Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning"

Transkript

1 Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning

2 Kommunens övergripande styrdokument Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, och arbetsfördelning inom sex olika verksamhetsområden. Det som förvaltningen ska arbeta med under året sorteras i tre kategorier: inriktningar, mål och uppdrag. ar är långsiktiga och förklarar bakomliggande syfte. en är verktyg för hur inriktningen ska uppnås. De bryter ned och definierar inriktningen. Uppdragen är konkreta beställningar av väl avgränsade områden. Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. I dagsläget sträcker sig visionen till år Vilja och Utifrån visionen anger kommunfullmäktige viljeinriktning och mål för kommunens verksamhet under mandatperioden. Budget Utifrån Vilja och sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, och en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen. vilja och mål vision budget Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen för att uppfylla målen i budget. årsredovisning verksam hetsplan Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten. Omslagscollage: Åsa Thulin Lerums kommun Verksamhetsplan 2014 Fastställd i kommunstyrelsen

3 Innehåll Kommunens övergripande styrdokument 2 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen 4 Finansiella mål 5 Kommunövergripande inriktning, mål och uppdrag 6 Utbildning 8 Hälsa, stöd och omsorg 9 Kultur och fritid 11 Näringsliv och turism 12 Samhällsplanering och infrastruktur 14 Service till kommunens verksamhet och politik 16 Servicegarantier 17 Resursfördelning 18 Driftsredovisning 20 Resultatbudget 21 Balansbudget 21 Finansieringsbudget 22 Investeringsbudget 23 Exploateringsbudget 24 Bilaga 1: Barn- och elevpeng

4 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen för att tydliggöra ledning och styrning och bygger på Vision 2025 samt fullmäktiges budget för Verksamhetsplanen uttrycker även prioriteringar och kompletterande uppdrag. Budget 2014 är tydlig på att verksamheten för 2014 ska formuleras så att framtidens invånare ska kunna erbjudas service och levnadsvillkor av hög kvalitet och att detta ska säkerställas inom kommunens kärnverksamhet. Vision 2025, vilket är fullmäktiges långsiktiga styrdokument, uttrycker framtidsperspektivet för Lerums kommun. Under 2014 ska visionsarbetet därför utvecklas till att mer tydligt omfatta kommunens kärnverksamheter, men inom ramen service och levnadsvillkor av hög kvalitet. Kommunstyrelsen vill se att de första stegen på en sådan utvecklingsfas tas under Pilot Gråbo är kommunens satsning för att finna bra former och metoder för kommunens utveckling enligt Vision sättningen att göra Gråbo till Sveriges första hållbara tätort. Hållbar samhällsutveckling måste skapas i nära samarbete med medborgarna. Därför har kommunstyrelsen initierat den så kallade medskapandeprocessen i Gråbo, där medborgare, företag, och föreningar i växande omfattning deltar i utvecklingen. Kommunstyrelsen vill se att medskapandearbetet fortsätter och utvecklas under Lerums kommun står inför stora utmaningar vad avser samhällsutveckling, möta ett nytt och i många delar kraftfullare behov av de grundläggande välfärdstjänsterna, utveckla hållbara tätorter för framtiden, ge möjligheter för nära handel och ett utvecklande näringsliv. Allt detta under svagare ekonomisk tillväxt. Lerum är i dessa delar allt mer beroende av den regionala utvecklingen och de styrinstrument som antagits för regionutveckling. Lerum behöver tydliggöra och aktivera det regionala perspektivet och aktivt verka för att leva upp till det regionala tillväxtmåttet. Lerums kommun har fördelen av att ligga i den expansiva Göteborgs regionen, men detta ställer även omfattande och nya krav på Lerum att påverka regionutveckling i önskvärd riktning för Lerumsborna, inte minst vad gäller de infrastrukturella frågorna. Under 2014 ska arbetet med centrumutveckling i Floda, Gråbo och Lerum fortsätta men även övrig planering för att säkerställa ett långsiktigt tillväxtmål om 1 procent. Byggnationen i kommunen ska bidra till Vision 2025, vilket under 2014 ska prägla arbetet med planering Aspedalen/Aspevallen. Sektor samhällsbyggnad ska tillsammans med övriga sektorer arbeta med att säkerställa en långsiktig lokalförsörjning avseende kommunala verksamhetslokaler. Budget 2014 fokuserar starkt på skola, omsorg och bostadsbyggande. Kärnverksamheterna ska starkt prioriteras så att dagens och framtidens invånare i Lerum kan erbjudas service och levnadsvillkor av hög kvalitet. Lerums kommun ska som en modern organisation kontinuerligt arbeta med att effektivisera sin verksamhet genom att löpande reflektera och utvärdera hur upp draget kan utföras bättre, utveckla arbetsmetoder, använda ny teknik och involvera personal, brukare och med borgare. För att klara det behöver organisationen ses över, både den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. I detta arbete ska Visionens tre fokusområden, kreativitet, delaktighet och hållbarhet prägla arbetet. Rationaliseringar och kostnadseffektiviseringar ska i första hand genomföras inom de delar av kommunens verksamhet som inte utgör kärnverksamhet. Ekonomiskt utrymme som uppstår via rationaliseringar/utveckling inom skola och omsorg ska återinvesteras inom dessa verksamheter som stöd till förnyelse och utveckling. 4

5 Finansiella mål Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Hur väl kommunen lyckas med en god ekonomisk hushållning bedöms utifrån verksamheternas förmåga att uppfylla mål i förhållande till ekonomiska förutsättningar och kommunens finansiella målsättningar. Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi inte lika starkt påverkas av konjunkturens upp- och nedgångar. Modellen möjliggör för kommunen att bygga upp tillgångarna under år med positiva resultat, vilka kan användas under år med underskott. Den allmänna konjunkturnedgången förutspås av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ha passerat botten under 2013 och prognosen ter sig förhoppningsfull under 2014 med en BNP-tillväxt om drygt två procent. Dock har kommunen volymökningar i verksamheten och fortsatt stora investeringsbehov. De finansiella nyckeltalen påverkas direkt av detta samtidigt som upplåningen ökar. Soliditeten beräknas år 2014 bli cirka 42 procent. Nettoinvesteringarna enligt budget och plan uppgår till knappt 700 mnkr och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 375 mnkr. Under 2014 kommer investeringar inom skola, förskola och äldreomsorg vara fortsatt höga. År Nettoinvestering 297,1 270,0 225,0 200,0 Nyupplåning 100,0 150,0 125,0 100,0 Långfristiga skulder per inv, Sveriges kommuner, koncern jfr med 25 % av kommunerna med lägst långfristiga skulder per inv Kronor Tak Golv Lerum Årets resultat efter extra ord poster/skatteint, Lerums kommun exkl.ansvarsförbindelsen Procent resultat Lerum Soliditet, Sveriges kommuner, koncern, jfr med 25 % av kommunerna med högst soliditet Procent Tak Golv Lerum

6 Kommunövergripande inriktning, mål och uppdrag De kommunövergripande inriktningarna, målen och uppdragen ska genomsyra all verksamhet inom förvaltningen oberoende av verksamhetsområde. Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun All verksamhet ska genomsyras av visionen. För att prioritera och styra arbetet har kommunstyrelsen samlat de inriktningar och uppdrag som gäller i visionsbilden. Bilden är inte ett styrdokument i sig utan en grafisk sammanställning för att synliggöra de många aktiviteter och uppdrag som förvaltningen ska genomföra. Visionsbilden ser ut som följande: Lerum - Sveriges ledande miljökommun år 2025 Gör det lätt att leva klimatsmart i Lerum Dialog med medborgarna Hjälp medborgarna att se visionsarbetet Öka delaktigheten Byt fokus i samhällsbyggandet Ändra energianvändningen Skapa nya hållbara jobb Sök samarbete för att nå visionen 2011:undersök nuvarande fokus Gör klimatanpassningsplan 2012: beredskap mot förändringar inom ekologi, hälsa, mm Agera enligt bostadsstrategin Gör ny energiplan Gör plan för hållbara transporter Skapa ny offensiv energirådgivning, solceller, mm Genomför vindbruksplanen 2011: Företagsdriven miljöutveckling Rework Lerum Underifrån Miljödiplomera förvaltningen Gråbo är pilot i visionsarbetet Skapa ledande återvinnings-/återanvändningssystem Förvalta Chalmersarbetet Undersök förutsättningarna för samarbete kring hållbar livsmedelshantering Sök samarbete med forskning om Gråbo nya skolor Sök samarbete om finansiering ÅF, Chalmers, Tällberg 6

7 Utöver visionen finns följande övergripande inriktningar som ska hållas levande inom alla verksamhetsområden: Barnkonventionens principer ska beaktas och prövas i beslut och frågor som rör flickor och pojkar i samtlig kommunal verksamhet. Stärka flickors och pojkars rättigheter. Bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete i all verksamhet mot brukare och personal, och aktivt arbeta med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Uppdrag Uppdrag Befolkningstillväxten ska vara en procent per år över en tioårsperiod. Bostadsbyggandet i kommunen ska öka genom en snabbare hantering och därigenom förväntas en ökad befolkning och intäktsökning i form av skatter och bidrag. Tydliggör och aktivera det regionala perspektivet och verka aktivt för att leva upp till det regionala tillväxtmåttet. Säkerställ en långsiktig lokalförsörjning avseende kommunala verksamhetslokaler. Den av kommunfullmäktige antagna policyn för samverkan med frivilligsektorn ska beaktas. Volontärstöd inom matematik för flickor och pojkar, som sker i skolans lokaler. Skapa metoder för att tillvarata förslag från medborgare, personal och företag på ett systematiskt sätt. Uppdrag En övergripande funktion med syfte att samordna kommunens frivilligarbete ska bildas. (Slutfört under 2013.) 7

8 Utbildning Kommunen ska bedriva utbildning och lärande ur ett livslångt perspektiv, från tidig ålder till långt fram i livet. Verksamhet ska bedrivas med brukaren i fokus (kvinnor och män, flickor och pojkar) och utifrån deras behov och intresse. En mångfald av arbetsformer och inriktningar ska eftersträvas och verksamhet ska bedrivas av kommunala och enskilda utförare samt ske i regional samverkan. Utbildning och lärande är en viktig verksamhet för att stärka individen och en viktig bas för samhällsutvecklingen. Verksamheter inom verksamhetsområdet är förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet, fritidsgårdar, gymnasieskola och gymnasiesärskola, vuxen utbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och uppdragsutbildningar. Uppdrag Uppdrag Användandet av teknik ska vidareutvecklas i skolan. Fortsatt teknikutveckling inom skolan genom satsningen en-till-en. Att underlätta vårdnadshavarnas möjlighet att påverka sina barns utveckling och skolmiljö genom att information, dokumentation av resultat och frånvaro samlas på ett ställe, åtkomligt via IT. En mångfald av pedagogiska inriktningar ska eftersträvas inom barnomsorg och skola. Samarbetet mellan skola och näringsliv ska utvecklas Skolan ska arbeta med individanpassade inlärningssätt och kunskapsnivåer. Ledarskapet hos rektorer och lärare ska utvecklas. Alla flickor och pojkar som går ut grundskolan ska ha grundläggande kunskaper om jämställdhet och miljö. Alla elever ska nå godkänt inom basämnena, samtliga skolår. Alla elever ska kunna räkna, skriva och räkna senast skolår 2. Andelen nöjda barn, ungdomar och vårdnadshavare ska vara 90 procent. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska öka med 1 procent per år. Uppdrag Förstärka arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Antalet barn i förskolegrupper ska minska. Göra en översyn av hur elevhälsan ska stärkas långsiktigt genom samarbete över verksamhetsområdena. 8

9 Hälsa, stöd och omsorg Kommunförvaltningen ansvarar för att kvinnor och män, flickor och pojkar som har rätt till vård, omsorg och stöd får sina behov uppfyllda. Verksamheten ska präglas av förebyggande arbete med insatser i ett tidigt skede och ska bedrivas med hög kvalitet där brukarnas valfrihet och behov står i centrum. Verksamheten ska bedrivas av kommunala såväl som privata och enskilda utförare i samverkan med frivilligorganisationer och brukarnas sociala nätverk. Verksamhet som bedrivs inom området är bland annat: äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, färdtjänst, flyktingmottagning och integration, arbetsmarknadsåtgärder, rådgivning och försörjningsstöd. Plan för social hållbarhet och folkhälsa Hälsa är en drivkraft för hållbar utveckling. Det är en utveckling som utgår från jämlikhet samt människors välbefinnande och behov, så väl fysiskt som psykiskt. I vision 2025 anges att hållbarhet är en del i arbetet mot visionen. Kommunstyrelsen har tagit fram fem områden för att förbättra den sociala hållbarheten och folkhälsan i kommunen. social hållbarhet och folkhälsa Öka andelen som rör sig fokus tillgängliga bostäder, aktiva transporter och grönområden Öka andelen som äter SMART* fokus medborgare Ökat socialt deltagande fokus äldre kvinnor och män samt mötesplatser Minska ohälsa bland unga kvinnor och män fokus fler flickor och pojkar med godkända betyg Minska andelen kvinnor och män som missbrukar fokus alkohol, tobak och cannabis *SMART står för S = Större andel vegetabilier, M = Mindre andel tomma kalorier, A = Andelen ekologiskt ökar, R = Rätt kött och grönsaker, T = Transportsnålt Mångfald av boenden inom vård och omsorg ska öka Skapa en större mångfald av olika mellanboenden för äldre kvinnor och män. Uppdrag Undersök möjlighet att skapa trygghetsboende i anslutning till Höjdenhemmet. (Slutfört 2012.) Uppdrag Satsa på trygghetsboende. Kvinnor och män, flickor och pojkar som är i behov av samhällets vård och omsorg ska kunna påverka både innehållet i vården och omsorgen, och vem som utför den. Teknik ska användas för att underlätta för äldre kvinnor och män, och för kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Stödet till anhöriga ska fortsätta utvecklas. 80 procent av brukarna ska vara nöjda med särskilda boenden och hemtjänsten. Mångfald av boenden inom vård och omsorg ska öka. Kommunen ska pröva om ett privat företag, kooperativ eller en förening kan ersätta drift i kommunal regi, helt eller delvis. 9

10 Vidareutveckla hemtjänsten till en långsiktig hållbar verksamhet i samarbete med omsorgstagare, deras anhöriga och personal Minska ohälsa bland unga kvinnor och män Intensifiera insatserna för att förebygga och förhindra kränkningar, våld och hot bland unga kvinnor och män. Minska buller från väg och järnväg Minska antalet kvinnor och män som är beroende av försörjningsstöd och förkorta den genomsnittliga bidragstiden. Minska antalet missbrukande kvinnor och män. Intensifiera insatserna för att förebygga och förhindra våld i nära relationer, med särskilt fokus på kvinnofrid. Uppdrag Åtgärder för effektiviseringar inom Sektor stöd och omsorg kommer att ske under 2014 utifrån utförda genomlysningar. Uppdrag Hjärtsäkert Lerum 10

11 Kultur och fritid Kommunen ska kännetecknas av ett aktivt kultur- och föreningsliv som möter och stödjer intressen och behov som finns utanför det traditionella fritids- och föreningslivet. Ett allsidigt och varierat föreningsliv stimulerar ideellt engagemang och ska stödjas med bidrag, ändamålsenliga anläggningar och andra sätt. Genom att vårda och bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer värnas kommunens kulturarv som en del av det livslånga lärandet. Verksamheter inom området är bland annat: kulturskola, bibliotek, stöd till föreningar, nyanläggning och drift av kultur- och fritidsanläggningar och allmänkulturell verksamhet. Uppdrag Skapa fler kreativa mötesplatser som attraherar kvinnor och män, flickor och pojkar med olika bakgrund och intressen. Utveckla bibliotekets trendledande position inom flera områden. Utred möjligheter för ridanläggning, inklusive kringaktiviteter. 11

12 Näringsliv och turism Kommunen ska arbeta för ett näringslivs- och företagarklimat som underlättar och stöttar nyetablering samt utveckling av det befintliga näringslivet. Arbetet ska ha en tydlig koppling till samhällsplanering och samhällsutveckling, det ska också bidra till att göra kommunen attraktiv som boende- och arbetsort. Verksamheten ska stödja tillväxt inom näringsliv ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart perspektiv både långsiktigt och strategiskt och ska underlätta kontakten med kommunens myndighetsavdelningar. Stöd till turism- och besöksnäringen ska ske utifrån ett regionalt perspektiv och ta vara på de lokala förutsättningar som finns i kommunen, inte minst utifrån perspektiven natur och kultur. Stödet till turism- och besöksnäringen ska syfta till att skapa arbetstillfällen och ökad omsättning men även till att marknadsföra Lerum och öka attraktionskraften. Verksamhet inom området är bland annat stöd vid nyetablering och utvidgning, nätverksbyggande, föreningsstöd, stöd till turism- och besöksnäring, marknadsföring och utbildning. Kommunens näringslivsstrategi Kommunens näringslivsstrategi syftar till att kommunen ska präglas av ett attraktivt näringslivsklimat som främjar nyföretagande, utveckling och tillväxt för de företag som redan verkar i kommunen samt lockar till sig nyetableringar. Ett starkt näringslivsklimat skapar också nya arbetstillfällen och möjlighet att minska utpendlingen i linje med visionen att vara Sveriges ledande miljökommun näringslivsstrategi Lerums kommun ska senast år 2015 vara bland de tio bästa procenten i de två främsta rankningarna av kommuners företagsklimat nya arbetstillfällen ska skapas fram till Andelen sysselsatta inom miljösektorn ska i Lerums kommun vara högre än genomsnittet i Västra Götaland senast

13 Kommunens turismstrategi Strategin ligger till grund för arbetet med att utveckla turistnäringen i Lerums kommun. Turismstrategin vilar i sin helhet på hållbarhetsbegreppet vilket innebär att all utveckling bör ske med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Specifikt fokus läggs på den ekologiska hållbarheten som ett led i att Lerum satsar på att bli Sveriges ledande miljökommun. turismstrategi Lerums kommun ska profileras som en av de mest erkända och hållbara turistdestinationerna i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att det är attraktivt att bo i, verka i samt besöka hela kommunen. Turistnäringens omsättning ska öka mer i Lerums kommun än branschgenomsnittet i landet varje år fram till Antalet arbetstillfällen som relaterar till turistnäringen ska öka mer i Lerums kommun än branschgenomsnittet i landet varje år fram till Antalet nystartade företag som relaterar till turistnäringen ska öka mer i Lerums kommun än branschgenomsnittet i landet varje år fram till Kommunen ska aktivt arbeta med affärsdriven miljöutveckling, det vill säga kombinationen miljö och affärer. Förbättra möjligheterna för närproducerande företag att bli leverantörer till kommunen. Etablering av alternativa driftsformer ska aktivt uppmuntras. Kommunen ska pröva om ett privat företag, kooperativ, eller en förening kan ersätta drift i kommunal regi, helt eller delvis. Ta tillvara den resurs som invandrade kvinnor och män utgör i form av kompetens och entreprenörsanda. 13

14 Samhällsplanering och infrastruktur Inom verksamhetsområdet samhällsplanering och infrastruktur är uppdraget att driva och utveckla den fysiska miljön. Uppdraget är att arbeta för en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten i kommunen och se till att det finns planlagd mark för bostäder, verksamhet och infrastruktur. Attraktiva boenden och en gynnsam tillväxt ska prägla samhällsutvecklingen i Lerum. Verksamheten ska se till att drift och underhåll av kommunens anläggningar hanteras så att värde och funktion behålls. Verksamheten ska också bedrivas med medborgare och kunder i fokus (kvinnor och män, flickor och pojkar), med hög servicenivå och en hög upplevd kvalitet på tjänsterna. Verksamhet som bedrivs inom området är bland annat planarbete, nyproduktion av kommunala anläggningar, produktion, förvaltning och distribution av vatten och avlopp, renhållning, mark och parkförvaltning, vägförvaltning och trafiksäkerhet, fastighetsförvaltning och kollektivtrafikförsörjning. Utöver de kommunala mål och uppdrag som är formulerade ska verksamheten bedrivas utifrån styrande lagkrav, myndighetskrav och avtal. Kommunens bostadsstrategi I Översiktsplanen, Göteborgsregionens strukturbild, Vision 2025 med flera styrdokument anger kommunfullmäktige inriktningar för bostadsbyggandet i kommunen. Utifrån dessa dokument har kommunstyrelsen utvecklat en bostadsstrategi. Sammanfattningsvis säger strategin att bostäder ska byggas vid kollektivtrafikens knutpunkter, att bostäder ska blandas med handel, service och kultur och att bostäder ska byggas med utgångspunkt i det hållbara samhället och grönblå gestaltning. Vidare pekar strategin ut följande inriktningar och uppdrag: ar Öka kommunens styrning av bostadsplaneringen. Uppdrag Ta fram underlag som visar hur kommunens ägande av mark behöver utvecklas för att stärka styrningen och öka planvolymen. (Prioriterat) Utveckla en modell för att förbättra dialogen med medborgare, exploatörer med mera. Utveckla översiktsplanen så att de tre strategiska inriktningarna kan förverkligas i plan- och bygglovsarbetet. Öka inflyttning Gör analys inför varje relevant planarbete som klargör behoven i den aktuella kommundelen gällande och förbättra till exempel olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar. (Prioriterat) förutsättningarna Tydliggör vad blandstad betyder i Lerum. Strategin pekar på vikten av en sådan inriktning, men vad för kvinnor och betyder den i praktiken i Lerum? män, flickor och pojkar i alla åldrar att bo i kommunen. Utveckla en strategi Tydliggör vad grönblå gestaltning betyder i Lerum. (Prioriterat) för grönblå gestaltning av kommunens bostadsområden. 14

15 Minska och effektivisera energiförbrukningen i samhället. Skapa förutsättningar för ökad återvinning och återanvändning. Skapa förutsättningar för att fler kvinnor och män samåker eller väljer att resa kollektivt. Mer aktiv rådgivning om alternativa energilösningar ska ges i samband med nybyggnation. Minska skadegörelse och nedskräpning. Byggande inom kommunen ska omfatta olika typer av boenden. Bostadsområden och bostäder ska smälta in i landskapet eller stadsbilden och passa in i omgivande bebyggelsen. Vattnet ska lyftas fram i stadsbilden. Kontinuerligt föra en dialog med invånare, organisationer och företag i kommunen rörande bostadsbyggande. Hitta lösningar för de behov som inte blir tillgodosedda i dagens bostadsplan. Bygga trygga boenden för äldre i alla kommundelar. 15

16 Service till kommunens verksamhet och politik Sektor infrasupports uppdrag är att möjliggöra för övriga sektorer att fokusera på sina kärnverksamheter. Sektorn ska samordna de delar av verksamheten som är gemensamma för förvaltningens olika delar. Genom rätt balans av stöd, service, uppföljning och kontroll gör sektorn det möjligt för kommunstyrelsen att verka genom en förvaltning. Den interna servicen ska kännetecknas av hög servicenivå och inspirera utifrån övriga verksamheters behov. Inom området finns kompetens inom bland annat upphandling, juridik, personalfrågor, måltids service, städ, information, ekonomi, IT, kommunsäkerhet, ärende hantering och annan administration. Köttkonsumtionen inom kommunens verksamhet ska minska med 20 procent. Uppdrag Under året ska måltidsservice införa ett system som säkerställer att riktlinjer för upphandling av livsmedel följs med särskilt fokus på djurskyddslagstiftning. Uppdrag Utarbeta en modell för att öka sysselsättningsgraden för deltidsanställda kvinnor och män. 16

17 Servicegarantier Kommunen har elva servicegarantier. Förvaltningen ska uppfylla följande servicegarantier till kommuninvånarna: När förvaltningen mottar en fråga via e-post ska svar ges inom tre dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras. När förvaltningen mottar en fråga via brev ska svar ges inom fem dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras. Samtal till kommunens kundmottagningar ska besvaras inom en minut. Utmanare till kommunens verksamhet ska inom fyra veckor få möjlighet till ett personligt möte för att få information om förutsättningarna för utmaningen. Företagande kvinnor och män ska endast behöva beskriva sina ärenden för kommunens företagslots, för att få den hjälp de har rätt till. Ansökningar om serveringstillstånd får ett förslag till beslut inom sex veckor. Du som söker bygglov för nybyggnation av bostadshus erbjuds kostnadsfri energirådgivning inom två veckor från inlämnad bygglovsansökan. Den flis som används vid halka har tagits upp senast den 15 maj. Vårdnadshavare som har barn i åldern 1-17 år har rätt till utvecklingssamtal på tider/en tid som passar båda vårdnadshavarna. Vårdnadshavare ska kostnadsfritt få drogtesta sitt barn samt möjlighet till samtalsstöd inom två arbetsdagar från första kontaktat med socialtjänsten. Brist på dricksvatten eller om det blir avbrott i avloppsvattensystemet ska felet åtgärdas senast dagen efter att det anmälts. Om avbrottet är svårt att laga, ska kommuninvånarna få tillgång till dricksvatten på annat sätt till dess felet är åtgärdat. 17

18 Resursfördelning Förvaltningsledning Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Ledningsverksamhet Vision Kommunövergripande kvalitets- och utvecklingsprojekt Totalt Sektor infrasupport Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Support och utveckling Drift och service Politisk organisation Totalt Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Revision Totalt Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Räddningstjänst Totalt Sektor samhällsbyggnad Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Ledning och intern service Fysisk planering och exploatering Teknisk försörjning Myndighetsutövning Totalt

19 Varav affärsverksamhet Verksamhet (tkr) Intäkter Kostnad Netto 2014 VA Renhållningverksamhet Kommunens byggnader Totalt Sektor lärande Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Ledning och intern service Verksamhetslokaler Förskola Grundskola, förskoleklass -år Fritidshem Fritidsklubbar/gårdar Grundsärskolan Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Kultur och fritid Kulturskola Bibliotek Resultatenheter Totalt Prestationsersättningen (Barn- och elevpeng) presenteras i Bilaga 2. Sektor stöd och omsorg Produktionsområde(tkr) Intäkt Kostnad Netto 2014 Ledning och intern service SO Äldreomsorg Funktionshinder Hälso- och sjukvård Myndighetsutövning Totalt

20 Driftsredovisning (mnkr) Budget 2013* Budget 2014 Skattefinansierad verksamhet Löneökningar ** 0,0 0,0 Effektivisering lokaler 0,8 0,0 Strukturella effektiviseringar 0,0 0,7 Förvaltningsledning 12,5 13,0 Infrasupport 82,0 81,2 Samhällsbyggnad 106,9 105,3 Lärande 1 016, ,3 Stöd och omsorg 598,8 641,2 Räddningstjänsten 31,5 31,9 Revision 1,8 1,8 Summa skattefinansierat 1 848, ,0 Kommunens byggnader 0,8 4,1 VA-verksamhet/renhållning 2,5 3,3 Summa affärsverksamhet 3,3-0,8 Summa verksamheter 1 852, ,2 Finansförvaltningen Kapitalkostnader 46,9 41,0 Pensionsskuld/pensionsutbetalningar 16,0 3,2 Avskrivningar 0,0 0,0 Övrigt 6,1 20,8 Verksamhetens nettokostnader 1 815, ,7 *Verksamhetsplan 2013 **Budgeterad löneökningar (2013:20,5 mnkr 2014:18,75 mnkr) är fördelade per sektor 20

21 Resultatbudget (mnkr) Budget 2013* Budget 2014 Verksamhetens nettokostnader 1 708, ,2 Avskrivningar 106,4 108,5 Verksamhetens nettokostnader 1 815, ,7 Skatter 1 672, ,7 Generella statsbidrag 192,3 190,2 Finansiella intäkter 8,1 5,3 Finansiella kostnader 41,5 41,9 Resultat före extraordinära 15,8 18,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 Resultat 15,8 18,6 Nettokostnadsandel 99 % 99 % *Verksamhetsplan 2013 Balansbudget (mnkr) Budget 2013 Budget 2014 Tillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 896, ,7 Finansiella anläggningstillgångar 176,2 169,0 Omsättningstillgångar 399,9 389,0 Summa tillgångar 2 472, ,7 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat 312,5 328,3 Årets resultat 15,8 18,6 Avsättningar 877,0 854,8 Skulder Långfristiga skulder 1 009, ,6 Kortfristiga skulder 257,5 257,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 472, ,7 21

Lerums kommun. Verksamhetsplan 2015 2015-03-09

Lerums kommun. Verksamhetsplan 2015 2015-03-09 Lerums kommun Verksamhetsplan 2015 2015-03-09 1 Innehåll 1 Kommunens övergripande styrdokument 4 2 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen 6 3 Vision 2025 7 4 Framtidsbild 2018 8 4.1 Framtidsbilder

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning Övergripande styrdokument Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Lerums kommun. Vilja & mål

Lerums kommun. Vilja & mål Lerums kommun Vilja & mål 2011 2014 Innehåll Inledning och vision 5 Inledning 5 Att vara sveriges ledande miljökommun 6 Hållbarhet 6 Kreativitet 6 Inflytande 6 Strukturbild för dokumentet Vilja och mål

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Kommunens övergripande styrdokument vilja och mål årsredovisning vision budget verksam hetsplan Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Tilläggsbelopp Lerum 2011

Tilläggsbelopp Lerum 2011 Tilläggsbelopp Lerum 2011 Lika villkor SOU 2008:8 Bidragens beståndsdelar Det bidrag som kommunen ska bestämma ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Moderat budget 2015. Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-11

Moderat budget 2015. Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-11 Moderat budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-11 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 5 3 Vision 2025 6 4 Framtidsbild 2018 7 5 Budget 2015 11 6 God ekonomisk hushållning

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

En mittenbudget med fokus på det allra viktigaste

En mittenbudget med fokus på det allra viktigaste En mittenbudget med fokus på det allra viktigaste Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Budget 2014 Plan 2015-2016 1 Innehåll 1 Kommunens övergripande styrdokument 2 Förord 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Lerums kommun. verksamhetsplan 2010. Plan 2011-2012

Lerums kommun. verksamhetsplan 2010. Plan 2011-2012 Lerums kommun verksamhetsplan 2010 Plan 2011-2012 Fotograf omslagsbild: Anna Rehnberg Lerums kommun verksamhetsplan 2010 I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2009-12-02 Innehåll Kommunens övergripande

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2015-02-26 Kommunfullmäktiges presidium KS15.206-1 Innehåll 1 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 5 2 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Läs mer

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING!

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! 1 Kommunens övergripande styrdokument Vision Visionen synliggör

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Budget 2015. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-02

Budget 2015. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-02 Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet Budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-02 1 2 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 7 3 Vision 2025 8 4 Framtidsbild

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

lerums kommun budget verksamhetsplan årsredovisning

lerums kommun budget verksamhetsplan årsredovisning lerums kommun budget 2015 verksamhetsplan årsredovisning innehåll Förord 4 Vision 2025 5 Framtidsbild 2018 6 Budget 2015 9 God ekonomisk hushållning 11 Budgetmodell 13 Tillämpning av budgetmodell 14 Satsningar

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Lerums kommun. Verksamhetsplan KS15.833

Lerums kommun. Verksamhetsplan KS15.833 Lerums kommun Verksamhetsplan 2016 2015-12-08 KS15.833 Innehåll 1 Verksamhetsplanens syfte och funktion 4 2 Det här säger budgeten 5 3 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen 7 4 Klimat och miljö 8

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer