BEHÖRIG TILLSTÅNDSMYNDIGHET OCH GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHÖRIG TILLSTÅNDSMYNDIGHET OCH GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND"

Transkript

1 Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten PL 77, Torikatu 40 B, KOKKOLA PB 77, Torggatan 40 B, KARLEBY Puh/Tfn: , faksi/fax BESLUT I ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag Diarienummer LSU-2004-Y-365 (131) ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen som gäller husdjurshållning med anledning av en miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen. SÖKANDE Lars Emil Back Kyrkbackavägen Esse VERKSAMHET OCH FÖRLÄGGNINGSPLATS Djurstallet, flytgödselbehållaren och fjärrgödselbehållaren förläggs på lägenhet Framstu RN:r 18:5 i Överesse by, i Pedersöre kommun. Nuvarande djurmängden i djurstallet är 34 mjölkkor, 18 kvigor och 9 ungdjur under sex månader. Efter utvidgningen finns på lägenheten 90 mjölkkor, 50 kvigor/köttnötdjur och 40 ungdjur under sex månader. ANHÄNGIGGÖRANDE AV ÄRENDET Miljötillståndsansökan har blivit anhängig hos miljöcentralen Tillståndsansökan har kompletterats BEHÖRIG TILLSTÅNDSMYNDIGHET OCH GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND Djurstall som är avsedda för minst 30 mjölkkor är miljötillståndspliktiga (Miljöskyddslagen 1 1 mom. punkt 11 a). Den regionala miljöcentralen är behörig tillståndsmyndighet i ärendet enligt 31 2 momentet i miljöskyddslagen och 6 1 mom. punkt 10 a i miljöskyddsförordningen. Enligt förordningen avgör den regionala miljöcentralen ärenden som gäller djurstall avsedda för minst 75 mjölkkor.

2 2 TILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN OCH PLANERNA FÖR OMRÅDENA Nuvarande djurstall har inte tidigare placeringstillstånd eller miljötillstånd. Områdena finns på oplanerat glesbygdsområde. FÖRLÄGGNINGSPLATSERNA OCH DERAS MILJÖ Omgivningen kring djurstallet och fjärrgödselbehållaren består av öppen åkermark. Inom en radie av 200 meter från djurstallet finns en bostadsfastighet på ca 190 meters avstånd. Till Överesse skola och daghem är avståndet ca 300 meter. Till åldringshemmet Esselunden är avståndet ca 230 meter. Till planerat område i Esse är avståndet ca 130 meter. Närmaste bostadsfastighet ligger på ca 530 meters avstånd från fjärrgödselbehållaren. Det närmaste vattendraget, Esse å (47.012) rinner på ca 405 meters avstånd från djurstallet och ca 1,5 kilometer från fjärrgödselbehållaren. Lägenheten finns inte på viktigt grundvattenområde. UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN På djurstallet finns enligt ansökan ca 34 mjölkkor, 18 kvigor och 9 ungdjur under sex månader. Efter utvidgningen kommer det att finnas plats för 90 mjölkkor, 26 kvigor, 24 köttnötdjur och 40 ungdjur under sex månader. Djurstallet kommer att fungera både med flytutgödslingssystem (160 djur) och på ströbädd (20 ungdjur). Verksamheten utvidgas, genom att bygga ut det nuvarande djurstallet och i anslutning till det bygga en ny flytgödselbehållare på ca m 3 samt en ny fjärrgödselbehållare på ca m 3. Avståndet från djurstallet till fjärrgödselbehållaren är ca 1,5 kilometer. Både flytgödselbehållarna är öppna. Flytgödselhållarnas volym är sammanlagt m 3. Gårdens torrgödselstad på ca 280 m 2 och urinbehållare på ca 110 m 3 förblir i bruk för att lagra ungnötens gödsel. Gödselstadens areal är ca 280 m 2 och höjden på gödselstadens kanter är 100 centimeter och höjden på körrampen till gödselstaden är 50 centimeter. Ströbäddens areal är ca 30 m 2, ströbäddens tjocklek ca 50 centimeter och kanthöjd ca 100 centimeter. Ströbädden vänds två gånger per år. Flytgödselbehållarens och gödselstadens konstruktionsmaterial är betong. Allt avloppsvatten, 150 m 3 per år, leds till flytgödselbehållare. Lägenheten har sammanlagt 79,04 ha åker till förfogande för spridning av gödsel, av vilken egen åkermark är 48,18 ha, arrenderad åker 21,86 ha och 9 ha egen åkermark under nyodling. Gödselspridningen sker under veckorna och Förtorkat ensilagefoder tillverkas årligen ca ton (rundbalar). Alla kor hålls på bete ca fyra månader om året. Djuren är också ute under nätterna. Betesarealen är 5,44 ha. Gården har egen bränslecistern, vars volym är ca liter. Cisternen är utrustad med låsmekanism och överfyllningsskydd. Döda djur föres för destruktion till Honkajoki. Övrigt avfall sorteras och köres till Ekorosk. Uppskattad trafik till djurstallet: mjölktransport varannan dag, djurtransporter 1-3 ggr/månad och egen trafik varje dag.

3 3 BEHANDLING AV ÄRENDET Kungörelse av tillståndsansökan Tillståndansökan har kungjorts under tiden Kungörelsen har varit framlagd till påseende på den officiella anslagstavlan vid Västra Finlands miljöcentrals kontor i Karleby, adress Torggatan 50 b, och på Pedersöre kommuns officiella anslagstavla, adress Skrufvilagatan 2. Utlåtande om ansökan har begärts av kommunstyrelsen och miljövårdsnämnden i Pedersöre kommun. Under kungörelsetiden har ansökningshandlingarna varit framlagda till påseende på Pedersöre kommuns byggnadsavdelning. Dessutom har meddelande om ansökan skickats separat till dem som ärendet särskilt har ansetts beröra. Inspektion Sökandens lägenhet besöktes med anledning av den anhängiggjorda ansökan. Utlåtanden Miljöcentralen har med anledning av miljötillståndsansökan begärt utlåtande av kommunstyrelsen samt miljövårdsnämnden i Pedersöre kommun. I sitt utlåtande konstatera miljövårdsnämnden att eftersom djurstallet är beläget relativt nära bostadsområde och serviceenheter bör flytgödselbrunnen vid driftcentrat förses med flytande tak. Detta för att hålla temperaturen lägre i behållaren under sommaren och därmed minska ammoniakavgången. Torrgödsellagringen bör även skötas på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen undviks. Anmärkningar och påminnelser Inga anmärkningar eller åsikter har lämnats in med anledning av ansökan. Hörande av sökande Sökanden har inte lämnat in sitt bemötande med anledning av utlåtandet. MILJÖCENTRALENS AVGÖRANDE Västra Finlands miljöcentral har granskat miljötillståndsansökan och tagit i beaktande givet utlåtande enligt vad som framgår från tillståndsbestämmelser och motiveringar till beslutet. Västra Finlands miljöcentral beviljar Lars Emil Back miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för verksamhet gällande husdjurshållning för 90 mjölkkor, 26 kvigor, 24 köttnötdjur och 40 ungdjur under sex månader. Djurstallet, flytgödselbehållaren och fjärrgödselbehållaren är belägna i Pedersöre kommun i Överesse by på lägenhet Framstu RN:r 18:5. Förläggningsplatserna framgår av lägeskarta och situationsplaner som medföljer beslutet.

4 4 Tillståndsbestämmelser 1. Lagring av gödsel och tvättvatten All gödsel och allt tvättvatten som uppkommer i djurhushållningen lagras i gödsellager. Gödsellager, golvet i djurstallet och gödselrännor görs av vattentätt material enligt Jordoch skogsbruksministeriets byggnadsdirektiv. Flytgödselbehållaren bör fyllas på underifrån. För de djurmängder som framförts i ansökan bör det finnas lagringsvolym motsvarande 12 månaders lagring, för flytgödsel och tvättvatten, minst m 3 och för torrgödsel minst 200 m 3. Flytgödselbehållaren vid djurstallet förses med flytande tak. En plan över hur täckningen av flytgödselbehållaren kommer att utföras sändes till miljöcentralen före utvidningen tages i bruk. Torrgödselplattan bör täckas med torv under lagringen. Gödsellagringsutrymmena bör vara färdiga före verksamheten inleds i tillbyggnaden av djurstallet. Lagringsutrymmena för gödsel bör tömmas grundligt en gång per år. 2. Gödselhantering Gödsel bör i första hand utnyttjas som gödsel på åker. Gödsel kan också föras för behandling till anläggning med miljötillstånd. För spridning av gödsel från husdjurshållningen bör det finnas 77,5 ha åker till förfogande. Lastning och transport av gödsel bör skötas så att gödseln inte läcker ut i miljön, på vägar, i diken, i vattendrag eller grundvatten. Gödseltransporten bör ordnas så att den inte medför oskäliga men för övriga väganvändare. Om gödsel kommer ut i omgivningen bör gödseln omedelbart avlägsnas och området städas. Gödselspridningsutrustningen bör väljas så att man med den uppnår bästa möjliga spridningsnoggrannhet. Gödsel som sprids bör nedmyllas omedelbart dock senast inom ett dygn efter att gödseln spridits ut förutom om gödseln sprids i växande gröda. Spridningstidpunkten bör väljas så att olägenheterna för grannarna är minsta möjliga vid spridningen av gödsel. Användning av gödselmedel bör ske enligt förordning 931/2000 om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket. Gödsel och tvättvatten får inte spridas på frusen eller snötäckt mark och inte heller på vattenmättad mark. Gödsel får inte spridas under tiden mellan den 15 oktober och den 15 april. Om marken är ofrusen och torr så att inget rinner ut i vattendrag eller det inte finns någon risk för alvförtätning, kan gödsel på hösten spridas ut högst till den 15 november och utspridningen på våren påbörjas tidigast den 1 april. När det gäller vallväxtlighet får ytgödsling inte ske efter den 15 september. På åkerområden som gång på gång översvämmas av vårfloden är kvävegödsling förbjuden under tiden mellan den 1 oktober och den 15 april, med undantag för det växtbestånd som anläggs. Gödsling med kvävegödselmedel närmare ett vattendrag än fem meter är förbjuden. Därefter är ytgödsling med kvävegödselmedel förbjuden på en sträcka av fem meter, om åkerns lutning överstiger 2 procent. Vid spridning av gödsel lämnas runt brunn för hushållsvatten ett minst 30 meter brett område, som inte gödslas för att förhindra att näringsämnen kommer ut i vattnet.

5 På klassificerade grundvattenområdens bildningsområde är spridning av stallgödsel förbjuden. Mellan bildningsområdet och grundvattenområdets gräns kan man sprida fastgödsel, om spridningen sker på våren, gödseln nedmyllas omedelbart efter spridningen och gödselns näringsinnehåll motsvarar växternas näringsbehov under ett år. Annan spridning av stallgödsel är tillåten endast i specialfall, om man på grund av markundersökning eller motsvarande utredningar kan påvisa att det inte orsakar fara för grundvatten och miljöcentralen har godkänt den. 3. Döda djur Döda djur skall så fort som möjligt föras till en anläggning med tillstånd för behandling av döda djur eller till andra mottagnings- eller behandlingsplatser med ifrågavarande miljötillstånd. För lagring av döda djur på lägenheten bör det finnas ändamålsenliga lagringsutrymmen. Också kortvarig lagring av döda djur skall ordnas så att den inte förorsakar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Ifall djuravfall uppbevaras under längre tid på lägenheten skall lagringsutrymmet förses med kylanordning. 4. Avfallshantering Lagring och behandling av avfall från verksamheten skall ordnas så att de inte medför sanitär olägenhet, osnygghet, nedskräpning, annan betydande förorening av miljön eller fara för förorening av mark eller grundvatten eller annan olägenheten för miljön. Problemavfall bör föras till en mottagningspunkt för problemavfall. Returavfall bör samlas in separat och föras i första hand till återvinning. Avfall som inte kan återvinnas förs till en godkänd insamlingsplats. All avfallshantering bör följa kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Bränslecisternen bör utrustas med tätt underlag och med ett system som hindrar överfyllning och med hävertstopp. Bredvid bränslecisternen bör det finnas tillräckligt med torv för att suga upp bränslet vid läckage. 5. Övriga bestämmelser Verksamhetsidkaren bör föra bok över anläggningens verksamhet. Ur dagboken bör framgå uppgifter om djurmängder och spridningsareal, uppgifter om antal döda djur och behandling av dessa och uppgifter om avfallsmängder. Boken skall vid behov uppvisas för tillståndsmyndigheten. Vid spridning av gödsel bör man ta i beaktande markkartering av åkern, kväve- och fosforinnehållet i gödseln samt växternas näringsbehov. Verksamhetsidkaren skall tillräckligt väl känna till den för branschen bästa tillgängliga tekniken och vara beredd på att ta den i bruk. Verksamhetsidkaren bör skriftligen anmäla om ibruktagande av utvidgningen av djurstallet till miljöcentralen. 6. Ändring av tillstånd Vid utvidgning av verksamheten, ändring av verksamheten eller nedläggning av verksamheten bör en anmälan göras till Västra Finlands miljöcentral. Om verksamhetsidkaren ändras skall den nya verksamhetsidkaren skriftligen anmäla till miljöcentral att så skett. 5

6 6 MOTIVERING TILL BESLUTET Förutsättningar för beviljande av tillstånd Västra Finlands miljöcentral anser, att verksamheten med husdjurshållning och fjärrgödselbehållare kan utövas utan att djurstallet eller dess verksamhet medför sanitära olägenheter eller förorening av yt- och grundvatten eller förorening av mark eller andra varaktiga, oskäliga besvär, under förutsättning att de tillståndsbestämmelser som getts i miljötillståndet iakttas. Platser för djurstallet och svämgödselbehållare är belägen inom jord- och skogsbruksdominerad glesbygd, där utövande av husdjurshållning kan anses vara en sedvanlig verksamhet. Därför kan verksamheten på farmområdet inte med avseende på avstånd eller områdets tidigare användning förorsaka sådana olägenheter eller oskäligt besvär för omgivningen som avses i lagen. Miljöcentralen har vid avgörandet tagit i beaktande utlåtandet som getts av miljövårdsnämnden i Pedersöre kommun. Miljöcentralen har vid beviljande av miljötillståndet tagit i beaktande miljönämndens utlåtande och ansett att tillstånd kan beviljas. Motivering till tillståndsbestämmelserna Villkor har ställts på lagring av gödsel och tvättvatten från djurstallet så att lagringstiden motsvarar 12 månaders lagring. Kravet på lagringstid (931/2000) samt på att golvet i djurstallet, gödselrännor och gödsellager skall göras av vattentätt material, kravet på att gödsellagret bör vara färdigt före verksamheten inleds i tillbyggnaden och att gödsellagringsutrymmena regelbundet bör kontrolleras och eventuella bristfälligheter åtgärdas omedelbart har givits för att förhindra förorening av mark samt yt- och grundvatten, olägenheter för hälsa och för att främja allmän trivsel i miljön. Flytgödselbehållaren bör fyllas på underifrån och bör täckas med flytande tak och gödselplatta med torv för att minska luktolägenheterna (tillståndsbestämmelse 1). Gödselspridningen och hanteringen bör sker så att det inte uppstår förorening av yt- och grundvatten eller olägenheter för hälsan. Åkerbehov är: 1,5 mjölkkor per 1 ha åker, 4 kvigor per 1 ha åker, 4 köttnötdjur >8 månader per 1 ha åker och 8 ungdjur < 8 månader per 1 ha åker. Gödseln bör spridas på ofrusen, snöfri mark för att förhindra urlakning av näringsämnen till vattendrag. För att minska olägenheterna vid spridning av gödsel bör gödseln nedmyllas omedelbart dock senast inom ett dygn efter att gödseln spridits ut. För att trygga grundvattnets kvalitet får gödsel inte spridas närmare än 30 m ifrån brunn för hushållsvatten eller på något grundvattenområdes bildningsområde (tillståndsbestämmelse 2). För att förhindra att det förorsakas förorening av yt- och grundvatten samt sanitära olägenheter vid hanteringen av döda djur. Döda djur bör så snabbt som möjligt föras till en mottagare som har tillstånd att behandla djuravfall. Enligt förordningen om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (EG 1774/2002) samt enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1022/2000) om behandling av animaliskt avfall skall animaliskt högriskavfall behandlas vid en anläggning för förbränning av animaliskt avfall eller vid en anläggning för bearbetning av animaliskt högriskavfall (tillståndsbestämmelse 3). Verksamhetsidkaren är skyldig att ombesörja att problemavfall och annat avfall inte orsakar förorening av mark, yt- och grundvatten. Verksamhetsidkaren är också skyldig att ord-

7 na en fungerande sakenlig avfallshantering, såsom att problemavfall föres till en sakenlig behandling samt att återvinningsbart avfall hålls skilt från annat avfall och föres till en sakenlig behandling (tillståndsbestämmelse 4). Bestämmelsen som gäller årlig bokföring har utfärdats i syfte att trygga övervakningens tillgång på information. Verksamhetsidkaren skall vara tillräckligt medveten om verksamhetens miljökonsekvenser, miljörisker och möjligheterna att minska de skadliga konsekvenserna. Om miljöbelastningen kan minskas på grund av att den bästa tillgängliga tekniken har utvecklats, kan yrkan framföras om att tillståndsbeslutet skall ändras (tillståndsbestämmelse 5). Med anmälningar säkerställs att miljömyndigheten får information om ändringar som sker i verksamheten, såsom utvidgning eller ändring av produktionsinriktning. Verksamhetsidkaren skall också meddela om andra för övervakningen väsentliga förändringar, såsom planer på att ändra det föreslagna vattentäta gödselunderlaget eller återvinningen av gödseln. Utgående från anmälan granskar myndigheten ändringens effekter på bestämmelserna i det nuvarande tillståndet och uppskattar om det är nödvändigt att ändra tillståndet (tillståndsbestämmelse 6). BESLUTETS GILTIGHET OCH ÖVERSYN AV TILLSTÅNDSBESTÄMMELSERNA Beslutets giltighetstid Detta beslut är i kraft tillsvidare. Verksamhetsidkaren skall dock senast lämna in en ny ansökan till Västra Finlands miljöcentral för översyn av tillståndsbestämmelserna. Av ansökan bör framgå åtminstone uppgifter om det senaste dagbok över anläggningens verksamhet. Efterföljande av bestämmelse strängare än tillståndsvillkoren Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i ett tillstånd, som redan har beviljats med stöd av miljöskyddslagen eller avfallslagen eller sådana bestämmelser om tillståndets giltighet eller översyn som avviker från tillståndet, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet. TILLÄMPADE LAGRUM Miljöskyddslagen (86/2000) 7-8, 28, 35-38, 41-43, 45-46, 52-59, 96, 105 Miljöskyddsförordningen (169/2000) 1, 6, 16-19, och 30 Avfallslagen (1072/93) 6, 15, 19, 51 Avfallsförordningen (1390/93) 6-9 Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer (1237/2003) Jord- och skogsbruksministeriets byggbestämmelser och anvisningar (JSM-BBA-C4) DÄRTILL HAR BEAKTATS Anvisning om miljövården vid husdjursskötsel (MM ) Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1774/2002) 7

8 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandlingen av animaliskt avfall (1022/1000) Bästa tillgängliga teknik i boskapsskötsel (Miljön i Finland 564) AVGIFT OCH GRUNDER FÖR AVGIFTEN Avgift e Avgiften grundar sig på 8 lagen om grunder för avgifter till staten (150/1992) och miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer (1237/2003). Enligt förordningen är grundavgiften beträffande miljötillstånd för djurstall e. MEDDELANDE OM BESLUTET Beslut Sökande/Lars Emil Back Beslut för kännedom Kommunstyrelsen i Pedersöre kommun Miljövårdsnämnden i Pedersöre kommun Finlands miljöcentral Meddelande om beslutet Antfolk Henrik, Antfolksvägen 13, ESSE Antfolk Marianne och Tor, Kyrkbackavägen 163, ESSE Back Margareta, Antfolksvägen 24, ESSE Backman Göran Valdemar, Rundbackavägen 15 bst 2, ESSE Carlstedt Raija och Ulf, Jossgårdvägen 2, ESSE Hassel Lisbet och Harry, Rundbackavägen 29, ESSE Jankens Börje, Hällebergsvägen 3 bst 1, JAKOBSTAD Nybacka Kim, Kyrkbackavägen 71, ESSE Nybacka Sune, Älvbrinken 29, EDSBYN, SWEDEN Nykung Andreas, Rundbackavägen 2, ESSE Nykung Lis-Mari och Folke, Kungsvägen 20, ESSE Pedersöre kommun, Skrufvilagatan 2, BENNÄS Rajby Allan, Jossgårdvägen 40, ESSE Pedersöre kommun, Esselunden, BENNÄS Granlund Kaj, Skolstigen 5, ESSE Kjellman Marcus, Museigränd 11, ESSE Kjellman Ulla, Museigränd 9, ESSE Nylund Viva, Museigränd 7, ESSE Backlund Aini, Esselunden, ESSE Backlund Dan-Ole, Kyrkbackavägen 99, ESSE Backlund Kenneth, Kyrkbackavägen 17, ESSE Nybacka Anders, Antfolksvägen 31, ESSE Nybacka Olav, Antfolksvägen 16, ESSE Rundell Anna c/o Ture Rundell, ESSE Nybacka Harry, Kållforsleden 4, KÅLLBY Nybacka Jan-Gustav, Rosengrensvägen 6, JAKOBSTAD 8

9 9 SÖKANDE AV ÄNDRING Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Enligt besvärsanvisningen bör besvärsskriften tillställas Västra Finlands miljöcentral inom besvärstiden. Besvär över avgiften som uppbärs för behandlingen av ärendet anförs i samma ordning som huvudärendet. Rätt att anföra besvär har den som ansökt om tillstånd och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra, registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivsel i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, samt kommunstyrelsen i den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner vars område verksamheten påverkar samt de myndigheter som skall bevaka det allmännas intresse i ärendet (MiljöskyddsL 96,MiljöskyddsL 97 ). Besvärsanvisning medföljer som bilaga. Överinspektör Mikaela Rudnäs Överinspektör Anne Polso BILAGOR Besvärsanvisning Karta Situationsplan

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Tomas Joskitt Joskittvägen Forsby VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Tomas Joskitt Joskittvägen Forsby VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06

Läs mer

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Mikael och Sonja Broo Markbyvägen Nykarleby VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Mikael och Sonja Broo Markbyvägen Nykarleby VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Markus Gäddnäs Långstrandsvägen Eugmo VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE. SÖKANDE Markus Gäddnäs Långstrandsvägen Eugmo VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin.

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06-367

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.2.2009 LSU-2008-Y-594 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT. Nr 53/2010/1. Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE

BESLUT. Nr 53/2010/1. Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE BESLUT Västra och Inre Finland Nr 53/2010/1 Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen för utvidgning av verksamhet som berör svinhushållning.

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 8.10.2009 LSU-2009-Y-312 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 31.3.2009 LSU-2008-Y-711 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND. Miljötillståndsenheten

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND. Miljötillståndsenheten L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 11.4.2014

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 11.4.2014 STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 11.4.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen som gäller djurstall

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den.

ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA

Läs mer

Kenneth Dalkarl Mäkipäävägen Vörå

Kenneth Dalkarl Mäkipäävägen Vörå Beslut Västra och Inre Finland Nr 169/2011/1 Dnr LSSAVI/369/04.08/2010 Givet efter anslag 15.12.2011 ÄRENDE Miljötillståndsansökan för verksamhet som gäller svinhushållning och utvidgning av den, Vörå

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh/Tfn

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

Justering av miljötillståndsbestämmelserna för slaktsvinproduktion, Nykarleby

Justering av miljötillståndsbestämmelserna för slaktsvinproduktion, Nykarleby MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT Västra och Inre Finland Nr 78/2012/1 Dnr LSSAVI/385/04.08/2010 Givet efter anslag 13.6.2012 ÄRENDE SÖKANDE Justering av miljötillståndsbestämmelserna för slaktsvinproduktion, Nykarleby

Läs mer

BESLUT Beslutet givet efter anslag.

BESLUT Beslutet givet efter anslag. BESLUT Beslutet givet efter anslag. Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 19.3.2009 LSU-2009-Y-1 (113) ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen,

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur.

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur. STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 20.12.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 11.12.2012. Tisdagen den 11 december 2012 kl. 13.00-16.00, jullunch Restaurang Marina s, Terjärv

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 11.12.2012. Tisdagen den 11 december 2012 kl. 13.00-16.00, jullunch Restaurang Marina s, Terjärv SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2012 7/127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 11 december 2012 kl. 13.00-16.00, jullunch Restaurang Marina s, Terjärv Beslutande: Ersättare: Grankvist, Mona-Lisa

Läs mer

... BESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag Diarienummer LSU 2004 Y 975 (131) ÄRENDE

... BESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag Diarienummer LSU 2004 Y 975 (131) ÄRENDE L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET FÖRLÄGGNINGSPLATS GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06 367

Läs mer

Björkens Svingård Ab Flygfältsvägen Kronoby

Björkens Svingård Ab Flygfältsvägen Kronoby Beslut Västra och Inre Finland Nr 68/2012/1 Dnr LSSAVI/370/04.08/2010 Givet efter anslag 22.5.2012 ÄRENDE Justering av miljötillståndsbestämmelserna för grisproduktion, Kronoby SÖKANDE VERKSAMHET Björkens

Läs mer

Sammanträdesdatum 1.4.2014

Sammanträdesdatum 1.4.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2014 2/24 Sammanträdestid Tisdagen den 1 april 2014 kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Maggies Grillcafé Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wistbacka, Inger Enfors, Vidar

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning av matjord av hästgödsel och jord.

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning av matjord av hästgödsel och jord. STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 15.2.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning

Läs mer

BESLUT. Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, VASA Puh./Tfn , Telefax

BESLUT. Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, VASA Puh./Tfn , Telefax 1 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh./Tfn.020

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 17.6.2014. Broända, Helena Wistbacka, Inger Enfors, Vidar Furu, Daniel, frånv.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 17.6.2014. Broända, Helena Wistbacka, Inger Enfors, Vidar Furu, Daniel, frånv. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2014 4/74 Sammanträdestid Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 10.00-11.00 Sammanträdesplats Maggies Grillcafé Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wistbacka, Inger Enfors, Vidar

Läs mer

Johan Snellman Centrumvägen Kållby

Johan Snellman Centrumvägen Kållby Beslut Västra och Inre Finland Nr 195/2013/1 Dnr LSSAVI/58/04.08/2012 Givet efter anslag 28.11.2013 ÄRENDE Justering av miljötillståndsbestämmelserna för slaktsvin samt ändring av djurantalet, Pedersöre

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur samt

Läs mer

Tillsynsmyndigheten har anhängiggjort förvaltningstvångsärendena.

Tillsynsmyndigheten har anhängiggjort förvaltningstvångsärendena. BESLUT OM ÄRENDET SOM ÄR I ENLIGHET MED 84 OCH 88 I MILJÖSKYDDSLAGEN Savijärvi Gård Fast.Sam.Sl. 1. ÄRÄNDE Beslut om förvaltningstvång enligt miljöskyddslagen (86/2000) 84 och föreläggande av vite. Beslutet

Läs mer

Nitratförordningen (1250/2014)

Nitratförordningen (1250/2014) Lagring av gödsel: Nya anvisningar för storleken på en gödselstad, egna anvisningar för processad gödsel. Också egna anvisningar för lantraser av nöt. När minimistorleken för en gödselstad beräknas kan

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den, Nykarleby.

ÄRENDE Miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den, Nykarleby. Västra och Inre Finland BESLUT Nr 105/2012/1 Dnr LSSAVI/188/04.08/2011 Givet efter anslag 3.7.2012 ÄRENDE Miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den, Nykarleby. SÖKANDE

Läs mer

Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland BESLUT Nr 7/2010/1 Dnr LSSAVI/82/04.08/2010 Givet 5.2.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen för utvidgning av pälsdjursfarmning.

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Oy Umbra Ab (tidigare Ab SJV-Produkt Oy) Tomstigen 10 68800 Kållby

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Oy Umbra Ab (tidigare Ab SJV-Produkt Oy) Tomstigen 10 68800 Kållby BESLUT Västra och Inre Finland Nr 101/2012/1 Dnr LSSAVI/13/04.08/2011 Givet efter anslag 2.7.2012 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. Oy Umbra Ab (tidigare Ab SJV-Produkt

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39 Givet efter anslag 31.3.2006 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 198/2012/1 Dnr LSSAVI/209/04.08/2011 Givet efter anslag 17.12.2012 ÄRENDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. SÖKANDE Hommelholms Pälsfarm Ab Kyrkvärdsvägen

Läs mer

Checklista för växtnäringstillsyn på hästgårdar upp till 100 djurenheter

Checklista för växtnäringstillsyn på hästgårdar upp till 100 djurenheter Checklista för växtnäringstillsyn på hästgårdar upp till 100 djurenheter Känsligt område Över 10 djurenheter Administrativa uppgifter 1. Fastighetsbeteckning Besöksdatum Fastighetsägare Församling Verksamhetsutövare

Läs mer

VARA KOMMUN. Anmälan av jordbruksverksamhet med animalieproduktion enligt 9 kap 6 Miljöbalken. Mil jö- oc h by g g nadsn ä m n d e n

VARA KOMMUN. Anmälan av jordbruksverksamhet med animalieproduktion enligt 9 kap 6 Miljöbalken. Mil jö- oc h by g g nadsn ä m n d e n VARA KOMMUN Mil jö- oc h by g g nadsn ä m n d e n Anmälan av jordbruksverksamhet med animalieproduktion enligt 9 kap 6 Miljöbalken 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER sbeteckning: Anläggning, namn: Besöksadress:

Läs mer

Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för befintlig verksamhet som gäller pälsdjursfarmning.

Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för befintlig verksamhet som gäller pälsdjursfarmning. 1 Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh./Tfn 06-367 5211, Telefax 06-367 5351 MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Givet

Läs mer

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKES ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND. Bilaga A16: tillståndsansökan

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKES ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND. Bilaga A16: tillståndsansökan Miljönämnden 146 11.06.2008 RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKES ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND 1097/37/374/2008 MIL 146 Bilaga A16 Rudus Oy Turun Kalliomurske, Ohikulkutie 577, 20660 Littoinen, ansöker om miljötillstånd

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby BESLUT Västra och Inre Finland Nr 120/2012/1 Dnr LSSAVI/36/04.08/2011 Givet efter anslag 23.8.2012 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby Scandia Mink Ab Kaj Wik Monäsvägen

Läs mer

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

BESLUT Beslutet givet efter anslag.

BESLUT Beslutet givet efter anslag. BESLUT Beslutet givet efter anslag. Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 25.6.2008 LSU 2008 Y 122 (113) ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen,

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR DJURSTALL

MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR DJURSTALL MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR DJURSTALL (Ifylls av myndighet) Diarienummer Myndighetens kontaktuppgifter Ansökningsförfarandet har inletts 1. SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn eller firmanamn, hemort

Läs mer

ANMÄLAN. Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) -Animalieproduktion. Företag. Verksamhetsbeskrivning

ANMÄLAN. Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) -Animalieproduktion. Företag. Verksamhetsbeskrivning ANMÄLAN Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) -Animalieproduktion 1 Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD

STADEN JAKOBSTAD STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT Beslut givet efter anslag 17.6.2011 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen som gäller pälsdjursfarm. I beslutet ingår även ett tillstånd

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

1(6) Insändes till: Söderköpings kommun Samhällsbyggnadsnämnden 614 80 SÖDERKÖPING ANMÄLAN AVSER. VERKSAMHETSUTÖVARE Organisationsnummer/personnummer

1(6) Insändes till: Söderköpings kommun Samhällsbyggnadsnämnden 614 80 SÖDERKÖPING ANMÄLAN AVSER. VERKSAMHETSUTÖVARE Organisationsnummer/personnummer 1(6) ANMÄLAN - miljöfarlig verksamhet Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet med mer än 100 de men högst 400 de, 1.20 C. Enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Remiss om produktionsanläggning för 500 djurenheter på fastigheten Årbyn 68:4

Remiss om produktionsanläggning för 500 djurenheter på fastigheten Årbyn 68:4 Miljönämnden 2010 02 18 15 1 Miljönämndens arbetsutskott 2010 02 11 15 1 Dnr 09 2546 Remiss om produktionsanläggning för 500 djurenheter på fastigheten Årbyn 68:4 Peter Larsson har ansökt om tillstånd

Läs mer

Beslut nummer Diarienummer ÅMH-Pn 44/08 2008-0642. Beslutsdatum 26.11.2008

Beslut nummer Diarienummer ÅMH-Pn 44/08 2008-0642. Beslutsdatum 26.11.2008 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet 16.10.2007 ÄRENDE SÖKANDE Inledande av arbetena med strandkajen för båtar, innan det av Västra Finlands

Läs mer

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE 1 (1) Följebrev Tillståndsbeteckning Karleby PB 43 67101 KARLEBY KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) verkställer en kungörelse om beslutet enligt bifogade kungörelsedokument.

Läs mer

Enligt 21 i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Företag, namn Organisationsnummer Kundid för kommunal verksamhet

Enligt 21 i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Företag, namn Organisationsnummer Kundid för kommunal verksamhet ANMÄLAN AV ANIMALIEPRODUKTION MED MER ÄN 100 DJURENHETER Enligt 21 i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 1(6) Nystart av animalieproduktion Utökning av befintlig animalieproduktion

Läs mer

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN Beslut Västra och Inre Finland Nr 36/2013/2 Dnr LSSAVI/103/04.09/2012 Givet efter anslag 20.5.2013 ÄRENDE Förlängning av tidfristen att inleda och slutföra byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk, Kronoby

Läs mer

miljöfarlig verksamhet - animalieproduktion

miljöfarlig verksamhet - animalieproduktion Anmälan om miljöfarlig verksamhet - animalieproduktion enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i Motala kommuns dokument- och ärendehanteringssystem.

Läs mer

Gödselhantering & Växtnäringsläckage Information från Miljö- och Byggnadsförvaltningen

Gödselhantering & Växtnäringsläckage Information från Miljö- och Byggnadsförvaltningen Gödselhantering & Växtnäringsläckage Information från Miljö- och Byggnadsförvaltningen Gödselhantering och växtnäringsläckage Borgholm, aug 2011 Utgivare: Borgholms kommun Box 52 387 21 Borgholm Layout:

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 7/2013/1 Dnr LSSAVI/145/04.08/2011 Givet efter anslag 28.1.2013 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. Norrgård Frank Ab/Frank Norrgård Särkimo

Läs mer

Ålands Vatten Ab. Ålands Vatten Ab är ett kommunalägt aktiebolag som producerar och levererar dricksvatten till ca 75 % av Ålands befolkning.

Ålands Vatten Ab. Ålands Vatten Ab är ett kommunalägt aktiebolag som producerar och levererar dricksvatten till ca 75 % av Ålands befolkning. Ålands Vatten Ab Ålands Vatten Ab är ett kommunalägt aktiebolag som producerar och levererar dricksvatten till ca 75 % av Ålands befolkning. Ålands Vatten Ab tar sitt råvatten från Långsjön, Markusbölefjärden

Läs mer

BESLUT. FO-nummer

BESLUT. FO-nummer BESLUT Västra och Inre Finland Nr 109/2014/1 Dnr LSSAVI/60/04.08/2013 Givet efter anslag 5.6.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för djurstall, uppfödning av slaktsvin, Nykarleby Blåmans Oy Tapanintie 1

Läs mer

Antalet hästar ökar stadigt i Stockholmsområdet. Olika informationsinsatser har tidigare vänt sig till hästägare, gällande den miljöpåverkan som

Antalet hästar ökar stadigt i Stockholmsområdet. Olika informationsinsatser har tidigare vänt sig till hästägare, gällande den miljöpåverkan som Antalet hästar ökar stadigt i Stockholmsområdet. Olika informationsinsatser har tidigare vänt sig till hästägare, gällande den miljöpåverkan som hästhållningen ger upphov till. Som en del i Oxundaåns vattenvårdsprojekt

Läs mer

Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter

Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Nybyggt djurstall Till-/ombyggt djurstall Befintligt djurstall Brukare Namn Organisationsnummer/personnummer

Läs mer

ANMÄLAN Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet & hälsoskydd (1998:899) - Animalieproduktion

ANMÄLAN Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet & hälsoskydd (1998:899) - Animalieproduktion ANMÄLAN Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet & hälsoskydd (1998:899) - Animalieproduktion Anmälan avser Utökning av befintlig animalieproduktion Nystart av animalieproduktion Befintlig verksamhet

Läs mer

Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk

Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk Datum: Dnr: Fastighetsbeteckning: Verksamhetsutövare: Telefonnummer: Närvarande vid inspektionen: Namn Namn B-verksamhet C-verksamhet U-verksamhet Ansluten till

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/07 Datum Dnr 13.2.2007 656/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.3.2007- tills vidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets beslut om

Läs mer

Statsrådets förordning 1250/2014 om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling

Statsrådets förordning 1250/2014 om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling Statsrådets förordning 1250/2014 om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling Nylands NTM-central / Ansvarsområdet för miljö och naturresurser / Johan Sundberg 18.3.2016 Statsrådet

Läs mer

Tillstånd för utvidgning av verksamheten vid djurstallet på fastighet Mellangård RNr 5:33 i Mielisholm, Pargas

Tillstånd för utvidgning av verksamheten vid djurstallet på fastighet Mellangård RNr 5:33 i Mielisholm, Pargas Miljönämnden 170 14.10.2015 Tillstånd för utvidgning av verksamheten vid djurstallet på fastighet Mellangård RNr 5:33 i Mielisholm, Pargas 2328/11.01.00/2015 Miljönämnden 14.10.2015 170 Beredare Tf. miljövårdsinspektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 8.2.2011. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv. Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 8.2.2011. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv. Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2011 1/1 Sammanträdestid Tisdagen den 8 februari 2011 kl. 13.00-14.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan,

Läs mer

Beskriv verksamheten inklusive omfattning (inriktning, djurens inhysning & gödselhantering)

Beskriv verksamheten inklusive omfattning (inriktning, djurens inhysning & gödselhantering) Miljö- och byggavdelningen 683 80 HAGFORS Anmälan om bedrivande av lantbruk enligt 2 kap 3 MPF (2013:251) Skriv tydligt Uppgifter om fastighet och sökande Företagets namn Fastighetsbeteckning (där animalieproduktion

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om begränsning

Läs mer

Anmälan av C-anläggning -Lantbruk över 100 djurenheter Enligt punkt 1.20 i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av C-anläggning -Lantbruk över 100 djurenheter Enligt punkt 1.20 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljönämnden Anmälan av C-anläggning Enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Anmälan av C-anläggning -Lantbruk över 100 djurenheter Enligt punkt 1.20 i miljöprövningsförordningen

Läs mer

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN - Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning Man brukar dela in lantbruksverksamheter

Läs mer

Anmälan lantbruksföretag med 100-200 djurenheter enligt 2 kap.1, 9 kap. 6-8 miljöbalken

Anmälan lantbruksföretag med 100-200 djurenheter enligt 2 kap.1, 9 kap. 6-8 miljöbalken Anmälan lantbruksföretag med 100-200 djurenheter enligt 2 kap.1, 9 kap. 6-8 miljöbalken Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Organisationsnummer/personnummer Brukares/företags namn Kontaktperson

Läs mer

Ärendenummer MPN-04-24

Ärendenummer MPN-04-24 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-04-24 Beslutsdatum 23.11.2004 Postningsdag 24.11.2004

Läs mer

givet efter anslag 9.8.2012

givet efter anslag 9.8.2012 STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Beslut gällande ansökan om marktäkt enligt 4 marktäktslagen (555/1981)samt ansökan om att inleda verksamheten innan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2016 2/22 Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Maggies Grillcafé Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wistbacka, Inger Enfors, Vidar

Läs mer

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE BILAGA 1 TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE A. Förfarande för hörande av grannarna 1. Hörande i anslutning till

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen 68601 JAKOBSTAD Beslutet givet efter anslag 24.05.2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen 68601 JAKOBSTAD Beslutet givet efter anslag 24.05.2013 STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 PB 87 miljöskyddslagen 68601 JAKOBSTAD Beslutet givet efter anslag 24.05.2013 1 ÄRENDE Ansökan om justering av bestämmelser i miljötillstånd

Läs mer

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Västra och Inre Finland Beslut Nr 1/2012/2 Dnr LSSAVI/82/04.09/2011 Givet efter anslag 2.1.2012 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Larsmo

Läs mer

Helsingfors No YS 1644

Helsingfors No YS 1644 MILJÖTILLSTÅNDBESLUT Helsingfors 21.12.2009 Beslutet givet efter anslag Dnr UUS-2009-Y-211-113 No YS 1644 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen för utvidgning av ladugård. SÖKANDE

Läs mer

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 120/2010/4 Dnr ESAVI/253/04.09/2010 Givet efter anslag 5.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande

Läs mer

Helsinki No YS 806. Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen för utvidgning av ladugård.

Helsinki No YS 806. Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen för utvidgning av ladugård. MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT 1 (19) Helsinki 19.6.2007 Beslutet givet after anslag Dnro UUS 2006 Y 567 113 No YS 806 ÄRANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen för utvidgning av ladugård. SÖKANDE

Läs mer

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 Givet efter anslag 18.6.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av vattenledning under Tjöcköfjärden i Kristinestad och tillstånd att inleda arbetet

Läs mer

Beslutsdatum

Beslutsdatum ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

BESLUT. Justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby

BESLUT. Justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby BESLUT Västra och Inre Finland Nr 172/2012/1 Dnr LSSAVI/406/04.08/2010 Givet efter anslag 20.11.2012 ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET Justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur,

Läs mer

Beredning och ytterligare information: miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, tfn (019) , e-post

Beredning och ytterligare information: miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, tfn (019) , e-post Byggnads- och miljönämnden 38 15.03.2016 BORGÅ KOMMUNTEKNIK, BESLUT OM MILJÖTILLSTÅND DRNO 1639/60.607/2014 FÖR MELLANLAGRING OCH FÖRBEHANDLING AV STEN, TRÄ OCH MARKSUBSTANSER SAMT FÖR DEPONERING AV MARKSUBSTANSER

Läs mer

BESLUT. FO-nummer

BESLUT. FO-nummer BESLUT Västra och Inre Finland Nr 4/2014/1 Dnr LSSAVI/141/04.08/2012 Givet efter anslag 15.1.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. M & T Siréns pälsdjursfarm Ab/ Trygve Sirén

Läs mer

Beslutet givet efter anslag Beslut enligt 90 miljöskyddslagen, som gäller åläggande av skyldigheter efter avslutad verksamhet.

Beslutet givet efter anslag Beslut enligt 90 miljöskyddslagen, som gäller åläggande av skyldigheter efter avslutad verksamhet. Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh/Tfn: 06-367 5211, faksi/fax 06-367 5251 BESLUT i ärende enligt 90 miljöskyddslagen

Läs mer

KALKSTABILISERINGSANVISNINGAR FÖR AVLOPPSSLAM. Österbottens avfallsnämnd

KALKSTABILISERINGSANVISNINGAR FÖR AVLOPPSSLAM. Österbottens avfallsnämnd KALKSTABILISERINGSANVISNINGAR FÖR AVLOPPSSLAM Österbottens avfallsnämnd Augusti 2015 1. Inledning Denna kalkstabiliseringsanvisning baserar sig på ProAgria:s kalkstabiliseringsguide för avloppsslam, Sakokaivolietteen

Läs mer

Anvisning 14/2011 1 (5)

Anvisning 14/2011 1 (5) Anvisning 14/2011 1 (5) Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar 10.6.2009/405 Hygieniska arrangemang och avfallshantering

Läs mer

Anmälan om djurhållning med över 100 djurenheter Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om djurhållning med över 100 djurenheter Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om djurhållning med över 100 djurenheter Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Sökande Namn Person-/Organisationsnummer Adress Postnr E-post Ort Telefon/mobil 2. Fastighet där djurhållning

Läs mer

BESLUT. ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller verksamhetens utvidgning.

BESLUT. ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller verksamhetens utvidgning. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 76/2010/1 Dnr LSSAVI/216/04.08/2010 Givet efter anslag 30.6.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller verksamhetens

Läs mer

Beslutsdatum

Beslutsdatum ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT

MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh/Tfn: 06 367 5211, faksi/fax 06 367 5251 MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT I ärende enligt 28 i

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 14/15. Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 14/15. Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik MYNDIGHETSBESLUT 14.1.15 Dnr: 2012-1054-3 ÅMH-Mb 14/15 Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik Beslut Vid fortsatt drift av tvätterianläggning inklusive kemtvätt, på fastighet

Läs mer