Vi definieras av våra handlingar. Det är så här vi arbetar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi definieras av våra handlingar. Det är så här vi arbetar"

Transkript

1 Vi definieras av våra handlingar Det är så här vi arbetar

2 Meddelande från koncernchefen Agera med integritet! Som ett integrerat europeiskt energiföretag är Vattenfall på flera sätt en viktig del av samhället. Till exempel innebär det att vi är en nyckelspelare när det gäller att utveckla morgondagens hållbara och energieffektiva samhälle. Vår verksamhet vilar på och ledsagas av tre gemensamma kärnvärden: Safety (Säkerhet), Performance (Resultat) och Cooperation (Samarbete) Uppförandekoden beskriver hur vi på ett praktiskt sätt i det dagliga arbetet använder oss av dessa kärnvärden. Den beskriver våra åtaganden och förväntningar gentemot våra intressenter och ger vägledning för våra anställda och alla andra som arbetar på vårt uppdrag. Det är avgörande för Vattenfall att vi följer högt ställda krav på integritet, i synnerhet genom att förebygga korruption och konkurrenshämmande beteenden. Tänk på att Vattenfall iakttar en nolltolerans mot mutor och korruption. Med integritet inom Vattenfall menas att våra medarbetare tar ett personligt ägande och ansvar för att göra det rätta genom att handla i enlighet med företagets etiska riktlinjer. Jag ber dig att läsa uppförandekoden noggrant, förstå vad den innebär och agera utifrån dess principer i ditt dagliga arbete. Om du har frågor om hur uppförandekoden ska tolkas, i synnerhet om du behöver hjälp att göra ett svårt val som kan uppstå inom ramen för ditt arbete, kan du kontakta din chef eller Vattenfalls Integrity organisation. Om du befinner dig i en situation som du tror kan vara ett allvarligt brott mot uppförandekoden, använd då företagets whistle blowing-funktion. Finns det några tvivel huruvida vi följer uppförandekoden uppmuntrar jag verkligen att man är öppen och talar om det! Magnus Hall 2 Vattenfall Uppförandekod 2014

3 Innehåll 02 Meddelande från koncernchefen 04 Inledning 05 Kärnvärden Safety Performance Cooperation 06 De åtta principerna 07 Hälsa och säkerhet Främja en säker och hälsosam arbetsmiljö 08 Människor Respektera varandra 09 Kunder och leverantörer Fokusera på våra kunder och leverantörer 10 Integritet Bedriva verksamhet på ett rättvist och ansvarstagande sätt 11 Kommunikation Bygga förtroende genom relevant kommunikation i rätt tid 12 Informationssäkerhet Ansvarsfull hantering av företagsinformation 13 Företagsresurser Ansvarsfull hantering av företagets resurser 14 Miljö Omsorg om miljön 15 Rapportering av incidenter 3 Vattenfall Uppförandekod 2014

4 Inledning Vi baserar vårt agerande på uppförandekoden Tillit är avgörande för att verksamheten ska vara framgångsrik på lång sikt. Uppförandekoden beskriver det beteende som förväntas av Vattenfalls medarbetare och vad vi kan förvänta oss av Vattenfall. Den är en vägledning som ska se till att vi alla agerar på rätt sätt. Det är vårt individuella ansvar att omsätta uppförandekoden i praktiken i vårt dagliga arbete. Genom att göra detta uppnår vi hållbara resultat och vinner våra intressenters förtroende. Som medarbetare är vi representanter för Vattenfall och vi förstår att det är upp till var och en av oss att skydda och stärka Vattenfalls anseende genom att agera i enlighet med uppförandekoden. Uppförandekoden gäller för alla Uppförandekoden gäller för alla Vattenfalls medarbetare och för alla bolag som konsolideras i Vattenfallkoncernen. När begreppen Vattenfall och företaget används i detta dokument omfattar de alla dessa enheter. Medarbetare som inte efterlever uppförandekoden Alla Vattenfalls medarbetare ska följa uppförandekoden. Handlingar som bryter mot uppförandekoden kan skada företagets anseende och leda till rättsliga åtgärder mot företaget och dess medarbetare. Att inte efterleva uppförandekoden kan även anses vara i strid med medarbetarens anställningsvillkor som är baserade på förtroende och lojalitet, vilket kan leda till disciplinära åtgärder. Be om råd En uppförandekod kan aldrig tillhandahålla ett exakt svar på hur man ska uppföra sig i alla tänkbara situationer. Om du inte är säker på hur du ska hantera en specifik situation, diskutera saken med din chef. Om du fortfarande har frågor kan du kontakta Juridik/ Integrity avdelningen eller HR-avdelningen. Uppförandekoden gäller även för tillfälligt anställda medarbetare (t ex entreprenörer, konsulter etc) som har anställts för att arbeta för Vattenfall via arbetsförmedlingar, via outsourcing av verksamhet eller på annat sätt (de benämns kollektivt som medarbetare eller vi ). De åtta principerna och våra kärnvärden Uppförandekoden anges i form av åtta principer och dessa tillsammans med våra kärnvärden är vägledande för vårt uppförande. Uppförandekoden kompletteras av policys och detaljerade instruktioner som ger ytterligare vägledning. Dessa policys och instruktioner finns i Vattenfall Management System. Längst ned på varje sida finns en länk som enkelt tar dig vidare till de policys och instruktioner som du behöver. Chefer föregår med gott exempel Det är chefernas ansvar att föregå med gott exempel och se till att medarbetarna i deras team förstår våra kärnvärden och de åtta principerna i denna uppförandekod. Chefer förväntas ta initiativ till att diskutera uppförandekoden och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig tillräckligt trygga för att ta upp problem. Vattenfall Management System (VMS): VMS utgör ramen för policys, instruktioner och processer i syfte att säkerställa att Vattenfall arbetar i enlighet med formella krav och direktiv från styrelsen, koncernchefen, affärsenheterna och stabsfunktionerna. Se 4 Vattenfall Uppförandekod 2014

5 Kärnvärden Agera i enlighet med våra kärnvärden Safety Performance Cooperation Kärnvärdena ska visa vägen i vår dagliga affärsverksamhet och vårt agerande och de utgör ett stöd i förverkligandet av vår strategiska riktning. De ger oss också en gemensam värdegrund, baserad på det kulturella arv som finns inom Vattenfall. Vi tycker att det är lika viktigt att titta på vad vi gör, som att titta på hur vi kan göra det tillsammans. Safety (Säkerhet) Safety innebär att vi bryr oss om våra medarbetares, leverantörers, underleverantörers, kunders och även samhällets hälsa och säkerhet. Alla åtgärder måste vidtas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi anstränger oss ständigt på alla sätt och vis för att förebygga skador och arbetsrelaterade sjukdomar. Vi arbetar hårt för att öka medvetenheten och kunskapen kring säkerhet och ett säkert beteende. Våra produktionsanläggningar måste uppfylla höga krav på processäkerhet, från design- till tillverkningsstadiet. Performance (Resultat) Performance innebär att vi strävar efter att uppnå våra mål samtidigt som vi agerar i enlighet med våra kärnvärden. Det är naturligt för oss att alltid göra vårt bästa och att ständigt utvärdera våra verksamheter för att på så vis förbättra oss. Samtidigt som vi gör framsteg säkerställer vi att våra arbetsuppgifter utförs på bästa sätt för att kunna göra verklighet av vår strategiska inriktning. Vi gör det vi säger att vi ska göra, och vi håller vad vi lovar. Cooperation (Samarbete) Cooperation innebär att vi litar på varandra och att vi på ett öppet sätt arbetar tillsammans för att nå våra mål och göra verklighet av vår vision. Vi vill skapa en ny era av samarbete där vi lär känna varandra bättre, tänker, agerar och delar med oss av våra kunskaper samtidigt som vi lär av varandra och utbyter erfarenheter över lands-och funktionsgränser. På samma sätt samarbetar vi även med våra externa intressenter. 5 Vattenfall Uppförandekod 2014

6 De åtta principerna Hälsa och säkerhet Vi driver våra anläggningar på ett säkert sätt för att skydda våra medarbetares, underentreprenörers och allmänhetens hälsa. Människor Vi gör det möjligt för våra medarbetare att utveckla sin fulla potential och ger alla lika möjligheter. Kunder och leverantörer Vi tar ansvar längs hela värdekedjan när det gäller att fastställa normer för leverantörer och tar hänsyn till kundernas behov och rättvis konkurrens. Integritet Vi följer alla lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet. Vi har även en nolltoleranspolicy mot mutor och undviker intressekonflikter. Kommunikation När det gäller potentiell inverkan på koncernens anseende bör vi alltid agera för att samordna budskapen, så att informationen är konsekvent och korrekt. När vi kommunicerar i egenskap av medarbetare eller som privatperson är vi ständigt medvetna om hur våra uttalanden och vårt beteende kan påverka Vattenfalls anseende. Informationssäkerhet Vi är medvetna om att information är en viktig tillgång för Vattenfall. Vi säkrar viktig och känslig information, för att trygga dess integritet, tillgänglighet och sekretess. Företagsresurser Vi tar hänsyn till hållbarhet och kostnadseffektivitet när vi använder företagets resurser. Miljö När vi väljer mellan olika lösningar tar vi hänsyn till hur de påverkar människor, miljön och samhället. Vi använder alla resurser effektivt och minimerar miljöpåverkan i den mån det är möjligt. 6 Vattenfall Uppförandekod 2014

7 Princip 1 Hälsa och säkerhet Främja en säker och hälsosam arbetsmiljö Fokus på hälso- och säkerhetsfrågor Vattenfall anser att alla skador, yrkesrelaterade sjukdomar och säkerhetsincidenter kan undvikas. Vi strävar efter att alla våra medarbetare ska arbeta i en säker, hälsosam och motiverande miljö. Vi har alltid ett proaktivt förhållningssätt till hälsa och säkerhet och förbättrar kontinuerligt vår medvetenhet, kompetens och kunskap. Vi är uppmärksamma på säkerheten på och runt omkring arbetsplatsen. Vi är alltid uppmärksamma på möjliga hälso- och säkerhetsrelaterade faror och risker och agerar på ett lämpligt och proaktivt sätt när sådana risker dyker upp. Vi tar oss tid att lära oss om hälso- och säkerhetsaspekter och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika risker. Vi arbetar alltid på ett säkert sätt och följer alla föreskrifter. Detta innebär att vi omedelbart avbryter arbetet om en situation uppstår som inte är säker för oss själva eller andra. Vi arbetar förebyggande genom att använda personlig skyddsutrustning och skyddsverktyg. Vi hjälper våra kollegor att förhindra osäkra och/eller ohälsosamma situationer. Som ledare förstår vi att vi måste garantera våra medarbetares säkerhet och vidtar nödvändiga åtgärder för detta. Användning av läkemedel Alla medarbetare som använder läkemedel bör rådfråga den läkare som ordinerat medicinen, och/eller företagets läkare, om det föreskrivna läkemedlet kan resultera i en försämring av arbetsprestation. I sådant fall där läkemedlet kan försämra arbetsförmågan bör medarbetaren informera sin närmaste chef. Se Externa parter behandlas på samma sätt som våra egna medarbetare vad gäller hälsa och säkerhet, och vi förväntar oss att de följer Vattenfalls normer. Affärsresultaten kommer aldrig att prioriteras på bekostnad av våra medarbetares, entreprenörers och grannars hälsa och säkerhet. Förbud mot missbruk av droger och alkohol Alkohol och droger får inte missbrukas inom Vattenfall. Missbruk är varje situation där användningen av alkohol eller droger kan vara orsaken till säkerhetsincidenter eller förseelser med skadlig inverkan på Vattenfalls tillgångar eller resultat. Detta inkluderar Vattenfalls anseende i händelse av drog- och alkoholrelaterade trafikolyckor där Vattenfalls medarbetare är involverade. Missbruk tolereras aldrig och följs av disciplinära åtgärder så snart det upptäcks. 7 Vattenfall Uppförandekod 2014

8 Princip 2 Människor Respektera varandra Respektera mänskliga rättigheter Vattenfall stödjer principerna om mänskliga rättigheter som anges i FN:s Global Compact och vi garanterar att Vattenfall inte är delaktigt i brott mot de mänskliga rättigheterna. Erbjuda lika möjligheter och främja mångfald Vi ser mångfald som en resurs som kan förbättra våra resultat. Vi vill att mångfald ska utgöra en naturlig del av vår dagliga verksamhet genom att öka kunskapen, acceptansen och medarbetarnas vilja att samarbeta med varandra. Vår målsättning är att vara en förebild inom mångfald på våra olika marknader. Vi förkastar alla typer av diskriminerande handlingar som kan kopplas till situationer i arbetslivet, ända från rekryteringsstadiet. Alla medarbetare och sökande har lika möjligheter och rättigheter oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, handikapp, politiska åsikter eller tillhörigheter, ursprungsland, etnisk tillhörighet, social bakgrund eller andra faktorer. Respektera varandra Vi agerar med respekt, både gentemot varandra inom företaget och gentemot externa kontakter. När vi utför våra arbetsuppgifter eller agerar på uppdrag av Vattenfall ska vi vara medvetna om att vi representerar Vattenfall på många sätt och agera därefter. Detta betyder att vi är hövliga och respektfulla i våra yttranden, vårt beteende och vårt sätt att bemöta människor. Vi utvecklar ständigt vår yrkeskunskap och vår kompetens. Med utgångspunkt i vår företagskultur och våra kärnvärden är vi fast beslutna att agera på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och vi kan utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt, ta lärdom av varandra och utbyta erfarenheter mellan regioner, affärsenheter och funktionsområden. Främja tydligt, synligt och modigt ledarskap Chefer inom Vattenfall ansvarar för att leda verksamheten och medarbetarna i enlighet med visionen för att nå de strategiska verksamhetsmålen. Cheferna är förebilder och deras agerande sätter standarden för vårt arbetssätt. De översätter den strategiska inriktningen till prioriteringar och målsättningar och ser till att alla medarbetare förstår vad som förväntas av dem. De beslut våra ledare fattar påverkar befintliga och framtida resultat, medarbetarnas prestationer och utveckling samt säkerheten. Chefer fokuserar på att stödja människor för att de ska kunna prestera sitt bästa. De skapar förtroende, uppmuntrar feedback och är synliga och tillgängliga. Chefer vidtar åtgärder och tar ansvar i utmanande situationer. Vattenfalls ledare är tydliga, synliga och modiga. Vi måste avstå från alla former av oacceptabelt beteende. Oacceptabelt beteende omfattar alla handlingar där den andra personens integritet angrips verbalt, fysiskt eller icke-verbalt, t ex genom mobbing, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, aggression, våld och verbala angrepp. Förmå våra medarbetare att skapa en hälsosam, säker och högpresterande arbetsmiljö Vi strävar efter att skapa en företagskultur och arbetsmiljö som drar till sig, utvecklar och håller kvar medarbetare med de främsta spetskompetenserna och uppmuntrar utmärkta prestationer. Vattenfall respekterar medarbetarna och deras rättigheter och tillhandahåller en säker och sund arbetsplats. Se 8 Vattenfall Uppförandekod 2014

9 Princip 3 Kunder och leverantörer Fokus på kunder och leverantörer Fokus på våra kunder Vi strävar efter att tillhandahålla produkter, tjänster och lösningar som överträffar våra kunders förväntningar vad gäller kvalitet, säkerhet, hållbarhet och omsorg om miljön. Grunden i våra kundrelationer är sunda affärs- och marknadsföringsmetoder. Detta innebär t ex att: Vi lyssnar på våra kunder och behandlar dem, både som individer och företagen de representerar, med respekt. Vi upprätthåller en hög etik i alla affärsrelationer med våra kunder, inklusive hög integritet vid hantering av känslig kundinformation eller insyn i deras verksamhet. Vi har kundens bästa i åtanke i våra interna beslutsprocesser. Vi har tydliga och skäliga avtalsvillkor. Vår information om priser och andra villkor ger en god förståelse av våra produkter. Vi ska samarbeta med ansvarstagande leverantörer och affärspartners Vi arbetar endast med andra som har åtagit sig att göra affärer på ett lämpligt och etiskt vis, vilket ska framgå exempelvis i deras egen uppförandekod, etiska riktlinjer eller andra riktlinjer. Detta gäller för alla leverantörer och andra affärspartners som t ex mäklare, agenter, samriskföretag och andra tredje parter med vilka Vattenfall har affärsrelationer. Vattenfall stödjer FN:s Global Compact och tillämpar dess grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning. Vattenfall strävar efter att följa dessa principer genom hela vår verksamhets värdekedja, vilket även inbegriper våra leverantörer. Vi ber därför våra leverantörer att gå med på att följa de tio principerna i FN:s Global Compact såsom dessa beskrivs i Vattenfalls uppförandekod för leverantörer. Se De tio principerna i FN:s Global Compact: FN:s Global Compact uppmanar företagen att anamma, stödja och anta en uppsättning kärnvärden inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning inom sfären för företagens inflytande: Mänskliga rättigheter 1. Företagen ska stödja och respektera skyddandet av internationella mänskliga rättigheter, och 2. försäkra sig om att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Arbetsvillkor 3. Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, 4. avskaffande av alla former av tvångsarbete, 5. faktiskt avskaffande av barnarbete, och 6. avskaffandet av diskriminering vid anställning och i yrkesutövning. Miljö 7. Företagen ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, 8. ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande, och 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Korruptionsbekämpning 10. Företagen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 9 Vattenfall Uppförandekod 2014

10 Princip 4 Integritet Bedriva verksamhet på ett rättvist och ansvarstagande sätt Följ lagar och regelverk och agera med integritet Med integritet inom Vattenfall menas att alla Vattenfall-medarbetare på alla nivåer i företaget tar ett personligt ägande och ansvar för att göra det rätta genom att handla i enlighet med Vattenfalls etiska riktlinjer. Som Vattenfall-anställda följer vi gällande lagar och bestämmelser samt interna regelverk och processer. Att inte följa gällande regler är helt enkelt inte ett alternativ. Var och en, i synnerhet chefer som ska vara föredömen, har ett ansvar att se till så att vi hela tiden iakttar en hög integritet i vår verksamhet. Rättvis konkurrens Vi anser att en effektiv och rättvis konkurrens är avgörande för en väl fungerande marknad. Därför undviker vi onödiga kontakter med våra konkurrenter. När kontakter med konkurrenter ändå äger rum ska det alltid organiseras på ett sådant sätt att efterlevnad av konkurrensreglerna kan garanteras. Vi får inte genomföra aktiviteter som hindrar, begränsar eller eliminerar en rättvis konkurrenssituation. En överträdelse av konkurrenslagstiftningen kan leda till allvarliga rättsliga påföljder inte bara för företaget utan även för de inblandade individerna. Om du har några frågor rörande konkurrensreglerna eller Vattenfalls syn på dessa får du gärna kontakta Vattenfalls Jurist/Integrity avdelning. Var försiktig när det gäller gåvor och inbjudningar Vattenfall har en nolltolerans-policy rörande mutor och annan form av korruption. Därför varken ger eller mottar vi gåvor eller inbjudningar som kan anses utgöra otillbörliga förmåner. En otillbörlig förmån är något som objektivt sett kan uppfattas påverka mottagaren att utföra sina arbetsuppgifter på ett olagligt eller illojalt sätt gentemot arbetsgivaren. Sådana förbjudna förmåner kan bestå av nästan vad som helst, såsom pengar, gåvor av mer än symboliskt värde, inbjudningar, nöjesresor, eller tjänster av något slag. Vattenfall har antagit beloppsgränser och andra villkor som måste iakttas både när man ger och tar emot gåvor eller inbjudningar. Har du några frågor eller tveksamheter kring en viss förmån ska du alltid rådfråga din chef och/eller Vattenfalls Jurist/Integrity avdelning. Undvik eller hantera intressekonflikter En intressekonflikt kan uppstå om du har en privat koppling till, externt engagemang eller investering i bolag eller organisationer som har motsatta intressen än Vattenfalls. Vi måste undvika investeringar, engagemang och bisysslor i företag som är kunder, leverantörer eller andra affärspartners till Vattenfall som kan leda till en lojalitetskonflikt med Vattenfall. Om t ex du, din partner, en familjemedlem eller en vän till dig har affärsförbindelser med ett företag som Vattenfall har en affärsrelation till, se till att dina personliga relationer inte påverkar eller ser ut att påverka din förmåga att agera i företagets bästa intresse. Informera alltid din chef om personliga relationer som kan innebära en potentiell intressekonflikt. Se 10 Vattenfall Uppförandekod 2014

11 Princip 5 Kommunikation Bygg tillit genom relevant kommunikation i rätt tid Kommunikation är en naturlig del av vår affärsverksamhet. Det vi gör och säger styr hur omvärlden uppfattar oss. Följande standarder gäller både för intern och extern kommunikation: Sann: Vår information är korrekt och baseras på fakta. Begriplig: Vi kommunicerar på mottagarens villkor. Relevant: All information intresserar inte alla. Rätt information ges vid rätt tidpunkt till rätt mottagare. I tid: Så snart vi har korrekt och relevant information informerar vi både internt och externt. Vår utmaning Vattenfall verkar i en mycket politisk och mediakänslig industri (energi, kärnkraft, kol, vattenkraftsdammar, trygghet vad gäller försörjning och värme och el), finns på flera marknader och gör inköp på ännu fler marknader runtom i världen. Ansvarsfull kontakt med politiska intressenter Vårt mål är att bidra till den allmänna debatten kring frågor som berör Vattenfalls verksamhet. Därför är vi ansvarstagande, öppna och lyhörda mot våra stakeholders (både internt och externt) när det gäller att utveckla och debattera för vår syn på olika policys och regulatoriska frågor. Vid kontakt med politiska intressenter å Vattenfalls vägnar står vi upp för grundläggande värderingar om demokrati, tolerans, öppenhet och alla människors lika värde. På Vattenfall finns det personer med särskilt ansvar och befogen het att hantera företagets relationer med politiska intressenter. Frågor eller mötesförfrågningar från politiska intressenter ska därför vidareförmedlas till antingen avdelningen för European Affairs and Policy Management eller till en nationell avdelning för Public and Regulatory Affairs. Kommunikation känner inga gränser Komplexiteten i Vattenfalls kommunikativa utmaningar framhålls av utvecklingen inom media och kommunikation. Sociala medier har skapat en ständig granskningsprocess som tvingar företag inom alla sektorer att ägna större uppmärksamhet på de kommunikativa aspekterna av alla delar av sin verksamhet. Vi måste alltid noga tänka till när vi använder sociala medier (såsom Twitter, bloggar, Facebook och Linkedln etc). Vi bör aldrig sprida någon information om Vattenfall som inte är avsedd för allmänheten. Informationens rörlighet har gjort att nyheter och kampanjer är lokala, nationella och internationella på samma gång. Bedöma kommunikativa möjligheter och risker i alla verksamheter Planerade beslut och aktiviteter med en potentiell medial inverkan och konsekvenser för Vattenfalls anseende bör vara kända inom kommunikationsavdelningen i god tid så att vi kan kommunicera proaktivt och ärligt. Detta är avgörande för att samordna externa och interna budskap och skapa tillit i Vattenfalls varumärke. Frågor eller önskemål om intervjuer från journalister rörande Vattenfall ska hänvisas till Media Relations. Se 11 Vattenfall Uppförandekod 2014

12 Princip 6 Informationssäkerhet Ansvarsfull hantering av företagsinformation Skydd av information Företagsinformation är en viktig tillgång för företaget. Vi hanterar företagsinformation i fysisk och digital form på ett organiserat sätt för att undvika informationsförlust eller informationsstöld och för att säkerställa att informationen är tillgänglig för företaget. Företagsinformation omfattar: Känslig information som preliminära resultat, affärsplaner, planerade fusioner och förvärv etc Arbetsdokument, ledningssystem, databaser etc Juridiska dokument (patent, licenser, kontrakt etc) Kunduppgifter Hantera information varsamt Vi hanterar information som rör Vattenfall eller externa parter med yttersta försiktighet och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att informationen fortsätter att vara intern eller konfidentiell, efter behov. Vi behandlar bara sådana uppgifter som kommer från verifierade källor och utbyter bara information med, och via, behöriga affärspartners. Ha ett tomt skrivbord, en tom skärm och ett tomt kontor I moderna, öppna kontorsmiljöer är det inte säkert att anta att alla som passerar förbi ditt skrivbord eller kontor har rätt att få tillgång till samma information som du har. Därför följer vi regeln om tomt skrivbord, tom skärm och tomt kontor. Att ha ett tomt skrivbord innebär att ingen information går att komma åt på ett obevakat skrivbord. Tom skärm innebär att information inte är tillgänglig via en obevakad datorskärm. Ett tomt kontor innebär att man inte lämnar någon konfidentiell information på väggar, i mötesrum (blädderblock) eller i skrivare och att man inte slänger några konfidentiella dokument i obevakade papperskorgar eller på andra lättillgängliga ställen. Vi är medvetna om risken för oavsiktlig exponering av information och strävar efter att förhindra detta, t.ex. genom att undvika diskussioner om frågor som rör företaget på allmänna platser, sociala medier osv. Skydd av personuppgifter Vi inser vikten av att skydda medarbetares och kunders personuppgifter. Därför hanterar vi personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagar i de olika länder där vi är verksamma. Använding av IT system på ett professionellt sätt IT-systemen finns till för att hjälpa oss att arbeta effektivt och professionellt. Vi använder alltid ITsystem och utrustning i enlighet med de instruktioner som givits av IT-funktionen och vår chef. De personliga inloggningsuppgifter vi har fått används bara till avsedda ändamål och avslöjas eller delas aldrig med någon annan. Se 12 Vattenfall Uppförandekod 2014

13 Princip 7 Företagets resurser Ansvarsfull hantering av företagets resurser Vi använder företagets resurser med omsorg. Skador, resursslöseri, förluster och stölder förhindras i möjligaste mån. Företagsresurserna omfattar: Företagsinformation och Vattenfalls varumärken och logotyper; Material, lager, inventarier; Ekonomiska resurser; IT-relaterade verktyg och utrustning; Företags-, service- och leasade fordon. Vi använder endast företagsinformation och Vattenfalls varumärken och logotyper samt material, lager och inventarier för affärsmässiga ändamål. Vi använder material, lager och inventarier liksom företags-, service- och leasade fordon på ett hållbart sätt. Vi beaktar även den miljöpåverkan som användningen av dessa resurser innebär. Vi ådrar oss kostnader endast om de är nödvändiga för affärsändamål. Vi är restriktiva med att för privata ändamål använda företagets IT-verktyg och resurser som e-post, internet, kopierings-, skannings- och utskriftsutrustning. Vi använder företags-, tjänste-, och leasade fordon samt IT-relaterade verktyg såsom (mobil)telefoner, surfplattor och bärbara datorer i enlighet med gällande avtal. Se 13 Vattenfall Uppförandekod 2014

14 Princip 8 Miljö Omsorg om miljön Resultatet av vårt miljö- och klimatrelaterade arbete är grundläggande för vår konkurrenskraft och för en långsiktigt hållbar utveckling av vår verksamhet. Vattenfalls anställda delar gemensamt på ett ansvar för hållbarhet och i synnerhet ska företagets chefer se till så att deras anställda har rätt stöd i detta avseende. I vår verksamhet arbetar vi proaktivt med att minska vår påverkan på miljö och människors hälsa. Eventuell påverkan beaktas i alla beslut i hela organisationen. Vi strävar efter att kontinuerligt få en bättre förståelse för hur vår verksamhet påverkar miljön och vi gör vårt yttersta för att förbättra företagets hållbarhetsarbete. Vi förhindrar och, om möjligt, minskar de skadliga effekterna av vår verksamhet på människor och miljö. Inför varje nytt projekt, utbyggnadsbeslut och investering iakttar vi en försiktig hållning och gör en utvärdering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi bedömer vilka miljörisker som våra tillgångar ger upphov till, både när det gäller befintliga men också nya och avvecklade sådana. Vi tar ansvar för verksamheten under hela dess livscykel, inklusive en planering för avveckling av verksamheten och anläggningarna i fråga. När vi väljer leverantörer, entreprenörer och affärspartners anger och bedömer vi deras miljöprestanda. Vi utvecklar en företagskultur där man bryr sig om arbetsplatsmiljön och förespråkar en effektiv användning av energi och andra resurser i vår verksamhet. Se Vi uppmuntrar våra kunder att använda energi effektivt som ett sätt att minska miljöpåverkan. Vi erbjuder innovativa lösningar för att hjälpa våra kunder och samhället i stort att förbättra sin miljöpåverkan. Vi ser alltid till att eventuella affärsresor är nödvändiga för verksamheten. Vi prioriterar möten i virtuell form, vilket innebär att vi använder verktyg som videokonferenser, personlig videoutrustning, telefonmötessystem och andra samarbetsverktyg. Vi stödjer användande av kollektivtrafik när det är möjligt. 14 Vattenfall Uppförandekod 2014

15 Rapportering av incidenter Vi uppmuntrar alla medarbetare att rapportera lagöverträdelser och handlingar som strider mot innehållet i denna uppförandekod. Om överträdelser upptäcks i ett tidigt skede blir det lättare att begränsa skadan, vilket inte bara är till fördel för Vattenfall utan även för företagets medarbetare och intressenter. Rapportera iakttagna eller misstänkta överträdelser av lag och denna uppförandekod till: Din chef och/eller Legal/Integrity eller Internal Audit. Vattenfalls whistleblowing-funktion Vattenfall strävar efter att skydda alla som lämnar en rapport och de som deltar i en utredning i god tro. Om du vill rapportera en allvarlig överträdelse och du inte vill göra det till någon internt inom Vattenfall kan du kontakta En av de externa ombudsmännen inom Vattenfalls whistleblowing-funktion. En medarbetare som rapporterar till det externa ombudet kan välja om han eller hon vill vara anonym. Se För kontaktuppgifter till ombudsmännen se länken nedan. Att rapportera till en ombudsman gör det möjligt för medarbetare, konsulter och leverantörer att anonymt rapportera allvarliga oegentligheter inom företaget till en extern part, som ett komplement till företagets interna rapporteringsvägar. De externa ombudsmännen är externa advokater som agerar oberoende av Vattenfall. 15 Vattenfall Uppförandekod 2014

16 Vattenfall AB Stockholm Besöksadress: Evenemangsgatan 13 T F November, 2014

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

UPM:S UPPFÖRANDEKOD. Alla val är viktiga

UPM:S UPPFÖRANDEKOD. Alla val är viktiga UPM:S UPPFÖRANDEKOD Alla val är viktiga Innehållsförteckning VÅRT ÅTAGANDE VD:ns förord 4 1. Vi värnar integriteten 5 UPM:S MEDARBETARE OCH VERKSAMHET 2. Vi respekterar människan och de mänskliga rättigheterna

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Uppförandekod Advania AB 2015

Uppförandekod Advania AB 2015 Uppförandekod Advania AB 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1. ADVANIA... 3 1.2. VÅRA VÄRDERINGAR... 3 1.3. VÅRT ANSVAR... 4 2.0 UPPFÖRANDEKOD... 4 2.1. KOMMUNIKATION OCH UPPFÖLJNING... 5 2.2.

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Nokias uppförandekod

Nokias uppförandekod Nokias uppförandekod Kära kollega, Nokias uppförandekod Nokias produkter berör varje dag miljarder människors liv, människor i alla åldrar och med olika bakgrunder, i världens alla hörn, i alla typer

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer

Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer 2 Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

CODE OF CONDUCT FÖR LEVERANTÖRER

CODE OF CONDUCT FÖR LEVERANTÖRER Koncerninköp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management är Nordens ledande aktör inom service management. Bolaget är specialiserat på att

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

Policy för advokaters användning av sociala medier

Policy för advokaters användning av sociala medier Policy för advokaters användning av sociala medier Antagen och utfärdad i december 2015 1 Inledning Sociala medier är ett utmärkt verktyg i advokatverksamheten. Syftet med detta policydokument är att främja

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet*

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* (*Bestående av förskolorna Kråkbacken, Marieberg, Nattugglan, Solbacken, Solrosen, Tuna och Ärlan. 2009-04-06 Innehåll 1 Policy Solbackens förskoleenhet

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion.

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion. Etiska regler för leverantörer Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning Allmänna krav...3 1. Arbetstagares rättigheter...3 1.1. Fritt vald anställning...3 1.2. Undvikande av barnarbete...3 1.3.

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Vanliga frågor om Staples EthicsLink.

Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Introduktion Syftet med detta dokument är att informera Staples medarbetare om företagets hjälptelefon, känd som Staples EthicsLink" (Staples etiklänk), för etik och

Läs mer

Senast uppdaterad: 2015-06-12. Medarbetarguide.

Senast uppdaterad: 2015-06-12. Medarbetarguide. Senast uppdaterad: 2015-06-12 Medarbetarguide. Innehållsförteckning. 1. Introduktion... 4 2. Vår verksamhet... 5 3. Värdegrund... 6 3.1 Kärnvärden... 6 3.2 Jämställdhet och mångfald... 6 3.3 Lojalitet...

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

BJÖRKLÖVETS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan

BJÖRKLÖVETS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan BJÖRKLÖVETS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan 2009 2010 Innehåll Grundläggande värden sid 3 Vår förskolas mål sid 4 Nuläge sid 5 Vi definierar begreppen sid 6 Vi förebygger - exempel sid 7 Vi åtgärdar sid 9

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

3330_SPC_COE_PLC_SWE_Layout 1 29/06/2012 11:10 Page 1. Värdet av integritet. Affärsetisk kod

3330_SPC_COE_PLC_SWE_Layout 1 29/06/2012 11:10 Page 1. Värdet av integritet. Affärsetisk kod 3330_SPC_COE_PLC_SWE_Layout 1 29/06/2012 11:10 Page 1 Värdet av integritet Affärsetisk kod 3330_SPC_COE_PLC_SWE_Layout 1 29/06/2012 11:10 Page 2 3330_SPC_COE_PLC_SWE_Layout 1 29/06/2012 11:10 Page 01 01

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Änglagårdens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Änglagårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Änglagårdens förskola Vi på Änglagårdens förskola accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Datum

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009

Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009 Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009 Lidingö Stad Utbildningsförvaltningen Källängens skolområde 1. Inledning Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Måldokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Måldokument Avdelningen för LSS-verksamhet Måldokument Avdelningen för LSS-verksamhet Övergripande kommunala mål Socialnämndens vision och verksamhetsidé LSS-avdelningens uppdrag och övergripande mål LSS-avdelningens tjänstegarantier Våra grundläggande

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

LloydsApotek Uppförandekod

LloydsApotek Uppförandekod LloydsApotek Uppförandekod Detta dokument gäller för samtliga Svenska bolag (även dotterbolag) som tillhör Celesio-koncernen. Översättning från den engelska originalversionen. Meddelande från John Hammergren

Läs mer

nya värden för ditt företag

nya värden för ditt företag Mångfald kan skapa Andreas Carlgren, Integrationsverket nya värden för ditt företag Mångfald för utveckling och affärskraft Allt fler företag, offentliga förvaltningar och andra organisationer börjar

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Finnstaberg 2014-2015 1 Verksamhetens Vision Vår vision är att varje människa som kommer till Finnstabergs förskola ska bli

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 2015-11-29 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer