Beredningen för framtidens sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningen för framtidens sjukvård"

Transkript

1 Beredningen för framtidens sjukvård Rikard Swedenborg Handläggare BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (9) Beredningen för framtidens sjukvård Återrapportering 8 De nya sjukhusområdena Ordförandens förslag Beredningen för framtidens sjukvård föreslår regionstyrelsen följande 1. Tilldela investeringsmedel avseende Nya sjukhusområdet Lund med 135 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor för 2018, enligt bilaga 1 och Regionfastigheter får i uppdrag att projektera för en central kylanläggning med produktion i egen regi på det nya sjukhusområdet i Malmö. 3. Lägga övrig information i ärendet till handlingarna. Sammanfattning Ärendet är den åttonde återrapporteringen till regionstyrelsen avseende utvecklingen av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. I ärendet föreslås medelstilldelning om 135 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar, varav 20 miljoner kronor under 2018, 80 miljoner kronor under 2019, samt 35 miljoner kronor år I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga 1 Byggnadsinvesteringar 3. Bilaga 2 Utrustningsinvesteringar 4. Bilaga 3 Cashflow byggnadsinvesteringar 5. Bilaga 4 Cashflow utrustningsinvesteringar C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \Återrapportering 8 - Nya sjukhusområdena\ u11 BFS_Beslutsförslag.docx Postadress: Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (9) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen beslutade i december 2013 om omfattande åtgärder på sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg i form av om- och nybyggnationer. På Ängelholms sjukhusområde genomförs också utvecklingsarbete. Insatserna kommer att prägla sjukhusområdena under lång tid framöver och består totalt sett av en mängd större och mindre projekt. För att hantera en så stor projektvolym beslutsmässigt, och samtidigt ge regionstyrelsen tillräcklig kontroll avseende om- och nybyggnationernas fortskridande, fastställdes en objektsanpassad beslutsprocess. Denna beskrev att två gånger per år, i juni och december, ska återrapportering ske, och möjlighet finnas för samlade beslut om medelstilldelning. Detta ärende är den åttonde återrapporteringen. Återrapportering: Nya sjukhusområdet Malmö (NSM) Regionfullmäktiges beslut innebar en ny fastslagen inriktning och ny beräknad byggnadsinvestering på miljoner kr, och med en reviderad tidplan som sträcker sig till 2023/24. Detta var ett resultat av den genomlysning som initierades hösten 2016, liksom återrapporteringen av uppdraget att undersöka möjligheterna till utökade byggnadsvolymer i Servicebyggnad och Vårdbyggnad för att möta fler av verksamheternas lokalbehov. Med beslutet som grund har projekt NSM under hösten fokuserat på planering för genomförande, skärpta ekonomiska rutiner och justerat såväl projektstruktur som projektorganisation. Kommunikation För att öka medvetenhet och förståelse kring det arbete som projektet utför på sjukhusområdet i Malmö utvecklas kommunikationsinsatserna bland annat genom ett närmare samarbete med verksamheterna på området. Förbättringsarbete för att synliggöra den utveckling som sker bakom byggplank och staket pågår kontinuerligt. Bland annat har information kommit upp på flera ställen på området med budskap om framtidens sjukvård, buss och kulvert. För att, under byggtiden, öka tillgängligheten och underlätta för patienter, besökare och medarbetare på området, har det vidtagits en del ytterligare åtgärder. Sedan april trafikerar sjukhusbussen linje 99 sjukhusområdet och stannar vid sju hållplatser inom området på vardagar mellan kl Bussen är kostnadsfri för alla resenärer. Fyra områdesvärdar finns sedan maj månad på sjukhusområdet alla vardagar för att vägleda, informera och hjälpa patienter och besökare att hitta rätt och komma i tid till sina läkarbesök. Det pågår även ett förbättringsarbete gällande tydlig skyltning på sjukhusområdet då det är många patienter som har svårt att hitta till rätt adress.

3 Datum (9) Projektet tar ett helhetsperspektiv på området där även utemiljöerna och integrering med staden ingår. Värdet av den gröna strukturen tas tillvara och bland annat har träden varit i fokus då förändringar på området påverkar trädbeståndet. Fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Malmö: I november 2014 antogs av Regionstyrelsen en Fastighetsutvecklingsplan, FUP, för Malmö sjukhusområde. I den redovisas sjukhusområdets fysiska begränsningar, utvecklingsmöjligheter och framtida möjliga byggrätter. Inget ytterligare arbete har gjorts sen förra återrapporteringen. Projekt Vårdbyggnad Efter den genomlysning av projektet som blev klar våren 2017 fick projekt Vårdbyggnad nya direktiv och ramar gällande medelstilldelning och byggnadsvolym. Kulvert A1 är avslutad och arbete med kulvert F och G pågår. Markarbeten för den norra vårdbyggnaden (byggnad 35) kan fortsätta med byggnadens nya större avtryck, och markarbeten för den södra vårdbyggnaden (byggnad 36) påbörjas i december. Rivningar för att bereda plats för den södra byggnaden pågår, varav den första av tre rivningar i det närmaste är avslutad. Ombyggnad och arbeten med modulbyggnad pågår för att lösa de sista evakueringar som krävs för rivningen. Produktion för att flytta två av sjukhusområdets viktigaste entréer pågår. När detta är klart i februari 2018, blir hela det arbetsområde som krävs för att uppföra byggnad 35 tillgängligt. I nära samråd med Stadsbyggnadskontoret har ny detaljplan tagits fram som förväntas vinna laga kraft i januari Bygglovsansökan för byggnad 35 och 36 lämnas in i oktober 2017 så att beviljat bygglov ska kunna erhållas i februari Projektering av systemhandling för skalbyggnad pågår och bygghandling för stomme i byggnad 35 inleds så att betongarbeten ska kunna påbörjas enligt plan i maj Parallellt pågår programarbete med verksamheterna för innehållet i skalbyggnaden. Granskningsarbete för standardavdelningar avslutas vid årsskiftet 2017/18 och därefter startar den specifika verksamhetsprocessen. Projekt Servicebyggnad Efter beslutet om ny inriktning för utvecklingen av sjukhusområdet i Malmö, presenterades i september programhandling för servicebyggnad (byggnad 57) med logistik, service, diagnostik och områdesgemensam teknik för styrgruppen. Framöver fortsätter verksamheternas arbete med rumsfunktionsprogram (RFP) och plan för framtida organisationen som ska verka i byggnaden. Ansökan om bygglov kommer att lämnas in under oktober I augusti tilldelades en entreprenör kontraktet som

4 Datum (9) generalentreprenör för projektet, samt att byggherreorganisationen för produktion förstärktes. Inför start av rivning går information ut till intilliggande verksamheter och boende. Projekteringen av systemhandlingar för by 57 beräknas vara färdigställda första kvartalet 2018, då projektering av bygghandlingar påbörjas för att avslutas under sista kvartalet Kylanläggning Vid planeringen av det nya sjukhusområdet i Malmö har projektet planerat och börjat projektera för en central kylanläggning med produktion i egen regi. Under processen har alternativet fjärrkyla aktualiserats. För att säkerställa att det mest kostnadseffektiva och säkraste alternativet genomförs har de bägge alternativen genomlysts. Denna genomlysning konstaterade att den sammanlagda kyl- och värmekostnaden för sjukhusområdet blir 20 miljoner kronor per år för alternativet i egen regi, jämfört med 29,8 miljoner kronor per år om fjärrkylealternativet väljs. Projekt Ersättningslokaler Projekt Ersättningslokalers har till sina största delar slutförts, vilket föranledde att personella resurser och pågående/kvarvarande delprojekt flyttades över till Vårdbyggnad respektive Servicebyggnad den 1 juli, i syfte att förstärka dessa projektorganisationer. Ekonomiskt avslut och avrapportering av genomförda projekt kommer att genomföras under hösten 2017, redovisas vid ett senare tillfälle. Nya sjukhusområdet Lund (NSL) Fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Lund Fastighetsutvecklingsplanen visar på en möjlig utveckling och koncentration av sjukhusbebyggelsen i en öst-västlig riktning. Nya förutsättningar har analyserats avseende möjlig fastighetsutveckling. En ny lösning har identifierats. Denna medger en god bebyggelsestruktur för vårdlokaler med en större första nybyggnadsetapp utan behov av omfattande evakuering, jämfört med tidigare fastighetsutvecklingsplaner från 2011 och Förslaget ger goda förutsättningar att bedriva effektiv vård med nära samband mellan verksamheter och forskning, se bilaga 4. Arbetet med Lokalförsörjningsplan, LFP, samt Fysisk utvecklingsplan, FYP, påbörjades i februari När LFP för sjukhusområdet är klar kan en FYP färdigställas. Planen är att ha ett utkast till FYP färdig till årsskiftet 2017/18. Barnsjukhuset Regionstyrelsen fattade , 241, beslut om fortsatt utredning och projektering i syfte att skapa patientsäkra neonatalavdelningar och en sammanhållen förlossningsverksamhet inklusive familje BB på

5 Datum (9) sjukhusområdet i Lund. Arbetet blir ett första steg för NSL, Nya Sjukhuset i Lund. Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin har flyttat till nya lokaler på Medicon Village. Projekt Klinisk patologi Lokaler i Lund renoveras och verksamheter som just nu finns i både Lund och Malmö ska samlokaliseras. Byggproduktion pågår och slutbesiktning beräknas till v. 39. Verksamheten flyttar in slutat av Projektet beräknas vara ekonomiskt avslutat i mars Projekt klinisk genetik Byggproduktionen är påbörjarad på plan 13 och 14 i F-blocket, samt ett nytt fläktrum på taket. Projektet håller sin tidplan och beräknas vara klart i februari Laboratoriemedicinskt center Projektet är pausat under tiden verksamheten utreder framtida flöden och placeringar. Projekt Reservkraft Byggnaden stod klar i slutet av oktober Samtidigt sker installation av dieselaggregat, styrutrustning med mera. Under hösten sker tester med ett antal fullskaleprov. Anläggningen beräknas vara i drift under december Nya sjukhusområdet Helsingborg Projekt Huvudbyggnad Den befintliga huvudbyggnaden byggs om och moderniseras. Höghus: Här skapas generella somatiska vårdavdelningar, med i huvudsak enkelrum. Det blir även nya lokaler för neonatal. Ombyggnaden sker i etapper, och inleddes med den östra flygeln som stod klar för inflyttning sommaren Inflyttning av Ögonmottagningen är klar. Planering för inflyttning av övriga verksamheter pågor. Efter färdigställande av den östra flygeln följer renovering av den norra flygeln. Evakueringsprojekt för att kunna renovera norra flygeln pågår, varav ett större är en renovering av Läkarhuset. Arbetet med planering av norra flygelns renovering pågår. Störningar från höghusdelens renoveringar ner i låghuset har varit betydande, och mycket arbete har lagts för att minska dessa störningar.

6 Datum (9) Låghus: I låghusdelen byggs nya lokaler för operation, labmedicin och röntgen, samt en ny servicecentral. Det finns också följdprojekt för att möjliggöra dessa lokaler. Låghusdelen är en etapprenovering. Renovering och verksamhetsflyttar sker efter hand för att undvika större evakueringar och större produktionsnedgångar. Arbetet med behovsanalyser/programhandlingar och bygghandlingar pågår därför parallellt. Evakueringslokaler för administrativa arbetsplatser på läkarhusets tak är under produktion. Arbetet med att hitta en inplacering av diagnostikverksamheten är klart. Inplaceringen ger förutsättning för vidare planering i låghusdelen där bl a utredning om schaktförutsättningar för ljusinsläpp och media ingår. Projekt Ny vårdbyggnad Den nya byggnaden är en förutsättning för att kunna samla större delen av vuxenpsykiatrin för nordvästra Skåne, samt för att kunna renovera huvudbyggnaden. Här inryms även de somatiska mottagningarna på sjukhusområdet med få undantag, samt ett produktionskök och en ny matsal. Systemhandlingen för den utökade volymen blev klar till årsskiftet 2016/17. Generalitet och flexibilitet ligger som grund för inplaceringen av de somatiska mottagningarna. Arbetet med att ta fram utrustningslistor för alla 2000 rum är klart. Projekt Områdesgemensamt Områdesgemensamt är det projekt som innehåller all teknisk infrastruktur och allt markarbete för sjukhusområdet. Detaljprojektering av all mark på sjukhusområdet har påbörjats. Förberedande arbeten för en ny teknikbyggnad pågår. Upphandling av byggentreprenören avseende teknikbyggnad, kulvert och mediaförsörjning är klar. Ett nytt busstorg ska byggas och ett nytt område för cykelparkering har etablerats för att främja ett hållbart resande. Nya sjukhusområdet Ängelholm Beslut fattades i regionstyrelsen 2013 om att ett ramavtal för inhyrning av lokaler från Hälsostaden AB. Detta innebär både rivning, nyproduktion och renovering på sjukhusområdet. Ramavtalet med Hälsostaden syftar också framåt att när utveckling av lokalerna på norra sjukhusområdet är klara, analysera resterande verksamhet på det södra sjukhusområdet och skapa ändamålsenliga och effektiva lokaler för denna verksamhet. Projekt Ny vårdbyggnad En ny vårdbyggnad är under uppförande av Hälsostaden AB och beräknas stå klar Arbetet följer tidplan.

7 Datum (9) Renovering av behandlingsbyggnad Mottagnings- och kulvertplan renoveras under Den första mottagningen flyttade in under våren 2016, den andra hösten 2016, den tredje våren Etapp 4 pågår med inflyttning under oktober Arbetet följer tidplan.

8 Datum (9) Beslutsförslag Nya sjukhusområdet Malmö Regionfastigheter får i uppdrag att projektera för en central kylanläggning med produktion i egen regi på det nya sjukhusområdet i Malmö. Nya sjukhusområdet Lund Servicebyggnad Projekteringsmedel äskas för ny servicebyggnad där beslut krävs för investeringsmedel på 95 miljoner kronor för att komma vidare i projektet från den förstudie som är genomförd. Teknisk infrastruktur/kulvert Projekteringsmedel äskas för vidare planering och projektering av framtida ringmatad kulvert inom sjukhusområdet. Beslut krävs för investering på 40 miljoner kronor. Nya sjukhusområdet Helsingborg Projektet är inte i behov av ytterligare beslut i nuläget. Nya sjukhusområdet Ängelholm Projektet är inte i behov av ytterligare beslut i nuläget. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Byggnadsinvesteringarna resulterar i en ökad kapitalkostnad för Region Skåne. Denna kommer enligt s hyresmodell fördelas ut på verksamheterna. Utrustningsinvesteringarnas kapitalkostnader varierar över åren, och belastar respektive berörd förvaltning. Nya sjukhusområdet Ängelholm Under projekteringen av by 08 och by 71 har ett antal ändrings- och tilläggsarbeten beslutats i projektet. Detta medför att ett tillägg till hyresavtalet behöver tecknas. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Byggprojekten genomförs utifrån Regionfastigheters miljöledningssystem.

9 Datum (9) Samverkan med berörda fackliga organisationer Information har lämnats till en facklig referensgrupp på regional nivå, samt till arbetsmiljöriskbedömningsgrupp i Helsingborg. Regional samverkan sker då ärenden som ingår i och anges av fysiska utvecklingsplaner av sjukhusområdena berör mer än en förvaltning. Förhandling enligt MBL och slutsamverkan genomfördes den Uppföljning Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut, samt genom kommande återrapporteringar och beslutsförslag halvårsvis till regionstyrelsen. Ingrid Lennerwald Ordförande Rita Jedlert Bitr Medicinsk direktör

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård Christer Holmgren Fastighetsdirektör 044-309 33 59 Christer.Holmgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-23 Dnr 1501541 1 (11) Beredningen för framtidens sjukvård

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård Marie Rodling-Wahlström Handläggare 040-675 36 26 Marie.Rodling-Wahlstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-17 Dnr 1501541 1 (8) Beredningen för framtidens sjukvård

Läs mer

Området för strategisk fastighetsutveckling

Området för strategisk fastighetsutveckling Området för strategisk fastighetsutveckling Marie Rodling Wahlström Områdeschef 040-675 36 26 Marie.Rodling-Wahlstrom@skane.se ÅTERRAPPORTERING Datum 2016-05-04 Dnr 1501541 1 (7) Beredningen för framtidens

Läs mer

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-04-03 Dnr 1603454 1 (6) Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar Extra återrapportering Nya sjukhusområdet Helsingborg

Läs mer

Regionfastigheter Division Bygg Malmö

Regionfastigheter Division Bygg Malmö Regionfastigheter Division Bygg Carola Joelsson Bilaga: Politiska beslut Nya Sjukhusområdet Datum 170502 1 (9) Politiska beslut: Nya Sjukhusområdet bygginvestering Nov 2011 Regionstyrelsen Fastighetsutvecklingsplan

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård Carola Joelsson Divisionschef Byggprojekt 040-675 38 18 Carola.Joelsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-17 Dnr 1602243 1 (8) Beredningen för framtidens sjukvård

Läs mer

Sjukhusområdet inriktningsbeslut Getingevägen Baravägen Tornavägen Sölvegatan Helgonavägen PÄ 37/2010

Sjukhusområdet inriktningsbeslut Getingevägen Baravägen Tornavägen Sölvegatan Helgonavägen PÄ 37/2010 Stadsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Planavdelningen Jenny Lindström 046 359 36 21 jenny.lindstrom@lund.se Byggnadsnämnden i Lund Sjukhusområdet inriktningsbeslut Getingevägen Baravägen Tornavägen

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 Bilaga budgetdirektiv Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 I budgetdirektivet för perioden 2016 till 2018 fastställs investeringsramarna för Region Skånes verksamheter på en övergripande

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-17 Dnr 1302504 1 (16) Beredningen för framtidens sjukvård Fysisk utveckling

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Tobias Nilsson Servicechef 046-17 10 00, 0761-08 68 39 BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-11-14 Dnr 0901285 99190000-0060-1999-0012 / 82 C 1 (3) Regionfullmäktige Taxor

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Anders Forsell FM-chef 040-675 35 80 anders.forsell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-13 1 (5) Investeringsmedel för anpassning mottagningskök/ avdelningskök

Läs mer

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Servicenämnden Stefan Eriksson Enhetschef 040-33 11 06 Stefan.Eriksson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-01 Dnr 1402924 1 (6) Servicenämnden Taxor och avgifter för parkering i Ordförandens förslag

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2013-11-27 1 (7) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-03 Dnr 1704240 1 (5) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne Kulturnämnden Christina Gedeborg-Nilsson Utvecklare Kultur och hälsa 040-675 37 45 Christina.Gedeborg-Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-06-12 Dnr 1602317 1 (5) Kulturnämnden Regional biblioteksplan

Läs mer

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Servicenämnden Stefan Eriksson Enhetschef 040-33 11 06 Stefan.Eriksson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-09 Dnr 1402924 1 (6) Servicenämnden Taxor och avgifter för parkering i Ordförandens förslag

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Malin Kihlman Fastighetsdivisionschef 046-17 78 94 Malin.Kihlman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-19 Dnr 1301306 1 (1) Motion. Investera Skåne ur krisen Ordförandens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-19 Dnr 1500342 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Arbetsuppgiftsomflyttningar del

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård 7. Utskottet Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-23 Dnr 1703582 1 (6) Utskottet för primärvård,

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-29 Dnr 99190000 0070 1999-0027 / 485C Dnr 1100227 1 (2) Fastighets-

Läs mer

Investeringsplan inför budgetåret Helsingborgs lasarett

Investeringsplan inför budgetåret Helsingborgs lasarett Investeringsplan inför budgetåret 2020-2022 Helsingborgs lasarett Övergripande för kommande planperiod och resumé beslut 2018 1. Bygginvesteringar 2018 - Sammanfattning I Helsingborg är det som tidigare

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1602797 1 (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Tillägg till

Läs mer

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden REGION SKÅNE Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil: 0768-871911

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-05-17 Dnr 1700225 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Ombudsinstruktion inför årsstämmor

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

NSM ärende. Bildspel med delar av Fysisk utvecklingsplan Malmö sjukhusområde,

NSM ärende. Bildspel med delar av Fysisk utvecklingsplan Malmö sjukhusområde, 2017-05-09 Daterad 7-05 5-11 NSM ärende Bildspel med delar av Fysisk utvecklingsplan Malmö sjukhusområde, 2017-04-20 Hänvisning till: Fysisk utvecklingsplan, Malmö 2017-04-20 med underliggande dokument:

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset

Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-16 1 (5) HSN 2017-0889 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset Ärendebeskrivning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-17 Dnr 1300615 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Den attraktiva regionen projektomgång

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-09-08 1 (8) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-09-18

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Melin Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 39 Maria.Melin@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-24 Dnr 1702434 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende. Outnyttjad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-02-21 Dnr 1400196 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget justeringar

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Melin Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 39 Maria.Melin@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-24 Dnr 1702495 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende. Korta

Läs mer

Datum Dnr Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sjukvårdsnämnd SUS KarinTräff Nordström Divisionschef 0727-213645 Karin.TraffNordstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-27 Dnr 1701338 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Utredning VC Kirseberg Ordförandens

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet PROTOKOLL 60 65 Datum 2014-06-17 1 (5) Protokoll från vårdproduktionsutskottets sammanträde Tid: 2014-06-17, kl. 12.45-13.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Stefan Lamme (M), Ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-31 Dnr 1702206 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1600425 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende till Hälso- och

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-03-06 Dnr 1500318 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Avsiktsförklaring för Malmöpendeln

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-17 Dnr 1500318 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Avsiktsförklaring storstadsåtgärder

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601578 1 (2) Sjukvårdsnämnd Sund Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd

Läs mer

Forum vårdbyggnad & HFS

Forum vårdbyggnad & HFS Forum vårdbyggnad & HFS Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Fysiska för sjukhusområdena i Ingela Andersson Lyberg Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil.0768-871911 Sjukhusområdet i Hälso- och

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2014-06-17 1 (5) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-19 Dnr 1601845 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Översyn av ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Ordförandens förslag 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Nyheter i korthet: Fler Parkinsonpatienter får möjlighet till DBS-behandling

Nyheter i korthet: Fler Parkinsonpatienter får möjlighet till DBS-behandling Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 27 november 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Förvaltningsledning BESLUT

Skånes universitetssjukvård Förvaltningsledning BESLUT Skånes universitetssjukvård Förvaltningsledning BESLUT Datum 2015-09-02 Dnr: 1500085 Version Ärende Beslut gällande rutin för ärenden i förvaltningens ledningsgrupp, mall för beslut, beslutsunderlag samt

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-07-05 Dnr 1701368 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Ett jämställt Skåne, Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Anna-Karin Ekman Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 30 87 Anna-Karin.Ekman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-14 Dnr 1702381 1 (7) Beredningen för

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014 Kulturnämnden Kristina Elding Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 39 Kristina.Elding@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-14 Dnr 1400765 1 (5) Kulturnämnden Regionalt mediesamarbete för biblioteken

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-18 Dnr 1700225 1 (6) Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-05 Dnr 1600982 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Ombudsinstruktion inför årsstämma

Ombudsinstruktion inför årsstämma Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, Busspunkten

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Utredningsbeslut om Nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus

Utredningsbeslut om Nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-22 1 (2) LS 1405-0663 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN H-05-2 7 0 00 1 5 ' Utredningsbeslut om Nybyggnation vårdbyggnad för

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-09-19 Dnr 1801982 1 (5) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Datum Dnr Ändrade regler gällande förskottering av infrastrukturinvesteringar. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Ändrade regler gällande förskottering av infrastrukturinvesteringar. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Therese Andersson Enhetschef 040-675 32 44 therese.m.andersson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-09-19 Dnr 1601227 1 (5) Regionstyrelsen Ändrade regler gällande förskottering av infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-10-19 Dnr 1802111 1 (7) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Melin Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 39 Maria.Melin@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-11 Dnr 1703363 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Återrapportering av

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-20 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen PROTOKOLL 43 53 Datum 2014-04-30 1 (4) Protokoll från vårdproduktionsberedningens sammanträde Tid: 2014-04-30, kl. 09.00-12.35 Plats: Konferensrum 15, Psykiatriska kliniken, Baravägen, Lund Beslutande

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Datum Handlingar kommer i början på nästa vecka (48). Presentation av revisionen/revisorsgrupp väst/fredrik Ljunggren

Datum Handlingar kommer i början på nästa vecka (48). Presentation av revisionen/revisorsgrupp väst/fredrik Ljunggren DAGORDNING PUBLIK Datum 2017-11-24 1 (8) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-11-30 09.15 - Plats: Malmö, Dockplatsen 26, Öresundsvåningen

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Planeringschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-10 Dnr 1500318 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Malmöpendeln och avtal om Malmöringen

Läs mer

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sjukvårdsnämnd Kryh Katarina Jonasson Förvaltningsstabchef 046-77 08 93 katarina.jonasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-18 Dnr 1601578 1 (5) Sjukvårdsnämnd Kryh Åtgärder med anledning av det ekonomiska

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Datum Dnr Avtal med leverantör om psykoterapi

Datum Dnr Avtal med leverantör om psykoterapi Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-01-11 Dnr 1802365 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2016-12-02 1 (7) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2016-12-02 kl.09.00-16.00 Plats: Representationsvåningen, C-Block,

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-27 Dnr 1800792 1 (8) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-03-14 43 Dnr PS 2011-0032 Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelse beslutar:

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/- beredningen

Vårdproduktionsutskottet/- beredningen Vårdproduktionsutskottet/- beredningen DAGORDNING Datum 2013-10-03 1 (6) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/- beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare, enhetschef Kunskapsstyrning 040-675 30 59 sven.oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-02 Dnr 1701054 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1602931 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Biljetter och priser Skånetrafiken

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2018-05-21 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2018-05-21 kl.09.30- Plats: Rum Söderslätt, Skånetrafiken,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Uppföljning av fastighetsinvesteringar vid Sunderby sjukhus Dnr

Uppföljning av fastighetsinvesteringar vid Sunderby sjukhus Dnr ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2018-10-31 Sida 1 (6) Uppföljning av fastighetsinvesteringar vid Sunderby sjukhus Dnr 03700-2018 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner redovisad uppföljning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sara Anderhov Näringslivsutvecklare 040-675 32 47 Sara.Anderhov@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-01-28 Dnr 1802344 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Ersättning folkhögskolor

Läs mer

Datum Dnr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga fakta om nationella folkhälsoenkäten

Datum Dnr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga fakta om nationella folkhälsoenkäten Regionstyrelsen Tommy Aspegren Strateg 044-309 35 25 Tommy.Aspegren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1600552 1 (5) Regionstyrelsen Folkhälsoenkät 2017/2018 Ordförandens förslag Ordförande föreslår

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Till och ombyggnad strålbehandlingsrum 1-3 Byggnad 5239, plan 00

Till och ombyggnad strålbehandlingsrum 1-3 Byggnad 5239, plan 00 Bilder från strålningsenheten, Göteborg Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska Till och ombyggnad strålbehandlingsrum 1-3 Byggnad 5239, plan 00 SYSTEMHANDLINGSRAPPORT 2017-08-14 (Rev.171003) Innehåll

Läs mer

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall Gröna ladan 1(2) TEKNISK NÄMND Sammanträdesdatum: 2017-09-12 119 Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan" Dnr 2017-000169 Beslut Tekniska nämnden beslutar att inriktningen framöver ska

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-26 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Carina Wirth 040-675 30 64 carina.wirth@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1202189 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Personalidén - personalpolitisk

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Greger Linander Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 30 98 Greger.Linander@skane.se YTTRANDE Datum 2018-01-04 Dnr 1700184 1 (5) Granskning av Projekt Hälsostaden (rapport nr

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum Dnr Framställan om utökat uppdrag om brännskadevård

Datum Dnr Framställan om utökat uppdrag om brännskadevård Sjukvårdsnämnd SUS Anders Dybjer Divisionschef 046-17 79 65 Anders.Dybjer@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-20 Dnr 1601034 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Framställan om utökat uppdrag om brännskadevård Ordförandens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-27 Dnr 1504275 1 (7) Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens

Läs mer