Rökkontrollsystem Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rökkontrollsystem Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke"

Transkript

1 Rökkontrollsystem Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke

2 Innehåll 1 Installation 1.1 Systemuppbyggnad 1.2 Kabelval 1.3 Spänningsmatning 1.4 Inkoppling 2.0 Drifttagning 2.1 Förberedelse 2.1 Adressering 2.2 Adressering med Sequential Addressing Tool 3.1 Kontroll av de ingående spjällmodulernas status 3.2 Konfigurera de ingående spjällmodulerna 4.1 Funktionskontroll 5.1 Konfigurera den digitala I/O-modul som skall hantera larm och styrsignaler, från/till externa system 6.1 Konfigurera centralenheten 7.0 Feldiagnostik

3 Midi-/ MaxiSmoke-system Ett Midi-/MaxiSmoke sys- Till I/O modulen kopplas Med hjälp av centralenheten tem består av upp till 50 resp. t.ex. brandlarm från centralt MidiSmoke kan systemet kon- 200 spjällmoduler som över- brandlarm och extern brand- figureras och status för revakas av en centralenhet. Alla indinkering till och från externa spektive modul övervakas enheter ansluts till en buss- system, samt styrsignaler till under drift. förbindelse. fläktar och DUC:ar för vent- MidiSmoke har för ända- Till systemen finns ett antal ilationsaggregat. (se figur 1) målet display och knappsats. olika spjällmoduler för att Beroende på funktionsbesk- I ett MaxiSmoke system passa olika förutsättningar rivning och antal in- och ut- förutsätts övervakning på beroende på antal rökdetek- gångar kan olika moduler i detaljnivå ske via överordnat torer och antal spjäll inom en Telefrangs sortiment brukas system. moduls betjäningsområde. som I/O modul. Modulens MaxiSmoke-modulen har Centralt placeras normalt en funktion styrs av Central- ingen display eller knappsats. digital I/O-modul och en enheten. Centralenhet. MIDI System: Övervakning av rökgaslarm från brandlarmscentral och individuell styrning och övervakning av brand/brandgasspjäll och fläktar via DUC. SIOX 24 VAC 100 VA SIOX-24VAC Kablage 100m Till nästa SIOX-modul 24 VAC 100 VA SIOX-24VAC Kablage 100m Brandcell BC1 SIOX Brandcell BC2 SIOX-24VAC Kablage 100m Till nästa SIOX-modul Brandcell BC3 Modbus TCP SIOX Spänningsmatning till spjällmotorer och SC1 moduler 24 VAC 100 VA Brandcell BC4 SD1 Digitalmodul 4 DI/O Rökdetektorer GX3 GX2GX1 GX4 Huvuddator EX1-2 indikering på display Manuell styrning med knappsats 24VDC Fläktstyrning 24VDC DUC Brandlarmssignaler Brandlarms central Figur 1

4 Styrning och övervakning Två grundalternativ finns för att pre- Om övervakning och styrning önskas med sentera status i systemet via en PC. hjälp av SCADA-system finns ett flertal olika alternativ för att kommunicera med anlägg- 1. Visual SIOX. ningens ingående delar. 2. Ett överordnat SCADA-system av valfritt fabrikat via SIOX-OPC. Beroende på förutsättningarna hos befintligt SCADA-system kan vissa fabrikat Med Visual SIOX kan man själv enkelt som har så kallade SIOX-drivers kommuskapa flödesbilder med dynamisk information och möjlighet att styra utgångar. Visual använda SIOX-OPC. SIOX passar även till MidiSmoke-systemet. nicera direkt med SIOX, andra fabrikat kan Ethernet TCP/IP Com port 2 Dator för styrning och övervakning Separat 24 VDC Larm Ett larm i systemet resulterar i att alla Se spjällmodulernas produktblad för fler spjäll, i en brandcell, ställs i förutbestämda detaljer om programmets funktion. Andra lägen och alla moduler i brandcellen funktioner kan åstadkommas med specialindikerar larm. Larm uppkommer vid rök- program som kan laddas ner via SIOXdetektering av lokala rökdetektorer, bruten bussen. rökdetektorslinga, eller via kommunikationen med digital I/O-modul med För en fullständig beskrivning av Midisignal från centrala brandlarmet. /MaxiSmoke-funktioner, se separata produktblad. Alla spjällmoduler levereras förprogram- Det ges även möjlighet att konfigurera, merade med ett standardprogram för övervaka och göra service på anläggningen larmsignaler från kanalrökdetektor, extern med en PC, samt bygga ut existerande rökdetektor, larmknapp eller larmsignal via MidiSmoke till Maxisystem. kommunikationen, samt spjällstyrning och motionering-/funktions-test. Se för produktblad.

