Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning"

Transkript

1 Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning

2 Kommunens övergripande styrdokument Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, och arbetsfördelning inom sex olika verksamhetsområden. Det som förvaltningen ska arbeta med under året sorteras i tre kategorier: inriktningar, mål och uppdrag. ar är långsiktiga och förklarar bakomliggande syfte. en är verktyg för hur inriktningen ska uppnås. De bryter ned och definierar inriktningen. Uppdragen är konkreta beställningar av väl avgränsade områden. Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. I dagsläget sträcker sig visionen till år Vilja och Utifrån visionen anger kommunfullmäktige viljeinriktning och mål för kommunens verksamhet under mandatperioden. Budget Utifrån Vilja och sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, och en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen. vilja och mål vision budget Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen för att uppfylla målen i budget. årsredovisning verksam hetsplan Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten. Omslagscollage: Åsa Thulin Lerums kommun Verksamhetsplan 2014 Fastställd i kommunstyrelsen

3 Innehåll Kommunens övergripande styrdokument 2 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen 4 Finansiella mål 5 Kommunövergripande inriktning, mål och uppdrag 6 Utbildning 8 Hälsa, stöd och omsorg 9 Kultur och fritid 11 Näringsliv och turism 12 Samhällsplanering och infrastruktur 14 Service till kommunens verksamhet och politik 16 Servicegarantier 17 Resursfördelning 18 Driftsredovisning 20 Resultatbudget 21 Balansbudget 21 Finansieringsbudget 22 Investeringsbudget 23 Exploateringsbudget 24 Bilaga 1: Barn- och elevpeng

4 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen för att tydliggöra ledning och styrning och bygger på Vision 2025 samt fullmäktiges budget för Verksamhetsplanen uttrycker även prioriteringar och kompletterande uppdrag. Budget 2014 är tydlig på att verksamheten för 2014 ska formuleras så att framtidens invånare ska kunna erbjudas service och levnadsvillkor av hög kvalitet och att detta ska säkerställas inom kommunens kärnverksamhet. Vision 2025, vilket är fullmäktiges långsiktiga styrdokument, uttrycker framtidsperspektivet för Lerums kommun. Under 2014 ska visionsarbetet därför utvecklas till att mer tydligt omfatta kommunens kärnverksamheter, men inom ramen service och levnadsvillkor av hög kvalitet. Kommunstyrelsen vill se att de första stegen på en sådan utvecklingsfas tas under Pilot Gråbo är kommunens satsning för att finna bra former och metoder för kommunens utveckling enligt Vision sättningen att göra Gråbo till Sveriges första hållbara tätort. Hållbar samhällsutveckling måste skapas i nära samarbete med medborgarna. Därför har kommunstyrelsen initierat den så kallade medskapandeprocessen i Gråbo, där medborgare, företag, och föreningar i växande omfattning deltar i utvecklingen. Kommunstyrelsen vill se att medskapandearbetet fortsätter och utvecklas under Lerums kommun står inför stora utmaningar vad avser samhällsutveckling, möta ett nytt och i många delar kraftfullare behov av de grundläggande välfärdstjänsterna, utveckla hållbara tätorter för framtiden, ge möjligheter för nära handel och ett utvecklande näringsliv. Allt detta under svagare ekonomisk tillväxt. Lerum är i dessa delar allt mer beroende av den regionala utvecklingen och de styrinstrument som antagits för regionutveckling. Lerum behöver tydliggöra och aktivera det regionala perspektivet och aktivt verka för att leva upp till det regionala tillväxtmåttet. Lerums kommun har fördelen av att ligga i den expansiva Göteborgs regionen, men detta ställer även omfattande och nya krav på Lerum att påverka regionutveckling i önskvärd riktning för Lerumsborna, inte minst vad gäller de infrastrukturella frågorna. Under 2014 ska arbetet med centrumutveckling i Floda, Gråbo och Lerum fortsätta men även övrig planering för att säkerställa ett långsiktigt tillväxtmål om 1 procent. Byggnationen i kommunen ska bidra till Vision 2025, vilket under 2014 ska prägla arbetet med planering Aspedalen/Aspevallen. Sektor samhällsbyggnad ska tillsammans med övriga sektorer arbeta med att säkerställa en långsiktig lokalförsörjning avseende kommunala verksamhetslokaler. Budget 2014 fokuserar starkt på skola, omsorg och bostadsbyggande. Kärnverksamheterna ska starkt prioriteras så att dagens och framtidens invånare i Lerum kan erbjudas service och levnadsvillkor av hög kvalitet. Lerums kommun ska som en modern organisation kontinuerligt arbeta med att effektivisera sin verksamhet genom att löpande reflektera och utvärdera hur upp draget kan utföras bättre, utveckla arbetsmetoder, använda ny teknik och involvera personal, brukare och med borgare. För att klara det behöver organisationen ses över, både den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. I detta arbete ska Visionens tre fokusområden, kreativitet, delaktighet och hållbarhet prägla arbetet. Rationaliseringar och kostnadseffektiviseringar ska i första hand genomföras inom de delar av kommunens verksamhet som inte utgör kärnverksamhet. Ekonomiskt utrymme som uppstår via rationaliseringar/utveckling inom skola och omsorg ska återinvesteras inom dessa verksamheter som stöd till förnyelse och utveckling. 4

5 Finansiella mål Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Hur väl kommunen lyckas med en god ekonomisk hushållning bedöms utifrån verksamheternas förmåga att uppfylla mål i förhållande till ekonomiska förutsättningar och kommunens finansiella målsättningar. Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi inte lika starkt påverkas av konjunkturens upp- och nedgångar. Modellen möjliggör för kommunen att bygga upp tillgångarna under år med positiva resultat, vilka kan användas under år med underskott. Den allmänna konjunkturnedgången förutspås av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ha passerat botten under 2013 och prognosen ter sig förhoppningsfull under 2014 med en BNP-tillväxt om drygt två procent. Dock har kommunen volymökningar i verksamheten och fortsatt stora investeringsbehov. De finansiella nyckeltalen påverkas direkt av detta samtidigt som upplåningen ökar. Soliditeten beräknas år 2014 bli cirka 42 procent. Nettoinvesteringarna enligt budget och plan uppgår till knappt 700 mnkr och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 375 mnkr. Under 2014 kommer investeringar inom skola, förskola och äldreomsorg vara fortsatt höga. År Nettoinvestering 297,1 270,0 225,0 200,0 Nyupplåning 100,0 150,0 125,0 100,0 Långfristiga skulder per inv, Sveriges kommuner, koncern jfr med 25 % av kommunerna med lägst långfristiga skulder per inv Kronor Tak Golv Lerum Årets resultat efter extra ord poster/skatteint, Lerums kommun exkl.ansvarsförbindelsen Procent resultat Lerum Soliditet, Sveriges kommuner, koncern, jfr med 25 % av kommunerna med högst soliditet Procent Tak Golv Lerum

6 Kommunövergripande inriktning, mål och uppdrag De kommunövergripande inriktningarna, målen och uppdragen ska genomsyra all verksamhet inom förvaltningen oberoende av verksamhetsområde. Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun All verksamhet ska genomsyras av visionen. För att prioritera och styra arbetet har kommunstyrelsen samlat de inriktningar och uppdrag som gäller i visionsbilden. Bilden är inte ett styrdokument i sig utan en grafisk sammanställning för att synliggöra de många aktiviteter och uppdrag som förvaltningen ska genomföra. Visionsbilden ser ut som följande: Lerum - Sveriges ledande miljökommun år 2025 Gör det lätt att leva klimatsmart i Lerum Dialog med medborgarna Hjälp medborgarna att se visionsarbetet Öka delaktigheten Byt fokus i samhällsbyggandet Ändra energianvändningen Skapa nya hållbara jobb Sök samarbete för att nå visionen 2011:undersök nuvarande fokus Gör klimatanpassningsplan 2012: beredskap mot förändringar inom ekologi, hälsa, mm Agera enligt bostadsstrategin Gör ny energiplan Gör plan för hållbara transporter Skapa ny offensiv energirådgivning, solceller, mm Genomför vindbruksplanen 2011: Företagsdriven miljöutveckling Rework Lerum Underifrån Miljödiplomera förvaltningen Gråbo är pilot i visionsarbetet Skapa ledande återvinnings-/återanvändningssystem Förvalta Chalmersarbetet Undersök förutsättningarna för samarbete kring hållbar livsmedelshantering Sök samarbete med forskning om Gråbo nya skolor Sök samarbete om finansiering ÅF, Chalmers, Tällberg 6

7 Utöver visionen finns följande övergripande inriktningar som ska hållas levande inom alla verksamhetsområden: Barnkonventionens principer ska beaktas och prövas i beslut och frågor som rör flickor och pojkar i samtlig kommunal verksamhet. Stärka flickors och pojkars rättigheter. Bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete i all verksamhet mot brukare och personal, och aktivt arbeta med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Uppdrag Uppdrag Befolkningstillväxten ska vara en procent per år över en tioårsperiod. Bostadsbyggandet i kommunen ska öka genom en snabbare hantering och därigenom förväntas en ökad befolkning och intäktsökning i form av skatter och bidrag. Tydliggör och aktivera det regionala perspektivet och verka aktivt för att leva upp till det regionala tillväxtmåttet. Säkerställ en långsiktig lokalförsörjning avseende kommunala verksamhetslokaler. Den av kommunfullmäktige antagna policyn för samverkan med frivilligsektorn ska beaktas. Volontärstöd inom matematik för flickor och pojkar, som sker i skolans lokaler. Skapa metoder för att tillvarata förslag från medborgare, personal och företag på ett systematiskt sätt. Uppdrag En övergripande funktion med syfte att samordna kommunens frivilligarbete ska bildas. (Slutfört under 2013.) 7

8 Utbildning Kommunen ska bedriva utbildning och lärande ur ett livslångt perspektiv, från tidig ålder till långt fram i livet. Verksamhet ska bedrivas med brukaren i fokus (kvinnor och män, flickor och pojkar) och utifrån deras behov och intresse. En mångfald av arbetsformer och inriktningar ska eftersträvas och verksamhet ska bedrivas av kommunala och enskilda utförare samt ske i regional samverkan. Utbildning och lärande är en viktig verksamhet för att stärka individen och en viktig bas för samhällsutvecklingen. Verksamheter inom verksamhetsområdet är förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet, fritidsgårdar, gymnasieskola och gymnasiesärskola, vuxen utbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och uppdragsutbildningar. Uppdrag Uppdrag Användandet av teknik ska vidareutvecklas i skolan. Fortsatt teknikutveckling inom skolan genom satsningen en-till-en. Att underlätta vårdnadshavarnas möjlighet att påverka sina barns utveckling och skolmiljö genom att information, dokumentation av resultat och frånvaro samlas på ett ställe, åtkomligt via IT. En mångfald av pedagogiska inriktningar ska eftersträvas inom barnomsorg och skola. Samarbetet mellan skola och näringsliv ska utvecklas Skolan ska arbeta med individanpassade inlärningssätt och kunskapsnivåer. Ledarskapet hos rektorer och lärare ska utvecklas. Alla flickor och pojkar som går ut grundskolan ska ha grundläggande kunskaper om jämställdhet och miljö. Alla elever ska nå godkänt inom basämnena, samtliga skolår. Alla elever ska kunna räkna, skriva och räkna senast skolår 2. Andelen nöjda barn, ungdomar och vårdnadshavare ska vara 90 procent. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska öka med 1 procent per år. Uppdrag Förstärka arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Antalet barn i förskolegrupper ska minska. Göra en översyn av hur elevhälsan ska stärkas långsiktigt genom samarbete över verksamhetsområdena. 8

9 Hälsa, stöd och omsorg Kommunförvaltningen ansvarar för att kvinnor och män, flickor och pojkar som har rätt till vård, omsorg och stöd får sina behov uppfyllda. Verksamheten ska präglas av förebyggande arbete med insatser i ett tidigt skede och ska bedrivas med hög kvalitet där brukarnas valfrihet och behov står i centrum. Verksamheten ska bedrivas av kommunala såväl som privata och enskilda utförare i samverkan med frivilligorganisationer och brukarnas sociala nätverk. Verksamhet som bedrivs inom området är bland annat: äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, färdtjänst, flyktingmottagning och integration, arbetsmarknadsåtgärder, rådgivning och försörjningsstöd. Plan för social hållbarhet och folkhälsa Hälsa är en drivkraft för hållbar utveckling. Det är en utveckling som utgår från jämlikhet samt människors välbefinnande och behov, så väl fysiskt som psykiskt. I vision 2025 anges att hållbarhet är en del i arbetet mot visionen. Kommunstyrelsen har tagit fram fem områden för att förbättra den sociala hållbarheten och folkhälsan i kommunen. social hållbarhet och folkhälsa Öka andelen som rör sig fokus tillgängliga bostäder, aktiva transporter och grönområden Öka andelen som äter SMART* fokus medborgare Ökat socialt deltagande fokus äldre kvinnor och män samt mötesplatser Minska ohälsa bland unga kvinnor och män fokus fler flickor och pojkar med godkända betyg Minska andelen kvinnor och män som missbrukar fokus alkohol, tobak och cannabis *SMART står för S = Större andel vegetabilier, M = Mindre andel tomma kalorier, A = Andelen ekologiskt ökar, R = Rätt kött och grönsaker, T = Transportsnålt Mångfald av boenden inom vård och omsorg ska öka Skapa en större mångfald av olika mellanboenden för äldre kvinnor och män. Uppdrag Undersök möjlighet att skapa trygghetsboende i anslutning till Höjdenhemmet. (Slutfört 2012.) Uppdrag Satsa på trygghetsboende. Kvinnor och män, flickor och pojkar som är i behov av samhällets vård och omsorg ska kunna påverka både innehållet i vården och omsorgen, och vem som utför den. Teknik ska användas för att underlätta för äldre kvinnor och män, och för kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Stödet till anhöriga ska fortsätta utvecklas. 80 procent av brukarna ska vara nöjda med särskilda boenden och hemtjänsten. Mångfald av boenden inom vård och omsorg ska öka. Kommunen ska pröva om ett privat företag, kooperativ eller en förening kan ersätta drift i kommunal regi, helt eller delvis. 9

10 Vidareutveckla hemtjänsten till en långsiktig hållbar verksamhet i samarbete med omsorgstagare, deras anhöriga och personal Minska ohälsa bland unga kvinnor och män Intensifiera insatserna för att förebygga och förhindra kränkningar, våld och hot bland unga kvinnor och män. Minska buller från väg och järnväg Minska antalet kvinnor och män som är beroende av försörjningsstöd och förkorta den genomsnittliga bidragstiden. Minska antalet missbrukande kvinnor och män. Intensifiera insatserna för att förebygga och förhindra våld i nära relationer, med särskilt fokus på kvinnofrid. Uppdrag Åtgärder för effektiviseringar inom Sektor stöd och omsorg kommer att ske under 2014 utifrån utförda genomlysningar. Uppdrag Hjärtsäkert Lerum 10

11 Kultur och fritid Kommunen ska kännetecknas av ett aktivt kultur- och föreningsliv som möter och stödjer intressen och behov som finns utanför det traditionella fritids- och föreningslivet. Ett allsidigt och varierat föreningsliv stimulerar ideellt engagemang och ska stödjas med bidrag, ändamålsenliga anläggningar och andra sätt. Genom att vårda och bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer värnas kommunens kulturarv som en del av det livslånga lärandet. Verksamheter inom området är bland annat: kulturskola, bibliotek, stöd till föreningar, nyanläggning och drift av kultur- och fritidsanläggningar och allmänkulturell verksamhet. Uppdrag Skapa fler kreativa mötesplatser som attraherar kvinnor och män, flickor och pojkar med olika bakgrund och intressen. Utveckla bibliotekets trendledande position inom flera områden. Utred möjligheter för ridanläggning, inklusive kringaktiviteter. 11

12 Näringsliv och turism Kommunen ska arbeta för ett näringslivs- och företagarklimat som underlättar och stöttar nyetablering samt utveckling av det befintliga näringslivet. Arbetet ska ha en tydlig koppling till samhällsplanering och samhällsutveckling, det ska också bidra till att göra kommunen attraktiv som boende- och arbetsort. Verksamheten ska stödja tillväxt inom näringsliv ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart perspektiv både långsiktigt och strategiskt och ska underlätta kontakten med kommunens myndighetsavdelningar. Stöd till turism- och besöksnäringen ska ske utifrån ett regionalt perspektiv och ta vara på de lokala förutsättningar som finns i kommunen, inte minst utifrån perspektiven natur och kultur. Stödet till turism- och besöksnäringen ska syfta till att skapa arbetstillfällen och ökad omsättning men även till att marknadsföra Lerum och öka attraktionskraften. Verksamhet inom området är bland annat stöd vid nyetablering och utvidgning, nätverksbyggande, föreningsstöd, stöd till turism- och besöksnäring, marknadsföring och utbildning. Kommunens näringslivsstrategi Kommunens näringslivsstrategi syftar till att kommunen ska präglas av ett attraktivt näringslivsklimat som främjar nyföretagande, utveckling och tillväxt för de företag som redan verkar i kommunen samt lockar till sig nyetableringar. Ett starkt näringslivsklimat skapar också nya arbetstillfällen och möjlighet att minska utpendlingen i linje med visionen att vara Sveriges ledande miljökommun näringslivsstrategi Lerums kommun ska senast år 2015 vara bland de tio bästa procenten i de två främsta rankningarna av kommuners företagsklimat nya arbetstillfällen ska skapas fram till Andelen sysselsatta inom miljösektorn ska i Lerums kommun vara högre än genomsnittet i Västra Götaland senast

13 Kommunens turismstrategi Strategin ligger till grund för arbetet med att utveckla turistnäringen i Lerums kommun. Turismstrategin vilar i sin helhet på hållbarhetsbegreppet vilket innebär att all utveckling bör ske med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Specifikt fokus läggs på den ekologiska hållbarheten som ett led i att Lerum satsar på att bli Sveriges ledande miljökommun. turismstrategi Lerums kommun ska profileras som en av de mest erkända och hållbara turistdestinationerna i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att det är attraktivt att bo i, verka i samt besöka hela kommunen. Turistnäringens omsättning ska öka mer i Lerums kommun än branschgenomsnittet i landet varje år fram till Antalet arbetstillfällen som relaterar till turistnäringen ska öka mer i Lerums kommun än branschgenomsnittet i landet varje år fram till Antalet nystartade företag som relaterar till turistnäringen ska öka mer i Lerums kommun än branschgenomsnittet i landet varje år fram till Kommunen ska aktivt arbeta med affärsdriven miljöutveckling, det vill säga kombinationen miljö och affärer. Förbättra möjligheterna för närproducerande företag att bli leverantörer till kommunen. Etablering av alternativa driftsformer ska aktivt uppmuntras. Kommunen ska pröva om ett privat företag, kooperativ, eller en förening kan ersätta drift i kommunal regi, helt eller delvis. Ta tillvara den resurs som invandrade kvinnor och män utgör i form av kompetens och entreprenörsanda. 13

14 Samhällsplanering och infrastruktur Inom verksamhetsområdet samhällsplanering och infrastruktur är uppdraget att driva och utveckla den fysiska miljön. Uppdraget är att arbeta för en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten i kommunen och se till att det finns planlagd mark för bostäder, verksamhet och infrastruktur. Attraktiva boenden och en gynnsam tillväxt ska prägla samhällsutvecklingen i Lerum. Verksamheten ska se till att drift och underhåll av kommunens anläggningar hanteras så att värde och funktion behålls. Verksamheten ska också bedrivas med medborgare och kunder i fokus (kvinnor och män, flickor och pojkar), med hög servicenivå och en hög upplevd kvalitet på tjänsterna. Verksamhet som bedrivs inom området är bland annat planarbete, nyproduktion av kommunala anläggningar, produktion, förvaltning och distribution av vatten och avlopp, renhållning, mark och parkförvaltning, vägförvaltning och trafiksäkerhet, fastighetsförvaltning och kollektivtrafikförsörjning. Utöver de kommunala mål och uppdrag som är formulerade ska verksamheten bedrivas utifrån styrande lagkrav, myndighetskrav och avtal. Kommunens bostadsstrategi I Översiktsplanen, Göteborgsregionens strukturbild, Vision 2025 med flera styrdokument anger kommunfullmäktige inriktningar för bostadsbyggandet i kommunen. Utifrån dessa dokument har kommunstyrelsen utvecklat en bostadsstrategi. Sammanfattningsvis säger strategin att bostäder ska byggas vid kollektivtrafikens knutpunkter, att bostäder ska blandas med handel, service och kultur och att bostäder ska byggas med utgångspunkt i det hållbara samhället och grönblå gestaltning. Vidare pekar strategin ut följande inriktningar och uppdrag: ar Öka kommunens styrning av bostadsplaneringen. Uppdrag Ta fram underlag som visar hur kommunens ägande av mark behöver utvecklas för att stärka styrningen och öka planvolymen. (Prioriterat) Utveckla en modell för att förbättra dialogen med medborgare, exploatörer med mera. Utveckla översiktsplanen så att de tre strategiska inriktningarna kan förverkligas i plan- och bygglovsarbetet. Öka inflyttning Gör analys inför varje relevant planarbete som klargör behoven i den aktuella kommundelen gällande och förbättra till exempel olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar. (Prioriterat) förutsättningarna Tydliggör vad blandstad betyder i Lerum. Strategin pekar på vikten av en sådan inriktning, men vad för kvinnor och betyder den i praktiken i Lerum? män, flickor och pojkar i alla åldrar att bo i kommunen. Utveckla en strategi Tydliggör vad grönblå gestaltning betyder i Lerum. (Prioriterat) för grönblå gestaltning av kommunens bostadsområden. 14

15 Minska och effektivisera energiförbrukningen i samhället. Skapa förutsättningar för ökad återvinning och återanvändning. Skapa förutsättningar för att fler kvinnor och män samåker eller väljer att resa kollektivt. Mer aktiv rådgivning om alternativa energilösningar ska ges i samband med nybyggnation. Minska skadegörelse och nedskräpning. Byggande inom kommunen ska omfatta olika typer av boenden. Bostadsområden och bostäder ska smälta in i landskapet eller stadsbilden och passa in i omgivande bebyggelsen. Vattnet ska lyftas fram i stadsbilden. Kontinuerligt föra en dialog med invånare, organisationer och företag i kommunen rörande bostadsbyggande. Hitta lösningar för de behov som inte blir tillgodosedda i dagens bostadsplan. Bygga trygga boenden för äldre i alla kommundelar. 15

16 Service till kommunens verksamhet och politik Sektor infrasupports uppdrag är att möjliggöra för övriga sektorer att fokusera på sina kärnverksamheter. Sektorn ska samordna de delar av verksamheten som är gemensamma för förvaltningens olika delar. Genom rätt balans av stöd, service, uppföljning och kontroll gör sektorn det möjligt för kommunstyrelsen att verka genom en förvaltning. Den interna servicen ska kännetecknas av hög servicenivå och inspirera utifrån övriga verksamheters behov. Inom området finns kompetens inom bland annat upphandling, juridik, personalfrågor, måltids service, städ, information, ekonomi, IT, kommunsäkerhet, ärende hantering och annan administration. Köttkonsumtionen inom kommunens verksamhet ska minska med 20 procent. Uppdrag Under året ska måltidsservice införa ett system som säkerställer att riktlinjer för upphandling av livsmedel följs med särskilt fokus på djurskyddslagstiftning. Uppdrag Utarbeta en modell för att öka sysselsättningsgraden för deltidsanställda kvinnor och män. 16

17 Servicegarantier Kommunen har elva servicegarantier. Förvaltningen ska uppfylla följande servicegarantier till kommuninvånarna: När förvaltningen mottar en fråga via e-post ska svar ges inom tre dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras. När förvaltningen mottar en fråga via brev ska svar ges inom fem dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras. Samtal till kommunens kundmottagningar ska besvaras inom en minut. Utmanare till kommunens verksamhet ska inom fyra veckor få möjlighet till ett personligt möte för att få information om förutsättningarna för utmaningen. Företagande kvinnor och män ska endast behöva beskriva sina ärenden för kommunens företagslots, för att få den hjälp de har rätt till. Ansökningar om serveringstillstånd får ett förslag till beslut inom sex veckor. Du som söker bygglov för nybyggnation av bostadshus erbjuds kostnadsfri energirådgivning inom två veckor från inlämnad bygglovsansökan. Den flis som används vid halka har tagits upp senast den 15 maj. Vårdnadshavare som har barn i åldern 1-17 år har rätt till utvecklingssamtal på tider/en tid som passar båda vårdnadshavarna. Vårdnadshavare ska kostnadsfritt få drogtesta sitt barn samt möjlighet till samtalsstöd inom två arbetsdagar från första kontaktat med socialtjänsten. Brist på dricksvatten eller om det blir avbrott i avloppsvattensystemet ska felet åtgärdas senast dagen efter att det anmälts. Om avbrottet är svårt att laga, ska kommuninvånarna få tillgång till dricksvatten på annat sätt till dess felet är åtgärdat. 17

18 Resursfördelning Förvaltningsledning Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Ledningsverksamhet Vision Kommunövergripande kvalitets- och utvecklingsprojekt Totalt Sektor infrasupport Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Support och utveckling Drift och service Politisk organisation Totalt Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Revision Totalt Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Räddningstjänst Totalt Sektor samhällsbyggnad Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Ledning och intern service Fysisk planering och exploatering Teknisk försörjning Myndighetsutövning Totalt

19 Varav affärsverksamhet Verksamhet (tkr) Intäkter Kostnad Netto 2014 VA Renhållningverksamhet Kommunens byggnader Totalt Sektor lärande Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Ledning och intern service Verksamhetslokaler Förskola Grundskola, förskoleklass -år Fritidshem Fritidsklubbar/gårdar Grundsärskolan Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Kultur och fritid Kulturskola Bibliotek Resultatenheter Totalt Prestationsersättningen (Barn- och elevpeng) presenteras i Bilaga 2. Sektor stöd och omsorg Produktionsområde(tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Ledning och intern service SO Äldreomsorg Funktionshinder Hälso- och sjukvård Myndighetsutövning Totalt

20 Driftsredovisning (mnkr) Budget 2013* Budget 2014 Skattefinansierad verksamhet Löneökningar ** 0,0 0,0 Effektivisering lokaler 0,8 0,0 Strukturella effektiviseringar 0,0 0,7 Förvaltningsledning 12,5 13,0 Infrasupport 82,0 81,2 Samhällsbyggnad 106,9 105,3 Lärande 1 016, ,3 Stöd och omsorg 598,8 641,2 Räddningstjänsten 31,5 31,9 Revision 1,8 1,8 Summa skattefinansierat 1 848, ,0 Kommunens byggnader 0,8 4,1 VA-verksamhet/renhållning 2,5 3,3 Summa affärsverksamhet 3,3-0,8 Summa verksamheter 1 852, ,2 Finansförvaltningen Kapitalkostnader 46,9 41,0 Pensionsskuld/pensionsutbetalningar 16,0 3,2 Avskrivningar 0,0 0,0 Övrigt 6,1 20,8 Verksamhetens nettokostnader 1 815, ,7 *Verksamhetsplan 2013 **Budgeterad löneökningar (2013:20,5 mnkr 2014:18,75 mnkr) är fördelade per sektor 20

21 Resultatbudget (mnkr) Budget 2013* Budget 2014 Verksamhetens nettokostnader 1 708, ,2 Avskrivningar 106,4 108,5 Verksamhetens nettokostnader 1 815, ,7 Skatter 1 672, ,7 Generella statsbidrag 192,3 190,2 Finansiella intäkter 8,1 5,3 Finansiella kostnader 41,5 41,9 Resultat före extraordinära 15,8 18,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 Resultat 15,8 18,6 Nettokostnadsandel 99 % 99 % *Verksamhetsplan 2013 Balansbudget (mnkr) Budget 2013 Budget 2014 Tillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 896, ,7 Finansiella anläggningstillgångar 176,2 169,0 Omsättningstillgångar 399,9 389,0 Summa tillgångar 2 472, ,7 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat 312,5 328,3 Årets resultat 15,8 18,6 Avsättningar 877,0 854,8 Skulder Långfristiga skulder 1 009, ,6 Kortfristiga skulder 257,5 257,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 472, ,7 21

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget Verksamhetsplan Årsredovisning 2011 Omslaget: Flicka på gunga. Alla beslut och frågor som rör barn i kommunal verksamhet ska beaktas och prövas utifrån Barnkonventionens principer.

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat

Läs mer

Lerums kommun budget Verksamhetsplan2014 Årsredovisning

Lerums kommun budget Verksamhetsplan2014 Årsredovisning Lerums kommun budget Verksamhetsplan Årsredovisning2014 Omslaget: Arbetet i en kommun spänner över ett stort antal områden. I Lerums kommun arbetar drygt 2 700 personer för att ge bästa möjliga service

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema Foto: SWELO, MiP Media, Lars Owesson och Östra Göinge kommun - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld...

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer