Beredningen för framtidens sjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningen för framtidens sjukvård"

Transkript

1 Beredningen för framtidens sjukvård Rikard Swedenborg Handläggare BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (9) Beredningen för framtidens sjukvård Återrapportering 8 De nya sjukhusområdena Ordförandens förslag Beredningen för framtidens sjukvård föreslår regionstyrelsen följande 1. Tilldela investeringsmedel avseende Nya sjukhusområdet Lund med 135 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor för 2018, enligt bilaga 1 och Regionfastigheter får i uppdrag att projektera för en central kylanläggning med produktion i egen regi på det nya sjukhusområdet i Malmö. 3. Lägga övrig information i ärendet till handlingarna. Sammanfattning Ärendet är den åttonde återrapporteringen till regionstyrelsen avseende utvecklingen av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. I ärendet föreslås medelstilldelning om 135 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar, varav 20 miljoner kronor under 2018, 80 miljoner kronor under 2019, samt 35 miljoner kronor år I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga 1 Byggnadsinvesteringar 3. Bilaga 2 Utrustningsinvesteringar 4. Bilaga 3 Cashflow byggnadsinvesteringar 5. Bilaga 4 Cashflow utrustningsinvesteringar C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \Återrapportering 8 - Nya sjukhusområdena\ u11 BFS_Beslutsförslag.docx Postadress: Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (9) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen beslutade i december 2013 om omfattande åtgärder på sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg i form av om- och nybyggnationer. På Ängelholms sjukhusområde genomförs också utvecklingsarbete. Insatserna kommer att prägla sjukhusområdena under lång tid framöver och består totalt sett av en mängd större och mindre projekt. För att hantera en så stor projektvolym beslutsmässigt, och samtidigt ge regionstyrelsen tillräcklig kontroll avseende om- och nybyggnationernas fortskridande, fastställdes en objektsanpassad beslutsprocess. Denna beskrev att två gånger per år, i juni och december, ska återrapportering ske, och möjlighet finnas för samlade beslut om medelstilldelning. Detta ärende är den åttonde återrapporteringen. Återrapportering: Nya sjukhusområdet Malmö (NSM) Regionfullmäktiges beslut innebar en ny fastslagen inriktning och ny beräknad byggnadsinvestering på miljoner kr, och med en reviderad tidplan som sträcker sig till 2023/24. Detta var ett resultat av den genomlysning som initierades hösten 2016, liksom återrapporteringen av uppdraget att undersöka möjligheterna till utökade byggnadsvolymer i Servicebyggnad och Vårdbyggnad för att möta fler av verksamheternas lokalbehov. Med beslutet som grund har projekt NSM under hösten fokuserat på planering för genomförande, skärpta ekonomiska rutiner och justerat såväl projektstruktur som projektorganisation. Kommunikation För att öka medvetenhet och förståelse kring det arbete som projektet utför på sjukhusområdet i Malmö utvecklas kommunikationsinsatserna bland annat genom ett närmare samarbete med verksamheterna på området. Förbättringsarbete för att synliggöra den utveckling som sker bakom byggplank och staket pågår kontinuerligt. Bland annat har information kommit upp på flera ställen på området med budskap om framtidens sjukvård, buss och kulvert. För att, under byggtiden, öka tillgängligheten och underlätta för patienter, besökare och medarbetare på området, har det vidtagits en del ytterligare åtgärder. Sedan april trafikerar sjukhusbussen linje 99 sjukhusområdet och stannar vid sju hållplatser inom området på vardagar mellan kl Bussen är kostnadsfri för alla resenärer. Fyra områdesvärdar finns sedan maj månad på sjukhusområdet alla vardagar för att vägleda, informera och hjälpa patienter och besökare att hitta rätt och komma i tid till sina läkarbesök. Det pågår även ett förbättringsarbete gällande tydlig skyltning på sjukhusområdet då det är många patienter som har svårt att hitta till rätt adress.

3 Datum (9) Projektet tar ett helhetsperspektiv på området där även utemiljöerna och integrering med staden ingår. Värdet av den gröna strukturen tas tillvara och bland annat har träden varit i fokus då förändringar på området påverkar trädbeståndet. Fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Malmö: I november 2014 antogs av Regionstyrelsen en Fastighetsutvecklingsplan, FUP, för Malmö sjukhusområde. I den redovisas sjukhusområdets fysiska begränsningar, utvecklingsmöjligheter och framtida möjliga byggrätter. Inget ytterligare arbete har gjorts sen förra återrapporteringen. Projekt Vårdbyggnad Efter den genomlysning av projektet som blev klar våren 2017 fick projekt Vårdbyggnad nya direktiv och ramar gällande medelstilldelning och byggnadsvolym. Kulvert A1 är avslutad och arbete med kulvert F och G pågår. Markarbeten för den norra vårdbyggnaden (byggnad 35) kan fortsätta med byggnadens nya större avtryck, och markarbeten för den södra vårdbyggnaden (byggnad 36) påbörjas i december. Rivningar för att bereda plats för den södra byggnaden pågår, varav den första av tre rivningar i det närmaste är avslutad. Ombyggnad och arbeten med modulbyggnad pågår för att lösa de sista evakueringar som krävs för rivningen. Produktion för att flytta två av sjukhusområdets viktigaste entréer pågår. När detta är klart i februari 2018, blir hela det arbetsområde som krävs för att uppföra byggnad 35 tillgängligt. I nära samråd med Stadsbyggnadskontoret har ny detaljplan tagits fram som förväntas vinna laga kraft i januari Bygglovsansökan för byggnad 35 och 36 lämnas in i oktober 2017 så att beviljat bygglov ska kunna erhållas i februari Projektering av systemhandling för skalbyggnad pågår och bygghandling för stomme i byggnad 35 inleds så att betongarbeten ska kunna påbörjas enligt plan i maj Parallellt pågår programarbete med verksamheterna för innehållet i skalbyggnaden. Granskningsarbete för standardavdelningar avslutas vid årsskiftet 2017/18 och därefter startar den specifika verksamhetsprocessen. Projekt Servicebyggnad Efter beslutet om ny inriktning för utvecklingen av sjukhusområdet i Malmö, presenterades i september programhandling för servicebyggnad (byggnad 57) med logistik, service, diagnostik och områdesgemensam teknik för styrgruppen. Framöver fortsätter verksamheternas arbete med rumsfunktionsprogram (RFP) och plan för framtida organisationen som ska verka i byggnaden. Ansökan om bygglov kommer att lämnas in under oktober I augusti tilldelades en entreprenör kontraktet som

4 Datum (9) generalentreprenör för projektet, samt att byggherreorganisationen för produktion förstärktes. Inför start av rivning går information ut till intilliggande verksamheter och boende. Projekteringen av systemhandlingar för by 57 beräknas vara färdigställda första kvartalet 2018, då projektering av bygghandlingar påbörjas för att avslutas under sista kvartalet Kylanläggning Vid planeringen av det nya sjukhusområdet i Malmö har projektet planerat och börjat projektera för en central kylanläggning med produktion i egen regi. Under processen har alternativet fjärrkyla aktualiserats. För att säkerställa att det mest kostnadseffektiva och säkraste alternativet genomförs har de bägge alternativen genomlysts. Denna genomlysning konstaterade att den sammanlagda kyl- och värmekostnaden för sjukhusområdet blir 20 miljoner kronor per år för alternativet i egen regi, jämfört med 29,8 miljoner kronor per år om fjärrkylealternativet väljs. Projekt Ersättningslokaler Projekt Ersättningslokalers har till sina största delar slutförts, vilket föranledde att personella resurser och pågående/kvarvarande delprojekt flyttades över till Vårdbyggnad respektive Servicebyggnad den 1 juli, i syfte att förstärka dessa projektorganisationer. Ekonomiskt avslut och avrapportering av genomförda projekt kommer att genomföras under hösten 2017, redovisas vid ett senare tillfälle. Nya sjukhusområdet Lund (NSL) Fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Lund Fastighetsutvecklingsplanen visar på en möjlig utveckling och koncentration av sjukhusbebyggelsen i en öst-västlig riktning. Nya förutsättningar har analyserats avseende möjlig fastighetsutveckling. En ny lösning har identifierats. Denna medger en god bebyggelsestruktur för vårdlokaler med en större första nybyggnadsetapp utan behov av omfattande evakuering, jämfört med tidigare fastighetsutvecklingsplaner från 2011 och Förslaget ger goda förutsättningar att bedriva effektiv vård med nära samband mellan verksamheter och forskning, se bilaga 4. Arbetet med Lokalförsörjningsplan, LFP, samt Fysisk utvecklingsplan, FYP, påbörjades i februari När LFP för sjukhusområdet är klar kan en FYP färdigställas. Planen är att ha ett utkast till FYP färdig till årsskiftet 2017/18. Barnsjukhuset Regionstyrelsen fattade , 241, beslut om fortsatt utredning och projektering i syfte att skapa patientsäkra neonatalavdelningar och en sammanhållen förlossningsverksamhet inklusive familje BB på

5 Datum (9) sjukhusområdet i Lund. Arbetet blir ett första steg för NSL, Nya Sjukhuset i Lund. Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin har flyttat till nya lokaler på Medicon Village. Projekt Klinisk patologi Lokaler i Lund renoveras och verksamheter som just nu finns i både Lund och Malmö ska samlokaliseras. Byggproduktion pågår och slutbesiktning beräknas till v. 39. Verksamheten flyttar in slutat av Projektet beräknas vara ekonomiskt avslutat i mars Projekt klinisk genetik Byggproduktionen är påbörjarad på plan 13 och 14 i F-blocket, samt ett nytt fläktrum på taket. Projektet håller sin tidplan och beräknas vara klart i februari Laboratoriemedicinskt center Projektet är pausat under tiden verksamheten utreder framtida flöden och placeringar. Projekt Reservkraft Byggnaden stod klar i slutet av oktober Samtidigt sker installation av dieselaggregat, styrutrustning med mera. Under hösten sker tester med ett antal fullskaleprov. Anläggningen beräknas vara i drift under december Nya sjukhusområdet Helsingborg Projekt Huvudbyggnad Den befintliga huvudbyggnaden byggs om och moderniseras. Höghus: Här skapas generella somatiska vårdavdelningar, med i huvudsak enkelrum. Det blir även nya lokaler för neonatal. Ombyggnaden sker i etapper, och inleddes med den östra flygeln som stod klar för inflyttning sommaren Inflyttning av Ögonmottagningen är klar. Planering för inflyttning av övriga verksamheter pågor. Efter färdigställande av den östra flygeln följer renovering av den norra flygeln. Evakueringsprojekt för att kunna renovera norra flygeln pågår, varav ett större är en renovering av Läkarhuset. Arbetet med planering av norra flygelns renovering pågår. Störningar från höghusdelens renoveringar ner i låghuset har varit betydande, och mycket arbete har lagts för att minska dessa störningar.

6 Datum (9) Låghus: I låghusdelen byggs nya lokaler för operation, labmedicin och röntgen, samt en ny servicecentral. Det finns också följdprojekt för att möjliggöra dessa lokaler. Låghusdelen är en etapprenovering. Renovering och verksamhetsflyttar sker efter hand för att undvika större evakueringar och större produktionsnedgångar. Arbetet med behovsanalyser/programhandlingar och bygghandlingar pågår därför parallellt. Evakueringslokaler för administrativa arbetsplatser på läkarhusets tak är under produktion. Arbetet med att hitta en inplacering av diagnostikverksamheten är klart. Inplaceringen ger förutsättning för vidare planering i låghusdelen där bl a utredning om schaktförutsättningar för ljusinsläpp och media ingår. Projekt Ny vårdbyggnad Den nya byggnaden är en förutsättning för att kunna samla större delen av vuxenpsykiatrin för nordvästra Skåne, samt för att kunna renovera huvudbyggnaden. Här inryms även de somatiska mottagningarna på sjukhusområdet med få undantag, samt ett produktionskök och en ny matsal. Systemhandlingen för den utökade volymen blev klar till årsskiftet 2016/17. Generalitet och flexibilitet ligger som grund för inplaceringen av de somatiska mottagningarna. Arbetet med att ta fram utrustningslistor för alla 2000 rum är klart. Projekt Områdesgemensamt Områdesgemensamt är det projekt som innehåller all teknisk infrastruktur och allt markarbete för sjukhusområdet. Detaljprojektering av all mark på sjukhusområdet har påbörjats. Förberedande arbeten för en ny teknikbyggnad pågår. Upphandling av byggentreprenören avseende teknikbyggnad, kulvert och mediaförsörjning är klar. Ett nytt busstorg ska byggas och ett nytt område för cykelparkering har etablerats för att främja ett hållbart resande. Nya sjukhusområdet Ängelholm Beslut fattades i regionstyrelsen 2013 om att ett ramavtal för inhyrning av lokaler från Hälsostaden AB. Detta innebär både rivning, nyproduktion och renovering på sjukhusområdet. Ramavtalet med Hälsostaden syftar också framåt att när utveckling av lokalerna på norra sjukhusområdet är klara, analysera resterande verksamhet på det södra sjukhusområdet och skapa ändamålsenliga och effektiva lokaler för denna verksamhet. Projekt Ny vårdbyggnad En ny vårdbyggnad är under uppförande av Hälsostaden AB och beräknas stå klar Arbetet följer tidplan.

7 Datum (9) Renovering av behandlingsbyggnad Mottagnings- och kulvertplan renoveras under Den första mottagningen flyttade in under våren 2016, den andra hösten 2016, den tredje våren Etapp 4 pågår med inflyttning under oktober Arbetet följer tidplan.

8 Datum (9) Beslutsförslag Nya sjukhusområdet Malmö Regionfastigheter får i uppdrag att projektera för en central kylanläggning med produktion i egen regi på det nya sjukhusområdet i Malmö. Nya sjukhusområdet Lund Servicebyggnad Projekteringsmedel äskas för ny servicebyggnad där beslut krävs för investeringsmedel på 95 miljoner kronor för att komma vidare i projektet från den förstudie som är genomförd. Teknisk infrastruktur/kulvert Projekteringsmedel äskas för vidare planering och projektering av framtida ringmatad kulvert inom sjukhusområdet. Beslut krävs för investering på 40 miljoner kronor. Nya sjukhusområdet Helsingborg Projektet är inte i behov av ytterligare beslut i nuläget. Nya sjukhusområdet Ängelholm Projektet är inte i behov av ytterligare beslut i nuläget. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Byggnadsinvesteringarna resulterar i en ökad kapitalkostnad för Region Skåne. Denna kommer enligt s hyresmodell fördelas ut på verksamheterna. Utrustningsinvesteringarnas kapitalkostnader varierar över åren, och belastar respektive berörd förvaltning. Nya sjukhusområdet Ängelholm Under projekteringen av by 08 och by 71 har ett antal ändrings- och tilläggsarbeten beslutats i projektet. Detta medför att ett tillägg till hyresavtalet behöver tecknas. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Byggprojekten genomförs utifrån Regionfastigheters miljöledningssystem.

9 Datum (9) Samverkan med berörda fackliga organisationer Information har lämnats till en facklig referensgrupp på regional nivå, samt till arbetsmiljöriskbedömningsgrupp i Helsingborg. Regional samverkan sker då ärenden som ingår i och anges av fysiska utvecklingsplaner av sjukhusområdena berör mer än en förvaltning. Förhandling enligt MBL och slutsamverkan genomfördes den Uppföljning Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut, samt genom kommande återrapporteringar och beslutsförslag halvårsvis till regionstyrelsen. Ingrid Lennerwald Ordförande Rita Jedlert Bitr Medicinsk direktör