT och RUT (se avsnitt 4.7) Underlag för bedömning De underlag som utgjort den gemensamma faktabasen för experterna och för omfattningsbedömningen redovisas nedan.

17 Sida: 17 av 22 Handläggarstöd Det handläggarstöd med regelverk och rutinbeskrivningar som finns publicerade på Arbetsförmedlingens intranät. Stickprovsundersökning 2012 Frågor och resultatet från genomförd stickprovsundersökning. Riskanalys felaktiga utbetalningar Arbetsförmedlingens årliga riskanalys för att fastställa riskområden för felaktiga utbetalningar. Samtliga betalningsflöden inom Arbetsförmedlingen ingår i denna riskanalys. Väsentliga risker tas upp i myndighetens kontrollplan för felaktiga utbetalningar. Information från Skatteverket Genom ett samarbete med Skatteverket får Arbetsförmedlingen månadsvis information om de bidragsmottagande arbetsgivarna. Avvikelser som upptäcks under pågående bidragsperiod granskas och i förekommande fall stoppas utbetalningen av stöd tillfälligt i avvaktan på en utredning av beslutande arbetsförmedlingskontor. Har stöd felaktigt utbetalats startar Arbetsförmedlingen en återkravsprocess på det belopp som felaktigt utbetalats. Återkrav 2011 Arbetsförmedlingen återkräver utbetalningar där det har konstaterats att felaktiga belopp betalats ut. Under 2011 återkrävde Arbetsförmedlingen utbetalat stöd i 643 ärenden, på totalt cirka 15 miljoner kronor. 4.4 Resultat från stickprovsundersökning Genomförda stickprov av beslutsunderlag har inte visat på några konstaterade felaktiga utbetalningar. Däremot visar kontrollen att det finns flera områden där risk för felaktiga utbetalningar föreligger. Exempelvis saknas i vissa fall aktuella läkarutlåtanden, arbetsgivarkontroller och arbetsplatsbesök genomförs inte i den utsträckning som handläggarstödet föreskriver. Kontroll av arbetsgivarens underlag m.m. har visat att andelen rekvisitioner där arbetsgivaren rekvirerat fel uppskattas till 1 procent (+/- 0,6 procent) dvs. mellan miljoner kronor. Resultatet visar även att det finns risk för felaktigheter exempelvis i de fall arbetsgivaren aldrig skickat in efterfrågat underlag.

18 Sida: 18 av Resultat från omfattningsstudie Nedan redovisas resultatet av omfattningsstudien med en bedömning av totala omfattningen av felaktiga utbetalningar avseende lönebidrag samt de huvudsakliga orsakerna till dessa. Bedömningen inkluderar även s.k. mörkertal Totala omfattningen felaktiga utbetalningar Arbetsförmedlingen har bedömt att de felaktiga utbetalningarna under år 2011 kan uppskattas till mellan 2-9 procent av utbetalningarna av lönebidrag, dvs. mellan miljoner kronor av totalt miljoner kronor. Bedömningen avser såväl för mycket som för lite utbetalt i lönebidrag. Metoden för expertbedömningar bygger på de samlade, subjektiva bedömningarna från experter och har fördelen av att fånga mörkertalet. Detta innebär också betydande svårigheter eftersom det kan finnas kunskapsluckor kring detta hos experterna som deltar. Dessa svårigheter har visats genom att experternas bedömningar har haft en markant spridning men där majoriteten har bedömt att värdet bör ligga inom intervallet som redovisas ovan. Ett par experter tror att omfattningen är signifikant större och detta beror dels på andra antaganden om nivån på relevanta felkällor. Dessutom kan skillnaden även bero på olika analytiska metoder, skilda informationsmängder och skilda filosofiska sätt att närma sig frågeställningen. Den relativt stora variationen i bedömningar mellan experterna vittnar om svårigheten att uppskatta omfattningen av felaktigheter där t.ex. mörkertal och handläggarnas bedömningsdel är svåra att analysera. Det framtagna statistiska medelvärdet av de sammantagna subjektiva bedömningarna enligt metodens mätinstrument kan uppskattas till 7,8 procent. Fördelningen av dessa kan uppskattas till 1,4 procent avsiktliga fel från allmänheten, 2,6 procent oavsiktliga fel från allmänheten och 3,7 procent oavsiktliga fel från myndigheten Orsaker till felaktiga utbetalningar Experterna har i sina bedömningar av avsiktliga och oavsiktliga fel angett nedanstående felkällor som de mest väsentliga för sin bedömning av de felaktiga utbetalningarnas omfattning. Felkällorna omfattar såväl för mycket som för lite utbetalning.

19 Sida: 19 av 22 Avsiktliga fel från allmänheten Förändrade förhållanden anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Det kan exempelvis röra sig om förändrade arbetsuppgifter eller omfattning på anställningen men också att arbetsgivaren upphör att betala försäkringspremier eller slutar redovisa arbetsgivaravgifter. En annan felkälla är att felaktigt antal frånvarodagar anges på rekvisitioner. En ytterligare orsak till avsiktliga fel från allmänheten är att arbetsgivaren har oärligt uppsåt från början, t.ex. att syftet aldrig varit att tillhandahålla ett arbete och lönebidrag har utbetalats utan att någon anställning förelegat. Oavsiktliga fel från allmänheten Arbetsgivaren glömmer att anmäla förändrade förhållanden till Arbetsförmedlingen. Detta kan bero på att arbetsgivaren saknar tillräckliga kunskaper kring förutsättningar för lönebidrag. Fel antal frånvarodagar anges på rekvisitionen oavsiktligt. Organisationer vilka normalt inte har anställda, t.ex. föreningar, är ovana vid att hantera arbetsgivarrollen vilket leder till brister i administrationen och därmed hanteringen av rekvisitioner, arbetsgivaravgifter etc. Oavsiktiga fel från myndigheten Handläggarstödet tillämpas inte fullt ut. Dokumentationen har brister och kontroller genomförs inte alltid enligt gällande rutiner. Arbetsförmedlare är också motiverade att få till stånd en anställning eller att anställningen ska bibehållas vilket kan leda till en viss överkompensation till arbetsgivare. I vissa fall sker för lite utbetalningar av lönebidrag till arbetsgivare, t.ex. att bidragsnivån inte motsvarar funktionsnedsättningen i den aktuella arbetssituationen, se även avsnitt Åtgärdsplan Utifrån de felkällor som identifierats i arbetet med omfattningsbedömningen har en åtgärdsplan tagits fram med syfte att ytterligare reducera risken för felaktiga utbetalningar inom ramen för lönebidrag. Följande åtgärder planeras att genomföras: Tydligare beslutsordning avseende beslutande och föredragande kring lönebidragsbeslut ska upprättas. Utbildningen för lönebidragshandläggare ska ses över. Detta för att arbetsförmedlarna ska erhålla ökade kunskaper om processen efter att ett beslut har fattats exempelvis inom områden som felhantering, återkrav, brottsmisstanke. Mer frekventa arbetsplatsbesök, för att säkra att överenskommelsen mellan arbetsgivare, arbetstagare och Arbetsförmedlingen följs.