5 1.2 Kabelval Kommunikationen är mycket störtålig och leverera mer än 4 A och därför säkras av med har därför låga krav på kabelvalet. För en 4 A finsäkring. spänningsmatning och kommunikation Eftersom varje spjällmodul maximalt kan mellan modulerna används normalt en 3- leverera 1 A till ett eller flera spjäll är det trådskabel. lämpligt att varje transformator matar Det är lämpligt att använda oskärmad 3- sektioner om 4 moduler. Det är dock möjligt tråds kabel med en ledningsarea av 1,5 mm2 att mata fler moduler, så länge den maximala per ledning, t.ex. LiYY 3 x 1,5 mm2. Vid strömmen inte överstiger 4 A. En SC1-modul kablage mellan spänningsmatade sektioner med en typiskt spjällmotor drar t.ex. upp till där endast SIOX-kommunikation förekom- ca. 0,5 A. mer används endast två-trådar. Det är en stor fördel om transformatorn kan placeras ungefär i mitten av sin sektion. 1.3 Spänningsmatning GND- och SIOX-ledningarna skall inte brytas upp mellan sektionerna. se Figur 2 och 3. Systemet spänningsmatas med flera 24V transformatorer (AC och DC). Används 1,5 mm2-kabel bör kabellängden inte överstiga 100 m per sektion-/trans- För att undvikaför stora spänningsfall i formator. ledningarna bör varje transformator inte Figur Inkoppling Observera att modulerna SD1, S45, S27, MaxiSmoke och MidiSmoke skall matas med 24VDC. Modulerna 8SC1:001, SD2-1:xxx(flera varianter finns) matas med 24VAC växelström och driver även anslutna ställdon och givare. För inkoppling av ställdon och givare, se modulernas datablad (

6 Inkoppling Figur 3 Inkoppling av Midi/Maxi Smoke System Sida 5 av 12

7 Exempel SC1:001 Inkoppling av ställdon och givare Separat 24 VDC K32 Servicedator med testapplikation i Visual SIOX K32 SIOX Adapter SIOX24 VAC 24 VAC Reläutgång för urkoppling av fläktmotorer Driftindikering Tryckknapp för funktionstest, setup, adressering Max 1A Alarm Alarm Smoke GND Relay Driftindikering GND 24VAC SIOX GND 24V AC SIOX Max 1A OPEN CLOSED 24VAC DAMPER SIOX 24VAC GND SIOX SIOX + 24V AC GND Till nästa SIOX modul -R ST-.-DA 2+E RS 2.2 kohm 1 2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 Stängt Öppet Spjällmotor ST1 (Inkopplas enligt leverantörs anvisningar) GX 1 (Inkopplas enligt leverantörs anvisningar) Figur 4 Drifttagning Styrning och övervakning av 1 brand-/ brandgasspjäll och 1 rökdetektor. - Starta Visual SIOX applikation 8SC1_001.DFF. - Starta motionering på Visual SIOX applikation för att kontrollera funktioner. Manuell test - Starta motionering med tryckknapp på modul för funktionstest. Larm och indikering på SC1 Stand by Motionering Brandlarm Spjällfel Servicelarm från rökdetektor Motionering Långsam blinkning 2 blink uppehåll 2 blink.. Snabb blinkning Fast sken Fast sken

8 2. Drifttagning 2.1 Förberedelse Utgå från den funktionsbeskrivning som 2.2 STEG 1 Adressering upprättats för aktuellt objekt. Ange hur Innan systemet kan användas måste alla sektioneringen (Brandcellsindelning) och moduler adresseras och centralenheten bindningar mellan olika enheter och konfigureras. utgångar skall utföras genom att skapa en Larmlista (Larm_Addr.xls). Detta kan göras med Sequential Addressing Tool och EX1COM. Programvarorna Midi/MaxiSmoke enheten levereras utan finns att ladda ned gratis från Telefrangs larmlista installerad för att inte störa hemsida. driftsättningen. PC kopplas via Ethernet eller COM-port 2 Vid konfigurationen är det viktigt att veta (Med medföljande kabel) direkt till centralhur spjällmodulerna ska fungera till- enheten för SIOX kommunikation. Om PC sammans, dvs. vilka larm som ska påverka direktansluts via Ethernet krävs en korsad vilka moduler och vad som är anslutet till nätverkskabel. respektive modul. Detta förs över till den så kallade larmlistan. När modulernas adress skall väljas bör adress 1 lämnas tom då detta är Konfigurering av ett system sker i fem steg. defaultadressen på Telefrangs samtliga moduler. Med denna adress ledig går det STEG 1 Adressering av spjällmodulerna. enkelt att lägga till ytterligare enheter om (Sequential Addressing Tool) systemet förändras eller byggs ut i framtiden. STEG 2 Kontrollera status på varje ingående spjällmodul.(t.ex SC1 setupformulär) STEG 3 Konfigurera I/O-modul. (t.ex SD1 setupformulär) STEG 4 Konfigurera centralenheten. (Ladda ned larmlista). STEG 5 Konfigurera de ingående modulerna. (Motioneringstid, Watchdog etc.) Efter detta är systemet driftklart. Alla inställningar sparas vid eventuella spänningsbortfall och systemet startar automatiskt när strömmen återkommer. Adressering görs med tryckknapp på varje modul, som samtidgt startar en motionering, för kontroll av spjällfunktion.

9 2.2.1 Adressering med Sequential Addressing Tool När modulerna är elektriskt sammankopplade måste varje spjällmodul bli tilldelad en unik adress, alla moduler är inställda på adress 1 vid leverans. En PC kopplas direkt till Ethernet eller COM2-porten på centralenheten i systemet med hjälp av medföljande kabel.vid behov kan generell USB till RS232 användas om dator saknar COM-port. OBS! Vissa fabrikat stödjer dock ej alla hårdvaruinställningar och Telefrang kan erbjuda produkter som är testade. Kontrollera med Search funktionen. Ange ny Startadress och fortsätt adtressering. Det är viktigt att modulerna ges det modulnummer (stationsadress) som hör samman enligt larmlistan. Digitala I/O-moduler går ej att adressera på detta sätt. Varje Digital I/O-modul har ett adre-ssbygelfält som kan användas för ändamålet. Arbetet genomförs lämpligen med två personer där en person är uppkopplad mot SIOXbussen med hjälp av en PC och den andra går runt till de olika modulerna och sätter adresser med tryckknapp enligt larmlista i funktionssbeskrivning. OBS! När R30 expansionsmodul ingår i sys- temet, adressera (på underbuss) dessa moduler först, innan R30 modul kon- figureras till expansionsläge och event- uellt byter adress. Starta Telefrangs mjukvara Sequential Addressing Tool på PC'n som kopplats till centralenheten. Detta program sänder ut en förfrågan om vilken modul som skall anta en viss adress. I detta läge kan de enskilda modulerna adresseras genom att trycka på respektive moduls tryckknapp i tur och ordning. Om man av misstag trycker på modulknapp 2 gånger, stoppa programmet och starta om med ny startadress, samt gör en tryckning på modulens knapp.

10 Adressering av Midismoke-system Servicedator för adressering med Squential addressing och Visual Setup med SC1 formulär för test. 1. Starta Sequential Addressing Tool. Ethernet TCP/IP COMport 2 2. Tryck på Search och alla moduler med adress visas. 3. När R30 expansionsmodul är ansluten till systemet, starta adressering, i första hand, på underbuss adress t.ex Använd R30 Setup för att sätta R30 i expansionsläge, när adressering är klar. (Adresseras med jumper i kapsling för modul.) Reset görs med genom ur- och injackning av R30 modul) OBS! 24VDC SC1 SC1 T.ex adr SD1 Brandlarm Styrsignal till DUC 4. Tyck på F6-tangenten och ett nytt fönster öppnas upp. 5. Kontrollera att inställningarna för anslutningen till SIOX-bussen är korrekta. Ibland kan man behöva starta Windows enhetshanterare för att se vilken COMport som skall användas för SIOX. 6. Välj startadress (stationsadress). Utlämna adress 1 och börja adressera moduler med start på adress 2 och uppåt. SC1 Slinga 2 Adr.2 R30 OBS! 24VDC Adressjumprar vid modul! T.ex adr SC1 SC1 SC1 7. Klicka på Start. 8. Gå till den modul som skall ha den valda adressen och kontrollera att den blinkar med sekvensen tre korta blinkningar följt av ett längre uppehåll. Detta är ett tecken på att modulens bussanslutning är rätt. 9. Tryck på spjällmodulens tryckknapp. 10. Den så adresserade modulen presenteras i listan och aktuell adress ökas med Tryck på nästa modul som skall adresseras. Komihåg de enheter som ingår centralt. 12. När alla moduler är adresserade, klicka på Stop. Nu genomförs en sökning på SIOXbussen och alla adresserade moduler skall nu visas upp i listan.

11 3.1 Kontroll av de ingående spjällmodulernas status Med Windows-mjukvaran Visual Setup (hämtas på och ett setupformulär för vald spjällmodul, t.ex. 8SC1_001.dff och 8SD2-3:005 bör varje enskild modul kontrolleras med avseende på status gällande: Spjällägen, Rökdetektor, Motionering/ funktionstest, Motioneringsvariabler Figur 6 SC1 Setup-formulär 3.2 Konfigurera de ingående spjällmodulerna Sedan varje modul adresserats kan den ställas in och övervakas individuellt, se Figur 6 med Windows-mjukvaran Visual Setup och ett setup-formulär för spjällmodulen. Olika setup-formulär finns för varje version av enhet. t.ex. 8SC1_001.dff,8SD2-1_001.dff etc. Watchdog-funktionen är avstängd i leveransläge men rekommenderas att sättas till 240 sekunder när anläggningen är färdiginstallerad och avprovad 4.1 Funktionskontroll Arbetet genomförs lämpligen med två personer där en person är uppkopplad mot SIOXbussen med hjälp av en PC och den andra går runt till de olika modulerna enligt samma schema som vid initieringen. Genom att med hjälp av rök lösa ut resp rökdetektor kontrollerar personen vid PC:n att larmbilden ändras och att gångtider för spjällmotorerna ligger inom förväntade utfall. Omvänt kontrolleras att ställdon stänger vid centralt utlöst brandlarm om sådant finns.

12 5.1 Konfigurera den I/O-modul som skall hantera larm och styrsignaler, från/till externa system Med Windows-mjukvaran Visual Setup och ett setupformulär för vald I/O-modul, t.ex. SD1Setup.dff eller S45Setup.dff kan modulen ställas in och övervakas individuellt. Inställningar som behöver göras är bl.a.adressändring (om inte adressbyglarna används) och val av I/O typ (t.ex. för SD1) Visual Setup och setup-formulären kan laddas ner gratis från Telefrangs hemsida, Smoke Control. SD1 4 DI/O S45 14 DI, 7 DO S27 64 DI/O

13 6.1 Konfigurera centralenheten Com port 1 Servicedator för adressering med Squential addressing och Visual Setup med SC1 formulär för test. Program laddas ned från Separat 24 VDC Gör enligt följande för att ladda ner filer till EX1:an - Koppla in EX1:ans COM1 till en ledig COM-port på din PC (COM1 är standardex1com.exe går dock att ändra under Settings) - Använd kabeln som följde med. SIOX-bussen behöver ej vara ansluten bara strömförsörjningen. - Starta EX1Com.exe. (Finns på CD-skivan). En huvudmeny bör nu visas. Om inte prova tryck ESC. - Tryck 'ESC' (tills MAIN MENU visas), 'q' sedan 'y'. EX1:an startar nu om - När texten 'Press Esc to abort autostart: ' visas tryck ESC (ganska snabbt efter att texten visats) - Svara sedan 'y' på frågan 'Are you sure (Y/N)?: - Har allt gått som det skall nu så står det 'c:\>' i EX1COMs fönster. - För att ladda ner filer klicka på 'Commands->Downloads - Leta fram var du har sparat alla filer* som du skall ladda ner och klicka sedan på 'Öppna'. - Filerna sparas nu ner till EX1:an - Skriv sedan vid 'c:\>' prompten 'COPYCTOE'. En kopia på C: läggs på E:. Gamla filer på E: försvinner. (E: disken är en flashdisk - icke flyktigt minne) - När kopieringen är klar så skriv 'reset' för att starta om Ex1 Om MIDI SMOKE: USER.EXE, COMMLIST.DEF, MSDISP.INI Om MAXI SMOKE: USER.EXE, COMMLIST.DEF

14 Feldianogstik Symtom Ingen indikering på lysdioderna Möjliga fel - Ingen matningsspänning - För högt spänningfall i systemet. Åtgärd - Mät spänningen mellan modulers GND och 24VAC - Om spänning saknas, kontrollera transformator och säkring. Ingen kommunikation mellan modulerna - Avbrott kommunikationsslingan - För långa ledningar -elektromagnetiska störningar - Om spänningen är för låg (< 20V) kan ev.fler transformatorer behövas. - Kontrollera SIOX-ledningen är förbunden till alla moduler - Vid mycket långa ledningar (>1000m) kan man behöva sänka kommunikationshastigheten, eller komplettera med en bussförstärkare. Spänningen på bussen skall normalt -aldrig understiga 16VDC i genomsnitt (Mät mellan GND och SIOX). - Kontrollera kommunikationen med ocilloskop för att upptäcka eventuella störningar som kan slå ut kommunikationen. Sök störkällan. (t.ex. hissmotor) och åtgärda den. Om det inte går kan man försöka dra ledningar längre från störkällan, eller använda skärmade ledningar.

15 i Kärna www. automatikprodukter.com

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Funktion: Brandgasspjällstyrning m. rökdetektor SIOX-modul: 8SC1:004 Processbild: 8SC1_004.DFF Inkopplingsbeskrivning Inkoppling spjällmotor med S1-S6 som lägesindikering.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Programversion 1.25

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Programversion 1.25 Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2017-05-17 Programversion 1.25 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

Installationsvägledning Smoke Control System

Installationsvägledning Smoke Control System ETT FLEXIBELT FÖR Installationsvägledning Smoke Control System För mer info - brandspjall.se ETT FLEXIBELT FÖR 2. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Produkter 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I/O-Moduler Systemuppbyggnad

Läs mer

Installationsvägledning

Installationsvägledning Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - MRB3 2017-05-16 Installationsvägledning www.bevent-rasch.se Innehållsförteckning Produkter sid. 3 Systemuppbyggnad sid. 4 Grundfunktioner, Montage sid. 5 Kabelval,

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

TIDOMAT PW32 För installation med TIDOMAT Pserver LX

TIDOMAT PW32 För installation med TIDOMAT Pserver LX HÅRDVARA version 2.0 Installationsanvisning TIDOMAT PW32 För installation med TIDOMAT Pserver LX Copyright. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

Lisol GUIDELINE Individuellt adresserade LED armaturer med funktion

Lisol GUIDELINE Individuellt adresserade LED armaturer med funktion LISOL GUIDELINE Lisol GUIDELINE Individuellt adresserade LED armaturer med funktion RGB LED armaturer i kombination med dubbelriktad kommunikation gör det möjligt att använda armaturerna i vägledningssyfte.

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Installationsanvisning Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Echolog... 1 1.2 Versioner... 2 2 I/O-modul 3 2.1 Fastsättning... 4 2.2 Elmätare...

Läs mer

DM-420 + AXNET Ver. 1.3

DM-420 + AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM- + AXNET Ver.. Ver.. DM- INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM- INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-... ANSLUTNINGAR I MASTERN... KABLAGE...

Läs mer

KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning

KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning 2011-01-05 KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.4 Beskrivning KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900.

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900. Noterat i labbet om: Anslut en Beijer Electronics E-terminal till HC900 via Ethernet NIL00019 2002/09/03 Vad är Noterat i labbet om? Noterat i labbet om är en samling dokument som skall ses som hjälpmedel

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

tsense (Disp) T RH RL

tsense (Disp) T RH RL Gas and Air Sensors Användarmanual tsense (Disp) T RH RL CO 2 -, temperatur- och relativ fukt-mätare Allmänt Luftanalysator tsense (Disp) för väggmontage, mäter koldioxid, temperatur och relativ luftfuktighet.

Läs mer

QUICK GUIDE 6516. Master reset, initiering och adressering. Master Reset av LCU6516

QUICK GUIDE 6516. Master reset, initiering och adressering. Master Reset av LCU6516 Master reset, initiering och adressering Master reset och initiering utförs för att återställa LCU6516 respektive DAC till grundinställningarna så att all oönskad information raderas ur minnet. Därefter

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

1. Beskrivning av ingående komponenter

1. Beskrivning av ingående komponenter C External 1/9 Installationsmanual för G-CTRL STYRSYSTEM Det här dokumentet beskriver hur G-CTRL styrsystem ska installeras. Manualen är generell och kan därmed användas oavsett om systemet ska användas

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation flik plats revision 1 760 08 2007 RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2180 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Styrsystem Unik brandspällsstyrning

Styrsystem Unik brandspällsstyrning Styrsystem Unik brandspällsstyrning AURASAFE AURASAFE Systemkomponenter Unik lösning med AuraSafe AuraSafe är marknadens mest flexibla styrsystem för övervakning av brand- och brandgasspjäll. Systemet

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Styrsystem Unik brandspällsstyrning

Styrsystem Unik brandspällsstyrning Styrsystem Unik brandspällsstyrning AURASAFE AURASAFE Unik lösning med AuraSafe AuraSafe är marknadens mest flexibla styrsystem för övervakning av brand- och brandgasspjäll. Systemet kan övervaka upp till

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands Adaptern...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS. Säkerhetssystemet med plug & play. Komponenter för automation. Nordela

Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS. Säkerhetssystemet med plug & play. Komponenter för automation. Nordela Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS Säkerhetssystemet med plug & play Komponenter för automation Nordela TALOS - säkerhetssystemet TALOS - säkerhet för alla behov Hos mellanstora till stora maskiner och

Läs mer

MANUAL ALGOMETER TYP II

MANUAL ALGOMETER TYP II MANUAL till ALGOMETER TYP II 2005.09.16 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1.

Läs mer

LUXCONTROL modulardim

LUXCONTROL modulardim LUXCONTROL modulardim data & instruktion 2010-04 modulardim data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för PCA/TE one4all/pcd modulardim BASIC Styrmodul för 3 kanaler Styrmodulen

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

TRITON. Styrutrustning för brandskydd

TRITON. Styrutrustning för brandskydd Styrutrustning för brandskydd TRITON KSUE TRITON SUSB-E8 TRITON KSUA TRITON KSUB TRITON KSUC TRITON SUSA Kopplingsbox TRITON KBOX Rökdetektor TRITON KD Rökdetektor TRITON RD Styrsystem TRITON KSUA Hanterar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Svensk version

SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Svensk version SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Svensk version February, 2009 SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Om den här guiden. Den här guiden innefattar information om snabb och enkel konfigurering av 32 inputs

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning Freeway WEB bussadapter Installations- och bruksanvisning Läs denna anvising noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida behov. FREEWAY Enervent Freeway WEB www.enervent.se

Läs mer

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 01 2011 Argus-RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Argus-RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Bruksanvisning Konferensenhet Konftel 100/D

Bruksanvisning Konferensenhet Konftel 100/D Bruksanvisning Konferensenhet Konftel 100/D Svenska Intelligent communications Förklaringar 1 Placering 2 Anslutning till telefon 3 Switchbox 4 Volyminställning telefon 5 Anslutning till PC 6 Volyminställning

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation revision 06 2013 RC-CFO Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation RC-CFO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

det intelligenta nätverket

det intelligenta nätverket det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer, brandgasfläktar och andra larm Det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer,

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten 1 THOT THOT fungerar som ett tangentbord till datorn. I stället för att trycka på tangenter, används ett styrorgan, som flyttar en ljuskägla över THOT tavlan och väljer ut önskad ruta. Varje ruta kan innehålla

Läs mer

LUXCONTROL DSI IR / 2IR

LUXCONTROL DSI IR / 2IR LUXCONTROL / 2IR data & instruktion 2010-04 / 2IR data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för / / DSI-IR Styrmodul med ingång för IR-fjärrkontroll och envägsomkopplare Upp till

Läs mer

KCDb ---------------------------------------------------------

KCDb --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Regulator för aktiva luftdon ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KCD är en elektronisk rumsregulator

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

SRD991 Intelligent Ventillägesställare

SRD991 Intelligent Ventillägesställare Snabb Starts guide 06.2008 QG EVE0105 B-(se) SRD991 Intelligent Ventillägesställare Denna instruktion skall tjäna som en vägledning för en snabb uppstart. För mer detaljerad information så hänvisar vi

Läs mer

tsense (Disp) T RH RL

tsense (Disp) T RH RL Gas and Air Sensors Användarmanual tsense (Disp) T RH RL CO 2 -, temperatur- och relativ fuktmätare Allmänt tsense (Disp) för väggmontage mäter koldioxid, temperatur och relativ luftfuktighet. Enheten

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar.

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar. REGLERINNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Reglerexempel Rumsregulatorer Matningsdosor Reläenhet Temperaturgivare Ställdon Ventiler Rörkopplingar Adapters Transformatorer Modularkablar och tillbehör Indikatorer

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1 ESIM 110 a x e m a Sida 1 Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i en mobiltelefon

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer