En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM"

Transkript

1 En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks- och informationsservicen i de tjugosju kommunerna med svensk majoritet. I Österbotten finns tretton sådana kommuner, i Egentliga Finland åtta, i Nyland tre och i Östra Nyland tre. Nedan granskas biblioteks- och informationsverksamheten i detta svenska distrikt, verksamheten jämförs regionvis och kommunerna emellan, aktuell statistik och trender jämförs även med motsvarande uppgifter för hela landet och med de nyckeltal som tagits fram för utvärdering av biblioteks- och informationsverksamhet i enlighet med bibliotekslagens 5 kapitel ( 6). Eftersom en stor del av landets svenskspråkiga befolkning är bosatt i huvudstadsregionen och andra områden där finskan är ett starkt dominerande språk blir frågan om tillgång till svensk biblioteksservice alltmera central. Frågan behandlas närmare i samband med granskning av invånarantal, svensk bosättning och svensk service. Det bibliotekspolitiska program för Finland som överräcktes till kulturminister Suvi Lindén av biblioteksinspektör Kirsti Kekki vid Undervisningsministeriet är också en utgångspunkt för kommentarerna till statistiksiffrorna.programmet utarbetades i samråd med en arbetsgrupp och i ständig dialog med de allmänna biblioteken. Arbetsgruppens ordförande var riksdagsledamot Mirja Ryynänen, de svenskspråkigas representant var Kerstin Sevón. Ett sammandrag av det bibliotekspolitiska programmet har utsänts till cheferna för biblioteks- och informationsverksamheten i det svenska distriktet. Programmet finns att läsa i sin helhet på Undervisningsministeriets webb-sidor tillsvidare enbart på finska. Bifogas följande tabeller över det svenska distriktet i sin helhet: Invånarantal, serviceställen, öppethållning, biblioteksbesök, låntagare, utlåning, erhållna fjärrlån tidningar och tidskrifter, alla anskaffningar sammanlagt, bokinköp, anskaffning av övrigt material, årsverk och driftsutgifter sammanlagt. Det svenska distriktet år 2000 Invånarantal, svensk bosättning och svensk service Invånarantalet totalt i kommunerna med svensk majoritet har minskat med 127 personer, d.v.s. 0,07 % var minskningen 0,1 %. I Egentliga Finland har befolkningen minskat med 76 personer, i Österbotten med 518. Den flyttningsvåg mot söder och mot större centra som rapporterats under senare år är märkbar även i det svenska distriktet; särskilt Östra Nyland visar en befolkningsökning på 455 personer där Sibbo kommun i stort sett står för ökningen. I Nyland är ökningen 12. En stor del av finlandssvenskarna är bosatta i den tvåspråkiga huvudstadsregionen. Räknat i absoluta tal är de kommuner som har den största svenska befolkningen Helsingfors (andel sv.spr.6,7 %), Esbo (9,6 %), Borgå (34,9 %) och Vasa (25,7 %). Mera än en tredjedel av landets svenskspråkiga invånare bor i Nyland, dv.s. ca 36 %, Österbotten kommer på andra plats med 31 % och Östra Nyland på tredje med 11 %. I Egentliga Finland bor 9

2 % av de svenskspråkiga och på Åland något över 8 %. Resten, ca 5 %, fördelar sig på övriga landskap, den största gruppen finns i Karleby. Ser man på andelen svenskspråkiga av befolkningen är den för Österbottens del ca 53 %, för Östra Nyland 36 %, i Mellersta Österbotten 10 %, i Egentliga Finland 6 % och för Nylands del en bit över 8 %./Statistikcentralen /Hbl ) För svensk service på biblioteken har den svenskspråkiga bosättningens stora spridning både inom landet och inom de stora kommunerna och städerna med finsk majoritet naturligtvis konsekvenser. I en miljö med stor andel svenskspråkig befolkning inom ett avgränsat område är det förhållandevis lätt att erbjuda mångsidig biblioteksservice på svenska, tillräckligt med personal med svensk kulturbakgrund och litteraturkännedom och ett tillräckligt utbud av svenska böcker, tidskrifter och multimedia. I huvudstadsregionen och andra områden med liknande struktur är det betydligt svårare eftersom befolkningen är spridd över stora områden och det inte går att koncentrera en heltäckande svensk service till några enstaka bibliotek. Bristerna i den svenska servicen på biblioteken i huvudstadsregionen och i Åbo har diskuterats i de svenska dagstidningarna under vårvintern På Runebergsdagen sammanträdde företrädare för Finlands kommunförbund, Utbildningsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Svenska kulturfonden, Pedagogiska institutionen och Finlands svenska biblioteksförening för att dryfta hur man kunde åstadkomma en bättre svensk service, särskilt med beaktande av de svenska skolornas behov av service.nya undervisningsmetoder och nya kunskapskällor gör biblioteken till en allt viktigare del av skolornas arbete. Finlands svenska biblioteksförening ansökte och beviljades medel av Svenska kulturfonden för projektet BITTIS. Projektets idé är att under sommaren och hösten 2001 kartlägga situationen vad gäller svensk biblioteksservice till skolorna för att kunna visa var problemen ligger och skapa modeller för hur de bäst kunde avhjälpas. BITTIS är början till ett långsidigt samarbetsprojekt mellan ovan nämnda aktörer. Bibliotek, bokbussar och övriga serviceställen, öppethållning Den våg av biblioteksindragningar som under slutet av 1990-talet såg ut att hota hela det riksomfattande biblioteksnätet verkar nu ha ebbat ut. I hela landet var antalet bibliotek och bokbussar oförändrat, frånsett att sjukhusbibliotekens antal fortsätter att sjunka (-12/-1,3% ). Det finns nu 99 sjukhusbibliotek i hela landet varav fem i det svenska distriktet. Inom distriktet ökade antalet biblioteksfilialer med tre, medan antalet övriga serviceställen minskade med fyra. Ekenäs stad står för omvandlingen av tre serviceställen till tre filialbibliotek, Liljendal har dragit in en utlåningsstation. Bokbusshållplatserna har i hela landet minskat med 1,5 %, i det svenska distriktet med 15 %. Av Österbottens minskning med 41 hållplatser står Närpes för indragning av 33. I Nyland minskade antalet hållplatser från 77 till 5 då Ekenäs drog in 72 hållplatser. Öppethållningen minskade i hela det svenska distriktet med 0,8 %, i Östra Nyland med hela 2,7 %. Nyckeltal för tillgängligheten i utvärderingen av biblioteks- och informationstjänster är ett avstånd på högst 2 kilometer till närmaste serviceställe och högst 1 kilometer till närmaste bokbusshållplats för 80 % av befolkningen. År 1960 fanns i Finland 4007 bibliotek, tio år senare hade antalet som en följd av omstruktureringar i samhället och inflyttning mot städerna reducerats med År 2001 var antalet 948. Biblioteksnätets struktur förändras av många samhälleliga orsaker, till allt detta kommer en ny syn på vad som krävs för att ett serviceställe skall kunna kallas ett bibliotek. Utlåningsstationerna och de små filialerna har varit ett viktigt led i bokförsörjningen, i dag betonas

3 tillgången till olika slag av kunskapskällor och en för området utbildad personal både i bibliotekslag och -förordning och i det bibliotekspolitiska programmet. I programmet föreslås att kommunerna rekommenderas att utarbeta strategier för sin informationsförsörjning. Förslaget till en riksomfattande rekommendation om en Internet-terminal per 1000 invånare skulle innebära 3600 nya terminaler för landets bibliotek.nyckeltal i dag är 1 per 5000 invånare, och minst 1 per kommun. Låntagare, biblioteksbesök och utlåning I det svenska distriktet är i medeltal 46 % av befolkningen biblioteksanvändare. Nyckeltal i utvärderingsarbetet är 45 %. Österbotten ligger klart över medeltalet med 48,3 %, siffran för Egentliga Finland är 47,2 %. Nyland och Östra Nyland ligger under medeltal och nyckeltal med 43,7 respektive 37,4 %. Motsvarande skillnader syns följdriktigt i utlåningssiffror och biblioteksbesök. Medeltal för utlåningen i det svenska distriktet ligger traditionellt betydligt under landets medeltal. För hela landets del är siffran 19,9 lån per invånare och år med en ökning på 2,7 % från Nyckeltalet i utvärderingen är 18 lån per invånare och år. I det svenska distriktet är medeltalet 14,4 med en ökning på 2,5 % från Siffrorna för Österbotten är 15,9, för Egentliga Finland 14,1, för Nyland 12,3 och för Östra Nyland 10,6. Ser man på de enskilda kommunerna ligger Larsmo högst med 21,4 lån per invånare och år, följt av Jakobstad med 18,9 lån, Liljendal med 18,2 och Korsholm med 18,1. De lägsta utlåningssiffrorna visar Iniö med 4,4, Ingå med 8,9 lån och Sibbo med 9,9. Hela landet Nyckeltal Svenska Egentliga distriktet Finland Österbotten Nyland Östra Nyland Utlåning/inv 19, ,4 14,1 15,9 12,3 10,6 Bibl.besök 12,4 10 9, ,4 9,4 5,7 Inköp/1000 inv Driftsutgifter Siffrorna för biblioteksbesöken var relativt oförändrade jämfört med föregående år i hela landet, i det svenska distriktet minskade biblioteksbesöken med 2,4 %. Störst var minskningen i Östra Nyland, 4,4 %, näststörst i Österbotten, 3,1 %, i Egentliga Finland var minskningen 1,8 och i Nyland 1,2. Medeltalet för hela landet vad gäller antal besök per år är 12,4, nyckeltalet är 10, och siffran för det svenska distriktet 9,6. Östra Nyland ligger långt under medeltal och nyckeltal med 5,7 besök per invånare och år. Bland enskilda kommuner ligger Ingå, Iniö, Kimito och Oravais under 5 besök per år, medan Ekenäs, Jakobstad, Korpo, Korsnäs, Korsholm, Kronoby, Nykarleby och Pargas ligger på över 10 besök. Högst ligger Korpo med 13,7 besök. Siffran för under året erhållna fjärrlån har för hela landets del ökat med 5,1 %, i det svenska distriktet med hela 10 %. Samarbete med utbildningsinstitutioner, väl fungerande nätverk och den svenska bosättningens spridning som omtalats tidigare i texten påverkar dessa siffror.nyland ligger högst, antalet erhållna fjärrlån har ökat med 17,8 %. Österbotten och Egentliga Finland ligger kring

4 landets medeltal med 5,6 % respektive 5,1 % ökning, medan Östra Nyland uppvisar en minskning med 1,1 % jämfört med föregående år Tidningar och tidskrifter, inköp I hela landet var antalet beställda tidningar och tidskrifter i stort sett oförändrat, likaså i det svenska distriktet. Egentliga Finland visar dock en ökning med 3,2 % och Österbotten en minskning med 1,5 %. I både Nyland och Östra Nyland var minskningen 0,6 %. Nyckeltal är 15 årgångar per 1000 invånare och sammanlagt minst 40 årgångar. Distriktet i sin helhet har i medeltal 16,2 årgångar per 1000 invånare. Egentliga Finland har så mycket som 41 årgångar per 1000 invånare, Västanfjärd 87, Houtskär 70 och Nagu 66.I Österbotten är medeltalet 22 årgångar per 1000 invånare. Alla kommuner har över 20 årgångar per 1000 invånare utom Korsholm, Oravais och Nykarleby. Lägst ligger Oravais med 13 årgångar, högst ligger Vörå med 30.Medeltal för Nyland är 22 årgångar per 1000 invånare, för Östra Nylands del är medeltalet 14. Siffrorna varierar starkt i Östra Nyland mellan Liljendals 45 årgångar och Sibbos 11. Inköpen hade ökat med 2,7 % i hela landet, i det svenska distriktet hade de i medeltal minskat med 0,3 %. Siffrorna varierar dock starkt. Medan Egentliga Finland visar en minskning med -6,2 % och Österbotten en obetydlig minskning med -0,8 %, visar Nyland en ökning med hela 6,7 % och Östra Nyland en ökning med 3 %. Nyckeltal för bokinköpen är 350 per 1000 invånare, för övrigt material 50. Inköpen per 1000 invånare var i medeltal 346 i hela distriktet.egentliga Finland ligger trots den procentuella minskningen fortfarande högst med 415 inköp per 1000 invånare och år, siffran för Iniö är 1384, för Korpo 1003, för Västanfjärd 845 och för Houtskär 706. Pargas är den enda skärgårdskommun som ligger under medeltalet med siffran 319. Inköpssiffrorna i kommuner med mycket lågt invånarantal blir självklart mycket höga i proportion till större kommuner, eftersom ett tillräckligt mångsidigt grundbestånd av nytt material måste anskaffas och sedan vid uträkningar av denna typ fördelas på en liten mängd invånare. I Österbotten är siffran också hög, 355 inköp per 1000 invånare, medan Nyland och Östra Nyland ligger mycket långt under medeltalet med siffrorna 292 respektive 250. Bland enskilda österbottniska kommuner ligger Kronoby, Larsmo, Maxmo, Oravais, Pedersöre, Jakobstad och Vörå klart över medeltalet, mindre än 300 inköp per 1000 invånare görs endast i Kristinestad.I Nyland når Ekenäs närmast medeltalet med 342 inköp per 1000 invånare, i Östra Nyland ligger Liljendal långt över medeltalet med siffran 572. Under 200 inköp per 1000 invånare ligger i hela tabellen endast Pernå i Östra Nyland. Det svenska distriktet är till stor del tvåspråkigt och borde därför även vad gäller bokinöpen ligga över medeltalet eftersom man betjänar två språkgrupper. Medeltalet för distriktet är 325. Siffrorna ovan för inköp sammanlagt speglas givetvis i bokinköpen, Egentliga Finland ligger högt över nyckeltalet med siffran 367, Västanfjärd ligger högst med 778 bokinköp, Dragsfjärd lägst med 291. Medeltalet för Österbotten är 346, Larsmo leder med 530, i Malax är siffran 215. I Nyland är bokinöpen per 1000 invånare 291, Karis ligger högst med 332. Medeltalet för Östra Nyland är 233, Liljendal ligger högt över medeltal och nyckeltal med 653 bokinköp, Pernå ligger på 190 Variationerna regioner och kommuner emellan är stora, talen som gäller inköp och utbud av olika slag av biblioteksmaterial återspeglas i besöks- och utlåningssiffror.det säger sig självt att ett

5 mångsidigt och rikligt utbud stimulerar till en större användning av bibliotekets service. I det bibliotekspolitiska programmet föreslås nyckeltalet för bokinköp höjas till 400 per 1000 invånare och inköp av övrigt material till 100. Årsverk Nyckeltal vad gäller personalresurserna är en anställd per 1000 invånare. Landets medeltal är 0,8, det är även medeltal för det svenska distriktet liksom också för Egentliga Finland och Österbotten. Medeltalet för Nyland är 0,7, för Östra Nyland 0,6. Vikten av en för biblioteks- och informationsområdet utbildad, tillräcklig stor personal kan inte nog betonas. I det bibliotekspolitiska programmet föreslås bland åtgärder som borde vidtas för att korrigera eftersläpning och för att biblioteken skall kunna fylla sin i regeringsprogrammet givna uppgift i informationssamhället både tillsättning av nu "vilande" tjänster och befattningar och höjda löner. Nyrekrytering av kompetent personal är ett växande problem. Bibliotekslagen och -förordningen ställler också krav på personalens utbildning och kompetens, det i bibliotekslagen stipulerade kravet på tillräckligt med personal definieras genom nyckeltalets rekommendation.inrättandet av tillräckligt många tjänster och tillsättandet av personal på indragna tjänster skulle innebära 1000 nya årsverken. Driftsutgifter Driftskostnaderna har ökat med 4,7 % i hela landet, ökningen i det svenska distriktet är 2,4. Medeltal för driftsutgifterna är i hela landet 240 Mk per invånare, i det svenska distriktet 237,4. Egentliga Finland ligger på i medeltal 262,1 Mk och Österbotten på 242,7 Mk. Siffrorna för Nyland och Östra Nyland ligger långt under medeltalet, de är 223,9 respektive 206,2. Västanfjärd satsar mest med 512,8 Mk, Malax minst med 155,4 Mk I det bibliotekspolitiska programmet föreslås att eftersläpningarna i bibliotekens ekonomi rättas till både vad gäller statsandelar och kommunala satsningar. Kommunerna rekommenderas att satsa 1,5-2 % av alla driftskostnader på biblioteksverksamheten och enhetspriserna föreslås höjas. Sammandrag Statistiken för biblioteksverksamheten i det svenska distriktet skiljer sig från siffrorna för landet i övrigt, samma trender har varit rådande sedan länge. De höga utlåningssiffror som ger Finland en ledande ställning i hela världen är i det svenska distriktet traditionellt betydligt lägre, ungefär på samma nivå som i Danmark i en nordisk jämförelse. Siffran är dock fortfarande hög både på nordisk nivå och globalt sett. Bokinköp och inköp av övrigt material ligger i landskapen Nyland och Östra Nyland långt under landets medeltal och de statliga rekommendationer som tagits fram för utvärdering av biblioteksverksamhet.det som kallas det svenska distriktet innebär tvåspråkiga områden med biblioteks- och informationsservice för två språkgrupper, vilket borde innebära högre siffror än både medeltal och nyckeltal anger. Driftsutgifterna borde överlag ligga högre för att ge möjligheter till en god service på två språk. Ett växande problem vad gäller svensk biblioteksservice utgör också de stora kommuner och städer som har en procentuellt sett relativt liten, men i absoluta tal stor svenskspråkig befolkning som bor utspridd över området.

6 Regionalt bedömt får invånarna i Egentliga Finland och Österbotten en god biblioteks- och informationsservice på basen av en tillräcklig resursering. I Nyland är resurserna betydligt sämre, och för Östra Nylands del kan man tala om en fullt synlig eftersläpning.bristen på erforderliga resurser ger återverkan också i uppgifterna gällande biblioteksbesök och utlåning. Informationssamhället ställer stora krav på medialäskunnighet och förmåga till livslångt lärande, och biblioteken har här en viktig roll, vilket även betonas i det nu gällande regeringsprogrammet för Finland. Bibliotekslagen betonar främjandet av befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter. I dagens läge är dessa lika möjligheter ifrågasatta genom att biblioteken både lokalt och regionalt sett erbjuder service på synnerligen varierande nivå. Eftersom skolbibliotekens standard allmänt ligger på en synnerligen anspråkslös nivå och de allmänna biblioteken ger skolorna en omfattande service som blir allt mera central på grund av nya metoder i undervisningen med tillhörande krav på förmåga att använda och utvärdera olika slags kunskapskällor kan eftersläpning och en sänkt servicenivå få allvarliga konsekvenser långt in i framtiden.

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2018 Kommunerna i Svenskfinland 2018 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Finskspråkiga försöker i större utsträckning än svenskspråkiga få service på sitt eget språk 18,4 6,2 3,3. Sällan Aldrig 1,9 81,7 54,8

Finskspråkiga försöker i större utsträckning än svenskspråkiga få service på sitt eget språk 18,4 6,2 3,3. Sällan Aldrig 1,9 81,7 54,8 Språkbarometern 14.. Sammanfattningen av resultaten från Språkbarometern Språkbarometern undersöker hur väl den lokala språkminoriteten får service på sitt eget språk i hemkommunen. Samtliga tvåspråkiga

Läs mer

Kjell Herberts Kristinestad den 20 maj 2011

Kjell Herberts Kristinestad den 20 maj 2011 * Kjell Herberts Kristinestad den 20 maj 2011 * *... skulle den samlade lokala, regionala och nationella informationen om svenska aktiviteter vara mindre synlig och betydligt mera fragmentarisk och spretig

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Utmaningarna är många inför genomförandet av Sote-reformen Kanske flera här än inom många andra områden i landet Vi har landets friskaste befolkning

Läs mer

Vad möjliggör lagen? Karolina Zilliacus, bibliotekschef, Pargas stadsbibliotek

Vad möjliggör lagen? Karolina Zilliacus, bibliotekschef, Pargas stadsbibliotek Vad möjliggör lagen? Karolina Zilliacus, bibliotekschef, Pargas stadsbibliotek Syftet Syftet med denna lag är att främja 1) befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, 2) tillgången

Läs mer

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift KÅRKULLA SAMKOMMUN Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes 20.8.1960. Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg

Läs mer

Flyttningsrörelsen i Vasa

Flyttningsrörelsen i Vasa Flyttningsrörelsen i Vasa 2000 2016 Statistikplanerare Jaakko Löytynoja, Stadsutvecklingen, 10.7.2017 Nettoflyttningsrörelsen* och födelseöverskottet 2000 2016 *) Flyttningsrörelsens nettosiffror visar

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer Författare, utredare och arbetsgrupp: Torbjörn Stoor, Ann Backman och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Toimintakertomus 20 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehåll 1. Bibliotekets användning och samlingar... 2 2. Ekonomi... 4 3. Evenemang... 5 4. Personalen... 6 5. Projekt... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi...

Läs mer

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Mellanrapport Det nuvarande svenskspråkiga gymnasienätet uppstod under 70-talet efter att grundskolereformen genomförts. Efter det har gymnasienätet i stort

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Socken- och bynamnens fördelning

Socken- och bynamnens fördelning KURT ZILLIACUS Socken- och bynamnens fördelning Artikeln ursprungligen publicerad i Studier i nordisk filologi 67 SSLS 539, 1987, s. 85 90 Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2015 ISBN

Läs mer

Lagens syfte och de allmänna bibliotekens uppgifter med samhällelig genomslagskraft i centrum

Lagens syfte och de allmänna bibliotekens uppgifter med samhällelig genomslagskraft i centrum Lagens syfte och de allmänna bibliotekens uppgifter med samhällelig genomslagskraft i centrum Lagen om allmänna bibliotek från paragraf till praktik Vasa 16.3.2017 Leena Aaltonen Målet med lagreformen

Läs mer

Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm

Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm Finlandssvenska fysikdagar, Silja Symphony 13.11.2009 1 Bakgrund Att studera fysik och naturvetenskaper

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt Närvarande Jonas Tana (ordf.), Biblioteken.fi Harriet Lill-Smeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Läs mer

Flyttningsrörelsen i Vasa

Flyttningsrörelsen i Vasa Flyttningsrörelsen i Vasa 2000 2014 Specialplanerare Jonas Nylén, Stadsutvecklingen, 9.6.2015 Nettoflyttningsrörelsen* och födelseöverskottet 2000 2014 *) Flyttningsrörelsens nettosiffror visar skillnaden

Läs mer

Flyttningsrörelsen i Vasa

Flyttningsrörelsen i Vasa Flyttningsrörelsen i Vasa 2000 2015 Specialplanerare Teemu Saarinen, Stadsutvecklingen, 27.5.2016 Nettoflyttningsrörelsen* och födelseöverskottet 2000 2015 *) Flyttningsrörelsens nettosiffror visar skillnaden

Läs mer

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN 7.9.2017 Utbildningsstyrelsen Vad är Fyren? Fyren nätverket för skolutveckling Fyren nätverket för skolutveckling är ett samarbetsnätverk för skolor inom den

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: April 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: April 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: April 2013 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT april 2013 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 3128568 och Olli Peltola tfn +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Vem är vi? inflytande i en samhällsutveckling. 1. Förbundets namn? Svenska hörselförbundet rf.

Vem är vi? inflytande i en samhällsutveckling. 1. Förbundets namn? Svenska hörselförbundet rf. Vem är vi? 1. Förbundets namn? Svenska hörselförbundet rf. Förbundet Finlands svenska hörselskadade rf bildades den 13 november 1986. År 2007 gick förbundet in i en ny era efter att årsmötet år 2006 godkände

Läs mer

Regional biblioteksplan

Regional biblioteksplan TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2017-01-30 Diarienummer KN160098 Kulturnämnden Regional biblioteksplan 2017-2021 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Regional biblioteksplan Kalmar län

Regional biblioteksplan Kalmar län Regional biblioteksplan Kalmar län 2017-2021 Inledning De regionala biblioteken har sitt ursprung i centralbiblioteken som bildades på 1930-talet för att stödja kommunernas folkbibliotek. Centralbiblioteken

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv 1 T5 NYLAND Arbetsförhållanden 1996-2002 Befolkningsfrågor -emigration 1996-2003 Bostadsfrågor 1996-2004 Brandväsendet 1996-2001 Folkliv och historia 1996-2004 Föreningar 1996-2004 Hemslöjd och hobby 1997

Läs mer

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL GERDA-enkäten Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa METODBESKRIVNING 1. URVAL GERDA-enkäten riktades till 65- och 75-åringar i Västerbottens län i Sverige och landskapet Österbotten i Finland. Svararnas födelseår

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: april 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: april 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: april 2012 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT april 2012 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 3128568 och Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: December 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: December 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: December 2013 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT december 2013 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 312 8568 och Olli Peltola tfn +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-02-10 Sida 1 (1) Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 15 Diarienummer KN160098 Regional biblioteksplan Beslut 1. Kulturnämnden

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3200 SUOMENRUOTSALAINEN BAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD3200 BAROMETER FOR SWEDISH-SPEAKING FINNS 2008

KYSELYLOMAKE: FSD3200 SUOMENRUOTSALAINEN BAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD3200 BAROMETER FOR SWEDISH-SPEAKING FINNS 2008 KYSELYLOMAKE: FSD3200 SUOMENRUOTSALAINEN BAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD3200 BAROMETER FOR SWEDISH-SPEAKING FINNS 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område 2015 Teemu Saarinen 18.12.2015 Begrepp som gäller uppföljningen 18.12.2015 Flöde till arbetslöshet som varat längre än 3 månader = Andelen

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: februari 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: februari 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: februari 2012 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT februari 2012 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 3128568 och Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

Läroanstalter i hela landet och i Egentliga Finland

Läroanstalter i hela landet och i Egentliga Finland Läroanstalter i hela landet och i Egentliga Finland Från år 2010 till år 2016 minskade antalet läroanstalter i Finland med 15 procentenheter inom den grundläggande utbildningen i hela landet. Minskningen

Läs mer

På väg mot den nya biblioteksla en

På väg mot den nya biblioteksla en På väg mot den nya biblioteksla en Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883 till sin Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhet Biblioteksverksamhet UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Så främjar biblioteket barns läsande och läskunnighet Näin kirjasto edistää lasten lukemista ja lukutaitoa

Så främjar biblioteket barns läsande och läskunnighet Näin kirjasto edistää lasten lukemista ja lukutaitoa Aluehallintovirasto Regionförvaltningsverket Så främjar biblioteket barns läsande och läskunnighet Näin kirjasto edistää lasten lukemista ja lukutaitoa Nylands biblioteksdag Uudenmaan kirjastopäivä 12.12.2018

Läs mer

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Verksamhetsstrategi för Blankabiblioteken i Åboland Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Godkänd 19.11 2005 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Undervisningsministeriets biblioteksstrategi

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken?

Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken? Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken? Regionförvaltningsverkets fortbildningsdag för bibliotekspersonal på tvåspråkiga orter, Kommunernas hus, B 3.6, onsdagen den 14 maj 2014

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

BIBLIOTEKENS MÅNGSIDIGA ROLL I DAG VÄGLEDARDAGARNA Susanne Ahlroth Svenska enheten för bildningsväsendet Regionförvaltningsverket

BIBLIOTEKENS MÅNGSIDIGA ROLL I DAG VÄGLEDARDAGARNA Susanne Ahlroth Svenska enheten för bildningsväsendet Regionförvaltningsverket BIBLIOTEKENS MÅNGSIDIGA ROLL I DAG VÄGLEDARDAGARNA 2018 Susanne Ahlroth Svenska enheten för bildningsväsendet Regionförvaltningsverket The key is creating interactive, collaborative and participative spaces

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN

KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN MIKA HELANDER PD, akademilektor (forskningsledig fr.o.m. 1.9.2015) Åbo Akademi sociologiska enheten Kan vi stå till tjänst? 2

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommun- och stadsdirektörernas konferens 23-24.9, Pargas Linda Grönqvist, teamledare Vi vill synliggöra vår service Vi registerar alla

Läs mer

Regionalt skärgårdsråd Stockholm

Regionalt skärgårdsråd Stockholm Regionalt skärgårdsråd Stockholm 20.9.2018 800km fågelvägen 250 bebodda öar 50 000 invånare året om Över 30 kommuner NSS projekt, varför, hur och resultat Hur kan vi använda och nyttja resultaten? För

Läs mer

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden För att en kommun och dess invånare ska få möjligheten till en bra biblioteksverksamhet krävs det

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige Biblioteksplan Biblioteksplan 2015 2019 för Krokoms kommun Antagen i Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 Antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-09 Krokoms kommun, september 2015 Författare: Eva Fresk,

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors.

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors. FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors Närvarande: Annika Lund, Stadsbiblioteket i Jakobstad, ordf. Gerd Backman, Väståbolands

Läs mer

Kommunala språkkrav mot bakgrund av sociala och strukturella faktorer

Kommunala språkkrav mot bakgrund av sociala och strukturella faktorer Detta är en presentation av ett planerat kapitel för min planerade doktorsavhandling om språkkrav i finska och svenska för anställda i tvåspråkiga kommuner i Finland. Syftet med min avhandling är undersöka

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek Bakgrund TÖREBODA KOMMUN. Biblioteksplan Sida 1 av 5 Datum

Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek Bakgrund TÖREBODA KOMMUN. Biblioteksplan Sida 1 av 5 Datum Sida 1 av 5 för Töreboda kommunbibliotek 2018 2020 Bakgrund Av Bibliotekslagen (2013:801) framgår att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet särskilt ska verka för det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper I grundlagens 17 stadgas även om andra språkgruppers rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. I paragrafen nämns förutom nationalspråken särskilt

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2018 2020 Antagen av kommunstyrelsen 2018-09-10 101 Inledning... 3 Biblioteksverksamheten i Munkfors kommun... 3 Folkbiblioteket... 3 Prioriterade grupper och verksamhetsområden... 4 Samverkan...

Läs mer

Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskares arkiv Sida 1/6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskares arkiv Sida 1/6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 02.0.206 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskares arkiv Sida /6 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Alahärmä film 734-86 70-876 750 845-878 837-844 734-95 696-884 854-878 700-853 707-836, 683-865 Brottmål -844 852

Läs mer

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Den svenska biblioteksstatistiken Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Verksamhetsgruppen Gruppen tillsattes av generalsekreteraren efter ett initiativ från Föreningen

Läs mer

Om betydelsen av minoriteters storlek för ett fullgott medborgarskap i tvåspråkiga kommuner

Om betydelsen av minoriteters storlek för ett fullgott medborgarskap i tvåspråkiga kommuner Om betydelsen av minoriteters storlek för ett fullgott medborgarskap i tvåspråkiga kommuner PL Linnéa Henriksson Offentlig förvaltning Åbo Akademi linnea.henriksson@abo.fi 19.11.2007 1 Om bakgrunden till

Läs mer

Regionalt seminarium 24.9.2008 Stundars

Regionalt seminarium 24.9.2008 Stundars Regionalt seminarium 24.9.2008 Stundars Arbetskrafsinvandringen och landsbygden med Närpes som exempel Erland Eklund, Lilian Ivars, Leila Warén-Backström Åbo Akademi Vasa Landsbygdsforskningsenheten 25.9.2008

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Från enspråkighet till flerspråkighet. Kjell Herberts

Från enspråkighet till flerspråkighet. Kjell Herberts Från enspråkighet till flerspråkighet Kjell Herberts SPRÅK I RÖRELSE i den svenska skolan i Finland Utbildningsstyrelsen 17.3.2017 En global trend hos individer, företag, samhällen...)... och även Svenskfinland

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: September 2013 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT September 2013 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tel +358 50 312 8568 och Olli Peltola tfn +358 50 312 8727

Läs mer

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 23 24.9 2015, Pargas Benjamin Strandberg Sakkunnig KOMMUNALSKATTENS SKATTEGRUND KOKO MAA, Milj. FÖRVÄRVSINKOMSTER 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** Löneinkomster,

Läs mer

-2, BILDN-KS :00

-2, BILDN-KS :00 -2, BILDN-KS 2017-11-16 17:00 Möteskallelse Torsdagen den 16.11.2017 kl.17.00 i Hercules kabinettet, Stadsbiblioteket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Sebastian Holmgård, ordförande

Läs mer

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Offentlig ekonomi 2017 Kommunekonomi 2016 År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Sysselsättningsöversikt januari 2015

Sysselsättningsöversikt januari 2015 UTSIKTER JANUARI 2015 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt januari 2015 Får publiceras 24.2.2015 kl. 9.00 Antalet nya lediga arbetsplatser är fler än för ett år sedan. Andelen utländsk arbetskraft

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM STÄRKTA BIBLIOTEK

FRÅGOR OCH SVAR OM STÄRKTA BIBLIOTEK Webbinarium 16 februari 2018 FRÅGOR OCH SVAR OM STÄRKTA BIBLIOTEK Vem kan söka? Bidrag kan sökas av folkbibliotekets huvudman, det vill säga kommunen, enskilt eller i partnerskap med andra kommuner. Måste

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 10 458 arbetslösa arbetssökande i maj Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 6,9 Korsnäs 6,0 Kaskö 11,6 Korsholm 6,9 Vasa 11,1 Närpes 4,1 Kristinestad

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Sysselsättningsöversikt juli 2014

Sysselsättningsöversikt juli 2014 UTSIKTER JULI 2014 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt juli 2014 Får publiceras 26.8.2014 kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten är rekordhög. Arbetslösheten ökar också bland chefer och specialister.

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 8 857 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Korsnäs 7,8 Kaskö 8,1 Malax 6,7 Korsholm 5,6 Vasa 9,4 Närpes 3,8 Kristinestad

Läs mer

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen. Järfälla bibliotek Utvärdering och revidering av Biblioteksplan 2008-2015 Bakgrund och syfte I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Framtidens bildningskommun och integrationen av ny-finländare. Framtidsdalen, Stadsdirektör Kristina Stenman, Jakobstad

Framtidens bildningskommun och integrationen av ny-finländare. Framtidsdalen, Stadsdirektör Kristina Stenman, Jakobstad Framtidens bildningskommun och integrationen av ny-finländare Framtidsdalen, 20.11.2018 Stadsdirektör Kristina Stenman, Jakobstad Liten CV student, Lönnbeckska gymnasiet 1981 jur.kand, Helsingfors universitet,

Läs mer

Samlad och utvecklad biblioteksverksamhet i Akalla, Husby och Kista

Samlad och utvecklad biblioteksverksamhet i Akalla, Husby och Kista KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSBIBL IOTEK DNR SID 1 (6) 2012-06-01 Handläggare: David Jonsson Telefon: 08-50831197 Till Kulturnämnden KuN 2012-06-14 Nr 15 Samlad och utvecklad biblioteksverksamhet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2011 Nya och nedlagda företag Nyetableringarna av företag ökar fortfarande medan nedläggningarna minskar Enligt Statistikcentralen antalet nya företag ökade med 1,4 procent under fjärde kvartalet

Läs mer