20 Sida: 20 av 22 Utöver de åtgärder som redovisas ovan pågår inom Arbetsförmedlingen flera andra aktiviteter. Från halvårsskiftet 2011 får Arbetsförmedlingen månadsvis information från Skatteverket om alla arbetsgivare som erhåller stöd i form av lönebidrag. Samarbetet med Skatteverket har varit en viktig åtgärd för att kunna identifiera avvikelser från det som överenskommits vid beslutstillfället. Arbetet med att utveckla hanteringen av den information som Skatteverket lämnar fortgår under Pågående arbete inom Arbetsförmedlingen med ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem bedöms öka kvaliteten i handläggningen. Genomförda stickprov har bl.a. visat att dokumentation i ett ärende ibland finns diareförd på olika ställen. I det nya dokument- och ärendehanteringssystemet kommer dokument som upprättats/ inkommit att finnas tillgängliga i digitalt format och vara kopplade till aktuellt ärende. All relevant dokumentation i ett enskilt lönebidragsärende kommer därmed att vara lättillgänglig för den som handlägger ärendet. Under året har ett arbete med syfte att tydliggöra och förenkla hanteringen vid misstanke om bidragsbrott/ bedrägerier mot Arbetsförmedlingen påbörjats. Genom ett ökat fokus på dessa frågor kommer felaktiga utbetalningar som orsakas av avsiktligt (uppsåtligt) agerande från arbetsgivare i högre grad att kunna identifieras, lagföras och motverkas. De stickprov som Arbetsförmedlingen genomför löpande för att upptäcka felaktiga utbetalningar utvecklas kontinuerligt. Idag pågår ett arbete med att göra stickprov på riskurval. Ett exempel på riskurval är arbetsgivare som aldrig redovisar frånvaro. I SOU 2011:40 Månadsuppgifter snabbt och enkelt föreslås att arbetsgivare ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på arbetstagarnivå varje månad. Arbetsförmedlingen bedömer att månadsvisa uppgifter är ett viktigt instrument för att identifiera risk för felaktiga utbetalningar och felaktigt utbetalda belopp som senare kan återkrävas. 4.7 Andra studier av felaktiga utbetalningar En nackdel med omfattningsbedömningar genom exempelvis metoden Expert elicitation är att jämförelse av resultat över tid inte är möjlig då bedömningen är en ögonblicksbild av de experter som ingår i omfattningsstudien. Intressant i sammanhanget kan dock ändå vara att tittat på resultat från liknade bedömningar. Genom åren har flera omfattningsbedömningar gjorts på olika välfärdssystem. För att sätta den

21 Sida: 21 av 22 framtagna bedömningen och resultatet av denna i ett större sammanhang redovisas här resultat från några liknade omfattningsbedömningar Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT) Delegationen mot Felaktiga utbetalningar (FUT) behandlade i två rapporter lönebidrag, Rapport 5 behandlar orsaker till fel och Rapport 7 redovisar resultatet av de omfattningsstudier som genomfördes inom ramen för FUT. För de studerade välfärdssystemen var snittet 6,6 procent. I samma rapport bedömdes felaktiga utbetalningar för lönebidragen till 6,3 procent med ett osäkerhetsintervall på 3,0 9,5 procent Samverkansuppdraget (RUT) 2009 gav Regeringen i uppdrag åt elva myndigheter att delta i ett samverkansuppdrag om utveckling av metoder för och redovisning av resultat av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Inom ramen för samverkansuppdraget gjordes omfattningsbedömningar på aktuella välfärdssystem enligt metoden Expert elicitation. Den sammantagna bedömningen var att mellan 2 och drygt 10 procent betalats ut fel i de enskilda välfärdssystemen Internationell jämförelse 2009 presenterade University of Portsmouth, Storbritannien en större internationell jämförelse, The Financial Cost of Fraud (Button, Brooks och Gramham). Studien bygger på förluster i form av bedrägerier och felaktiga utbetalningar i nio länder. De länder som ingick i studien var Storbritannien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Irland, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. De felaktiga utbetalningarna beräknades ligga i intervallet 3 till 9 procent. 3 Gemensam skrivelse, Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 (ESV 2011:11)

22 Sida: 22 av 22 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Uppdraget Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2009 redovisa en bedömning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 PERSONER MED LÖNEBIDRAG, TIDIG IDENTIFIERING AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMT TEKNIKUTVECKLING

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 PERSONER MED LÖNEBIDRAG, TIDIG IDENTIFIERING AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMT TEKNIKUTVECKLING Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 PERSONER MED LÖNEBIDRAG, TIDIG IDENTIFIERING AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMT TEKNIKUTVECKLING 21 februari 2014 Avser 2013 Sida: 2 av 70 Sida: 3 av 70 Dnr: Af-2012/445712

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström Arbetsförmedlingens Återrapportering -09-28 Tidsperiod: tertial 2 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-/414101 Datum: -09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för, Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 4. Systemstöd tertial 2 2012-09-28 Avser perioden 2012-05 2012-08 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Yttrande över betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Yttrande över betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Dnr AMN 2013-0200-1.6 Sida 1 (9) 2013-09-12 Handläggare Lars Ahlenius Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Sammanfattning Delegationen mot felaktiga utbetalningar inrättades hösten 2005. Syftet med delegationen har varit att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. I arbetet har deltagit

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetsmarknad och funktionshinder

Arbetsmarknad och funktionshinder Arbetsmarknad och funktionshinder Hur ska vi förstå ESO-rapportens slutsatser? Vad vet vi om personer med funktionsnedsättning och de hinder som finns för arbete? Mikael Klein Intressepolitisk chef, Handikappförbunden

Läs mer

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 - Informationskampanj kring funktionsnedsatta Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af 2010/436389 Datum: 2011-07-08 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-06-02 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 2 juni 2014 kl. 08.30-11.30 Beslutande Roger Fredriksson Kenneth

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 MYNDIGHETENS SEKTORSANSVAR FÖR FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2014-01-31 Tredje tertialet 2013, samt helårssiffror 2013 Sida: 2 av 30 Sida: 3 av 30 Dnr: Af-2012/445712

Läs mer

Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar November 2007 En helhetsbedömning har eftersträvats Delegationen mot felaktiga

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2011 2011 Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Klas Falk Kristina Lindström Kurt Olsson Marianne Wigselius Markus Martinelle Nina Wadenström

Läs mer

Remissvar: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, Ds 2016:14

Remissvar: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, Ds 2016:14 Sundbyberg 27 juni 2016 Dnr.nr: A2016-00994-A Vår referens: Mikael Klein Till Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Dir. 2013:31

Kommittédirektiv. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Dir. 2013:31 Kommittédirektiv Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Dir. 2013:31 Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 14 mars 2014 Avser 2013 Sida: 2 av 30 Sida: 3 av 30 Dnr: Af-2011/333721 Datum: 2014-03-14

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren

Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren , Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 slutrapport 29 maj 2015 Avser åren 2012-2014 Sida: 2 av 12 Dnr Af-2015/235202 Datum 2015-05-29 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2014 Den tillfälliga

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 2012 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, september. arbetslöshet.

Läs mer

Yttrande över remiss SOU 2012:31 Sänkta trösklar högt i tak

Yttrande över remiss SOU 2012:31 Sänkta trösklar högt i tak ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2012-0263- 1.6 SID 1 (8) 2012-09-13 Handläggare: Karolina Landowska Lars Ahlenius Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sida: 1 av 6 Dnr Af-2016/191118 Datum: 2016-06-21 Avsändarens referens: Ku2016/- 00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (10) Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 Inledning En av Försäkringskassans grundläggande uppgifter är att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Sida: 1 av 31 Dnr: AF-2012/192470 Datum: 2012-10-03 Ert dnr: A 2012/1945/A Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Arbetsförmedlingen

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 praktikantprogram inom statsförvaltningen för Redovisas i en delrapport senast den 1 mars 2012 Sida: 2 av 13 Sida: 3 av 13 Dnr: AF-2011/403088 Datum: 2012-03-01

Läs mer

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 2 (6) Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning I regleringsbrevet till

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmedlingen Samverkan Specialistinsatser: arbetsterapeut, psykolog Arbetsförmedlingens

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 2017-12-18 S2017/07302/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 under budgetåret 2015 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Taxibranschen. Granskning ur perspektivet felaktiga utbetalningar och konkurrensbegränsning

Taxibranschen. Granskning ur perspektivet felaktiga utbetalningar och konkurrensbegränsning Taxibranschen Granskning ur perspektivet felaktiga utbetalningar och konkurrensbegränsning 3 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Sammanfattning... 4 Urval... 6 Tillvägagångssätt... 6 Resultat... 8 Övergripande...

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Sida: 1 av 5 Dnr: Af-2011/398479 Datum: 2012-01-09 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan är beslutad av Arbetsförmedlingens styrelse den 20 januari 2012. Förutsättningar Konjunkturläget

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Arbetshjälpmedel. Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel. Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel Arbetshjälpmedel Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel Syfte ett led i en rehabilitering av en försäkrad förvärvsarbetande för att personer med en funktionsnedsättning ska kunna fortsätta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer