Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik"

Transkript

1 SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga! Dessa skall vägas mot kostnader för att förebygga fel. Nå målsättningen på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad! SFK TIPS erbjuder under 2008 följande utbildningar inom nyckelområdena Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik Kunden köper den produkt som ger mest valuta för pengarna d.v.s. den produkt som ger bäst nytta, kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet till rätt kostnad. Konkurrenters produkter kan man inte påverka men för den egna kan man själv avgöra kvalitetsnivå och tillförlitlighet. SFK-TIPS erbjuder kvalitetsutbildningar, anpassade till svensk industri, inom bl. a. områdena tillförlitlighet, robust konstruktion och produktsäkerhet inklusive produkternas miljöpåverkan. Kurserna genomförs med ledare som har mångårig erfarenhet från praktiskt arbete med tillförlitlighetsteknik och produktsäkerhet inom svensk industri och från aktivt deltagande i standardiseringsverksamhet inom ISO och IEC. Flera av utbildarna har hållit kurser och bedrivit utbildningar under mer än 30 år. För kursdeltagarna innebär detta att man erhåller en utbildning med balans mellan teori och praktisk övning/tillämpning i aktuella metoder. Man får dessutom ta del av kursledarnas industriella erfarenheter av praktisk tillämpning av metoder i det dagliga arbetet. Vad är bra och vad är mindre användbart? Hur effektiv är feluppföljning i för bättringsarbetet? Hur skall man egentligen göra? Vad skall omfattas av ett verksamhetsprogram för tillförlitlighetsanalys? Utbildningarna bygger bland annat på - Det senaste inom metoder, arbetssätt och processer - IEC, ISO standarder samt Svenska och utländska försvarsstandarder - EU direktiv och normer - Lång erfarenhet av praktisk tillämpning inom industrin

2 Sid 2(8) Kursledarna har gedigen kunskap i respektive ämne och en mångårig erfarenhet av att tillämpa tillförlitlighetsteknik och produktsäkerhetsverksamhet vid ledande företag, såväl inom försvarssektorn som inom civil verksamhet. Åke Lönnqvist och Göran Holmberg är medlemmar av SFK-TIPS styrelse samt aktiva i ett flertal nätverk, som t ex SOLE och SNSS. Under många år har flera av kursledarna varit anlitade som experter av tillförlitlighetskommittén vid Teknikföretagen, tidigare Sveriges Verkstadsindustrier, skrivit ett flertal publikationer inom ämnesområdet samt planerat och genomfört, externa och interna, utbildningar för åtskilliga framgångsrika svenska industrier. Åke Lönnqvist är civ. ing. Teknisk Fysik, fil. kand. och doktorand inom Kvalitet och tillförlitlighetsteknik. Han har sedan 1974 varit verksam inom Volvo, främst Personvagnar och Lastvagnar, och har där arbetat med tillförlitlighetsteknik under produktutveckling, ofta projektinriktat, med specificering, analyser, provning och uppföljning samt leverantörskontakter. Är författare till ett flertal publikationer inom tillförlitlighetsområdet och har presenterat artiklar vid ett flertal internationella konferenser samt varit anlitad som föredragshållare/utbildare av många företag. Göran Holmberg är elektronikingenjör och fil. kand. och har under många år varit verksam som expert och teknikspecialist inom områdena tillförlitlighet och produktsäkerhet vid Ericsson Microwave Systems AB. Han har dessutom på uppdrag av IEC/TC56 arbetat med utarbetande av internationella standarder för bl. a. styrning och ledning av tillförlitlighetsprogram samt tillhörande metoder och verksamheter. Är författare till ett flertal publikationer inom tillförlitlighetsområdet. Eva-Karin Johansson har sedan 1974 varit verksam inom EMW, bl. a. som teknikspecialist inom områdena tillförlitlighetsteknik, produktsäkerhet och produkternas miljöpåverkan. Eva-Karin har därvid varit processansvarig för bl. a. systemsäkerhet och miljöpåverkan. Eva-Karin är bl. a. utbildad vid Göteborgs Universitet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med kundprojekt i Sverige men även andra länder, bl. a. i Asien. Ofta anlitad som föredragshållare/lärare inom sina kompetensområden.

3 Sid 3(8) Kursutbud 2008, Falkenberg Grundkurs Tillförlitlighetsteknik & Produktsäkerhet Påbyggnadskurser omfattning/tid: 3 dagar, 5-7 mars, dagar, oktober, 2008 Göran Holmberg Åke Lönnqvist Tillförlitlighetsteknik & Produktsäkerhet, påbyggnad att planera, genomföra och utvärdera tillförlitlighetsprogram omfattning/tid: 2 dagar, 6-7 november, 2008 Göran Holmberg Åke Lönnqvist Produktsäkerhet inklusive produkternas miljöpåverkan omfattning/tid: 2 dagar, november, 2008 Göran Holmberg Tillförlitlig och felfri tillverkning med Process-FMEA, SPS och Kapabilitetsstudier omfattning/tid: 2 dagar, april Åke Lönnqvist Tillförlitlighetsteknik och Robust konstruktion med Statistisk Försöksplanering (SFP), K-FMEA n och P-diagram omfattning/tid: 2 dagar, 2-3 oktober, 2008 Åke Lönnqvist

4 Sid 4(8) Grundkurs Tillförlitlighetsteknik & Produktsäkerhet Kursens syfte är att ge dig kunskaper i hur tillförlitlighetstekniken används för att säkerställa produktsäkerhet och kvalitet enligt tillämpliga standarder och EU-direktiv. Du får en överblick över arbetssätt och metoder inom tillförlitlighetstekniken samt en djupare kunskap i ett antal vanligt förekommande metoder. Kursen ger också en orientering om andra kvalitetsmetoder som kan tillämpas i samma syfte. Kursen lägger stor vikt vid metoder som är praktiskt användbara, oavsett produkttyp. Genomgång av begrepp och samband, inom tillförlitlighetsteknik och produktsäkerhet. Grundläggande tillförlitlighetsteori Aktuella direktiv och standarder. Hur, varför och när används olika metoder. Insamling och bearbetning av tillförlitlighetsdata Provning och utvärdering Djupare genomgång av följande metoder, inklusive grupparbeten, ingår Konstruktionsgenomgångar Feleffektanalys (konstruktions-fmea/fmeca) Felträdsanalys (FTA) Specificering Weibullteknik Översiktlig genomgång ges av olika analysmetoder som är användbara för tillförlitlighets- och produktsäkerhetsanalyser, exempelvis HAZOP, LCC-analyser och predikteringar. Kursen erbjuder även tillfälle att diskutera praktikfall med lärarna och övriga kursdeltagare. Kursen vänder sig i första hand till kvalitets-/tillförlitlighetsanalytiker, produktsäkerhetsingenjörer, konstruktörer, systemingenjörer m.fl. som svarar för analyser, verifiering, uppföljning mm inom teknikområdet, samt till personer som arbetar med styrning och planering av aktiviteter avseende tillförlitlighet och produktsäkerhet under offerering, utveckling, konstruktion, verifiering, inköp och produktion. et med kursen är att ge deltagarna kunskaper om hur tillförlitlighetstekniken kan bidra till önskad produkttillförlitlighet och produktsäkerhet samt ge färdigheter i användning av några viktiga analysmetoder. Göran Holmberg Åke Lönnqvist

5 Sid 5(8) Påbyggnadskurs Tillförlitlighetsteknik & Produktsäkerhet, påbyggnad att planera, genomföra och utvärdera tillförlitlighetsprogram Påbyggnadskursen ger information om hur tillförlitlighetsverksamheten skall dimensioneras på ett företag och inom ett projekt för att ge önskad nytta ställd mot kostnaden för genomförandet. Den omfattar dessutom ett antal verktyg och metoder som är nödvändiga för att kunna mäta och utvärdera om gjorda insatser haft avsedd effekt. Vart är vi på väg vad måste korrigeras/göras bättre. Dessutom ingår ett avsnitt om LCC, dvs hur tillförlitlighet kan omräknas till och värderas i ekonomiska termer. Kursen är baserad på grundkursen och innehåller fördjupningsavsnitt med övningsuppgifter samt en kort repetition. Tonvikten är lagd på praktiskt anpassade övningsuppgifter, diskussioner och grupparbeten. Inplanering av tillförlitlighetsaktiviteter under produktutvecklingsskeden genomförs i form av en tillämpningsövning. Kursen inleds med en kort repetition av grundkursen Fördjupningskursen innehåller teori och genomgång av följande metoder, inklusive grupparbeten Upprättande och genomförande av Tillförlitlighetsprogram, inklusive behovsanalys. Funktionssäkerhetsprediktering att bestämma hur ofta en produkt kan få fel, för att redan i ett tidigt skede kunna vidta förebyggande åtgärder Tillförlitlighets- och produktsäkerhetsuppföljning Weibullteknik - teknik för utvärdering av prov- och fältdata Reliability Growth, metoder för uppföljning och utvärdering av tillförlitlighetstillväxt LCC-teknik - metod för bestämning av Life Cycle Cost, d.v.s. livstidskostnad, för en produkt Kursen vänder sig till personer som har viss grundkunskap inom tillförlitlighets- och produktsäkerhetsområdet men behöver fördjupade kunskaper inom något eller några av ovanstående områden. Kursen är även lämplig för personer som behöver planera in tillförlitlighets- och produktsäkerhetsaktiviteter i ett utvecklingsuppdrag alternativt utvärdera hur detta är gjort av exempelvis en leverantör. et med kursen är att ge deltagarna kunskaper för att självständigt kunna utforma ett tillförlitlighetsprogram och kunna planera tillförlitlighetsverksamheten inom ett projekt. Dessutom skall deltagarna, efter genomförd utbildning, självständigt kunna utvärdera resultatet av utförda aktiviteter samt genomföra funktionssäkerhetsprediktering, LCC-analys, Weibullutvärdering och Reliability Growth-program samt kunna identifiera behov och användning av tillförlitlighetsdata. Göran Holmberg Åke Lönnqvist

6 Sid 6(8) Påbyggnadskurs Produktsäkerhet inklusive produkternas miljöpåverkan Denna kurs är ett komplement till och en fördjupning av grundkursen. I dag ställs det mycket höga krav på produkternas säkerhet i bland annat lagar, direktiv, förordningar och från våra kunder. Konsekvenserna för leverantörer och tillverkare kan bli mycket allvarliga vid såväl inträffade skador som t ex återkallande i samband med upptäckta produktsvagheter. Att inte uppfylla gällande lagar och direktiv kan medföra säljförbud och förbud att exportera produkten till andra länder. Kursen syftar till att dels klargöra vilka krav som gäller för olika typer av produkter och dels hur man som tillverkare och leverantör kan säkerställa att produktsäkerhetskraven uppfylls. Kursen omfattar produktsäkerhet och systemsäkerhet samt i tillämpliga delar produkternas miljöpåverkan. I kursen ingår tillämpningsövningar och grupparbeten. Översikt, begrepp och definitioner Lagar, krav och ansvar Produktsäkerhet och miljöpåverkan; CE-märkning, EG-direktiv och standarder Tillverkarens ansvar Underleverantörer Organisation, kompetens och resurser på företaget Produktsäkerhetsprogram uppläggning och genomförande Identifiering och eliminering av riskkällor Risklista och riskbedömning Verksamheter och analysmetoder Olycks- och incidentrapportering Verifiering och validering Dokumentation och säkerhetsutlåtande Kursen ger även tillfälle till att diskutera praktikfall med lärarna och övriga kursdeltagare. Kursen vänder sig till personer som behöver fördjupade kunskaper avseende produktsäkerhet inklusive produkternas miljöpåverkan och/eller systemsäkerhet inom något eller några av de områden som behandlas i kursprogrammet enligt ovan. Detta omfattar bland annat medarbetare som skall kunna förstå och hantera de krav som ställs på produkternas säkerhet inklusive riskbedömning samt till kvalitetstekniker, produktsäkerhetsingenjörer, konstruktörer, systemingenjörer m.fl. som svarar för analyser, verifiering, uppföljning mm inom produktsäkerhetsområdet och dessutom till personer som arbetar med styrning och planering av aktiviteter avseende produktsäkerhet under offerering, utveckling, konstruktion, verifiering, inköp och produktion. et med kursen är att ge deltagarna sådana kunskaper att de, i samarbete med berörda instanser inom företaget, skall kunna planera produktsäkerhetsverksamheten för ett projekt. Dessutom skall deltagarna kunna genomföra eller leda de verksamheter som behövs inom ramen för ett produktsäkerhetsprogram. Göran Holmberg Eva-Karin Johansson

7 Sid 7(8) Påbyggnadskurs Tillförlitlig och felfri tillverkning Tillförlitlighetstekniken erbjuder kostnadseffektiva metoder för att redan i tidiga utvecklingsskeden påverka och förbättra produkter. Många av de metoder som under lång tid tillämpats på konstruktionslösningar kan även användas för analys av produktionsprocesser. För att slutkunden skall erhålla bra produkter med hög kvalitet måste såväl konstruktionslösningar som produktionsprocesser och -utrustningar vara robusta och tillförlitliga. Kursen behandlar allmänt vedertagna metoder som syftar till att; 1. på ett tidigt stadium analysera en tänkt tillverkningsprocess och identifiera potentiella felrisker för att kunna förebygga/förhindra att fel orsakas av produktionsprocess/-utrustning 2. utvärdera tillverkningsprocessens möjligheter att producera med önskad noggrannhet och tillräckligt liten spridning/variation 3. övervaka en pågående serieproduktion för att vid behov snabbt kunna vidta korrigerande åtgärder. Kursen fokuserar på förståelse och tillämpning av dessa metoder. En översikt av tillförlitlighetstekniken och dess syfte samt genomgång och övningar i följande metoder; Process-FMEA (Failure Mode and Effect Analysis/Feleffektanalys) Kapabilitets-/Duglighetsstudier Statistisk Process Styrning, SPS Kursen innehåller övningsuppgifter och grupparbeten samt ger tillfälle att diskutera praktikfall. Produktionstekniker och personer som arbetar med utveckling av produktionsupplägg och produktionsutrustningar. Konstruktörer, inköpstekniker och inköpare som behöver den grundläggande kunskapen för att kunna föra en dialog med egna eller leverantörers produktionstekniker. Efter avslutad kurs skall deltagarna vara väl förtrogna med tillförlitlighetsteknikens användning med avseende på produktionsprocessen samt kunna förstå och tillämpa Process-FMEA, Kapabilitets- /Duglighetsstudier och Statistisk Process Styrning, SPS. Åke Lönnqvist

8 Sid 8(8) Påbyggnadskurs Tillförlitlighetsteknik och Robust konstruktion Tillförlitlighetsteknik och Robust konstruktionsmetodik (ofta influerad av Dr G Taguchi`s kvalitetsfilosofi) syftar båda till att undvika att fel uppkommer, men sätten att uppnå detta kan skilja sig åt. I Tillförlitlighetstekniken studeras bland annat komponenters och systems uppbyggnad och belastning för att identifiera och bedöma risken för fel samt potentiella konsekvenser av dessa fel. Robust konstruktionsmetodik fokuserar på att minska risken för fel genom att reducera produkters och processers känslighet för faktorer som negativt inverkar på funktionen, kallade störfaktorer ( noise factors ). En central metod i Robust konstruktionsmetodik är Statistisk Försöksplanering (SFP). Försöksplaneringsmetoden, ibland känd som faktorförsök, har sitt ursprung i 1920-talets jordbruksexperiment för att förbättra grödor. Metoden används för att utvärdera och hitta optimala värden för faktorer som påverkar en given egenskap vilket även kan utnyttjas för att optimera parametrarna så att produkten/processen blir mindre känslig (robust) för störfaktorer ( noise factors ). Metoden möjliggör också att hänsyn tas till faktorernas beroenden/samspelseffekter. Finns det inga samspelseffekter kan metoden istället användas för att reducera antalet erforderliga försök. Den kanske mest välkända tillförlitlighetsmetoden, feleffektsanalys (FMEA), är ett effektivt redskap för att förebygga fel. Under denna kurs används en något modifierad konstruktions-fmea metod (K-FMEA n ) och P-diagram för att identifiera störfaktorer och fokusera på störfaktorernas inverkan. Kursen är inriktad på förståelse av hur robust konstruktionsmetodik kan komplettera tillförlitlighetstekniken för att bidra till tillförlitliga produkter och processer. Metodmässigt är tyngdpunkten lagd vid förståelse och tillämpning av metoden Statistisk Försöksplanering (SFP) men även K-FMEA n samt P-diagram används. Kursen omfattar följande huvudavsnitt; Introduktion av huvuddragen i tillförlitlighetsteknik och robust konstruktionsmetodik Begreppet störfaktorer P-diagram och Konstruktions-FMEA n anpassad till robust konstruktionsmetodik Statistisk Försöksplanering (SFP) o Några grundläggande statistiska begrepp för SFP o Arbetsgång vid faktorförsök o Statistisk Försöksplanering med flera faktorer o Utvärdering av huvud- och samspelseffekter o Blockning o Reducerade försöksplaner Introduktion till användning av SFP för robust konstruktion Kursen innehåller övningsuppgifter och grupparbeten samt ger tillfälle att diskutera praktikfall. Kvalitets- och tillförlitlighetstekniker som arbetar med tillförlitlighetsteknik och robust konstruktion. Produkt- och processutvecklare samt personer som planerar och/eller genomför prov. Konstruktörer, inköpstekniker och inköpare som behöver den grundläggande kunskapen för att kunna föra en dialog med leverantörer avseende tillförlitlighetsteknik och robusta konstruktioner. Efter genomgången kurs skall man vara väl förtrogen med grunderna i Tillförlitlighetsteknik och Robust konstruktionsmetodik, ha kunskap om FMEA, P-diagram och Statistisk Försöksplanering (SFP) samt veta hur metoderna kan användas för att optimera egenskaper och bidra till robusta konstruktionslösningar. Vidare skall man ha grundläggande kunskaper för att med Statistisk Försöksplanering (SFP) kunna planera, genomföra och utvärdera enklare 2-nivå faktorförsök. Åke Lönnqvist

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTVÄRDERING UTBILDNING UPPFÖLJNING VÅRA KURSER Camozzis utbildningar baseras på mångårig erfarenhet av olika problemställningar och applikationer inom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet FLYG 075/96 Sida 1 FMV:AUH FÖRSLAG TILL MALL FÖR DRIFTSÄKERHETSPROGRAM 1. Inledning Programmet utgör komplement till kravspecifikationen och syftar till att klargöra, hur driftsäkerhetsarbetet och underhållsberedningen

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Ny utbildning medicinteknik och mjukvara Lär dig mer om IT i vården. Nordic Medical Advisor

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Riskanalys CE-märkning 2 dagar

Riskanalys CE-märkning 2 dagar Riskanalys CE-märkning 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Kompetens & lönsamhetsutveckling

Kompetens & lönsamhetsutveckling 2013 Kompetens & lönsamhetsutveckling Vårt erbjudande är unikt för branschen och innehåller en helhet med långsiktig strategi från teoretiska grundkurser till handledda kundanpassade utbildningar. Områdena

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

FMEA. FMEA - historik FMEA. Fördelar med FMEA

FMEA. FMEA - historik FMEA. Fördelar med FMEA Failure Mode Effect Analysis Fel Effekt Analys (Svenska) - historik Snabb utveckling efter andra världskriget, tillförlitligheten hänger inte med - metoden utvecklas, 1950-talet Metoden används först inom

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Konstruktion. Gjutsimulering. Konstruktion gjutna komponenter. Introduktion i tätkrav, tätkontroll och läcksökning hos gjutgods

Konstruktion. Gjutsimulering. Konstruktion gjutna komponenter. Introduktion i tätkrav, tätkontroll och läcksökning hos gjutgods 3 Konstruktion Gjutsimulering Konstruktion gjutna komponenter Introduktion i tätkrav, tätkontroll och läcksökning hos gjutgods Lättviktskonstruktion och material Beredning 4 Gjutsimulering 1 dag Kursen

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet Juridiska fakulteten Matris för bedömning av pedagogiska meriter Godkänd vid fakultetsrådets möte 15.4.2014 Matrisen används fr.o.m. 1.8.2014 vid bedömningen av pedagogiska meriter hos sökande till s-

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Medicinteknik & Mjukvara

Medicinteknik & Mjukvara DIPLOM Våra diplomutbildningar ger dig djupa och praktiskt inriktade kunskaper som kommer väl till pass i din yrkesmässiga vardag. Medicinteknik & Mjukvara Ny unik utbildning! Medicinteknik & Mjukvara

Läs mer

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument är att förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning bemöta

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte MEDICINSK TEKNIK Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Avancerade svetsfunktioner 3 dagar

Avancerade svetsfunktioner 3 dagar Avancerade svetsfunktioner 3 dagar Kursen är avsedd att ge fördjupad kunskap om robotsvetsning. Den börjar med en repetition av grundläggande programmering och fortsätter med bland annat en ingående genomgång

Läs mer

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte GRAFISK PRODUKTION Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen bygger på. Det behandlar även betydelsen av samarbete

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

Att mäta hastighet - kursplan för funktionärsutbildning

Att mäta hastighet - kursplan för funktionärsutbildning Att mäta hastighet - kursplan för funktionärsutbildning Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande 1 Inledning Funktionärsutbildningen Att mäta hastighet är en grundkurs i olika mättekniker, tekniska

Läs mer

Introduktion om Examensarbete. Information för studenter

Introduktion om Examensarbete. Information för studenter Introduktion om Examensarbete Information för studenter 2016-10-10 Viktiga länkar Teknats exjobbshemsida: http://www.teknat.uu.se/student/program-ochkurser/examensarbete/ Där finns viktig information,

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Förslagen har förankrats inom avdelningen. Vid ett internseminarium diskuterades MMTarbetet. Med vänlig hälsning. Jan Enger studierektor

Förslagen har förankrats inom avdelningen. Vid ett internseminarium diskuterades MMTarbetet. Med vänlig hälsning. Jan Enger studierektor Avdelningen för matematisk statistik vid matematiska institutionen förslår fem kurser för MMT 2003. Två av dessa är grundkurser och tre är kurser på masternivå. Den först grundkursen, Sannolikhetslära

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Feleffektanalys - Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Feleffektanalys - Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Sida 1(6) Feleffektanalys - Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Inledning Feleffektanalys (FMEA, Failure Mode and Effect Analysis) är en metod som används vid tillförlitlighetsanalys. Med denna metod

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Avvikelsehantering statistikproduktion

Avvikelsehantering statistikproduktion Avvikelsehantering statistikproduktion Denna processbeskrivning behandlar rutiner för hantering av avvikelser i verksamheten, som medfört eller skulle kunna ha medfört, fel eller förseningar i Trafikanalys

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

erfarenhet är förkunskapskrav TREC Data Sekretariat Grundkurs Basnivå Lättklass Manuellt, Excel Sekretariat

erfarenhet är förkunskapskrav TREC Data Sekretariat Grundkurs Basnivå Lättklass Manuellt, Excel Sekretariat Domare Arrangör Sekretariat Ryttare A/B-klass, FITE Internationell = Förkunskapskrav = Kurs eller motsvarande erfarenhet är förkunskapskrav A/B-klass, Grönt Kort A/B-klass, Grönt Kort A/B-klass Nationell

Läs mer

Arbetsmiljöverkets utbildning av nyanställd tillsynspersonal

Arbetsmiljöverkets utbildning av nyanställd tillsynspersonal Arbetsmiljöverkets utbildning av nyanställd tillsynspersonal Arbetsmiljöverkets utbildning av nyanställd tillsynspersonal Ingrid Brorsson, ADP Birgitta Melin, CT Februari 2007 Innehållsförteckning Sidan

Läs mer

Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling. The EEA methodology vs existing theory

Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling. The EEA methodology vs existing theory Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling EEA syftar till att identifiera och bedöma betydande miljöpåverkan från en produkt tidigt i ett utvecklingsprojekt för att

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

Åf-utbildningar hösten 2010

Åf-utbildningar hösten 2010 Åf-utbildningar hösten 2010 Materialplanering/MPS grunder Två dagar där vi går igenom Materialplanering från grunden. MPS fördjupning Denna dagen tar vi upp de rena MPS-funktionerna. Dagen är lämplig även

Läs mer

Dokument SYMC C-03 Antaget av SYMF:s styrelse 2003-04-28

Dokument SYMC C-03 Antaget av SYMF:s styrelse 2003-04-28 SYMC Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Certifiering Swedish Occupational and Environmental Certification Board Version 6: 2007-10-17 Certifiering av yrkes- och miljöhygieniker Kriterier för certifiering

Läs mer

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs Välkommen till kurs Kyrkan på Facebook I februari, mars och april arrangeras tre olika kurser om Facebook för dig som är anställd eller på annat sätt verksam inom kyrka och församling: En grundkurs för

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

RISKANALYS POST-ITLAPP METODEN

RISKANALYS POST-ITLAPP METODEN RISKANALYS med POST-ITLAPP METODEN Copyright 2011, Rolf Westman & Jonas Gamstedt, dokumentet är helt fritt att använda i oförändrat skick. Att göra riskanalys och FMEA med post-itlappmetoden är ett snabbt

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB i Skara. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

IPS INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET

IPS INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET IPS 2017-03-21 för IPS Vårkursveckor 2017 v13 Plats Sundsvall First Hotel Strand Strandgatan 10 Helsingborg Elite Hotel Mollberg Stortorget 18 V14 Plats Stockholm Willis Towers Watson Lästmakargatan 22

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

KURSER VÅREN 2017 KVALITET MILJÖ CSR ARBETSMILJÖ

KURSER VÅREN 2017 KVALITET MILJÖ CSR ARBETSMILJÖ KURSER VÅREN 2017 KVALITET MILJÖ CSR ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att våra kursledare

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer