BESLUT Beslutet givet efter anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT Beslutet givet efter anslag."

Transkript

1 BESLUT Beslutet givet efter anslag. Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr LSU 2006 Y 991 (113) ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning. SÖKANDE Fox Farm Söderbacka Ab Östanlid Nykarleby VERKSAMHET I pälsdjursfarmen finns det plats för 1600 avelshonor av räv med valpar. Djurantalet på farmen utökas inte, utan miljötillstånd söks för nuvarande verksamhet. FÖRLÄGGNINGSPLATS Pälsdjursfarmen finns på lägenheterna Frillmossa RN:r 3:33 och Nykarleby stads donationsjord RN:r 1:45 kvarter F3 tomt 9, kvarter F3 tomt 10, kvarter F3 tomt 11, kvarter F1 tomt 1 och kvarter F9 tomt 3 i Nykarleby stad. GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND Pälsfarmer som är avsedda för minst 50 avelshonor av räv eller 250 avelshonor av mink är miljötillståndspliktig (MiljöskyddsF 1 1 mom.punkt 11 b). Enligt miljöskyddslagens 28 behövs miljötillstånd, om det i verksamheten sker väsentliga förändringar. TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET Den regionala miljöcentralen är behörig tillståndsmyndighet i ärendet enligt 31 2 momentet i miljöskyddslagen och 6 1 mom. punkt 10 b i miljöskyddsförordningen. Enligt förordningen avgör den regionala miljöcentralen ärenden som gäller pälsdjursfarmer som är avsedda för minst 600 avelshonor av räv eller för minst 2000 avelshonor av mink. ÄRENDETS ANHÄNGIGGÖRANDE Miljötillståndsansökan har blivit anhängig då sökanden inlämnat miljötillståndsansökan till Västra Finlands miljöcentral. Ympäristötalo (Kirjaamo) Kokkolan toimipaikka Seinäjoen toimipaikka Miljöhuset (Registratorskontoret) Kontoret i Karleby Kontoret i Seinäjoki Asiakaspalvelu/Kundservice PL/PB 77, KOKKOLA/KARLEBY PL/PB 156, SEINÄJOKI PL/PB 262, VAASA/VASA Torikatu/Torggatan 40 Torikatu 16 Koulukatu/Skolhusgatan 19

2 TILLSTÅND SOM BEVILJATS FÖR VERKSAMHETEN OCH OMRÅDETS PLANLÄGGNING Området finns på oplanerat glesbygdsområde. FÖRLÄGGNINGSPLATSEN OCH DESS MILJÖ Pälsdjursfarmen finns på Frillmossens farmområde i Nykarleby. Omgivningen kring pälsdjursfarmen består av skogsmark och obebyggda samt toma farmtomter. Avståndet till närmaste bostadsfastighet är ca 500 m. På lägenheten eller i dess omedelbara närhet finns inga viktiga grundvattenområden. UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN I Fox farm Söderbacka Ab:s pälsdjursfarm utövas uppfödning av pälsdjur. På lägenheten Nykarleby donationsjord RN:r 1:45 kvarter F1 tomt 1, kvarter F3 tomt 9,10,11 finns för närvarande 29 st (1880 lm) skugghus och på lägenhet Frillmossa RN:r 3:33 kvarter F9 tomt 3 finns det 12 st (777) lm skugghus. I skugghusen på lägenheterna finns det plats för 1600 avelshonor av räv med valpar. Farmområdets areal på lägenhet Nykarleby donationsjord RN:r 1:45 är ca 2,7 ha. Farmområdet är dränerat genom täckdikning och öppna diken. Farmområdet är omkretsdikat. Skugghusens takutskjut är cm. Skugghusens underlag är upphöjt cm jämfört med omkringliggande mark och under upphöjningen på tre av skugghusen finns en plastduk (HDPE plast 0,5 mm) med dräneringsrör ovanpå som leder urin till en urinbrunn. Brunnen är täckt. Avrinningsvatten och dräneringsvatten från detta farmområde kommer att renas i ett kemikaliskt reningsverk. Reningsverket består av en buffertbassäng vars volym är 150 m 3, en kemikalieenhet för tillförelse av kemikalier, en flockningsbassäng vars volym är 150 m 3 samt en kontrollbrunn. Skugghusen ( 4 st, 176 lm) som finns på kvarter F1 tomt 1 kommer att rivas bort före utgången av Farmområdets areal på lägenhet Frillmossa RN:r 3:33 kvarter F9 tomt 3 är ca 0,8 ha, Farmområdet är dränerat genom täckdikning och öppna diken. Farmområdet är omkretsdikat. Skugghusens takutskjut är mellan cm. Skugghusens underlag är upphöjt cm jämfört med omkrinliggande mark. Under 6 skugghus finns det vattentätt underlag. Urinen från underlagen leds till 3 brunnar vars volym är 1,5 m 3 /st. Avrinningsvatten och dräneringsvatten från detta farmområde kommer att renas i ett grusfilter vars storlek är 84 m 2. Under burarna används halm som strö. Strö tillsättes 1 ggr/år. Gödsel borttages 1ggr /år. Självdöda djur levereras till Feora. Pälsningsspån används som bränsle i olika flispannor. Oljor föres till Ekorosk. Utomstående trafik på farmen består huvudsakligen av foderbilar i medeltal 1 gång/dygn. Den interna trafiken på farmen är normal bil och arbetsmaskinstrafik i anslutning till farmens skötsel. Behandling av gödsel Gödseln kommer att föras för behandling till andelslaget Socklot biocompost. Sökande har ett skriftligt avtal med Socklot biocompost på 550 m 3 gödsel. Tvättvatten från foderutdelningsutrustningen leds till 5 slutna behållare vars volym är 4 m 3 /st.

3 BEHANDLING AV ÄRENDET Kungörelse av tillståndsansökan Ansökan har kungjorts på Nykarleby stads och på Västra Finlands miljöcentrals officiella anslagstavlor under tiden Handlingarna har funnits till påseende under kungörelsetiden vid avdelningen för miljö och hälsa i Nykarleby stad. Sakägare som ärendet speciellt berör har informerats skilt per brev. Inspektion Sökandens lägenhet besöktes med anledning av den anhängiggjorda ansökan. Utlåtande Miljöcentralen har med anledning av miljötillståndsansökan begärt utlåtande av stadsstyrelsen i Nykarleby stad samt miljö och byggnadsnämnden i Nykarleby stad. I miljö och byggnadsnämndens utlåtande framkommer det följande: Miljö och byggnadsnämnden anser att Fox Farm Söderbacka Ab:s farmverksamhet på lägenheterna Frillmossa Rnr 3:33 och Nykarleby stads donationsjord 1:45 på tomterna 9 11 i kvarter F3, tomt 1 i kvarter F1 och tomt 3 i kvarter F9 uppfyller gängse miljökrav och förordar ett miljötillstånd för verksamheten. Nämnden påpekar dock att spån från pälsning inte får brännas i flisanläggning om den innehåller fett eller andra rester av animaliskt ursprung. Anmärkningar och påminnelser Med anledning av ansökan har inga skriftliga anmärkningar eller åsikter inlämnats till miljöcentralen. Hörande av sökande Sökande har i brev daterad getts möjlighet att bemöta givet utlåtande. Sökande har inlämnat bemötande med anledning av givet utlåtande där det framkommer följande: Sökande har tagit del av miljö och byggnadsnämndens utlåtande och har inget att påpeka till detta. MILJÖCENTRALENS AVGÖRANDE Västra Finlands miljöcentral har granskat miljötillståndsansökan och tagit i beaktande givet utlåtande enligt vad som framgår från tillståndsbestämmelser och motivering till beslutet.. Västra Finlands miljöcentral beviljar Fox Farm Söderbacka Ab miljötillstånd för verksamhet gällande pälsdjursfarm för uppfödning av pälsdjur i enlighet med 28 miljöskyddslagen för högst 1600 avelshonor av räv med valpar eller totalt rävar förutsatt att följande tillståndsbestämmelser följs. Detta djurantal kan hållas till utgången av år Efter det skall djurmängden minskas så att man på farmen kan hålla högst 958 avelsrävhonor med valpar, dock så att den totala djurmängden är högst 7664 rävar. Farmen omfattar högst 41 skugghus vars sammanlagda längd kan uppgå till 2657 m till utgången av år 2010 därefter omfattar farmen högst 37 skugghus vars sammanlagda längd kan uppgå till 2481 m. Pälsdjursfarmen är belägen i Nykarleby stad på lägenhet Frillmossa RN:r 3:33 kvarter F9 tomt 3 och på lägenhet Nykarleby stads donationsjord RN:r 1:45 kvarter F3 tomterna 9 11, kvarter F1 tomt 1 och kvarter F9 tomt 3. Förläggningsplatsen framgår av situationsplanen i skala 1: 1000 och av kartan som medföljer beslutet. Tillstånd beviljas tillsvidare.

4 De av hälsovårdsnämnden i Nykarleby stad den , , , , och beviljade placeringstillstånden förfaller när detta beslut vinner laga kraft. Tillståndsbestämmelser 1. Skugghusens konstruktion och behandling av avrinnings och tvättvatten Skugghusens takutskjut bör vara minst 30 cm från burarnas ytterkant. Alternativt förses skugghusen med takrännor. Under skugghus som förnyas bör underlaget under burarna vara vattentätt. De vattentäta dukarna bör vara av minst 0,5 mm tjock HDPE eller annat motsvarande material. Urinen från underlaget bör tas tillvara i vattentäta urinbrunnar. Brunnarnas totala lagringskapacitet bör vara 12 månader, brunnarna tömmes vid behov dock minst en gång per år. Urinen som samlas upp i brunnarna från de täta underlagen föres till anläggning med miljötillstånd. Urinbrunnarna bör vara täckta. Under de befintliga skugghusen bör gödselunderlaget under burarna vara 30 cm högre än omkringliggande mark. De 4 skugghusen (176 lm) i kvarter F1 tomt 1 rives före utgången av Tvättvatten från foderutdelningsutrustningen lagras i en vattentät brunn. Brunnen skall tömma vid behov dock minst en gång per år. Brunnens innehåll skall transporteras till reningsverk eller till en anläggning som har miljötillstånd för att ta emot och behandla avfallet. Dricksvattenanordningar bör skötas omsorgsfullt så att dricksvattnet inte bidrar till urlakningen av gödseln. Farmområdet bör vara omkretsdikat för att förhindra att vatten från omgivningen rinner in på farmområdet. Avrinningsvattnet som uppstår på farmområdet skall behandlas innan det avleds utanför farmområdet. Avrinningsvattnet behandlas kemikaliskt enligt situationsplanen ARK Reningsverket bör vara färdig att tas i bruk senast För att kontrollera reningsverkets reningseffekt på avrinningsvattnet bör avrinningsvattnet kontrolleras genom vattenprovtagning. Vattenprover tages minst två gånger per år (vår och höst) med början från och med I vattenproverna bör analyseras följande: fosfor (total P), kväve (total N), biologisk syreförbrukning ( BOD 7 ) och vattenföring. Vattenproverna tages före och efter reningsverket. Provtagningen bör utföras av en certifierad person eller person med utbildning inom området. Vattenproverna bör analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Analysresultaten bör sändas för kännedom till Västra Finlands miljöcentral årligen före utgången av januari månad. För vatten som passerat reningsverket är målvärdet för fosforns del 2 mg/l. Avrinningsvattnet från farmområdet på kvarter 9 tomt 3 behandlas i markbädd enligt situationsplanen. Markbädden bör vara färdig att tas i bruk senast För att kontrollera markbäddens reningseffekt på avrinningsvattnet bör avrinningsvattnet kontrolleras genom vattenprovtagning. Vattenprover tages minst två gånger per år (vår och höst) med början från och med I vattenproverna bör analyseras följande: fosfor ( total P) och kväve ( total N) samt vattenföring. Vattenproverna tages före och efter markbädden. Provtagningen bör utföras av en certifierad person eller person med utbildning inom området. Vattenproverna bör analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Analysresultaten bör sändas till kännedom till Västra Finlands miljöcentral årligen före utgången av januari månad. För vatten som passerat markbädden är målvärdet för fosforns del 2 mg/l. Filtermaterialet i markbädden skall bytas ut med minst 5 års mellanrum, om verksamhetsidkaren på basis av analysresultaten kan påvisa att filtret fungerar bra kan utbytesintervallerna vara längre.

5 På basen av analysresultaten kan Västra Finlands miljöcentral vid behov ändra provtagningsintervallerna på avrinningsvattnet. Om totala P halten räknad som årsmedeltal överskrider målvärdet 2 mg/l två på varandra följande år skall verksamhetsidkaren framlägga en plan för effektiverad behandling av avrinningsvattnen. 2. Gödselborttagning och hantering av gödsel Gödseln under burarna bör avlägsnas minst 1 gång per år. Under burarna bör det användas rikligt med strö för att minska utsläpp i luft. Strö bör tillsättas under burarna minst 2 gånger per år. Strö bör spridas efter att gödseln har avlägsnats under burarna och därefter bör ett lager av strö spridas minst 1 gång mellan juli och november. Strölagrets tjocklek bör alltid vara minst 10 cm, varav en del skall bestå av torv. Gödsel som uppkommer vid farmningen förs för behandling till anläggning med miljötillstånd. Det bör finnas gödselavtal på minst 795 m 3 gödsel, efter utgången av 2010 bör det finnas gödselavtal på minst 480 m 3 gödsel som behandlas i anläggning med miljötillstånd. På farmområdet får det inte lagras gödsel. Om det sker ändringar i gödselhanteringen bör det skriftligen anmälas till Västra Finlands miljöcentral. Hantering av gödsel bör ske så att det inte uppstår förorening eller sanitär olägenhet eller uppkommer annan väsentlig olägenhet för grannarna. Gödseltransporten bör ordnas så att den inte medför oskäliga men för övriga väganvändare. 3. Behandling av annat avfall än gödsel Pälsdjurskroppar och självdöda djur bör föras till en anläggning med tillstånd för behandling och återvinning av döda djur eller till andra mottagnings eller behandlingsplatser, som har miljötillstånd. För lagring av självdöda djur bör det finnas ändamålsenliga kylförvaringsutrymmen på farmen. Fetthaltigt spån och fett som uppkommer vid pälsningen föres till anläggning med miljötillstånd. Efter pälsningen bör kropparna lagras på tätt, kantförsett underlag så, att de snabbt fryser. Kropparna bör täckas över vid slutet av varje arbetsdag. Kropparna bör köras bort minst en gång i veckan. Alla kroppar bör köras bort före utgången av februari. Efter pälsningsperioden städas och kalkas uppsamlingsplatsen. Om bränsle förvaras utomhus skall bränslebehållaren utrustas med tät skyddsbassäng alternativt kan dubbelmantlad cisterner användas. Problemavfall (t.ex. spillolja, lysrör och ackumulatorer) bör föras till en mottagningspunkt för problemavfall. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av yt eller grundvatten eller förorening av mark och inte heller orsakar andra olägenheter. Avfallshanteringen skall ske enligt Nykarleby stads godkända avfallshanteringsbestämmelser 4.Övriga bestämmelser Verksamhetsidkaren bör hålla dagbok över anläggningens verksamhet. Ur dagboken bör framgå följande: 1. Uppgifter om djurmängder 2. Uppgifter om vart gödsel har förts samt hur stora mängder (kvitto). 3. Uppgifter om nya eller förändrade avtal om gödselmottagning 4. Analysresultaten på vattenprovtagningen 5. Uppgifter om döda djur och behandling av dessa

6 6. Uppgifter om avfallsmängder Ett sammandrag av punkterna 1 4 sändes till kännedom till Västra Finlands miljöcentral årligen före utgången av februari månad. Punkterna 5 och 6 uppvisas vid behov för övervakningsmyndigheten. Tillståndshavaren skall tillräckligt väl känna till den för branschen bästa tillgängliga tekniken och vara beredd på att taga ibruk den. 5. Ändring av tillstånd Vid utvidgning av verksamheten, ändring av verksamheten eller nedläggning av verksamheten bör en anmälan göras till Västra Finlands miljöcentral. Om tillståndshavaren ändras skall den nya tillståndshavaren skriftligen anmäla till Västra Finlands miljöcentral att så skett. MOTIVERING TILL BESLUTET Förutsättningar för beviljande av tillstånd Verksamheten med uppfödning av pälsdjur på lägenhet Frillmossa RN:r 3:33 kvarter F3 tomt 9 11 samt kvarter F1 tomt 1 och lägenhet Nykarleby stads donationsjord RN:r 1:45 kvarter F9 tomt 3 i Nykarleby stad, kan utövas utan att pälsdjursfarmen eller dess verksamhet medför sanitära olägenheter eller förorening av yt och grundvatten eller förorening av mark eller andra varaktiga, oskäliga besvär, under förutsättning att de tillståndsbestämmelser som getts i miljötillståndet iakttas. Pälsdjursfarmen måste från och med utgången av 2010 uppfylla JSM:s beslut 16/EEO/1999 angående burstorlekar. Sökande har ansökt om miljötillstånd för nuvarande verksamhet, med planer på att riva 4 skugghus (tot,176 m) utan att nya skugghus byggs och uppskattat att produktionen av rävskinn i farmen minskar från och med utgången av Då det fr.o.m 2011 inte går att hålla ansökt djurmängd har miljöcentralen ansett det nödvändigt att begränsa djurmängder fr.o.m år Platsen för pälsdjursfarmen är belägen inom jord och skogsbruksdominerad glesbygd, där utövande av pälsdjursfarmningen kan anses vara en sedvanlig verksamhet. Därför kan verksamheten på farmområdet inte med avseende på avstånd eller områdets tidigare användning förorsaka sådana olägenheter eller oskäligt besvär för omgivningen såsom avses i lagen. Miljöcentralen har vid avgörande tagit i beaktande utlåtandet som getts av miljö och byggnadsnämnden i Nykarleby stad. Miljöcentralen har satt krav på att allt avrinningsvatten från farmområden leds till reningsverk och markbädd. För att förhindra att vatten från omgivningen kommer in på farmområdet har man krävt att farmområdet är omkretsdikat. För lagring av tvättvatten från fodeutdelningsutrustningen har krav satts på att tvättvatten leds till slutna brunnar. Miljöcentralen har i tillståndet satt krav på borttagning av gödsel och användning av strö för att förhindra förorening av vatten och för att det uppstår oskäliga besvär för omgivningen. Motivering till tillståndsbestämmelserna Västra Finlands miljöcentral anser det nödvändigt att ställa tillståndsvillkor för att kraven för beviljande av tillstånd skall uppfyllas. 1. Skugghusens konstruktion och torrläggning av farmområdet.

7 Kravet på förhöjning av de befintliga skugghusens underlag och tillräckligt långa takutskjut har ställts för att förhindra att regn och smältvatten kommer i kontakt med gödseln, vilket minskar urlakning av närsalter från gödseln. Kravet på vattentäta underlag under de nya skugghusen har ställts för att förhindra förorening av grundvatten och ytvatten. Tvättvatten får inte ledas obehandlat till dike eller annan fåra utan bör behandlas på ett godkänt sätt såsom att leda tvättvattnet till en vattentät brunn. Kravet på kontroll av reningsverkets och markbäddens reningsförmåga har getts för att ge myndigheterna den information som behövs i syfte att övervaka reningsverket och markbäddens funktion och att förhindra förorening av yt och grundvatten eller olägenheter som orsakas av förorening. 2.Gödselborttagning och hantering av gödsel För lagring av gödsel från pälsdjursfarmen bör det finnas till förfogande lagringsvolym motsvarar 12 månaders lagring. Kraven på lagringstid samt kraven på lagringsvolym har getts för att förhindra förorening av mark samt yt och grundvatten, olägenheter för hälsa och för att främja allmän trivsel i miljön. Kravet på gödselborttagning och användning av strö (halm och torv) har getts för att förhindra att det uppstår olägenheter för hälsa och främja allmän trivsel i miljön samt minska näringsbelastningen på yt och grundvatten. Kravet på att strö skall tillsättas minst 1 gång under tiden juli november har getts för att minska luftutsläpp under den tid då gödselproduktionen är som störst på farmområdet. Av kväve belastningen uppkommer ¾ under tiden juli november. (Helin 1982). Enligt miljötillståndsansökan levereras gödsel från verksamheten till andelslaget Socklot biocompost. Miljöcentralen har ansett att det är nödvändigt att det finns ett skriftligt avtal på att hela mängden gödsel kan föras till Socklot biocompost eller annan anläggning med miljötillstånd och att dagbok förs över gödselhanteringen för att övervakningsmyndigheten skall kunna övervaka och vid behov styra gödselhanteringen på lägenheten. 3. Behandling av annat avfall än gödsel Tillståndsbestämmelsen har getts för att förhindra att det förorsakas förorening av yt och grundvatten samt sanitära olägenheter vid hanteringen av pälsdjurskroppar och självdöda djur. Förbud mot nedgrävning av självdöda djur och förbränning av fett och fetthaltiga spån grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning EG 1774/2002, om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel samt statsrådets förordning om förbränning av avfall (362/2003). Tillståndshavaren är skyldig att ombesörja att problemavfall, bränsleförvaring och annat avfall inte orsakar förorening av mark, yt och grundvatten. 4. Övriga bestämmelser Tillståndshavaren bör ha tillräckligt med kunskaper om möjligheten att minska utsläppens skadliga inverkan och därtill följa med utvecklingen av den för branschen bästa tillgängliga tekniken. Om man utan oskäliga kostnader kan minska utsläppen med anledning av att den för branschen bästa tekniken har utvecklats, kan tillståndsbeslutet ändras. BESLUTETS GILTIGHETSTID Detta beslut är i kraft tillsvidare. Om verksamheten i pälsdjursfarmen väsentligt förändras,bör för pälsdjursfarmen sökas nytt miljötillstånd. Detta beslut är i kraft tills beslut över ny tillståndsansökan har vunnit laga kraft.

8 JUSTERING AV TILLSTÅNDSBESTÄMMELSERNA Verksamhetsutövaren bör före till tillståndsmyndigheten inlämna en ny miljötillståndsansökan för justering av tillståndsbestämmelserna. Till ansökan bör fogas utredning över analysresultat från reningsverket och markbädden, antalet djur och eventuella planer över andra miljöskyddsåtgärder. IAKTTAGANDE AV FÖRORDNINGAR Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i ett tillstånd som redan har beviljats med stöd av denna lag eller avfallslagen, eller sådana bestämmelser om tillståndets giltighet eller justering som avviker från tillståndet, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet (MiljöskyddsL 56 ). TILLÄMPADE LAGRUM Miljöskyddslagen ( 86/2000) 2, 4,6 8, 28, , 41 43, 45, 52 59, 81, 96 och 105 Miljöskyddsförordningen ( 169/2000) 1, 6, 16 19, 21 22, och 30 Avfallslagen ( 1072/93) 6, 15, 19,51 Avfallsförordningen ( 1390/93) 6 9 Statsrådets beslut om begränsningar av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket (931/2000) Lagen om grunder för avgifter till staten ( 150/1992), 8 Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer (1387/2006) Därtill har tagits i beaktande följande: Förordning om behandling av animaliskt avfall ( 1022/2000) Förordning om förbränning av avfall (362/2003) Jord och skogsbruksministeriets byggnadbestämmelser och anvisningar ( JSM BBA C ) Miljöskyddsanvisningar för pälsdjursfarmer, Arbetsgruppens förslag Jord och skogsbruksministeriets beslut nr 16/VLA/1999, Djurskyddskrav vid pälsdjurshållning AVGIFT OCH GRUNDER FÖR AVGIFTEN Avgift 1800 Avgiften grundar sig på 8 lagen om grunder för avgifter till staten (150 / 1992 ) och miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer (1387/2006). På tillståndsansökningar som blivit anhängiggjorda före ikraftträdande av förordningen uppbärs avgiften enligt den tidigare förordningen ( 1237/2003). Enligt förordningen är grundavgiften beträffande miljötillstånd för pälsdjursfarm av denna storlek MEDDELANDE OM BESLUTET BESLUT Fox Farm Söderbacka Ab Östanlid Nykarleby

9 BESLUT FÖR KÄNNEDOM Stadsstyrelsen i Nykarleby stad Miljö och byggnadsnämnden i Nykarleby stad Finlands miljöcentral MEDDELANDE OM BESLUT Nykarleby stad, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby JH Fox Ab, Johnny Heiniluoma, Tranbärsvägen 3, Nykarleby Wingrens Dogsafari, Socklotvägen 364, Nykarleby H.Harjus pälsfarm, Remalskroken 2, Nykarleby Efraim Henriksson, Tallvägen 9, Nykarleby Bo Sjöholm, Lappnäsvägen 9, Jakobstad Lars Peter Sjöholm, Buskåkersgränd 3, Nykarleby Uppgift om beslutet offentliggörs på Västra Finlands miljöcentrals och på Nykarleby stads officiella anslagstavlor. SÖKANDE AV ÄNDRING Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Enligt besvärsanvisningen bör besvärsskriften tillställas Västra Finlands miljöcentral inom besvärstiden. Besvär över avgiften som uppbärs för behandling av ärendet anförs i samma ordning som huvudärendet. Rätt att anföra besvär har den som ansökt om tillstånd och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra, registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivsel i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, samt kommunstyrelsen i den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner vars område verksamheten påverkar samt de myndigheter som skall bevaka det allmännas intresse i ärendet ( MiljöskyddsL 96, MiljöskyddsL 97 ). Besvärsanvisning medföljer som bilaga. Överinspektör Mikaela Rudnäs Byggmästare Martin Stenbacka BILAGOR Besvärsanvisning Karta Situationsplan

10

11 Ympäristötalo (Kirjaamo) Kokkolan toimipaikka Seinäjoen toimipaikka Miljöhuset (Registratorskontoret) Kontoret i Karleby Kontoret i Seinäjoki Asiakaspalvelu/Kundservice PL/PB 77, KOKKOLA/KARLEBY PL/PB 156, SEINÄJOKI PL/PB 262, VAASA/VASA Torikatu/Torggatan 40 Torikatu 16 Koulukatu/Skolhusgatan 19