KS Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun Mark- och projektenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten"

Transkript

1 KS Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun Mark- och projektenheten

2

3 Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning Direktanvisning Anbud Markanvisningstävling Avtal Markanvisningsavtal Marköverlåtelseavtal Exploateringsavtal Försäljning av kommunala tomter Småhustomter Bebyggda fastigheter Industrifastigheter Markförvaltning Arrende och nyttjanderätt Ersättning vid intrång

4 1 Bakgrund Denna markpolicy har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden samt ge allmänheten information om kommunens vilja i markfrågor. Ny lagstiftning Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899), som trädde i kraft 1 januari 2015, innebär att alla kommuner som anvisar mark till privata byggherrar ska ha tydliga och transparenta riktlinjer för sådan markanvisning. Lagtexten stadgar i 2 att Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Markanvisning är ett medel som används för att nå de mål för samhällsutvecklingen som har fastställts i kommunfullmäktiges vision 2025 och övergripande mål. Genom översiktsplan, övriga styrdokument och bostadsprogram har ytterligare preciseringar gjorts av var olika etableringar ska ske. Markanvisning innebär att kommunen förbinder sig att låta en utvald exploatör/byggherre genomföra ett projekt under förutsättning att denne följer upprättad detaljplan och uppfyller kommunens övriga villkor. I övrigt tilldelar kommunen mark genom direktanvisning, anbud eller tävling. 2 Markreserv Lerums kommun äger cirka ha mark fördelat på cirka 450 fastigheter. Mycket av marken arrenderas ut till dess att den planläggs och tas i anspråk för annat ändamål. Cirka hektar av kommunens mark är skogsmark. Ungefär 2/3 av denna förvaltas som produktionsskog och resterande som särskilt värdefull för natur och friluftsliv. Skogen förvaltas av en extern förvaltare som upprättar en skogsbruksplan där kommunens intentioner med skogen tydligt framgår. Skogens användning är under omprövning. Markreserven är viktig för kommunens möjlighet att kunna påverka utbyggnaden i kommunen och även för att kunna bevara områden av intresse för natur, miljö och kultur. Även för rekreation och allmänhetens tillgänglighet till natur är det kommunala ägandet viktigt. 4

5 3 Strategiska markförvärv Kommunen ska aktivt förvärva mark i områden för framtida behov i enlighet med översiktsplanen. Detta för att säkerställa att markområden utvecklas i enlighet med översiktsplanen och de regionala ambitionerna, till exempel Göteborgsregionens (GR:s) strukturbild. Marken läggs i kommunens markreserv för att arrenderas ut eller brukas. Vid försäljning från markreserven ska vinsten gå till reinvestering i densamma. 4 Exploatering Exploatering i Lerum är utveckling av mark och byggnader. Detta sker i samarbete mellan företag och kommun. Denna utveckling kan ske på både kommunens och privata intressenters initiativ. Både mark som ägs av kommunen och i privat ägo kan vara föremål för exploatering. Den kommunala marken anvisas, se nedan. Vid privat exploatering tecknas exploateringsavtal med exploatör/byggherre. Viktigt är att områden som väljs att exploateras är lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv och att exploateringen följer kommunens vision att bli "Sveriges ledande miljökommun". 5 Markanvisning Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en exploatör/byggherre som ger denne ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. Mark som anvisas har olika grad av iordningställande. Kommunen drar normalt fram kommunalt vatten och avlopp samt vägar till aktuellt område. För varje aktuellt område görs en bedömning av hur markanvisningen ska gå till. Varje område har olika förutsättningar och kräver olika typer av anvisning. Markanvisning kan ske genom direktanvisning, anbud eller tävling. Ansökningar om att förvärva eller bli anvisad mark ska vara skriftliga och ställas till Sektor samhällsbyggnad. 5

6 5.1 Direktanvisning Direktanvisning kan ges då det inte föreligger något behov av anbud eller tävling, exempelvis när en byggherre själv funnit ett lämpligt område för bostäder på kommunens mark och skissat på möjligheterna att bebygga och kommunen bedömer förslaget vara förenligt med kommunens styrdokument. När direktanvisning sker ska priset för marken sättas till aktuellt marknadsvärde. Huvudprincipen vid framtagande av pris är att en oberoende värdering ska tas fram. 5.2 Anbud Med anbudsförfarande menas här att en inbjudan skickas ut till intresserade exploatörer/byggherrar, alternativt avisering i annons, där dessa erbjuds inkomma med en enkel dispositionsskiss över hur markområdet kan bebyggas alternativt skicka med referensmaterial och fram för allt inkomma med pris på marken. Vid anbudsförfarandet är det inget krav på arkitektmaterial. Anbudsförfarandet kan ske både innan och efter detaljplan är framtagen. 5.3 Markanvisningstävling Tävlingsförfarandet används i de speciella fall när platsen eller ändamålet så kräver. Det kan till exempel vara att utveckla ett projekt där arkitektur och innehåll är viktiga parametrar. Vid en markanvisningstävling ställs krav på inlämnande av arkitektskisser av olika slag. För att locka deltagare arrangeras tävlingar exempelvis på mycket attraktiva tomter för speciella projekt. En jury sätts samman med representanter från berörda förvaltningar, som föreslår exploatör/byggherre för beslut i Kommunstyrelsen. 6 Avtal 6.1 Markanvisningsavtal Vid en markanvisning tecknas ett avtal, i början av detaljplaneläggningen, mellan kommunen och den valda exploatören/byggherren. Markanvisningsavtalet innebär en rätt för exploatören/byggherren att ensam förhandla med kommunen om bland annat ansvarsfördelning och marktilldelning. Markanvisningen tecknas på två år, räknat från kommunsstyrelsens beslut att anta avtalet vunnit laga kraft. Markanvisningsavtal ska fullföljas genom ett marköverlåtelseavtal. Om detta inte sker innan utgången av markanvisningsavtalet upphör detta att gälla. Parterna kan komma överens om förlängning av markanvisningsavtalet. 6

7 Villkor Lerum kommuns vision 2025 och övriga styrdokument ska följas till exempel energiplan och naturvårdsprogram. Kommunen har rätt att återta markanvisningen under den tidsbegränsade perioden om exploatören/byggherren uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte exploatören/byggherren rätt till ersättning. Projekt som avbryts till följd av förändrade detaljplaneförutsättningar ger inte rätt till ny markanvisning. Exploatören/byggherren betalar kostnad för arbete med detaljplanen. Detta regleras i ett separat planavtal som tecknas mellan planenheten och exploatör/byggherre. Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Markanvisningsavgift tas ut av exploatör/byggherre i samband med att markanvisningsavtal tecknas. Avgiften är mellan kronor beroende på projektets omfattning och uttages årligen. Avgiften tas ut för att marken är låst under en kortare eller längre tid. Erlagd avgift återbetalas när markanvisningsavtalet ersätts av ett marköverlåtelseavtal/exploateringsavtal. Skrivs inget avtal på grund av att exploatören/byggherren avbryter sammarbetet återbetalas inte avgiften. Marköverlåtelseavtal tecknas när kommunen äger mer än 50 % av marken inom planområdet. I övriga fall tecknas exploateringsavtal. 6.2 Marköverlåtelseavtal Markanvisningsavtalet ersätts med ett marköverlåtelseavtal, oftast i samband med att detaljplan antas. I marköverlåtelseavtalet klargörs projektets innehåll, tekniska förutsättningar och markpris. I marköverlåtelseavtalet anges alla kända förutsättningar för projektets genomförande och för den slutliga överlåtelsen. Marköverlåtelseavtalet beslutas av kommunfullmäktige. 6.3 Exploateringsavtal Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. I avtalet klargörs projektets innehåll och tekniska förutsättningar. I exploateringsavtalet anges alla kända förutsättningar för projektets genomförande och för eventuella marköverlåtelser. Exploateringsavtalet beslutas av kommunfullmäktige. 7

8 7 Försäljning av kommunala tomter 7.1 Småhustomter Lerums kommun har inte någon kommunal tomtkö. Tomterna värderas av en oberoende part och läggs ut till marknadspris. Småhustomter säljs vanligtvis med hjälp av upphandlad mäklare och genom budgivning till högstbjudande. Inom planlagda områden tecknas köpeavtal med delegation till chefen för Sektor samhällsbyggnad. Avtal tecknas med krav på byggnation och i enlighet med kommunens energiplan. Tillskottsmark till småhustomter säljs till marknadspris. 7.2 Bebyggda fastigheter Kommunen säljer ibland även bebyggda fastigheter. Dessa säljs till marknadspris med hjälp av mäklare genom budgivning till högstbjudande eller av kommunen direkt. 7.3 Industrifastigheter Kommunala fastigheter för industriändamål säljs inom planlagt område till fast pris antaget av kommunfullmäktige. Avgifter för vatten och avlopp (VA) tillkommer. Även gatukostnader kan komma att tas ut. Försäljning sker i kommunens egen regi. Köpeavtal tecknas med byggnadsskyldighet och i enlighet med kommunens energiplan. 8 Markförvaltning Alla förfrågningar som rör upplåtelse av kommunens mark ska vara skriftliga (särskild blankett på hemsidan- Ansökan markanvändning ) och ställda till Sektor samhällsbyggnad. 8.1 Arrende och nyttjanderätt Mark som inte behövs för nybebyggelse eller annat ändamål kan arrenderas ut för olika ändamål. Arrendeavgifterna ska vara marknadsmässiga. Utredning av arrendetaxor pågår. I vissa fall upplåts mark med nyttjanderätt. Infiltrationsanläggningar - enligt beslut från 1991 upplåtes mark för infiltrationsanläggningar till en kostnad av 1/20 basbelopp i grundavgift plus 1/25 basbelopp i årlig avgift. 8

9 8.2 Ersättning vid intrång I ersättning vid intrång på privat mark ersätter kommunen markägaren efter expropriationslagens principer. För att förenkla hanteringen betalar kommunen ut en fast ersättning till fastighetsägare om 50 kronor/m 2 ianspråktagen yta vid intrång på tomtmark. Detta förutsatt att intrånget är marginellt. På övrig mark exempelvisråmark betalas efter separat värdering. Kommer inte parterna överens överlåts intrångsvärderingen till Lantmäteriet. När någon vill ianspråkta kommunens mark för till exempelväg tillämpas samma principer som om kommunen gör intrånget. 9

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal ensam förhandla med kommunen om tilldelning av

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2012 DNR 420-9/2012 Revisionsrapport EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Carl Caesar Thomas Kalbro Hans Lind Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:1 Finansdepartementet

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2013 Uddevalla kommun Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer"

Läs mer

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Markanvändning XXX Markvärden Remissversion

Markanvändning XXX Markvärden Remissversion Markanvändning Markvärden XXX Markvärden Detta avsnitt ger inblick i markpriser och markvärde. Här presenteras de fastighetsekonomiska aspekterna kring markanvändning, markens värdeutveckling och de aktörer

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer