Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB"

Transkript

1 Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin, Triventus Consulting AB (SL) Magnus Igel, Wallenstam AB (MI) Närvarande Mötet inleddes med att Sven Levin informerade om att anledningen till samrådet var att diskutera om det är möjligt att bygga tre vindkraftverk till i Stentjärnåsen, utöver de fem som det redan finns bygglov för på platsen. Magnus Igel, från sökande Stentjärnåsen Vindkraft AB (ägare Wallenstam AB), presenterade Wallenstam AB och informerade om hur arbetet med de fem planerade vindkraftverken i Stentjärnåsen, Härjedalens kommun, fortskrider. Samrådsmötet angående planerad vindkraftetablering på fastigheterna: Funäsdalen 70:8 och Tännäs Kyrkby 46:1, i Härjedalens kommun, genomfördes enligt nedanstående: Agenda för mötet presenterades Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Allmänt om vindkraft/förnyelsebar energi Varför satsa på vindkraft? Fördelar med vindkraft Mål och dagsläge för vindkraften i Sverige Storleksutveckling av vindkraftverk Sida 1 av 5

2 Lokalisering Föreslagen utformning Motstående intressen Produktionsberäkning Miljöbesparing Planförhållanden Miljöpåverkan Ljud: beskrivning av påverkan, beräkningar visar att inget bostadshus skulle utsättas för högre ljudnivåer än rekommenderat av Naturvårdsverket. Skugga: beskrivning av påverkan, beräkningar visar att inget bostadshus skulle utsättas för högre ljudnivåer än rekommenderat av Naturvårdsverket. Visuell: fotomontage kommer att tas fram, förslag på fotopunkter efterfrågades Övriga frågor och diskussion Kontaktuppgifter för Triventus Consulting AB presenterades ID berättade att hon varit på vindkraftseminarium i Östersund, , där de informerat om att det troligen, från augusti, kommer bli tillståndsplikt för vindkraftparker med fler än 7 verk, eller när de är högre än 150 meter. Länsstyrelsen i Jämtlands län tolkade den nya vindpropositionen som att det under en övergångsperiod på ett par år kan behöva sökas tillstånd retroaktivt, för redan uppsatta vindkraftverk. BN ställde en fråga om vägdragningen på platsen. Har den ändrats från den ursprungliga planen? Bengt Warensjö har kommit med ett yttrande att vägdragningen skett närmare viktiga platser för fåglar än vad det var tänkt från början. BN undrade också över vilken den brantaste lutningen på vägen som byggts är. MI sa att de tillstånd som finns har använts, och att bygglov givits utan restriktioner. Warensjös tidigare skrivelse var känd hos kommunen när bygglov godkändes. Under byggtiden kommer en del väsen att föras på platsen som möjligen kan störa fåglarna. Sedan blir det lugnare på platsen igen. Den brantaste lutningen på den nybyggda vägen är på en raksträcka och har en lutning på 12 grader. Det går bra med en sådan brant lutning eftersom det är en raksträcka. BN frågar varför just Enercons vindkraftverk valts till platsen. BN frågar även om det kommer att bli samma modell för de tre nya verk som eventuellt ska sättas upp. MI svarade att de valdes framförallt för deras avisningssystem, som går att använda samtidigt som verket är i drift. Detta ger bland annat bra produktionstimmar. Det har heller inte visat sig vara problem på dessa verk tidigare med iskastning, då avsisningssystemet fungerar så bra. MI säger även att det kommer att bli samma modell på de nya. SL lägger till att det kan bli produktionsstopp på vindkraftverken eller namnbyte. Därför kommer inte typ av verk att fastskrivas i ansökningar. Sida 2 av 5

3 BN ville veta hur det fungerar med linjekoncession om inte överenskommelse sker med elbolaget. SL svarade att i detta fall har en överenskommelse skett, men i annat fall kan vem som helst söka linjekoncession, men då måste också ett elbolag startas. Den som startar elbolag, måste visa att han/hon har den kunskap som krävs för att kunna driva ett sådant. BN undrade hur situationen ser ut om 25 år, när avtal med markägare och tillstånd går ut och när verkens livslängd uppnåtts. Han frågade också om Wallenstam funderade på att sälja verken eller behålla dem själv. På första frågan svarade MI att i vissa fall tas verken ner. I vissa fall genomförs större renoveringar på vindkraftverken. Några år innan tillstånd och avtal går ut tittar Wallenstam på vart det är möjligt att nya sådana kan skrivas och sökas. På den andra frågan svarade MI att Wallenstam kommer att äga alla verk de ställer upp själva, men att det går bra att bli elkund och köpa el från vindkraftverken. BN tog upp en diskussion om bygdepeng för ersättning för påverkan på landskapet. MI tog upp problematiken med bygdepeng. Vem ska pengarna gå till? Närområdet, trakten, de som ser verken på avstånd, turisten som kommer till Härjedalen, fritidsboende och så vidare? Wallenstam säger inte nej till bygdepeng, men vill i sådana fall veta exakt var pengarna går. SL pekade på att bygdepeng ej är lagstadgat, men att det från fall till fall ändå kan finnas i olika tappningar. MI berättade att sättet Wallenstam jobbar på just nu, är att ge vardera markägare som har ett vindkraftverk på sin mark en viss summa. Sedan dras en gräns, med en radie på 600 meter, från varje verk. Den arealen är ofta obrukbar och ligger för det mesta inom 40dBkurvan. Ett andelstal räknas ut, utifrån totalproduktionen från vindkraftverken. Varje berörd markägare får ersättning för den andel mark de har, inom sagda område. ID ställde frågan om det inte vore bra att köra igång verksamheten för de fem verk som nu håller på att byggas och utvärdera resultatet av dem, innan tillstånd söks för ytterligare tre verk. MI svarade att det redan finns så mycket information och kunskap om platsen, genom vindmätningar, beräkningar och dylikt. Vindmätningarna är verifierade av EMD. SL påpekade att Stentjärnåsen är en bra plats för vindkraft i de flesta avseenden. Utbyggnaden med tre vindkraftverk till vore bra för att nyttja den kapacitet som finns i området. Nätet klarar 6MW till, vilket tre extra verk genererar. Sida 3 av 5

4 BN undrar över fundamenten samt om Hede Betong klarar av att leverera den kvalitet som behövs. MI beskriver fundamentet som 16 meter i diameter och att det kommer att ligga på 72 cm djup. Eftersom Hede Betong tagit på sig att göra jobbet bör de också klara av det. BN ställde en fråga om samebyn varit involverad i byggprocessen. SL svarade att vi har haft kontakt med dem. Har bland annat haft samråd om rennäringen. MI har haft kontakt med Jan Frisk, Jan Frisk Entreprenad AB, och de har tillsammans gått runt och tittat på plats. MI och Jan Frisk tycker att det varit bra att en dialog förts med samebyn. BN undrar varför det är nio verk utplacerade på den karta MI visat över vägdragningen. MI informerar om att de lämnat förslag på nio olika platser till Sweco, och att de sedan fått välja bort den plats som är sämst placerad, utifrån produktion och vägbygge. Det är den plats markerad med siffran 6 på kartan som försvinner. BN frågar också varför det inte går att flytta verket numrerat med siffran 3, till en av de andra platserna, då verk 3 nu kommer att stå närmare än 1 kilometer från en boplats för kungsörnar. MI svarar att det är stor skillnad i produktionstimmar mellan de olika platserna, och att verket på plats nummer 3 kommer att producera mycket mer än flera av de andra platserna. ID frågar om det stämmer att Kristina Granqvist kontaktat Projekt Kungsörn för att be dem att göra någon form av utredning frågan om boplatser för kungsörn i området. ID delger också ett yttrande, se bilaga 1, som inkommit till detta samråd, av Warensjö, i ärendet. SI bekräftar uppgifterna om Projekt Kungsörnen och ber kommunen om att Triventus och Wallenstam framöver kan få kopior på dylika yttranden för att allt ska gå rätt till. ID svarar att hon bjudit in Warensjö till samrådet, men att han ej haft möjlighet att komma och därför skrivit ihop ett yttrande istället, vilket är det vi får ta del av. MI informerar om att boplatsen för kungsörn ej är ett aktivt bo, det har inte varit aktivt på cirka tre år. Det finns heller inget belägg för att vindkraftverk måste vara placerade 2 km från kungsörnens boplatser, men det finns heller inget belägg för att garantera att fågeln inte påverkas av vindkraftverkets uppförande. Wallenstam hjälper gärna till att medverk för att skapa en alternativ boplats för kungsörnen. De väljer ofta en plats i söderläge, med bra tillgång på mat. MI säger också att det finns godkännande för de fem verk som är på gång att byggas på platsen, vilka är givna utifrån de synpunkter som inkommit när dessa ärenden behandlades. Frågeställningen för detta samråd är om det är möjligt att bygga tre stycken verk till på den aktuella platsen. Sida 4 av 5

5 Diskussion om visualisering följde och gemensamt kom vi överens om följande fotopunkter för fotomontage: Övre kyrkbyn i Tännäs Östest-kröket (på platsen står en mast och ett vindkraftverk) Väg 84 (från samma ställe som tidigare använts) Väg 311 (någonstans vid Östra Fröstsjöåsen) Medskogen (by med fast boende) Eventuellt från Tjärnbräckan, korsningen till Tännäs om det syns därifrån. SL avslutade med att informera om att ett samråd kommer att hållas med allmänheten. Vid pennan/ Cecilia Danebäck Sida 5 av 5

Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008

Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008 Datum Dnr 2008-10-30 Vår beteckning Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008 Öppet samrådsmöte för särskilt berörda och allmänhet samt myndigheter och organisationer. Samrådsmötena

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd 2012-08-22 September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer