Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik"

Transkript

1 SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga! Dessa skall vägas mot kostnader för att förebygga fel. Nå målsättningen på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad! SFK TIPS erbjuder under 2008 följande utbildningar inom nyckelområdena Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik Kunden köper den produkt som ger mest valuta för pengarna d.v.s. den produkt som ger bäst nytta, kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet till rätt kostnad. Konkurrenters produkter kan man inte påverka men för den egna kan man själv avgöra kvalitetsnivå och tillförlitlighet. SFK-TIPS erbjuder kvalitetsutbildningar, anpassade till svensk industri, inom bl. a. områdena tillförlitlighet, robust konstruktion och produktsäkerhet inklusive produkternas miljöpåverkan. Kurserna genomförs med ledare som har mångårig erfarenhet från praktiskt arbete med tillförlitlighetsteknik och produktsäkerhet inom svensk industri och från aktivt deltagande i standardiseringsverksamhet inom ISO och IEC. Flera av utbildarna har hållit kurser och bedrivit utbildningar under mer än 30 år. För kursdeltagarna innebär detta att man erhåller en utbildning med balans mellan teori och praktisk övning/tillämpning i aktuella metoder. Man får dessutom ta del av kursledarnas industriella erfarenheter av praktisk tillämpning av metoder i det dagliga arbetet. Vad är bra och vad är mindre användbart? Hur effektiv är feluppföljning i för bättringsarbetet? Hur skall man egentligen göra? Vad skall omfattas av ett verksamhetsprogram för tillförlitlighetsanalys? Utbildningarna bygger bland annat på - Det senaste inom metoder, arbetssätt och processer - IEC, ISO standarder samt Svenska och utländska försvarsstandarder - EU direktiv och normer - Lång erfarenhet av praktisk tillämpning inom industrin

2 Sid 2(8) Kursledarna har gedigen kunskap i respektive ämne och en mångårig erfarenhet av att tillämpa tillförlitlighetsteknik och produktsäkerhetsverksamhet vid ledande företag, såväl inom försvarssektorn som inom civil verksamhet. Åke Lönnqvist och Göran Holmberg är medlemmar av SFK-TIPS styrelse samt aktiva i ett flertal nätverk, som t ex SOLE och SNSS. Under många år har flera av kursledarna varit anlitade som experter av tillförlitlighetskommittén vid Teknikföretagen, tidigare Sveriges Verkstadsindustrier, skrivit ett flertal publikationer inom ämnesområdet samt planerat och genomfört, externa och interna, utbildningar för åtskilliga framgångsrika svenska industrier. Åke Lönnqvist är civ. ing. Teknisk Fysik, fil. kand. och doktorand inom Kvalitet och tillförlitlighetsteknik. Han har sedan 1974 varit verksam inom Volvo, främst Personvagnar och Lastvagnar, och har där arbetat med tillförlitlighetsteknik under produktutveckling, ofta projektinriktat, med specificering, analyser, provning och uppföljning samt leverantörskontakter. Är författare till ett flertal publikationer inom tillförlitlighetsområdet och har presenterat artiklar vid ett flertal internationella konferenser samt varit anlitad som föredragshållare/utbildare av många företag. Göran Holmberg är elektronikingenjör och fil. kand. och har under många år varit verksam som expert och teknikspecialist inom områdena tillförlitlighet och produktsäkerhet vid Ericsson Microwave Systems AB. Han har dessutom på uppdrag av IEC/TC56 arbetat med utarbetande av internationella standarder för bl. a. styrning och ledning av tillförlitlighetsprogram samt tillhörande metoder och verksamheter. Är författare till ett flertal publikationer inom tillförlitlighetsområdet. Eva-Karin Johansson har sedan 1974 varit verksam inom EMW, bl. a. som teknikspecialist inom områdena tillförlitlighetsteknik, produktsäkerhet och produkternas miljöpåverkan. Eva-Karin har därvid varit processansvarig för bl. a. systemsäkerhet och miljöpåverkan. Eva-Karin är bl. a. utbildad vid Göteborgs Universitet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med kundprojekt i Sverige men även andra länder, bl. a. i Asien. Ofta anlitad som föredragshållare/lärare inom sina kompetensområden.

3 Sid 3(8) Kursutbud 2008, Falkenberg Grundkurs Tillförlitlighetsteknik & Produktsäkerhet Påbyggnadskurser omfattning/tid: 3 dagar, 5-7 mars, dagar, oktober, 2008 Göran Holmberg Åke Lönnqvist Tillförlitlighetsteknik & Produktsäkerhet, påbyggnad att planera, genomföra och utvärdera tillförlitlighetsprogram omfattning/tid: 2 dagar, 6-7 november, 2008 Göran Holmberg Åke Lönnqvist Produktsäkerhet inklusive produkternas miljöpåverkan omfattning/tid: 2 dagar, november, 2008 Göran Holmberg Tillförlitlig och felfri tillverkning med Process-FMEA, SPS och Kapabilitetsstudier omfattning/tid: 2 dagar, april Åke Lönnqvist Tillförlitlighetsteknik och Robust konstruktion med Statistisk Försöksplanering (SFP), K-FMEA n och P-diagram omfattning/tid: 2 dagar, 2-3 oktober, 2008 Åke Lönnqvist

4 Sid 4(8) Grundkurs Tillförlitlighetsteknik & Produktsäkerhet Kursens syfte är att ge dig kunskaper i hur tillförlitlighetstekniken används för att säkerställa produktsäkerhet och kvalitet enligt tillämpliga standarder och EU-direktiv. Du får en överblick över arbetssätt och metoder inom tillförlitlighetstekniken samt en djupare kunskap i ett antal vanligt förekommande metoder. Kursen ger också en orientering om andra kvalitetsmetoder som kan tillämpas i samma syfte. Kursen lägger stor vikt vid metoder som är praktiskt användbara, oavsett produkttyp. Genomgång av begrepp och samband, inom tillförlitlighetsteknik och produktsäkerhet. Grundläggande tillförlitlighetsteori Aktuella direktiv och standarder. Hur, varför och när används olika metoder. Insamling och bearbetning av tillförlitlighetsdata Provning och utvärdering Djupare genomgång av följande metoder, inklusive grupparbeten, ingår Konstruktionsgenomgångar Feleffektanalys (konstruktions-fmea/fmeca) Felträdsanalys (FTA) Specificering Weibullteknik Översiktlig genomgång ges av olika analysmetoder som är användbara för tillförlitlighets- och produktsäkerhetsanalyser, exempelvis HAZOP, LCC-analyser och predikteringar. Kursen erbjuder även tillfälle att diskutera praktikfall med lärarna och övriga kursdeltagare. Kursen vänder sig i första hand till kvalitets-/tillförlitlighetsanalytiker, produktsäkerhetsingenjörer, konstruktörer, systemingenjörer m.fl. som svarar för analyser, verifiering, uppföljning mm inom teknikområdet, samt till personer som arbetar med styrning och planering av aktiviteter avseende tillförlitlighet och produktsäkerhet under offerering, utveckling, konstruktion, verifiering, inköp och produktion. et med kursen är att ge deltagarna kunskaper om hur tillförlitlighetstekniken kan bidra till önskad produkttillförlitlighet och produktsäkerhet samt ge färdigheter i användning av några viktiga analysmetoder. Göran Holmberg Åke Lönnqvist

5 Sid 5(8) Påbyggnadskurs Tillförlitlighetsteknik & Produktsäkerhet, påbyggnad att planera, genomföra och utvärdera tillförlitlighetsprogram Påbyggnadskursen ger information om hur tillförlitlighetsverksamheten skall dimensioneras på ett företag och inom ett projekt för att ge önskad nytta ställd mot kostnaden för genomförandet. Den omfattar dessutom ett antal verktyg och metoder som är nödvändiga för att kunna mäta och utvärdera om gjorda insatser haft avsedd effekt. Vart är vi på väg vad måste korrigeras/göras bättre. Dessutom ingår ett avsnitt om LCC, dvs hur tillförlitlighet kan omräknas till och värderas i ekonomiska termer. Kursen är baserad på grundkursen och innehåller fördjupningsavsnitt med övningsuppgifter samt en kort repetition. Tonvikten är lagd på praktiskt anpassade övningsuppgifter, diskussioner och grupparbeten. Inplanering av tillförlitlighetsaktiviteter under produktutvecklingsskeden genomförs i form av en tillämpningsövning. Kursen inleds med en kort repetition av grundkursen Fördjupningskursen innehåller teori och genomgång av följande metoder, inklusive grupparbeten Upprättande och genomförande av Tillförlitlighetsprogram, inklusive behovsanalys. Funktionssäkerhetsprediktering att bestämma hur ofta en produkt kan få fel, för att redan i ett tidigt skede kunna vidta förebyggande åtgärder Tillförlitlighets- och produktsäkerhetsuppföljning Weibullteknik - teknik för utvärdering av prov- och fältdata Reliability Growth, metoder för uppföljning och utvärdering av tillförlitlighetstillväxt LCC-teknik - metod för bestämning av Life Cycle Cost, d.v.s. livstidskostnad, för en produkt Kursen vänder sig till personer som har viss grundkunskap inom tillförlitlighets- och produktsäkerhetsområdet men behöver fördjupade kunskaper inom något eller några av ovanstående områden. Kursen är även lämplig för personer som behöver planera in tillförlitlighets- och produktsäkerhetsaktiviteter i ett utvecklingsuppdrag alternativt utvärdera hur detta är gjort av exempelvis en leverantör. et med kursen är att ge deltagarna kunskaper för att självständigt kunna utforma ett tillförlitlighetsprogram och kunna planera tillförlitlighetsverksamheten inom ett projekt. Dessutom skall deltagarna, efter genomförd utbildning, självständigt kunna utvärdera resultatet av utförda aktiviteter samt genomföra funktionssäkerhetsprediktering, LCC-analys, Weibullutvärdering och Reliability Growth-program samt kunna identifiera behov och användning av tillförlitlighetsdata. Göran Holmberg Åke Lönnqvist

6 Sid 6(8) Påbyggnadskurs Produktsäkerhet inklusive produkternas miljöpåverkan Denna kurs är ett komplement till och en fördjupning av grundkursen. I dag ställs det mycket höga krav på produkternas säkerhet i bland annat lagar, direktiv, förordningar och från våra kunder. Konsekvenserna för leverantörer och tillverkare kan bli mycket allvarliga vid såväl inträffade skador som t ex återkallande i samband med upptäckta produktsvagheter. Att inte uppfylla gällande lagar och direktiv kan medföra säljförbud och förbud att exportera produkten till andra länder. Kursen syftar till att dels klargöra vilka krav som gäller för olika typer av produkter och dels hur man som tillverkare och leverantör kan säkerställa att produktsäkerhetskraven uppfylls. Kursen omfattar produktsäkerhet och systemsäkerhet samt i tillämpliga delar produkternas miljöpåverkan. I kursen ingår tillämpningsövningar och grupparbeten. Översikt, begrepp och definitioner Lagar, krav och ansvar Produktsäkerhet och miljöpåverkan; CE-märkning, EG-direktiv och standarder Tillverkarens ansvar Underleverantörer Organisation, kompetens och resurser på företaget Produktsäkerhetsprogram uppläggning och genomförande Identifiering och eliminering av riskkällor Risklista och riskbedömning Verksamheter och analysmetoder Olycks- och incidentrapportering Verifiering och validering Dokumentation och säkerhetsutlåtande Kursen ger även tillfälle till att diskutera praktikfall med lärarna och övriga kursdeltagare. Kursen vänder sig till personer som behöver fördjupade kunskaper avseende produktsäkerhet inklusive produkternas miljöpåverkan och/eller systemsäkerhet inom något eller några av de områden som behandlas i kursprogrammet enligt ovan. Detta omfattar bland annat medarbetare som skall kunna förstå och hantera de krav som ställs på produkternas säkerhet inklusive riskbedömning samt till kvalitetstekniker, produktsäkerhetsingenjörer, konstruktörer, systemingenjörer m.fl. som svarar för analyser, verifiering, uppföljning mm inom produktsäkerhetsområdet och dessutom till personer som arbetar med styrning och planering av aktiviteter avseende produktsäkerhet under offerering, utveckling, konstruktion, verifiering, inköp och produktion. et med kursen är att ge deltagarna sådana kunskaper att de, i samarbete med berörda instanser inom företaget, skall kunna planera produktsäkerhetsverksamheten för ett projekt. Dessutom skall deltagarna kunna genomföra eller leda de verksamheter som behövs inom ramen för ett produktsäkerhetsprogram. Göran Holmberg Eva-Karin Johansson

7 Sid 7(8) Påbyggnadskurs Tillförlitlig och felfri tillverkning Tillförlitlighetstekniken erbjuder kostnadseffektiva metoder för att redan i tidiga utvecklingsskeden påverka och förbättra produkter. Många av de metoder som under lång tid tillämpats på konstruktionslösningar kan även användas för analys av produktionsprocesser. För att slutkunden skall erhålla bra produkter med hög kvalitet måste såväl konstruktionslösningar som produktionsprocesser och -utrustningar vara robusta och tillförlitliga. Kursen behandlar allmänt vedertagna metoder som syftar till att; 1. på ett tidigt stadium analysera en tänkt tillverkningsprocess och identifiera potentiella felrisker för att kunna förebygga/förhindra att fel orsakas av produktionsprocess/-utrustning 2. utvärdera tillverkningsprocessens möjligheter att producera med önskad noggrannhet och tillräckligt liten spridning/variation 3. övervaka en pågående serieproduktion för att vid behov snabbt kunna vidta korrigerande åtgärder. Kursen fokuserar på förståelse och tillämpning av dessa metoder. En översikt av tillförlitlighetstekniken och dess syfte samt genomgång och övningar i följande metoder; Process-FMEA (Failure Mode and Effect Analysis/Feleffektanalys) Kapabilitets-/Duglighetsstudier Statistisk Process Styrning, SPS Kursen innehåller övningsuppgifter och grupparbeten samt ger tillfälle att diskutera praktikfall. Produktionstekniker och personer som arbetar med utveckling av produktionsupplägg och produktionsutrustningar. Konstruktörer, inköpstekniker och inköpare som behöver den grundläggande kunskapen för att kunna föra en dialog med egna eller leverantörers produktionstekniker. Efter avslutad kurs skall deltagarna vara väl förtrogna med tillförlitlighetsteknikens användning med avseende på produktionsprocessen samt kunna förstå och tillämpa Process-FMEA, Kapabilitets- /Duglighetsstudier och Statistisk Process Styrning, SPS. Åke Lönnqvist

8 Sid 8(8) Påbyggnadskurs Tillförlitlighetsteknik och Robust konstruktion Tillförlitlighetsteknik och Robust konstruktionsmetodik (ofta influerad av Dr G Taguchi`s kvalitetsfilosofi) syftar båda till att undvika att fel uppkommer, men sätten att uppnå detta kan skilja sig åt. I Tillförlitlighetstekniken studeras bland annat komponenters och systems uppbyggnad och belastning för att identifiera och bedöma risken för fel samt potentiella konsekvenser av dessa fel. Robust konstruktionsmetodik fokuserar på att minska risken för fel genom att reducera produkters och processers känslighet för faktorer som negativt inverkar på funktionen, kallade störfaktorer ( noise factors ). En central metod i Robust konstruktionsmetodik är Statistisk Försöksplanering (SFP). Försöksplaneringsmetoden, ibland känd som faktorförsök, har sitt ursprung i 1920-talets jordbruksexperiment för att förbättra grödor. Metoden används för att utvärdera och hitta optimala värden för faktorer som påverkar en given egenskap vilket även kan utnyttjas för att optimera parametrarna så att produkten/processen blir mindre känslig (robust) för störfaktorer ( noise factors ). Metoden möjliggör också att hänsyn tas till faktorernas beroenden/samspelseffekter. Finns det inga samspelseffekter kan metoden istället användas för att reducera antalet erforderliga försök. Den kanske mest välkända tillförlitlighetsmetoden, feleffektsanalys (FMEA), är ett effektivt redskap för att förebygga fel. Under denna kurs används en något modifierad konstruktions-fmea metod (K-FMEA n ) och P-diagram för att identifiera störfaktorer och fokusera på störfaktorernas inverkan. Kursen är inriktad på förståelse av hur robust konstruktionsmetodik kan komplettera tillförlitlighetstekniken för att bidra till tillförlitliga produkter och processer. Metodmässigt är tyngdpunkten lagd vid förståelse och tillämpning av metoden Statistisk Försöksplanering (SFP) men även K-FMEA n samt P-diagram används. Kursen omfattar följande huvudavsnitt; Introduktion av huvuddragen i tillförlitlighetsteknik och robust konstruktionsmetodik Begreppet störfaktorer P-diagram och Konstruktions-FMEA n anpassad till robust konstruktionsmetodik Statistisk Försöksplanering (SFP) o Några grundläggande statistiska begrepp för SFP o Arbetsgång vid faktorförsök o Statistisk Försöksplanering med flera faktorer o Utvärdering av huvud- och samspelseffekter o Blockning o Reducerade försöksplaner Introduktion till användning av SFP för robust konstruktion Kursen innehåller övningsuppgifter och grupparbeten samt ger tillfälle att diskutera praktikfall. Kvalitets- och tillförlitlighetstekniker som arbetar med tillförlitlighetsteknik och robust konstruktion. Produkt- och processutvecklare samt personer som planerar och/eller genomför prov. Konstruktörer, inköpstekniker och inköpare som behöver den grundläggande kunskapen för att kunna föra en dialog med leverantörer avseende tillförlitlighetsteknik och robusta konstruktioner. Efter genomgången kurs skall man vara väl förtrogen med grunderna i Tillförlitlighetsteknik och Robust konstruktionsmetodik, ha kunskap om FMEA, P-diagram och Statistisk Försöksplanering (SFP) samt veta hur metoderna kan användas för att optimera egenskaper och bidra till robusta konstruktionslösningar. Vidare skall man ha grundläggande kunskaper för att med Statistisk Försöksplanering (SFP) kunna planera, genomföra och utvärdera enklare 2-nivå faktorförsök. Åke Lönnqvist

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer