BESLUT Beslutet givet efter anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT Beslutet givet efter anslag."

Transkript

1 BESLUT Beslutet givet efter anslag. Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr LSU 2006 Y 991 (113) ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning. SÖKANDE Fox Farm Söderbacka Ab Östanlid Nykarleby VERKSAMHET I pälsdjursfarmen finns det plats för 1600 avelshonor av räv med valpar. Djurantalet på farmen utökas inte, utan miljötillstånd söks för nuvarande verksamhet. FÖRLÄGGNINGSPLATS Pälsdjursfarmen finns på lägenheterna Frillmossa RN:r 3:33 och Nykarleby stads donationsjord RN:r 1:45 kvarter F3 tomt 9, kvarter F3 tomt 10, kvarter F3 tomt 11, kvarter F1 tomt 1 och kvarter F9 tomt 3 i Nykarleby stad. GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND Pälsfarmer som är avsedda för minst 50 avelshonor av räv eller 250 avelshonor av mink är miljötillståndspliktig (MiljöskyddsF 1 1 mom.punkt 11 b). Enligt miljöskyddslagens 28 behövs miljötillstånd, om det i verksamheten sker väsentliga förändringar. TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET Den regionala miljöcentralen är behörig tillståndsmyndighet i ärendet enligt 31 2 momentet i miljöskyddslagen och 6 1 mom. punkt 10 b i miljöskyddsförordningen. Enligt förordningen avgör den regionala miljöcentralen ärenden som gäller pälsdjursfarmer som är avsedda för minst 600 avelshonor av räv eller för minst 2000 avelshonor av mink. ÄRENDETS ANHÄNGIGGÖRANDE Miljötillståndsansökan har blivit anhängig då sökanden inlämnat miljötillståndsansökan till Västra Finlands miljöcentral. Ympäristötalo (Kirjaamo) Kokkolan toimipaikka Seinäjoen toimipaikka Miljöhuset (Registratorskontoret) Kontoret i Karleby Kontoret i Seinäjoki Asiakaspalvelu/Kundservice PL/PB 77, KOKKOLA/KARLEBY PL/PB 156, SEINÄJOKI PL/PB 262, VAASA/VASA Torikatu/Torggatan 40 Torikatu 16 Koulukatu/Skolhusgatan 19

2 TILLSTÅND SOM BEVILJATS FÖR VERKSAMHETEN OCH OMRÅDETS PLANLÄGGNING Området finns på oplanerat glesbygdsområde. FÖRLÄGGNINGSPLATSEN OCH DESS MILJÖ Pälsdjursfarmen finns på Frillmossens farmområde i Nykarleby. Omgivningen kring pälsdjursfarmen består av skogsmark och obebyggda samt toma farmtomter. Avståndet till närmaste bostadsfastighet är ca 500 m. På lägenheten eller i dess omedelbara närhet finns inga viktiga grundvattenområden. UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN I Fox farm Söderbacka Ab:s pälsdjursfarm utövas uppfödning av pälsdjur. På lägenheten Nykarleby donationsjord RN:r 1:45 kvarter F1 tomt 1, kvarter F3 tomt 9,10,11 finns för närvarande 29 st (1880 lm) skugghus och på lägenhet Frillmossa RN:r 3:33 kvarter F9 tomt 3 finns det 12 st (777) lm skugghus. I skugghusen på lägenheterna finns det plats för 1600 avelshonor av räv med valpar. Farmområdets areal på lägenhet Nykarleby donationsjord RN:r 1:45 är ca 2,7 ha. Farmområdet är dränerat genom täckdikning och öppna diken. Farmområdet är omkretsdikat. Skugghusens takutskjut är cm. Skugghusens underlag är upphöjt cm jämfört med omkringliggande mark och under upphöjningen på tre av skugghusen finns en plastduk (HDPE plast 0,5 mm) med dräneringsrör ovanpå som leder urin till en urinbrunn. Brunnen är täckt. Avrinningsvatten och dräneringsvatten från detta farmområde kommer att renas i ett kemikaliskt reningsverk. Reningsverket består av en buffertbassäng vars volym är 150 m 3, en kemikalieenhet för tillförelse av kemikalier, en flockningsbassäng vars volym är 150 m 3 samt en kontrollbrunn. Skugghusen ( 4 st, 176 lm) som finns på kvarter F1 tomt 1 kommer att rivas bort före utgången av Farmområdets areal på lägenhet Frillmossa RN:r 3:33 kvarter F9 tomt 3 är ca 0,8 ha, Farmområdet är dränerat genom täckdikning och öppna diken. Farmområdet är omkretsdikat. Skugghusens takutskjut är mellan cm. Skugghusens underlag är upphöjt cm jämfört med omkrinliggande mark. Under 6 skugghus finns det vattentätt underlag. Urinen från underlagen leds till 3 brunnar vars volym är 1,5 m 3 /st. Avrinningsvatten och dräneringsvatten från detta farmområde kommer att renas i ett grusfilter vars storlek är 84 m 2. Under burarna används halm som strö. Strö tillsättes 1 ggr/år. Gödsel borttages 1ggr /år. Självdöda djur levereras till Feora. Pälsningsspån används som bränsle i olika flispannor. Oljor föres till Ekorosk. Utomstående trafik på farmen består huvudsakligen av foderbilar i medeltal 1 gång/dygn. Den interna trafiken på farmen är normal bil och arbetsmaskinstrafik i anslutning till farmens skötsel. Behandling av gödsel Gödseln kommer att föras för behandling till andelslaget Socklot biocompost. Sökande har ett skriftligt avtal med Socklot biocompost på 550 m 3 gödsel. Tvättvatten från foderutdelningsutrustningen leds till 5 slutna behållare vars volym är 4 m 3 /st.

3 BEHANDLING AV ÄRENDET Kungörelse av tillståndsansökan Ansökan har kungjorts på Nykarleby stads och på Västra Finlands miljöcentrals officiella anslagstavlor under tiden Handlingarna har funnits till påseende under kungörelsetiden vid avdelningen för miljö och hälsa i Nykarleby stad. Sakägare som ärendet speciellt berör har informerats skilt per brev. Inspektion Sökandens lägenhet besöktes med anledning av den anhängiggjorda ansökan. Utlåtande Miljöcentralen har med anledning av miljötillståndsansökan begärt utlåtande av stadsstyrelsen i Nykarleby stad samt miljö och byggnadsnämnden i Nykarleby stad. I miljö och byggnadsnämndens utlåtande framkommer det följande: Miljö och byggnadsnämnden anser att Fox Farm Söderbacka Ab:s farmverksamhet på lägenheterna Frillmossa Rnr 3:33 och Nykarleby stads donationsjord 1:45 på tomterna 9 11 i kvarter F3, tomt 1 i kvarter F1 och tomt 3 i kvarter F9 uppfyller gängse miljökrav och förordar ett miljötillstånd för verksamheten. Nämnden påpekar dock att spån från pälsning inte får brännas i flisanläggning om den innehåller fett eller andra rester av animaliskt ursprung. Anmärkningar och påminnelser Med anledning av ansökan har inga skriftliga anmärkningar eller åsikter inlämnats till miljöcentralen. Hörande av sökande Sökande har i brev daterad getts möjlighet att bemöta givet utlåtande. Sökande har inlämnat bemötande med anledning av givet utlåtande där det framkommer följande: Sökande har tagit del av miljö och byggnadsnämndens utlåtande och har inget att påpeka till detta. MILJÖCENTRALENS AVGÖRANDE Västra Finlands miljöcentral har granskat miljötillståndsansökan och tagit i beaktande givet utlåtande enligt vad som framgår från tillståndsbestämmelser och motivering till beslutet.. Västra Finlands miljöcentral beviljar Fox Farm Söderbacka Ab miljötillstånd för verksamhet gällande pälsdjursfarm för uppfödning av pälsdjur i enlighet med 28 miljöskyddslagen för högst 1600 avelshonor av räv med valpar eller totalt rävar förutsatt att följande tillståndsbestämmelser följs. Detta djurantal kan hållas till utgången av år Efter det skall djurmängden minskas så att man på farmen kan hålla högst 958 avelsrävhonor med valpar, dock så att den totala djurmängden är högst 7664 rävar. Farmen omfattar högst 41 skugghus vars sammanlagda längd kan uppgå till 2657 m till utgången av år 2010 därefter omfattar farmen högst 37 skugghus vars sammanlagda längd kan uppgå till 2481 m. Pälsdjursfarmen är belägen i Nykarleby stad på lägenhet Frillmossa RN:r 3:33 kvarter F9 tomt 3 och på lägenhet Nykarleby stads donationsjord RN:r 1:45 kvarter F3 tomterna 9 11, kvarter F1 tomt 1 och kvarter F9 tomt 3. Förläggningsplatsen framgår av situationsplanen i skala 1: 1000 och av kartan som medföljer beslutet. Tillstånd beviljas tillsvidare.

4 De av hälsovårdsnämnden i Nykarleby stad den , , , , och beviljade placeringstillstånden förfaller när detta beslut vinner laga kraft. Tillståndsbestämmelser 1. Skugghusens konstruktion och behandling av avrinnings och tvättvatten Skugghusens takutskjut bör vara minst 30 cm från burarnas ytterkant. Alternativt förses skugghusen med takrännor. Under skugghus som förnyas bör underlaget under burarna vara vattentätt. De vattentäta dukarna bör vara av minst 0,5 mm tjock HDPE eller annat motsvarande material. Urinen från underlaget bör tas tillvara i vattentäta urinbrunnar. Brunnarnas totala lagringskapacitet bör vara 12 månader, brunnarna tömmes vid behov dock minst en gång per år. Urinen som samlas upp i brunnarna från de täta underlagen föres till anläggning med miljötillstånd. Urinbrunnarna bör vara täckta. Under de befintliga skugghusen bör gödselunderlaget under burarna vara 30 cm högre än omkringliggande mark. De 4 skugghusen (176 lm) i kvarter F1 tomt 1 rives före utgången av Tvättvatten från foderutdelningsutrustningen lagras i en vattentät brunn. Brunnen skall tömma vid behov dock minst en gång per år. Brunnens innehåll skall transporteras till reningsverk eller till en anläggning som har miljötillstånd för att ta emot och behandla avfallet. Dricksvattenanordningar bör skötas omsorgsfullt så att dricksvattnet inte bidrar till urlakningen av gödseln. Farmområdet bör vara omkretsdikat för att förhindra att vatten från omgivningen rinner in på farmområdet. Avrinningsvattnet som uppstår på farmområdet skall behandlas innan det avleds utanför farmområdet. Avrinningsvattnet behandlas kemikaliskt enligt situationsplanen ARK Reningsverket bör vara färdig att tas i bruk senast För att kontrollera reningsverkets reningseffekt på avrinningsvattnet bör avrinningsvattnet kontrolleras genom vattenprovtagning. Vattenprover tages minst två gånger per år (vår och höst) med början från och med I vattenproverna bör analyseras följande: fosfor (total P), kväve (total N), biologisk syreförbrukning ( BOD 7 ) och vattenföring. Vattenproverna tages före och efter reningsverket. Provtagningen bör utföras av en certifierad person eller person med utbildning inom området. Vattenproverna bör analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Analysresultaten bör sändas för kännedom till Västra Finlands miljöcentral årligen före utgången av januari månad. För vatten som passerat reningsverket är målvärdet för fosforns del 2 mg/l. Avrinningsvattnet från farmområdet på kvarter 9 tomt 3 behandlas i markbädd enligt situationsplanen. Markbädden bör vara färdig att tas i bruk senast För att kontrollera markbäddens reningseffekt på avrinningsvattnet bör avrinningsvattnet kontrolleras genom vattenprovtagning. Vattenprover tages minst två gånger per år (vår och höst) med början från och med I vattenproverna bör analyseras följande: fosfor ( total P) och kväve ( total N) samt vattenföring. Vattenproverna tages före och efter markbädden. Provtagningen bör utföras av en certifierad person eller person med utbildning inom området. Vattenproverna bör analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Analysresultaten bör sändas till kännedom till Västra Finlands miljöcentral årligen före utgången av januari månad. För vatten som passerat markbädden är målvärdet för fosforns del 2 mg/l. Filtermaterialet i markbädden skall bytas ut med minst 5 års mellanrum, om verksamhetsidkaren på basis av analysresultaten kan påvisa att filtret fungerar bra kan utbytesintervallerna vara längre.

5 På basen av analysresultaten kan Västra Finlands miljöcentral vid behov ändra provtagningsintervallerna på avrinningsvattnet. Om totala P halten räknad som årsmedeltal överskrider målvärdet 2 mg/l två på varandra följande år skall verksamhetsidkaren framlägga en plan för effektiverad behandling av avrinningsvattnen. 2. Gödselborttagning och hantering av gödsel Gödseln under burarna bör avlägsnas minst 1 gång per år. Under burarna bör det användas rikligt med strö för att minska utsläpp i luft. Strö bör tillsättas under burarna minst 2 gånger per år. Strö bör spridas efter att gödseln har avlägsnats under burarna och därefter bör ett lager av strö spridas minst 1 gång mellan juli och november. Strölagrets tjocklek bör alltid vara minst 10 cm, varav en del skall bestå av torv. Gödsel som uppkommer vid farmningen förs för behandling till anläggning med miljötillstånd. Det bör finnas gödselavtal på minst 795 m 3 gödsel, efter utgången av 2010 bör det finnas gödselavtal på minst 480 m 3 gödsel som behandlas i anläggning med miljötillstånd. På farmområdet får det inte lagras gödsel. Om det sker ändringar i gödselhanteringen bör det skriftligen anmälas till Västra Finlands miljöcentral. Hantering av gödsel bör ske så att det inte uppstår förorening eller sanitär olägenhet eller uppkommer annan väsentlig olägenhet för grannarna. Gödseltransporten bör ordnas så att den inte medför oskäliga men för övriga väganvändare. 3. Behandling av annat avfall än gödsel Pälsdjurskroppar och självdöda djur bör föras till en anläggning med tillstånd för behandling och återvinning av döda djur eller till andra mottagnings eller behandlingsplatser, som har miljötillstånd. För lagring av självdöda djur bör det finnas ändamålsenliga kylförvaringsutrymmen på farmen. Fetthaltigt spån och fett som uppkommer vid pälsningen föres till anläggning med miljötillstånd. Efter pälsningen bör kropparna lagras på tätt, kantförsett underlag så, att de snabbt fryser. Kropparna bör täckas över vid slutet av varje arbetsdag. Kropparna bör köras bort minst en gång i veckan. Alla kroppar bör köras bort före utgången av februari. Efter pälsningsperioden städas och kalkas uppsamlingsplatsen. Om bränsle förvaras utomhus skall bränslebehållaren utrustas med tät skyddsbassäng alternativt kan dubbelmantlad cisterner användas. Problemavfall (t.ex. spillolja, lysrör och ackumulatorer) bör föras till en mottagningspunkt för problemavfall. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av yt eller grundvatten eller förorening av mark och inte heller orsakar andra olägenheter. Avfallshanteringen skall ske enligt Nykarleby stads godkända avfallshanteringsbestämmelser 4.Övriga bestämmelser Verksamhetsidkaren bör hålla dagbok över anläggningens verksamhet. Ur dagboken bör framgå följande: 1. Uppgifter om djurmängder 2. Uppgifter om vart gödsel har förts samt hur stora mängder (kvitto). 3. Uppgifter om nya eller förändrade avtal om gödselmottagning 4. Analysresultaten på vattenprovtagningen 5. Uppgifter om döda djur och behandling av dessa

6 6. Uppgifter om avfallsmängder Ett sammandrag av punkterna 1 4 sändes till kännedom till Västra Finlands miljöcentral årligen före utgången av februari månad. Punkterna 5 och 6 uppvisas vid behov för övervakningsmyndigheten. Tillståndshavaren skall tillräckligt väl känna till den för branschen bästa tillgängliga tekniken och vara beredd på att taga ibruk den. 5. Ändring av tillstånd Vid utvidgning av verksamheten, ändring av verksamheten eller nedläggning av verksamheten bör en anmälan göras till Västra Finlands miljöcentral. Om tillståndshavaren ändras skall den nya tillståndshavaren skriftligen anmäla till Västra Finlands miljöcentral att så skett. MOTIVERING TILL BESLUTET Förutsättningar för beviljande av tillstånd Verksamheten med uppfödning av pälsdjur på lägenhet Frillmossa RN:r 3:33 kvarter F3 tomt 9 11 samt kvarter F1 tomt 1 och lägenhet Nykarleby stads donationsjord RN:r 1:45 kvarter F9 tomt 3 i Nykarleby stad, kan utövas utan att pälsdjursfarmen eller dess verksamhet medför sanitära olägenheter eller förorening av yt och grundvatten eller förorening av mark eller andra varaktiga, oskäliga besvär, under förutsättning att de tillståndsbestämmelser som getts i miljötillståndet iakttas. Pälsdjursfarmen måste från och med utgången av 2010 uppfylla JSM:s beslut 16/EEO/1999 angående burstorlekar. Sökande har ansökt om miljötillstånd för nuvarande verksamhet, med planer på att riva 4 skugghus (tot,176 m) utan att nya skugghus byggs och uppskattat att produktionen av rävskinn i farmen minskar från och med utgången av Då det fr.o.m 2011 inte går att hålla ansökt djurmängd har miljöcentralen ansett det nödvändigt att begränsa djurmängder fr.o.m år Platsen för pälsdjursfarmen är belägen inom jord och skogsbruksdominerad glesbygd, där utövande av pälsdjursfarmningen kan anses vara en sedvanlig verksamhet. Därför kan verksamheten på farmområdet inte med avseende på avstånd eller områdets tidigare användning förorsaka sådana olägenheter eller oskäligt besvär för omgivningen såsom avses i lagen. Miljöcentralen har vid avgörande tagit i beaktande utlåtandet som getts av miljö och byggnadsnämnden i Nykarleby stad. Miljöcentralen har satt krav på att allt avrinningsvatten från farmområden leds till reningsverk och markbädd. För att förhindra att vatten från omgivningen kommer in på farmområdet har man krävt att farmområdet är omkretsdikat. För lagring av tvättvatten från fodeutdelningsutrustningen har krav satts på att tvättvatten leds till slutna brunnar. Miljöcentralen har i tillståndet satt krav på borttagning av gödsel och användning av strö för att förhindra förorening av vatten och för att det uppstår oskäliga besvär för omgivningen. Motivering till tillståndsbestämmelserna Västra Finlands miljöcentral anser det nödvändigt att ställa tillståndsvillkor för att kraven för beviljande av tillstånd skall uppfyllas. 1. Skugghusens konstruktion och torrläggning av farmområdet.

7 Kravet på förhöjning av de befintliga skugghusens underlag och tillräckligt långa takutskjut har ställts för att förhindra att regn och smältvatten kommer i kontakt med gödseln, vilket minskar urlakning av närsalter från gödseln. Kravet på vattentäta underlag under de nya skugghusen har ställts för att förhindra förorening av grundvatten och ytvatten. Tvättvatten får inte ledas obehandlat till dike eller annan fåra utan bör behandlas på ett godkänt sätt såsom att leda tvättvattnet till en vattentät brunn. Kravet på kontroll av reningsverkets och markbäddens reningsförmåga har getts för att ge myndigheterna den information som behövs i syfte att övervaka reningsverket och markbäddens funktion och att förhindra förorening av yt och grundvatten eller olägenheter som orsakas av förorening. 2.Gödselborttagning och hantering av gödsel För lagring av gödsel från pälsdjursfarmen bör det finnas till förfogande lagringsvolym motsvarar 12 månaders lagring. Kraven på lagringstid samt kraven på lagringsvolym har getts för att förhindra förorening av mark samt yt och grundvatten, olägenheter för hälsa och för att främja allmän trivsel i miljön. Kravet på gödselborttagning och användning av strö (halm och torv) har getts för att förhindra att det uppstår olägenheter för hälsa och främja allmän trivsel i miljön samt minska näringsbelastningen på yt och grundvatten. Kravet på att strö skall tillsättas minst 1 gång under tiden juli november har getts för att minska luftutsläpp under den tid då gödselproduktionen är som störst på farmområdet. Av kväve belastningen uppkommer ¾ under tiden juli november. (Helin 1982). Enligt miljötillståndsansökan levereras gödsel från verksamheten till andelslaget Socklot biocompost. Miljöcentralen har ansett att det är nödvändigt att det finns ett skriftligt avtal på att hela mängden gödsel kan föras till Socklot biocompost eller annan anläggning med miljötillstånd och att dagbok förs över gödselhanteringen för att övervakningsmyndigheten skall kunna övervaka och vid behov styra gödselhanteringen på lägenheten. 3. Behandling av annat avfall än gödsel Tillståndsbestämmelsen har getts för att förhindra att det förorsakas förorening av yt och grundvatten samt sanitära olägenheter vid hanteringen av pälsdjurskroppar och självdöda djur. Förbud mot nedgrävning av självdöda djur och förbränning av fett och fetthaltiga spån grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning EG 1774/2002, om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel samt statsrådets förordning om förbränning av avfall (362/2003). Tillståndshavaren är skyldig att ombesörja att problemavfall, bränsleförvaring och annat avfall inte orsakar förorening av mark, yt och grundvatten. 4. Övriga bestämmelser Tillståndshavaren bör ha tillräckligt med kunskaper om möjligheten att minska utsläppens skadliga inverkan och därtill följa med utvecklingen av den för branschen bästa tillgängliga tekniken. Om man utan oskäliga kostnader kan minska utsläppen med anledning av att den för branschen bästa tekniken har utvecklats, kan tillståndsbeslutet ändras. BESLUTETS GILTIGHETSTID Detta beslut är i kraft tillsvidare. Om verksamheten i pälsdjursfarmen väsentligt förändras,bör för pälsdjursfarmen sökas nytt miljötillstånd. Detta beslut är i kraft tills beslut över ny tillståndsansökan har vunnit laga kraft.

8 JUSTERING AV TILLSTÅNDSBESTÄMMELSERNA Verksamhetsutövaren bör före till tillståndsmyndigheten inlämna en ny miljötillståndsansökan för justering av tillståndsbestämmelserna. Till ansökan bör fogas utredning över analysresultat från reningsverket och markbädden, antalet djur och eventuella planer över andra miljöskyddsåtgärder. IAKTTAGANDE AV FÖRORDNINGAR Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i ett tillstånd som redan har beviljats med stöd av denna lag eller avfallslagen, eller sådana bestämmelser om tillståndets giltighet eller justering som avviker från tillståndet, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet (MiljöskyddsL 56 ). TILLÄMPADE LAGRUM Miljöskyddslagen ( 86/2000) 2, 4,6 8, 28, , 41 43, 45, 52 59, 81, 96 och 105 Miljöskyddsförordningen ( 169/2000) 1, 6, 16 19, 21 22, och 30 Avfallslagen ( 1072/93) 6, 15, 19,51 Avfallsförordningen ( 1390/93) 6 9 Statsrådets beslut om begränsningar av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket (931/2000) Lagen om grunder för avgifter till staten ( 150/1992), 8 Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer (1387/2006) Därtill har tagits i beaktande följande: Förordning om behandling av animaliskt avfall ( 1022/2000) Förordning om förbränning av avfall (362/2003) Jord och skogsbruksministeriets byggnadbestämmelser och anvisningar ( JSM BBA C ) Miljöskyddsanvisningar för pälsdjursfarmer, Arbetsgruppens förslag Jord och skogsbruksministeriets beslut nr 16/VLA/1999, Djurskyddskrav vid pälsdjurshållning AVGIFT OCH GRUNDER FÖR AVGIFTEN Avgift 1800 Avgiften grundar sig på 8 lagen om grunder för avgifter till staten (150 / 1992 ) och miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer (1387/2006). På tillståndsansökningar som blivit anhängiggjorda före ikraftträdande av förordningen uppbärs avgiften enligt den tidigare förordningen ( 1237/2003). Enligt förordningen är grundavgiften beträffande miljötillstånd för pälsdjursfarm av denna storlek MEDDELANDE OM BESLUTET BESLUT Fox Farm Söderbacka Ab Östanlid Nykarleby

9 BESLUT FÖR KÄNNEDOM Stadsstyrelsen i Nykarleby stad Miljö och byggnadsnämnden i Nykarleby stad Finlands miljöcentral MEDDELANDE OM BESLUT Nykarleby stad, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby JH Fox Ab, Johnny Heiniluoma, Tranbärsvägen 3, Nykarleby Wingrens Dogsafari, Socklotvägen 364, Nykarleby H.Harjus pälsfarm, Remalskroken 2, Nykarleby Efraim Henriksson, Tallvägen 9, Nykarleby Bo Sjöholm, Lappnäsvägen 9, Jakobstad Lars Peter Sjöholm, Buskåkersgränd 3, Nykarleby Uppgift om beslutet offentliggörs på Västra Finlands miljöcentrals och på Nykarleby stads officiella anslagstavlor. SÖKANDE AV ÄNDRING Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Enligt besvärsanvisningen bör besvärsskriften tillställas Västra Finlands miljöcentral inom besvärstiden. Besvär över avgiften som uppbärs för behandling av ärendet anförs i samma ordning som huvudärendet. Rätt att anföra besvär har den som ansökt om tillstånd och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra, registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivsel i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, samt kommunstyrelsen i den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner vars område verksamheten påverkar samt de myndigheter som skall bevaka det allmännas intresse i ärendet ( MiljöskyddsL 96, MiljöskyddsL 97 ). Besvärsanvisning medföljer som bilaga. Överinspektör Mikaela Rudnäs Byggmästare Martin Stenbacka BILAGOR Besvärsanvisning Karta Situationsplan

10

11 Ympäristötalo (Kirjaamo) Kokkolan toimipaikka Seinäjoen toimipaikka Miljöhuset (Registratorskontoret) Kontoret i Karleby Kontoret i Seinäjoki Asiakaspalvelu/Kundservice PL/PB 77, KOKKOLA/KARLEBY PL/PB 156, SEINÄJOKI PL/PB 262, VAASA/VASA Torikatu/Torggatan 40 Torikatu 16 Koulukatu/Skolhusgatan 19

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND. Miljötillståndsenheten

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND. Miljötillståndsenheten L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, 65101 VAASA Koulukatu 19 PB 262, 65101 VASA Skolhusgatan 19 Puh./Tfn.

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, 65101 VAASA- Koulukatu 19 PB 262, 65101 VASA- Skolhusgatan 19 Puh./Tfn.

Läs mer

BESLUT Beslutet givet efter anslag.

BESLUT Beslutet givet efter anslag. BESLUT Beslutet givet efter anslag. Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 19.3.2009 LSU-2009-Y-1 (113) ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen,

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den.

ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT Beslutet givet efter anslag.

BESLUT Beslutet givet efter anslag. BESLUT Beslutet givet efter anslag. Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 25.6.2008 LSU 2008 Y 122 (113) ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen,

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

TILLSTÅND SOM BEVILJATS FÖR VERKSAMHETEN OCH OMRÅDETS PLANLÄGGNING

TILLSTÅND SOM BEVILJATS FÖR VERKSAMHETEN OCH OMRÅDETS PLANLÄGGNING L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh/Tfn

Läs mer

... BESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag Diarienummer LSU 2004 Y 975 (131) ÄRENDE

... BESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag Diarienummer LSU 2004 Y 975 (131) ÄRENDE L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

BESLUT. ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller ny verksamhet.

BESLUT. ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller ny verksamhet. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 43/2010/1 Dnr LSSAVI/12/04.08/2010 Givet efter anslag 24.05.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller ny verksamhet.

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD

STADEN JAKOBSTAD STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT Beslut givet efter anslag 17.6.2011 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen som gäller pälsdjursfarm. I beslutet ingår även ett tillstånd

Läs mer

Beslutet är givet efter anslag Diarienummer: ÄRENDE

Beslutet är givet efter anslag Diarienummer: ÄRENDE Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten PL 77, Torikatu 40 B, 67101 KOKKOLA PB 77, Torggatan 40 B, 67101 KARLEBY Puh/Tfn 020 490 109, faksi/fax 020 490 5610 BESLUT i ärende i enlighet med 28 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Karleby Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 20.9.2007 LSU 2003 Y 995 (113) ÄRENDE Asplunds Pälsfarm Ab:s miljötillståndsansökan för

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT 1 Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh./Tfn 06-367 5211, Telefax 06-367 5351 MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Givet

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur.

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur. STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 20.12.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur.

Läs mer

Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för befintlig verksamhet som gäller pälsdjursfarmning.

Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för befintlig verksamhet som gäller pälsdjursfarmning. 1 Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh./Tfn 06-367 5211, Telefax 06-367 5351 MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Givet

Läs mer

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin.

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06-367

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen som gäller pälsdjursfarming.

STADEN JAKOBSTAD Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen som gäller pälsdjursfarming. STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT Beslut givet efter anslag 4.6.2010 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen som gäller pälsdjursfarming. Håkan Södergård Ab Östra Hällvägen

Läs mer

VERKSAMHET OCH FÖRLÄGGNINGSPLATS

VERKSAMHET OCH FÖRLÄGGNINGSPLATS Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten PL 77, Torikatu 40 B, 67101 KOKKOLA PB 77, Torggatan 40 B, 67101 KARLEBY Puh/Tfn: 06-367 5211, faksi/fax 06-367 5610 BESLUT I ärende enligt 28 miljöskyddslagen.

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur samt

Läs mer

BESLUT. ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller verksamhetens utvidgning.

BESLUT. ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller verksamhetens utvidgning. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 76/2010/1 Dnr LSSAVI/216/04.08/2010 Givet efter anslag 30.6.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller verksamhetens

Läs mer

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag Diarienummer LSU-2004-Y-79

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag Diarienummer LSU-2004-Y-79 1 Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06-367 5211, Telefax 06-367 5351 BESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 12.5.2004

Läs mer

BESLUT i ärende i enlighet med 28 miljöskyddslagen. Beslutet är givet efter anslag Rättelse Diarienummer: RÄTTELSE

BESLUT i ärende i enlighet med 28 miljöskyddslagen. Beslutet är givet efter anslag Rättelse Diarienummer: RÄTTELSE PL 77, Torikatu 40 B, 67101 KOKKOLA PB 77, Torggatan 40 B, 67101 KARLEBY Puh/Tfn: 06 367 5211, faksi/fax 06 367 5610 BESLUT i ärende i enlighet med 28 miljöskyddslagen Beslutet är givet efter anslag. 5.7.2005

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 18.8.2009 LSU-2008-Y-195 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den, Nykarleby.

ÄRENDE Miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den, Nykarleby. Västra och Inre Finland BESLUT Nr 105/2012/1 Dnr LSSAVI/188/04.08/2011 Givet efter anslag 3.7.2012 ÄRENDE Miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den, Nykarleby. SÖKANDE

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.11.2009 LSU-2009-Y-454 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 7/2013/1 Dnr LSSAVI/145/04.08/2011 Givet efter anslag 28.1.2013 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. Norrgård Frank Ab/Frank Norrgård Särkimo

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby BESLUT Västra och Inre Finland Nr 120/2012/1 Dnr LSSAVI/36/04.08/2011 Givet efter anslag 23.8.2012 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby Scandia Mink Ab Kaj Wik Monäsvägen

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.2.2009 LSU-2008-Y-594 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT. Nr 53/2010/1. Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE

BESLUT. Nr 53/2010/1. Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE BESLUT Västra och Inre Finland Nr 53/2010/1 Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen för utvidgning av verksamhet som berör svinhushållning.

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 198/2012/1 Dnr LSSAVI/209/04.08/2011 Givet efter anslag 17.12.2012 ÄRENDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. SÖKANDE Hommelholms Pälsfarm Ab Kyrkvärdsvägen

Läs mer

BESLUT. Nr 4/2011/1. Dnr LSSAVI/377/04.08/2010 Givet efter anslag ÄRENDE

BESLUT. Nr 4/2011/1. Dnr LSSAVI/377/04.08/2010 Givet efter anslag ÄRENDE BESLUT Västra och Inre Finland Nr 4/2011/1 Dnr LSSAVI/377/04.08/2010 Givet efter anslag 31.1.2011 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT 1 Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh./Tfn 06-367 5211, Telefax 06-367 5351 MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Givet

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Oy Umbra Ab (tidigare Ab SJV-Produkt Oy) Tomstigen 10 68800 Kållby

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Oy Umbra Ab (tidigare Ab SJV-Produkt Oy) Tomstigen 10 68800 Kållby BESLUT Västra och Inre Finland Nr 101/2012/1 Dnr LSSAVI/13/04.08/2011 Givet efter anslag 2.7.2012 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Oy Umbra Ab (tidigare Ab SJV-Produkt

Läs mer

BESLUT. Granlunds Pälsfarm Ab/Vald-Erik Granlund Vexalavägen Munsala

BESLUT. Granlunds Pälsfarm Ab/Vald-Erik Granlund Vexalavägen Munsala BESLUT Västra och Inre Finland Nr 83/2010/1 Dnr LSSAVI/293/04.08/2010 Givet efter anslag 18.8.2010 ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller

Läs mer

Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen som gäller tillfällig uppfödning av pälsdjur.

Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen som gäller tillfällig uppfödning av pälsdjur. STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 15.3.2012 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen som gäller tillfällig

Läs mer

BESLUT. Nr 17/2011/1. Dnr LSSAVI/322/04.08/2010 Givet efter anslag ÄRENDE

BESLUT. Nr 17/2011/1. Dnr LSSAVI/322/04.08/2010 Givet efter anslag ÄRENDE BESLUT Västra och Inre Finland Nr 17/2011/1 Dnr LSSAVI/322/04.08/2010 Givet efter anslag 9.3.2011 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning

Läs mer

BESLUT. Nr 104/2011/1. Dnr LSSAVI/50/04.08/2011 Givet efter anslag

BESLUT. Nr 104/2011/1. Dnr LSSAVI/50/04.08/2011 Givet efter anslag BESLUT Västra och Inre Finland Nr 104/2011/1 Dnr LSSAVI/50/04.08/2011 Givet efter anslag 8.9.2011 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning

Läs mer

Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland BESLUT Nr 7/2010/1 Dnr LSSAVI/82/04.08/2010 Givet 5.2.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen för utvidgning av pälsdjursfarmning.

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 8.10.2009 LSU-2009-Y-312 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 1.4.2014

Sammanträdesdatum 1.4.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2014 2/24 Sammanträdestid Tisdagen den 1 april 2014 kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Maggies Grillcafé Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wistbacka, Inger Enfors, Vidar

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT 1 Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh./Tfn 06-367 5211, Telefax 06-367 5351 MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Givet

Läs mer

BESLUT ANLÄGGNINGEN OCH DESS PLACERING

BESLUT ANLÄGGNINGEN OCH DESS PLACERING BESLUT Västra och Inre Finland Nr 31/2014/1 Dnr LSSAVI/143/04.08/2013 Givet efter anslag 27.2.2014 ÄRENDE Miljötillstånd för Kvevlax avloppsreningsverk, förlängning av tiden för inledande av verksamheten,

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 19.5.2009 LSU-2004-Y-708 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 194/2012/1 Dnr LSSAVI/109/04.08/2011 Givet efter anslag 14.12.2012 ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. Oles Farm Ab /Ole Lundberg

Läs mer

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Tomas Joskitt Joskittvägen Forsby VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Tomas Joskitt Joskittvägen Forsby VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 48/2012/1 Dnr LSSAVI/487/04.08/2010 Givet efter anslag 23.4.2012 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby. Ulf Eriksson pälsfarm Ab/ Ulf Eriksson

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby. FO-nummer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby. FO-nummer BESLUT Västra och Inre Finland Nr 94/2014/1 Dnr LSSAVI/81/04.08/2012 Givet efter anslag 21.5.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby. Ab Bröderna Hagmans pälsfarm Jutasvägen

Läs mer

BESLUT. FO-nummer

BESLUT. FO-nummer BESLUT Västra och Inre Finland Nr 4/2014/1 Dnr LSSAVI/141/04.08/2012 Givet efter anslag 15.1.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. M & T Siréns pälsdjursfarm Ab/ Trygve Sirén

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR PÄLSFARM

MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR PÄLSFARM MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR PÄLSFARM (Ifylles av myndighet) Diarienummer Myndighetens kontaktuppgifter Ansökningsförfarandet har inletts 1. VERKSAMHET, SOM TILLSTÅNDSANSÖKAN GÄLLER Det är fråga om ny verksamhet

Läs mer

BESLUT. Justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby

BESLUT. Justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby BESLUT Västra och Inre Finland Nr 172/2012/1 Dnr LSSAVI/406/04.08/2010 Givet efter anslag 20.11.2012 ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET Justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur,

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Malax.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Malax. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 10/2012/1 Dnr LSSAVI/160/04.08/2010 Givet efter anslag 2.2.2012 ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Malax. Fox Mico Oy Ab/Markku Koski

Läs mer

BESLUT. Justering av miljötillståndets tillståndsbestämmelser gällande uppfödning av pälsdjur samt utvidgning av verksamheten, Nykarleby

BESLUT. Justering av miljötillståndets tillståndsbestämmelser gällande uppfödning av pälsdjur samt utvidgning av verksamheten, Nykarleby BESLUT Västra och Inre Finland Nr 164/2013/1 Dnr LSSAVI/129/04.08/2012 Givet efter anslag 11.10.2013 ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET Justering av miljötillståndets tillståndsbestämmelser gällande uppfödning

Läs mer

BESLUT i ärende i enlighet med 28 miljöskyddslagen. Beslutet är givet efter anslag Diarienummer: ÄRENDE

BESLUT i ärende i enlighet med 28 miljöskyddslagen. Beslutet är givet efter anslag Diarienummer: ÄRENDE Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten PL 77, Torikatu 40 B, 67101 KOKKOLA PB 77, Torggatan 40 B, 67101 KARLEBY Puh/Tfn: 06 367 5211, faksi/fax 06 367 5610 BESLUT i ärende i enlighet med 28 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Mikael och Sonja Broo Markbyvägen Nykarleby VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Mikael och Sonja Broo Markbyvägen Nykarleby VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

verksamhet som erhållit tillstånd nytt tillstånd för ändringar som BESLUT Nr 60/2014/1 Dnr LSSAVI/93/04.08/2011 Givet efter anslag 7.4.

verksamhet som erhållit tillstånd nytt tillstånd för ändringar som BESLUT Nr 60/2014/1 Dnr LSSAVI/93/04.08/2011 Givet efter anslag 7.4. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 60/2014/1 Dnr LSSAVI/93/04.08/2011 Givet efter anslag 7.4.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Tore Sundqvist Ab Hästhagavägen 115

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 132/2005/3 Dnr LSY-2005-Y-37 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 132/2005/3 Dnr LSY-2005-Y-37 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 132/2005/3 Dnr LSY-2005-Y-37 Helsingfors Givet efter anslag 9.12.2005 ÄRENDE Kvarhållande av redan byggda bryggor på fastigheten Uddtorp RNr 2:7

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 23.3.2009 LSU-2008-Y-699 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BEHÖRIG TILLSTÅNDSMYNDIGHET OCH GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BEHÖRIG TILLSTÅNDSMYNDIGHET OCH GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten PL 77, Torikatu 40 B, 67101 KOKKOLA PB 77, Torggatan 40 B, 67101 KARLEBY Puh/Tfn: 06-367 5211, faksi/fax 06-367 5610 BESLUT I ärende enligt 28 miljöskyddslagen.

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. FO-nummer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. FO-nummer BESLUT Västra och Inre Finland Nr 65/2014/1 Dnr LSSAVI/110/04.08/2013 Givet efter anslag 14.4.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Helléns Pälsfarm Ab Björnholmsvägen

Läs mer

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Ede Lantbruk, Sture och Sabina Ede Ejdevägen Lillby ANLÄGGNING VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Ede Lantbruk, Sture och Sabina Ede Ejdevägen Lillby ANLÄGGNING VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh./Tfn.020

Läs mer

BESLUT. Nr 110/2014/1. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Nybrännvägen Forsby. FO-nummer:

BESLUT. Nr 110/2014/1. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Nybrännvägen Forsby. FO-nummer: BESLUT Västra och Inre Finland Nr 110/2014/1 Dnr LSSAVI/71/04.08/2013 Givet efter anslag 5.6.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre Ljungs Pälsfarm Ab Nybrännvägen 146

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 18.2.2009 LSU-2004-Y-704 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 4.12.2008 LSU 2008 Y 326 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Markus Gäddnäs Långstrandsvägen Eugmo VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Markus Gäddnäs Långstrandsvägen Eugmo VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE ANLÄGGNING VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE ANLÄGGNING VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 16.12.2009 LSU-2009-Y-94 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Jakobstad. FO-nummer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Jakobstad. FO-nummer BESLUT Västra och Inre Finland Nr 121/2014/1 Dnr LSSAVI/99/04.08/2013 Givet efter anslag 17.6.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Jakobstad. Kim Södergård Ab Hällvägen 235 68620

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 30.6.2009 LSU-2009-Y-290 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning av matjord av hästgödsel och jord.

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning av matjord av hästgödsel och jord. STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 15.2.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning

Läs mer

Ansökan gäller avloppsreningsverket i Åminne i Malax kommun.

Ansökan gäller avloppsreningsverket i Åminne i Malax kommun. Ympäristölupayksikkö/Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh/Tfn: 020 610 109, telefax 020 490 5251 MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT i ärende enligt 115 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND. Miljötillståndsenheten

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND. Miljötillståndsenheten L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT. Nr 39/2014/1. Dnr LSSAVI/82/04.08/2013 Givet efter anslag Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Malax.

BESLUT. Nr 39/2014/1. Dnr LSSAVI/82/04.08/2013 Givet efter anslag Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Malax. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 39/2014/1 Dnr LSSAVI/82/04.08/2013 Givet efter anslag 6.3.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Malax. Torsten Nordmyr Ab Korsbäckvägen 438 66

Läs mer

BESLUT. Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, VASA , Telefax

BESLUT. Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, VASA , Telefax L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

BESLUT. Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, VASA Puh./Tfn ,

BESLUT. Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, VASA Puh./Tfn , 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh./Tfn.020

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 29.12.2009 LSU-2009-Y-692 (113) ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/2015 6/122 Sammanträdestid Tisdagen den 29 september 2015 kl. 10.00-11.55 Sammanträdesplats Maggies Grillcafé Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wistbacka, Inger, frånv.

Läs mer

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslutet givet efter anslag

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslutet givet efter anslag 1 L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA

Läs mer

BESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag Diarienummer LSU 2003 Y 1108 (131) ÄRENDE

BESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag Diarienummer LSU 2003 Y 1108 (131) ÄRENDE Ympäristölupayksikkö/Miljötillståndsenheten PL 77, Torikatu 40, 67101 KOKKOLA PB 77, Torggatan 40, 67101 KARLEBY Puh/Tfn: 06 367 5211, faksi/fax 06 367 5610 BESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslutet

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur samt utvidgning av verksamheten, FO-nummer:

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur samt utvidgning av verksamheten, FO-nummer: BESLUT Västra och Inre Finland Nr 103/2014/1 Dnr LSSAVI/132/04.08/2012 Givet efter anslag 30.5.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur samt utvidgning av verksamheten, Pedersöre Britex

Läs mer

2 kap. 14 a vattenlagen

2 kap. 14 a vattenlagen Södra Finland Beslut Nr 222/2010/4 Dnr ESAVI/441/04.09/2010 Givet efter anslag 24.11.2010 ÄRENDE SÖKANDE Rättelseyrkande beträffande Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals beslut av 18.6.2010 Dnr

Läs mer

RP 51/2002 rd. användningen av utsläppsgränsvärdet i tillståndsvillkoren.

RP 51/2002 rd. användningen av utsläppsgränsvärdet i tillståndsvillkoren. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen I denna proposition föreslås att miljöskyddslagen ändras så, att ordalydelsen i den nu gällande lagen exaktare

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 31.3.2009 LSU-2008-Y-711 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh./Tfn 020 490 109, Telefax 020 4905251 MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Givet efter

Läs mer