PROTOKOLL 1 (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Agneta Lindegren (KD) Håkan Lindh (FP) vice Britt-Marie Nyhlén (S) Lilian Parbring (S) Ingemar Wikström (S) Ersättare Stina Engström (FP) Karin Hedlund (S) Carina Lundmark (S) Anders Svedjevik (S) Gelnis Tibaduiza (S) Gun Westin (FP) Daniela D Angelo Wikström (MP) Tjänstgörande ersättare Daniela D Angelo Wikström (MP), ersätter Hans Ericsson (V) Stina Engström (FP) ersätter Emil Marklund (M) Tjänstemän Jan Midlert, gymnasiechef Lena Nilsson, utvecklingsledare, ekonomi Vanja Markstedt, sekreterare Bo-Eric Strömbäck, SACO Dick Bengtsson, kommunrevisionen, kl Helena Lundberg och Jonas Lidström, PWC, kl Justerare Britt-Marie Nyhlén Paragrafer Tid och plats Underskrifter.. Bertil Almgren, ordförande Vanja Markstedt, sekreterare.. Britt-Marie Nyhlén, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av gymnasienämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 11, Skellefteå Underskrift. Vanja Markstedt

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning av protokoll Följande protokoll finns för uppföljning: Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll Gymnasienämndens protokoll Protokollet från arbetsutskottet godkänns. 2. Protokollet från gymnasienämnden godkänns med ett tillägg i 128,Övriga frågor. Gun Westin önskar att ytterligare en övrig fråga läggs till: Gun Westin (FP) aktualiserar frågan om lärarnas lönenivå och anser att den bör höjas Sänt till: Revisionen

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bokslut Ekonomisk prognos 30 september Sammanfattning Gymnasiekontorets ekonomiska prognos per 30 september fortsätter att peka mot ett underskott, nu på 2,5-3,0 miljoner kr. Elevtalet i Skellefteå kommuns gymnasieskolor fortsätter att vara högt. Kostnadsnivån minskar från och med september månad. Inga interkommunala intäkter för höstterminen har inkommit ännu men antalet elever från andra kommuner verkar öka något. Gymnasiekontoret fortsätter att analysera effekterna av gymnasiereformens och skollagens konsekvenser för antalet anställda. Prognosen godkänns. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 108 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Ekonomisk prognos september 2011 Sänt till: Kommunledningskontoret

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Internkontrollplan för gymnasienämndens verksamhetsområden Sammanfattning Respektive nämnd ska fastställa internkontrollplan för nämndens verksamhetsområden. Inga förändringar föreslås i dagsläget i internkontrollplanen. En plan för systematiskt kvalitetsarbete håller på att utarbetas inom förvaltningen och kommer att påverka innehåll och utformning av internkontrollplanen. En översyn av internkontrollplanen föreslås i samband med framtagandet av plan för systematiskt kvalitetsarbete. Respektive moment i internkontrollplanen rapporteras till nämnden i oktober månad om inte någon händelse föranleder en tidigare rapportering. Internkontrollplanen fastställs sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 109 Gymnasiekontoret tjänsteskrivelse Internkontrollplan Sänt till: Kommunledningskontoret

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Internkontroll 2011 Sammanfattning Internkontroll har genomförts enligt internkontrollplanen. Enheterna rapporterar skriftligt till gymnasiekontoret som sammanställer till en gemensam rapport. Av årets kontroller framgår att den interna kontrollen är god. Arbetet med information, kring regler, anvisningar och redovisning är en ständigt pågående process då ny information och nya medarbetare tillkommer hela tiden. Frågorna kring IT och säkerhet fortsätter att vara i fokus då den ibland är ett hinder i undervisningen istället för ett hjälpmedel. Rapporten godkänns. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 110 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Internkontroller Gymnasiekontoret Sänt till: Kommunledningskontoret

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion av Andreas Löwenhöök (M) om utveckling av skolans arbete med HBT-frågor (19/11). Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök föreslår i en motion att barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden bör kartlägga lärarnas kunskaper för att undervisa i HBT-frågor, göra en översyn av undervisningen och tillhörande läroböcker samt fortbilda lärarna i etablerade metoder för att motverka kränkningar och diskriminering. HBT = homo-, bi- och transsexuella. På nationell nivå har Skolverket och Ungdomsstyrelsen gjort undersökningar och publicerat rapporter som kartlägger lärarnas kunskaper och läroböckernas innehåll. Resultaten visar på en stor variation gällande lärares kompetens och ämneskunskaper i HBT-frågor. Erfarenheter och ett mindre antal intervjuer med personer inom skol- och kulturkontoret samt gymnasiekontoret ger underlag för antagande att situationen är liknande hos lärarna i Skellefteå kommuns skolor. Nationellt planerar Skolverket insatser för att fortbilda bland annat lärare och rektorer inom sex- och samlevnad med särskilt fokus på HBT-aspekten. Insatserna görs under läsåret 2011/2012. Elevhälsans kuratorer och skolsköterskor kommer att genomgå utbildning i HBTfrågor under hösten Vidare kommer HBT-frågor att aktualiseras inom FRIS verksamheter och fritidsgårdsföreståndare utbildas. Skol- och kulturkontoret och gymnasiekontoret kommer att informera om behoven och de möjligheter till kompetensutveckling som erbjuds via rektorsträffar och intranätet. Rektor beslutar därefter i vilken omfattning lärarna på respektive skola deltar i ovan beskrivna fortbildningsinsatser. Motionären föreslår att enskilda duschplatser ska skapas i skolornas omklädningsrum. Gymnasiekontoret konstaterar att det finns flera goda skäl till att inrätta enskilda duschplatser. Behovet av enskilda duschplatser bör beaktas vid ny- och ombyggnationer av omklädningsrum i skolor. Gymnasienämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Motionen tillstyrks avseende de delar som avser kompetensutveckling. Omfattande insatser genomförs från läsåret 2011/2012 för att öka kompetensen bland medarbetare i HBT-frågor. 2. Gymnasiekontoret får i uppdrag att i samråd med fastighetskontoret beakta behovet av enskilda duschplatser vid ny- och ombyggnationer av omklädningsrum i skolor. 3. Motionen avstyrks avseende de delar som avser kartläggning av medarbetares kunskaper och läromedel med hänvisning till att omfattande nationell kartläggning genomförts. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 111 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Motion (19/11) Sänt till: Kommunstyrelsen

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om riksrekryterande utbildning inom fordonsprogrammet inriktning maskinmekaniker Sammanfattning Gymnasiekontoret har ansökt om och fått rätt till riksrekrytering inom inriktningen Lastbil och mobila maskiner. Den riksrekryterande utbildningen genomförs i nära samarbete med branschen och nätverket QMT (OualifiedMachineTechnician). Utbildningar finns i Skellefteå, Enköping, Skara, Eksjö, Eslöv och Kungsbacka. om riksrekrytering medför rätt till att göra direktintag från årskurs ett till utbildningen. Gymnasiekontorets bedömning är att direktintag bör göras till 16 platser till årskurs ett. Detta ger möjlighet till ett något utökat platsantal i årskurs två vilket är en förutsättning för att få göra direktintag. 1. Riksrekryterande utbildning inom Fordonsprogrammet inriktning Lastbil och mobila maskiner ingår i utbildningsutbudet för läsåret 2012/ Intagning till den riksrekryterande utbildningen görs till årskurs ett. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 113 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Skolverkets beslut om riksrekrytering för Lastbil och mobila maskiner Sänt till: Anderstorpsskolan

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Sammanträdesplan 2012 för gymnasienämnden Sammanfattning Ordföranden Bertil Almgren har utarbetat förslag till sammanträdesplan 2012 för gymnasienämnden. Hänsyn har bl a tagits till kommunstyrelsens sammanträden, ekonomiska rapporters inlämnande mm. Sammanträdesplanen godkänns. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 114 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Förslag till gymnasienämndens sammanträdesplan 2012 Sänt till: Gymnasienämndens ledamöter, kommunledningskontoret, enhetschefer, samverkansgrupp, gymnasiekontoret m fl

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Delgivningar till gymnasienämnden 1 Dnr Skolinspektionens beslut Ansökan om godkännande av Novum Kompetens och datautveckling AB som huvudman för gymnasieskola i Skellefteå kommun. Godkännandet avser samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap vid John Bauergymnasiet i Skellefteå. Avslaget avser Estetiska programmet bild- och formgivning. 2 Dnr Skolinspektionens beslut Ansökan om godkännande av Novum Kompetens och datautveckling AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Godkännandet avser Naturvetenskapsprogrammet naturvetenskap och samhälle vid John Bauergymnasiet i Umeå. Avslaget avser Estetiska programmet bild- och formgivning. 3 Dnr Kommunrevisionen Revisionsrapport om kommunens avtalshantering. 4 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende Restaurang- och livsmedelsprogrammet - kök och servering, vid Umeå Praktiska Gymnasium, Umeå. 5 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende Barn- och fritidsprogrammet - fritid och hälsa, pedagogiskt arbete och socialt arbete vid Skellefteå praktiska gymnasium, Skellefteå. 6 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Drottning Blankas gymnasieskola AB som huvudman för gymnasieskola avseende Estetiska programmet bild- och formgivning, Hantverksprogrammet övriga hantverk, Humanistiska programmet kultur, Samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap vid Drottning Blankas gymnasieskola, Skellefteå. 7 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Drottning Blankas gymnasieskola AB som huvudman för gymnasieskola avseende Estetiska programmet bild- och formgivning, Hantverksprogrammet övriga hantverk, Humanistiska programmet kultur, Samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap vid Drottning Blankas gymnasieskola, Umeå.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts 8 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Thoren Gruppen AB som huvudman för gymnasieskola avseende Ekonomiprogrammet juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskap, Handels- och administrationsprogrammet administrativ service vid Thoren Business School, Umeå. 9 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende Hantverksprogrammet finsnickeri och Hotell- och turismprogrammet hotell och konferens vid Piteå Praktiska Gymnasium, Piteå. 10 Dnr Skolinspektionens beslut Ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Godkännandet avser Bygg- och anläggningsprogrammet husbyggnad, Hantverksprogrammet övriga hantverk, Samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskap vid Plusgymnasiet, Umeå. Avslaget avser Estetiska programmet estetik och media och musik samt Vård- och omsorgsprogrammet. 11 Dnr Skolinspektionens beslut Godkännande av Novum Kompetens och datautveckling AB som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom idrotten innebandy vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Umeå kommun. 12 Dnr Skolverkets rapport Gymnasieelevers byten av program och skolor 13 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av PSK utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende Samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskap vid Dalkarlså gymnasium i Robertsfors. 14 Dnr Öppna jämförelser gymnasieskola Rapport från Sveriges kommuner och landsting. 15 Dnr Skolinspektionen Tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Skellefteå kommun. Informationen noteras.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapporter till gymnasienämnden 2011 Följande finns att rapportera från: Dysleximässan i Skellefteå oktober Stina Engström (FP) har besökt dysleximässan under två dagar. Föreläsningsseminarier samt utställare fanns på mässan, som var väldigt välbesökt. Möjlighet finns att söka projektpengar och pengar till hjälpmedel genom Hjälpmedelsinstitutet, vars verksamhet finansieras från allmänna arvsfonden. Informationen noteras

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Informationsärenden 1 Dnr , 620 Rutiner för redovisning av elevers frånvaro till vårdnadshavare/föräldrar Gymnasiechef Jan Midlert informerar om att redovisningen av olovlig frånvaro till vårdnadshavare/föräldrar för gymnasieelever under 18 år har kommit igång, men fortfarande saknas e-postadresser till föräldrar 2 Dnr , 647 Lokaler, omflyttning efter lokalutredningen Jan Midlert informerar om att vuxenutbildningen har flyttat ut ur hus H på Campus. Sfi-undervisningen är numera i lokaler i hus E, Campus. Diskussioner inom skolorna pågår om hur lokalerna ska nyttjas. 3 Dnr , 612 Kommunblad med jämförelsetal för 2010 Jan Midlert informerar om innehållet i bladet, hur Skellefteås gymnasieskolor samt vuxenutbildningen, med vux, sfi (svenska för invandrare) och särvux jämförs gentemot andra kommuner. Det som bl a tas upp är lärartäthet, kostnad per elev för lokaler och undervisning, hur stor andel av eleverna som slutför sin utbildning inom gymnasiet m m. 4 Dnr , 630 Skeriarestaurangens möbler Jan Midlert informerar om att i våras beslutade gymnasienämnden att pengar skulle äskas hos kommunstyrelsen för inköp av nya möbler till Skeriarestaurangen. Ärendet har återremitterats till nämnden med svar att pengar ska tas ur investeringsbudgeten. 5 Dnr , 600 Nämndsprocess 2012, förslag till förändringar Bertil Almgren går igenom det förslag som skickats ut i handlingarna samt delar ut ett papper, Utvärdering av nämndsprocessen. i ärendet tas vid kommande nämnd måndagen den 12 december Dnr , 609 Remiss, överförande av ansvar för studentfirande på torget Ärendet har remitterats från fritidskontoret till gymnasienämnden. Jan Midlert informerar om att ett samarbete pågår mellan gymnasiekontoret, elevråd, FRIS samt polisen för att gemensamt lösa hur studentfirandet på torget ska anordnas. 7 Dnr , 609 Gymnasienämndens ansvarsutövande 2011 Dick Bengtsson från kommunrevisionen samt Helena Lundberg och Johan Lidström från PWC besöker nämnden idag. Revisionsrapporten om gymnasienämndens ansvarsutövande 2011 har delats ut till ledamöterna. Helena Lundberg går igenom rapporten. PWC = PricewaterhouseCoopers.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts 8 Dnr , 630 Internbudget 2012 Ekonom Lena Nilsson informerar om det pågående arbetet med internbudgeten för Bertil Almgren informerar om nämndens budget. 9 Dnr , 630 Bokslut 2011, ekonomisk rapport 31 oktober 2011 Lena Nilsson informerar om det ekonomiska läget 31 oktober Underskottet för gymnasienämndens budget är minus 1,9 miljoner kronor, vilket är lägre än tidigare. 10 Dnr , 610 Systematiskt kvalitetsarbete Jan Midlert informerar om arbetet med det systematiska kvalitetsarbete som pågår och som sätter elevens lärande i centrum. Ett arbete som utifrån verksamhetsplaner, elevenkäter samt hjälp från gymnasiekontoret med uppgifter som behövs ska resultera i en rapport från varje skola. Förhoppningsvis kommer ärendet för beslut till nämnden den 12 december Dnr , 608 Förslag till läsårstider 2012/2013 Jan Midlert informerar om förslaget till läsårstider. tas i nämnden den 12 december Dnr , 660 Kulturskola i Skellefteå, komplettering Ärendet om Kulturskola har kommit tillbaka från kommunstyrelsen med frågan: Vem ansvarar för verksamheten? Jan Midlert informerar om att en lösning kan vara att inrätta en organisation liknande FRIS med två politiker per ingående nämnd. Ärendet kommer för beslut i december månads nämnd. Informationen noteras

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Övriga frågor Följande övriga frågor tas upp Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) Dnr , 612 Stina Engström (FP) undrar om Skellefteå har ett taekwondogymnasium, då hon läst i pressen att det finns i Skellefteå. Jan Midlert informerar om att Skellefteå kommun har ansökt om flera nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och följande fyra godkändes; ishockey, fotboll, friidrott och taekwondo. NIU kan kombineras med åtta nationella program. Anmälan om kränkning av elev, skadeståndskrav Dnr , 629 Stina Engström (FP) har läst i tidningen att föräldrar till elev som kränkts, anmäler gymnasieskolan till BEO, Barn- och elevombudet. BEO har fattat beslut och utdömer ett skadestånd på kr. Bertil Almgren informerar om ärendet. et skickas ut till nämndens ledamöter. Skoldatatek Dnr , 612 Stina Engström (FP) önskar att Skoldatatek skulle finnas även inom gymnasiet. Jan Midlert informerar om att möjlighet för elever att låna datorer med programvaror är infört, samt möjlighet att få hjälp med programmen i de fall där det behövs. Skrivelse från Agneta Lindegren (KD) Dnr , 612 Agneta Lindegren tar upp ärendet, då hon skickat en till skrivelse till nämnden om missförhållanden inom en fristående skola. Gymnasiechef Jan Midlert handlägger ärendet. 1. Informationen noteras 2. et från Barn- och elevombudet (BEO) skickas till gymnasienämndens ledamöter

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer