Krisberedskapsmyndigheten föreslår följande jämställdhetspolitiska mål och resultatindikatorer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisberedskapsmyndigheten föreslår följande jämställdhetspolitiska mål och resultatindikatorer:"

Transkript

1 Sid 1(18) Dnr 0722/2004 Redovisning av regeringsuppdrag att utarbeta förslag till jämställdhetsintegrerade mål och resultatindikatorer 1. Uppdraget I ett regeringsbeslut den 3 juni 2004 (Fö2004/263/MIL) uppdrog regeringen till Krisberedskapsmyndigheten (KBM) att som ett led i det pågående arbetet med jämställdhetsintegrering senast den 1 mars 2005 redovisa förslag till jämställdhetsmål och resultatindikatorer för den egna verksamheten. 2. Sammanfattning Krisberedskapsmyndigheten föreslår följande jämställdhetspolitiska mål och resultatindikatorer: 1. Könsfördelningen i fråga om forskare som ansöker om och beviljas forskningsstöd är jämn. Detta mål är nått när andelen kvinnliga forskare som söker och beviljas forskningsstöd är minst 40 procent. 2. Könsfördelningen i fråga om forskare eller konsulter som utför utredningar eller studier för KBM:s räkning är jämn. Detta mål är nått när andelen kvinnliga forskare eller konsulter är minst 40 procent. 3. KBM verkar för att vid nyanskaffning av skydds- och saneringsutrustning för farliga ämnen utrustningen är anpassad till såväl kvinnliga som manliga användare. Målet är nått när skydds- och saneringsutrustningen är anpassad för kvinnliga och manliga användare. 4. Ett jämställdhetsperspektiv integreras i krisberedskapen och i metodiken för risk- och sårbarhetsanalyser ingår att beakta konsekvenser för kvinnor respektive män. Målet är nått när de analyser som utförs beaktar konsekvenser för kvinnor och män. 5. Fler kvinnor får uppgifter inom krishanteringssystemet och deltar därmed också i KBM:s utbildningsverksamhet. Målet är uppnått när könsfördelningen mellan deltagarna är jämn. 6. Ett jämställdhetsperspektiv integreras i den kompetensutveckling inom krishanteringssystemet som KBM utför. Målet har nåtts när aktörerna reflekterar, överväger eller utreder om, i vilken mån, kön är en variabel som bör beaktas i krishanteringssystemet eller kompetensutvecklingen. 7. Upphandlingar av utbildningar beaktar kön. Målet har nåtts när gjorda utvärderingar av utbildningarna visar att könsperspektivet har beaktats. 8. Användarutrustningen i RAKEL-systemet passar för användare av båda könen. Målet har nåtts när den dokumentation om

2 Sid 2(18 användaranpassningen som anbudsgivarna skall lämna vid upphandlingen visar att utrustningen passar för både kvinnor och män. 9. Information om RAKEL-systemet når ut till alla presumtiva användare, oavsett om de är kvinnor eller män. Målet är nått när en ökad andel kvinnor tar del av informationen om RAKEL-systemet. 10. KBM:s informationsspridning riktas till både kvinnor och män. Målet är nått när informationen uppfattas som könsneutral av mottagarna. 11. En jämn könsfördelning i KBM:s råd och delegationer, dvs. bland annat KBM:s vetenskapliga råd och referensgrupp, Informationssäkerhetsrådet, Näringslivsrådet, CBRN-rådet, Trossamfundens krisberedskapsråd och Rakeldelegationen. Målet är nått när könsfördelningen är jämn (i vart fall andelarna 40/60). 3. Förutsättningar för analysen I förutsättningarna för jämställdhetsanalysen ingår att bedöma när ett jämställdhetsperspektiv är relevant. I bedömningen ingår att ta ställning till bl.a. om en insats, åtgärd eller beslut berör människor eller på något sätt kommer att påverka det dagliga livet för en eller flera befolkningsgrupper. KBM konstaterar att all verksamhet som bedrivs av staten på ett eller annat sätt berör människor och påverkar det dagliga livet för olika befolkningsgrupper. KBM:s uppgift är att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Samhällets krisberedskap bygger på att kommuner, landsting, myndigheter, organisationer och företag tar sitt ansvar och samarbetar med varandra. KBM skall ha en helhetssyn och stödja de ansvariga framför allt kommuner och länsstyrelser. Dessutom skall KBM tydliggöra de ansvarigas roller samt bygga upp och förmedla kunskap. Ytterst syftar KBM:s verksamhet till att minska samhällets sårbarhet och förbättra förmågan att hantera sådana händelser som kan störa samhällets funktioner eller som äventyrar befolkningens livsbetingelser. Däremot har KBM ingen operativ roll vid en kris annat än att myndigheten skall kunna lämna områdesvisa lägesbeskrivningar till Regeringskansliet och att kunna stödja aktörerna vid en kris, t.ex. genom att lämna ledningsstöd eller stöd till kriskommunikation. Krishanteringssystemet är alltså en del av samhället i stort. KBM:s möjligheter att påverka samhället mot ökad jämställdhet är givetvis begränsade. KBM:s verksamhet bedrivs dessutom i stor utsträckning på en övergripande nivå i samhället och det är i den delen knappast möjligt att säga att verksamheten har någon direkt betydelse för individer av skilda kön. Detta kan också uttryckas som att verksamheten får anses vara könsneutral, dvs. att den varken gör samhället mer jämställt eller mindre jämställt. När det gäller verksamhet av den arten får det i stället konstateras att den endast har en indirekt påverkan på människor. Det är enligt KBM:s mening då inte heller relevant att tala om ett jämställdhetsperspektiv. I analysen har KBM utgått från den verksamhet som myndighetens enheter skall bedriva enligt gällande verksamhetsplanering, nedbrutet på aktivitetsnivå. För var och en av verksamheterna anges vilket mål den har och det görs en närmare beskrivning av vad verksamheten består i. Därefter analyseras i vilken mån de jämställdhetspolitiska målen kan anses vara relevanta för respektive

3 Sid 3(18 verksamhet. I de fall där så kan sägas vara fallet lämnas ett förslag på jämställdhetspolitiskt mål och resultatindikator. 4. Jämställdhetsanalyser 4.1 Forskningsenheten Verksamhet (aktivitet): Ramforskningsprogram. Kompetensförnyelse. Internationell forskningssamverkan. Forskningsprojekt. Förmedling av forskningsresultat. Forskningsberedning. Utvecklingsprojekt. Utvärdering av forskningsinsatser. Mål för verksamheten: Resultatet av forskning och studier beställda av KBM utgör ett ändamålsenligt underlag för åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap. Närmare beskrivning av verksamheten: KBM finansierar forskning som skall ge kunskap som bidrar till att minska sårbarheten i samhället och förbättrar samhällets krishanteringsförmåga. Initiativ till forskningsinsatser kan tas av KBM eller av forskare som söker medel hos KBM. Forskningsfältet är brett och omfattar forskning inom många vetenskapliga discipliner. I verksamheten ingår också att verka för att forskningsresultaten sprids till dem som behöver kunskapen i sitt arbete. Det sker bland annat vid seminarier, konferenser, utbildningar och övningar, men också genom publicering av forskningsrapporter. Jämställdhetsanalys: Inom forskningsområdet är det jämställdhetspolitiska målet lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter på livets alla områden relevant liksom delmålet lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Inom forskningen i stort råder inte jämställdhet. Som exempel kan nämnas att andelen kvinnliga professorer i Sverige 2003 var 15 procent. Det område som kan bedömas som potentiellt mest problematiskt inom enhetens verksamhetsfält är valet av de forskningsfrågor och problem som KBM väljer att stödja. Det kan hända att dessa på grund av strukturella skäl definieras utifrån ett manligt perspektiv. Detta leder möjligen till att kvinnor och män inte har samma möjligheter att få gehör för sina forskningsidéer. Detta kan utvecklas på följande sätt. Forskningen för krishanteringssystemets behov har traditionellt varit en del av samhällets forskning för försvarets behov. Försvaret är en manlig miljö. Därför har forskning för försvarets behov, även samhällsvetenskaplig sådan, mer lockat män än kvinnor. Forskningen har dessutom vänt sig mer till män än till kvinnor och troligtvis har fler män än kvinnor valts ut för att utföra forskningen. Den kvalitativa bedömningen huruvida de forskningsproblem som angrips är manligt, kvinnligt eller könsneutralt definierade är alltid svår att göra. Inom krisberedskapsområdet går det inte att göra en sådan uppdelning. I stället bör man se på ett antal resultatindikatorer. Hur stor andel kvinnliga sökande får vi i

4 Sid 4(18 förhållande till manliga? Detta skall inte bara ske för huvudsökande utan också bland medsökande. Hur stor andel kvinnor beviljas anslag i förhållande till deras andel bland de sökande? För att få en referenspunkt kan man jämföra med vad som är normalt, t.ex. motsvarande siffror för humaniora/samhällsvetenskap hos forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. Vid 2004 års temautlysning från KBM inkom 79 ansökningar, varav 21 hade kvinnlig huvudsökande (27 procent). KBM beviljade 13 anslag, varav 4 gick till kvinnliga huvudsökande (31 procent). Motsvarande siffror för Vetenskapsrådets stora ansökan i humaniora/samhällsvetenskap 2004 var 921 ansökningar, varav 35 procent med kvinnlig huvudsökande. Vetenskapsrådet beviljade 107 ansökningar, varav 45 procent med kvinnlig huvudsökande. KBM:s vetenskapliga råd har åtta ledamöter varav sex män och två kvinnor. Referensgruppen för inriktning av forskning för krisberedskap har elva ledamöter, varav tio män och en kvinna. I denna del är delmålet om jämn fördelning av makt och inflytande relevant. Jämställdhetspolitiska mål: En jämnare könsfördelning i fråga om forskare som ansöker om och beviljas forskningsstöd. En jämn könsfördelning i KBM:s vetenskapliga råd och referensgrupp. Resultatindikatorer: Målet en jämnare könsfördelning mellan forskare är uppnått när andelen kvinnliga forskare som söker och beviljas forskningsstöd har ökat till minst 40 procent. Målet en jämn könsfördelning i KBM:s vetenskapliga råd och referensgrupp är nått när könsfördelningen är jämn (i vart fall andelarna 40/60). 4.2 Informationssäkerhets- och analysenheten Verksamhet (aktivitet): Strategisk analys. Omvärldsanalysstudier. Metodutveckling av omvärldsanalysstudier. Utredningar m.m. Internt ITsäkerhetsarbete. Mål för verksamheten: Att resultatet av KBM:s analyser utgör ett ändamålsenligt underlag för åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap. Närmare beskrivning av verksamheten: KBM bedriver omvärldsbevakning och genomför omvärldsanalyser av hot, risker, sårbarhet och skydd för att förbättra samhällets krisberedskap. I detta ingår att särskilt uppmärksamma företeelser som kan ge upphov till allvarliga kriser. Det handlar framför allt om sådant som inte har blivit analyserat tillräckligt brett eller djupt ur ett krisberedskapsperspektiv i de studier som bedrivs i andra delar av samhället. Bevaknings- och analysverksamheten skall generera kunskap om och förståelse av utvecklingen i omvärlden och beroenden mellan viktiga samhällsfunktioner. Kunskapen skall sedan kunna fungera som underlag för beslut om inriktning av

5 Sid 5(18 krisberedskapen. Arbetet skall också bidra till utvecklingen av förmågan hos dem som har att hantera kriser på lokal, regional och central nivå. KBM har vidare det sammanhållande myndighetsansvaret för samhällets informationssäkerhet. Det innebär att KBM har överblick över informationssäkerheten i samhället och årligen lämnar en bedömning av läget till regeringen. Lägesbilden sammanställs genom kontakter med myndigheter och näringsliv samt genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I detta arbete ingår också förebyggande arbete med IT-säkerhetsfrågor. Inom ramen för detta genomförs IT-säkerhetsanalyser inom samhällsviktiga områden och KBM ger ut råd och rekommendationer för säkring av samhällsviktiga IT-system. Jämställdhetsanalys: Verksamheten med omvärldsbevakning och omvärldsanalyser m.fl. utredningar och studier avser att ta reda på tillstånd och skeenden i omvärlden på ett övergripande plan. Det interna IT-säkerhetsarbetet avser myndighetens egen IT-säkerhet. Denna verksamhet berör människor endast på ett indirekt sätt. De jämställdhetspolitiska målen resp. delmålen är därför inte relevanta inom verksamheten. Däremot är delmålet om lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet relevant i den utsträckning som uppdrag att utföra utredningar eller studier lägga ut på externa forskare eller konsulter. I den verksamheten bör en jämn könsfördelning mellan dem som utför sådana uppdrag eftersträvas. Till stöd för verksamheten inom informationssäkerhetsområdet har myndigheten knutit ett informationssäkerhetsråd till sig. Rådet tillsätts av KBM. Rådet består av företrädare för myndigheter, organisationer och företag. Genom rådet får KBM kunskap om utvecklingstrender, förslag och synpunkter på inriktning och prioritering, samt stöd i arbetet med att föra ut KBM:s budskap på informationssäkerhetsområdet. I denna del är delmålet om jämn fördelning av makt och inflytande relevant. Rådet består av sexton ledamöter, för närvarande enbart män. I denna del är delmålet om jämn fördelning av makt och inflytande relevant. Jämställdhetspolitiska mål: En jämn könsfördelning vad gäller de forskare och konsulter som utför studier för KBM:s räkning. En jämn könsfördelning i Informationssäkerhetsrådet. Resultatindikatorer: Målet en jämn könsfördelning i fråga om forskare och konsulter är nått när könsfördelningen är jämn (i vart fall andelarna 40/60). Målet en jämn könsfördelning i Informationssäkerhetsrådet är nått när könsfördelningen är jämn (i vart fall andelarna 40/60). Verksamhet (aktivitet): Signalskydd. Mål för verksamheten: Att aktörer på lokal, regional och i vissa delar central nivå har tekniska förutsättningar för att kunna leda och samverka i kris.

6 Sid 6(18 Inom ramen för informationssäkerhetsarbetet stödjer och samordnar KBM signalskyddsverksamheten inom sitt verksamhetsområde. Målet med signalskyddet är att ge myndigheter och samhällsviktiga företag möjlighet att vid informationsutbyte skydda sekretessbelagd information så att obehöriga inte kan nå den. Verksamheten går bl.a. ut på att förse myndigheter och andra aktörer inom krishanteringssystemet med signalskyddsutrustning. Jämställdhetsanalys: Verksamheten berör inte människor annat än indirekt. De jämställdhetspolitiska målen resp. delmålen är därför inte relevanta inom verksamheten. Verksamhet (aktivitet): Utbildning och information. Mål för verksamheten: Att berörda aktörer har den kompetens som deras roller kräver avseende informationssäkerhet. Närmare beskrivning av verksamheten: Verksamheten går ut på att lämna utbildning och information om informationssäkerhetsfrågor. Jämställdhetsanalys: Utbildningen och informationen lämnas till aktörer inom krishanteringssystemet, vilka ytterst befolkas av människor. Innehållet i utbildningen respektive informationen är dock inte beroende av om den lämnas till kvinnor eller män eller av om det är kvinnor eller män som ger utbildningen eller informationen. De jämställdhetspolitiska målen resp. delmålen kan därför inte anses vara relevanta inom sakverksamheten. Vad gäller deltagandet i utbildningen är dock delmålet om lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet relevant. KBM kan konstatera att de flesta företrädarna för verksamheten i krishanteringssystemet är män, vilket också avspeglas i vilka personer som anmäls till den utbildning som KBM anordnar. Jämställdhetspolitiskt mål: Fler kvinnor får uppgifter inom krishanteringssystemet och deltar därmed också i utbildningsverksamheten för informationssäkerhet. Resultatindikator: Målet är uppnått när könsfördelningen mellan deltagarna är jämn (i vart fall andelarna 40/60). Verksamhet (aktivitet): Samverkan Mål för verksamheten: Att samverkan mellan olika aktörer leder till att samhällets förmåga inom området förbättras. Närmare beskrivning av verksamheten: Inom verksamheten sker samverkan inom olika konstellationer såsom t.ex. Informationssäkerhetsrådet och SAMFI (Samverkan för informationssäkerhet). Jämställdhetsanalys: Det kan konstateras att de flesta deltagarna i de angivna konstellationerna är män. Detta beror på att det mest är män som sysslar med de aktuella frågorna bland krishanteringssystemets aktörer. Ett

7 Sid 7(18 undantag är Nätverket för omvärldsanalys där könsfördelningen är mer jämn. Deltagarna i de olika grupperna utses antingen av aktörerna i krishanteringssystemet eller av KBM efter nominering av dessa. Det jämställdhetspolitiska målet om jämn fördelning av makt och inflytande är relevant i verksamheten. Detta kan förverkligas genom att KBM verkar för att aktörerna utser resp. nominerar fler kvinnor i olika arbetsgrupper, råd m.m. Jämställdhetspolitiskt mål: En jämnare könsfördelning i de olika konstellationerna för samverkan genom att andelen kvinnor ökar. Resultatindikator: Målet har nåtts när könsfördelningen är jämn (i vart fall andelarna 40/60). Verksamhet (aktivitet): Analys Mål för verksamheten: Att omvärldsbevakning och analyser inom informationssäkerhetsområdet leder till åtgärder som stärker samhällets informationssäkerhet. Jämställdhetsanalys: Verksamheten avser att utföra omvärldsbevakning respektive analyser av skeenden i omvärlden på en övergripande nivå. Dessa skeenden kan KBM inte påverka. Människor berörs endast indirekt i verksamheten. De jämställdhetspolitiska målen resp. delmålen kan därför inte anses vara relevanta inom verksamheten. 4.3 Planerings- och samordningsenheten Verksamhet (aktivitet): Uppföljning. Utvärdering. Uppdrag. Mål för verksamheten: Att resultatet av KBM:s analyser utgör ett ändamålsenligt underlag för åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap. Jämställdhetsanalys: Målgrupp för verksamheten är centrala, regionala och lokala myndigheter samt organisationer av olika slag. Verksamheten avser analysverksamhet på ett övergripande samhälleligt plan för att stärka krisberedskapen. Därmed har den endast en indirekt påverkan på det dagliga livet för människor. De jämställdhetspolitiska målen resp. delmålen är därför inte relevanta inom verksamheten. Verksamhet (aktivitet): Näringslivssamverkan Mål för verksamheten: Att samverkan mellan KBM och näringslivet leder till att samhällets sårbarhet minskas och förmågan att hantera kriser förbättras. Närmare beskrivning av verksamheten: Verksamheten syftar till att med hjälp av erfarenhetsutbyte mellan offentlig och privat sektor få till stånd en minskad sårbarhet och ökad krishanteringsförmåga i samhället.

8 Sid 8(18 Jämställdhetsanalys: Sakverksamheten berör endast indirekt människor. Därmed är de jämställdhetspolitiska målen resp. delmålen mindre relevanta inom verksamheten. Däremot kan det konstateras att könsfördelningen i KBM:s näringslivsråd är ojämn. I det avseendet är delmålet jämn fördelning av makt och inflytande relevant. Rådet består av företrädare för både branschorganisationer, företag och myndigheter. Av fjorton medlemmar inklusive ordföranden är fem kvinnor. Rådet har till uppgift att bistå myndigheten och arbeta fram förslag till hur offentliga organ och näringslivet gemensamt kan arbeta med att minska sårbarheten i samhället. Arbetet skall ske på en övergripande nivå, se 15 förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten. Medlemmarna i rådet utses av KBM. En jämnare fördelning av inflytande bör uppnås genom att andelen kvinnor i rådet ökas. Jämställdhetspolitiskt mål för verksamheten: En jämn könsfördelning i Näringslivsrådet. Resultatindikator: Målet har nåtts när könsfördelningen är jämn (i vart fall andelarna 40/60). Verksamhet (aktivitet): Samordning. Planering. Mål för verksamheten: KBM:s planeringsprocess leder till att åtgärder genomförs som minskar samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser. Närmare beskrivning av verksamheten: Grundläggande för planeringen är sex samverkansområden. Dessa områden innefattar verksamheter som bedömts som särskilt viktiga för samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser. Varje samverkansområde består av ett antal myndigheter som gemensamt ansvarar för att planera och samordna säkerhets- och beredskapsåtgärder. Dessa myndigheter skall också involvera andra intressenter i beredskapsarbetet, till exempel länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag. Planeringsprocessen innebär att KBM konkretiserar regeringens övergripande direktiv i en planeringsinriktning, bl.a. genom att lyfta fram prioriterade områden och verksamheter, att KBM för en dialog med inblandade myndigheter om planerade åtgärder och att KBM lämnar ett samlat planeringsunderlag till regeringen i vilket ingår ett förslag till fördelning av de uppemot två miljarder kr som avsätts årligen för att stärka landets krisberedskap. Jämställdhetsanalys: Denna verksamhet berör endast indirekt människor. De jämställdhetspolitiska målen resp. delmålen kan därför inte anses vara relevanta inom verksamheten. Verksamhet (aktivitet): CBRN-samordning (CBRN = kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära farliga ämnen).

9 Sid 9(18 Mål för verksamheten: KBM:s samordning av expertorgan och övriga berörda aktörer inom CBRN-området leder till att samhällets sårbarhet minskas och förmågan att hantera kriser förbättras. Närmare beskrivning av verksamheten: Verksamheten består i samverkan med myndigheter och organisationer både i Sverige och internationellt samt genomförande av olika studier. Till KBM har knutits ett särskilt CBRN-råd. I detta ingår representanter för myndigheter och organisationer som har viktiga uppgifter inom CBRN-området (farliga ämnen). I denna verksamhet ingår för KBM att delta i arbetet med att ta fram och köpa in utrustning för skydd mot och sanering av farliga ämnen. Jämställdhetsanalys: Det övergripande jämställdhetspolitiska målet om lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter på livets alla områden är i viss mån relevant inom verksamheten. Däremot kan inget av delmålen anses passa in på området. Målgruppen för verksamheten är alltså alla människor. Tidigare har ofta män använts som norm när det gäller dimensionering av utrustning för skydd mot och sanering av farliga ämnen. Utrustning bör vara avpassad för att kunna användas av och vara lämpad för såväl kvinnliga som manliga användare. I den mån det blir aktuellt att ersätta befintlig utrustning med ny och KBM deltar i detta arbete kan KBM verka för att utrustningen är utformad för att passa både kvinnor och män. Vidare är delmålet jämn fördelning av makt och inflytande relevant vad gäller KBM:s CBRN-råd. Rådet består av sexton ledamöter, varav tolv män och fyra kvinnor. Jämställdhetspolitiska mål: KBM verkar för att vid nyanskaffning av skydds- och saneringsutrustning för farliga ämnen denna är anpassad till såväl kvinnliga som manliga användare. En jämn könsfördelning i CBRN-rådet. Resultatindikatorer: Nyanskaffad skydds- och saneringsutrustning är anpassad för både kvinnor och män. Det råder en jämn könsfördelning i CBRN-rådet (i vart fall andelarna 40/60). 4.4 Krishanteringsenheten Verksamhet (aktivitet): Utveckling av metodik för risk- och sårbarhetsanalyser, metodik för krishantering och metodik för kriskommunikation Mål för verksamheten: Att krishanteringssystemets aktörer förbättrar krisberedskapsarbetet och krishanteringsförmågan genom metoder och metodik som KBM utvecklat, t.ex. för risk- och sårbarhetsanalyser. Jämställdhetsanalys: Verksamheten går bl.a. ut på att ta fram metodik för olika delar av krishanteringssystemet, exempelvis för risk- och sårbarhetsanalyser. Inom det området är det övergripande jämställdhetspolitiska målet om lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter på livets alla områden relevant i

10 Sid 10(18 viss mån. Delmålet om arbetsvillkor kan också eventuellt vara relevant, dvs. arbetsvillkor vid förebyggande av samhällskriser och arbetsvillkor för att kunna hantera en samhällskris. I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser kan det handla om att undersöka vilka konsekvenser en händelse får för respektive kön samt att utreda om kön på något sätt är en variabel som bör beaktas i olika scenarier, händelser eller situationer. Jämställdhetspolitiska mål: Ett jämställdhetsperspektiv integreras i krisberedskapen. I metodiken för risk- och sårbarhetsanalyser ingår att beakta konsekvenser för kvinnor respektive män. Resultatindikator: De analyser som utförs beaktar konsekvenser för kvinnor och män. Verksamhet (aktivitet): Planeringsunderlag och årlig uppföljning av KBM:s arbete i samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information. Mål för verksamheten: KBM:s planeringsprocess leder till att åtgärder genomförs som minskar samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser. Jämställdhetsanalys: Denna verksamhet går ut på deltagande i den planeringsprocess som planerings- och samordningsenheten har huvudansvaret för. Som nämnts under denna enhet berör den verksamheten människor endast indirekt. De jämställdhetspolitiska målen resp. delmålen kan därför inte anses vara relevanta inom verksamheten. Verksamhet (aktivitet): Utveckling och samordning av krisberedskapsstöd till centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner. Stöd för inriktning och planering. Kriskommunikation och stöd för kommunikation av samhällets krisberedskap. Övningsverksamhet. Samordning av kompetensförsörjning. Utbildning. Utbildning inom ramen för avtal med Försvarshögskolan. Utbildningsstöd till de baltiska länderna samt övrig internationell utbildning. Civilplikt. Mål för verksamheten: Att kunskapen och kompetensen hos berörda aktörer vad avser området krisberedskap är tillräcklig i förhållande till aktörernas roller. Närmare beskrivning av verksamheten: KBM stödjer de ansvariga för samhällets krisberedskap framför allt länsstyrelser och kommuner, som har en särskild roll som geografiskt områdesansvariga organ och myndigheter i deras arbete med att minska sårbarheten och förbättra förmågan att hantera kriser. Stödet omfattar bland annat utbildnings- och övningsverksamhet, och stöd i nätverksbyggande. Vidare ingår i arbetet att medverka till att kommuner och myndigheter får en god beredskap och en bra förmåga att kommunicera med medborgare, medier och andra kommuner och myndigheter när en kris inträffar.

11 Sid 11(18 KBM samordnar kompetensutvecklingen för personer som har uppgifter inom krishanteringssystemet. I detta ingår att ta initiativ till och genomföra utbildningar i krisberedskap, både övergripande och inom olika sakområden som till exempel CBRN (farliga ämnen), folkrätt, kriskommunikation och IT-säkerhet. Den kunskap som förmedlas vid KBM:s utbildningar kommer bland annat från forskning som KBM har finansierat och från erfarenheter från olika händelser och kriser. Jämställdhetsanalys: Vad gäller kompetensutveckling är målet att stärka krishanteringsförmågan inom krishanteringssystemet. Målet är att kunskapen och kompetensen hos berörda aktörer i fråga om krisberedskap är tillräcklig i förhållande till aktörernas roller. De jämställdhetspolitiska målen är relevanta eftersom aktörerna ytterst är människor. Kommuner, länsstyrelser, landsting, statliga myndigheter befolkas av kvinnor och män. Det jämställdhetspolitiska delmålet att kvinnor och män skall ha samma möjligheter och rättigheter till kompetensutveckling i sitt arbete är relevant. Det kan dock ifrågasättas om det är KBM:s uppgift att se till att målet uppfylls eller om detta åvilar respektive arbetsgivare, dvs. kommunen, länsstyrelsen osv. Krishanteringssystemet har en historisk bakgrund och tradition präglad från Försvarsmakten, det civila försvaret och räddningstjänsten. Det vill säga det finns en historisk tradition där könen hållits isär. Exempelvis dröjde det så sent som till 1990-talet innan kvinnor som yrkesutövare fick tillträde till räddningstjänsten. Detta sätter naturligtvis fortfarande sina spår i rekryteringen till beredskapssamordnare. Det är kommuner och landsting som rekryterar beredskapssamordnare. Det saknas statistik över var beredskapssamordnare har sin arbetsplats, men ofta finns den i räddningstjänstens lokaler. Det saknas även könsuppdelad statistik för beredskapssamordnarna. Men majoriteten är män. Detta innebär att på KBM:s utbildningar som är riktade till beredskapssamordnare är männen i majoritet. Tills för några år sedan fanns i huvudsak män som försvarsdirektörer vid länsstyrelserna av samma historiska tradition som ovan. Detta håller successivt på att förändras. Beredskapsplanering för svåra påfrestningar på samhället i fred tror KBM attraherar kvinnor i större utsträckning än vad beredskapsplaneringen för krig gjorde. Folkrättsliga rådgivare på länsstyrelserna är jurister, ofta chefsjurister och de är huvudsakligen män. Funktionen handlar framför allt om rådgivning utifrån krigets lagar och har alltså även den en historisk tradition från kriget. Men även här sker en förändring som innebär att yngre kvinnor utses som efterträdare. Eftersom funktionärerna i krishanteringssystemet utses av aktörerna själva har KBM ingen möjlighet att direkt påverka tjänstetillsättningar etc. KBM kan dock i viss mån verka för en jämnare könsfördelning i detta avseende, exempelvis genom att utforma inbjudningar till utbildningar och utbildningarnas innehåll på sådant sätt att de lockar deltagare av båda könen. Undersökningar, utredningar eller analyser som visar könsmönster saknas för närvarande. I utvärderingar av utbildningar är kön en variabel. Hälften av alla utvärderingar av KBM:s utbildningar som lämnats har lämnats av kvinnor.

12 Sid 12(18 Reflektioner kring könsmönster måste alltså ses i ett historiskt sammanhang. Rent formellt har kvinnor och män samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i krishanteringssystemet när det gäller kompetensutveckling. Men i praktiken är det osäkert om så är fallet med hänsyn till traditionen och den historiska bakgrunden till krishanteringssystemet. Jämställdhetspolitiska mål: Fler kvinnor får uppgifter inom krishanteringssystemet och därmed också deltar i utbildningsverksamheten. Ett jämställdhetsperspektiv integreras i kompetensutvecklingen. Upphandlingar av utbildningar beaktar kön. Resultatindikator: Integrationsmålen har uppnåtts när aktörerna reflekterar, överväger eller utreder om och i vilken mån kön är en variabel som bör beaktas i krishanteringssystemet eller kompetensutvecklingen. Utvärderingar av utbildningar visar att målet är uppnått. Verksamhet (aktivitet): Stöd för införandet av RAKEL. Teknik för krishantering. Mål för verksamheten: Att aktörer på lokal, regional och vissa delar på central nivå har tekniska förutsättningar för att kunna leda och samverka i kris. Jämställdhetsanalys: Se redogörelsen för RAKEL-enhetens verksamhet. Verksamhet (aktivitet): Organisationsstöd till frivilliga försvarsorganisationer. Samverkan frivilliga försvarsorganisationer. Samordning projekt i baltiska länderna och Ryssland. Samverkan trossamfund. Civilplikt. Civilpliktsrådet. Frivilliguppdrag. Mål för verksamheten: Att de frivilliga försvarsorganisationernas och trossamfundens förmåga vid behov kan utnyttjas vid krishantering. Närmare beskrivning av verksamheten: Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfund får stöd från KBM för att utvecklas och för att kunna samverka med andra vid kriser i samhället. Myndigheten ger uppdrag och betalar ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationer som medverkar i samhällets krishantering. KBM har också till uppgift är att uppmärksamma kommuner, landsting och myndigheter på vilken resurs de frivilliga försvarsorganisationerna utgör. KBM ger också organisationerna utbildningsuppdrag i syfte att skapa den kompetens som efterfrågas. Det finns för närvarande 23 frivilliga försvarsorganisationer. Elva organisationer har uppdrag inom det civila försvaret och samhällets krishantering, nämligen Frivilliga Flygkåren, Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund, Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund, Frivilliga Motorcykelkåren, Frivilliga radioorganisationen, Svenska Blå Stjärnan, Sveriges civilförsvarsförbund, Svenska brukshundsklubben, Riksförbundet Sveriges Lottakårer, Svenska Röda Korset och Centralförbundet för befälsutbildning.

Årsredovisning. för budgetåret 2003

Årsredovisning. för budgetåret 2003 Årsredovisning för budgetåret 2003 Innehåll 2 Sammanfattning av genomförd verksamhet 4 Civilt försvar och svåra påfrestningar 5 Samverkansområde Teknisk infrastruktur 7 Samverkansområde Transporter 8 Samverkansområde

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer