Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren"

Transkript

1 , Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 slutrapport 29 maj 2015 Avser åren

2 Sida: 2 av 12 Dnr Af-2015/ Datum Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2014 Den tillfälliga satsningen kulturarvslyftet ska, i enlighet med förslaget i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1) och riksdagsbeslut (rskr. 2011/12:88), fasas ut under Arbetsförmedlingen kan i enlighet med detta anvisa personer till kulturarvslyftet enligt förordningen (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten kulturarvslyftet. En slutredovisning för den tillfälliga satsningen ska redovisas senast den 31 maj Av redovisningen ska framgå antalet personer som har deltagit i arbetslivsintroduktionen och antalet personer som kommer direkt från sjukförsäkringen. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har föredragits av Mattias Eilola. I den slutliga handläggningen har direktören för Avdelningen Rehabilitering till arbete Henrietta Stein och sektionschefen vid Avdelningen Rehabilitering till arbete Jessica Haagel deltagit. Mikael Sjöberg Generaldirektör Mattias Eilola Kvalificerad handläggare

3 Sida: 3 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning Målgrupper Deltagare i Deltagare Det totala antalet deltagare Uppföljning av deltagare 90 dagar efter avslutad anställning Deltagarnas uppfattning om utvecklingsanställning inom Kulturarvlyftet s förutsättningar och villkor Informations- och utbildningsinsatser Slutdiskussion... 12

4 Sida: 4 av 12 Sammanfattning infördes den 1 januari 2012 som ett gemensamt uppdrag till Arbetsförmedlingen och Riksantikvarieämbetet i form av en tillfällig arbetsmarknadssatsning åren Totalt sett har 448 personer, varav 283 kvinnor och 165 män, tagit del av en utvecklingsanställning inom. Av dessa hade 67 procent deltagit i programmet arbetslivsintroduktion. 38 procent av deltagarna hade någon form av anställning 90 dagar efter att de slutat inom. Ytterligare 48 procent stod till arbetsmarknadens förfogande, som öppet arbetslösa eller som deltagare i något arbetsmarknadspolitiskt program. Det är glädjande att en stor andel av deltagarna gått från sjukskrivning till att vara en del av arbetskraften igen. Detta särskilt då deltagarna i Kulturarvlyftet hade en svag förankring på arbetsmarknaden. Under den period som satsningen pågick handlade mycket av diskussionen om det låga antalet personer som tog del av insatsen jämfört med regeringens initiala målsättning på platser. Förutsättningarna för att nå målet var dock långt från optimala. Flera potentiella anordnare har angett att de saknat ekonomiska resurser för att delta i. Mindre föreningar som varit intresserade av att delta har angett att de haft svårt att ta ett arbetsgivaransvar. Det har, i vissa fall, funnits svårigheter att hitta personer i målgruppen för som haft den specifika kompetens som arbetsgivare efterfrågat. Arbetsförmedlingen vill betona vikten av att göra en grundlig kartläggning och analys av vilka förutsättningar som råder innan man genomför liknande arbetsmarknadssatsningar i framtiden.

5 Sida: 5 av Inledning infördes den 1 januari 2012 som ett gemensamt uppdrag till Arbetsförmedlingen och Riksantikvarieämbetet i form av en tillfällig arbetsmarknadssatsning åren Regeringen bedömde initialt att totalt platser kunde komma att anordnas under åren Arbetsförmedlingen skrev dock ner prognosen redan under våren 2012 eftersom satsningen hade en trög start och det tidigt kom till Arbetsförmedlingens kännedom att många potentiella anordnare tvekade inför att arrangera projekt. 2 I denna rapport redovisas antalet personer som under 2014 påbörjat en utvecklingsanställning inom och hur många personer som haft en anställning sedan starten 2012 samt hur stor andel av deltagarna som tidigare deltagit i programmet arbetlivsintroduktion. Vidare redovisas samtliga deltagares status 90 dagar efter avslutad anställning inom samt vilka åtgärder som har vidtagits inom ramen för satsningen. 1.1 Målgrupper hade två målgrupper: Personer som lämnat sjukförsäkringen och som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion samt hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Personer som omfattades av insatser i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som hade mindre än tolv månader kvar av dagar med sjukpenning/rehabiliteringspenning eller tidsbegränsad sjukersättning 3 samt hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Personer som lämnat sjukförsäkringen och deltagit i programmet arbetslivsintroduktion skulle enligt uppdragsbeskrivningen prioriteras. Målgruppen för bestod av personer med svag förankring på arbetsmarknaden. 4 1 Budgetpropositionen för Prop.2011/12:1, Finansdepartementet. 2 Enbart två personer anvisades till en utvecklingsanställning under satsningens fyra första månader. I maj 2012 skrev Arbetsförmedlingen ner sin prognos till att 360 personer skulle ha en utvecklingsanställning i slutet av 2012 och reviderade under hösten 2012 den siffran till 200 personer. Det verkliga utfallet för 2012 blev 174 utvecklingsanställningar. Regeringens målsättning var platser under Källa: Arbetsförmedlingens återrapporteringar 2012: 15 juni 2012 samt 22 februari 2013, Prognoser för utbetalningar , samt Tidsbegränsad sjukersättning upphörde som ersättningsform I genomsnitt har de personer som genomgått programmet arbetslivsintroduktion varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet eller ohälsa elva av de senaste 23 åren.

6 Sida: 6 av hade två syften: Att erbjuda personer som lämnade sjukförsäkringen en meningsfull och utvecklande sysselsättning Att bygga upp kunskap om, vårda och tillgängliggöra kulturarvet och kulturmiljön. Riksantikvarieämbetet hade uppdraget att administrera. De ansvarade för att godkänna anordnare samt att administrera utbetalning av anordnarbidrag. Arbetsförmedlingen anvisade personer till förberedande insatser och utvecklingsanställningar och betalade ut bidrag till arbetsgivarens lönekostnad. Statliga, regionala och kommunala institutioner samt andra aktörer som bedrev verksamhet inom eller med anknytning till kulturarvsområdet, exempelvis ideella föreningar och företag, kunde vara anordnare. Olika typer av arbeten inom områdena digitalisering, inventering och vård av kulturarvet kunde vara aktuella för ett projekt inom. Arbetsförmedlingen kunde anvisa personer till en utvecklingsanställning inom i längst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år om särskilda skäl förelåg. 5 I en utvecklingsanställning gavs personen möjlighet till anpassning av arbetet. Inför anställningen gjorde Arbetsförmedlingen en överenskommelse med arbetsgivaren och den anvisade personen om vilka anpassningar som behövde göras. Detta gjordes utifrån en individuell bedömning av hur personens funktionsnedsättning påverkar arbetsförmågan. Anställningen kunde vid behov föregås av en förberedande insats om längst tre månader inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsinriktad rehabilitering. Den förberedande insatsen kunde exempelvis innehålla introduktion, arbetsträning/förberedelse inför anställning och vid behov en kortare utbildningsinsats. Det ekonomiska stödet till anordnare inom beststod av två delar: bidrag till lönekostnaden och anordnarbidrag. Arbetsförmedlingen betalade ut ett bidrag till arbetsgivarens lönekostnad som skulle kompensera för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. Riksantikvarieämbetet betalade ut ett anordnarbidrag om kronor Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering: Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b Arbetslivsintroduktion, Exempel på särskilda skäl kan vara att arbetstagaren p.g.a. sjukdom varit frånvarande från arbetet under en längre period eller att personen har en positiv utveckling men behöver ytterligare tid för att öka sina möjligheter till en mer varaktig anställning.

7 Sida: 7 av 12 per månad och anställd till anordnare av utvecklingsanställningar. Under en förberedande insats betalade Riksantikvarieämbetet ut ett anordnarbidrag om 130 kronor per dag och person till anordnaren. 6 Under den förberedande insatsen fick den arbetssökande ekonomisk ersättning i form av aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning. 2. Deltagare i 2.1 Deltagare 2014 Under 2014 anvisades 80 personer till en utvecklingsanställning inom, av dessa var 44 kvinnor och 36 män. Av dessa hade 39 personer deltagit i programmet arbetslivsintroduktion Det totala antalet deltagare I tabell 1 redovisas samtliga personer som hade en utvecklingsanställning inom under perioden 1 januari december Totalt var det 448 personer, varav 283 kvinnor och 165 män. Fördelningen mellan män och kvinnor återspeglar att kvinnor är överrepresenterade bland dem som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och deltagit i programmet arbetslivsintroduktion. 8 Av de 448 personerna hade 298 personer, det vill säga 67 procent, deltagit i programmet arbetslivsintroduktion. 9 6 Förordning (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten. 7 Arbetsförmedlingens uppföljningssystem december Arbetsförmedlingens återrapportering2014: Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b Arbetslivsintroduktion, Arbetsförmedlingens uppföljningssystem december 2014.

8 Sida: 8 av 12 Tabell 1. Antal personer som har tagit del av en utvecklingsanställning inom under perioden 1 januari december 2014, uppdelat på kön, ålder, utbildningsbakgrund och inrikes/utrikes födda samt deltagande i programmet arbetslivsintroduktion. (Källa: Arbetsförmedlingens uppföljningssystem december 2014) Antal Andel Kön Kvinnor % Män % Summa % Ålder år 7 2 % år % år % år % år % år 40 9 % Summa % Utbildning Förgymnasial utbildning % Gymnasial utbildning % Eftergymnasial utbildning % Summa % Inrikes/utrikes födda Inrikes födda % Utrikes födda % Summa % Arbetslivsintroduktionen Deltagit i arbetslivsintroduktionen % Ej deltagit i arbetslivsintroduktionen % Summa %

9 Sida: 9 av Uppföljning av deltagare 90 dagar efter avslutad anställning. 38 procent av deltagarna inom hade någon form av anställning 90 dagar efter avslutad utvecklingsanställning. Mot bakgrund av målgruppens långvariga frånvaro från arbetsmarknaden anser Arbetsförmedlingen att det är ett positivt resultat. Det är också positivt att ytterligare 48 procent stod till arbetsmarknadens förfogande, som öppet arbetslösa eller som deltagare i något arbetsmarknadspolitiskt program, istället för att vara sjukskrivna. Tabell 2. Status 90 dagar efter avslutad anställning för personer som haft en utvecklingsanställning inom någon gång under perioden 1 januari december 2014 (Källa: Arbetsförmedlingens uppföljningssystem april 2015) Antal Andel Arbete med stöd % Arbete utan stöd 21 5 % Nystartsjobb 8 2 % Arbetsmarknadspolitiskt program % Öppet arbetslösa % Avaktualiserade från Arbetsförmedlingen % Övriga inskrivna på Arbetsförmedlingen % Summa % 2.4 Deltagarnas uppfattning om utvecklingsanställning inom Kulturarvlyftet Under oktober 2013 erbjöds alla som fram till dess beviljats en utvecklingsanställning inom att svara anonymt på en enkät med frågor om tiden som anställd i ett kulturarvsprojekt. Av de 309 personer som fick enkäten svarade 220, vilket ger en svarsfrekvens på 71 procent. 73 procent av de svarande angav att de var nöjda eller mycket nöjda med tiden inom. Två tredjedelar av deltagarna upplevde att deras förutsättningar att arbeta ökat genom att delta i. De flesta hade en arbetstid på timmar Det går ej att följa vart dessa personer tagit vägen efter avaktualisering från Arbetsförmedlingen. 11 Personer som bedöms att ej stå till arbetsmarknadens förfogande men som fortfarande finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 12 För en mer utförlig redovisning av enkätundersökningen se Arbetsförmedlingens återrapportering 2013:,

10 Sida: 10 av s förutsättningar och villkor Arbetsförmedlingen och Riksantikvarieämbetet har tagit del av anordnares och potentiella anordnares synpunkter på i olika sammanhang. Vid möten med referensgruppen 13 för som inkluderade representanter för bland annat kommuner och landsting, statliga myndigheter, museer och hembygdsföreningar har satsningens förutsättningar och villkor diskuterats. Vidare framfördes synpunkter när myndigheterna informerade arbetsgivare om satsningen i olika sammanhang. fick en långsam start och i slutändan blev antalet deltagare mycket lägre än vad regeringens ursprungliga målsättning angav. Redan under starten blev det tydligt att många av de aktörer som antogs ha stort intresse av att anordna projekt inte ansåg sig ha möjlighet till detta. Det fanns flera anledningar till det låga antalet deltagare enligt de synpunkter som anordnare och potentiella anordnare delgett Arbetsförmedlingen. Många tänkbara anordnare saknade ekonomiska resurser för att kunna delta i. Flera arbetsgivare ansåg att anordnarbidraget, som uppgick till kronor per månad och anställd, var för lågt. Det fanns också en förväntan hos vissa tänkbara anordnare om att det ekonomiska stödet skulle uppgå till 100 procent av lönekostnaden, vilket det har gjort i vissa tidigare arbetsmarknadspolitiska satsningar. När det klargjordes att det ekonomiska stödet inte täckte hela lönekostnaden framförde flera arbetsgivare att de inte hade råd att delta i. Mot bakgrund av detta föreslog Arbetsförmedlingen 2012 en översyn av förordningen för i syfte att införa ett flexibelt anordnarbidrag. 14 Mindre föreningar som hade intresse av att anordna projekt angav att de hade svårt att ta ett arbetsgivaransvar. Det gällde bland annat ideella föreningar som saknade möjlighet att betala ut lön till anställda innan de har fått bidraget till lönekostnaden. 15 Föreningar saknade också resurser för att tillhandahålla handledare och hade svårt att hantera den administration som följer med en anställning. I vissa fall löstes detta genom att kommunen gick in som formell arbetsgivare fast arbetet skedde hos föreningen. Några större potentiella arbetsgivare tvekade inför att starta projekt. Dessa, som ofta hade vana att ta emot personer med nedsatt arbetsförmåga, angav att man redan hade en relativt stor andel anställda med lönestöd från Arbetsförmedlingen och att man därför inte såg vitsen med att starta ett speciellt projekt för att anställa ytterligare personer. 13 Tillsatt av Riksantikvarieämbetet. 14 Förlag om flexibelt anordnarbidrag finns i Arbetsförmedlingens återrapportering 2012, Vid utvecklingsanställningar betalas detta bidrag ut månadsvis i efterskott till arbetsgivaren.

11 Sida: 11 av 12 Det fanns också fall där potentiella anordnare redan hade personer från sysselsättningsfasen inom jobb- och utvecklingsgarantin. I dessa fall var det svårt att argumentera för att anställa personer med medföljande lönekostnad och arbetsgivaransvar när anordnaren redan hade personer hos sig som inte medförde någon kostnad för dem. Det fanns också svårigheter att hitta personer i målgruppen för som hade den specifika kompetens som vissa arbetsgivare efterfrågade. Det handlade om bland annat fackkunskap på kulturarvsområdet, arkivvana och erfarenhet av hantverkssysslor. Det förekom även att de arbetsuppgifter som en anordnare tänkt sig skulle genomföras krävt att den anställde skulle haft en relativt hög arbetsförmåga. Detta var ett problem då personerna inom målgruppen ofta hade en låg eller osäker arbetsförmåga. 3. Informations- och utbildningsinsatser Under perioden genomförde Arbetsförmedlingen och Riksantikvarieämbetet flera informationsinsatser för att öka kunskapen bland potentiella andordnare om. Bland annat informerades representanter för statliga, regionala och kommunala arbetsgivare om. Också andra aktörer med anknytning till kulturarvsområdet, t.ex. hembygdsföreningar, informerades om satsningen. En folder med goda exempel på Kulturarvslyftsprojekt spreds till intresserade potentiella anordnare. Riksantikvarieämbetet informerade om vid ett antal konferenser och mässor. Bland dessa kan nämnas deltagande vid SKL:s årliga arbetsmarknadskonferens som vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän med ansvar för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Riksantikvarieämbetet deltog även i ett seminarium om vid den årliga turistmässan i Göteborg Till de interna informationsinsatser som ägt rum vid Arbetsförmedlingen hör inspelningen av en inspirationsfilm om som tagits fram för Arbetsförmedlingens medarbetare. Även en intern chatt för Arbetsförmedlingens medarbetare genomfördes under våren På chatten deltog en kommunikatör och sakkunniga från Arbetsförmedlingen och Riksantikvarieämbetet. I samarbete med Riksantikvarieämbetet har Arbetsförmedlingen även arrangerat utbildningsdagar om för anordnare och handledare.

12 Sida: 12 av Slutdiskussion Under den period som satsningen pågick handlade mycket av diskussionen om det låga antalet personer som tog del av en anställning jämfört med regeringens initiala målsättning på platser. Förutsättningarna för att nå målet var dock långt från optimala. Trots att antalet deltagare inte motsvarade den ursprungliga målsättningen vill Arbetsförmedlingen framhäva det positiva i att de flesta av deltagarna inom fått arbete eller kommit närmare arbetsmarknaden. Särskilt då deltagarna i Kulturarvlyftet i allmänhet haft en svag förankring på arbetsmarknaden och en lång historia av ohälsa. Arbetsförmedlingen vill i samband med denna slutredovisning även dela med sig av lärdomar/erfarenheter av satsningen. Intresset bland kulturinstitutioner för att starta Kulturarvslyftsprojekt överskattades när målet om antalet platser formulerades. Arbetsförmedlingen vill därför betona vikten av att göra en grundlig kartläggning och analys av vilka förutsättningar som råder innan man genomför liknande arbetsmarknadssatsningar i framtiden. Det kan ge en bättre bild av arbetsgivarnas ekonomiska och administrativa möjligheter att anställa samt vilka insatser Arbetsförmedlingen kan tänkas behöva gå in med. hade i sin konstruktion relativt snäva kriterier för vilken sorts arbetsgivare som var aktuella och ur vilka målgrupper som de arbetssökande kunde hämtas. Ett rimligt antagande är att flexiblare ramar hade underlättat matchningen vilket kunde ha fått effekten att fler hade kunnat komma ut i jobb. En lärdom att dra av detta är att inte låsa arbetsmarknadssatsningar vid specifika typer av arbetsgivare utan låta Arbetsförmedlingen göra en bedömning utifrån individens och arbetsgivarens behov. Om man ser till målgruppen personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga finns ofta ett behov av att hitta individuella lösningar. Arbetsförmedlingen kan även se en konflikt mellan s dubbla syften d v s rehabilitering och bevarande av kulturarv. Namnet har gett vissa anordnare fel förväntningar på vilken sorts kompetens och arbetsförmåga som målgruppen haft. Det har i dessa fall varit ett problem att kriterierna för deltagande utgått ifrån den arbetssökandes status i sjukförsäkringen och inte utifrån vilken kompetens och behov hen kan tänkas inneha. Arbetsförmedlingen ser här en problematik med att ha olika ändamål med en och samma arbetsmarknadssatsning.

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2013-02-06 Dnr 101-4716-2011 Version 1.5 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Starta projekt inom. Kulturarvslyftet. Goda exempel på hur andra har gjort och hur din organisation kan göra

Starta projekt inom. Kulturarvslyftet. Goda exempel på hur andra har gjort och hur din organisation kan göra Starta projekt inom Kulturarvslyftet Goda exempel på hur andra har gjort och hur din organisation kan göra Information från Riksantikvarieämbetet och Arbetsförmedlingen Kulturarvslyftet bygger upp ny kunskap

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Sida: 1 av 5 Dnr: Af-2011/398479 Datum: 2012-01-09 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan är beslutad av Arbetsförmedlingens styrelse den 20 januari 2012. Förutsättningar Konjunkturläget

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen 2013. 1. Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen 2013. 1. Bakgrund Rapport Datum 2013-12-12 Dnr 1.4.2-4069-2013 Version 1.2 Avdelning Samhällsavdelningen Författare Charlotte Hamilton Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Yttrande över remiss SOU 2012:31 Sänkta trösklar högt i tak

Yttrande över remiss SOU 2012:31 Sänkta trösklar högt i tak ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2012-0263- 1.6 SID 1 (8) 2012-09-13 Handläggare: Karolina Landowska Lars Ahlenius Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum:

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-03-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-02-24 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Helår 2013 Sida: 2 av

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2013-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008 KM Sjöstrand 2009-02-01 Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni 2007 31 december 2008 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Kulturarvslyftet - enkät

Kulturarvslyftet - enkät Kultursekretariatet Kulturarvslyftet - enkät Kulturarvslyftet möjlighet till nya resurser Vad behöver göras i din förening eller organisation? Kulturarvslyftet är en statlig arbetsmarknadssatsning som

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 1 300 personer fick arbete Under januari påbörjade 1 295 av alla som var

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Delredovisning 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-12-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik november 2012 Veckostatistik vecka 49, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-01-20 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2015/019962 Datum 2015-01-20 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a. 2014-08-04 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-04 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal Detta är en uppdatering av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade knappt 650 personer

Läs mer