TÄVLINGSFÖRSLAG I UDDEVALLAS HJÄRTA. - tiotusen år framåt, tiotusen år bakåt KONSTNÄRLIG GESTALTNING AV KUNGSTORGET I UDDEVALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄVLINGSFÖRSLAG I UDDEVALLAS HJÄRTA. - tiotusen år framåt, tiotusen år bakåt KONSTNÄRLIG GESTALTNING AV KUNGSTORGET I UDDEVALLA 2014.07."

Transkript

1 I UDDEVALLAS HJÄRTA - tiotusen år framåt, tiotusen år bakåt KONSTNÄRLIG GESTALTNING AV KUNGSTORGET I UDDEVALLA TÄVLINGSFÖRSLAG

2 I UDDEVALLAS HJÄRTA - tiotusen år framåt, tiotusen år bakåt KONSTNÄRLIG GESTALTNING AV KUNGSTORGET I UDDEVALLA TÄVLINGSFÖRSLAG

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I UDDEVALLAS HJÄRTA - tiotusen år framåt, tiotusen år bakåt ARKITEKTONISKA ÖVERVÄGANDEN GENOMFÖRANDE SOLSTUDIER FÖRUTSÄTTNINGAR LEVERERAT I SEPARAT FÖRSÄNDELSE ATT VISAS PÅ UTSTÄLLNINGEN: MODELL 1:100 MODELL 1:200 MATERIALPROV, BETONG ELVA A1-AFFISCHER FILM TÄVLINGSFÖRSLAG

4 TÄVLINGSFÖRSLAG 4

5 I UDDEVALLAS HJÄRTA - tiotusen år framåt, tiotusen år bakåt I Uddevallas hjärta möter vi stadens historia och ser in i framtiden. Vi ser avgörande ögonblick som format Uddevalla och vi kan reflektera över framtidens möjligheter. Vatten är Uddevallas historia. Inte små dammar eller fontäner utan enorma ishavssjöar och stora hav. Enorma mängder sött vatten som blandas med havets salta. Just här, då. Just därför finns Uddevalla här, och därför är bosättningarna i Uddevallatrakten några av de första i Norden. Det är en svindlande historia som handlar om platsens unika geografiska position och om Uddevallas särskildhet. En historia som också gäller överlevnad och samhörighet. Uddevallas valda symbol är mycket träffande. Hjärtat kan syfta på mittpunkt, drivkraft, omtanke. Hjärtat handlar också om närvaro. Närvaron i livet. Ett hjärta som ett bejakande av livet i sig: medvetande, vårdande, hushållande. Ett ekologiskt tänkande och handlande. Genom skulpturen blickar vi bakåt i tiden. Långt bortom Karl X, svindlande tiotusen år bakåt. Så gamla är skalbankarna. För ungefär så länge sedan bosatte sig människorna här. Genom att blicka bakåt vidgar vi våra horisonter och lockas till utblickar framåt. Till kommande generationers villkor och liv. Hur vi idag agerar, vad vi idag skapar är avgörande för kommande generationer. Att människor möts och samtalar är av avgörande betydelse för framtiden. Därför är det lika viktigt att knyta an till de tiotusen år gamla skalbankarna som till dagens invånare i Uddevalla, till deras plats i samhället och på Kungstorget. Platsen skall lyfta det som format människorna och platsen. Den skall skapa möjligheter till reflektioner över hur vi ska förvalta den. I Uddevallas hjärta är en stor markskulptur. En skalbank, en vidsträckt sockel för alla att beträda, en läktare, en scen, ett landmärke, ett minne, ett rumsligt flöde som knyter samman skulpturen och dess flödande former med Bäveåns flödande vatten. En stor form som samspelar med torgets topografi, kungastatyn och Bäveån. Tillsammans med strandpromenaden, museet och skalbanken kommer Kungstorget forma den samtida och framtida bilden av Uddevalla. En plats för Uddevallabor och gäster att göra till sin. TÄVLINGSFÖRSLAG 5

6 TÄVLINGSFÖRSLAG

7 SKISS TÄVLINGSFÖRSLAG 7

8 TÄVLINGSFÖRSLAG

9 ARKITEKTONISKA ÖVERVÄGANDEN KONCEPT Gestaltningen av torget är baserat på tre principplatser som binds ihop till en helhet. Platsen för skulpturen, I Uddevallas hjärta, trädplantering av ek och länken mellan torget och Bäveån. Omgestaltningen kommer skapa en rumslig förskjutning som ramar in torget och som möjliggör en harmonisk övergång mellan torget och årummet vid Hasselbacken. Platsen graderas i en skala mellan park och torg. I UDDEVALLAS HJÄRTA Utgångspunkterna för skulpturen är Uddevallas geologiska, historiska och fysiska förutsättningar. Inspiration har hämtats från både den enskilda snäckan, anhopningen av skal i skalbanken och topografin som präglar området. Skulpturens skala och placering eftersträvar en balans i den kraftiga lutning som i dag definierar torget. Ett horisontellt objekt som utmanar kungastatyn, bryter ner de större byggnadernas skala och harmoniserar torgets rumsliga upplevelse. Skulpturens höjd är samstämd med statyns höjd och omgivande byggnaders höjder. Genom att beträda skulpturen och klättra upp på dess topp kommer i höjd med kungen. I Uddevallas hjärta är ett antihierarkiskt element och en hyllning till demokratin i Sverige som såg dagens ljus på Kungstorget för snart 300 år sedan. Uppe på skulpturen har besökarna även visuell kontakt med Bäveån. Skulpturen fungerar även som sittplats. Det nedersta steget är lättillgängligt och blir en naturlig mötesplats för gamla som unga. I Uddevallas hjärtas ljusa betongyta kommer att reflektera befintligt ljus. Kvällstid kan skultpturen med fördel belysas på ett diskret sätt med väl avbländande armaturer. TORGET OCH HASSELBACKEN Genom att renodla torgytan hamnar samspelet mellan skulpturen och statyn på Karl X i fokus. Torgytans resterande, 3600 m2, blir en öppen flexibel yta som tillfälligtvis kan användas till exempelvis marknadsförsäljning, plats för uppträdanden, manifestationer och tal. Skulpturens funktion som sittplats och mötesplats blir vid dessa Hasselbackens nuvarande trappa ersätts med en mindre TÄVLINGSFÖRSLAG 9

10 stödmur där det i dag finns en trappa. Stödmuren skapar möjlighet för en generös öppen passage mellan torget och Bäveån. Torget och området vid Hasselbacken förbinds både fysiskt och visuellt genom gestaltningen. Barriärskänslan är borta och kvar finns endast gradienten mellan parkstråk och torg. Samtliga stora träd i ytan runt Hasselbacken bevaras. Nya träd kan planteras in på strategiska platser för att förstärka övergången mellan park och torg. Vattenkontakten vid Bäveån är god men kommer att stärkas genom den nya trappan. Trappan kan också kopplas till skulpturen på torget. Här är det avsatser som tar besökarna ner till vattnet. Bäveån, som är resterna från Uddevallasundet, bär även en historisk koppling till skulpturen på torget. En rest av det vatten som för år sedan skapade världens största skalbankar. Ekdungen som placeras i torgets sydöstra hörn framför Hasselbacken tillför möjligheten till stora träd i stadsmiljö. Eksorten är Bergsek, Querqus Petraea, med stor utbredning längs med Bohuskusten. Eken var också en viktig exportvara, då sågat ek- och grantimmer gav stora inkomstkällor till staden. Uddevallas stadsvapen består av exportsigillet där en stor ek har två granar på varsin sida. Torgets befintliga klotlönnar, belysningsarmatur och staket som avgränsar uteserveringar bör utredas i vidare projekteringsarbete. TÄVLINGSFÖRSLAG 10

11 TÄVLINGSFÖRSLAG 11 I UDDEVALLAS HJÄRTA PLAN OCH PERSPEKTIV

12 TORG 12 TORGPARK TÄVLINGSFÖRSLAG PARK TORGETS SAMANHANG OCH STADSRUMMENS OLIKA KARAKTÄRER

13 TÄVLINGSFÖRSLAG

14 TÄVLINGSFÖRSLAG

15 TÄVLINGSFÖRSLAG

16 TÄVLINGSFÖRSLAG

17 TÄVLINGSFÖRSLAG

18 GENOMFÖRANDE I UDDEVALLAS HJÄRTA Konstruktionen består av armerad betong och är lätt, stark och ihålig så att pålning kan undvikas. Belastningen understiger 20kPa. Därigenom undviks arkeologiska utgrävningar helt och skulpturen kan färdigställas på 3 månader vid valfri tidpunkt vår, sommar eller höst. Tack vare sin storlek, placering och enkla konstruktion kan skulpturen fungera väldigt väl även om ombyggnaden av hela torget av någon anledning tar längre tid eller uteblir då uppförandet av skulpturen kan ske fristående. Skalet tillverkas i ljus betong med ballast av snäckskalsfärgad sten. Ytan bearbetas på plats. Avsatsernas kanter är rundade med 5 cm radie. De är mjuka och behagliga och omöjliga att åka skateboard på. Ytan är slätt och blästrad/tvättad så att ballasten framträder. Ytan kommer att upplevas som om den vore avspolad av havet, sträv och mjuk på en och samma gång. Alla avsatser är 40 cm höga. Skulpturen är säker att bestiga och uppehålla sig på, höjden är en behaglig sitthöjd. Alla platåer/trappsteg är horisontella med en mycket svag lutning utåt (0,5%). Den nedersta avsatsens höjd växer till synes upp ur marken. Tack vare torgytans lutning varierar dess höjd mellan noll och 40 cm. Skulpturen gjuts på plats av lokal entreprenör. Arbetet utförs utifrån konstruktionsritningar och sker under ledning av expert på betong och högkvalitativa platsgjutningar med hög precision. Skulpturen tvättas av och impregneras vid behov. TÄVLINGSFÖRSLAG

19 TÄVLINGSFÖRSLAG 19

20 TÄVLINGSFÖRSLAG 20

21 SOLSTUDIER Solen vandrar över torgytan under dagen. Då torgets söderläge endast är bebygd med Hasselbackshuset, som dessutom ligger något förskjutet i förhållande till rutnätsstaden finns det goda ljusförutsättningar över stora delar av torget, över stora delar av året och över dagen. TÄVLINGSFÖRSLAG

22 TÄVLINGSFÖRSLAG

23 BAKGRUND UDDEVALLA SKALBANKAR För år sedan närmade sig istiden sitt slut. Samtidigt som isen smälte och landskapet började resa sig fyllde smältvattnet upp och skapade Uddevallasundet i den dalgång där Bäveån i dag rinner. Vattennivån låg då 85 meter över land och smältvattnet forsade ut mot havet samtidigt som starka strömmar av kallt saltvatten trycktes in mot land. Strömningen av både söt- och saltvatten var oerhört gynnsam för växt- och djurplankton vilket påverkade hela näringskedjan. I vattnet simmade fisk, säl och val samtidigt som vildren, varg och isbjörn vandrade på land. På grund av den goda tillgången till mat kom även området runt Uddevalla att bli en av de första platserna i Sverige som befolkades av människan. Det mest unika skedde däremot under vattenytan. Under endast 200 år levde här ett stort antal snäckor, musslor och havstulpaner som föll ner i djupet och bildade Uddevallas skalbankar. Skalbankarna är bland de mest artrika och största skalbankarna i världen. När Uddevalla i slutet av 1800-talet stod inför stora ekonomiska bekymmer visade sig skalbankarna ge möjlighet till ekonomisk blomstring. Skalen exploaterades och användes både som jordförbättringsmedel, hönsfoder och fyllnadsmaterial. Från 1 miljon kubikmeter skal återstår i dag endast 10 %. En geologisk världsattraktion hade nästan försvunnit samtidigt som stadens ekonomi räddats. Utvinningen av skalbankarna betydde i sin tid mer för Uddevallas ekonomi än vad Uddevalla varv gjorde. Idag är fyra av skalbanksområdena naturreservat och 1998 invigdes Skalbanksmuseet i Bräcke. TORGETS HISTORIA Kungstorget har funnits på samma plats sedan tidigt 1500-tal och har sedan dess varit centralt för Uddevallas handel. Från en tidig marknadsplats till saluhall, hamnkontor och bankkontor. I dag är torget en naturlig knutpunkt för Uddevallas kommers. Uteserveringar samsas med marknadsförsäljning och stadens gågata passerar torgets norra del. TÄVLINGSFÖRSLAG 23

24 När Karl XII dött i Halden 1718 fördes konungen till Uddevalla för balsamering. I samband med balsameringen valdes kungens syster, Ulrika Eleonora till regent via en fältriksdag. Händelsen resulterade i upplösandet av det kungliga enväldet och räknas som födelsen för demokratin som statsskick i Sverige. Efter branden 1806 implementerades en helt ny stadsplan efter rutnätsprincip och som anpassades efter de topografiska förutsättningarna. Torget gavs namnet Gustav Adolfs torg efter den dåvarande regenten. Den nuvarande statyn på Kungstorget tillverkades av professor Theodor Lundberg och är en hyllning till försvenskningen när Karl X tågade över Stora och Lilla Bält för att befria Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän från Danmark. Statyn skänktes till Stockholm som tackade nej och statyn tillföll istället Uddevalla. Statyn av Karl X var kontroversiell i Uddevalla, många var upprörda för den dyra sockeln i granit som var tvungen att bekostas av staden. Statyn över Karl X står på torgets högsta punkt. Statyn är populär idag och Uddevallaborna har för länge sedan accepterat kostnaden för sockeln. När statyn av Karl X placerades på torget ändrade Uddevalla namnet till Kungstorget. TORGETS FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Från början var torget ungefär 50 % mindre än i dag och hade en lite annorlunda form. Genom implementeringen av den nya stadsplanen slogs nuvarande storlek och form fast. Kungstorget är drygt 70 x 90 meter och omgärdat av två till fyra våningar höga byggnader. Väster om torget finns de högsta byggnaderna, uppförda 1950 respektive På andra sidan torget finns saluhallen och det gamla hamnkontoret. Bakom fasaden på Danske bank gömmer sig två gamla timrade hus. Torget upplevs som stort och vidsträckt men också lutande då höjdskillnaderna mellan torgets högsta och lägsta punkt drygt 2,5 meter. Effekten förstärks genom att torget öppnar sig i lågpunkten ner mot Bäveån samt placeringen av de två högre byggnaderna i väster. Resultatet blir att torget upplevs som kraftigt lutande. Hela torget står, precis som resten av centrala Uddevalla, på dålig och lerig mark. Berg nås först på tolv meters djup. En större konstruktion på torget skulle på sikt sätta sig. Eftersom Kungstorget beräknas klara av ett tryck på 20 kpa (2 ton per kvadratmeter) tillverkas skulpturen av platsgjuten betong med lättare fyllningsmaterial. Alternativet att stabilisera skulpturen genom pålning skulle innebära ett godkännande av Länsstyrelsen eftersom torget är skyddat av ett kulturlager 50 cm under torgytan. TÄVLINGSFÖRSLAG 24

25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I UDDEVALLAS HJÄRTA - tiotusen år framåt, tiotusen år bakåt ARKITEKTONISKA ÖVERVÄGANDEN GENOMFÖRANDE SOLSTUDIER FÖRUTSÄTTNINGAR LEVERERAT I SEPARAT FÖRSÄNDELSE ATT VISAS PÅ UTSTÄLLNINGEN: MODELL 1:100 MODELL 1:200 MATERIALPROV, BETONG ELVA A1-AFFISCHER FILM TÄVLINGSFÖRSLAG

26 TÄVLINGSFÖRSLAG 4

27 I UDDEVALLAS HJÄRTA - tiotusen år framåt, tiotusen år bakåt I Uddevallas hjärta möter vi stadens historia och ser in i framtiden. Vi ser avgörande ögonblick som format Uddevalla och vi kan reflektera över framtidens möjligheter. Vatten är Uddevallas historia. Inte små dammar eller fontäner utan enorma ishavssjöar och stora hav. Enorma mängder sött vatten som blandas med havets salta. Just här, då. Just därför finns Uddevalla här, och därför är bosättningarna i Uddevallatrakten några av de första i Norden. Det är en svindlande historia som handlar om platsens unika geografiska position och om Uddevallas särskildhet. En historia som också gäller överlevnad och samhörighet. Uddevallas valda symbol är mycket träffande. Hjärtat kan syfta på mittpunkt, drivkraft, omtanke. Hjärtat handlar också om närvaro. Närvaron i livet. Ett hjärta som ett bejakande av livet i sig: medvetande, vårdande, hushållande. Ett ekologiskt tänkande och handlande. Genom skulpturen blickar vi bakåt i tiden. Långt bortom Karl X, svindlande tiotusen år bakåt. Så gamla är skalbankarna. För ungefär så länge sedan bosatte sig människorna här. Genom att blicka bakåt vidgar vi våra horisonter och lockas till utblickar framåt. Till kommande generationers villkor och liv. Hur vi idag agerar, vad vi idag skapar är avgörande för kommande generationer. Att människor möts och samtalar är av avgörande betydelse för framtiden. Därför är det lika viktigt att knyta an till de tiotusen år gamla skalbankarna som till dagens invånare i Uddevalla, till deras plats i samhället och på Kungstorget. Platsen skall lyfta det som format människorna och platsen. Den skall skapa möjligheter till reflektioner över hur vi ska förvalta den. I Uddevallas hjärta är en stor markskulptur. En skalbank, en vidsträckt sockel för alla att beträda, en läktare, en scen, ett landmärke, ett minne, ett rumsligt flöde som knyter samman skulpturen och dess flödande former med Bäveåns flödande vatten. En stor form som samspelar med torgets topografi, kungastatyn och Bäveån. Tillsammans med strandpromenaden, museet och skalbanken kommer Kungstorget forma den samtida och framtida bilden av Uddevalla. En plats för Uddevallabor och gäster att göra till sin. TÄVLINGSFÖRSLAG 5

28 TÄVLINGSFÖRSLAG

29 SKISS TÄVLINGSFÖRSLAG 7

30 TÄVLINGSFÖRSLAG

31 ARKITEKTONISKA ÖVERVÄGANDEN KONCEPT Gestaltningen av torget är baserat på tre principplatser som binds ihop till en helhet. Platsen för skulpturen, I Uddevallas hjärta, trädplantering av ek och länken mellan torget och Bäveån. Omgestaltningen kommer skapa en rumslig förskjutning som ramar in torget och som möjliggör en harmonisk övergång mellan torget och årummet vid Hasselbacken. Platsen graderas i en skala mellan park och torg. I UDDEVALLAS HJÄRTA Utgångspunkterna för skulpturen är Uddevallas geologiska, historiska och fysiska förutsättningar. Inspiration har hämtats från både den enskilda snäckan, anhopningen av skal i skalbanken och topografin som präglar området. Skulpturens skala och placering eftersträvar en balans i den kraftiga lutning som i dag definierar torget. Ett horisontellt objekt som utmanar kungastatyn, bryter ner de större byggnadernas skala och harmoniserar torgets rumsliga upplevelse. Skulpturens höjd är samstämd med statyns höjd och omgivande byggnaders höjder. Genom att beträda skulpturen och klättra upp på dess topp kommer i höjd med kungen. I Uddevallas hjärta är ett antihierarkiskt element och en hyllning till demokratin i Sverige som såg dagens ljus på Kungstorget för snart 300 år sedan. Uppe på skulpturen har besökarna även visuell kontakt med Bäveån. Skulpturen fungerar även som sittplats. Det nedersta steget är lättillgängligt och blir en naturlig mötesplats för gamla som unga. I Uddevallas hjärtas ljusa betongyta kommer att reflektera befintligt ljus. Kvällstid kan skultpturen med fördel belysas på ett diskret sätt med väl avbländande armaturer. TORGET OCH HASSELBACKEN Genom att renodla torgytan hamnar samspelet mellan skulpturen och statyn på Karl X i fokus. Torgytans resterande, 3600 m2, blir en öppen flexibel yta som tillfälligtvis kan användas till exempelvis marknadsförsäljning, plats för uppträdanden, manifestationer och tal. Skulpturens funktion som sittplats och mötesplats blir vid dessa Hasselbackens nuvarande trappa ersätts med en mindre TÄVLINGSFÖRSLAG 9

32 stödmur där det i dag finns en trappa. Stödmuren skapar möjlighet för en generös öppen passage mellan torget och Bäveån. Torget och området vid Hasselbacken förbinds både fysiskt och visuellt genom gestaltningen. Barriärskänslan är borta och kvar finns endast gradienten mellan parkstråk och torg. Samtliga stora träd i ytan runt Hasselbacken bevaras. Nya träd kan planteras in på strategiska platser för att förstärka övergången mellan park och torg. Vattenkontakten vid Bäveån är god men kommer att stärkas genom den nya trappan. Trappan kan också kopplas till skulpturen på torget. Här är det avsatser som tar besökarna ner till vattnet. Bäveån, som är resterna från Uddevallasundet, bär även en historisk koppling till skulpturen på torget. En rest av det vatten som för år sedan skapade världens största skalbankar. Ekdungen som placeras i torgets sydöstra hörn framför Hasselbacken tillför möjligheten till stora träd i stadsmiljö. Eksorten är Bergsek, Querqus Petraea, med stor utbredning längs med Bohuskusten. Eken var också en viktig exportvara, då sågat ek- och grantimmer gav stora inkomstkällor till staden. Uddevallas stadsvapen består av exportsigillet där en stor ek har två granar på varsin sida. Torgets befintliga klotlönnar, belysningsarmatur och staket som avgränsar uteserveringar bör utredas i vidare projekteringsarbete. TÄVLINGSFÖRSLAG 10

33 TÄVLINGSFÖRSLAG 11 I UDDEVALLAS HJÄRTA PLAN OCH PERSPEKTIV

34 TORG 12 TORGPARK PARK TÄVLINGSFÖRSLAG TORGETS SAMANHANG OCH STADSRUMMENS OLIKA KARAKTÄRER

35 TÄVLINGSFÖRSLAG

36 TÄVLINGSFÖRSLAG

37 TÄVLINGSFÖRSLAG

38 TÄVLINGSFÖRSLAG

39 TÄVLINGSFÖRSLAG

40 GENOMFÖRANDE I UDDEVALLAS HJÄRTA Konstruktionen består av armerad betong och är lätt, stark och ihålig så att pålning kan undvikas. Belastningen understiger 20kPa. Därigenom undviks arkeologiska utgrävningar helt och skulpturen kan färdigställas på 3 månader vid valfri tidpunkt vår, sommar eller höst. Tack vare sin storlek, placering och enkla konstruktion kan skulpturen fungera väldigt väl även om ombyggnaden av hela torget av någon anledning tar längre tid eller uteblir då uppförandet av skulpturen kan ske fristående. Skalet tillverkas i ljus betong med ballast av snäckskalsfärgad sten. Ytan bearbetas på plats. Avsatsernas kanter är rundade med 5 cm radie. De är mjuka och behagliga och omöjliga att åka skateboard på. Ytan är slätt och blästrad/tvättad så att ballasten framträder. Ytan kommer att upplevas som om den vore avspolad av havet, sträv och mjuk på en och samma gång. Alla avsatser är 40 cm höga. Skulpturen är säker att bestiga och uppehålla sig på, höjden är en behaglig sitthöjd. Alla platåer/trappsteg är horisontella med en mycket svag lutning utåt (0,5%). Den nedersta avsatsens höjd växer till synes upp ur marken. Tack vare torgytans lutning varierar dess höjd mellan noll och 40 cm. Skulpturen gjuts på plats av lokal entreprenör. Arbetet utförs utifrån konstruktionsritningar och sker under ledning av expert på betong och högkvalitativa platsgjutningar med hög precision. Skulpturen tvättas av och impregneras vid behov. TÄVLINGSFÖRSLAG

41 TÄVLINGSFÖRSLAG 19

42 TÄVLINGSFÖRSLAG 20

43 SOLSTUDIER Solen vandrar över torgytan under dagen. Då torgets söderläge endast är bebygd med Hasselbackshuset, som dessutom ligger något förskjutet i förhållande till rutnätsstaden finns det goda ljusförutsättningar över stora delar av torget, över stora delar av året och över dagen. TÄVLINGSFÖRSLAG

44 Ä T L V G IN Ö F S S R G A L

45 BAKGRUND UDDEVALLA SKALBANKAR För år sedan närmade sig istiden sitt slut. Samtidigt som isen smälte och landskapet började resa sig fyllde smältvattnet upp och skapade Uddevallasundet i den dalgång där Bäveån i dag rinner. Vattennivån låg då 85 meter över land och smältvattnet forsade ut mot havet samtidigt som starka strömmar av kallt saltvatten trycktes in mot land. Strömningen av både söt- och saltvatten var oerhört gynnsam för växt- och djurplankton vilket påverkade hela näringskedjan. I vattnet simmade fisk, säl och val samtidigt som vildren, varg och isbjörn vandrade på land. På grund av den goda tillgången till mat kom även området runt Uddevalla att bli en av de första platserna i Sverige som befolkades av människan. Det mest unika skedde däremot under vattenytan. Under endast 200 år levde här ett stort antal snäckor, musslor och havstulpaner som föll ner i djupet och bildade Uddevallas skalbankar. Skalbankarna är bland de mest artrika och största skalbankarna i världen. När Uddevalla i slutet av 1800-talet stod inför stora ekonomiska bekymmer visade sig skalbankarna ge möjlighet till ekonomisk blomstring. Skalen exploaterades och användes både som jordförbättringsmedel, hönsfoder och fyllnadsmaterial. Från 1 miljon kubikmeter skal återstår i dag endast 10 %. En geologisk världsattraktion hade nästan försvunnit samtidigt som stadens ekonomi räddats. Utvinningen av skalbankarna betydde i sin tid mer för Uddevallas ekonomi än vad Uddevalla varv gjorde. Idag är fyra av skalbanksområdena naturreservat och 1998 invigdes Skalbanksmuseet i Bräcke. TORGETS HISTORIA Kungstorget har funnits på samma plats sedan tidigt 1500-tal och har sedan dess varit centralt för Uddevallas handel. Från en tidig marknadsplats till saluhall, hamnkontor och bankkontor. I dag är torget en naturlig knutpunkt för Uddevallas kommers. Uteserveringar samsas med marknadsförsäljning och stadens gågata passerar torgets norra del. TÄVLINGSFÖRSLAG 23

46 När Karl XII dött i Halden 1718 fördes konungen till Uddevalla för balsamering. I samband med balsameringen valdes kungens syster, Ulrika Eleonora till regent via en fältriksdag. Händelsen resulterade i upplösandet av det kungliga enväldet och räknas som födelsen för demokratin som statsskick i Sverige. Efter branden 1806 implementerades en helt ny stadsplan efter rutnätsprincip och som anpassades efter de topografiska förutsättningarna. Torget gavs namnet Gustav Adolfs torg efter den dåvarande regenten. Den nuvarande statyn på Kungstorget tillverkades av professor Theodor Lundberg och är en hyllning till försvenskningen när Karl X tågade över Stora och Lilla Bält för att befria Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän från Danmark. Statyn skänktes till Stockholm som tackade nej och statyn tillföll istället Uddevalla. Statyn av Karl X var kontroversiell i Uddevalla, många var upprörda för den dyra sockeln i granit som var tvungen att bekostas av staden. Statyn över Karl X står på torgets högsta punkt. Statyn är populär idag och Uddevallaborna har för länge sedan accepterat kostnaden för sockeln. När statyn av Karl X placerades på torget ändrade Uddevalla namnet till Kungstorget. TORGETS FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Från början var torget ungefär 50 % mindre än i dag och hade en lite annorlunda form. Genom implementeringen av den nya stadsplanen slogs nuvarande storlek och form fast. Kungstorget är drygt 70 x 90 meter och omgärdat av två till fyra våningar höga byggnader. Väster om torget finns de högsta byggnaderna, uppförda 1950 respektive På andra sidan torget finns saluhallen och det gamla hamnkontoret. Bakom fasaden på Danske bank gömmer sig två gamla timrade hus. Torget upplevs som stort och vidsträckt men också lutande då höjdskillnaderna mellan torgets högsta och lägsta punkt drygt 2,5 meter. Effekten förstärks genom att torget öppnar sig i lågpunkten ner mot Bäveån samt placeringen av de två högre byggnaderna i väster. Resultatet blir att torget upplevs som kraftigt lutande. Hela torget står, precis som resten av centrala Uddevalla, på dålig och lerig mark. Berg nås först på tolv meters djup. En större konstruktion på torget skulle på sikt sätta sig. Eftersom Kungstorget beräknas klara av ett tryck på 20 kpa (2 ton per kvadratmeter) tillverkas skulpturen av platsgjuten betong med lättare fyllningsmaterial. Alternativet att stabilisera skulpturen genom pålning skulle innebära ett godkännande av Länsstyrelsen eftersom torget är skyddat av ett kulturlager 50 cm under torgytan. TÄVLINGSFÖRSLAG 24

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER Året runt i Båstad VAR: Centrala Båstad LÄNGD:Ca9km TERRÄNG: Lätt PARKERING: Båstad torg MARKERING: Gröna målade äpplen Året runt i Båstad Ca9km Välkommen till en

Läs mer

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa ÖVERGRIPANDE IDÉER Estetisk skärpa Bron är utformad för att passa in i Göteborgs befintliga och framtida stadssiluett. Den använder inte en utsvävande konstruktion eller höjd som konkurrerar med de master

Läs mer

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

5 AVSLUTANDE DISKUSSION

5 AVSLUTANDE DISKUSSION 5 AVSLUTANDE DISKUSSION Detta arbete visar på att det finns ett samband mellan rum-funktionaktivitet-människa. En komplex rumslig struktur i staden ger ett varierat utbud av funktioner och aktiviteter

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Klovsten 2009, gravfält

Klovsten 2009, gravfält Klovsten,, arkeologiska förundersökningar 2009, startsida Nyupptäckt vid Klovsten i Kungsbacka Klôvsten betyder den kluvna stenen. En sådan finns verkligen och den står i Klovsten på gränsen mellan tre

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan Drottningtorget - Framtidens torg Trollhättan »» Drottningtorget - Ett torg för Trollhättans invånare, ett torg för framtiden. En flexibel aktivitetsyta för bl a fotboll, basket, handboll och volleyboll.

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

LPP Vikingatiden Årskurs 4

LPP Vikingatiden Årskurs 4 LPP Vikingatiden Årskurs 4 Centralt innehåll: Geografi: Fördelning av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelning och konsekvenser av denna. De svenska, nordiska natur-

Läs mer

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14 UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET Rev. 2010-06-14 FÖRUTSÄTTNINGAR DÅ......OCH NU Svårt vägval P grusyta Trasigt staket Vid grinden Planer Lä/lek Otydlig gräns sand/gräs Stora öppna gräsytor Lä/lek P asfalt Otydlig

Läs mer

Handledning till JASON XIV Expedition Koster

Handledning till JASON XIV Expedition Koster Handledning till JASON XIV Expedition Koster TIPS PÅ FRÅGOR OCH ARBETSUPPGIFTER Skriv eller rita svar med ledning av informationen i texten. De flesta frågorna hittar du svar på i texterna och/eller filmerna.

Läs mer

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Geografi 4-6 Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

vasamuseet på en timme lärarhandledning

vasamuseet på en timme lärarhandledning vasamuseet på en timme lärarhandledning Detta är en lärarhandledning till stöd för dig som själv vill gå runt med din grupp i museet. Den utgår från de vanligaste frågorna och ger en överblick av Vasas

Läs mer

Balkonger och Uteplatser

Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser - omfattning samt regler för underhåll inom Brf Vårsådden Inledning I Brf Vårsådden finns 428 lägenheter varav 25 har tillgång till uteplats. I det här

Läs mer

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 NYA TRÄDGÅRDSPARKEN I BOLLEBYGD Förutsättningar Området ligger centralt i Bollebygd, nära samhällets torg. Platsen är omgärdad av tre vägar, varav Göteborgsvägen

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i geografi

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i geografi Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD,

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, DETALJPLAN FÖR NYTT TURISTISKT BOENDE M.M. VID FJÄLLGÅRDEN SAMT UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FJÄLLGÅRDEN FRÅN 1994 MED TILLHÖRANDE OMRÅDESBESTÄMMELSER

Läs mer

Gröna tak. Takplan 1:400. Markplan och bottenvåning 1:200. Sektion 1:200. Infart / Utfart. service. sop/ cykel/ grovsop vagn. lägenhetsförråd.

Gröna tak. Takplan 1:400. Markplan och bottenvåning 1:200. Sektion 1:200. Infart / Utfart. service. sop/ cykel/ grovsop vagn. lägenhetsförråd. Bostäder vid Bällstaviken - flerbostadshus i kvarteret Masugnen 5 Examensarbete vid Arkitekturskolan KTH, VT 2011 av Elin Mark, handledare Anders Wilhelmson Med mitt examensarbete ville jag undersöka och

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om Arkitektur för barn Med utgångspunkt i staden, huset och rummet diskuterar vi arkitektur... Hur hänger form, funktion och material ihop? Hur påverkas vi av ljus, rymd och färger? Vi går på vandring, tittar

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement VINSTA Terrängmodelleringen vid gång- och cykelöverfarten över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen fungerar även som ett bullerskydd. Den möter söderut en vall, kombinerad med plank vid gång- och cykelpassagen

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte Naturvårdsenheten Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Inledning och bakgrund Rapporten redovisar den avsänkning som gjordes av Forserumsdammen samt de biotopvårdsåtgärder

Läs mer

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum NYBRO - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum Alexandra Eliasson Examensarbete 30 hp, Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola, 2008 1 FÖRORD

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11 GESTALTNINGSPROGRAM 2016-05-11 - ENTRÉN - Den första plats som besökare och boende i Snurrom kommer möta är en platsbildning, ett mindre torg. Hela ytan blir upphöjd till torgnivå och platsen blir en ordnad

Läs mer

Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker?

Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker? Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker? Våtmarker är inte bara viktiga för allt som lever där, utan även för omgivningen, för sjöarna och haven. Men hur ser de ut och vad gör de egentligen som är så bra?

Läs mer

Genomförande av vinnande konstnärliga gestaltningar för Malmö Lives Inre och Yttre rum

Genomförande av vinnande konstnärliga gestaltningar för Malmö Lives Inre och Yttre rum SIGNERAD 2014-08-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-08-25 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Genomförande av vinnande konstnärliga gestaltningar

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt.

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. 26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. M STFOTEN 1 M STFOTEN OTEN 2 Många har redan hittat sina drömmars boende Nu finns 26 nya chanser på Varvsholmen! Varvsholmen är en

Läs mer

KOMMUNÖVERGRIPANDE GRÖNSTRUKTUR

KOMMUNÖVERGRIPANDE GRÖNSTRUKTUR KOMMUNÖVERGRIPANDE GRÖNSTRUKTUR 137 dem i ett större sammanhang och länka dom till var- - Sjöarp var bondeskogsbrukets vagga i Blekinge och tillika ett centrum för naturvård, scouting och för fältbiologernas

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3 2 0 0 6-0 4-0 3 Villor i 2 plan Material och form Fasad: Slätputs eller släta träfasader med lig gande eller stående panel Tak: Pulpettak, bekläds med bandtäkt slät plåt Flacka sadeltak alternativt delade

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

HYLLIE TORG - MALMÖ STAD Belysningsprogram. 090219_Systemhandling

HYLLIE TORG - MALMÖ STAD Belysningsprogram. 090219_Systemhandling HYLLIE TORG - MALMÖ STAD Belysningsprogram 090219_Systemhandling Innehållsförteckning Hyllie torg Belysningsprogram Ljusbeskrivning sida 3 Ljusslingor sida 4 Master sida 4 Träd sida 4 Bänkar sida 5 Vattenkar

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

rätt växt på rätt plats

rätt växt på rätt plats 82 rätt växt på rätt plats av Mikael Propst Hundraårig lind dansar med modernt koncerthus Linden samspelar bra med Uppsala Konsert & Kongress. Den påminner om tiden då den var ett undanskymt gårdsträd

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN

DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN UTBYGGNAD AV SKISSERNAS MUSEUM TÄVLINGSFÖRSLAG 1. KOMPOSITION 2. KONCEPT 3. MATERIAL 4. KONSTRUKTION 5. HÅLLBARHET 6. FLEXIBILITET 7. ALTERNATIV PLAN 8. NYCKELTAL Entrén till den

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Skansens hägnader. En promenad för dig som vill veta mer om olika typer av gärdesgårdar och hägnader

Skansens hägnader. En promenad för dig som vill veta mer om olika typer av gärdesgårdar och hägnader Skansens hägnader En promenad för dig som vill veta mer om olika typer av gärdesgårdar och hägnader Så länge människan brukat jorden och hållit djur har det också funnits ett behov av att skydda odlingar

Läs mer

Utveckling och komplettering av gröna stråk

Utveckling och komplettering av gröna stråk Utveckling och komplettering av gröna stråk Förbindelser och kopplingar mellan olika områden är viktiga liksom möjligheten att lätt kunna nå olika områden till fots och med cykel. Tyvärr finns ofta barriärer

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp Inbjudan till markanvisningstävling 1(6) 2014-05-27 (Rev. 2014-07-07) Evolution KS 2014/366 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp del av Kv. Lejonet

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i geografi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i geografi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i geografi i grundskolan Samhällsorienterande ämnen 3.12 Geografi Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att

Läs mer

Tyrolerfesten har äntligen fått en konsertarena i de österrikiska Alperna. Byggnaden i dekonstruktivistisk stil följer landskapets omgivningar.

Tyrolerfesten har äntligen fått en konsertarena i de österrikiska Alperna. Byggnaden i dekonstruktivistisk stil följer landskapets omgivningar. Festival Hall / Delugan Meissl Associated Architects En exponerad juvel Tyrolerfesten har äntligen fått en konsertarena i de österrikiska Alperna. Byggnaden i dekonstruktivistisk stil följer landskapets

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Exteriör belysning, Universitetshuset

Exteriör belysning, Universitetshuset 2010:32 Antikvarisk kontrollrapport Exteriör belysning, Universitetshuset Exteriör belysning vid Universitetshuset i Uppsala, Fjärdingen 1:9, Uppsala kommun Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Universitetshusets

Läs mer

Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen)

Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen) KS06.233 Detaljplan för bostäder på Skiffervägen Hunstugan 1:129 m fl, Lerums kommun Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen) SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2010-08-17

Läs mer

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER Med Excellent Systems ramper finns det så många kombinationsmöjligheter att det nästan bara är fantasin som sätter gränserna. Traditionella raka ramper

Läs mer

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 Nr 938 SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 KONSTNÄRSBACKEN OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING 08.10.2008 OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING Områdes- och byggnadsbeskrivningens syfte är att förtydliga stadsplanens

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541 Planutskottet Start-PM Detaljplan för Västra Bosön Ärendet Idag finns områdesbestämmelser som omfattar Västra Bosön. Bestämmelsernas syfte är att bevara den kulturhistoriskt

Läs mer

Teknos utomhusfärger

Teknos utomhusfärger Teknos utomhusfärger Vårda ditt hus med kärlek. Att underhålla och skydda huset är nödvändigt. Men se det som en möjlighet att förändra, förbättra och förnya! Att måla huset är att sköta om det, att bry

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

Belysningsskolan. Stämningsfull belysning gör att vi kan fortsätta njuta av trädgården.

Belysningsskolan. Stämningsfull belysning gör att vi kan fortsätta njuta av trädgården. Belysningsskolan 2013 Stämningsfull belysning gör att vi kan fortsätta njuta av trädgården. Se din trädgård som ett extra rum till huset även under årets mörka månader! Vi lägger allt mer tid på våra trädgårdar.

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 , Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 Dnr 2008/721 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och mål 3 Bakgrund 3 Planområdets läge samt syfte 3 Beskrivning av området 3 Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Läs mer

P L A N F Ö R S L A G

P L A N F Ö R S L A G P L A N F Ö R S L A G Delområden: - Centrumdelen - Hamnpiren med hamnmiljön - Kvarnberget - Badholmarna - Nordanskog CENTRUMDELEN Fig. 243. Föreslagen kanal med hamnbassäng och intilliggande bostadsområden

Läs mer

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 1 De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 Tillsammans med Per Lagheim från Locum i Stockholm kommer vi att här redovisa två svenska

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Göteborgs Universitet/ BIBSAM Uttag 2016-01-12 4 webb artiklar. Nyhetsklipp

Göteborgs Universitet/ BIBSAM Uttag 2016-01-12 4 webb artiklar. Nyhetsklipp Göteborgs Universitet/ BIBSAM Uttag 2016-01-12 4 webb artiklar Nyhetsklipp Så mår havet - ny rapport om ekosystemtjänster MyNewsdesk 2015-10-28 14:07 2 Så mår havet - ny rapport om ekosystemtjänster Båtliv

Läs mer

Våtflugefiske. Bottenstrukturen toppen för fisket

Våtflugefiske. Bottenstrukturen toppen för fisket Våtflugefiske Det traditionella våtflugefisket har under senare år alltmer kommit i skymundan. Torrflugefiske och nymffiske har brett ut sig i stället. Ibland kan dock våtflugan med sitt ofta mjuka hackel

Läs mer

Sundsvall [Y 8] Id: Y 8 Namn: Sundsvall Kommun: Sundsvall Socken: - Huvudsaklig karaktärstyp: Stadsmiljö Andra karaktärstyper: -

Sundsvall [Y 8] Id: Y 8 Namn: Sundsvall Kommun: Sundsvall Socken: - Huvudsaklig karaktärstyp: Stadsmiljö Andra karaktärstyper: - Sundsvall [Y 8] 1 Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena inom riksintresset. Id: Y 8 Namn: Sundsvall Kommun: Sundsvall Socken: - Huvudsaklig karaktärstyp: Stadsmiljö Andra

Läs mer

Översvämningsskydd för Arvika stad

Översvämningsskydd för Arvika stad Översvämningsskydd för Arvika stad Bakgrund Hösten år 2000 drabbades Arvika av en kraftig översvämning där vattennivån i Glafsfjorden nådde mer än tre meter över normalvattennivån. Efter denna erfarenhet

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

KONST. i Uddevalla Centrum

KONST. i Uddevalla Centrum KONST i Uddevalla Centrum Konsten i centrum - En vägvisare till offentlig skulptur i Uddevalla En konstpromenad i centrala Uddevalla ger inte bara en estetisk upplevelse utan också en glimt av Uddevallas

Läs mer

PROGRAM FÖR UTVECKLING AV BILAGA 1 - ÅTGÄRDSPLAN

PROGRAM FÖR UTVECKLING AV BILAGA 1 - ÅTGÄRDSPLAN PROGRAM FÖR UTVECKLING AV BILAGA 1 - ÅTGÄRDSPLAN 2015.03.10 2 Organisation Projektgrupp Anna Modig, Gatukontoret, Projektledare Björn Lundberg, Gatukontoret Johanna Verbaan, Ramböll Sverige AB Karin Hammarlund,

Läs mer

CAFÉFÖRSLAG NORDBYGG 2010

CAFÉFÖRSLAG NORDBYGG 2010 CAFÉFÖRSLAG NORDBYGG 2010 PERSPEKTIV ENTRÉSITUATION Mässmontern har ett formspråk där kantigt får samspela med mjukt. Träramar används som skulpturala element, de bildar informella rum och skapar vyer.

Läs mer

Bostäder i Tyresö Housing in Tyresö. Josefin Nord. Supervisor. Martin Öhman. Examiner

Bostäder i Tyresö Housing in Tyresö. Josefin Nord. Supervisor. Martin Öhman. Examiner Bostäder i Tyresö Housing in Tyresö Josefin Nord Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Filippa Stålhane & Martin Öhman Jesús Azpeitia Seron Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

VANDRA LÄNGS GALÄRVÄGEN

VANDRA LÄNGS GALÄRVÄGEN VANDRA LÄNGS GALÄRVÄGEN Att aktivera och levandegöra en gammal led. Att definiera en identitet Fördjupningsprojekt Strömstad planering och gestaltning för hållbar utveckling Chalmers Arkitektur Pierre

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Bärande laminerad träkolonn

Bärande laminerad träkolonn Bärande laminerad träkolonn Kloppen-søyla är en kolonn konstruerad av limträ, tillverkad av skandinavisk gran av bästa kvalitet - ett material som ger optimal stabilitet och gör att våra kolonner kan användas

Läs mer

förslag till en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson molkom2014.wordpress.com

förslag till en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson molkom2014.wordpress.com förslag till en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson molkom2014.wordpress.com INNEHÅLL 2 3 6 11 15 16 inledning Träden talar fröken Onödig Molkom 2014 genomförande kontakt 1 INLEDNING

Läs mer

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Naturgeografi 4 Kulturgeografi 6 Rumslig visuell analys 9 Landskapskaraktärsområden 12 Framställt av: Liljewall Arkitekter AB www.liljewall-arkitekter.se tel. 031-350 70

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Resultat (signifikanta förändringar sista fem åren)

Resultat (signifikanta förändringar sista fem åren) Bakgrund Västra Götalands marina skärgårdsmiljö är unik såväl ur ett nationellt som internationellt perspektiv. Detta innebär att även fågelfaunan måste betraktas som unik, och det är av största betydelse

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Geologiresa. Klass 9A. 18-22 April 2005

Geologiresa. Klass 9A. 18-22 April 2005 Geologiresa Klass 9A 18-22 April 2005 Erik Cederberg 2004 Avresa Avresan skedde från Brommaplan klockan alldeles för tidigt men dom flesta kom i tid ändå... Stentufft! Första stoppet på resan var vid ett

Läs mer