~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se"

Transkript

1 ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 oktober 2012 kl Bilagor som ej är förändrade sedan Kommunstyrelsens utskick återfinns i KS kallelse. Ärendepunkt/rubrik Sidor 1. Upprop Protokolljustering: 1 I tur att justera: Jonas Holgersson och Stefan Olsson. Ersättare: Christer de la Motte. justeringen äger rum tisdagen den 30 oktober kl på kommunkansliet 3. Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: 3 a) Kl19.30: "Kulturen som framgångsfaktor vid kommunal utveckling". Professor Göran Cars från Tekniska Högskolan i Stockholm. Välkommen till en högintressant föreläsning om kulturens viktiga roll i kommunens utvecklingsarbete. b) Ny biblioteksplan (BildningschefHenrikAndersson, se ärendepunkt 5). c) Åstadsprojektet, lägesrapport (Tomas Riks e och Henrik Nilsson, se även ärendepunkt 6). d) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. e) Ev. information från Kommunrevisionen. s. Biblioteksplan Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet Fråga från Bjärepartiet - Stigande räntenivåer Interpellation från S- Personalförsörjningsprogram Interpellation från S- Båstadhems ägardirektiv Interpellation från S- Tomt till förskola vid Äppeldalen i Båstad Markpolicy samt Regler för markanvisning i Båstads kommun Ansökan från Båstadhem AB om kommunal borgen Begäran om förlängd tid för beredningsarbete Motion från S- Rutiner för rapportering av ej verkställda beslut 32 inom socialtjänsten 15. Upprättande av miljöbokslut/miljörevision Redovisning av ej avslutade motioner Delårsrapport 2012 med helårsprognos Avsägelse av uppdrag- Anne-Marie Wemmert (C) Avsägelse av uppdrag- Bo Duvmo (KD) Val av ledamot i jävsnämnden efter avgående Anne-Marie Wemmert (C) Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter 61 avgående Bo Duvmo (KD) 22. Val av ledamot och vice ordförande i Demokratiberedningen efter 62 avgående Bo Duvmo (KD)

2 2 (2) 23. Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Kerstin Gustafsson (M) 24. Val av ledamot i Välbefinnanderådet 25. Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 26. Delgivningar: a) Beslutslogg Kommunfullmäktige b) Rapport om föräldraenkät. c] Delårsrapport frän Kommunalförbundet Medelpunkten. d] Ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige för Folkpartiet. e) Ny ersättare i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. f) Ny ersättare i Kommunfullmäktige för Bjärepartiet. 27. Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun Begäran om ändring av tidigare givet uppdrag 133 Båstad den 17 oktober 2012 Benkt Raguarsson ordförande ~A~ enligt uppdrag ~r~slagen i laga ordning på kommunens anslagstavla den 17 oktober intygar: c~~~~ Kommunkansliet

3 m;] BÅSTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Val av justerare Till attjustera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:.... justering äger rum på kommunkontoret i Bästa d... dagen den... ;... kl Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: Utskott/presidium ' Justerandes signaturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande.,

4 [JlJ BÅSTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: l. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande n..

5 Gi1J BÅSTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF Informationspunkter a) "Kulturen som framgångsfaktorvid kommunal utveckling". Professor Göran C ars från Tekniska Högskolan i Stockholm föreläser om kulturens viktiga roll i kommunens utvecklingsarbete. b) Ny biblioteksplan (BildningschefHenrik Andersson, se ärendepunkt 5). c J Åstadsprojektet, lägesrapport (Tomas Rikse och Henrik Nilsson, se även ärendepunkt 6). d) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. e) Ev. information från Kommunrevisionen. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ~" y

6 rn;] BÅSTADS ~KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSvu KS dnr KS 1433/ Biblioteksplan Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Yrkande Förslag till beslut Enligt bibliotekslagen (1996:1596) ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. Biblioteksplanen ska vara politiskt förankrad och innehålla en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun samt åtgärder och strategier för hur det ska tillgodoses. Tjänsteskrivelse från bibliotekschefen. Bibliotekschef Inga-Lill A hl ström föredrar ärendet Ordföranden ÅsaRagnarsson (M) yrkar att biblioteksplanen ska kompletteras med en barnkonsekvensanalys. Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Bilagda förslag till biblioteksplan kompletteras med en barnkonsekvensanalys och antas. KS Notering Förslag till beslut Vid utskick till kommunstyrelsen var ärendet kompletterat med en barnkonsekvensanalys. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Bilagda förslag till biblioteksplan antas. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

7 BÅSTADS KOMMUN Bildning & arbete Datum: Handläggare: Inga-lill Ahlström D nr: Till: K91nmunstyrelsen 'itads I<OMMUN :Jtnmunstvro'~-.; o 3 unr.~y.~... ~~M,?. '... ~..._,,,... '... 1 l 1 l Bil11gor till tjänsteskrivelsen: Biblioteksplan Ärendebeskrivning Bakgrund Aktuellt Välf<irdsutskottet ska fatta beslut om att anta bifogat förslag till biblioteksplan. Biblioteksplanen påverkar inte bibliotekets ekonomi eller personalsituation. Barnkonsekvensanalys Nej Förslag till beslut Välfärdsutskottet godkänner biblioteksplanen. Båstad den Ort och datum bcttr~~)[mco\~ Inga-Lill Ahlström J bibliotekschef \h:\blb!loteksp!an\tjänsteskrivelse bildning och arbete.docx\la Enligt bibliotekslagen (1996:1596) ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. Biblioteksplanen ska vara politiskt förankrad och innehålla en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun samt åtgärder och strategier för hur det ska tillgodoses. -5-

8 Biblioteksplan för Båstads kommun

9 1 -/o!.;:: ~<:~~.. ;:.;:r.;.~~~-~f',i"l.~jtw;;.~i~j ~: j ; _--?::._-: :~. :-.. :.~r: '-.:-~-~~~-H~:)g~V"'. -~itl Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten. l promemorian "Om biblioteksverksamheterna" (Ds 2003:66) definieras biblioteksplan: "Med biblioteksplan avses en kommunal eller landstingskommunal antagen plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan... ". Utgångspunkten för en biblioteksplan är att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden som utbildning, vård, omsorg, fritid, näringsliv och kultur. Planen sträcker sig från år 2012 och två år framåt. Efter dessa år utvärderas och revideras planen för ytterligare två år. Biblioteksplanen bygger på Bibliotekslagen, politiska beslut angående biblioteksverksamheten i Båslad och kommunens vision. Dessutom tar biblioteksplanen fasta på de dokument som länge varit vägledande inom området, nämligen Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest Bibliotekslagen Lagen fastställer att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionshindrade, invandrare, barn och ungdomar. Båstad kommuns politiska riktlinjer Båslads kommun har fattat ett beslut om att det ska finnas folkbibliotek i de tätorter där det finns kommunala skolor. UNESCO's folkbiblioteksmanifest l manifestet deklareras att folkbibliotekets huvudsakliga uppgift är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. UNESCO's skolbiblioteksmanifest l manifestet poängteras skolbibliotekets roll som förmedlare av kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle samt färdigheter som behövs för ett livslångt lärande och delaktighet i den demokratiska processen. skollagen l den nya skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, grundsärskola n, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller även fristående skolor. -7-

10 3 struktur Båslads biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek i Båslad som är integrerat med gymnasiebiblioteket, fem filialbibliotek integrerade med skolbiblioteken i övriga tätorter och ett skolbibliotek på Strandängsskolan i Båstad. Utbud och service Utöver biblioteksservice till allmänheten samt barn och ungdom inom kommunal grundskola och gymnasium, ger biblioteket service till friskolor påförskole-och gymnasienivå samt vuxen- och distansstuderande. Biblioteket har fack- och skönlitteratur i olika format, tidskrifter, talböcker, DVD-filmer och datoriserade spel för hemlån. På samtliga bibliotek kan man låna datorer med internetuppkoppling. Biblioteket prenumererar på databaser inom olika ämnesområden, flera av dem är tillgängliga hemifrån från bibliotekets hemsida. Biblioteket har programverksamhet för barn och vuxna med inriktning på att stimulera till läsning och att fördjupa och levandegöra den litterära kulturen. Böcker och tidskriftsartiklar som inte finns på Båslads bil;lliotek lånas in från andra bibliotek. Det finns dagliga transporter mellan samtliga huvudbibliotek i Skåne NV, inom regionen två gånger i veckan. l Båslads kommun sker boktransporter två gånger i veckan mellan filialerna och huvudbiblioteket Låntagarna kan själva reservera böcker, göra om lån och söka i bibliotekets katalog via intern et. Resultat Biblioteken i Båslad har höga utlåningstal/invånare jämfört med andra kommuner och bland de högsta utlåningstalen i Sverige för barn- och ungdomslitteratur. Antalet utlån och besök per invånare var högst i Skåne år En relativt hög andel av utlånen är anpassade medier i form av talböcker. Båslads bibliotek har stor efterfrågan på kurslitteratur för högskolestudier. Samverkan Lokalt Båslads bibliotek samverkar med kulturavdelningen, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen. -8-

11 4 Biblioteket har programverksamhet för barn tillsammans med den öppna förskolan, familjecentralen och kulturavdelningen. Biblioteket har tillsammans med förskola/skola utarbetat en läsfrämjandeplan som omfattar barn från O till14 år. Biblioteket har utarbetat en plan för att lära ut informationskompetens till grundskoleelever. Färdigheterna ska följas upp och fördjupas i gymnasieskolan. Delregionalt F o m 1 mars 2012 har de kommunala folkbiblioteken i Skåne Nordväst ett utökat samarbete mellan biblioteken, Bibliotek Skåne Nordväst. Fokus ligger på att ge låntagarna i de nordvästskånska kommunerna hög servicenivå och kvalile med bl a en gemensam katalog, som innebär att låntagarna får tillgång till ett betydligt större utbud av medier än tidigare. Dagliga transporter gör det möjligt att skicka medier mellan kommunerna. Det innebär också att låntagare inom Skåne Nordväst kan låna och lämna tillbaka på de bibliotek som passar dem bäst. Bibliotek Skåne Nordväst har fått projektbidrag från Region Skåne för att utarbeta en gemensam medieplan. Biblioteket ska spela stor roll i invånarnas vardag och vara en öppen dörr till inspiration, kunskap och delaktighet. Biblioteksverksamheten ska vara ett av de avgörande och tydliga bevisen på att Båslad är det naturliga valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Ett bibliotek ska spegla det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. Förändringar i omvärlden gör det nödvändigt att ständigt ompröva sin roll eller sina roller. Biblioteken växte fram under industrisamhällets utveckling, en tid som präglades av fattigdom, trångboddhet och brist på böcker. Med fria boklån kunde biblioteken bidra till att höja kunskapsnivån, öka jämlikheten och stärka demokratin. Bibliotekets uppgift i kunskaps- och informationssamhället är delvis en annan. Nu lever vi i en tid av informationsöverflöd. Böcker finns att köpa överallt och är relativt billiga och informationsteknologin gör det enkelt att söka information. Nu kan biblioteket istället bidra med att inspirera tilllustläsning som främjar läsförmågan och ger en aktiv och stimulerande fritid. Biblioteket kan också guida i det stora utbudet av medier och information och på så sätt vara en viktig aktör i det livslånga lärandet och den demokratiska processen. -9-

12 5 Bibliotekets roll som läsfrämjare Bokläsning kan bjuda på stora upplevelser som gör avtryck i människors liv lika väl som det kan vara förströelse och avkoppling för stunden. Därför måste biblioteket ha ett mediebestånd med både bredd och djup för människor med olika behov och i olika livssituationer. Biblioteket har en given roll att tillhandahålla stimulerande litteratur för alla åldrar, inte minst för de yngsta barnen, som långt innan de själva har tillägnat sig läsfärdigheter, kan ta del av litteratur som förmedlas av andra och på det sättet främja deras språkutveckling. Under hela skoltiden kan biblioteket vara ett stöd och komplement i träning av läsfärdigheten med fokus på läslust och med hjälp av olika gestaltande konstformer som teater, skrivarverksamhet, berättande och bild. För personer med olika funktionshinder kan läsning bidra till en högre livskvalitet. Biblioteket kan erbjuda anpassade medier och vid behov ge en utökad, behovsanpassad service. Att kunna läsa och förstå text är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i samhället och ett villkor för att kunna söka och värdera information. Utvecklingsområden: Exponering, inspiration Litterära samtal i olika format Uppsökande verksamhet Bibliotekets roll i det livslånga lärandet Båslads kommun har en uttalad inriktning att vara en konkurrenskraftig utbildningskommun och biblioteket är ett stöd och komplement i formella och informella studier. Att ha tillgång till bibliotek är en lagstadgad rättighet och därför kan alla medborgare ta del av den folkbildande verksamheten. Med ett stort utbud av facklitteratur, tidskrifter och databaser på olika nivåer erbjuder biblioteket fakta inom alla ämnesområden. För att kunna dra nytta av informationen i olika inlärningssituationer krävs bl a färdigheter i att lägga upp en sökstrategi och granska källorna. Bibliotekarierna kan bidra med att ge handledning i det man kallar informationskompetens. Att söka information har underlättats betydligt med digital teknik och en hel del information tillhandahålls numera bara i digitalt format. Det förutsätter tillgång till en dator och grundläggande kunskap om hur man använder en sådan. För att inte vissa grupper ska ställas utanför den demokratiska processen och möjlighet att söka all slags information, ska biblioteket bidra med att tillhandahålla publika datorer med internetuppkoppling och undervisning i hur man använder dem. Utvecklingsområden: Samverkan med skola och utbildning Kompetensutveckling i pedagogik Medieplanering Skyltning -10-

13 6 Bibliotekets roll som mötesplats och upplevelserum Biblioteket ska vara ett öppet kulturrum -en mötesplats för människor och kultur i olika former. Alla ska känna sig välkomna och mötas av både igenkänning och överraskning. För att få till detta på ett bra sätt måste det finnas öppenhet för samverkan med andra verksamheter. Bibliotekens storlek och lokalernas utfonnning kan ibland sätta gränser för hur långt det är möjligt, det måste också finnas plats för läsro och studier. Bibliotekets samlingar är centrala och beståndet ska innehålla litteratur med djup och bredd som är relevant utifrån behov och efterfrågan. Samlingarna ska vara ordnade så att låntagarna själva kan hitta det de vill ha och därför ska exponering och skyltning göras med ett brukarperspektiv. Biblioteket har ett särskilt ansvar för att samla in och organisera lokal litteratur, det är en viktig del av det lokala kulturarvet. Biblioteken ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare. För att få veta om det verkligen förhåller sig så, måste biblioteket stimulera till dialog med allmänheten och göra mätningar på hur väl man lyckas. Alla kommuninvånare använder sig inte av biblioteket men alla har rätt att få information om vad biblioteket kan erbjuda. Därför är det viktigt att biblioteket kommunicerar detta genom flera kanaler och på olika arenor. Utvecklingsområden: Samverkan Dialog med brukarelieke-brukare Information/marknadsföring Kompetensutveckling -11-

14 BÅSTADS KOMMUN l (l} Barnkonsekvensana lys: 1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? ja: x Motivering för beslutet: I biblioteksplanen beskrivs verksamhet för barn och ungdom. 2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? Positivt: x Negativt: Motivering för beslutet: Biblioteksplanen säkerställer barns och ungdomars prioriterade ställning i biblioteksverksamheten. 3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? ja: Nej: x Motivering för beslutet: Biblioteksplanen beskriver olika verksamhetsområden på en övergripande nivå och det har därför inte funnits anledning att ge barn och ungdom inflytande över innehållet i denna. Ja: Nej: x Motivering för beslutet: Biblioteksplanen utgår från bibliotekslagen som fastställer att barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp. Ort, datum och underskrift Båstad den 3 ~ptember Lu.q (A -Ciu!\JÖlJl( 15VL~ Inga-Lill Ahlström \h:\b!blloteksplan\barnkonsekvensanalys.dot\i 4. Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnkonventionen? -12-

15 r;nj BÅSTADS ~KOMMUN Ekonorniuts1mttet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet KomroJJnstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu 110 KS 224 KS eu 123 KS 223 dnr. KS 1426/ Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet Beskrivning av ärendet Projektgruppen för Åstadsprojektet har under cirka ett års tid fört en fortlöpande dialog med ett antal inbjudna tänkbara exploatörer i Åstadsprojektet. Inbjudan har frän början varit helt öppen och omfattade ett 20-tal stora och små exploatörer. Ett 10-tal exploatörer hörsammade kommunens invit, anmälde sitt intresse och har under det gångna året engagerat sig i en dialog med kommunen. De har också gjort och bekostat en egen marknadsanalys, en egen analys av det vinnande tävlingsförslaget samt vissa ställningstaganden beträffande sitt fortsatta engagemang i detta projekt. Exploatörernas och projektgruppens bedömning är att projektet nu har kommit till en fas då det krävs att samverkan formaliseras. Både för att säkra projektets utveckling och för att behålla exploatörernas intresse och engagemang i en tid då byggmarknaden inte bara börjat svalna utan riskerar att bli helt iskall. Det är också viktigt att även exploatörerna får komma in i, få kunskap om, och även utifrån sitt perspektiv, påverka de planeringsprocesser som pågår och som kommer att vara styrande för det som ska byggas i Astad. Här kan exploatörerna också tillföra kunskap och kompetens. Därför föreslär kommunledningskontoret att kommunen tecknar en avsiktsförklaring till framtida markanvisning med )M, NCC, Peab, Riksbyggen samt Fastighetsutveckling Bästad AB. Det är fyra stora nationella byggbolag som i huvudsak producerar bostäder samt en lokal aktör som i första hand arbetar med kommersiella lokaler. Underlag till beslutet jäv Deltar ej i beslutet Yrkanden Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från kommuncheftornas Rikse, bilaga. Förslag till avsiktsförklaring, bilaga. Ann-Margret Kjellberg anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. Torgny B renton (KO) tjänstgör i hennes ställe under detta ärende. Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Ann-Marie Johnsson (C l), Anette Åkesson (M), Torgny B renton (KO) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till avsiktsförklaringen. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till avsiktsförklaring med respektive exploatör- )M, NCC, Peab, Riksbyggen och Fastighetsutveckling Bä stad AB. forts. på nästa sida. Utskott/presidium ]t Isterandes signaturer KS/närnnd KF Utdragsbestyrkande l~

16 inj BÅSTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen KS 224 KS eu 123 KS 223 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Forts. Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet KS jäv Yrkande Beslut Ann-Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. Ingrid Zäther (S) tjänstgör i hennes ställe under detta ärendet Katarina Toremalm (MP): Ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet återremitteras. KS eu Underlag till beslut jäv Yrkande Notering Förslag till beslut Tjänsteskrivelse frän kommuncheftornas Rikse Ändringsmarkerat förslag till avsiktsförklaring Antagandeversion av förslag till avsiktsförklaring. Ann-Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. Torgny B renton (KD): Avsiktsförklaringen godkänns efter några justeringar i skrivningen. Nytt förslag till avsiktsförklaring ska skickas ut med handlingarna till kommunstyrelsen. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till avsiktsförklaring med respektive exploatör- )M, NCC, Peab, Riksbyggen och Fastighetsutveckling Båstad AB. forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande -~~

17 fru BÅSTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 223 Forts. Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet KS jäv Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut Ingrid Zäther (S) tjänstgör i hennes ställe under detta ärendet Ulf Holmberg (M), Thomas Andersson (FP) och Torgny B renton (KD): Bifall till föreliggande avsiktsförklaring avseende exploatörerna, )M, NCC, Peab och Riksbyggen. lngela Stefansson (S): Avslag på ekonomiutskottets förslag. Katarina Toremalm (MP) yrkar i första hand återremiss och i andra hand bifall till lngela Stefanssons yrkande. Ajournering Propositioner Sammanträdet ajourneras en kort stund. Först ställer ordförande proposition på yrkandet om äterremiss varvid hon finner attyrkandet avslagits. Därpå ställer hon proposition på UlfHolmberg m fl. yrkande och lngela stelanssons avslagsyrkande varvid ordföranden finner att Ulf Holmbergs yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla UlfHolmbergs yrkande röstar JA; Ledamot som vill bifalla lngela Stefanssons yrkande röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 6 )A-röster, 3 NEj-röster samt 4 som avstår frän att rösta enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR ÅsaRagnarsson (M) x UlfHolmberg (M] x Thomas Andersson (FP) x Torgny B renton (KD) x Sonja Larsson (C) x Uno johansson(c)_ x Bo Wendt (BP) x Eddie Grankvist (BP) x James Johnson (BP) x Ingrid Zäther (S) x lngela Stefansson (S) x Katarina Toremalm (MP) x Kerstin Gustafsson (M) x SUMMA forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande l il

18 m;] BÅSTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 21 KS 223 Forts. Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet KS Förslag till beslut Reservation Kommunstyrelsens förslag till fullmäktig: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till avsiktsförklaring med respektive exploatör- ]M, NCC, Peab och Riksbyggen. Mot beslutet reserverar sig Ingela Stefansson (S), Ingrid Zäther (S) och Katarina Toremalm (MP). skriftlig reservation biläggs protokollet. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbes~rkande 'l o

19 SOCIALDEMOKRATERNA! BÅSTAD Reservation i ärende nr 18 Avsiktsförklaring till markansvisning avseende Åstadsprojektet Socialdemokratema anser att de olika skedena i.handläggningen av Astadsprojektet gått i helt fel riktning. Vi har genomfört en organisation med motivering att fullmäktige och medborgarna skall få mer att säga till om. Nu låter man istället exploatörer och tjänstemän bestämma utvecklingen. Exploatörer har inbjudits utan politiskt beslut. A v dessa är fem kvar också utan politiskt beslut. Nu skall det tecknas en avsiktsförklaring med dessa fem företag. Inte med ett ord nämns det vinnande förslaget i tävlingen i avsiktsförklaringen. Till råga på allt föreslås att exploatörema skall vara delaktiga att ta fram ett planprogram och kvalitetsprogram! Vår åsikt är att det skall gå till enligt följande: l. Planprogram och kvalitetsprogram fastställs av kommunfulhnäktige efter dialog med medborgama med det vinnande förslaget som grund 2. Plan- och kvalitetsprogram presenteras öppet och offentligt på hemsida, press mm. Intresseanmälan lämnas in till kommunen av de exploatörer som är intresserade av att vara med utifrån de spelregler som kommunen beslutat om 3. Först därefter fattas politiskt beslut om vilka intressenter som skall bli anvisade mark och vilka förutsättningar som skall gälla IL E:\Reservationet\Åstad12.doc./zJ

20 inj BÅSTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS 1366/ Fråga från Bjärepartiet- stigande räntenivåer Ärendebeskrivning Beslut Fråga inlämnad av Göran Håkansson (BP) angående stigande räntenivåer och handlingsplaner kring detta. Kommunfullmäktige beslutar: l. Frågan får ställas och svar lämnas av Kommunstyrelsens ordförande. Justerandes si~nahlrer Utskott/presidium KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande -l c

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen o Enkel fråga till Anette Åkesson kommunalråd Moderaterna 12-0B-22.Dnr~.\3.\oP../.i'i:)./:r,QO... Man kan kostatera att skuldsättningen haft en onormalt hög ökningstakt från 2010 till nyligen beslutade budgeten 2013 och även Budgetplanen för Frågan till Anette är följande. Finns det någon handlingsplan och riskanalys om ex. räntenivån skulle stiga kraftigt? År 2010 Budget År 2013 Plan B ,2 Milj 259,6 Milj 331,3 Milj 7,368:-/ inv. 18,243:-/ inv. 23,281:-/ inv. Ökning i %från år +148% Sår 216% Genomsnittlig skuldsättning Skånes kommuner 8,720:-/ in v (2012)., detta innebär att Båstad har 109% högre skuldsättning för budget Räknat med invånare för alla åren. Källmateria från Bås ta d kommun l: Arsredovisning 2011, sid 4, enligt Budget 2012 och 2013 Plan ,sid 37. Göran Håkansson Bjärepartiet -19-

22 lilj BÅSTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 KF 171 dnr: KS 1480/ Interpellation från Socialdemokraterna - Personalförsörjningsprogram lirendebeskrivning Beslut lngela Stefansson (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ett eventuellt kommunalt personalförsörjningspro gram. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. ÄRENDET KOMPLETTERAs MED SKRIFTLIGT SVAR TILL SAMMANTRÄDET! Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -L u

23 BÅSTADS KOMMUN -'bl ~ Socialdemokraterna Dnr.~.t~.~. j..i.!l:"t CXl l Interpellation till ks-ordförande om personalförsörjningsprogram Vården har redan idag problem med att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Vi vet också att det framöver kommer att bli en hel del pensionsavgånga r, samt att få ungdomarna väljer vårdutbildningar. Förskolelärare och socionomer med specialkompetens är även svårrekryterade. (finns säkert fler yrkesgrupper som berörs). Så min fråga är: Finns det ett aktuellt personalförsörjningsprogram, med strategier för att möta dagens och framtidens behov av medarbetare? Om inte när kommer det att uppdateras? J;UjVL ~---- För Socialdemokraterna: lngefå Stefansson. -21-

24 inj BÅSTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 KF 172 dnr: KS 1510/ Interpellation från Socialdemokraterna - Båstadhems ägardirektiv Ärendebeskrivning Beslut Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation gällande tolkningen av ägardirektiv för B åstadhem AB. Kommunfullmäktige beslutar: l. Interpellationen framställs och besvaras av Kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. ÄRENDET KOMPLETTERAs MED SKRIFTLIGT SVAR TILL SAMMANTRÄDET! Utskott/presidium _Justerandes signaturer KSJnämnd KF Utdragsbestyrkande -~ ~

25 r- ta.!1 ; ~.) SOCIALDEMOKRATERNA I BÅSTAD BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:k~... \~.9.\.!.g.~.~O... Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Utdrag ur kommunfullmäktiges ägaredirektiv till Båstadhem AB: 4. Frågor som ska understälifts fullmäktige Enligt 5, bolagsordningen, ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt for bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kommunen. Härmed avses bl. a. + Investeringsbeslut eller beslut om avyttring av större omfattning, överstigande l O miljoner kronor. Båstadhem försäljer f.n 16 bostadsrätter på Konödsvägen. Priset är mellan 2-2,5 mkr. Ett totalpris för fastigheten på över 30 mkr. Hur tolkar du ägaredirektiven i detta avseende? Är försäljningen av denna fastighet till en bostadsrättsförening en sådan fråga som kommunfullmäktige skall ta ställning till innan bolaget fattar beslut i frågan? Om det inte är det vad gtundar du i sä fall detta på? B!ft de~ 18 septer;:j;r.j}. 012 C/!tt{tltc.,. i!li&'~ Ann-Margre~llbe:;{- 7 _ -23-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 19 mars 2014 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: I tur att justera Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer