Lerums kommun. Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lerums kommun. Verksamhetsplan 2015 2015-03-09"

Transkript

1 Lerums kommun Verksamhetsplan

2 Innehåll 1 Kommunens övergripande styrdokument 4 2 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen 6 3 Vision Framtidsbild Framtidsbilder för klimat och miljö Politiska inriktningsmål: Framtidsbilder för infrastruktur och boende Politiska inriktningsmål: Framtidsbilder för näringsliv och turism Politiska inriktningsmål: Framtidsbilder för skola och utbildning Politiska inriktningsmål: Framtidsbilder för samhällets omsorger Politiskt inriktningsmål: Politiskt inriktningsmål: Framtidsbilder för kultur och fritid Politiska inriktningsmål: Uppdrag till förvaltningen från budget En bra förskola och skola ska bli ännu bättre Förvaltningen ges i uppdrag: En ännu bättre äldreomsorg Förvaltningen ges i uppdrag: Fler bostäder i hela kommunen och en ännu bättre kollektivtrafik Förvaltningen ges i uppdrag: Övriga mål och uppdrag till förvaltningen Mål Uppdrag Servicegarantier 15 8 Finansiella mål Analys av kommunens nuläge ur ett finansiellt perspektiv Resursfördelning 18 Förvaltningsledning Sektor infrasupport Sektor samhällsbyggnad Sektor lärande Sektor stöd och omsorg Driftsredovisning Resultatbudget Balansbudget Finansieringsbudget 24 2

3 14 Investeringsbudget Exploateringsbudget Bilaga 1: Barn- och elevpeng

4 1 Kommunens övergripande styrdokument Verksamhetsplanen är Kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen och ska tydliggöra styrelsens plan och strategi för att verkställa Kommunfullmäktiges uppdrag. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet med politiska mål och uppdrag för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, samt de prioriterade politiska målen och uppdragen fördelade under rubrikerna Vision 2025, Framtidsbild 2018, Uppdrag till förvaltningen från budget 2015 samt Övriga mål och uppdrag till förvaltningen. De komponenter som Kommunstyrelsen styr förvaltningen med för att förverkliga verksamhetsplanen är politiska inriktningsmål (inriktningar), politiska verksamhetsmål (mål) och uppdrag. Förvaltningen fastställer årligen även verksamhetsindikatorer (indikatorer) till stöd för att fokusera och följa upp mål och uppdrag i både verksamhetsplan och i verksamhetens grunduppdrag. Politiska inriktningsmål/inriktningar är långsiktiga och av övergripande karaktär Politiska verksamhetsmål/mål är mer konkreta och mätbara samt definierar inriktningsmålen. Uppdrag är konkreta beställningar av väl avgränsade områden. Vision 2025 Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. Visionen sträcker sig till år Framtidsbild 2018 Utifrån visionen anger Kommunfullmäktige politiska inriktningsmål för kommunens verksamhet under mandatperioden. För Budget 2015, plan har beredningarna på Kommunfullmäktiges uppdrag arbetat fram Framtidsbild 2018 som innehåller de politiska inriktningsmål som återfinns i verksamhetsplanen. Budget Utifrån Framtidsbild 2018 sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra under det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är Kommunstyrelsens uppdrag till kommunförvaltningen och konkretiserar vid behov mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar utifrån Kommunfullmäktiges budget. 4

5 Årsredovisning Årsredovisningen lämnas av Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige. I den presenteras uppföljningen av hur förvaltningen lyckats med måluppfyllelse och med genomförandet av uppdrag utifrån den årliga budgeten. 5

6 2 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen Den nya politiska styrmodellen innebär att mål- och utvecklingsarbetet i kommunen ska vara ett kontinuerligt arbete med avstämningar och dialog i kommunstyrelsens utskott. Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen för att tydliggöra ledning och styrning. Verksamhetsplanen bygger på Vision 2025, Framtidsbild 2018, Budget 2015 och ett antal övriga prioriterade mål och uppdrag. Vi vill göra en bra kommun ännu bättre. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan. Ingen ska lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. Ju mer eleverna lär sig i skolan, desto mer kan de själva påverka sin framtid. Vi vill ha en äldreomsorg som utgår från att vi människor är olika och har olika behov, och som använder modern teknik, som underlättar för så väl de äldre som för personalen. Vi vill att det byggs fler bostäder. Ingen ska behöva flytta från kommunen för att det saknas bostäder. Människor som inte bor här idag, ska ha möjlighet att flytta hit. Kommunens relation till de lokala företagen ska stärkas Kommunen ska vara en serviceinriktad resurs för det näringsliv som finns i kommunen och ska underlätta för nya företag att etablera sig och växa i Lerums kommun Kompetensen inom inköp och upphandling ska vidareutvecklas Uppföljningen av de tjänster vi köper ska stärkas Kommunen ska vara en modern arbetsgivare, som tar tillvara idéer och kreativitet Våra verksamheter ska vara transparenta, serviceinriktade, lättillgängliga och hålla en hög kvalitet 6

7 3 Vision 2025 Kommunen har ett viktigt uppdrag. Det består i att säkerställa att medborgarna i Lerums kommun har tillgång till stöd och service inom viktiga områden som skola, vård och omsorg. Kommunen ska också se till att den grundläggande infrastrukturen fungerar och arbeta för att Lerums kommun i sin helhet ska utvecklas positivt. För att tydliggöra vad Lerums kommun ska kännetecknas av för att vara en attraktiv kommun att leva, arbeta och bo i har Kommunfullmäktige antagit Vision Den slår fast att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun och att kommunen ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Visionen ska genomsyra organisationen, verksamheten och alla beslut som fattas. Under 2015 ger Kommunstyrelsen förvaltningen dessutom uppdrag att fokusera extra på följande konkreta uppdrag i visionsarbetet: Hållbart resande Ta fram en klimatanpassningsplan Ta fram socialt hållbara mål 7

8 4 Framtidsbild 2018 Framtidsbild 2018 är kommunfullmäktiges viljeinriktning för mandatperioden för att nå Vision Framtidsbilderna är framtagna av kommunfullmäktiges fasta beredningar under våren De har inom sina respektive politikområden angett vilka frågor som ska vara särskilt prioriterade under mandatperioden Framtidsbilderna är politiska inriktningsmål och är av övergripande karaktär. De beskriver hur Lerums kommun ska se ut och upplevas efter nästa mandatperiod. Framtidsbilderna handlar om vad som ska uppnås, inte hur. Hur de politiska inriktningsmålen ska uppnås har kommunstyrelsen ansvar för. Det innebär att framtidsbilderna ska omsättas till politiska verksamhetsmål och därefter brytas ner till åtgärder eller aktiviteter av de verksamheter som ska arbeta med dem. De politiska verksamhetsmålen formuleras under första halvåret 2015 för att sedan följas upp första gången i samband med helårsuppföljningen. 4.1 Framtidsbilder för klimat och miljö Om Lerums kommun ska lyckas med visionen att bli Sveriges ledande miljökommun måste de hållbara valen i människors vardag präglas av enkelhet och självklarhet. Förutsättningarna måste vi skapa i samverkan med invånarna. En miljöekonomisk och hållbar resurshushållning ska prägla kommunens agerande i alla delar Politiska inriktningsmål: År 2018 är det enkelt för kommunens invånare, kvinnor som män, och kommunens verksamheter att göra hållbara val när det gäller konsumtion, resande, återvinning och återbruk. År 2018 har vi en giftfri miljö i våra verksamheter, till gagn för nuvarande och kommande generationer. 4.2 Framtidsbilder för infrastruktur och boende För att bli Sveriges ledande miljökommun behöver kommunen skapa förutsättningar för resande på fler och nya sätt. Ur ett folkhälsoperspektiv och för att uppnå visionen om social hållbarhet är bostadsförsörjningen en utmaning. Blandat resande och blandat boende kommunen behöver satsa på ett brett och flexibelt utbud för att tillgodose fler människors behov Politiska inriktningsmål: År 2018 är det enkelt och flexibelt att åka kollektivt och att samåka. Fler alternativa färdmedel mellan och inom kommunens tätorter har minskat invånarnas bilberoende. År 2018 finns ett stort utbud av blandade boendeformer och livsmiljöer som passar alla, oavsett ålder, livssituation och kön. 8

9 4.3 Framtidsbilder för näringsliv och turism Det ska vara attraktivt att bo, verka och besöka Lerums kommun. Fler arbetstillfällen på hemmaplan ger mindre utpendling och mer liv och rörelse i våra tätorter. Hållbarhet ska prägla utvecklingen av ett starkt näringsliv där alla parter bidrar med det de är bäst på. Besöksnäringen och miljösektorn är två grenar av näringslivet som har stor potential att utvecklas i Lerums kommun Politiska inriktningsmål: År 2018 möter invånare och besökare ett brett utbud av varor, tjänster och upplevelser. I Lerum 2018 har omsättningen inom turism- och miljösektorn växt varje år sedan År 2018 är arbetsmarknaden diversifierad och tolerant. I Lerum 2018 finns det fler arbetstillfällen än aldrig förr. 4.4 Framtidsbilder för skola och utbildning Alla flickor och pojkar i skolan ska känna sig trygga, sedda och motiverade. Pedagoger ska känna sig trygga i sitt ledarskap och sin förmåga att undervisa, och elever behöver ha inflytande över den verksamhet där de förväntas lära och utvecklas. Det är en utmaning för skolan och samhället att många flickor och pojkar inte avslutar sin utbildning med godkända betyg. För att uppnå visionen om en socialt och ekonomiskt hållbar kommun krävs investeringar i våra ungas framtid Politiska inriktningsmål: År 2018 är ungdomsarbetslösheten fortsatt låg tack vare att fler går ut grundskola och gymnasium med godkända betyg. För unga kvinnor och män som behöver extra stöd att komma in på arbetsmarknaden erbjuder kommunen en kontaktperson och samlade insatser under ett tak. År 2018 har pedagogerna hög relevant kompetens inom Informations- och kommunikationsteknik (IKT). Elever och pedagoger känner sig trygga med de läroverktyg som finns. 4.5 Framtidsbilder för samhällets omsorger Ungas psykiska hälsa Det är viktigt att tidigt skapa möjligheter för unga att utveckla en god hälsa då sociala faktorer ofta går i arv. För att vända trenden med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är det viktigt att fokusera på det friska och arbeta förebyggande. En skola med trygga vuxna som tar sig tid för unga och tidigt kan upptäcka ohälsa är otroligt viktigt Politiskt inriktningsmål: År 2018 fångar vi upp våra barn och ungdomar tidigt. Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att öka hälsan hos flickor och pojkar. Välfärdsteknologi Dagens höga tempo av digitalisering och hjälpmedelsutveckling öppnar upp för stora möjligheter. Mycket tyder på att förväntningarna på den kommunala servicen inom omsorgen kom- 9

10 mer ändras där eget inflytande, flexibilitet och delaktighet blir centrala värden. I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen skapas förutsättningar för att bibehålla självständighet och uppleva trygghet i livet Politiskt inriktningsmål: År 2018 använder vi teknik och hjälpmedel i omsorgen som verktyg för att underlätta vardagen, få information, kommunicera och mötas. 4.6 Framtidsbilder för kultur och fritid Alla medborgare i Lerums kommun ska ha förutsättningar att utveckla intressen, känna gemenskap och uppleva ett meningsfullt liv. Det skapar god hälsa såväl hos kvinnor och män som hos äldre och yngre, samt bygger en socialt hållbar kommun med minskad skadegörelse och oro. För att öka folkhälsan och bygga ett socialt hållbart Lerum är det av största vikt att föreningslivet kan fortsätta att växa och bedriva sina verksamheter Politiska inriktningsmål: År 2018 har föreningslivet möjlighet att fokusera på sina verksamheter tack vare ökat ekonomiskt stöd och god samverkan med kommunen. År 2018 tillfredställs kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov av flexibla lokaler och utemiljöer anpassade för kulturupplevelser och utövande av fritidsaktiviteter. Mötesplatserna är utformade tillsammans med kommunens invånare och finns i kommunens alla delar. 10

11 5 Uppdrag till förvaltningen från budget 2015 Som ett komplement till arbetet med vision och politiska inriktningsmål och verksamhetsmål ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att arbeta med 17 konkreta uppdrag inom fokusområdena förskola, skola, äldreomsorg och bostadsbyggande. Dialog och uppföljning ska ske i relevanta utskott. 5.1 En bra förskola och skola ska bli ännu bättre Vi har bra förskolor och skolor i Lerums kommun. De mindre barnen och deras vårdnadshavare trivs med förskolan och elevernas resultat i grundskolan och på gymnasiet är över lag goda. Men det kan bli ännu bättre. Pågående utvecklingsarbete ska fortsätta och vi ska spetsa till det ytterligare samtidigt som skolan bli skickligare på att fånga upp de elever som behöver särskilt stöd. Elever som inte mår psykiskt bra ska snabbt kunna få hjälp från elevhälsan. Lärarna är skolans viktigaste resurs, och för att inspirera och motivera lärarna behöver skolan bli bättre på att synliggöra och premiera dem som allra bäst bidrar till att lyfta elevernas prestationer och resultat. De föreningar som finns i kommunen gör redan idag en ovärderlig insats för individer och för samhället i stort. De ska ges bättre ekonomiska förutsättningar för att utveckla arbetet. På samma sätt ska kulturen ges en större roll i Lerums kommun Förvaltningen ges i uppdrag: Att minska storleken på barngrupperna i förskolan Att planera för byggandet av nya förskolor Att stärka stödet till elever i behov av särskilt stöd och särskilda utmaningar Att utveckla ett forum för skoldialog där alla grupper med intresse för skolan bjuds in att delta och utforma dialogen. Att påbörja planeringen för att bygga ett kulturhus med plats för bl. a Kulturskolan och gymnasiets Estetiska program vid Dergårdsentrén Arbetet ska fortgå enligt kommunstyrelsens beslut. Att påbörja planeringen för att bygga en idrottshall i Dergårdsområdet Arbetet ska fortgå enligt kommunstyrelsens beslut. Att öka det ekonomiska stödet till föreningslivet Nya riktlinjer för föreningsbidrag tas fram. Skötselavtalen anpassas till dagens behov i syfte att stödja föreningarna på ett relevant sätt. Att höja nivån på lärarlönerna och premiera duktiga lärare Satsningen ska gå till de medarbetare som bäst bidrar till resultatet utifrån aktuella lönekriterier. Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras. 11

12 5.2 En ännu bättre äldreomsorg Stöd- och omsorgsverksamheterna i kommunen håller hög kvalitet. Undersökningar visar att de som får stöd från äldreomsorgens personal är väldigt nöjda. Det betyder att vi har goda förutsättningar att ta oss an de utmaningar som äldreomsorgen står inför, när andelen äldre människor nu ökar. Inte minst krävs en kraftsamling kring byggandet av bostäder som är särskilt anpassade efter äldre människors behov. Man är aldrig för gammal för att bestämma själv, ska vara en utgångspunkt för kommunens äldreomsorg. Den som behöver stöd och omsorg ska själv få bestämma vilka som ska ge det stödet, och själv få bestämma vilken typ av stöd man vill ha. Kommunen ska bli bättre på att använda modern teknik, både sådan teknik som gör livet enklare för omsorgstagarna och som underlättar för personalens planering och arbete. Ett väl fungerande anhörigstöd är en klok investering för framtiden. Anhörigstödet ska utvecklas i samråd med dem som behöver stödet. En konstruktiv dialog med aktörer utanför kommunens organisation är en angelägen del i arbetet med att skapa en ännu bättre äldreomsorg Förvaltningen ges i uppdrag: Att utveckla och utöka anhörigstödet Att planera för ett ökat användande av modern teknik i äldreomsorgen Att planera för trygga boenden, servicebostäder och särskilda boenden i alla kommundelar En utvecklad samverkan mellan Sektor stöd och omsorg samt Sektor samhällsbyggnad, inte minst i bostadsförsörjningsprogrammet samt utveckla arbetet med lokalresursplanering utifrån befolkningsprognoser. Att utveckla formerna för dialog 5.3 Fler bostäder i hela kommunen och en ännu bättre kollektivtrafik Lerums kommun har som målsättning att varje år öka antalet invånare med i genomsnitt 1 %. Idag planeras för en rad bostadsprojekt och flera är under genomförande. Vi vill dock öka takten och bostadsbyggandet är ett prioriterat område den närmaste mandatperioden. Vi vill satsa på större bostadsområden som kan komma igång snabbt i hela kommunen. De nya bostäderna ska tillgodose människors behov av olika upplåtelseformer, inte minst finns ett behov av fler hyresrätter. En förutsättning för att ett samhälle ska uppfattas som attraktivt är att det finns tillgång till goda kommunikationer och därför vill vi fortsätta att utveckla kollektivtrafiken. Parallellt med att vi utvecklar våra centrum, ska vi fortsätta arbetet med att knyta ihop hela kommunen med vandrings-, cykel- och ridleder Förvaltningen ges i uppdrag: Att identifiera och exploatera attraktiva områden med plats för större antal bostäder och med potential för snabbt genomförande Under första halvåret 2015 ska förvaltningen återkomma med förslag på områden. Att planera för byggande av bostäder med rimliga hyror 12

13 Förvaltningen ska prova olika koncept som finns på marknaden. Att aktivt samarbeta med lokala byggföretag Att genom bl.a. en aktiv dialog i planerings- och exploateringsarbetet arbeta för att lokala bygg- och fastighetsföretag får möjlighet att delta i samhällsbyggnads-arbetet. Att arbeta för att Västra Stambanan byggs ut med ytterligare två spår lokaliserade utanför tätorterna på sträckan Göteborg-Alingsås Att ha detta som utgångspunkt i kontakter och dialoger med aktörerna inom infrastrukturarbetet. Att utreda förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar upp till och med gymnasieålder och för pensionärer i lågtrafik Att i dialog med Västtrafik arbeta fram lämpliga alternativ inklusive kostnadsberäkningar och tidplaner. Även taxan för färdtjänsten ska ingå i utredningen. 13

14 6 Övriga mål och uppdrag till förvaltningen Utöver de mål och uppdrag som förvaltningen ges utifrån Framtidsbild 2018 och Budget 2015 har förvaltningen fått i uppdrag att prioritera arbetet med ytterligare ett antal mål och uppdrag under Mål Befolkningstillväxten ska vara en procent per år över en tioårsperiod Målen i Näringslivstrategin ska beaktas och följas upp Att genom en aktiv och kontinuerlig dialog mellan näringslivet och kommunen samt genom samarbete med Business Region Göteborg ge bästa möjliga service till företag och näringsidkare. Kommunen ska pröva om ett privat företag, kooperativ, eller förening helt eller delvis kan ersätta drift i kommunal regi Att arbeta strukturerat med att belysa effekter gällande drift i annan regi än kommunal, inom utpekade verksamheter. 6.2 Uppdrag Att skapa ett ledande återvinnings- och återbrukssystem Att slutföra det pågående beredningsarbetet inom förvaltningen för ställningstagande och beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I arbetet ska Hultets framtid samt planering för en ny återvinnings- och återbrukscentral i Stenkullen ingå. Att förbättra möjligheterna för närproducerande företag att bli leverantörer till kommunen Att föra dialog med kommunens näringsliv, via en upphandlingsgrupp, gällande förutsättningar att leverera varor och tjänster till kommunens verksamheter. 14

15 7 Servicegarantier När förvaltningen mottar en fråga via e-post ska svar ges inom tre dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras. När förvaltningen mottar en fråga via brev ska svar ges inom fem dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras. Samtal till kommunens kundmottagningar ska besvaras inom en minut. Den som lämnar ett meddelande ska bli uppringd senast nästa arbetsdag. Ansökningar om serveringstillstånd får ett förslag till beslut inom sex veckor. 15

16 8 Finansiella mål Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi inte lika starkt påverkas av konjunkturens upp- och nedgångar. Modellen gör det möjligt för kommunen att bygga upp tillgångarna under år med positiva resultat, vilka kan användas under år med underskott. På detta sätt kan effekten av konjunktursvängningar minskas och därmed få en jämnare kvalitet i tjänsteutbudet. Modellen innebär också att de finansiella målen tillåts variera över tid beroende av konjunktur, behov av investeringar med mera. Utgångspunkten är att målen fastställs i jämförelse med den fjärdedelen av Sveriges kommuner som har de starkaste finansiella nyckeltalen. Den kommunen med de högsta värdena bildar taket och den kommunen med de lägsta värdena inom gruppen bildar golvet för de finansiella nyckeltalen. Analys och redovisning sker med utgångspunkt från historiskt utfall, nutid och prognoser. 8.1 Analys av kommunens nuläge ur ett finansiellt perspektiv Kommunen har stora investeringsbehov inom skola, barn- och äldreomsorg samtidigt som konjunkturen befinner sig i en svag återhämtningsfas under budget och planperioden. Under de senaste åren har kommunen haft kostnadsökningar i verksamheten, låga resultatnivåer samt hög investeringstakt vilket påverkat de finansiella nyckeltalen negativt. Kommunens mål är att tillhöra den övre fjärdedelen bland Sveriges kommuner vad gäller soliditet, vilket innebär nivån ska ligga inom intervallet procent, exklusive ansvarsförbindelsen. Målen är satta på koncernnivå det vill säga inklusive kommunala bolag. De kommunala bolagens påverkan på soliditeten och långfristiga skulder per invånare är dock begränsad År 2014 uppgick soliditeten till 45 procent för såväl kommunen som för koncernen. Enligt budget för 2015 uppgår soliditeten till 42 procent. Soliditeten under planåren 2016 och 2017 beräknas uppgå till 41 respektive 40 procent. Framförallt är det fortsatt höga behov av investeringar som medför att kommunens mål vad avser soliditetsnivå inte uppfylls under budget- och planperioden. Lerums kommuns långfristiga skulder per invånare uppgick i bokslut 2014 till drygt kronor. Enligt budget och plan för kommer den externa upplåningen att öka från drygt kronor per invånare till kronor per invånare. Detta medför att kommunen från och med planåret 2016 inte kommer att uppfylla målet att vara bland de 25 procent kommunerna i landet som har lägst långfristiga skulder per invånare. 16

17 Budget 2015 innebär ett resultat på 40,3 mnkr och 42,8 mnkr respektive 50,7 mnkr för 2016 och Totalt innebär detta att nettokostnadsandelen uppgår till 98,0 % år 2015 och 2016 och till 97,7% I Budget 2015 ingår riktade effektiviseringskrav på 10,0 mnkr. Ett effektiviseringskrav på 22,0 mnkr är planerat för År 2017 ligger inga effektiviseringskrav i plan. Årets resultat efter extraordinära poster Nettoinvesteringarna enligt budget och plan uppgår till drygt 800 miljoner kronor och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 270 miljoner kr. År Nettoinvestering 270,0 201,7 300,0 300,0 Nyupplåning 147,0 0,0 135,0 135,0 17

18 9 Resursfördelning Förvaltningsledning Produktionsområde (mnkr) Intäkt Kostnad Netto Ledningsverksamhet -1,1 10,5 9,4 2 Kommunövergripande projekt 0,0 1,7 1,7 3. Vision ,0 0,0 0,0 Totalt -1,1 12,2 11,1 Sektor infrasupport Produktionsområde (mnkr) Intäkt Kostnad Netto 2015 Support & utveckling -16,7 83,7 67,0 Drift & service -82,5 90,8 8,2 Politisk organisation 0,0 16,6 16,6 Totalt -99,2 191,1 91,8 Produktionsområde (mnkr) Intäkt Kostnad Netto 2015 Räddningstjänst 0,0 32,5 32,5 Totalt 0,0 32,5 32,5 Produktionsområde (mnkr) Intäkt Kostnad Netto 2015 Revision 0,0 1,8 1,8 Totalt 0,0 1,8 1,8 18

19 Sektor samhällsbyggnad Produktionsområde (mnkr) Intäkt Kostnad Netto 2015 Ledning och intern service 9,2 31,6 22,4 Fysisk planering och exploatering 7,2 22,7 15,5 Teknisk försörjning 2 58,6 56,6 Myndighetsutövning 7,6 16,7 9,1 Totalt 26,0 129,5 103,6 Varav affärsverksamhet Verksamhet (mnkr) Intäkt Kostnad Netto 2015 VA 69,6 72,4 2,8 Renhållningsverksamhet 29,9 30,4 0,5 Kommunens byggnader 230,5 221,4-9,1 Totalt 330,0 324,2-5,8 Sektor lärande Produktionsområde (mnkr) Intäkt Kostnad Netto 2015 Ledning och intern service 54,2 55,7 1,5 Verksamhetslokaler 0,25 134,4 134,1 Förskola 6,2 294,7 288,5 Grundskola, förskoleklass -år 9 10,1 389,7 379,6 Fritidshem 0, ,2 Fritidsklubbar/gårdar 0,15 12,8 12,7 Grundsärskolan 0,3 16,8 16,5 Gymnasieskola 31,8 143,8 112 Gymnasiesärskola 1,2 13,9 12,7 Vuxenutbildning 4,7 20,3 15,6 Kultur och fritid 4,3 36,7 32,4 Kulturskola 4,8 14,7 9,9 Bibliotek 0,6 13,2 12,6 Resultatenheter Totalt 839, , ,3 Prestationsersättningen (Barn- och elevpeng) presenteras i Bilaga 2. 19

20 Sektor stöd och omsorg Produktionsområde (mnkr) Intäkt Kostnad Netto 2015 Ledning och intern service 43,0 43,0 Hemtjänst -79,3 85,3 6,0 Äldreomsorg -42,1 263,4 221,3 Funktionshinder -27,3 130,4 103,1 Hälso och sjukvård -2,3 58,7 56,4 Myndighetsutövning -37,3 266,6 229,3 Totalt -188,3 847,4 659,1 20

21 10 Driftsredovisning Verksamhet (mnkr) Skattefinansierad verksamhet Budget Budget VP Löneökningar ,7 Strukturella åtgärder -0,7-1,3 effektiviseringar Förvaltningsledning 13,0 11,1 Infrasupport 81,2 91,8 Samhällsbyggnad 105,3 103,6 Lärande 1 051, ,3 Stöd och omsorg 641,2 659,1 Räddningstjänsten 31,9 32,5 Revision 1,8 1,8 Summa skattefinansierat 1 925, ,6 Kommunens verksamhetslokaler -4,1-9,1 VA-verksamhet/renhållning 3,3 3,3 Summa affärsverksamhet -0,8-5,8 Summa verksamheter 1 924, ,8 Finansförvaltningen Kapitalkostnader -41,0-43,6 Pensionsskuld/pensionsutbetalningar 3,2 12,6 Övrigt -20,8-30,1 Verksamhetens nettokostnader 1 865, ,7 21

22 11 Resultatbudget VP Budget (mnkr) Verksamhetens nettokostnader -1757, ,7 Avskrivningar -108,5-112,0 Verksamhetens nettokostnader , ,7 Skatter 1 730, ,4 Generella statsbidrag 190,2 195,5 Finansiella intäkter 5,3 5,1 Finansiella kostnader -41,9-30,1 Resultat före extraordinära poster 18,6 40,3 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 Resultat 18,6 40,3 Nettokostnadsandel 99% 98,0% 22

23 12 Balansbudget Budget Justerad budget Budget (mnkr) Tillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 057, , ,0 Finansiella anläggningstillgångar 169,0 166,6 159,4 Omsättningstillgångar 389,0 498,0 438,2 Summa tillgångar 2 615, , ,6 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat 328,3 268,8 287,4 Årets resultat 18,6 18,6 40,3 Avsättningar 854,8 967,4 949,8 Skulder Långfristiga skulder 1 156, , ,6 Kortfristiga skulder 257,5 338,5 338,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 615, , ,6 23

24 13 Finansieringsbudget Budget Budget (mnkr) Drift Årets resultat 18,6 40,3 Justering för av- och nedskrivningar 108,5 112,0 Förändring pensionsskuld inkl löneskatt 0,2-17,6 Just. för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 Förändring kortfristiga fordringar 0,0 0,0 Förändring förråd och lager 0,0 0,0 Förändring kortfristiga placeringar 0,0 15,0 Förändring kortfristiga skulder 0,0 0,0 Förändring likvida medel drift 127,4 149,7 Investeringar Förvärv materiella anläggningstillgångar -270,0-201,7 Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Förvärv exploateringstillgångar 0,0 0,0 Övriga ej rörelsepåverkande poster 0,0 0,0 Förändring likvida medel investeringar -270,0-201,7 Finansiering Nyupptagna lån 150,0 0,0 Amortering av skuld -3,0 0,0 Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 Minskning långfristiga fordringar 7,2 7,2 Förändring likvida medel finansiering 154,2 7,2 Förändring av likvida medel 11,6-44,8 24

25 14 Investeringsbudget Verksamhet Total bud- get Utbetalning- ar Utbetalning- ar Utbetalning- ar Infrasupport Lärande Stöd och omsorg Samhällsbyggnad Investeringar från föregående år Kommunala verksamhetslokaler Lärande Kommunala verksamhetslokaler Stöd och omsorg Kommunala verksamhetslokaler Övriga Infrastruktur Belysning Mindre investeringar på SB VA/Renhållning Totalt % genomförandetakt Investeringstak

26 15 Exploateringsbudget Namn Beskrivning/status Budget Lerums centrum Progr.genomförande Inkomst Ej Dpl bostäder, lokaler Utgift antagen Slutredovisas 2018 Netto Norra Hallsås Inget uppdrag Inkomst Ej Etapp 2 Utgift antagen Slutredovisas 2020 Netto Garveriområdet Inget uppdrag Inkomst Ej Utgift antagen Slutredovisas 2020 Netto Herrgårdsb- o Dp.Bostäder o lokaler Inkomst Ej centrumkv. öster Utgift antagen om Rurik Holms v Slutredovisas 2020 Netto Gråbo Centrum / Dp bostäder, lokaler Inkomst Ej bostäder Utgift antagen Slutredovisas 2020 Netto Stenkullen, Dp verksamhets mark Inkomst Stillestorp Utgift Slutredovisas 2016 Netto 0 Tollestorp (J&R) Dp verksamhets mark Inkomst Utgift Slutredovisas 2016 Netto Norra Hallsås (HP) Dp bostäder Inkomst Utgift Slutredovisas 2018 Netto Biskopssiken Dp bostäder Inkomst Utgift Slutredovisas 2017 Netto Skiffervägen Dp bostäder Inkomst Ej Utgift antagen Slutredovisas 2016 Netto Aggetorp 1:21 mfl Dp bostäder Inkomst Utgift Slutredovisas 2015 Netto Floda 3:43 Högsboholmsvägen Dp bostäder Inkomst Högsboholmsvägen Utgift Slutredovisas 2016 Netto Lilla Bråta Dp bostäder Inkomst (skogssällskapet) Utgift Slutredovisas 2016 Netto Floda Centrum Progr.genomförande Inkomst Ej Dpl bostäder, lokaler Utgift antagen Slutredovisas 2023 Netto Aspedalen Inget uppdrag Inkomst Ej Utgift antagen Slutredovisas 2019 Netto Summa netto inklusive ränta

27 16 Bilaga 1: Barn- och elevpeng 2015 Grundskola Grundbelopp Adm 3% Belopp 2015 Kommunal verksamet Avdrag gemensamma resurser Belopp 2015 Moms Enskild (privat) verksamhet Barnom sorgsavgift Lokaler inkl adm och moms Löneökn (inkl adm& moms) Belopp 2015 Förskoleklass Skolår Skolår Individ.integrerad särskola Sär ind Sär ind 1-5 F Sär ind Sär ind 6-9 F Fritidshem Förskola 1-2 ÅR 3-6 ÅR 0-15 tim > 15 tim tim > 15 tim Pedagogisk omsorg 1-2 ÅR 3-6 ÅR Adm 1% 0-15 tim > 15 tim tim > 15 tim Elevpeng för elever inom gymnasieskola och gymnasiesärskola Elevpengen till Lerums gymnasium utgår från fastställd interkommunal prislista 2015 inom Göteborgsregionen. Ersättningen till Lerums gymnasium är reducerad med lokalhyra (som istället finanseras med centralt avsatta medel), vissa sektors gemensamma utvecklingsfrågor samt administration och ersättning för löneavtalet Ersättning för löneavtalet 2015 tilldelas i särskild ordning under hösten aktuellt år. Ersättningen varierar med elevens val av program. Bidrag till fristående aktörer avseende program som finns i egen regi på Lerums gymnasium utgår i enlighet med den interna resurstilldelningen till Lerums gymnasium med tillägg för kommunens lokalkostnad och årets löneavtal. Bidraget justeras med ett avdrag för kommunens administrativa kost- 27

28 nader men med tillägg för generell administration motsvarande tre procent och momskompensation motsvarande sex procent. Bidrag till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor avseende program som Lerums gymnasium inte erbjuder, men som finns inom Göteborgsregionens samverkansavtal, utgår ersättning i enlighet med samverkansavtalets prislista. Dock ersätts den framräknade administrationskostnaden i denna prislista med ett generellt administrationspålägg om tre procent dessutom är beloppet utökat med momskompensation motsvarande sex procent. I bidragsbeloppet finns kostnader för skollunch inräknat. För de fristående gymnasieskolor som inte erbjuder kostnadsfria skolluncher görs ett avdrag på bidraget med kr/elev och år (2.300 kr/elev och termin), vilket motsvarar Lerums gymnasiums genomsnittliga kostnad. För utbildningar inom nationella program som inte finns i egen regi och inte heller inom Göteborgsregionens samverkansavtal utgår ersättning enligt, den av staten, fastslagna riksprislistan. I efterföljande prislista framgår ersättning till fristående utbildningsaktörer som erbjuder utbildningsplats till ungdomar folkbokförda i Lerums kommun. Priset utgår från ovanstående beräkningsgrund. 28

29 Bidrag fristående gymnasieskolor 2015 (Kr/år) Grundbelopp kr/år varav lokaler Adm 3 % Moms 6 % Summa Program Inriktning GY11 BF samtliga inriktningar BA exkl anläggningsfordon BA anläggningsfordon EE gemensamt år EE år 2-3 automation EE år 2-3 Dator o komm tekn EE år 2-3 Elteknik EE år 2-3 Energitekn EK samtliga inriktningar ES Bild ES Dans ES Estetik och media ES Musik ES Teater FT gemensamt år FT år 2-3 personbil FT år 2-3 godshant FT år 2-3 lastbil/mob. mask FT år 2-3 kaross/lack FT år 2-3 transport HA samtliga inriktningar HV Texildesign HV florist HV frisör HV hår och makeupstylist HT samtliga inriktningar HU samtliga inriktningar IN samtliga inriktningar NA samtliga inriktningar RL samtliga inriktningar SA exkl år 2-3 medier, information och kommunikation SA år 2-3 medier, information och kommunikation TE gemsamt år TE år 2-3 design och produtv TE år 2-3 info. och mediatek TE år 2-3 produktionstek TE år 2-3 samhällsb. och miljö TE år 2-3 teknikvetenskap VF samtliga inriktningar VO år

30 Socioekonomisk resursfördelning 2015 Skolor F-5 % kr/år Almekärrsskolan 0,0 0 Aspenässkolan 0,0 0 Berghultskolan 10, Centralskolan 0,0 0 Hulanskolan 0,0 0 Hästhagenskolan 8, Knappekullaskolan 0,0 0 Lekstorpsskolan 16, Ljungviksskolan 18, Montessori - Aspen 0,0 0 Montessori - Floda säteri 0,0 0 Röselidsskolan 21, Stenkulan 18, Tolleredskolan 0,0 0 Uddaredskolan 0,0 0 Östad skola 7, Totalt 100, Skolor 6-9 % kr/år Alléskolan 0,0 0 Ljungviksskolan 38, Röselidssskolan 38, Lekstorpsskolan 4, Montessori - Floda säteri 0,0 0 Rydsbergsskolan 0,0 0 Stenkulan 18, Torpskolan 0,0 0 Medel 100,

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Moderat budget 2015. Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-11

Moderat budget 2015. Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-11 Moderat budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-11 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 5 3 Vision 2025 6 4 Framtidsbild 2018 7 5 Budget 2015 11 6 God ekonomisk hushållning

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET I LERUM

SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET I LERUM SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET I LERUM PRESENTERAR MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNING INFÖR 2009-2010 Lerum är för oss Kvalitet och Trygghet. Lerum är för oss Valmöjligheter och Rättvisa.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning.

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. BUN 91 1/7 BUN/2014:629-630 Bidragsbelopp 2015 Beslut beslutar att 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. Deltar ej i beslutet Håkan Bertilsson (SP), Catharina De Geer (KD), Lena Scharp

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Kommunens övergripande styrdokument Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen. I planen konkretiseras och prioriteras

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-12-10 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 16 december 2015 kl 8.30 Lokal Fyran GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Ordförande: Mats Wallin Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson. fk6 \J~ 'M{k]~lufu !~~ gy11ma~iesk()la11 (ex;~ IJ\1-pr()gralD)

Ordförande: Mats Wallin Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson. fk6 \J~ 'M{k]~lufu !~~ gy11ma~iesk()la11 (ex;~ IJ\1-pr()gralD) Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Mats Wallin Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson fk6 \J~ 'M{k]~lufu - Verksamhet Genomsnittligt meritvärde för elever i år 9 r- -~-----

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Lene Hollner (S) Britt-Marie Necke

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

GYMNASIEFORUM 2015 ENKLASTE VÄGEN TILL GYMNASIEINFORMATION

GYMNASIEFORUM 2015 ENKLASTE VÄGEN TILL GYMNASIEINFORMATION GYMNASIEFORUM 2015 ENKLASTE VÄGEN TILL GYMNASIEINFORMATION 7 8 OKTOBER KLOCKAN 17.30 19.30 TINGVALLAHALLARNA PÅ VÅXNÄS FRI ENTRÉ Gymnasieskolorna i Karlstadsregionen inbjuder till Gymnasieforum. Kom och

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Inger Back (L) ersättare för Pelle Lindsjö (C)

Inger Back (L) ersättare för Pelle Lindsjö (C) 1(2) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 12.00 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (L) ordförande Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-02 BUN 2014/0804 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm Förslag

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Skolnämnden 2015-12-09 Dnr. SKN 684/15 Verksamhetsplan 2016-2018 Skolnämnden Foto: Hans Wretling Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag och organisation... 3 Mölndal Vision 2022...

Läs mer

Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till

Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till BUN 2015.0419.010 Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till Fullmäktigemål Nämndsmål Reviderade nämndsmål Mått Reviderade mått 3 Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik

Läs mer

Lerums kommun. Verksamhetsplan KS15.833

Lerums kommun. Verksamhetsplan KS15.833 Lerums kommun Verksamhetsplan 2016 2015-12-08 KS15.833 Innehåll 1 Verksamhetsplanens syfte och funktion 4 2 Det här säger budgeten 5 3 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen 7 4 Klimat och miljö 8

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Budget 2015. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-02

Budget 2015. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-02 Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet Budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-02 1 2 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 7 3 Vision 2025 8 4 Framtidsbild

Läs mer

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Omvärldsanalys Vad i omvärlden påverkar Tingsryds möjligheter att stärka sin attraktivitet

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer