SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (44) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef Catharina Elofsson, kanslichef Birgitta Sjöberg, kommunikationschef Utses att justera: Anna Rosberg och Håkan Philipsson. Ersättare: Carolin Gräbner. Justeringens plats och tid: Kommunkansliet i Båstad, måndagen den 23 december kl Sekreterare Paragrafer: Henrik Andersson Ordförande Justerande Benkt Ragnarsson Anna Rosberg Håkan Philipsson ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Båstad Underskrift Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige den 18 december 2013 Paragraf, ärendebeskrivning 165. Godkännande av dagordningen 166. Informationspunkter 167. Interpellation från Eddie Grankvist (BP) Båstadhems bergvärmeborrning 168. Interpellation från Ann Marie Johnsson (C) Vidtagna åtgärder kring bergvärmeborrning? 169. Interpellation från Ann Marie Johnsson (C) Var finns arbetet med Översiktsplanen? 170. Översyn av den politiska organisationen 171. Delägarinträde i Sydvatten AB 172. Skol och utbildningsprogram för Båstads kommun om antagande 173. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad 174. Uppdragsbeskrivning Förstudie om kommunens vision 175. Förslag till ändringar i fullmäktiges arbetsordning 176. Renhållningstaxa 2014, justering av återvinningspremie 177. Revidering av taxa för kopiering och föreningsservice Uppräkning enligt index taxor och avgifter för Samhällsskydds verksamhetsområde 179. Taxa för måltidsservice inom Vård och omsorg från och med Besöksavgift till familjerådgivningen från och med Redovisning av ej avslutade motioner 182. Svar på motion om återbetalning av kostnader för centrumplanering 183. Motion från Centerpartiet Samvarostuga på Lyckantorget i Båstad 184. Val av arvodesgrupp 185. Delgivningar

3 1 (2) Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: Närvaro Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson N (BP) Bo Wendt N (S) Ann Margret Kjellberg N (C) Stefan Olsson Ib Nilsson N (M) Åsa Ragnarsson N (BP) Eddie Grankvist N (MP) Jonas Holgersson N (C) Ann Marie Johnsson N (M) Christer de la Motte N (M) Anette Åkesson Mona Källbäck N (BP) James Johnson Hans Grönkvist, N (S) Ingela Stefansson N (C) Anders Gunnarsson N (M) Claes Sundin N (SD) Inge Sandén N (KD) Torgny Brenton N (MP) Katarina Toremalm N (FP) Thomas Andersson F (M) Ulf Holmberg N (BP) Kjell Andersson N (S) Jan Ahlgren Ingrid Zäther N (C) Sonia Larsson N (M) Tony Ivarsson Gunilla Linghoff N (BP) Helena Stridh N \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2013\ del 1.doc\h

4 2 (2) Närvaro Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Christer Lindén N (S) Irene Ebbesson (C) Uno Johansson (M) Björn Källbäck (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Jan Ahlström (S) Göran Klang (M) Göran Brauer (C) Haakon Böcker (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Lars Hasselcrona (S) Håkan Philipsson (FP) Anna Rosberg (M) Benkt Ragnarsson N N N Monika Filipsson N Marie Louise Lindén N N N N N N N N N N N N SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare \f9b\h

5 1 (2) Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: Närvaro Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson N (BP) Bo Wendt N (S) Ann Margret Kjellberg N (C) Stefan Olsson Ib Nilsson N (M) Åsa Ragnarsson N (BP) Eddie Grankvist N (MP) Jonas Holgersson N (C) Ann Marie Johnsson N (M) Christer de la Motte N (M) Anette Åkesson Mona Källbäck N (BP) James Johnson Hans Grönkvist, N (S) Ingela Stefansson N (C) Anders Gunnarsson N (M) Claes Sundin N (SD) Inge Sandén N (KD) Torgny Brenton N (MP) Katarina Toremalm N (FP) Thomas Andersson F (M) Ulf Holmberg N (BP) Kjell Andersson N (S) Jan Ahlgren Ingrid Zäther N (C) Sonia Larsson N (M) Tony Ivarsson Gunilla Linghoff N (BP) Helena Stridh N \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2013\ del 2.doc\h

6 2 (2) Närvaro Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Christer Lindén N (S) Irene Ebbesson (C) Uno Johansson (M) Björn Källbäck (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Jan Ahlström (S) Göran Klang (M) Göran Brauer (C) Haakon Böcker (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Lars Hasselcrona (S) Håkan Philipsson (FP) Anna Rosberg (M) Benkt Ragnarsson N N N Monika Filipsson N Marie Louise Lindén N N N N N N N N N N N N SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare \f9a\h

7 Kommunfullmäktige KF 165 Godkännande av dagordningen 1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: Justering av riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg 2014, utgår, Dnr: KS 1856/13 700, Spontning av pirar i Båstad hamn, utgår, Dnr: KS 2020/

8 Kommunfullmäktige KF 166 Informationspunkter a) Lägesrapport gällande projekt Åstad och Pågatågsstationen i Förslöv (Per Selldén). Även Eddie Grankvist (BP) yttrar sig. b) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna: Claes Sundin (M), ordförande i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Göran Brauer (M), ordförande i Beredningen för välfärd och kultur.

9 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KF 151 dnr: KS 1874/ KF 167 Interpellation från Eddie Grankvist (BP) - Båstadhems bergvärmeborrning Ärendebeskrivning KF Yttrande Eddie Grankvist (BP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande Båstadhems bergvärmeborrning vid Örebäcksparken. 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M), enligt bilaga. Även Eddie Grankvist (BP), Bo Wendt (BP), Ann Margret Kjellberg (S), Christer de la Motte (M) och Göran Klang (S) yttrar sig. 1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna.

10 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KF 162 dnr: KS 1920/ KF 168 Interpellation från Ann-Marie Johnsson (C) - Vidtagna åtgärder kring bergvärmeborrning? Ärendebeskrivning KF Yttrande Ann Marie Johnsson (C) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande vidtagna åtgärder kring bergvärmeborrning inom det kommunala skyddsområdet för vattentäkt. 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M), enligt bilaga. Även Ann Marie Johnsson (C) och Christer de la Motte (M) yttrar sig. 1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna.

11 Kommunfullmäktige KF 169 dnr: KS 2015/ Interpellation från Ann-Marie Johnsson (C) - Var finns arbetet med Översiktsplanen? Ärendebeskrivning Ann Marie Johnsson (C) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående arbetet med Översiktsplanen. 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde.

12 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 276 dnr. KS 1148/ KF 170 Översyn av den politiska organisationen Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige inrättade en helt ny politisk organisation i Båstads kommun. Omorganisationen innebar att facknämnderna avvecklades och att deras ansvar flyttades över till kommunstyrelsen och jävsnämnden. Samtidigt inrättades fullmäktigeberedningar, bland annat för att vitalisera fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att en utvärdering skulle göras efter två år. Bland annat skulle de fasta beredningarna utvärderas och ledamöterna utsågs därför på en tvåårsperiod. Omval gjordes En tillfällig beredning gavs i uppdrag att utvärdera den politiska organisationen. Ernst & Young fick i uppdrag av den tillfälliga beredningen att göra en utvärdering av den nuvarande politiska organisationen. Denna utredning genomfördes hösten 2012 och redovisades i januari Detta material blev ett av flera underlag i den nya tillfälliga beredningens arbete att föreslå justeringar av den befintliga politiska organisationen i Båstads kommun. Den nya tillfälliga beredningen är nu klar med sitt arbete och redovisar två förslag till justeringar av befintlig politisk organisation i Båstads kommun. Förslagen presenteras i bilaga ett och två. Till förslagen, oaktat vilket, föreslår den nya tillfälliga beredningen nedan punkter för fullmäktige att besluta om: Ersättare ska utses för samtliga ledamöter i alla instanser, utom i demokratiberedningen. Beredningen föreslår en fast beredning med en ledamot från varje parti. Samma person ska ej inneha samtidigt uppdrag i beredning (vare sig fast eller tillfällig) och KS/nämnd. De personer som väljs till nämndspresidierna ska också ha plats i kommunfullmäktige. Partierna bör sprida uppdragen på så många personer som möjligt. En arvodesgrupp tillsätts som ges uppdraget att se över förtroendevaldas arvoden inför nästa mandatperiod. Underlag till beslutet Yrkanden Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Patrik Johansson, bilaga. Protokoll från den tillfälliga beredningen Ann Margret Kjellberg (S) och Ingela Stefansson (S): Kommunfullmäktige uppdrar åt en tillfällig beredning att komplettera organisationsbeskrivningen med: a) En beskrivning av målen med de olika alternativen och vad som förväntas uppnås. b) Förtydligande till hur man ställt sig till förändringsförslagen i utvärderingen av nuvarande organisation samt förslagen i remissyttrandena. forts. på nästa sida.

13 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 276 KF 170 Forts. Översyn av den politiska organisationen KS Deltar ej i beslutet Notering KF Yrkanden Uno Johansson (C), Ann Marie Johnsson (C), Katarina Toremalm (MP), Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP) deltar ej i beslutet. Då det föreligger två alternativa förslag till fullmäktige, beslutar kommunstyrelsen att båda alternativet skickas över till fullmäktige för ställningstagande. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Alternativ 1: Fullmäktige uppdrar åt förvaltningen att utreda och konsekvensbeskriva beredningens förslag till förändring av den politiska organisationen enligt bilaga ett och två. 2. Alternativ 2: Kommunfullmäktige uppdrar åt en tillfällig beredning att komplettera organisationsbeskrivningen med: a) En beskrivning av målen med de olika alternativen och vad som förväntas uppnås. b) Förtydligande till hur man ställt sig till förändringsförslagen i utvärderingen av nuvarande organisation samt förslagen i remissyttrandena. Bo Wendt (BP), Ann Marie Johnsson (C) Jonas Holgersson (MP), Torgny Brenton (KD), Göran Håkansson (BP), James Johnson (BP): Bifall till den tillfälliga beredningens förslag 2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av tillfälliga beredningens förslag 2. Även Ann Margret Kjellberg (S), Christer Lindén (M), Håkan Philipsson (S), Christer de la Motte (M), Claes Sundin (M), Kerstin Gustafsson (M) och Åsa Ragnarsson (M) yttrar sig i ärendet. Ajournering Proposition 1 Proposition 2 Sammanträdet ajourneras i tio minuter. Ordföranden ställer först proposition på den tillfälliga beredningens sex punkter ovan, varvid han finner att fullmäktige bifallit samtliga. Därefter ställer ordföranden proposition på den tillfälliga beredningens förslag 1 respektive förslag 2, varvid han finner att fullmäktige bifallit förslag 2. Omröstning begärs och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla förslag 2 röstar JA, Ledamot som vill bifalla förslag 1 röstar NEJ. forts. på nästa sida.

14 Kommunfullmäktige KF 170 Forts. Översyn av den politiska organisationen KF Omröstning Omröstningen utfaller med 26 Ja röster, samt 14 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således beslutat att bifalla tillfälliga beredningens förslag 2. Proposition 3 Därefter ställer ordföranden proposition på de inkomna förslagen om när uppdraget åt förvaltningen senast ska vara färdigt. Han finner att fullmäktige beslutat att uppdraget ska vara färdigt senast Fullmäktige bifaller den tillfälliga beredningens sex punkter enligt nedan: Ersättare ska utses för samtliga ledamöter i alla instanser, utom i demokratiberedningen. Beredningen föreslår en fast beredning med en ledamot från varje parti. Samma person ska ej inneha samtidigt uppdrag i beredning (vare sig fast eller tillfällig) och KS/nämnd. De personer som väljs till nämndspresidierna ska också ha plats i kommunfullmäktige. Partierna bör sprida uppdragen på så många personer som möjligt. En arvodesgrupp tillsätts som ges uppdraget att se över förtroendevaldas arvoden inför nästa mandatperiod (se 184 nedan). 2. Fullmäktige bifaller den tillfälliga beredningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av den tillfälliga beredningens förslag 2. Uppdraget ska vara färdigt senast

15 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 94 dnr. KS 1572/ KS 217 KF 141 KS 249 KS 268 KF 171 Delägarinträde i Sydvatten AB Beskrivning av ärendet För att säkra en långsiktig vattenförsörjning krävs att det finns vatten i tillräcklig mängd, av god kvalitet samt att det kan nå ut till kunderna. l dagsläget finns teoretiskt sätt vatten i tillräcklig mängd. Det finns dock ojämnheter i vattentillgång mellan kommunens vattenförsörjningsområden, vilket innebär att man bitvis redan idag har problem med vattenbrist vid högförbrukning sommartid. Detta gäller framförallt kring södra delen av kommunen vid Torekov med omgivningar. Kvalitetsmässigt finns det skillnader mellan de olika vattentäkterna, vilket ställer krav på kostsam vattenrening. l framtiden väntas Båstads population växa, dels genom nyexploateringar (t.ex. Åstad, Torekov, Förslöv m.fl. enligt ÖP) men även genom att tidigare fritidshus blir permanentbostäder, så kallade omvandlingsområden. Dagens vattenverk med tillhörande vattendomar har inte kapacitet för att täcka framtidens vatten behov. Under hösten 2012 och våren 2013 har NSVA (för Båstad kommuns räkning) och sydvatten arbetat med det förslag till avtal som nu föreligger. Underlag till beslutet Yrkanden Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson daterad med tillhörande bilagor. Kerstin Gustafsson (M) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen daterad Ann Marie Johnsson (C): Avslag på förslaget. Deltar ej i beslutet Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Reservation 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om delägarinträde, gällande konsortialavtal, förslag till nytt konsortialavtal samt förslag till ny bolagsordning. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar enligt punkt 1 ovan. Mot beslutet reserverar sig Ann Marie Johnsson (C). forts. på nästa sida.

16 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 217 KF 141 KS 249 KS 268 KF 171 Forts. Delägarinträde i Sydvatten AB KS Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönsson föredrar ärendet. Ajournering Sammanträdet ajourneras och återupptas kl Yrkanden Thomas Andersson (FP), Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), Åsa Ragnarsson (M), Ulf Holmberg (M) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Ann Marie Johnsson (C), Uno Johansson (C), och Katarina Toremalm (MP), Bo Wendt (BP), James Johnson (BP), Eddie Grankvist (BP): Avslag på förslaget. Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att ekonomiutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla ekonomiutskottets förslag röstar JA; Ledamot som vill avslå förslaget röstar NEJ. Omröstning Omröstningen faller ut med 7 JA röster och 6 NEJ röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (FP) Björn Källbäck (M) Ann Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA 7 6 Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla ekonomiutskottets förslag. forts. på nästa sida.

17 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 217 KF 141 KS 249 KS 268 KF 171 Forts. Delägarinträde i Sydvatten AB KS Reservation KF Yrkande Yttranden Proposition Omröstning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om delägarinträde, gällande konsortialavtal, förslag till nytt konsortialavtal samt förslag till ny bolagsordning. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar enligt punkt 1 ovan. Mot beslutet reserverar sig Ann Marie Johnsson (C), Uno Johansson (C), Bo Wendt (BP), James Johnson (BP), Eddie Grankvist (BP) och Katarina Toremalm (MP). Bjärepartiet lämnar in skriftlig reservation som biläggs protokollet. Fredrik Jönsson och Jonas Håkansson föredrar ärendet. Ann Marie Johnsson (C): Ärendet återremitteras då utskickat material inte utgör ett fullgott beslutsunderlag. Bilagda frågor ska besvaras. Även Anders Gunnarsson (C), Torgny Brenton (KD), Katarina Toremalm (MP), Hans Grönkvist (BP), Ann Margret Kjellberg (S), Ann Elofson (M), Håkan Mörnstad (BP) och Haakon Böcker (C) yttrar sig i ärendet. Med anledning av yrkandet om återremiss ställer ordföranden proposition på om fullmäktige ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Ordföranden finner att fullmäktige ska avgöra ärendet idag. Omröstning begärs och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 22 Ja och 16 Nej röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Då det krävdes minst 13 röster för en minoritetsåterremiss har fullmäktige härmed beslutat att återremittera ärendet. 1. Ärendet återremitteras då utskickat material inte utgör ett fullgott beslutsunderlag. Bilagda frågor ska besvaras. forts. på nästa sida.

18 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 249 KS 268 KF 171 Forts. Delägarinträde i Sydvatten AB KS Föredragande Ajournering Yrkanden Projektingenjör Fredrik Jönsson och avdelningschef NSVA Jonas Håkansson föredrar ärendet och redovisar svar på de frågor som ställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde Sammanträdet ajourneras. Ann Marie Johnsson (C) och Katarina Toremalm (MP): Avslag på förslaget om delägarinträde i Sydvatten AB. Ulf Holmberg (M): Bifall till delägarinträde i Sydvatten AB. Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP): Bjärepartiet yrkar avslag och att toppbelastningen på sydvästra sidan ska klaras av med ny grundvattentäkt alt. mer vattenuttag på norra sidan eller utredning av möjligheter till köp av vatten från Ängelholms kommun. Torgny Brenton (KD): Ärendet återremitteras för att beslutsunderlaget ska kompletteras med kalkylunderlag för investeringar och driftskostnader för: a) Vattenförsörjning från egna grundvattenkällor b) Det blandade alternativet med Sydvatten i syd och grundvatten i norr. Proposition Efter framställd proposition på det framlagda yrkandet om återremiss finner ordföranden att yrkandet bifallits. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet återremitteras för att beslutsunderlaget ska kompletteras med kalkylunderlag för investeringar och driftskostnader för: a) Vattenförsörjning från egna grundvattenkällor b) Det blandade alternativet med Sydvatten i syd och grundvatten i norr. Notering Om någon ledamot har ytterligare frågor som ska besvaras/kommenteras/utredas i återremissen ska dessa skickas in till nämndssekreterare Linda Wahlström senast fredag den 15 november forts. på nästa sida.

19 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 268 KF 171 Forts. Delägarinträde i Sydvatten AB KS Notering Yrkanden Föreligger svar på frågor från KS från projektingenjör Fredrik Jönsson, bilaga. Ann Margret Kjellberg (S) och Ingela Stefansson (S): 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om delägarinträde, gällande konsortialavtal, förslag till nytt konsortialavtal samt förslag till ny bolagsordning. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar enligt punkt 1 ovan. Kerstin Gustafsson (M), Ulf Holmberg (M), Åsa Ragnarsson (M), Thomas Andersson (FP), Uno Johansson (C), Ann Marie Johnsson (C), Torgny Brenton (KD): Förslaget om vattenförsörjning genom samverkan med Sydvatten baseras på utredningar, överväganden och beslut som kommunfullmäktige fastlade Nu föreliggande förslag om delägarinträde i Sydvatten har i väsentlig omfattning kommit att röra frågeställningar som prövats och avgjorts i nämnda fullmäktigebeslut. En omprövning av beslutet i grunden förutsätter att en förnyad utredning görs om vattenförsörjningen i kommunen i sin helhet och som kan ligga till grund för en långsiktig lösning och investering. Vi får vara väl medvetna om att vi har akuta problem med vattenförsörjningen och att vi inte är garanterade att vi har de lösningsalternativ som nu är framarbetade när vi väljer att ånyo utreda frågan. Ett i grunden nytt förslag kan föreligga efter ca ett års utredningstid. Kommunfullmäktige uppdrar därför åt kommunstyrelsen förutsättningslöst utreda och återkomma med förslag om den långsiktiga framtida vattenförsörjningen för hela Båstads kommun. Utredningen får finansieras genom omfördelning inom investeringsbudgeten för VA. Under förutsättning kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del; Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tekniske chefen att i samverkan med NSVA genomföra utredningen med målsättningen att beslut om kommunens samlade vattenförsörjning kan fattas inom ett år. Ajournering Proposition Sammanträdet ajourneras en kort stund. Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Kerstin Gustafsson m.fl. yrkande bifallits. forts. på nästa sida.

20 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 268 KF 171 Forts. Delägarinträde i Sydvatten AB KS Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda och återkomma med förslag om den långsiktiga framtida vattenförsörjningen för hela Båstads kommun. Utredningen får finansieras genom omfördelning inom investeringsbudgeten för VA. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del: Reservation KF Yrkanden Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tekniske chefen att i samverkan med NSVA att genomföra utredningen med målsättningen att beslut om kommunens samlade vattenförsörjning kan fattas inom ett år. Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande som avslagits, reserverar sig Ann Margret Kjellberg (S) och Ingela Stefansson (S). Ann Margret Kjellberg (S): 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om delägarinträde, gällande konsortialavtal, förslag till nytt konsortialavtal samt förslag till ny bolagsordning. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar enligt punkt 1 ovan. Ett förtydligande tillägg till yrkandet biläggs protokollet. Bo Wendt (BP), Håkan Mörnstad (BP), Torgny Brenton (KD), Katarina Toremalm (MP), Kerstin Gustafsson (M) och Ann Marie Johnsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Katarina Toremalm (MP) yrkar om följande tillägg: 1. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för vattenbesparingsåtgärder för hela kommunen, framförallt gällande sommartid. 2. Att det underlag som ska ligga till grund för beslut 2014 först skickas till SGU som remissinstans. Ann Marie Johnsson (C) bifaller punkterna ovan. Bo Wendt (BP) med bifall från Håkan Mörnstad (BP) yrkar dessutom följande tillägg: En referensgrupp om fem ledamöter från kommunstyrelsen ska utses. Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. forts. på nästa sida.

21 Kommunfullmäktige KF 171 Forts. Delägarinträde i Sydvatten AB KF Proposition 1 Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ann Margret Kjellbergs förslag, varvid han finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Proposition 2 Därefter ställer ordföranden proposition på Katarina Toremalms förslag 1 ovan, varvid han finner att fullmäktige bifallit förslaget. Proposition 3 Därefter ställer ordföranden proposition på Katarina Toremalms förslag 2 ovan, varvid han finner att fullmäktige avslagit förslaget. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avslå förslaget röstar JA, Ledamot som vill bifalla förslaget röstar NEJ. Omröstning Proposition 4 Reservation Omröstningen utfaller med 5 Ja och 23 Nej röster, samt 12 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således beslutat att bifalla förslaget. Därefter ställer ordföranden proposition på Bo Wendts tilläggsyrkande ovan, varvid han finner att fullmäktige avslagit förslaget. 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda och återkomma med förslag om den långsiktiga framtida vattenförsörjningen för hela Båstads kommun. Utredningen får finansieras genom omfördelning inom investeringsbudgeten för VA. 2. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för vattenbesparingsåtgärder för hela kommunen, framförallt gällande sommartid. 3. Det underlag som ska ligga till grund för beslut 2014 ska först skickas till SGU som remissinstans. Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande som avslagits, reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna.

22 SOCIALDEMOKRATERN A I BÅSTAD l"' BÅ T r ' o, r '1 l '-' /\u.,.. : f<ommum t :f r.,.c r l u Dnr ,. ~,,.,,,~,,,,,_,,Il l.,,.~...~...,...,....,..... Yrkande i ärende nr 9 Delägareinträde i Sydvatten AB V i yrkar bifall till socialdemokratemas yrkande i ks då vi inte vill vara med och ansvara för att l. dricksvattenbrist uppstår i delar av kommunen 2. vi inte kan erbjuda god status på dricksvattnet 3. Sydvattenaltemativet inte längre finns kvar 4. vattentäkter inte kan användas eller behöver kostnadskrävande insatser på grund av för höga halter bekämpningsmedel, fluorid, järn, mangan, nitrat mm 5. 5 års utredande och andra fårberedelser fårkastas och att kommunen belastas med ytterligare kostnader i miljonklassen får att troligen komma fram till samma resultat som i tidigare utredningar

23 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 290 dnr. KS 1231/ KF 172 Skol- och utbildningsprogram för Båstads kommun - om antagande Beskrivning av ärendet Uppdraget gavs av kommunfullmäktige till Beredningen för välfärd och kultur att i samverkan med Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad ta fram ett skolprogram för Båstads kommun. Samverkan har skett löpande genom avstämning med representant från Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Syftet med beredningsuppdraget var att ta ett samlat grepp om all framtida utbildning, från förskola till vuxenutbildning inom kommunen. Programmet ska tala om vad som på lång sikt ska uppnås inom skol och utbildningsverksamheten. Detta sker genom inriktningsmål/programmål för de berörda verksamhetsområdena. Programmet består av en övergripande inriktning samt 12 stycken programmål. Kommunstyrelsen ska yttra sig över förslaget till Skol och utbildningsprogram, både som kommunstyrelse gentemot fullmäktige och som berörd ansvarig nämnd. Stycket med rubriken Övergripande inriktning för Utbildningskommun Båstad är avsedd att ersätta texten under rubriken Övergripande inriktning, i avsnittet om utbildning, i kommunens budgetdokument. Yrkanden Proposition Katarina Toremalm (MP) inlämnar yrkanden enligt bilaga. Efter proposition på Katarinas framlagda yrkanden finner ordföranden att de avslagits. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Skol och utbildningsprogram antas. 2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Reservation Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta: 1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om antagande av programmet ges förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplaner för genomförande av programmet. Handlingsplanerna ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. 2. Kommunstyrelsens årliga uppföljning av handlingsplanerna ska vara kopplade till de 12 målen i programmet. Mot beslutet till förmån för sina yrkanden som avslagits reserverar sig Katarina Toremalm (MP). forts. på nästa sida.

24 Kommunfullmäktige KF 172 Forts. Skol- och utbildningsprogram för Båstads kommun - om antagande KF Yrkanden Göran Brauer (M), Uno Johansson (C), Ingela Stefansson (S), Eddie Grankvist (BP), Åsa Ragnarsson (M) och Mats Lundberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. Monika Filipsson (MP) och Katarina Toremalm (MP): Skol och utbildningsprogrammet återremitteras till Beredningen för välfärd och kultur för bearbetning av Miljöpartiets remissförslag, samt för att på olika sätt förbättra programmet. Uno Johansson (C) yrkar om följande tillägg: 1. Matematik läggs till under det sjätte programmålet. 2. Förändra det femte programmålet till: Att alla barn/elever får tillgång till moderna IT läromedel och ges förutsättningar att nyttja dessa i studierna på ett effektivt och källkritiskt vis. 3. Ny punkt: Alla barn/elever med främmande språk får tillräckligt stöd i modersmål och Svenska 2 för sitt lärande och sin utveckling. Åsa Ragnarsson (M) yrkar om följande tillägg: Max 15 barn läggs till under det fjärde programmålet. Även Jonas Holgersson (MP) yttrar sig i ärendet. Ajournering Proposition 1 Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att fullmäktige avslagit detsamma. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 33 Ja och 3 Nej röster, samt 4 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. Proposition 2 Proposition 3 Därefter ställer ordföranden proposition på Uno Johanssons tillägg ovan, varvid han finner att fullmäktige avslagit samtliga tilläggsförslag. Därefter ställer ordföranden proposition på Åsa Ragnarssons tillägg 1 ovan, varvid han finner att fullmäktige bifallit detta förslag. forts. på nästa sida.

25 Kommunfullmäktige KF 172 Forts. Skol- och utbildningsprogram för Båstads kommun - om antagande KF Protokollsanteckning Reservation 1. Skol och utbildningsprogram antas, med följande tillägg: Max 15 barn läggs till under det fjärde programmålet. 2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Miljöpartiets 14 bilagda yrkanden/remissförslag skickas vidare till kommunstyrelsen som ett diskussionsunderlag i deras kommande arbete med att utarbeta en handlingsplan inom ramen för skol och utbildningsprogrammet. Till förmån för de yrkanden som avslagits reserverar sig Uno Johansson (C) och samtliga närvarande ledamöter från Miljöpartiet.

26 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 71 dnr. KS 347/ KS 170 KF 116 KS 252 KF 152 EU 130 KS 299 KF 173 Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad Beskrivning av ärendet Båstadhem AB inkom med begäran om godkännande av försäljning av fastigheterna Argus 4 i Båstad och Östra Karup 20:1 (Åsliden). Båstads kommun är huvudman för och svarar för driften av äldreboendet i fastigheten Östra Karup 20:1 (Åsliden). Eftersom frågan om framtida ägande och drift av kommunens verksamhetslokaler f.n. är föremål för övervägande i ett annat och samlat sammanhang bör inte frågan om försäljning av nämnda fastighet aktualiseras nu. Vidkommande frågan om försäljning av fastigheten Argus 4; Båstad tillstyrks förslaget under förutsättning att försäljningen genomförs så att kapital frigörs som används till att nya hyreslägenheter byggs. Underlag till beslutet Yrkande Reservation KS Yrkanden Begäran från Båstadhem daterad , bilaga. Komplettering till begäran från Båstadhem daterad , bilaga. Bo Wendt (BP) och Ann Margret Kjellberg (S): Avslag till begäran vad avser båda fastigheterna. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstadhem AB:s begäran om att få godkännande att försälja Östra Karup 20:1 (Åsliden) medges ej. 2. Båstadhem AB:s begäran om att få godkännande att försälja Argus 4 medges, med villkor att kapital frigörs som nyttjas till byggnation av nya hyreslägenheter. Bo Wendt (BP) och Ann Margret Kjellberg (S) reserverar sig mot beslutet. Bo Wendt (BP), Ann Margret Kjellberg (S) och Katarina Toremalm (MP): Avslag till begäran vad avser båda fastigheterna. Torgny Brenton (KD): Bifall till punkt 1. Ann Marie Johnsson (C) och Ulf Holmberg (M): Bifall till liggande förslag. forts. på nästa sida.

27 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 170 KF 116 KS 252 KF 152 EU 130 KS 299 KF 173 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KS Proposition Efter ställda propositioner på yrkandena ovan finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit liggande förslag. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla Ann Marie Johnssons m.fl. bifallsyrkande röstar JA; Ledamot som vill bifalla Bo Wendts m.fl. yrkande röster NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 6 JA och 6 NEJ röster, enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (FP) Torgny Brenton (KD) Ann Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA 6 6 Då ordföranden har utslagsröst har kommunstyrelsen således bifallit liggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Båstadhem AB:s begäran om att få godkännande att försälja Östra Karup 20:1 (Åsliden) medges ej. 2. Båstadhem AB:s begäran om att få godkännande att försälja Argus 4 medges, med villkor att kapital frigörs som nyttjas till byggnation av nya hyreslägenheter. forts. på nästa sida.

28 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 170 KF 116 KS 252 KF 152 EU 130 KS 299 KF 173 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KF Yrkanden Ordföranden i Båstadhems styrelse Jan Ahlström (M) informerar fullmäktige om att Båstadhem nu valt att dra tillbaka sin ansökan om försäljning av Åsliden i Östra Karup. Jan Ahlström (M) och Ann Marie Johnsson (C): Båstadhem AB:s begäran om att få sälja Argus 4 medges, med villkor att kapital frigörs som nyttjas till byggnation av nya hyreslägenheter. Jonas Holgersson (MP), Bo Wendt (BP) och Ann Margret Kjellberg (S): Ärendet återremitteras enligt följande motivering: Till dess att Båstadhem redogjort för kommunfullmäktige en grundlig ekonomisk analys av försäljningen samt att man avvaktar med försäljningen tills man gjort en genomgång och analys av ägardirektivens påverkan på bolaget. Även Eddie Grankvist (BP) och Irene Ebbesson (S) yttrar sig. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att fullmäktige avslagit detsamma. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 19 Ja och 20 Nej röster, samt 1 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således beslutat återremittera ärendet. 1. Ärendet återremitteras enligt följande motivering: Till dess att Båstadhem redogjort för kommunfullmäktige en grundlig ekonomisk analys av försäljningen samt att man avvaktar med försäljningen tills man gjort en genomgång och analys av ägardirektivens påverkan på bolaget. forts. på nästa sida.

29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 252 KF 152 EU 130 KS 299 KF 173 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KS sunderlag Ny skrivelse från Båstadhem instämplad Tjänsteskrivelse från tf. kommunchef Per Selldén, daterad , bilaga. Notering Noteras att Båstadhem dragit tillbaks sin anhållan om att få fullmäktiges godkännande av försäljning av äldreboendet Åsliden i Östra Karup. Notering Båstadhem har informerat om ärendet på kommunfullmäktige Yrkanden Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP): Avslag på begäran om försäljning av Argus. Bo Wendt (BP), James Johnson (BP) och Eddie Grankvist (BP): Avslag med hänsyn till att: 1. Fastigheten ger idag bolaget en god vinst. 2. Försäljning skall ej ske innan Bjärepartiets motion om ändring av ägardirektivet skett. 3. Ovannämnda punkt 2 är för övrigt redan uppe till diskussion i Båstadhems styrelse. Uno Johansson (C), Ann Marie Johnsson (C), Ulf Holmberg (M) och Åsa Ragnarsson (M): Bifall till försäljningen av Argus. Ajournering Proposition Sammanträdet ajourneras. Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Uno Johanssons mfl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla yrkandet om godkännande av försäljning röstar JA; Ledamot som vill bifalla yrkandet om avslag till försäljningen röstar NEJ. forts. på nästa sida.

30 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 252 KF 152 EU 130 KS 299 KF 173 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KS Omröstning Omröstningen faller ut med 7 JA röster och 6 NEJ röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (FP) Björn Källbäck (M) Ann Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA 7 6 Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla yrkandet om godkännande av försäljning av fastigheten Argus. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Reservation KF Yrkanden 1. Båstadhems begäran om att få tillåtlighet att försälja Argus 4 medges med villkor att försäljningen frigör kapital som används för nybyggnation av hyreslägenheter. Mot beslutet reserverar sig Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP), Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP). Kerstin Gustafsson (M), Jan Ahlström (M), Thomas Andersson (FP) och Ann Marie Johnsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Jonas Holgersson (MP), Ann Margret Kjellberg (S): Försäljning av fastigheten ska ej ske. Bo Wendt (BP): Återremiss. Även Sonia Larsson (C), Göran Håkansson (BP) och Eddie Grankvist (BP) yttrar sig i ärendet. forts. på nästa sida.

31 Kommunfullmäktige Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KF 152 EU 130 KS 299 KF 173 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KF Ajournering Proposition Omröstning KS eu Notering Yrkanden Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. Med anledning av yrkandet om återremiss ställer ordföranden proposition på om fullmäktige ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Ordföranden finner att fullmäktige ska avgöra ärendet idag. Omröstning begärs och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 21 Ja och 20 Nej röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Då det krävdes minst 14 röster för en minoritetsåterremiss har fullmäktige härmed beslutat att återremittera ärendet. 1. Ärendet återremitteras i avvaktan på en aktualisering av Båstadhems ägardirektiv. Föreligger tjänsteskrivelse från Tf kommunchef Per Selldén, bilaga. Ann Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP) yrkar avslag till försäljningen. Kerstin Gustafsson (M) yrkar att Båstadhems begäran om att få tillåtlighet att försälja Argus 4 medges med villkor att försäljningen frigör kapital som används för nybyggnation av hyreslägenheter. Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Kerstin Gustafssons yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla Kerstin Gustafssons yrkande röstar JA: Ledamot som vill bifalla Ann Margret Kjellbergs och Bo Wendts yrkande röstar NEJ. forts. på nästa sida.

32 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 252 KF 152 EU 130 KS 299 KF 173 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KS eu Omröstning Reservation KS Föredragande Yrkanden Omröstningen utfaller med tre JA röster (Kerstin Gustafsson (M), Ann Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP), och 2 NEJ röster (Ann Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP). Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstadhems begäran om att få tillåtlighet att försälja Argus 4 medges med villkor att försäljningen frigör kapital som används för nybyggnation av hyreslägenheter. Mot beslutet reserverar sig Ann Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP). Robert Falk och Lisbeth Nilsson från Båstadhem föredrar ärendet. Ingela Stefansson (S), Ingrid Zäther (S), Katarina Toremalm (MP) och Bo Wendt (BP): Avslag till försäljningen. Kerstin Gustafsson (M) bifall till ekonomiutskottets förslag. Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att ekonomiutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla ekonomiutskottets förslag röstar JA. Ledamot som vill avslå begäran om försäljning röstar NEJ. forts. på nästa sida.

33 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 252 KF 152 EU 130 KS 299 KF 173 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KS Omröstning Omröstningen utfaller med 7 JA röster och 6 NEJ röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Björn Källbäck (M) Ulf Holmberg (M) Charlotta Bjärholm Torgny Brenton (KD) Ann Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ingrid Zäther (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA 7 6 Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla ekonomiutskottets förslag. KF Yrkanden Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Båstadhems begäran om att få tillåtlighet att försälja Argus 4 medges med villkor att försäljningen frigör kapital som används för nybyggnation av hyreslägenheter. Kerstin Gustafsson (M) och Jan Ahlström (M): Bifall till liggande förslag med följande tillägg: samt underhåll av befintligt bestånd. Ann Margret Kjellberg (S), Bo Wendt (BP), Katarina Toremalm (MP), Göran Håkansson (BP) och Hans Grönkvist (BP). Avslag. forts. på nästa sida.

34 Kommunfullmäktige KF 173 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KF Proposition 1 Omröstning Proposition 2 Reservation Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan, varvid han finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA, Ledamot som vill avslå förslaget röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 20 Ja och 20 Nej röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Då ordföranden har utslagsröst vid lika resultat i omröstningen har fullmäktige således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på Kerstin Gustafssons m.fl tillägg ovan, varvid han finner att fullmäktige bifallit detta tillägg. 1. Båstadhems begäran om att få tillåtlighet att försälja Argus 4 medges med villkor att försäljningen frigör kapital som används för nybyggnation av hyreslägenheter, samt underhåll av befintligt bestånd. Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslagits, reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna, Bjärepartiet och Miljöpartiet.

35 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 275 dnr KS 226/ KF 174 Uppdragsbeskrivning - Förstudie om kommunens vision Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har godkänt Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnads initiativ om att utföra en förstudie om kommunens vision. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad har arbetat med program under drygt två år. Programmen är underordnade kommunens vision vilket innebär att visionens intentioner återspeglas i programmens inriktning. Det har visat sig vara svårt att applicera visionen på programmen, och det råder delade meningar om visionens bärighet dels hos förtroendevalda, men även hos tjänstemannastöd. Initiativgruppen, som består av förtroendevalda i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, har diskuterat frågan under 2012 och anser att en kort förstudie om bärigheten i kommunens vision behövs. Slutrapporten om visionen kan visa om det finns behov av att göra om visionen, eller om det behövs riktlinjer för tolkning. Underlag till beslutet Deltar ej i beslutet KF Notering Förslag till uppdragsbeskrivning daterad , bilaga. Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP) deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Uppdragsbeskrivningen godkänns och skickas till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 1. Uppdragsbeskrivningen godkänns och skickas till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Christer Lindén (M) förtydligar uppdraget: Uppdraget är ett delat beredningsuppdrag med en (eller flera) representanter från Beredningen för välfärd och kultur. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får ansvaret för uppdraget, ansvarar för att det kommer in i tid.

36 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 115 dnr. KS 1139/ KS 278 KF 175 Förslag till ändringar i fullmäktiges arbetsordning Beskrivning av ärendet Med anledning av att kommunen vid årsskiftet på prov inför medborgarförslag behöver ett tillägg göras i fullmäktiges arbetsordning. Se bilagd ändring under 32. Bakgrunden är en motion från Socialdemokraterna som fullmäktige biföll , 129: Möjligheten att lämna medborgarförslag i Båstads kommun införs på prov från och med Effekterna av införandet ska utvärderas efter två år. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson daterad med bilaga. KF Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Ändringarna och tilläggen enligt bilaga i fullmäktiges arbetsordning godkänns. 2. Ändringarna och tilläggen börjar gälla från och med Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Ändringarna och tilläggen enligt bilaga i fullmäktiges arbetsordning godkänns. 2. Ändringarna och tilläggen börjar gälla från och med Ändringarna och tilläggen enligt bilaga i fullmäktiges arbetsordning godkänns. 2. Ändringarna och tilläggen börjar gälla från och med

37 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 120 dnr. KS 1857/ KS 269 KF 176 Renhållningstaxa 2014, justering av återvinningspremie Beskrivning av ärendet NSR tog den 1/ över renhållningsansvaret för Båstads Kommun. Det är även NSR som tar fram förslag på renhållningstaxa. Hela taxekonstruktionen omarbetades till den 1/ I den nya taxan finns en återvinningspremie som skall fastställas årligen. Återvinningspremien grundar sig på de ersättningar som NSR erhållit för tidningar och förpackningar året innan taxan tas. Så 2014 års premie grundar sig på 2012 års ersättningar. För vidare information läs bifogad tjänsteskrivelse från NSR Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson med tillhörande bilaga, skrivelse från NSR. Bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Återvinningspremien 2014 justeras enligt följande: För permanentboende sänks återvinningspremien från 102,40 kr exkl. moms till 79,20 kr exkl. moms (128 kr resp. 99 kr inkl moms). KS KF För fritidsboende sänks återvinningspremien från 25,60 kr exkl. moms till 20 kr exkl. moms (32 kr resp. 25 kr inkl moms). Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Bifall till ekonomiutskottets förslag. 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 04 24 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 21.40. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013 06 12 1 (45) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 08.30 16.30. ande: Övriga närvarande: Kerstin Gustafsson (M), ordförande Åsa Ragnarsson (M) Ulf

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan Ekonomiutskottet 2014-10-22 4 11 14 KS eu KS 103 250 166 dnr. KS 837 /14-906 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkanden Avstår från att delta i beslutet Budget 2015 och plan 2016-2017 I enlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-20. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-20. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00 ffi] BÅSTADS ~ Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-11-20 l (19) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 27 november 2013 kl OBS! 18.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 27 november 2013 kl OBS! 18.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer