Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Återrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Återrapportering"

Transkript

1 Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige Återrapportering

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller ändrade ställningstaganden från Socialstyrelsen i form av ett meddelande eller en avrapportering. Den kan också innehålla förfrågningar eller begäran/ anhållan om yttranden eller synpunkter på t.ex. remissversioner. Skrivelser är riktade till en eller flera tydliga adressater, t.ex. regeringen, landsting, kommuner, vårdgivare m.fl. Artikelnr Publicering juni

3 Förord Den 18 december 2003 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen ett uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige (S2003/10376/ST). Socialstyrelsen ska i enlighet med den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning som antogs i juni 2003 ta tillvara och utveckla det förebyggande arbetet med utgångspunkt i befintlig kunskap. Uppdraget ska slutredovisas den 30 juni Enligt direktiven har samråd skett med Myndigheten för skolutveckling rörande informationsinsatserna riktade till skolan och samarbete med Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren när det gäller handledningen för polis och åklagare samt de regionala konferenserna. Denna rapport är en redovisning av de insatser Socialstyrelsen vidtagit inom ramen för uppdraget. Frågan hålls fortsatt aktuell på Socialstyrelsen genom andra uppdrag som syftar till att utveckla samverkan om och stöd till barn som far illa eller riskerar att fara illa. Rapporten har utarbetats av Eva Frisack, Beatrice Hopstadius och Linda Lindenau. Kjell Asplund Generaldirektör 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Uppdraget 8 Uppdragets genomförande 8 Kvinnlig könsstympning bakgrund 10 Bakgrund och tradition 10 Riskgrupper i Sverige 11 Informationsinsatser 12 Informationsfolder om Socialstyrelsens uppdrag 12 Handledning för polis och åklagare 12 Folder på arabiska 12 Ett komplement till utbildningsmaterialet 12 Information riktad till skolan 13 Regionala konferenser Marknadsföring av konferenserna Konferensens innehåll 15 Resultat och reaktioner 16 Kunskapsbank 17 Innehåll i kunskapsbanken 17 Faktauppgifter 17 Goda exempel på förebyggande arbete 17 Information till frivilligorganisationer och föreningar 17 Lansering och marknadsföring 17 Besökare och användbarhet 18 Religiösa ledare 19 Seminarium om kvinnlig könsstympning 19 Seminariets innehåll: 19 Dokument som tar avstånd från könsstympning Uppmärksamhet i media Internationellt arbete 21 Deltagande i konferenser 21 OK-projektet i Norge 21 Studieresa till Afrika 21 Trender och tendenser i det internationella arbetet 22 Diskussion 23 Information till barn och unga 23 Yrkesgruppernas önskemål om mer kunskap 23 Resultat 23 Vidare arbete 24 Bilagor 25 5

6 6

7 Sammanfattning Regeringsuppdraget Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige är en utveckling av uppdraget Uppdrag att vidareutveckla och sprida metoder samt initiera projekt i syfte att förebygga kvinnlig könsstympning m.m. som avrapporterades Socialstyrelsens uppgift har varit att ta till vara och utveckla det förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning i Sverige med utgångspunkt i den kunskap som nu finns på området. För att genomföra uppdraget har Socialstyrelsen samverkat såväl med berörda myndigheter som med representanter för berörda yrkesgrupper, organisationer m.m. Tyngdpunkten i uppdraget har legat på informations- och utbildningsinsatser. Befintligt och nytryckt material har distribuerats, i stor utsträckning till skolor. Fyra regionala konferenser har arrangerats och intresset för dessa har varit mycket stort. Religiösa ledare från fyra kyrkor undertecknade dokument där deras kyrka tar avstånd från könsstympning och detta uppmärksammades i media. En kunskapsbank med generella fakta och yrkesspecifik information om kvinnlig könsstympning har skapats. Goda exempel på förebyggande arbete i olika länder har samlats in och publicerats på kunskapsbanken. Intresset för frågan om kvinnlig könsstympning har varit mycket stort och sammantaget måste arbetet med uppdraget anses som framgångsrikt. Inom ramen för uppdraget har konkreta resultat uppnåtts (kunskapsbanken, deklarationerna från religiösa ledare). Intresset för och även kunskapen om kvinnlig könsstympning har ökat. Den angelägna frågan inför framtiden är hur den nyvunna kunskapen inom en sällanfråga ska kunna befästas. Ansvaret måste tas både av lokala, regionala och nationella aktörer som ser till barns liv och rättigheter. Utvecklingen av formerna för det ansvaret pågår på flera håll i landet. Inom Socialstyrelsen pågår två uppdrag som syftar till att utveckla samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det ena är ett långsiktigt arbete för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, skola, barnpsykiatri och polis. Det andra gäller försöksverksamhet med barnahus som byggs upp på flera håll i landet. Det genomförs tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket. Det är naturligt att denna fråga hanteras inom ramen för ovanstående uppdrag. 7

8 Uppdraget Socialstyrelsen fick 2003 ett regeringsuppdrag om kvinnlig könsstympning med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning (S2003/5513/ST) som antogs av regeringen i juni Syftet med handlingsplanen och uppdraget är att könsstympning av flickor bosatta i Sverige inte ska förekomma. Huvudsakligen innebär uppdraget att ta till vara och vidareutveckla det förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning i Sverige (S2003/10376/ST). Regeringen betonar att uppdraget i första hand ska inriktas på informationsspridning, främst av redan befintligt material men även genom vidareutveckling av metoder och informations- och utbildningsmaterial. Uppdragets genomförande Socialstyrelsen har genomfört uppdraget i samråd med berörda myndigheter, frivilligorganisationer och personer som arbetar med frågan inom hälsooch sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet, forskning m.m. Vissa delar av uppdraget har inneburit ett närmare samarbete med vissa myndigheter. Handledningen för polis och åklagare samt de regionala konferenserna genomförde Socialstyrelsen i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten. I samarbete med Myndigheten för skolutveckling planerade Socialstyrelsen informationsinsatserna riktade till skolan. En viktig målgrupp är unga flickor och under hösten 2004 satte Socialstyrelsen samman en referensgrupp från skolan för att med hjälp av den hitta bra vägar för att nå ut med information om kvinnlig könsstympning till skolpersonal. I gruppen diskuterades bland annat hur kompetensen och beredskapen bland skolpersonal ser ut i dag, synpunkter på Socialstyrelsens utbildningsmaterial för skolan, olika sätt att nå ut med information till skolan o.s.v. Referensgruppen bestod av representanter från flera olika yrkesgrupper såsom lärare, skolkurator, skolsköterska, rektor, förskolechef, utvecklingsstrateg, folkhälsosamordnare m.fl. I samarbete med organisationen RISK 1 har arbetet med att nå religiösa ledare och andra betydelsefulla personer ur de berörda folkgrupperna bedrivits. I Sverige finns ett nätverk för samverkan och utbyte av information om kvinnlig könsstympning. De senaste åren har aktiviteten inom nätverket varit låg men i samband med handlingsplanen och uppdraget till Socialstyrelsen ökade nätverket sin verksamhet. Under uppdragstiden har Socialstyrelsen medverkat i nätverkets arbetsgrupp. 1 Riksförbundet Stoppa Kvinnlig Könsstympning är en ideell organisation som grundades 1994 med syfte att bekämpa könsstympningen i Sverige. Föreningen är svensk representant inom IAC (Inter-African Committee) och deltar i ett europeiskt nätverk inom EU mot kvinnlig könsstympning. 8

9 Socialstyrelsen har haft kontakt med flera nationella och internationella aktörer inom området kvinnlig könsstympning, till exempel SIDA. Dessa kontakter har varit viktiga för genomförandet av aktiviteter som de regionala konferenserna och för en kontinuerlig dialog under hela uppdragstiden. De olika insatser Socialstyrelsen genomfört presenteras nedan under respektive rubrik. 9

10 Kvinnlig könsstympning bakgrund Kvinnlig könsstympning är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett angrepp på såväl den kroppsliga integriteten som rätten till hälsa. Enligt WHO:s beräkningar är miljoner flickor och kvinnor könsstympade och ytterligare 3 miljoner flickor riskerar att utsättas för ingreppet varje år. Kvinnlig könsstympning är enligt lag förbjuden i Sverige (1982:316). Den som bor i Sverige och medverkar till att könsstympning utförs utomlands kan dömas i Sverige, även om ingreppet är lagligt i det land där ingreppet utförts. Denna lagändring skedde den 1 juli Bakgrund och tradition Kvinnlig könsstympning är främst en afrikansk sed som har funnits i mer än år, dvs. både före kristendomen och islam. Den är inte omnämnd eller påbjuden i någon religiös skrift, men förekommer ändå bland både kristna, muslimer och animister 1. Sannolikt har traditionen uppstått i Egypten och sedan spridit sig längs handelsvägar och med vandrande folkgrupper längs ett bälte söder om Sahara. Seden har troligen sitt ursprung i de patriarkala samhällssystem där kvinnan var underställd mannen och där könsstympning ansågs vara en metod för att kontrollera kvinnans sexualitet. Könsstympningen ses också som ett sätt att säkra sina döttrars framtid eftersom kvinnor som inte är könsstympade kan få det svårare att bli gifta. Undersökningar har visat att kvinnorna tycker att könsstympningen hör ihop med den kvinnliga könsidentiteten, att det är en del av kvinnligheten. Kvinnlig könsstympning praktiseras framför allt i 28 afrikanska länder, i ett bälte söder om Sahara, från väster till öster. Det kan dock förekomma stora variationer i utövandet mellan regioner och även inom ett och samma land. Det finns också spridda, odokumenterade uppgifter om att kvinnlig könsstympning förekommer bland vissa grupper i andra länder i Afrika samt i Asien. Enligt WHO:s definition förekommer det fyra olika typer av kvinnlig könsstympning: Typ 1: Förhuden på klitoris tas bort och ibland även hela eller delar av klitoris. Typ 2: Klitoris skärs bort och delar av eller hela de inre blygdläpparna. Typ 3: Alla yttre delar av könsorganen, dvs. klitoris samt inre och yttre blygdläppar, skärs bort. Därefter sys slidöppningen ihop så att slidöppningen täcks. Denna typ kallas infibulation eller faraonisk omskärelse. 1 Personer som följer de traditionella naturreligionerna. 10

11 Typ 4: Oklassificerade former. Till denna kategori hänförs övriga former av ingrepp, exempelvis prickning eller rispning av klitoris med ett vasst föremål. För typerna 1, 2 och 4 används ibland samlingsnamnet sunna. Indelningen i fyra typer ska betraktas som teoretisk i praktiken kan det vara svårt att skilja typerna åt. Merparten av flickorna blir könsstympade som barn. Åldern kan dock variera från region till region. Det finns exempel på grupper där könsstympning utförs då flickan är ett par dagar gammal, medan det i andra grupper görs först i samband med att den unga kvinnan ska gifta sig. Värt att tänka på är att åldersspannet för könsstympning kan bli större i samband med flykt och exil. Kvinnlig könsstympning kan innebära en rad konsekvenser för flickans fysiska och psykiska hälsa samt sexualliv. Riskgrupper i Sverige De största invandrargrupperna i Sverige, från de 28 afrikanska länder där kvinnlig könsstympning förekommer, är från Somalia, Etiopien och Eritrea. Detta är också länder där majoriteten av kvinnorna könsstympas (Somalia 98 procent). Det finns även ett relativt stort antal personer i Sverige från andra länder där könsstympning praktiseras i varierande grad, exempelvis Gambia, Egypten, Ghana, Nigeria och Kenya. I Sverige finns ca kvinnor födda i Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea eller Gambia eller med minst en förälder från dessa länder. Av dessa kvinnor är ca under 18 år, varav ca är under 7 år (SCB 2004). 11

12 Informationsinsatser Informationsfolder om Socialstyrelsens uppdrag Under 2005 tryckte Socialstyrelsen en mindre folder, Socialstyrelsens uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Den innehöll en kort beskrivning av regeringsuppdraget och de aktiviteter som var inplanerade. I januari 2005 skickade Socialstyrelsen foldern till samtliga förvaltningar för individ- och familjeomsorg, socialnämnder, landsting, länsstyrelser och flyktingmottagningar. Handledning för polis och åklagare Tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har Socialstyrelsen tagit fram en handledning om kvinnlig könsstympning. Handledningen innehåller grundläggande information om kvinnlig könsstympning, information om lagar och bestämmelser och ett avsnitt att tänka på vid polisanmälan, förhör och läkarundersökning. Handledningen till polis och åklagare har distribuerats till samtliga polisdistrikt samt till Åklagarmyndigheten. Folder på arabiska I samband med Socialstyrelsens tidigare regeringsuppdrag om kvinnlig könsstympning producerades ett kortfattat informationsmaterial. Förutom på svenska trycktes foldern Kvinnlig könsstympning på engelska, somaliska, amhariska och tigrinja, de språk som talas av de vanligast förekommande folkgrupperna i Sverige, som kommer från länder där kvinnlig könsstympning praktiseras. Foldern har nu även översatts till arabiska. I juni 2005 skickades ett informationsblad om den nytryckta foldern och vårt övriga material till samtliga kommuners nämnder för skola och socialtjänst samt förvaltningar för skola, barn och ungdom. Även muslimska friskolor och grundskolor i vissa kommuner fick informationsbladet. Ett komplement till utbildningsmaterialet Under arbetet med uppdraget framkom önskemål om att utbildningsmaterialet Kvinnlig könsstympning Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård skulle kompletteras med ett utbildningspaket som skulle innehålla exempelvis OH-bilder och diskussionsfrågor. Under hösten 2005 har Socialstyrelsen därför producerat tre PowerPointpresentationer som utgår från utbildningsmaterialet. De består av ett 20-tal sidor och innehåller kortfattad information om ingreppet, förekomsten (bl.a. 12

13 lista över länder och en karta), ålder vid ingreppet, konsekvenser och lagstiftning m.m. De tre presentationerna är riktade till och anpassade för skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Presentationen till socialtjänsten innehåller information om utredningsförfarandet, mötet med klienten, riskbedömning, polisanmälan m.m. Presentationen till hälso- och sjukvården innehåller information om lokala riktlinjer, bemötande, anmälningsplikt, mödrahälsovård m.m. Presentationen till skolan innehåller information om varningssignaler och andra tecken, handlingsplaner och rutiner, anmälningsplikt, utbildning och information m.m. Information riktad till skolan Myndigheten för skolutveckling har på sin webbplats publicerat Socialstyrelsens material om kvinnlig könsstympning och information om hur man kan beställa eller ladda ner materialet. Under mars 2005 gjorde Socialstyrelsen ett e-postutskick med information om uppdraget och om foldrarna om kvinnlig könsstympning (inklusive foldern på arabiska) till kommuner och landsting. E-postutskicket var ställt till webbredaktörerna för intranät och extern webb. Foldern Du har rätt att säga nej, en broschyr som vänder sig till flickor som är könsstympade eller riskerar att bli det, har distribuerats via Utbudet, en förmedling av gratismaterial till grundskolorna. Det är lärarna själva som beställer det material de vill använda och Socialstyrelsens broschyr har varit så efterfrågad att den tryckts i en ny upplaga på exemplar. Riktade insatser till skolor I juni 2005 gjorde Socialstyrelsen ett utskick som innehöll ett informationsblad om Socialstyrelsens material om kvinnlig könsstympning samt information om de kommande regionala konferenserna. Detta skickades till samtliga kommuners nämnder för skola och socialtjänst samt förvaltningar för skola, barn och ungdom. Materialet skickades även till muslimska friskolor och till grundskolor i vissa kommuner med hög andel invånare från folkgrupper där könsstympning praktiseras. Information till skolhälsovården Under hösten 2005 deltog Socialstyrelsens medarbetare som föreläsare vid en konferens arrangerad av Riksföreningen för skolsköterskor. Konferensen vände sig till skolsköterskor och skolläkare med ledningsansvar. Ca 200 ledare för skolhälsovården från hela landet deltog. 13

14 Regionala konferenser Socialstyrelsen har tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten arrangerat fyra regionala konferenser om förebyggande och stödjande arbete när det gäller kvinnlig könsstympning. De fyra konferenserna hölls under hösten 2005: den 18 oktober i Stockholm, den 24 oktober i Göteborg, den 31 oktober i Umeå och den 11 november i Malmö. Konferenserna riktade sig främst till personal inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis, åklagare och övriga som kommer i kontakt med berörda flickor och familjer. Konferenserna var mycket efterfrågade. Redan flera veckor före sista anmälningsdag var några av konferenserna fullbokade. På grund av det stora intresset bokades större lokaler i Malmö, Göteborg och Stockholm vilket gjorde det möjligt att ta emot sammanlagt ca deltagare istället för ca 600. Marknadsföring av konferenserna Socialstyrelsen gjorde bedömningen att det skulle krävas omfattande marknadsföring av konferenserna, eftersom vi trodde att kvinnlig könsstympning är en fråga som många skulle kunna bedöma som marginell. Det visade sig att responsen blev mycket större än väntat. Affisch I juni skickades en affisch med information om konferensen till ca mottagare: samtliga kommuner och landsting samtliga Migrationsverkets kontor och alla flyktingmottagningar muslimska friskolor och grundskolor i vissa invandrartäta kommuner samtliga landstings informationsavdelningar, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, familjecentraler samt gynekologiska mottagningar och kliniker, ungdomsmottagningar och förlossningsmottagningar och BB samtliga länspolismyndigheter, Rikspolisstyrelsen, Rikspolisstyrelsens informationsavdelning och samtliga åklagare. E-postutskick Senare i juni skickades ett e-brev om konferenserna om kvinnlig könsstympning till webbredaktörer på kommuner, stadsdelsförvaltningar och landsting, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för skolutveckling. 14

15 Inbjudan I augusti 2005 gjorde Socialstyrelsen ett utskick av ca inbjudningar till konferenserna. Dessa skickades till rektorn på grundskolor i vissa invandrartäta kommuner, till gynekologiska kliniker och mottagningar samt vårdavdelningar, till nämnder och förvaltningar med ansvar för barn, skola och socialtjänst, till ungdomsmottagningar, flyktingförläggningar samt myndigheter och organisationer. Konferensens innehåll För att ge en lokal anknytning och underlätta det lokala förebyggande arbetet användes delvis föreläsare med lokal anknytning till de olika konferensorterna. Programpunkter och föreläsare: Bakgrund till och sociala och medicinska följder av kvinnlig könsstympning. Föreläsare Martina Frank, barnmorska, Anna Aronsson, barn- och ungdomsläkare och Inger Bjermo, barnmorska. Det internationella arbetet mot könsstympning och läget i Sverige. Föreläsare Fana Habteab och Abebech Tekleab, Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning (RISK). Möten med svensk vård som ung och omskuren. Föreläsare Fatima Nur, landstingspolitiker i Stockholm. Anmälningsplikt och riskbedömning professionernas roller och ansvar. Föreläsare Pernilla Leviner, jurist och forskare. Kultur, förhållningssätt och respekt. Föreläsare Gillis Herlitz, antropolog och Kenneth Ritzén, religionshistoriker Miniseminarier i fyra grupper: skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet. Återkoppling och frågestund. Seminarierna på förmiddagen gav grundläggande information om kvinnlig könsstympning för att deltagarna på eftermiddagens miniseminarier skulle ha verktyg för att arbeta med målgruppsanpassade fallbeskrivningar. Fallbeskrivningarna var skrivna utifrån respektive yrkesgrupps villkor men byggde på en gemensam historia där det förekom både en flicka som könsstympats och en som riskerade att könsstympas. Fallbeskrivningarna syftade främst till att ge deltagarna underlag att diskutera kring vad de tänker och gör i mötet med flickan eller kvinnan, vilka fallgropar som finns o.s.v. Under den avslutande paneldiskussion presenterade miniseminarieledarna vad som hade kommit fram i grupperna, och olika frågeställningar diskuterades och besvarades. 15

16 Resultat och reaktioner Konferenserna var välbesökta. I Stockholm, Göteborg och Malmö anmälde sig fler personer än vi kunde bereda plats åt, trots byte till större lokaler. Utvärderingen visar att deltagarna upplevde att konferenserna var bra och gav värdefull information. Vår förhoppning är att konferenserna ska ha inspirerat till fortsatt arbete med frågan på hemmaplan. Av deltagare på konferenserna har drygt hälften svarat på den utvärderingsenkät vi lämnade ut under konferenserna. Den absoluta majoriteten uppgav att konferensen gett dem mer kunskap om kvinnlig könsstympning än de haft tidigare. Ungefär hälften svarade att de hade knutit kontakter med konferensdeltagare från olika professioner, att de fått idéer och uppslag till hur man kan arbeta med frågan på den egna arbetsplatsen samt fått en inblick i hur andra myndigheter och organisationer arbetar med frågan. Deltagarna på konferenserna fördelade sig på följande områden: rättsväsendet 106 personer, skolan 259 personer, socialtjänsten 144 personer och hälso- och sjukvården 275 personer. Av de övriga deltagarna var anställda vid Migrationsverket en stor grupp. 16

17 Kunskapsbank Under år 2005 har Socialstyrelsen utvecklat en kunskapsbank på Internet om kvinnlig könsstympning. Kunskapsbanken har adressen och ligger på Socialstyrelsens webbplats. Syftet med kunskapsbanken är att ge lättillgänglig information om kvinnlig könsstympning, om internationellt arbete samt om verksamheter med specialkunskaper inom området. Innehåll i kunskapsbanken Faktauppgifter På kunskapsbanken finns grundläggande information om kvinnlig könsstympning: när ingreppet utförs, i vilka länder det praktiseras, en beskrivning av de olika typerna av ingrepp m.m. Där finns även anpassad information till vissa målgrupper såsom skolpersonal, socialtjänst, berörda flickor och kvinnor m.fl. Forskning, internationellt och nationellt arbete samt exempel på lokala handlingsplaner är annat material som finns i kunskapsbanken. Goda exempel på förebyggande arbete Under 2004 samlade Socialstyrelsen in goda exempel från skilda länder på förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning. De exempel som inkommit och levt upp till ställda krav 1 har publicerats på kunskapsbanken. De flesta bidragen är skrivna på engelska och av dessa är ett tiotal översatta till svenska. Information till frivilligorganisationer och föreningar I uppdraget ingick att Socialstyrelsen skulle ta fram och sprida en folder till relevanta frivilligorganisationer och föreningar som innehåller information om behovet av utvecklingsarbete och var man kan söka stöd för sådant arbete. I kunskapsbanken på Internet finns redan de uppgifterna och därför har vi valt att inte dessutom trycka en skrift med samma information. Lansering och marknadsföring Kunskapsbanken lanserades den 18 oktober 2005 i samband med den första regionala konferensen om kvinnlig könsstympning. Inför lanseringen trycktes bokmärken med Internetadressen till kunskapsbanken samt uppgift om vilken typ av information som finns där. Bokmärkena spreds fram- 1 Krav som Socialstyrelsen har ställt i samråd med bl.a. FORWARD och IAC vilka är internationella organisationer som arbetar mot kvinnlig könsstympning. 17

18 förallt i samband med de regionala konferenserna men har även delats ut till personer som arbetar med frågan, till kommuner och skolor, till Nationella Nätverket för kvinnlig könsstympning och andra som kan sprida budskapet om kunskapsbanken. Besökare och användbarhet Från lanseringen i oktober 2005 till mars 2006 har kunskapsbanken besökts av ca unika besökare. Kunskapsbanken om kvinnlig könsstympning har diskuterats av den tidigare omnämnda referensgruppen för skolan samt av en intern grupp på Socialstyrelsen. Enligt gruppernas omdömen ger kunskapsbanken värdefull och lättillgänglig kunskap, både yrkesspecifik och om kvinnlig könsstympning generellt. Företrädare för Migrationsverket uppger att för dem är sidan med s.k. landfakta mycket användbar. Där kan deras handläggare få uppgifter om vilken utbredning ingreppet har i ett visst land, område eller folkgrupp. Denna information har särskilt kommit till användning sedan den 31 mars 2006 då risk för kvinnlig könsstympning kan vara skäl för asyl (proposition 2005/06:6, Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning). 18

19 Religiösa ledare Seminarium om kvinnlig könsstympning Under våren 2005 anordnade Socialstyrelsen tillsammans med RISK, Riksorganisationen mot kvinnlig könsstympning, en heldag om kvinnlig könsstympning. Inbjudan gick bl.a. ut till Sveriges kristna råd, Sveriges imamråd, Koptiska kyrkan, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Svenska kyrkan, de afrikanska kyrkorna i Sverige och till flera andra frikyrkor religiösa ledare deltog på mötet. Syftet med dagen var främst att involvera de religiösa ledarna i arbetet mot kvinnlig könsstympning och tillsammans med dem utarbeta en plan över hur de kan arbeta vidare med frågan Seminariets innehåll: Den nationella handlingsplanen och det pågående arbetet mot kvinnlig könsstympning i Sverige. Elis Envall, Socialstyrelsen och Fana Habteab, RISK. Beskrivning av kvinnlig könsstympning. Elis Envall, Socialstyrelsen. Kvinnlig könsstympning och kristen tro. John van Dinther, pastor, EFK. Kvinnlig könsstympning och muslimsk tro. Ali Ibrahim, imam, Malmö. Nationella och internationella aktiviteter om kvinnlig könsstympning för religiösa ledare i Sverige. Fana Habteab, RISK. I den efterföljande diskussionen efter seminariet framkom bland annat önskemål om ett utbildningsmaterial om kvinnlig könsstympning för kristna ledare respektive imamer samt en regelbunden dialog inom kyrkan. Man diskuterade också möjligheten att göra ett gemensamt uttalande mot kvinnlig könsstympning. Dokument som tar avstånd från könsstympning I december 2005 undertecknade representanter för Sveriges imamråd, koptiska ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan och Sveriges kristna råd uttalanden mot kvinnlig könsstympning (se bilaga 1). I dokumenten tas tydligt avstånd från alla former av kvinnlig könsstympning och man uttalar sitt stöd för den svenska nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning. 1 Seminariet riktade sig inte till de judiska församlingarna då de judiska grupper som finns i Sverige i dag inte har kvinnlig könsstympning som tradition. Kvinnlig lönsstympning praktiseras generellt sett av mycket få judiska grupper. 19

20 I vissa delar av den islamiska världen tar inte islamiska ledare avstånd från alla typer av könsstympning. Uttalandet från Sveriges imamråd är dock mycket tydligt. Sveriges imamråd fördömer alla former av stympning och avråder från användningen av ordet sunna för att beskriva mindre ingående ingrepp eftersom det associerar ingreppet till den islamiska religiösa sfären. Rådet understryker att de religiösa skrifter, hadith, med profeten Muhammeds ord, som åberopas som stöd för könsstympning är svaga och osäkra och man fördömer dessutom bruket att låta läkare utföra stympningen. Detta är första gången ett stort antal religiösa ledare i Sverige har samlats för att göra en markering mot könsstympning av kvinnor. Överhuvudtaget är denna typ av uttalande mot kvinnlig könsstympning ovanlig. Men under hösten 2005 undertecknade 6 imamer i Danmark ett gemensamt uttalande mot kvinnlig könsstympning. I detta uttalande eller Fatwa 1 slår de fast att kvinnlig könsstympning inte är en religiös sedvänja utan endast kulturellt betingad och kan och bör undvikas. De kristna ledarna i Danmark har dock ännu inte gått ut med något uttalande mot kvinnlig könsstympning. Uppmärksamhet i media Den 9 december publicerade Dagens Nyheter en stor artikel om dokumenten mot kvinnlig könsstympning. Där intervjuades de religiösa ledarna tillsammans med Socialstyrelsens ämnesexpert. 1 Religiöst påbud. 20

21 Internationellt arbete Deltagande i konferenser Socialstyrelsens medarbetare har under uppdraget deltagit i följande konferenser: Maj 2004, Bryssel European FGM Network Meeting September 2004, Stockholm Konferens anordnad av Daphne-projektet Training of Trainers in Sweden the development and production of a FGM teaching kit and the training of community/religious leaders, women and other communicators on its use Maj 2005, Ghent Expertmöte om kvinnlig könsstympning, anordnat av The International Centre for Reproductive Health Augusti 2005, Oslo Avslutningskonferensen för OK-projektet (se nedan) September 2005, Köpenhamn Fokos 1 årskonferens. OK-projektet i Norge OK 2 -projektet syftade huvudsakligen till att förhindra att flickor och kvinnor bosatta i Norge utsätts för kvinnlig könsstympning. Projektgruppen har genomfört en studieresa till Oslo för att ta del av OK-projektets arbete och vilka erfarenheter man dragit av arbetet där. OK-projektet var underställt Barn- och familjedepartementet och verksamheten bedrevs under åren Projektet syftade huvudsakligen till att förhindra att flickor och kvinnor bosatta i Norge utsätts för kvinnlig könsstympning. Studieresa till Afrika Under hösten 2005 gjordes en studieresa till Eritrea, Etiopien och Kenya. Syftet med resan var dels att titta på trender och utveckling i det förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning som bedrivs i hemländerna, dels att fortsätta insamlingen av goda exempel till kunskapsbanken. Avsikten inledningsvis var att besöka Eritrea, Etiopien och Somalia eftersom dessa länder både praktiserar könsstympning och har stora folkgrupper i Sverige. Det visade sig dock vara svårt att besöka Somalia på grund av det politiska läget och istället besöktes somaliska organisationer som verkar i Kenya. 1 FOKO är ett nätverk av forskare i de nordiska länderna som forskar på området kvinnlig könsstympning, både i Afrika och i exil. 2 Omsorg och Kunskap 21

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej!

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning Du har rätt att säga nej! Ingen har rätt att utsätta dig för det! Kvinnlig omskärelse kallas könsstympning för att visa att det är fråga om en stympning. Det är inte

Läs mer

KÖNSSTYMPNING AV SVENSKA FLICKOR DET TYSTA BROTTET.

KÖNSSTYMPNING AV SVENSKA FLICKOR DET TYSTA BROTTET. KÖNSSTYMPNING AV SVENSKA FLICKOR DET TYSTA BROTTET. BHV-dag 161207-08 Jennie Hedman Ett sammandrag från föreläsningen av Anissa Mohammed Hassan, särskilt sakkunnig på Länsstyrelsen i Östergötland. BARNHÄLSOVÅRDENS

Läs mer

6 Yttrande över motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning

6 Yttrande över motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning 6 Yttrande över motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning Diarienummer: PVN16-0028 Dokument: PVN16-0028-1 Handläggare Mikael Törmä Godkänt av: Jan Grönlund, Landstingsdirektör,

Läs mer

RISK Uppsala: Informatörsutbildning om kvinnlig könsstympning

RISK Uppsala: Informatörsutbildning om kvinnlig könsstympning SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Venemalm Sofia Datum 2015-11-09 Diarienummer SCN-2015-0349 Socialnämnden RISK Uppsala: Informatörsutbildning om kvinnlig könsstympning Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringsbeslut I:3 2013-09-06 S2013/6130/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Om könsstympning av flickor och kvinnor

Om könsstympning av flickor och kvinnor Om könsstympning av flickor och kvinnor Detta är en handledning som vänder sig till dig som informerar/undervisar nyanlända om kvinnlig könsstympning, i rollen som samhällskommunikatör eller hälsokommunikatör.

Läs mer

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning Bilaga 1 Kvinnlig könsstympning Handlingsplan och information till berörda yrkesgrupper INRIKTNINGSMÅL 2005-2009 RESULTATMÅL 2005-20 EKONOMISK RAM 2005 SOCIALNÄMNDENS BESLUT 14 229 Nationell plan mot kvinnlig

Läs mer

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion.

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-10 Vår referens Stefan Kling Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) avseende att ta reda på hur stort och utbrett problemet är i Malmö

Läs mer

vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor 1 Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter.

Läs mer

Yttrande över motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning

Yttrande över motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-16 LS-LED14-445-5 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Handledning om Kvinnlig könsstympning för polis och åklagare

Handledning om Kvinnlig könsstympning för polis och åklagare H andledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare är framtagen inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar till att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Handledningen riktar sig till

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

idil.se Könsstympning av flickor och kvinnor- en smärtsam tradition Jamila Said Musse & Eva Hammad

idil.se Könsstympning av flickor och kvinnor- en smärtsam tradition Jamila Said Musse & Eva Hammad Hösten 2014 idil.se Könsstympning av flickor och kvinnor- en smärtsam tradition Jamila Said Musse & Eva Hammad 300-350 professionella. Hittills 11 st. 2-dagarskurser. Deltagare: Elevhälsa, lärare, socionomer,

Läs mer

Könsstympning av flickor och kvinnor. Kultur och öde

Könsstympning av flickor och kvinnor. Kultur och öde Könsstympning av flickor och kvinnor Kultur och öde Sveriges 30 års arbete mot kvinnlig könsstympning 1982 infördes lagen mot kvinnlig könsstympning i Sverige. 1998-1999 skärptes lagen. Förbudet gäller

Läs mer

Könsstympning av flickor

Könsstympning av flickor Könsstympning av flickor Lars Almroth Barnkliniken Centralsjukhuset Kristianstad Karolinska Institutet Stockholm Könsstympning av flickor Stockholm 9 maj 14 Vad, var och varför? Kan en djup tradition omvärderas

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringsbeslut II:6 2015-04-01 S2015/2415/FST Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringens

Läs mer

Hur skapas det manliga och det kvinnliga könet genom könsstympningen, i olika samhällen?

Hur skapas det manliga och det kvinnliga könet genom könsstympningen, i olika samhällen? Av: Tishka Meresene Samhällsvetenskapliga institutionen Sexualitet och samhällsanalys Örebro Universitet. 2006 Hur skapas det manliga och det kvinnliga könet genom könsstympningen, i olika samhällen? En

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103 Kommittédirektiv En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Dir. 2014:103 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Innehållsförteckning Sid BAKGRUND...3 PLATTFORM...4 SYFTE...4 ORGANISATION...4

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Länsstyrelsens slutredovisning rörande det myndighetsgemensamma uppdraget om våld mot kvinnor

Länsstyrelsens slutredovisning rörande det myndighetsgemensamma uppdraget om våld mot kvinnor Länsstyrelsens slutredovisning rörande det myndighetsgemensamma uppdraget om våld mot kvinnor Samhällsbyggnadsenheten Maria Lindberg Dnr 100-43521-97 Förord Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem,

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Kvinnlig. könsstympning

Kvinnlig. könsstympning Kvinnlig könsstympning tryckeri: Ale Tryckteam, Bohus, december 2002 grafisk form: Typoform AB artikelnummer: 2002-114-77 ISBN: 91-7201-719-8 Den här skriften handlar om kvinnlig könsstympning eller kvinnlig

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Ensamkommande barn i familjehem vägledning och stöd från Socialstyrelsen

Ensamkommande barn i familjehem vägledning och stöd från Socialstyrelsen Ensamkommande barn i familjehem vägledning och stöd från Socialstyrelsen Marie-Anne Karlsson Petra Rinman Anna Svennblad 2017-09-15 Kunskapscentrum för ensamkommande barn Vad är uppgiften? stimulera och

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Bilaga 2. Metod. RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR:

Bilaga 2. Metod. RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: Bilaga 2. Metod RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 2. METOD Bilaga 2 Metod Dokumentstudier Riksrevisionen har gått igenom de bidrag

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 12 juni 2001 DEFINITIVT FÖRSLAG FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri-

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Pernilla Leviner Jurist och doktorand i socialrätt Stockholms universitet, Juridiska Institutionen

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten Våld är varje handling riktad

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81)

Svar på remiss av betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SON 2011-02-17 SID 1 (6) 2010-12-27 Handläggare: Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Svar på remiss

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Kvinnlig könsstympning. Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård

Kvinnlig könsstympning. Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård Kvinnlig könsstympning Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

Gemensam handlingsplan

Gemensam handlingsplan sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Jan Sundström/Irene Lidström//Anna-Lena Norlander-Groth/Susanne Bohm/Ann-Charlotte Bohlin 2014-10-06 Gemensam handlingsplan

Läs mer

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014 Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter juni2014 Ingrid Burman, presentation Ordförande Handikappförbunden 37 förbund Ca 400 000 individer Olika funktionsnedsättningar Intressepolitisk

Läs mer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-18 Handläggare Marianne Gabrielsson Telefon: 0850825950 Till Socialnämnden 2016-05-17 Sexuella trakasserier

Läs mer

Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KO) angående lagar och bestämmelser mot kvinnlig könsstympning, KKS

Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KO) angående lagar och bestämmelser mot kvinnlig könsstympning, KKS II DAlARNA 2011-05-09 1 Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KO) angående lagar och bestämmelser mot kvinnlig könsstympning, KKS Dnr LD11/00448 Katarina Gustavsson har i en interpellation ställt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer