KliV-et. No Ansvarig utgivare: Gunnar Lennerstrand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KliV-et. No. 3 1997. Ansvarig utgivare: Gunnar Lennerstrand"

Transkript

1 KliV-et No Ansvarig utgivare: Gunnar Lennerstrand Informationsblad för Institutionen för klinisk vetenskap (KliV) vid Huddinge sjukhus och St Eriks ögonsjukhus. Enheterna för pediatrik, Baxter NOVUM, logopedi/foniatri, medicinska njursjukdomar, obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik, öron-,näs- och halssjukdomar, audionomi och allmänmedicin, Stockholm. Material till KliV-et lämnas till Agneta Wittlock, Öronkliniken B53 PREFEKTENS RUTA Det är min intention att publicera ett nummer av KliV-et i anslutning till varje institutionsrådsmöte. Dock inföll det senaste mötet den 17juni, så nära semestrarna och sommarstiltjen att det verkade bäst att spara materialet över sommaren och sända ut det nu i augusti, samtidigt som vi också. kan presentera program och andra förberedelser till Institutionsdagen den 7 oktober. Jag hoppas ni alla återkommer utvilade och fräscha inför det nya läsåret. På sommarvädret kan man i alla fall ej klaga. Under maj-juni aktualiserades ett betydande antal viktiga ärenden, en del som varit med på agendan under längre tid och en del nya. Bland ärenden som rör tjänster vid Institutionen kan vi konstatera att professuren i obstetrik och gynekologi vid HS har hamnat i "långbänk". Professor Karel Marsál har nu definitivt tackat nej till professuren i obstetrik/gynekologi HS och i preinatalmedicin, KS. Detta och andra omständigheter har lett till att dekanus bett Håkan Eriksson, prefekt vid KS institutionen för kvinnors och barns hälsa, och mig att tillsammans med forskningsnämnderna nord och syd utreda behovet av tjänster inom obstetrik/gynekologi och pediatrik samt se över hur de skall fördelas mellan HS och KS. Ett rätt stort antal representanter för ämnena är involverade i dessa diskussioner och ett förslag skall vara klart till i September. I sammanhanget är vi glada över att professuren i obstetrik och gynekologi vid HS med inriktning mot assisterad befruktning har kommit så långt att den nu är klar att utlysas. Vi gläds också åt Ulla Bergs utnämning till adjungerad professor i pediatrik från 1 juli. En arbetsgrupp inom medicinska fakulteten har givit förslag till hur meritvärdering vid tillsättande av kliniska befattningar bör ske. Förslaget innebär att forskning, undervisning och klinisk skicklighet skall bedömas separat och kunna ges olika vikt beroende på tjänstens karaktär. Institutionen har haft möjlighet att yttra sig och vi har varit positiva till förslagen. Regeringen har presenterat den s k styrproppen om "Högskolans ledning. lärare och organisation", som medför stora förändringar speciellt beträffande tjänster. Titeln professor skall kunna ges alla professorskompetenta personer efter provning i fakulteten. Här inkluderas många som innehar universitetslektorat. Titeln biträdande professor avskaffas. Andelen kvinnliga professorer skall ökas, for KI:s del från 7 till 23%, under en (1 av 6) [ :21:54]

2 period på tre år. De nya bestämmelserna införs Forskningsnämnderna inventerar just nu behovet av medelhöga tjänster och har bett ämnesföreträdarna presentera disputerade forskare som saknar sluttjänst, och för vilka särskilda satsningar bör övervägas. Varje enhet vid KliV har sänt in sina förslag. Stipendiereglerna har varit uppe till diskussion igen och KI befarar granskning av Riksrevisionsverket. En regel som bedöms särskilt besvärlig är den som säger att stipendier ur medel som förvaltas av KI ej kan ges till person som haft tjänst vid KI den senaste två-års perioden. Inom området undervisning har Rektor gjort en programförklaring över en prioriterad och förstärkt grundutbildning vid KI och medel för utvecklingskostnaderna har avsatts. Samtidigt har en aktuell utvärdering av medicinarutbildningen i Sverige visat att KI är näst bäst i landet efter Linköping. En grupp under ledning av prodekanus för utbildningen, Jörgen Larsson, har fått i uppgift att se över läkarutbildningen. Bland annat skall institutionernas del och ansvar för utbildningen inom KI stärkas, och en särskild karriärväg skall finnas för framstående pedagoger. KliV har länge haft stort intresse för utbildningen och vi ser fram emot att medverka till förbättringarna inom undervisningen, i samarbete med den pedagogiska kommittén vid Huddinge sjukhus. I och med samgåendet med Hälsohögskolan får KI ett stort tillskott av studenter och lärare, och flera arbetsgrupper med representanter från båda lägren heller på att ta fram riktlinjer för integreringen. KliV har haft kontakt med några utbildningar för att diskutera samgående, men konkreta åtgärder får anstå till hösten. ADM. CHEFENS RUTA Nya former för finansiering av gemensamma ändamål vid KI är på gång. En av rektor tillsatt arbetsgrupp har presenterat vissa grundläggande principer för en ny finansieringsmodell. Här ges ett sammandrag av arbetsgruppens utredning. Med hänsyn till funktion kan de verksamheter som går under benämningen gemensamma ändamål indelas i följande tre kategorier: o Ledningens behov av strategiskt och administrativt stöd - ledningsstöd (koncernstab) o Centralt lokaliserad institutionsadministration -serviceadministration (expertkunnande inom personal- och ekonomiområdena, juridik, patentfrågor, IT t ex) o Övriga gemensamma ändamål (bibliotek, vissa core faciliteter, telefonväxel t.ex.) Arbetsgruppens förslag till finansiering av ledningsstödet innebär att konsistoriet varje år avsätter en budgetram uttryckt i kronor. Stödet bekostas helt ur högskoleanslagen. Serviceadministrationen görs helt och håller efterfrågestyrd. dvs avgiftsfinansierad. Övriga gemensamma ändamål finansieras solidariskt av Institutionerna. En tänkbar modell för detta är att prefekterna inom sig utser ett förhandlingsråd som tillsammans med KI:s ledning inriktar och dimensionerar denna typ av gemensamma nyttigheter. När kostnaden är fastställd uttaxeras den från Institutionerna efter någon form av fördelningsnyckel. I samband med en ändring av finansieringsformerna för gemensamma ändamål kommer man också att avveckla den uttaxering på 3% som idag belastar lönekostnaderna och som bl a finansierar viss omplacerad personal. Det är tänkt att dessa förändringar skall gälla fr.o.m (2 av 6) [ :21:54]

3 En liten påminnelse om att förvaltningsavgift och moms skall ingå i den ekonomiska kalkylen vid ansökan om forskningsmedel (dock ej moms till forskningsråden och statliga myndigheter). Förvaltnlngsavgift och moms tas också ut vid försäljning av t ex studentlitteratur, kopior av avhandlingar, sålda tjänster (t ex föreläsningar utanför KI). En mera detaljerad information har skrivits och lämnats till sekreterarna för vidare distribution till alla forskare. Vid beställningar i annat EU-land måste KI:s momsregistreringsnummer anges SE 202i(X)29730i och Ni måste be att leverantören anger varukod och vikt på fakturan. Vi är nämligen skyldiga att ssk redovisa moms på EU-handel och vi är skyldiga att varje månad lämna varustatistik. Den senare uppgiften är otroligt tidskrävande om inte fakturan tar upp varukod och vikt. KOMMANDE MÖTEN Institutionsråd: Onsdagen den 17 sept. kl (njurmed) Onsdagen den 19 nov. kl Ledningsgrupp: 1/9 (vid planeringsdag) 16/9 med forskningskommitté 30/9 14/10 28/10 med forskningskommitté 11/11 25/11 9/12 med forskningskommitté Utbildningskommitté: 1/10 samt 3/12 Arbetsmiljökommitté: Ett övergripande arbetsmiljömöte för KI/HS ägde rum den 20/8 Seminarium 15/10, kl i föreläsningssal B64. Håkan Randahl; Elektroniska Uven Terminsavslutning: Föreläsningssal B64, plan 6 med program av ÖNH AKADEMISKT Adj. klin. professur: Ulla Berg (Fed) Docentur: Stefan Seregard (Oft) Genomförd halvtidskontroll: (3 av 6) [ :21:54]

4 18/8 Joan Lithander (Oft) 22/8 Karin Forsgren (ÖNH) 22/8 Urban Knutsson (ÖNH) 22/8 Björn Fischler (Fed) 22/8 Björn Rosenlund (Obst/gyn) Kommande halvtidskontroll: 25/9 Stefan Löfgren (Oft) Kommande disputationer: Helene Hamberg-Nyström (Oft) 3/10 Danielle Friberg (ÖNH) på SÖS, 24/10 Karin Ågren (ÖNH) 21/11 PENGAR ATT SÖKA * ALF-Forskarmånader 25/8. Ansökan om ALF-månader vid Forskningsnämnd Syd * Åke Wiberg Stiftelse 10/9. Anslag främst inom medicinska -humanistiska områden samt beredande av undervisning eller utbildning. * Magn. Bergvalls Stif(MBS) 15/9 Anslag för vetenskaplig forskning * Erik Philip-Sörensens Stift. 19/9 Anslag for genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. * Vårdal Stiftelsen. 23/9 Allergiforskn. Projektanslag. forskningsmånader, disputerade och odisputerade * Forskningsstiftelserna (fd KI-fonder) 10/9 Forskningsbidrag Resebidrag Ansökan sker elektroniskt. * Carmen & Bertil Regners Fond 1/10 Forskning Inom området ögonsjukdomar * Stift. Lars Hiertas Minne 1/10 * Wenner-Gren Stift. 1/10 Gästforskarstip. resebidrag * MFR, 1/10 Ansökan om bidrag for metodikstudier för doktorander (utanför moderinstitutionen, t.ex. utomlands) Ansökan om bidrag för forskning i utlandet * Stiftelsen Samariten 20/10 Anslag for forsknings- och utvecklingsarbete med klinisk anknytning Inom barnhälsovården och barnsjukvården samt annat utvecklingsarbete till formån för barn. * Stift. Sven Jerrings Fond 20/10 Forskningsanslag for projekt inom området barn med handikapp och/eller kroniska sjukdomar. ÖVRIGT Lokala Forskningsetikkommitté Syd Huddinge sjukhus - Sammanträdesdatum andra halvåret Sammanträde Senaste inl. Måndag 6/10 Fredag 19/9 3/11 17/10 1/12 14/11 12/ /12 (4 av 6) [ :21:54]

5 Kliv:s dag, tisdagen den 7 oktober 1997 Som meddelats i extranummer av KliV-et i maj kommer vi att arrangera en institutionens dag, med ett varierat program. Syftet är att orientera varandra om vad som händer inom forskning och undervisning vid de olika enheterna och hur vi skall kunna använda vårt gemensamma kunnande till att utveckla hela institutionen, när tiderna blivit kärvare och ekonomin sämre inom KI. Vi skall också ta vara på möjligheten att träffas under trevliga former och ha en fest som avslutning på KliV-dagen. I förra KliV-et fanns en enkät om deltagande och synpunkter på programmet och på lokaler. Vi tackar för det goda gensvaret och för bra synpunkter som vägledning i det fortsatta arbetet med KliV-dagen. Den arbetsgrupp som har utarbetat det fina programmet består av Ulla Berg (Fed, smk), Agneta Bergqvist (Obst/gyn), Gunilla Henningsson (Log/fon), Astrid Ottosson-Seeberger (Njurmed), Per Fagerholm (Oft) och Pontus Stierna (ÖNH). Program for KliV-dagen Birkeaulan och foajen Inledning - Gunnar Lennerstrand o Ulla Berg "Spännande forskningsprojekt vid KliV". Korta presentationer av representanter för varje enhet under ledning av Ulla Berg Kaffepaus med posters och annan presentation av olika forskargrupper: projekt - medarbetare - metoder "Undervisningen i fokus vid KliV". Presentationer under ledning av Agneta Berqvist. Mentometeranalys av medicinarutbildningen nya undervisningsmetoder Fruktpaus och tillfälle att besöka posters igen "Nya marknader for KliV" - inom undervisning och forskning. Paneldiskussion under ledning av Gunnar Lennerstrand med inledande anföranden av Bengt Carlsöö, Britta Hammarberg, Bengt Lindholm, Folke Meijer (KI Holding AB) Middag med underhållning. Restaurang Gondolen. (5 av 6) [ :21:54]

6 Inbjudan till utställningar inom FoUU Alla forskargrupper och undervisningsenheter vid KliV inbjuds härmed att presentera sig med poster, video, dataprogram eller på annat lämpligt sätt. Det gäller framförallt att presentera metodik och medarbetare i olika projekt, så att vi inom KliV kan försöka knyta samman olika grupper och utnyttja metoder och utrustning gemensamt, samt ev. finna samarbetsprojekt. Det är alltså inte så viktigt att presentera resultat i detalj i utställningarna. Varje forskargrupp, undervisningsgrupp eller motsvarande får möjlighet till en presentation var. Det är lämpligt att varje enhet placerar sina posterutställningar tillsammans. Ett problem med posterutställningen är att sjukhuset inte har "tavlor" att hänga upp posters på, som vi kan få låna, utan att vi får improvisera. Några alternativ är: - att köpa vikbara utställningskarmar av papp a 350 kr för 3 st. De är uppdelade i 3 eller 4 sektioner med mått per sektion cirka 80 x 190 cm - låna skärmar på biblioteket, som enligt uppgift äger 6 st med mått 88 x 118 cm - låna golvskörmar från expeditionerna på klinikema. Skärmarna mäter visst 75 x 120 cm Bord och annat att ställa upp video-tv och datorer på kan säkert lättare ordnas. Varje utstälare får själv ta initiativ till att skaffa upphängningsyta eller bord for sin utställning. Samordnare på varje enhet är representanten inom arbetsgruppen enligt ovan, eller den som representanten delegerar uppgiften till. Övergripande samordningen sköts av Gunnar Lennerstrand tillsammans med Agneta Rydberg och Suna Tian på Oftalmiatrik HS. Montering av poster eller utställning kan ske under förmiddagen den 7 oktober, och demontering direkt efter avslutningen av programmet vid Birkeaulan. Anmäl poster eller annan utställning på bifogad blankett. (6 av 6) [ :21:54]

KliV:et. Ansvarig utgivare: Anders Alvestrand. Redaktör: Agneta Wittlock

KliV:et. Ansvarig utgivare: Anders Alvestrand. Redaktör: Agneta Wittlock KliV:et Ansvarig utgivare: Anders Alvestrand. Redaktör: Agneta Wittlock Informationsblad för Institutionen för Klinisk Vetenskap (KliV) vid Huddinge Universitetssjukhus och St Eriks Ögonsjukhus. Allmänmedicin,

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla?

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Slutrapport av projektet Kompensation av tid för uppdrag Barbara Giles Marie Lindqvist Karin Ågren Nr 1/2013 ISBN 978-91-7459-666-3// Skrifter från

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Till Sveriges universitets och högskolors rektorer

Till Sveriges universitets och högskolors rektorer Till Sveriges universitets och högskolors rektorer Samordning av forskningsstiftelser agerande vad gäller indirekta kostnader vid externfinansierade forskningsbidrag till svenska universitet och högskolor

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13 1 / 2010 Personaltidning för medicinska fakulteten vid Lunds universitet tema medarbetarskap KICK OFF 2010 för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5 en vecka på handkirurgen Dagboken sid 10-11 introduktion

Läs mer

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer