SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sessionssalen i Båstad, kl Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Utses att justera: Jonas Holgersson och Stefan Olsson. Ersättare: Göran Klang. Justeringens plats och tid: Kommunkansliet i Båstad, tisdagen den 30 oktober kl sekreterare Paragrafer: Gunnar Nilsson Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Datum för anslags nedtagande: Underskrift Utdragsbestyrkande

2 ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: l (2) Omröstningar När- var o ( Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst o (M) Asa Ragnarsson N x D D D D D D D (BP) Bo Wendt N x D D D D D D D (S) Ann-Margret Kjellberg N x D D D D D D D (C) Janet Gunnarsson N x D D D D D D D (M) l'.reue l.h:esser Mona Källbäck N x D D D D D D D (BP) Eddie Grankvist N x D D D D D D D (MP) Jonas Holgersson N x D D D D D D D (C) Stefan Olsson N x D D D D D D D (M) Christer de la Matte N x D D D D D D D (M) Kerstin Gustafsson (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Ann-Marie Johnsson (M) Karin Hansson (SD) Inge Sanden (KD) Torgny Brenton (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Claes Sundin (BP) Kjell Andersson (S) Jan Ahlgren (C) Anders Gunnarsson (M) Ulf Holmberg (BP) Helena Stridh N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D \t:\namndsadm\kt\ voteringslista\20 12\ doc \h

3 2 (2) Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst (M) +ehy: l'o<afs58h (S) Irene Ebbesson (C) SeHia LaFsseR (M) Christer Linden (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Björn Källbäck (S) Göran Klang (M) }ah Ahlstföm (C) YRe JeA:aHsseH (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Göran Brauer (S) Håkan Philipsson (FP) Anna Ros berg (M) Benkt Ragnarsson Lars Hasselerona N x D D D D D D D N x D D D D D D D Marie-Louise N x D D D D D D D Karlsson N x D D D D D D D N x D D D D D D o \ N x D D D D D D D Tom. 231 N x D D D D D D D N x D D D D D D [( N x D D D D D D D Marie-Louise N x D D D D D D D Linden Haakon Böcker N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D D N x D D D D D D [] SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare \196~1

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Innehållsförteckning- Kommunfullmäktige den 24 oktober 2012 l Paragraf, ärendebeskrivning 212. Godkännande av dagordningen 213. Informationspunkter 214. Biblioteksplan 215. Fråga från Bjärepartiet- Stigande räntenivåer 216. Interpellation från Socialdemokraterna- Personalförsörjningsprogram 217. Interpellation från Socialdemokraterna- Båstadhems ägardirektiv 218. Interpellation från Socialdemokraterna- Tomt till förskola vid Äppeldalen i Båstad 219. Markpolicy samt Regler för markanvisning i Båstads kommun 220. Ansökan från Båstadhem AB om kommunal borgen 221. Begäran om förlängd tid för beredningsarbete 222. Motion från Socialdemokraterna - Rutiner för rapportering av ej verkställda beslut inom socialtjänsten 223. Upprättande av miljöbokslut/miljörevision 224. Redovisning av ej avslutade motioner 225. Delårsrapport 2012 med helårsprognos 226. Avsägelse av uppdrag- Anne-Marie Wemmert (C) 227. Avsägelse av uppdrag- Bo Duvmo (KD) 228. Val av ledamot i Jävsnämnden efter avgående Anne-Marie Wemmert (C) 229. Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Bo Duvmo (KD) 230. Val av ledamot och vice ordförande Demokratiberedningen efter avgående Bo Duvmo (KD) 231. Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Kerstin Gustafsson (M) 232. Val av ledamot i Välbefinnanderådet 233. Interpellation från Bjärepartiet- Ledningsgruppen inom Vård och omsorg 234. Interpellation från Bjärepartiet- Arrendeavtal med Båstad Hamn AB 235. Fråga från Socialdemokraterna- Handlingsplan för Miljöprogrammet 236. Delgivningar 237. Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun Begäran om ändring av tidigare givet uppdrag 238. Avsägelse av uppdrag- Kenneth Larsson (C)

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 2 KF 212 Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige peslutar: 1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: Ärendet om Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet utgår (KS 1426/12-200), Information/lägesrapport om Åstadsprojektet utgår. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

6 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll Blad Kommunfullmäktige KF 213 Informationspunkter a) "Kulturen som framgångsfaktor vid kommunal utveckling". Professor Göran Cars från Tekniska Högskolan i Stockholm föreläser om kulturens viktiga roll i kommunens utvecklingsarbete. b) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. justerandes si naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

7 BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSvu KS KF dnr KS 1433/ Biblioteksplan Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Yrkande Förslag till beslut Enligt bibliotekslagen (1996:1596) ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. Biblioteksplanen ska vara politiskt förankrad och innehålla en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun samt åtgärder och strategier för hur det ska tillgodoses. Tjänsteskrivelse från bibliotekschefen. Bibliotekschefinga-Lill Ahlström föredrar ärendet. Ordföranden Åsa Ragnarsson (M) yrkar att biblioteksplanen ska kompletteras med en barnkonsekvensanalys. Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Bilagda förslag till biblioteksplan kompletteras med en barnkonsekvensanalys och antas. KS Notering Förslag till beslut Vid utskick till kommunstyrelsen var ärendet kompletterat med en barnkonsekvensanalys. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Bilagda förslag till biblioteksplan antas. KF Föredragande Beslut Verksamhetsområdeschef Henrik Andersson föredrar ärendet. Kommunfullmäktige beslutar: l. Bilagda förslag till biblioteksplan antas. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

8 BÅSTADS KOMMUN Bildning & arbete Datum: Handläggare: Inga-Lill Ahlström D nr: Till: K~'llnmunstyrelsen ''TADS \<OMMUN.)mmun~.h.: ~. ~-"'' o L " :fi: ~~ LJnr. Y.2... ~.,,,,,,,, '1(/t/ IID&ell""' l.l l o'' l t Il Dill 1 (l) Bilagor till tjänsteskrivelsen: Biblioteksplan Ärendebeskrivning Bakgrund Enligt bibliotekslagen (1996: 1596) ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. Biblioteksplanen ska vara politiskt förankrad och innehålla en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun samt åtgärder och strategier för hur det ska tillgodoses. Aktuellt Välfärdsutskottet ska fatta beslut om att anta bifogat förslag till biblioteksplan. Biblioteksplanen påverkar inte bibliotekets ekonomi eller personalsituation. Barnkonsekvensanalys Nej Förslag till beslut Välfärdsutskottet godkänner biblioteksplanen. Båstad den Ort och datum Inga-Lill Ahlström f bibliotekschef \h:\biblioteksplan \tjänsteskrivelse bildning och arbete.docx\ia

9 Biblioteksplan för Båstads kommun (

10 1 Biblioteksplan - bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten. l promemorian "Om biblioteksverksamheterna" (Ds 2003:66) definieras biblioteksplan: "Med biblioteksplan avses en kommunal eller landstingskommunal antagen plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan... ". Utgångspunkten för en biblioteksplan är att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden som utbildning, vård, omsorg, fritid, näringsliv och kultur. Planen sträcker sig från år 2012 och två år framåt. Efter dessa år utvärderas och revideras planen för ytterligare två år. styrdokument Biblioteksplanen bygger på Bibliotekslagen, politiska beslut angående biblioteksverksamheten i Båstad och kommunens vision. Dessutom tar biblioteksplanen fasta på de dokument som länge varit vägledande inom området, nämligen Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest Bibliotekslagen Lagen fastställer att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionshindrade, invandrare, barn och ungdomar. Båstad kommuns politiska riktlinjer Båstads kommun har fattat ett beslut om att det ska finnas folkbibliotek i de tätorter där det finns kommunala skolor. UNESCO's folkbiblioteksmanifest l manifestet deklareras att folkbibliotekets huvudsakliga uppgift är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. UNESCO's skolbiblioteksmanifest l manifestet poängteras skolbibliotekets roll som förmedlare av kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle samt färdigheter som behövs för ett livslångt lärande och delaktighet i den demokratiska processen. Skollagen l den nya skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller även fristående skolor.

11 3 Nuläge struktur Båstads biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek i Båstad som är integrerat med gymnasiebiblioteket, fem filialbibliotek integrerade med skolbiblioteken i övriga tätorter och ett skolbibliotek på Strandängsskolan i Båstad. Utbud och service Utöver biblioteksservice till allmänheten samt barn och ungdom inom.~ommunal grundskola och gymnasium, ger biblioteket service till friskolor påförskole-och gymnasienivå samt vuxen- och distansstuderande. Biblioteket har fack- och skönlitteratur i olika format, tidskrifter, talböcker, DVD-filmer och datoriserade spel för hemlån. På samtliga bibliotek kan man låna datorer med internetuppkoppling. Biblioteket prenumererar på databaser inom olika ämnesområden, flera av dem är tillgängliga hemifrån från bibliotekets hemsida. Biblioteket har programverksamhet för barn och vuxna med inriktning på att stimulera till läsning och att fördjupa och levandegöra den litterära kulturen. Böcker och tidskriftsartiklar som inte finns på Båstads bibliotek lånas in från andra bibliotek. Det finns dagliga transporter mellan samtliga huvudbibliotek i Skåne NV, inom regionen två gånger i veckan. l Båstads kommun sker boktransporter två gånger i veckan mellan filialerna och huvudbiblioteket Låntagarna kan själva reservera böcker, göra omlån och söka i bibliotekets katalog via internet. Resultat Biblioteken i Båstad har höga utlåningstal/invånare jämfört med andra kommuner och bland de högsta utlåningstalen i Sverige för barn- och ungdomslitteratur. Antalet utlån och besök per invånare var högst i Skåne år En relativt hög andel av utlånen är anpassade medier i form av talböcker. Båstads bibliotek har stor efterfrågan på kurslitteratur för högskolestudier. Samverkan Lokalt Båstads bibliotek samverkar med kulturavdelningen, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen.

12 4 Biblioteket har programverksamhet för barn tillsammans med den öppna förskolan, familjecentralen och kulturavdelningen. Biblioteket har tillsammans med förskola/skola utarbetat en läsfrämjandeplan som omfattar barn från O ti1114 år. Biblioteket har utarbetat en plan för att lära ut informationskompetens till grundskoleelever. Färdigheterna ska följas upp och fördjupas i gymnasieskolan. Delregionalt F o m 1 mars 2012 har de kommunala folkbiblioteken i Skåne Nordväst ett utökat samarbete mellan biblioteken, Bibliotek Skåne Nordväst. Fokus ligger på att ge låntagarna i de nordvästskånska kommunerna hög servicenivå och kvalite med bl a en gemensam katalog, som innebär att låntagarna får tillgång till ett betydligt större utbud av medier än tidigare. Dagliga transporter gör det möjligt att skicka medier mellan kommunerna. Det innebär också att låntagare inom Skåne Nordväst kan låna och lämna tillbaka på de bibliotek som passar dem bäst. Bibliotek Skåne Nordväst har fått projektbidrag från Region Skåne för att utarbeta en gemensam medieplan. Vision Biblioteket ska spela stor roll i invånarnas vardag och vara en öppen dörr till inspiration, kunskap och delaktighet. Biblioteksverksamheten ska vara ett av de avgörande och tydliga bevisen på att Båstad är det naturliga valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. strategi Ett bibliotek ska spegla det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. Förändringar i omvärlden gör det nödvändigt att ständigt ompröva sin roll eller sina roller. Biblioteken växte fram under industrisamhällets utveckling, en tid som präglades av fattigdom, trångboddhet och brist på böcker. Med fria boklån kunde biblioteken bidra till att höja kunskapsnivån, öka jämlikheten och stärka demokratin. Bibliotekets uppgift i kunskaps- och informationssamhället är delvis en annan. Nu lever vi i en tid av informationsöverflöd. Böcker finns att köpa överallt och är relativt billiga och informationsteknologin gör det enkelt att söka information. Nu kan biblioteket istället bidra med att inspirera tilllustläsning som främjar läsförmågan och ger en aktiv och stimulerande fritid. Biblioteket kan också guida i det stora utbudet av medier och information och på så sätt vara en viktig aktör i det livslånga lärandet och den demokratiska processen.

13 5 Bibliotekets roll som läsfrämjare Bokläsning kan bjuda på stora upplevelser som gör avtryck i människors liv lika väl som det kan vara förströelse och avkoppling för stunden. Därför måste biblioteket ha ett mediebestånd med både bredd och djup för människor med olika behov och i olika livssituationer. Biblioteket har en given roll att tillhandahålla stimulerande litteratur för alla åldrar, inte minst för de yngsta barnen, som långt innan de själva har tillägnat sig läsfärdigheter, kan ta del av litteratur som förmedlas av andra och på det sättet främja deras språkutveckling. Under hela skoltiden kan biblioteket vara ett stöd och komplement i träning av läsfärdigheten med fokus på läslust och med hjälp av olika gestaltande konstformer som teater, skrivarverksamhet, berättande och bild. För personer med olika funktionshinder kan läsning bidra till en högre livskvalitet. Biblioteket kan erbjuda anpassade medier och vid behov ge en utökad, behovsanpassad service. Att kunna läsa och förstå text är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i samhället och ett villkor för att kunna söka och värdera information. Utvecklingsområden: Exponering, inspiration 111 Litterära samtal i olika format 111 Uppsökande verksamhet Bibliotekets roll i det livslånga lärandet Båstads kommun har en uttalad inriktning att vara en konkurrenskraftig utbildningskommun och biblioteket är ett stöd och komplement i formella och informella studier. Att ha tillgång till bibliotek är en lagstadgad rättighet och därför kan alla medborgare ta del av den folkbildande verksamheten. Med ett stort utbud av facklitteratur, tidskrifter och databaser på olika nivåer erbjuder biblioteket fakta inom alla ämnesområden. För att kunna dra nytta av informationen i olika inlärningssituationer krävs bl a färdigheter i att lägga upp en sökstrategi och granska källorna. Bibliotekarierna kan bidra med att ge handledning i det man kallar informationskompetens. Att söka information har underlättats betydligt med digital teknik och en hel del information tillhandahålls numera bara i digitalt format. Det förutsätter tillgång till en dator och grundläggande kunskap om hur man använder en sådan. För att inte vissa grupper ska ställas utanför den demokratiska processen och möjlighet att söka all slags information, ska biblioteket bidra med att tillhandahålla publika datorer med internetuppkoppling och undervisning i hur man använder dem. Utvecklingsområden: 111 Samverkan med skola och utbildning Kompetensutveckling i pedagogik Gl Medieplanering Gl skyltning

14 6 Bibliotekets roll som mötesplats och upplevelserum Biblioteket ska vara ett öppet kulturrum -en mötesplats för människor och kultur i olika former. Alla ska känna sig välkomna och mötas av både igenkänning och överraskning. För att få till detta på ett bra sätt måste det finnas öppenhet för samverkan med andra verksamheter. Bibliotekens storlek och lokalernas utformning kan ibland sätta gränser för hur långt det är möjligt, det måste också finnas plats för läsro och studier. Bibliotekets samlingar är centrala och beståndet ska innehålla litteratur med djup och bredd som är relevant utifrån behov och efterfrågan. Samlingarna ska vara ordnade så att låntagarna själva kan hitta det de vill ha och därför ska exponering och skyltning göras med ett brukarperspektiv. Biblioteket har ett särskilt ansvar för att samla in och organisera lokal litteratur, det är en viktig del av det lokala kulturarvet. Biblioteken ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare. För att få veta om det verkligen förhåller sig så, måste biblioteket stimulera till dialog med allmänheten och göra mätningar på hur väl man lyckas. Alla kommuninvånare använder sig inte av biblioteket men alla har rätt att få information om vad biblioteket kan erbjuda. Därför är det viktigt att biblioteket kommunicerar detta genom flera kanaler och på olika arenor. Utvecklingsområden: Samverkan Dialog med brukare/icke-brukare Information/marknadsföring Kompetensutveckling

15 l (l) Barn konsekvensanalys: 1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? Ja: x Motivering för beslutet: I biblioteksplanen beskrivs verksamhet för barn och ungdom. 2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? Positivt: x Negativt: Motivering för beslutet: Biblioteksplanen säkerställer barns och ungdomars prioriterade ställning i biblioteksverksamheten. 3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? Ja: Nej: x Motivering för beslutet: Biblioteksplanen beskriver olika verksamhetsområden på en övergripande nivå och det har därför inte funnits anledning att ge barn och ungdom inflytande över innehållet i denna. 4. strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnkonventionen J Ja: Nej: x Motivering för beslutet: Biblioteksplanen utgår från bibliotekslagen som fastställer att barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp. Ort, datum och underskrift Båstad den 3 ~eptember 2012 i LllU / Inga~Lill Ahlström \h:\ biblioteksp Jan\ barnkon se kvensan alys.dot\i

16 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 KF 215 dnr: KS 1366/ Fråga från Bjärepartiet- Stigande räntenivåer Ärendebeskrivning Beslut Fråga inlämnad av Göran Håkansson (BP) angående stigande räntenivåer och handlingsplaner kring detta. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. justerandes si naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen os~ 2 u Enkel fråga till Anette Åkesson kommunalråd Moderaterna Dnr~.\'.S.bP../.1'21:~.1.C i Man kan kostatera att skuldsättningen haft en onormalt hög ökningstakt från 2010 till nyligen beslutade budgeten 2013 och även Budgetplanen för Frågan till Anette är följande. Finns det någon handlingsplan och riskanalys om ex. räntenivån skulle stiga kraftigt? År2010 Budget År 2013 Plan B ,2 Milj 259,6 Milj 331,3 Milj 7,368:-/ inv. 18,243:-/ inv. 23,281:-/ inv. Ökning i% från år +148% Sår 216% Genomsnittlig skuldsättning Skånes kommuner 8,720:-/ inv (2012}., detta innebär att Båstad har 109% högre skuldsättning för budget Räknat med invånare för alla åren. Källmateria från Båstad kommunl: Arsredovisning 2011, sid 4, enligt Budget 2012 och 2013 Plan ,sid 37. Göran Håkansson Bjärepartiet

18 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 6 KF KF dnr: KS 1480/ Interpellation från Socialdemokraterna - Personalförsörjningsprogram Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ett eventuellt kommunalt personalförsörjningsprogram. Kommunfullmäktige beslutar: l. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M), bilaga. Ingela Stefansson (S), Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse Datum Handläggare Kerstin Gustafsson Vårtdur ~/ ('170 BÅSTAOS KOMMUN Kommunstyrelsen f.tS.~(!!~z.:::t.o o Ingela Stefansson Socialdemokraterna i Båstad l (l) Interpellationssvar gällande personalförsörjning Fråga 1: Finns det ett aktuellt personalförsörjningsprogram, med strategier för att möta dagens och framtidens behov av medarbetare? Svar: Det finns inget aktuellt kompetensförsörjnings program (kompetensutveckling och personalförsörjning). Fråga 2: Om inte när lmmmer det att uppdateras? Svar: Under november månad 2012 är planen att påbörja en kompetensförsörjningsprocess. Arbetet börjar med att ta fram en personalförsörjningsprognos för åren innehållande antal anställda idag och hur många avgångar som kommer att ske varje år. Denna kartläggning kommer att belysa inom vilka områden som det finns behov av rekrytering eller vidareutveckling av redan befintlig personal. För att säkerställa framtida behov av personal kommer en plan gällande kompetensförsörjning att arbetas fram. ~~~:-6;~ Kerstin Gustafsson (~ - Kommunstyrelsens ordföranded Båstads kommun Kom m u n ledningskontor BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer:

20 BÅSTADS KOMMUN Socialdemokraterna D nr.~.l ~.W.JJ.~:} CX) Interpellation till ks-ordförande om personalförsörjningsprogram Vården har redan idag problem med att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Vi vet också att det framöver kommer att bli en hel del pensionsavgånga r, samt att få ungdomarna väljer vårdutbildningar. Förskolelärare och socionomer med spedalkompetens är även svårrekryterade. (finns säkert fler yrkesgrupper som berörs). Så min fråga är: Finns det ett aktuellt personalförsörjningsprogram, med strategier för att möta dagens och framtidens behov av medarbetare? Om inte när kommer det att uppdateras? /ly/a_ ~.... För Socialdemokraterna: lngejä Stefansson.

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 7 KF KF dnr: KS 1510/ Interpellation från Socialdemokraterna - Båstadhems ägardirektlv Ärendebeskrivning Beslut Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation gällande tolkningen av ägardirektiv för Båstadhem AB. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M), bilaga. Ann-Margret Kjellberg (S), Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

22 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse Datum Handläggare Kerstin Gustafsson Vårtdur 1510/ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Dn r ±s$...../.:;;?.l.9./..!2?.:_::-1 Ud Ann-Margret Kjellberg Socialdemokraterna i Båstad l (2) Interpellationssvar utdrag ur kommunfullmäktiges ägardirektiv till Båstadhem AB Försäljning av bostadsrätter på Korrödsvägen. Fråga 1: Hur tolkar du ägardirektiven i detta avseende? Svar: Fullmäktiges ställningstagande enligt kommunallagen 3 kap 17 anger att fullmäktige ska se till att man får ta ställning innan sådana beslut fattas i ett helägt kommunalt bolag som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I förarbeten anges bl.a. att försäljning av fastighet över en viss beloppsgräns ska ställningstagande inhämtas. Aktiebolaget blir bundet av reglerna om fullmäktiges ställningstagande genom bestämmelserna i bolagsordningen, genom ägardirektiv som fastställs på bolagsstämman eller genom avtal. Bolagsordningen, för Bästacthem AB, 5 anger att innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt, skall bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning i ärendet. I aktuellt Ägardirektiv för Bästacthem AB, beslut i fullmäktige den 27 april 2011, punkt 4 finns frågor som ska underställas fullmäktige. En av dessa frågor är investeringsbeslut eller beslut om avyttring av större omfattning, överstigande 10 miljoner kronor. Fråga 2: Är försäljningen av denna fastighet till en bostadsrättsförening en sådan fråga som kommunfullmäktige skall ta ställning till innan bolaget fattar beslut i frågan? Svar: Ja Fråga 3: Om det inte är det vad grundar du isåfall detta på? Svar: J~ G~~~ Kerstin Gustafsson (M) J - ~. Kommunstyrelsens ordförande Båstads kommun Kommunledningskontor BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer:

23 SOCIALDEMOKRATERNA I BÅSTAD BÅSTADS 1"\0MMUN Kommunstyrelsen t:'s \stol Dnr..... u sa a 11 a a a a & a ~ 1 1 l Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Utdrag ur kommunfullmäktiges ägaredirektiv till Båstadhem AB: 4. Frågor som ska underställasfullmäktige Enligt 5, bolagsordningen, ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kommunen. Härmed avses bl. a. + Investeringsbeslut eller beslut om avyttring av större omfattning, överstigande l O miljoner kronor. Båstadhem försäljer f.n 16 bostadsrätter på Korrödsvägen. Priset är mellan 2-2,5 mla. Ett totalpris för fastigheten på över 30 mkr. Hur tolkar du ägaredirektiven i detta avseende? Är försäljningen av denna fastighet till en bostadsrättsförening en sådan fråga som kommunfullmäktige skall ta ställning till innan bolaget fattar beslut i frågan? Om det inte är det vad grundar du i så fall detta på? B o t d den 18 september,-:20 12 /1. ~ /' ~ 'ttt~1 tcmtf!c{l7 Ann-MargrepKj ellbel{g //

24 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 8 KF 218 dnr: KS 1635/ Interpellation från Socialdemokraterna -Tomt till förskola vid Äppeldalen i Båstad Ärendebeskrivning Beslut Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation gällande tomt för byggnation av förskola vid Äppeldalen i B åstad. Kommunfullmäktige beslutar: l. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande enligt bilaga. Ann-Margret Kjellberg (S), Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. Utskott/presidium justerandes si naturer KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande

25 .. BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse Datum Handläggare Kerstin Gustafsson BA~rADS KOMMUN mmunstyre/sen l (2) ' Dnr.K>... l.b.~~./.j~.fl o O - l l Ann-Margret Kjellberg Socialdemokraterna i Båstad Värtdur ~/ /63S Interpellationssvar tomt till förskola i Äppeldalen i Båstad Det har inkommit en förfrågan om planbesked för en del av fastigheten Båstad 1Q9:2, med arbetsnamnet "Äppeldalens förskola". Planområdet begränsas i norr av Lyavägen och i söder av Mangårdsvägen. Enligt interpellanten ska lokalpressen ha skrivit om en privat exploatör som avser att bygga en femavdelningsförskola på en tomt i Äppeldalen i Båstad vilket har blivit ett missförstånd. Fråga 1. Vilket ändamål anger aktuell detaljplan för detta område? Svar: Aktuell detaljplan, för fastigheten Båstad 109:2, anger att det är en allmän plats, parkmark. Enligt Översiktsplanen är planområdet angivet som tänkt exploatering för bostäder samt naturmark Översiktsplanen ger stöd för en förtätning inom området. Fråga 2: Hur ser kommunens behov av förskoleplatser ut de kommande 10 åren? Svar: Enligt kommunens befolkningsprognos för finns det två alternativ till utveckling för kommunen. Ett av alternativet i prognosen är att tillväxten ska vara oförändrad vilket innebär att om tio år har barnen i åldern 1-5 år minskat med ca tio barn vilket innebär ett oförändrat behov inom förskolan. Däremot den prognos som bygger på en befolkningsökning med 100 personer per år kommer barn i åldern 1-5 år att öka med 110 barn fram tom år Detta alternativ innebär att det behövs fler färskoleplatser i kommunen. Fråga 3: Hur ser det prognostiserade behovet ut för olika tätorter? Svar: Att långsiktigt över en tio års period prognostisera behovet av förskolor i alla tätorter är inte helt enkelt. Dagens behov av förskolor kan komma att förändras utifrån nybyggnation av villor och lägenheter, inflyttning och eventuell generationsväxling. Historiskt har det största behovet och efterfrågan av färskoleplatser varit i centralorten. Båstads kommun Kommunledningskontor BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: bastads.kommu bastad.se

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal ensam förhandla med kommunen om tilldelning av

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken

Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Samhällsbyggnadsutskottet 2013-09-16 6 KSsu 68 dnr: KS 956/10-830 Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer