SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Utses att justera: Katarina Toremalm och Inge Sandén. Ersättare: Thomas Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunkansliet i Båstad, tisdagen den 5 mars 2013 kl Sekreterare Paragrafer: Gunnar Nilsson Ordförande Justerande Benkt Ragnarsson Katarina Toremalm Inge Sandén ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Båstad Underskrift Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige den 27 februari 2013 Paragraf, ärendebeskrivning 22. Utvärdering av den politiska organisationen 23. Godkännande av dagordningen 24. Informationspunkter 25. Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun om antagande 26. Bildandet av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt ägt forskningsaktiebolag 27. Redovisning av inkomna ärenden 28. Interpellation från Miljöpartiet Synpunktshantering och medborgarförslag 29. Regler för insynspolitiker och ej tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsens utskott 30. Ansökan om kommunal medfinansiering av upprustning av Grevie bygdegård 31. Rättelse av och inom måltidsbudgeten 32. Initiativärende Förstudie om kommunens vision 33. Motion från Socialdemokraterna gällande trygghetsboende 34. Avsägelse av uppdrag Janet Gunnarsson (C) 35. Avsägelse av uppdrag Lennart Knutsson (BP) 36. Val av ledamot i valberedningen efter avgående Janet Gunnarsson (C) 37. Fyllnadsval av ersättare i valberedningen 38. Val av ombud till bolagsstämma i Båstadhem AB Val av lekmannarevisorer i Båstadhem AB Val av representanter till styrelsen i Båstadhem AB Val av ombud till föreningsstämma i Båstad Turism Val av revisor i Båstad Turism Val av representanter till styrelsen i Båstad Turism Val till styrelsen i BNAB Val av ombud till bolagsstämma i BNAB Val av lekmannarevisorer i BNAB Val till styrelsen för NSR Val av ombud i bolagsstämma för NSR Val till styrelsen för NSVA Val av ombud i bolagsstämma för NSVA

3 51. Val av ombud till Bjärehälsans bolagsstämma Fråga från Bjärepartiet angående sjuksköterskor 53. Delgivningar 54. Avsägelse av uppdrag Karin Hansson (M) 55. Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Karin Hansson (M)

4 1 (2) Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: Närvaro Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson N X (BP) Bo Wendt Marie Louise N X Nilsson (S) Ann Margret Kjellberg N X (C) Janet Gunnarsson Ib Nilsson N X (M) Åsa Ragnarsson N X (BP) Eddie Grankvist N X (MP) Jonas Holgersson N X (C) Stefan Olsson N X (M) Christer de la Motte N (M) Anette Åkesson Lars Hasselcrona N X (BP) James Johnson N (S) Ingela Stefansson N X (C) Ann Marie Johnsson N X (M) Karin Hansson Mona Källbäck N X (SD) Inge Sandén N (KD) Torgny Brenton (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Claes Sundin (BP) Kjell Andersson (S) Jan Ahlgren (C) Anders Gunnarsson (M) Ulf Holmberg (BP) Helena Stridh Bosse Duvmo 22 24, 26 N N Jäv 30 N X N N Ingrid Zäther N X N N N X X X X X X X X X X

5 2 (2) Omröstningar Närvaro Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Tony Ivarsson Gunilla Linghoff N X (S) Irene Ebbesson (C) Sonia Larsson (M) Christer Lindén (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Björn Källbäck (S) Göran Klang (M) Jan Ahlström (C) Uno Johansson (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Göran Brauer (S) Håkan Philipsson (FP) Anna Rosberg (M) Benkt Ragnarsson N N N Monika Filipsson N X Hans Grönkvist N X Lars Nilsson N X SUMMA: N N N N N N N N N N X X X X X X X X X X X X X Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

6 Kommunfullmäktige KF 23 Godkännande av dagordningen Ajournering Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 1. Dagordningen godkänns.

7 Kommunfullmäktige KF 24 Informationspunkter a) Arje Eisenberg: Utvecklingsprocess för ett framgångsrikt Båstads kommun. b) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna.

8 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 179 dnr. KS 318/ KS 375 KS eu 4 KS 40 KF 25 Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun - beslut om antagande Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige gav för ganska exakt ett år sedan ( , 181) beredningen för välfärd och kultur samt beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en policy för kommunens folkhälso, säkerhetsoch trygghetsarbete (numera program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun). Programmet ska ligga som grund för en handlingsplan som sträcker sig från 2013 till mitten på nästa mandatperiod. Programförslaget har arbetats fram av en mindre grupp bestående av sju beredningsledamöter från båda beredningarna samt tre ansvariga tjänstemän. Gruppen har kontinuerligt stämt av med båda beredningarna under deras ordinarie sammanträden. Kommunstyrelsen ska yttra sig över förslaget till program för folkhälsa, trygghet och säkerhet både som kommunstyrelse gentemot fullmäktige och som berörd ansvarig nämnd. Kommunstyrelsen ska i detta göra en sakprövning, pröva om förslaget är juridiskt korrekt och om det finns resurser att genomföra intentionerna i programmet. Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från beredningskoordinator Henrik Andersson, bilaga. Förslag till program för folkhälsa, trygghet och säkerhet forts. på nästa sida.

9 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 179 KS 375 KS eu 4 KS 40 KF 25 Forts. Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun - beslut om antagande KS eu Förslag till beslut Förslag till beslut KS Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun antas. 2. Genomförandet är avhängigt av de ekonomiska förutsättningarna som inte är kända förrän handlingsplanen föreligger. Tidplan hanteras i ordinarie budgetprocess. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra årliga uppföljningar av utarbetade handlingsplaner. 4. Redovisning sker i samband med behandling av kommunens årsredovisning. 5. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande av programmet. 2. Parallellt med framtagandet av handlingsplanen sker en revidering av kommunens risk och sårbarhetsanalys. 3. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, förändrade driftskostnader och investeringsvolymer. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet återremitteras för komplettering med beslutsprotokoll från båda beredningarna, gemensam skrivelse från ordförandena samt inkomna remissvar. forts. på nästa sida.

10 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 179 KS 375 KS eu 4 KS 40 KF 25 Forts. Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun - beslut om antagande KS eu Underlag till beslutet Förslag till beslut Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från beredningskoordinator Henrik Andersson, bilaga. Förslag till program för folkhälsa, trygghet och säkerhet Protokoll från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad resp. beredningen för välfärd och kultur. Inkomna remissvar i ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun antas. 2. Genomförandet är avhängigt av de ekonomiska förutsättningarna som inte är kända förrän handlingsplanen föreligger. Tidplan hanteras i ordinarie budgetprocess. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra årliga uppföljningar av utarbetade handlingsplaner. 4. Redovisning sker i samband med behandling av kommunens årsredovisning. 5. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande av programmet. 2. Parallellt med framtagandet av handlingsplanen sker en revidering av kommunens risk och sårbarhetsanalys. 3. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, förändrade driftskostnader och investeringsvolymer. forts. på nästa sida.

11 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 179 KS 375 KS eu 4 KS 40 KF 25 Forts. Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun - beslut om antagande KS Förslag till beslut KF Yrkanden Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Förslag till Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun antas. 2. Genomförandet är avhängigt av de ekonomiska förutsättningarna som inte är kända förrän handlingsplanen föreligger. Tidplan hanteras i ordinarie budgetprocess. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra årliga uppföljningar av utarbetade handlingsplaner. 4. Redovisning sker i samband med behandling av kommunens årsredovisning. 5. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Kommunstyrelsen beslutar: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande av programmet. 2. Parallellt med framtagandet av handlingsplanen sker en revidering av kommunens risk och sårbarhetsanalys. 3. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, förändrade driftskostnader och investeringsvolymer. Göran Brauer (M), Håkan Philipsson (S), Thomas Andersson (FP), Göran Klang (S), Helena Stridh (BP), Christer de la Motte (M), Jonas Holgersson (MP): Bifall till liggande förslag. 1. Kommunstyrelsens förslag bifalls.

12 Ekonomiutskottet Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 199 dnr. 2009/ KS eu 14 KS 47 KF 26 Bildandet av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt ägt forskningsaktiebolag Beskrivning av ärendet Underlag till beslut KS eu Underlag till beslutet Yrkanden NSVA, Sydvatten och VA SYD avser att sammanföra sina FoU (forskning och utveckling) verksamheter i ett nytt, gemensamt ägt aktiebolag. Bolagen har under oktober och november månad i respektive bolagsstyrelse samt i VA SYD:s förbundsfullmäktige beslutat om att rekommendera ägarna att bilda ett gemensamt ägt aktiebolag i syfte att bedriva gemensam forskningsverksamhet samt att tillskriva delägarkommunerna respektive medlemskommunerna för ställningstagande. Se vidare i bifogade skrivelser och dokument från NSVA. Underlag till beslutet från NSVA, bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Ärendet utgår från dagens sammanträde. Inkomna handlingar från NSVA i ärendet, bilaga. Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson daterad , bilaga. Ann Margret Kjellberg (S) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen samt följande tillägg: Ärendet kompletteras till kommunstyrelsen om vad som ingår i det vi redan betalar och vad som kommer att belasta taxan med en höjning. Bo Wendt (BP), Charlotta Bjärholm (FP) och Ann Marie Johnsson (C): Avslag. Proposition Först ställs proposition på det framlagda yrkandet om bifall och det framlagda yrkandet om avslag varvid ordföranden finner att yrkandet om avslag bifallits. Därpå ställs proposition på det framlagda tilläggsyrkandet varvid ordföranden finner att yrkandet bifallits. forts. på nästa sida.

13 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 14 KS 47 KF 26 Forts. Bildandet av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt ägt forskningsaktiebolag KS eu Förslag till beslut KS Föredragande Yrkanden Ajournering Yrkanden Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige godkänner inte bildandet av ett, med Sydvatten och VA SYD, samägt FoU bolag. 2. Kommunfullmäktige godkänner inte föreliggande förslag till aktieägaravtal och bolagsordning. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Ärendet kompletteras till kommunstyrelsen om vad som ingår i det vi redan betalar och vad som kommer att belasta taxan med en höjning. Ulf Thysell, NSVA, föredrar ärendet. Ann Marie Johnsson (C): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Sammanträdet ajourneras en kort stund. Torgny Brenton (KD), Charlotta Bjärholm (FP) och Bo Wendt (BP): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Åsa Ragnarsson, Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP): Proposition 1. Kommunfullmäktige godkänner bildandet av ett, med Sydvatten och VA SYD, samägt FoU bolag. 2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till aktieägaravtal och bolagsordning. Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Åsa Ragnarssons mfl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla Åsa Ragnarssons mfl. yrkande röstar JA; Ledamot som vill bifalla ekonomiutskottets förslag röstar NEJ: forts. på nästa sida.

14 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 47 KF 26 Forts. Bildandet av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt ägt forskningsaktiebolag Omröstning Omröstningen utfaller med 6 JA röster och 7 NEJ röster enligt följande: JA röster: Åsa Ragnarsson (M), Ulf Holmberg (M), Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), Katarina Toremalm (MP) och Kerstin Gustafsson (M). NEJ röster: Charlotta Bjärholm (FP), Torgny Brenton (KD), Ann Marie Johnsson (C), Uno Johansson (C), Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP). Förslag till beslut Reservation KF Ajournering Yrkanden Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner inte bildandet av ett, med Sydvatten och VA SYD, samägt FoU bolag. 2. Kommunfullmäktige godkänner inte föreliggande förslag till aktieägaravtal och bolagsordning. Mot beslutet reserverar sig Åsa Ragnarsson (M), Ulf Holmberg (M), Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), Katarina Toremalm (MP) och Kerstin Gustafsson (M). Ulf Thysell, VD på NSVA, föredrar ärendet. Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Håkan Philipsson (S), Thomas Andersson (FP), Anne Marie Johnsson (C), Ann Margret Kjellberg (S), Jonas Holgersson (MP), Kerstin Gustafsson (M), Anders Gunnarsson (C): Bifall till bildandet av ett samägt bolag. Håkan Mörnstad (BP) och James Johnson (BP): Avslag till bolagsbildandet. Proposition Efter framställda propositioner på yrkandena finner ordföranden att fullmäktige bifallit Håkan Philipssons mfl yrkande. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla Håkan Philipssons mfl yrkande röstar JA, Ledamot som vill bifalla Håkan Mörnstads mfl yrkande röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 30 Ja och 9 Nej röster, samt 2 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således bifallit Håkan Philipssons mfl yrkande. forts. på nästa sida.

15 Kommunfullmäktige KF 26 Forts. Bildandet av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt ägt forskningsaktiebolag Reservation 1. Kommunfullmäktige godkänner bildandet av ett, med Sydvatten och VA SYD, samägt FoU bolag. 2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till aktieägaravtal och bolagsordning. Mot beslutet reserverar sig närvarande ledamöter från Bjärepartiet.

16 Kommunfullmäktige KF 27 Redovisning av inkomna ärenden Ärendebeskrivning Bilagd förteckning redovisar ärenden som inkommit till fullmäktige och som remitterats för beredning. 1. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns.

17 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KF 18 dnr: KS 136/ KF 28 Interpellation från Miljöpartiet - Synpunktshantering och medborgarförslag Ärendebeskrivning Notering KF Yttrande Jonas Holgersson (MP) har inlämnat en interpellation till fullmäktiges ordförande gällande synpunktshantering och medborgarförslag. En interpellation kan inte ställas till fullmäktiges ordförande. Interpellationen kan ställas till kommunstyrelsens ordförande som då kan välja att delegera den vidare. 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M), enligt bilaga. Jonas Holgersson (MP) yttrar sig. 1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna.

18 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 3 dnr. KS 99/ KS 39 KF 29 Regler för insynspolitiker och ej tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsens utskott Beskrivning av ärendet Förslag har väckts om att införa s.k. insynspolitiker i kommunstyrelsens utskott samt förtydliganden vad gäller ej tjänstgörande ersättare i utskotten beträffande deras yttranderätt. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Gunnar Nilsson daterad , bilaga. Förslag till beslut KS Förslag till beslut KF Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Parti som har ledamotsplats i kommunstyrelsen, men inte har någon ledamot/ersättare i kommunstyrelsens utskott, får rätt att utse sin ledamot eller dennes personlige ersättare i kommunstyrelsen, som insynspolitiker i utskott. Insynspolitiker har ingen yttranderätt. (Reglemente för Kommunstyrelsen: Ny 21:a). 2. Insynspolitiker har samma rätt till ersättning som ej tjänstgörande ersättare d.v.s. ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning men ej timarvode. (Förtroendemän Reglemente för ersättningar: Nytt tillägg: 6) 3. Ej tjänstgörande ersättare i Kommunstyrelsens utskott har närvaro och yttranderätt. (Reglemente för Kommunstyrelsen: Ändring/tillägg 21). Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls.

19 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 16 dnr. KS 128/ KS 50 KF 30 Ansökan om kommunal medfinansiering av upprustning av Grevie bygdegård Beskrivning av ärendet Båstads kommun har aktivt medverkat och understött Leader projektet "Bjäres bygdegårdar i en framtid". Projektet har bedrivits av och för Förslövs, Grevies och Västra Karups bygdegårdsföreningar under 2010 och Huvudsyftet med projektet var att understödja landsbygdsutveckling med tanken att bygdegårdarna ska fungera som mötesplatser och lokala nav i framtida by och samhällsutveckling. Under arbetets gång har det klarlagts att bygdegårdarna behöver rustas upp för att kunna axla den tänkta rollen och kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet. Föreningarna har samverkat med Bygdegårdarnas Riksförbund för att ta fram underlag för relevant och kostnadseffektiv renovering. Kommunen beviljade 2011 medfinansiering för Västra Karup och Förslövs bygdegårdar. Boverket beviljade emellertid endast bidrag till Västra Karup, varför något bidrag ej utbetalades till Förslövs bygdegård inkom en ny och något reviderad ansökan från Förslöv och Grevie bygdegårdar om kommunal medfinansiering med sammanlagt kronor vilket beviljades av fullmäktige. Även vid detta tillfälle beviljade Boverket finansiering till endast ett av projekten, nämligen till Förslövs bygdegård. Eftersom inte Boverket beviljade bidrag till Grevie bygdegård, vilket var ett villkor för ett kommunalt bidrag, föll beslutet om medfinansiering av Grevie bygdegård. Grevie bygdegårdsförening har inkommit till kommunen med en ansökan om kommunal medfinansiering av upprustning av bygdegården. Ansökan omfattar renoveringsinsatser som sammanlagt kostnadsberäknats till kronor, vilket betyder att man ansöker om kommunal medfinansiering med Av ansökan framgår vilka renoveringsåtgärder föreningen vill göra i bygdegården. Underlag till beslutet Yrkanden Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse daterad , bilaga. Bo Wendt (BP), Ann Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till kommunchefens förslag till beslut. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstads kommun bifaller ett medfinansieringsbidrag motsvarande 30 procent av beräknade och faktiskt redovisade kostnader på maximalt kr, vilket ger ett maximalt kommunalt bidrag på kr. forts. på nästa sida.

20 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 50 KF 30 Forts. Ansökan om kommunal medfinansiering av upprustning av Grevie bygdegård KS Yrkanden Förslag till beslut KF Jäv Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP), Ann Marie Johnsson (C), Uno Johansson (C), Ingela Stefansson (S), Katarina Toremalm (MP), Charlotta Bjärholm (FP) och Torgny Brenton (KD): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Båstads kommun bifaller ett medfinansieringsbidrag motsvarande 30 procent av beräknade och faktiskt redovisade kostnader på maximalt kr, vilket ger ett maximalt kommunalt bidrag på kr. Thomas Andersson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 1. Båstads kommun bifaller ett medfinansieringsbidrag motsvarande 30 procent av beräknade och faktiskt redovisade kostnader på maximalt kr, vilket ger ett maximalt kommunalt bidrag på kr.

21 Ekonomiutskottet Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 196 dnr. KS 2094/ KS eu 9 KS 44 KF 31 Rättelse av och inom måltidsbudgeten Beskrivning av ärendet Se bifogad tjänsteskrivelse från kostchefen och verksamhetsområdeschefen för barn och skola, bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Ärendet återremitteras för följande kompletteringar: KS eu Underlag till beslutet Förslag till beslut Förtydligande av texten i tjänsteskrielsen under stycket Övervägande/framtid Tjänsteskrivelsen ska skrivas under även av chefen för bildning och arbete. Ärendet ska kompletteras med separat skrivning från ekonomichefen. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén daterad , bilaga. Tjänsteskrivelse från måltidschef Ulla Johansson samt skolchef Birgitte Dahlin daterad Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ersättningen för måltidsverksamhet inom förskolepengen höjs med 1682 kr. Den totala merkostnaden på ca 940 tkr ryms inom befintlig ram för förskolepeng då ramen överkompenserats för de barn som går i förskolan högst 15 tim per vecka. 2. Nytt grundbelopp förskolan för 2013 efter justeringen av måltidspeng fastställs till: KS Förslag till beslut Egen regi: Fristående verksamhet: Annan kommun: kr/barn kr/barn kr/barn Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. forts. på nästa sida.

22 Kommunfullmäktige KF 31 Forts. Rättelse av och inom måltidsbudgeten KF Ersättningen för måltidsverksamhet inom förskolepengen höjs med 1682 kr. Den totala merkostnaden på ca 940 tkr ryms inom befintlig ram för förskolepeng då ramen överkompenserats för de barn som går i förskolan högst 15 tim per vecka. 2. Nytt grundbelopp förskolan för 2013 efter justeringen av måltidspeng fastställs till: Egen regi: Fristående verksamhet: Annan kommun: kr/barn kr/barn kr/barn

23 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 52 dnr. KS 226/ KF 32 Initiativärende - Förstudie om kommunens vision Beskrivning av ärendet Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad har arbetat med strategiska program under drygt två år. Programmen är underordnade kommunens vision, vilket innebär att visionen är utgångspunkt för inriktningen i samtliga program. Det har visat sig vara svårt att applicera visionen på programmen, och i den diskussionen har det framkommit delade meningar om visionens bärighet. Med anledning av det har beredningen fört diskussion om hur problemet kan tacklas. Initiativgruppen, bestående av förtroendevalda i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, har diskuterat frågan och anser att en kort förstudie om bärigheten i kommunens vision behövs. Underlag till beslutet Förslag till beslut KF Yrkande Yttrande Skrivelse från beredningens ordförande och koordinator , bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Beredningens initiativ godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige. Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. Även Katarina Toremalm (MP) yttrar sig i ärendet. 1. Beredningens initiativ godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige.

24 Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS vu 11 dnr KS 915/ KS 57 KF 33 Motion från Socialdemokraterna gällande trygghetsboende Beskrivning av ärendet sunderlag Förslag till beslut Irene Ebbesson m fl, Socialdemokraterna, har inlämnat en motion om att kommunen bör erbjuda trygghetsboende i alla tre kommundelar. De föreslår att de i motionen uppräknade servicehusen ombildas till trygghetsboende snarast, att ett samarbete med Båstadhem etableras för att trygghetsboende ska bli verklighet samt att Vård och omsorg får i uppdrag att ta fram förslag till kriterier för trygghetsboende. Tjänsteskrivelse från nämndssekreterare Henrik Andersson. Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Intentionerna i motionen överensstämmer väl med förslaget till vård och omsorgsprogram och kommunens intentioner i stort. Programmet kommer att ligga till grund för verksamhetsområdets arbete med att ta fram kriterier för kommunens trygghetsboende i den kommande handlingsplanen som kommunstyrelsen ska besluta om under Motionen kan i sin helhet anses vara bifallen. KS Förslag till beslut KF Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Välfärdsutskottets förslag bifalls. 1. Intentionerna i motionen överensstämmer väl med förslaget till vård och omsorgsprogram och kommunens intentioner i stort. Programmet kommer att ligga till grund för verksamhetsområdets arbete med att ta fram kriterier för kommunens trygghetsboende i den kommande handlingsplanen som kommunstyrelsen ska besluta om under Motionen kan i sin helhet anses vara bifallen.

25 Kommunfullmäktige KF 34 dnr: KS 189/ Avsägelse av uppdrag - Janet Gunnarsson (C) Ärendebeskrivning Janet Gunnarsson (C) avsäger sig följande politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige. Därmed entledigas hon även från uppdraget som ledamot i valberedningen. 1. Avsägelsen godkänns. 2. Ny sammanräkning för Centerpartiet begärs hos länsstyrelsen.

26 Kommunfullmäktige KF 35 dnr: KS 110/ Avsägelse av uppdrag - Lennart Knutsson (BP) Ärendebeskrivning Lennart Knutsson (BP) avsäger sig följande politiska uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige, Ersättare i styrelsen för Båstadhem AB. 1. Avsägelserna godkänns. 2. Ny sammanräkning för Bjärepartiet begärs hos länsstyrelsen.

27 Kommunfullmäktige KF 36 dnr: KS 1060/ Val av ledamot i valberedningen efter avgående Janet Gunnarsson (C) Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja ledamot för Centerpartiet i valberedningen efter avgående Janet Gunnarsson. 1. Följande utses för tiden : Stefan Olsson (C)

28 Kommunfullmäktige KF 37 dnr: KS 1060/ Fyllnadsval av ersättare i valberedningen Ärendebeskrivning Fullmäktige förrättar fyllnadsval till valberedningen för Centerpartiet efter det att Stefan Olsson blivit ordinarie ledamot. Se ovan, Följande utses för tiden : Ann Marie Johnsson (C)

29 Kommunfullmäktige KF 38 dnr: KS 1245/ Val av ombud till bolagsstämma i Båstadhem AB Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja ombud till bolagsstämma i Båstadhem AB Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ledamot Ersättare Kerstin Gustafsson (M) Ann Marie Johnsson (C)

30 Kommunfullmäktige KF 39 dnr: KS 1244/ Val av lekmannarevisorer i Båstadhem AB Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja lekmannarevisorer i Båstadhem AB Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ordinarie Roar Onsö (S) Sten Wahlgren (M)

31 Kommunfullmäktige KF 40 dnr: KS 1241/ Val av representanter till styrelsen i Båstadhem AB Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja representanter till styrelsen i Båstadhem AB för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ledamot Ersättare Jan Ahlström (M) Lars Elofson (M) (Tillika ordförande) Ib Nilsson (C) Johan Arnoldsson (C) (Tillika vice ordförande) Mona Källbäck (M) Stefan Sjöberg (M) Jan Ohlsson (M) Anders Gunnarsson (C) Jan Ahlgren (S) Irene Ebbesson (S) Allan Sunnergren (MP) Mats Lundberg (FP) Hans Grönkvist (BP) James Johnson (BP)

32 Kommunfullmäktige KF 41 dnr: KS 1238/ Val av ombud till föreningsstämma i Båstad Turism Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja ombud till föreningsstämma i Båstad Turism Följande utses för tiden från föreningsstämman 2013 till föreningsstämman 2015: Ledamot Ersättare Kerstin Gustafsson (M) Charlotte Olsson (C)

33 Kommunfullmäktige KF 42 dnr: KS 1239/ Val av revisor i Båstad Turism Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja revisor i Båstad Turism Följande utses för tiden från föreningsstämman 2013 till föreningsstämman 2015: Ordinarie Ersättare Christel Nilsson ( ) Johan Lindén ( )

34 Kommunfullmäktige KF 43 dnr: KS 1240/ Val av representanter till styrelsen i Båstad Turism Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja representanter till styrelsen i Båstad Turism Följande utses för tiden från föreningsstämman 2013 till föreningsstämman 2015: Ledamöter Ersättare Christer Lindén (M) Göran Brauer (M) Ann Margret Kjellberg (S) Niclas Svanberg (S) Bo Wendt (BP) Ann Marie Johnsson (C)

35 Kommunfullmäktige KF 44 dnr: KS 237/ Val till styrelsen i BNAB Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja ledamöter till styrelsen i BNAB (Båstad Näringsliv AB). Antalet ledamöter som ska väljas är tre. Näringslivet väljer i sin tur också tre ledamöter. Bland dessa utses sedan en ordförande. 1. Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ledamöter Pelle Höglund (M) Magnus Nilsson (C) Ann Margret Kjellberg (S)

36 Kommunfullmäktige KF 45 dnr: KS 239/ Val av ombud till bolagsstämma i BNAB Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja ledamot och ersättare för ombud i BNAB (Båstad Näringsliv AB). 1. Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ledamot Ersättare Kerstin Gustafsson (M) Ann Marie Johnsson (C)

37 Kommunfullmäktige KF 46 dnr: KS 238/ Val av lekmannarevisorer i BNAB Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja två lekmannarevisorer i BNAB (Båstad Näringsliv AB). 1. Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ordinarie Roar Onsö (S) Sten Wahlgren (M)

38 Kommunfullmäktige KF 47 dnr: KS 1267/ Val till styrelsen för NSR Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja ledamot och ersättare till styrelsen för NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB). 1. Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ledamot Ersättare Ann Marie Johnsson (C) Göran Klang (S)

39 Kommunfullmäktige KF 48 dnr: KS 1266/ Val av ombud i bolagsstämma för NSR Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja ombud i bolagsstämma för NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB). 1. Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ledamot Ersättare Kerstin Gustafsson (M) Ann Margret Kjellberg (S)

40 Kommunfullmäktige KF 49 dnr: KS 1269/ Val till styrelsen för NSVA Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja ledamot och ersättare till styrelsen för NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp). 1. Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ledamot Ersättare Sten Wahlgren (M) Håkan Philipsson (S)

41 Kommunfullmäktige KF 50 dnr: KS 1268/ Val av ombud i bolagsstämma för NSVA Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja ombud i bolagsstämma för NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp). 1. Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ledamot Ersättare Kerstin Gustafsson (M) Ann Margret Kjellberg (S)

42 Kommunfullmäktige KF 51 dnr: KS 1233/ Val av ombud till Bjärehälsans bolagsstämma Ärendebeskrivning Fullmäktige ska utse ett ombud i Bjärehälsans bolagsstämma för tiden Följande utses för tiden från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2015: Ann Marie Johnsson (C)

43 Kommunfullmäktige KF 52 dnr: KS 287/ Fråga från Bjärepartiet angående sjuksköterskor Ärendebeskrivning Fråga inlämnad av Eddie Grankvist (BP) gällande antalet sjuksköterskor i kommunen samt hur många sjuksköterskor som har slutat sedan Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M). Därefter yttrar sig Eddie Grankvist.

44 Kommunfullmäktige KF 53 Delgivningar Yttrande a) slogg kommunfullmäktige Dnr: 186/13. b) Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f g LSS. Dnr: 141/13. c) Protokoll från Kammarrätten i Göteborg : Laglighetsprövning enligt kommunallagen; Samhällsskydds taxor och avgifter. Dnr: 1170/11. Katarina Toremalm (MP) yttrar sig med anledning av att det saknas en redovisning över inlämnade motioner.

45 Kommunfullmäktige KF 54 dnr: KS 270/ Avsägelse av uppdrag - Karin Hansson (M) Ärendebeskrivning Karin Hansson (M) avsäger sig följande politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 1. Avsägelserna godkänns. 2. Ny sammanräkning för Moderata Samlingspartiet begärs hos länsstyrelsen.

46 Kommunfullmäktige KF 55 dnr: KS 2116/ Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Karin Hansson (M) Ärendebeskrivning Fullmäktige ska välja en ny ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Karin Hansson (M). 1. Följande utses för tiden : Vakant till nästa fullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 04 24 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 21.40. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 12 18 1 (44) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.50. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan Ekonomiutskottet 2014-10-22 4 11 14 KS eu KS 103 250 166 dnr. KS 837 /14-906 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkanden Avstår från att delta i beslutet Budget 2015 och plan 2016-2017 I enlighet

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013 06 12 1 (45) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 08.30 16.30. ande: Övriga närvarande: Kerstin Gustafsson (M), ordförande Åsa Ragnarsson (M) Ulf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

FÖRSAMLING FÖRSÄTTSBLAD Sammanträdesdatum: Kyrkofullmäktige (5)

FÖRSAMLING FÖRSÄTTSBLAD Sammanträdesdatum: Kyrkofullmäktige (5) FÖRSÄTTSBLAD : Kyrkofullmäktige 2013-12-05 1 (5) Plats och tid Församlingshemmet Förslöv kl. 19.00 Närvarande: Se närvarolista Att jämte ordförande justera protokollet: Ingrid Andersson och Bertil Ebbesson.

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering: kl. 15.00 15.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordf Fredrik Jönsson (C) vice ordf Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer