PROTOKOLL 1 (14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Agneta Lindegren (KD) Håkan Lindh (FP) vice Britt-Marie Nyhlén (S) Lilian Parbring (S) Ingemar Wikström (S) Ersättare Stina Engström (FP) Karin Hedlund (S) Carina Lundmark (S) Anders Svedjevik (S) Gelnis Tibaduiza (S) Gun Westin (FP) Daniela D Angelo Wikström (MP) Tjänstgörande ersättare Daniela D Angelo Wikström (MP), ersätter Hans Ericsson (V) Stina Engström (FP) ersätter Emil Marklund (M) Tjänstemän Jan Midlert, gymnasiechef Lena Nilsson, utvecklingsledare, ekonomi Vanja Markstedt, sekreterare Bo-Eric Strömbäck, SACO Dick Bengtsson, kommunrevisionen, kl Helena Lundberg och Jonas Lidström, PWC, kl Justerare Britt-Marie Nyhlén Paragrafer Tid och plats Underskrifter.. Bertil Almgren, ordförande Vanja Markstedt, sekreterare.. Britt-Marie Nyhlén, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av gymnasienämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 11, Skellefteå Underskrift. Vanja Markstedt

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning av protokoll Följande protokoll finns för uppföljning: Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll Gymnasienämndens protokoll Protokollet från arbetsutskottet godkänns. 2. Protokollet från gymnasienämnden godkänns med ett tillägg i 128,Övriga frågor. Gun Westin önskar att ytterligare en övrig fråga läggs till: Gun Westin (FP) aktualiserar frågan om lärarnas lönenivå och anser att den bör höjas Sänt till: Revisionen

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bokslut Ekonomisk prognos 30 september Sammanfattning Gymnasiekontorets ekonomiska prognos per 30 september fortsätter att peka mot ett underskott, nu på 2,5-3,0 miljoner kr. Elevtalet i Skellefteå kommuns gymnasieskolor fortsätter att vara högt. Kostnadsnivån minskar från och med september månad. Inga interkommunala intäkter för höstterminen har inkommit ännu men antalet elever från andra kommuner verkar öka något. Gymnasiekontoret fortsätter att analysera effekterna av gymnasiereformens och skollagens konsekvenser för antalet anställda. Prognosen godkänns. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 108 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Ekonomisk prognos september 2011 Sänt till: Kommunledningskontoret

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Internkontrollplan för gymnasienämndens verksamhetsområden Sammanfattning Respektive nämnd ska fastställa internkontrollplan för nämndens verksamhetsområden. Inga förändringar föreslås i dagsläget i internkontrollplanen. En plan för systematiskt kvalitetsarbete håller på att utarbetas inom förvaltningen och kommer att påverka innehåll och utformning av internkontrollplanen. En översyn av internkontrollplanen föreslås i samband med framtagandet av plan för systematiskt kvalitetsarbete. Respektive moment i internkontrollplanen rapporteras till nämnden i oktober månad om inte någon händelse föranleder en tidigare rapportering. Internkontrollplanen fastställs sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 109 Gymnasiekontoret tjänsteskrivelse Internkontrollplan Sänt till: Kommunledningskontoret

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Internkontroll 2011 Sammanfattning Internkontroll har genomförts enligt internkontrollplanen. Enheterna rapporterar skriftligt till gymnasiekontoret som sammanställer till en gemensam rapport. Av årets kontroller framgår att den interna kontrollen är god. Arbetet med information, kring regler, anvisningar och redovisning är en ständigt pågående process då ny information och nya medarbetare tillkommer hela tiden. Frågorna kring IT och säkerhet fortsätter att vara i fokus då den ibland är ett hinder i undervisningen istället för ett hjälpmedel. Rapporten godkänns. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 110 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Internkontroller Gymnasiekontoret Sänt till: Kommunledningskontoret

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion av Andreas Löwenhöök (M) om utveckling av skolans arbete med HBT-frågor (19/11). Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök föreslår i en motion att barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden bör kartlägga lärarnas kunskaper för att undervisa i HBT-frågor, göra en översyn av undervisningen och tillhörande läroböcker samt fortbilda lärarna i etablerade metoder för att motverka kränkningar och diskriminering. HBT = homo-, bi- och transsexuella. På nationell nivå har Skolverket och Ungdomsstyrelsen gjort undersökningar och publicerat rapporter som kartlägger lärarnas kunskaper och läroböckernas innehåll. Resultaten visar på en stor variation gällande lärares kompetens och ämneskunskaper i HBT-frågor. Erfarenheter och ett mindre antal intervjuer med personer inom skol- och kulturkontoret samt gymnasiekontoret ger underlag för antagande att situationen är liknande hos lärarna i Skellefteå kommuns skolor. Nationellt planerar Skolverket insatser för att fortbilda bland annat lärare och rektorer inom sex- och samlevnad med särskilt fokus på HBT-aspekten. Insatserna görs under läsåret 2011/2012. Elevhälsans kuratorer och skolsköterskor kommer att genomgå utbildning i HBTfrågor under hösten Vidare kommer HBT-frågor att aktualiseras inom FRIS verksamheter och fritidsgårdsföreståndare utbildas. Skol- och kulturkontoret och gymnasiekontoret kommer att informera om behoven och de möjligheter till kompetensutveckling som erbjuds via rektorsträffar och intranätet. Rektor beslutar därefter i vilken omfattning lärarna på respektive skola deltar i ovan beskrivna fortbildningsinsatser. Motionären föreslår att enskilda duschplatser ska skapas i skolornas omklädningsrum. Gymnasiekontoret konstaterar att det finns flera goda skäl till att inrätta enskilda duschplatser. Behovet av enskilda duschplatser bör beaktas vid ny- och ombyggnationer av omklädningsrum i skolor. Gymnasienämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Motionen tillstyrks avseende de delar som avser kompetensutveckling. Omfattande insatser genomförs från läsåret 2011/2012 för att öka kompetensen bland medarbetare i HBT-frågor. 2. Gymnasiekontoret får i uppdrag att i samråd med fastighetskontoret beakta behovet av enskilda duschplatser vid ny- och ombyggnationer av omklädningsrum i skolor. 3. Motionen avstyrks avseende de delar som avser kartläggning av medarbetares kunskaper och läromedel med hänvisning till att omfattande nationell kartläggning genomförts. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 111 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Motion (19/11) Sänt till: Kommunstyrelsen

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om riksrekryterande utbildning inom fordonsprogrammet inriktning maskinmekaniker Sammanfattning Gymnasiekontoret har ansökt om och fått rätt till riksrekrytering inom inriktningen Lastbil och mobila maskiner. Den riksrekryterande utbildningen genomförs i nära samarbete med branschen och nätverket QMT (OualifiedMachineTechnician). Utbildningar finns i Skellefteå, Enköping, Skara, Eksjö, Eslöv och Kungsbacka. om riksrekrytering medför rätt till att göra direktintag från årskurs ett till utbildningen. Gymnasiekontorets bedömning är att direktintag bör göras till 16 platser till årskurs ett. Detta ger möjlighet till ett något utökat platsantal i årskurs två vilket är en förutsättning för att få göra direktintag. 1. Riksrekryterande utbildning inom Fordonsprogrammet inriktning Lastbil och mobila maskiner ingår i utbildningsutbudet för läsåret 2012/ Intagning till den riksrekryterande utbildningen görs till årskurs ett. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 113 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Skolverkets beslut om riksrekrytering för Lastbil och mobila maskiner Sänt till: Anderstorpsskolan

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Sammanträdesplan 2012 för gymnasienämnden Sammanfattning Ordföranden Bertil Almgren har utarbetat förslag till sammanträdesplan 2012 för gymnasienämnden. Hänsyn har bl a tagits till kommunstyrelsens sammanträden, ekonomiska rapporters inlämnande mm. Sammanträdesplanen godkänns. sunderlag Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll , 114 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Förslag till gymnasienämndens sammanträdesplan 2012 Sänt till: Gymnasienämndens ledamöter, kommunledningskontoret, enhetschefer, samverkansgrupp, gymnasiekontoret m fl

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Delgivningar till gymnasienämnden 1 Dnr Skolinspektionens beslut Ansökan om godkännande av Novum Kompetens och datautveckling AB som huvudman för gymnasieskola i Skellefteå kommun. Godkännandet avser samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap vid John Bauergymnasiet i Skellefteå. Avslaget avser Estetiska programmet bild- och formgivning. 2 Dnr Skolinspektionens beslut Ansökan om godkännande av Novum Kompetens och datautveckling AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Godkännandet avser Naturvetenskapsprogrammet naturvetenskap och samhälle vid John Bauergymnasiet i Umeå. Avslaget avser Estetiska programmet bild- och formgivning. 3 Dnr Kommunrevisionen Revisionsrapport om kommunens avtalshantering. 4 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende Restaurang- och livsmedelsprogrammet - kök och servering, vid Umeå Praktiska Gymnasium, Umeå. 5 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende Barn- och fritidsprogrammet - fritid och hälsa, pedagogiskt arbete och socialt arbete vid Skellefteå praktiska gymnasium, Skellefteå. 6 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Drottning Blankas gymnasieskola AB som huvudman för gymnasieskola avseende Estetiska programmet bild- och formgivning, Hantverksprogrammet övriga hantverk, Humanistiska programmet kultur, Samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap vid Drottning Blankas gymnasieskola, Skellefteå. 7 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Drottning Blankas gymnasieskola AB som huvudman för gymnasieskola avseende Estetiska programmet bild- och formgivning, Hantverksprogrammet övriga hantverk, Humanistiska programmet kultur, Samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap vid Drottning Blankas gymnasieskola, Umeå.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts 8 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Thoren Gruppen AB som huvudman för gymnasieskola avseende Ekonomiprogrammet juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskap, Handels- och administrationsprogrammet administrativ service vid Thoren Business School, Umeå. 9 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende Hantverksprogrammet finsnickeri och Hotell- och turismprogrammet hotell och konferens vid Piteå Praktiska Gymnasium, Piteå. 10 Dnr Skolinspektionens beslut Ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Godkännandet avser Bygg- och anläggningsprogrammet husbyggnad, Hantverksprogrammet övriga hantverk, Samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskap vid Plusgymnasiet, Umeå. Avslaget avser Estetiska programmet estetik och media och musik samt Vård- och omsorgsprogrammet. 11 Dnr Skolinspektionens beslut Godkännande av Novum Kompetens och datautveckling AB som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom idrotten innebandy vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Umeå kommun. 12 Dnr Skolverkets rapport Gymnasieelevers byten av program och skolor 13 Dnr Skolinspektionens beslut Avslag på ansökan om godkännande av PSK utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende Samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskap vid Dalkarlså gymnasium i Robertsfors. 14 Dnr Öppna jämförelser gymnasieskola Rapport från Sveriges kommuner och landsting. 15 Dnr Skolinspektionen Tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Skellefteå kommun. Informationen noteras.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapporter till gymnasienämnden 2011 Följande finns att rapportera från: Dysleximässan i Skellefteå oktober Stina Engström (FP) har besökt dysleximässan under två dagar. Föreläsningsseminarier samt utställare fanns på mässan, som var väldigt välbesökt. Möjlighet finns att söka projektpengar och pengar till hjälpmedel genom Hjälpmedelsinstitutet, vars verksamhet finansieras från allmänna arvsfonden. Informationen noteras

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Informationsärenden 1 Dnr , 620 Rutiner för redovisning av elevers frånvaro till vårdnadshavare/föräldrar Gymnasiechef Jan Midlert informerar om att redovisningen av olovlig frånvaro till vårdnadshavare/föräldrar för gymnasieelever under 18 år har kommit igång, men fortfarande saknas e-postadresser till föräldrar 2 Dnr , 647 Lokaler, omflyttning efter lokalutredningen Jan Midlert informerar om att vuxenutbildningen har flyttat ut ur hus H på Campus. Sfi-undervisningen är numera i lokaler i hus E, Campus. Diskussioner inom skolorna pågår om hur lokalerna ska nyttjas. 3 Dnr , 612 Kommunblad med jämförelsetal för 2010 Jan Midlert informerar om innehållet i bladet, hur Skellefteås gymnasieskolor samt vuxenutbildningen, med vux, sfi (svenska för invandrare) och särvux jämförs gentemot andra kommuner. Det som bl a tas upp är lärartäthet, kostnad per elev för lokaler och undervisning, hur stor andel av eleverna som slutför sin utbildning inom gymnasiet m m. 4 Dnr , 630 Skeriarestaurangens möbler Jan Midlert informerar om att i våras beslutade gymnasienämnden att pengar skulle äskas hos kommunstyrelsen för inköp av nya möbler till Skeriarestaurangen. Ärendet har återremitterats till nämnden med svar att pengar ska tas ur investeringsbudgeten. 5 Dnr , 600 Nämndsprocess 2012, förslag till förändringar Bertil Almgren går igenom det förslag som skickats ut i handlingarna samt delar ut ett papper, Utvärdering av nämndsprocessen. i ärendet tas vid kommande nämnd måndagen den 12 december Dnr , 609 Remiss, överförande av ansvar för studentfirande på torget Ärendet har remitterats från fritidskontoret till gymnasienämnden. Jan Midlert informerar om att ett samarbete pågår mellan gymnasiekontoret, elevråd, FRIS samt polisen för att gemensamt lösa hur studentfirandet på torget ska anordnas. 7 Dnr , 609 Gymnasienämndens ansvarsutövande 2011 Dick Bengtsson från kommunrevisionen samt Helena Lundberg och Johan Lidström från PWC besöker nämnden idag. Revisionsrapporten om gymnasienämndens ansvarsutövande 2011 har delats ut till ledamöterna. Helena Lundberg går igenom rapporten. PWC = PricewaterhouseCoopers.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts 8 Dnr , 630 Internbudget 2012 Ekonom Lena Nilsson informerar om det pågående arbetet med internbudgeten för Bertil Almgren informerar om nämndens budget. 9 Dnr , 630 Bokslut 2011, ekonomisk rapport 31 oktober 2011 Lena Nilsson informerar om det ekonomiska läget 31 oktober Underskottet för gymnasienämndens budget är minus 1,9 miljoner kronor, vilket är lägre än tidigare. 10 Dnr , 610 Systematiskt kvalitetsarbete Jan Midlert informerar om arbetet med det systematiska kvalitetsarbete som pågår och som sätter elevens lärande i centrum. Ett arbete som utifrån verksamhetsplaner, elevenkäter samt hjälp från gymnasiekontoret med uppgifter som behövs ska resultera i en rapport från varje skola. Förhoppningsvis kommer ärendet för beslut till nämnden den 12 december Dnr , 608 Förslag till läsårstider 2012/2013 Jan Midlert informerar om förslaget till läsårstider. tas i nämnden den 12 december Dnr , 660 Kulturskola i Skellefteå, komplettering Ärendet om Kulturskola har kommit tillbaka från kommunstyrelsen med frågan: Vem ansvarar för verksamheten? Jan Midlert informerar om att en lösning kan vara att inrätta en organisation liknande FRIS med två politiker per ingående nämnd. Ärendet kommer för beslut i december månads nämnd. Informationen noteras

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Övriga frågor Följande övriga frågor tas upp Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) Dnr , 612 Stina Engström (FP) undrar om Skellefteå har ett taekwondogymnasium, då hon läst i pressen att det finns i Skellefteå. Jan Midlert informerar om att Skellefteå kommun har ansökt om flera nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och följande fyra godkändes; ishockey, fotboll, friidrott och taekwondo. NIU kan kombineras med åtta nationella program. Anmälan om kränkning av elev, skadeståndskrav Dnr , 629 Stina Engström (FP) har läst i tidningen att föräldrar till elev som kränkts, anmäler gymnasieskolan till BEO, Barn- och elevombudet. BEO har fattat beslut och utdömer ett skadestånd på kr. Bertil Almgren informerar om ärendet. et skickas ut till nämndens ledamöter. Skoldatatek Dnr , 612 Stina Engström (FP) önskar att Skoldatatek skulle finnas även inom gymnasiet. Jan Midlert informerar om att möjlighet för elever att låna datorer med programvaror är infört, samt möjlighet att få hjälp med programmen i de fall där det behövs. Skrivelse från Agneta Lindegren (KD) Dnr , 612 Agneta Lindegren tar upp ärendet, då hon skickat en till skrivelse till nämnden om missförhållanden inom en fristående skola. Gymnasiechef Jan Midlert handlägger ärendet. 1. Informationen noteras 2. et från Barn- och elevombudet (BEO) skickas till gymnasienämndens ledamöter

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2013-03-27 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-15.50 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) 2011-05-09

PROTOKOLL 1 (17) 2011-05-09 PROTOKOLL 1 (17) 2011-05-09 Gymnasienämnden Plats och tid Anderstorpsskolan, Skellefteå, kl 08.00 16.30 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Hans Ericsson (V) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15

PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15 PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-16.00 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

PROTOKOLL 1 (29) 2011-03-21

PROTOKOLL 1 (29) 2011-03-21 PROTOKOLL 1 (29) 2011-03-21 Gymnasienämnden Plats och tid Kaplanskolan, Skolvägen 2, Skellefteå, kl 08.00 15.07 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2012-05-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campus, Dialogen, kl 08:00 16.34 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S), kl 12:30 - Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2010-09-06

PROTOKOLL 1 (19) 2010-09-06 PROTOKOLL 1 (19) 2010-09-06 Gymnasienämnden Plats och tid Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, Skellefteå, kl 08.00 17.05 ande Bertil Almgren (S) ordförande Joakim Dahlgren (S) Stina Engström (FP) Ulrika

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2012-02-27

PROTOKOLL 1 (11) 2012-02-27 PROTOKOLL 1 (11) 2012-02-27 Gymnasienämnden Plats och tid Stadshuset, Kommunstyrelsens rum nr 301, kl 08.00 15.22 ande Bertil Almgren (S) ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2011-10-03 Gymnasienämnden Plats och tid Balderskolan, Nordlandergatan 10, Skellefteå kl 08.00 16.20 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-01-20 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, onsdagen den 20 januari kl 08.00 16.55 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Daniela D Angelo Wikström (MP) Stina

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Gymnasiekontoret Laboratorgränd 5, kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Stina Engström Ulrika Larsson Heléna

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden 2008-05-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden 2008-05-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 17.00 (Information: Planeringsförutsättningar för gymnasienämndens budget 2009 kl 08.00-11.00, Gruppmöte

Läs mer

PROTOKOLL 1 (13)

PROTOKOLL 1 (13) PROTOKOLL 1 (13) 2013-06-19 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00 11.10 ande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Lenita Hellman (M) Håkan Lindh (FP), ordförande Karin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20)

PROTOKOLL 1 (20) PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-12 Gymnasienämnden Plats och tid Stadshuset, rum E3, kl 08.00 15.29 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Emil Marklund (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2013-02-06 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, tekniska kontoret, kl 08.00 16:40 ande Bertil Almgren (S) ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Lenita Hellman (M) Karin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17)

PROTOKOLL 1 (17) PROTOKOLL 1 (17) 2011-09-07 Gymnasienämnden Plats och tid Naturbruksgymnasiet, Burträsk, kl 08.00 17.11 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans

Läs mer

8 PROTOKOLL 1 (28) 2011-12-12

8 PROTOKOLL 1 (28) 2011-12-12 8 PROTOKOLL 1 (28) 2011-12-12 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 08.00 17.00 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Gymnasiekontoret/Vuxenutbildningen kl 08.00-17.03 Beslutande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Marlene Degerman Stina Engström Ulrika Larsson Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2015-06-15

PROTOKOLL 1 (21) 2015-06-15 PROTOKOLL 1 (21) 2015-06-15 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00 12.00 ande Bertil Almgren (S), ordförande Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo Wikström (MP) Ramona

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 oktober kl. 13.15 15.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Peder André (C), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010

Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010 Sid Justering...3 146 Allmänhetens frågestund...4 147 GY11-utbud i Sundsvalls gymnasium 2011/2012...5 148 Ärenden att lägga till

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 13.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Karin Hedlund, tjg ers för Marlene

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27)

PROTOKOLL 1 (27) PROTOKOLL 1 (27) 2014-04-02 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00 17.10 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S), 47-63, 67 Lenita Hellman

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden 2006-05-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden 2006-05-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kaplanskolan, Skolvägen 2 och Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 16.35 (Kaplanskolan kl 08.00-12.00, gymnasienämnden träffar skolledningen

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00-11.50 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Marlene Degerman Stina Engström Ulrika

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (20) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (20) 2014-05-07 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00 16.40 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C), kl 08.00-10.15, 11.15-16.40 Joakim Dahlgren

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Gymnasienämnden 2007-04-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Gymnasienämnden 2007-04-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00-17.30 (Informationer kl 08.00-12.00: Tankar kring budget 2008, Lokalutredningen, Utredning om musikskolan

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdagen den 5 april 2011, kl18.00 20.15 i Debatten Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

Margaretha von Wachenfeldt

Margaretha von Wachenfeldt Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.30 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Prognos för Utbildningsnämnden per den 31 oktober 2011... 3 sattestanter år 2012 inom utbildningsnämndens ansvarsområde... 4 Skövde

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2016-05-18 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret kl 08.00 16.30 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Ing-Marie

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Fritidslokalen vid Råda skola (övre våningen i förskolehuset) kl 09:00 11:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26) 2013-10-23

PROTOKOLL 1 (26) 2013-10-23 PROTOKOLL 1 (26) 2013-10-23 Gymnasienämnden Plats och tid Campus och tekniska kontoret, kl 08.00 17.00 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Lenita Hellman (M) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18)

PROTOKOLL 1 (18) PROTOKOLL 1 (18) 2016-02-10 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, kl 08.00 16.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Daniela D Angelo Wikström (MP) Ramona Dolan (M) Karin Hedlund

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (8) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-03-10 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 11-12. Birgith Olsson Johansson (S) Edit Persson (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 11-12. Birgith Olsson Johansson (S) Edit Persson (C) Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-12 1 (12) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 11-12 Birgith Olsson Johansson (S) Edit Persson (C) Ledamöter Gösta Svensson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Gymnasienämnden 2008-10-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Gymnasienämnden 2008-10-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 13.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren, kl 13.00 17.00 Marlene Degerman Stina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2016-12-14 Konsumentnämnden Plats och tid Samhällsbyggnad Ugglan kl. 10:00 11:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric

Läs mer

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30 1(12) MORA- ORSA ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-10-21 kl. 09:00-11:30 Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björklund (S) Älvdalen Lars

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Information om Mons Backe. 2 Inslag från verksamheten; Information om Första linjen

1 Inslag från verksamheten; Information om Mons Backe. 2 Inslag från verksamheten; Information om Första linjen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-15 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 15 april 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Inbjudan till gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer